YARGITAY KARARI:AVUKAT HACİZ SIRASINDA GÖREVLİ DEĞİL

Yayınlandı: 01/09/2012 / karşılıksız çek
Etiketler:, ,
Yargıtay 4. Ceza Dairesi 14.03.2011 tarih, 2009/3133esas, 2011/3082 sayılı kararında avukatın hacizde görevli olmadığına hükmederek TCK’nun 265/2.maddesi ve fıkrası uygulanarak fazla ceza veren esas mahkeme kararını bozdu.

Yargıtayın bu kararı ile yürürlüğe giren ve icra iflas kanununda değişiklik yapan 6352 sayılı yeni yasanın hükümleri birleştiğinde  haciz mahallinde sadece icra memurunun görevli olduğu, avukatın görevli olmadığı ve haciz mahallinde bulunmasının sakıncalı bulunduğu  kanunen ilan edilmiş oldu.

Yeni uygulama ile iik’nın hacizle ilgili kanun maddelerini yürütmeye ve uygulamaya sadece icra memuru yetkili ve görevli.  Bu  sebeple yanında kolluk kuvveti bile olsa avukatların ev hacizlerinde evin içine girmeleri ve hacze müdahil olmaları kanunen mümkün olmadığı için konut dokunulmazlığı’nında ihlali anlamına geliyor.

T.C. Anayasası
21. Madde
B. Konut Dokunulmazlığı
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.
Reklamlar
yorum
 1. sargoz dedi ki:

  Sayfa yoruma kapanmıştır. Yeni sayfamızda yorum ve tartışmalara devam ediyoruz.

 2. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

  Sayı : B.03.0.HİG.0.00.00.03-622.01-288-MAİL-2012/4498/24199 31/10/2012
  Konu : Talebiniz

  Sayın Celal TOPARLAKLI

  Bakanlığımıza göndermiş olduğunuz 19/07/2012, 23/07/2012 ve 26/07/2012 tarihli elektronik posta iletileriniz incelendi.

  Başvurunuz içeriğinden, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un 38 inci maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa eklenen Geçici 10 uncu madde ile “Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.” hükmünün getirildiği, bu kapsamda getirilen düzenlemenin, söz konusu Kanunun Resmi Gazetede yayımı tarihinden önce başlatılan icra takiplerini de kapsayıp kapsamadığı hakkında icra müdürlüklerinin farklı uygulamaları olduğunu belirterek yardım talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

  Doktrinde icra takip işlemleri, icra organları olan icra dairesi, icra mahkemesi ve mahkemeler tarafından borçluya karşı yapılan, borçlunun hukukî durumuna zarar vermeye elverişli olan ve cebri icranın alacaklı yararına ilerlemesi amacına yönelmiş bulunan işlemler olarak tanımlanmaktadır. İcra organları tarafından yapılan işlemlerin tamamı icra takip işlemi olmadığı gibi alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin icra takibine ilişkin olarak yapmış oldukları işlemler de icra takip işlemi değildir.

  İcra takip işlemleri; ödeme emri ve icra emri tebliği, itirazın kaldırılması, bütün haciz işlemleri, bütün paraya çevirme işlemleri, borçluya süre verilmesi ve depo kararı gibi işlemlerdir.

  Buna karşılık, alacaklının takip talebinde, haciz talebinde veya satış talebinde bulunması ve icra dairesinin bu talepleri alması, ödeme emrine itiraz, istihkak iddiası, paraların paylaştırılması gibi işlemler icra takip işlemleri değildir.

  Yasanın amacı göz önünde bulundurulduğunda, kanun koyucunun maddedeki “takip işlemleri” ibaresiyle, icra takibini değil, icra takip işlemlerini kastettiiği değerlendirilmektedir.

  Bu bağlamda, 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak, icra takip işleminin, ilgili maddenin yürürlük tarihinden önce başlaması halinde, icra takibinin başladığı tarih dikkate alınmaksızın, bu takip işlemi hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilmesi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlatılan icra takip işlemlerinde ise icra takibinin kanundan önce başlatılmış olup olmamasına bakılmaksızın yürürlükte olan yeni hükümlerin uygulanması gerektiği düşünülmektedir.

  Dolayısıyla, 6352 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış bir icra takibinde, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan bir haciz işleminde artık yeni hükümler uygulanacaktır.

  Öte yandan icra ve iflas dairelerinin yaptığı işlemin kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı ilgililerin şikayet konusu işlemleri öğrenmelerinden itibaren yedi gün içerisinde İcra ve İflas Kanununun 16. maddesi uyarınca icra mahkemesine müracaat edebilmeleri imkanı dışında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22/01/2003 tarihli ve Esas:2003/12-17, Karar: 2003/29 sayılı kararıyla kamu düzenini korumak için konulan amir hükme aykırılık durumunda süresiz bir şekilde mahkemeye başvurulabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

  Netice olarak, icra müdürlüklerince re’sen dikkate alınması gereken, ihlali durumunda süreli ya da süresiz şikayet yoluna başvurulduğunda yargıya intikal edebilecek, icra hakimliğince değerlendirme yapılıp karar verilebilecek ve dolayısıyla yargı yetkisine giren bu konuda Bakanlığımızca idari yönden yapılacak başkaca bir işlem bulunmamaktadır.

  Bilgilerinizi rica ederim.

  Nazım KARA
  Hâkim
  Bakan a.
  Genel Müdür Yardımcısı

 3. Umut Ufuk dedi ki:

  İcra iflas Kanunu’nda 5 Temmuz 2012 itibarıyla değişen maddelerinden biri alacaklıların banka hesap numaralarını icra müdürlüklerine bildirmelerini zorunlu kılmaktadır. 2004 sayılı Kanuna Para ve değerli eşyanın tevdii başlığı altına eklenen madde 9’a göre eklenen geçicici 9. Maddesine göre “9 uncu maddenin ikinci fıkrası gereği ödeme yapılabilmesi için ilgilisi tarafından, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde banka hesap numarasının bildirilmesi gerekir” denilmektedir.

  Buna göre alacaklı olarak icra dairlerinde dosyaları bulunan alacaklılar ve alacaklı vekilleri 5 Temmuz 2012 den itibaren 6 aylık zaman içerisinde haciz yoluyla elde edilen paraların kendi gösterdikleri hesaba yatırılabilmesi için bir banka hesabının numarasını dosyaya bildirmek zorundadır. Ahza kabza yetkisi bulunmayan avukatlar asıl alacaklının banka hesabını dosyaya bildirmeleri gerekecektir.

  2004 sayılı Kanunun değişen madde 9 a ait yeni madde

  MADDE 9- İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilâtın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.

  İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü sonuna kadar verilir.İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hâllerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler.

 4. Umut Ufuk dedi ki:

  Bankacalık yasası 143/6
  Varlık yönetim şirketi tarafından, bu borçların, taahhütlerin yüklenilmesi veya alacakların, varlıkların devralınması halinde, bu borç, taahhüt, alacak ve varlıklarla ilgili olarak, takibi şikayete bağlı suçlar dahil olmak üzere açılmış veya açılacak her türlü ceza davalarında, alacağın devralındığı veya borcun, taahhüdün yüklenildiği tarihten itibaren, suçtan zarar gören olarak, varlık yönetim şirketi kendiliğinden müdahil sıfatını kazanır.
  Bu Kanunun yayımı tarihinden önce kurulmuş olan varlık yönetim şirketleri bu Kanun hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini yürütürler.
  bu hak yasa ile yalnızca varlık yönetim şirketlerine verilmiş.
  Bunların dışında ceza hukukunun genel ilkeleri uyarınca şikayet hakkı devir ve temlik edilemez

 5. Umut Ufuk dedi ki:

  TAAHHÜT İHLALİ
  icra mah. kararından önce tutuklama söz konusu olmaz ve taahüdü ihlal suçun unsurları oluşmuşsa 2004/340 maddesine göre.. ödeme şartını makul bir sebeb olmaksızın ihlal halinde alacaklının şikayeti üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir ve hapsin tatbikine başladıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda oldugu meglagı öderse tahliye olunur
  borçlu tarafından yapılan ve alacaklının onayına tabi olan taahhüdler uygulamada ev ve iş yeri hacizleriyle oluşturulan baskı sonucu yapılan taahhüdlerdir. Hakim ortada geçerli bir taahhüd varsa ve taahhüde uymamanın makul bir sebebi yoksa cezaya hükmedecektir.
  Yanı savunmanızı çok ıyı şekılde yapmanız gerekmektedır
  Bu suç, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararlarına, 5237 sayılı TCK’ya ve anayasaya rağmen mahkemelerce şekli suç olarak görülüyor ve insanların taahhüdlerini yerine getirmeme nedenleri sorgulanmaksızın, kastın varlığı araştırılmaksızın insanlar mahküm edilmektedir. İİK 340 maddesi ile düzenlenen bu suç Anayasamızın 38. Maddesine açıkça aykırıdır. 38. Madde şöyle demektedir:
  “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.”
  Duruşmalara katılın, kendinizi savunun.. Mümkünse davalarınız işin uzmanı bir avukatla takip edin, durumunuz uygun değilse kendiniz takip edin, ama mutlaka takip edin.. HER TAAHHÜDÜ İHLAL DAVASINDA CEZA VERİLİR DİYE BİR KURAL YOK. Dosyanızı iyi inceleyin.Dosyada sizin göremediğiniz eksiklikler olabilir.
  TAAHHÜT İHLAL CEZASI,
  Taahhüt ihlal cezası ŞİKAYETE MAHSUZ suçlar sınıfına girmaktedir.İmzalamış olduğunuz taahhütün bir çok taksıdını ödemiş olsanızda geriye bir taksit dahi ödemediğinizde alcaklı vekili tarafından şikayete maruz kalırsınız.Konuyla ilgili mahkeme esnasında ödemiş olduğunuz taksitleri belirterek sadece bir taksit ödeyemediğinizi iyi niyet göstergesi olarak hakime anlatsanızda berat alma şansınız çok zor.Peki nasıl berat alınır; nelerin olması gerekir,neler olmaz ise dava düşer.
  1.Borç ferilerinin icra haciz tutanağına tek tek yazılması gerekmektedir.
  2.Ödeme tarih ve miktarları açık ve anlaşılır olmalı
  3.Alacaklının veya vekilinin onaylaması ve imzası gerekli
  4.Eğer taahhüt avukat katibi tarafından alınmıssa “ taahhüt muhturası” ilk ödeme tarihinden önce tebli olmalı.
  5.Alacaklıya veya avukata yapılan ödemelerin belgesi icra dosyasına tahsilat bildirimi yapılmalı
  6.İcra dosyasındaki asıl alacak asgeri ücretin üstünde olmalı
  7.Borçlu taahhütü kabul ettiğini elle yamalı ve kabul edyorum diye imzalamalı
  8.Hesaplamalarda,taksitler belirtilirken aradaki faiz hesaplamaları düzgün yapılmalı
  9.Taahhüt tutanağı icra dosyasında ıslak imzalı olmalı
  10.Taksidin ödenmediği günden 90 gün içinde taahhüt cezası açılmış olmalı.
  Yukarada belirtilen durumlar davayı direk olarak etkılemektedır.Bu durumlardan bırı veya bırkaçı eksıkse hakımın dava düşürme ihtimali çok yüksek olmakla birlikde genelde dava düşer

 6. Umut Ufuk dedi ki:

  İİK. Madde 95. Alacaklı haczedilen malların muhafaza ve idare ve işletilmesi masraflarını istenildiği takdirde peşin vermeğe mecburdır” şeklindedir.

  Bu nedenle de icra müdürü muhafaza yani yeddiemin değişikliği ile ilgili bir masraf olacak ise bunu alacaklıdan talep etme hakkı vardır .
  Ancak uygulamada masraf olmaması ve bazen de borçlu ile uzlaşma kapısını kapatmamak için alacaklının kabul ve muvafakati ile borçlu yeddiemin olarak görevlendirilmektedir. Tabiidirki bu borçlunu da kabulü ile olabilmektedir. Yasal yeddiemin olmayan boçluyu yeddieminliğe zorlayacak yasal dayanak olmadığına göre borçlunun yeddieminlik görev ve sorumluluğundan kurtulmak için yeddieminlik değişikliği isteme hakkına da her zaman sahiptir. Borçlu elinde bulunan mal borçlunun eylemi dışında da zayi olma imkan ve ihtimali olacağı için hem hukuki hem de cezai sorumluğulu olan yeddieminlik görevinden kurtulmak istemesi doğal karşılanabilir. Borçlu sadece borcu ödeme anlamında hukuki sorumlulğu var iken; yeddieminlikte ilave olarak bir de cezai sorumluluk vardır. Bu nedenle de objektif olarak yeddieminlikten kurtulmak istemeside her zaman hukuki yararı vardır

 7. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,
  Satış sizinde hakkınız….
  3.yargı paketi öncesi bir borçtan ötürü hakkında icra takibi yapılmış ve bu takibin kesinleşmesi ile İİK doğrultusunda kendilerine cebri icra suretiyle haciz ve muhafaza işlemi yapılmış olan gerçek ve tüzel kişilerin birçoğunun farkında olmadıkları bir hakka sahip olduklarını hatırlatmak isterim.
  Bu hak borçlarından dolayı malları haciz edilen gerek gerçek gerekse tüzel kişilerin haciz edilen ya da haciz ve muhafaza edilen menkul ve gayrimenkul mallarının satışını ilgili icra müdürlüklerine talepte bulunarak isteyebilecekleridir.
  Malesef bir çok kimse tarafından, alacaklının talebiyle haciz ve muhafaza işlemi yapılan dosyalarda söz konusu malların satışının ancak alacaklı talebiyle icra müdürlüklerince yapılabileceği zannedilmektedir.
  Bu anlayış, borçluların bu ve benzeri birçok durumda olduğu gibi haklarını kullanamamasından doğan mağduriyetlerine sebep olabilen bir yanılgıdan ibarettir. Zira 2004 sayılı İİK. ;
  MADDE 113 – VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ
  Alacaklı talep etmeden borçlunun talebile de satış yapılabilir.
  İcra müdürü kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir

 8. Umut Ufuk dedi ki:

  6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 598
  D. Sona ermesi

  I. Kanun gereğince
  Hangi sebeple olursa olsun, asıl borç sona erince, kefil de borcundan kurtulur.

  Borçlu ve kefil sıfatı aynı kişide birleşmiş olursa, alacaklı için kefaletten doğan özel yararlar saklı kalır.

  Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.

  Kefalet, on yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış veya yeni bir kefalet verilmiş olmadıkça kefil, ancak on yıllık süre doluncaya kadar takip edilebilir.

  Kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak kaydıyla, kefilin kefalet sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla, azamî on yıllık yeni bir dönem için uzatılabilir

 9. Umut Ufuk dedi ki:

  İFLASA TABİ ŞAHISLAR HAKKINDAKİ TAKİP :

  Madde 43 – (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/21 md.)

  İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir.

  Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harç ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir.

  TİCARETİ TERK EDENLER:

  Madde 44 – (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/22 md.)

  Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazete’de ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemiyen tacir beyanda bulunmamış sayılır.

  Bu ilan tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.

  Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez.

  Üçüncü şahısların zilyedlik ve tapu sicili hükümlerine dayanarak iyi niyetle elde ettiği haklar saklıdır. Ancak karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlar, evlat edinenle evlatlık arasındaki iktisaplarda iyi niyet iddiasında bulunulamaz.

  (Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./11. md.) Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu veya gemi sicil daireleri ile Türk Patent Enstitüsüne bildirir. Bu bildiri üzerine sicile, temlik hakkının iki ay süre ile tahdit edilmiş bulunduğu şerhi verilir. Keyfiyet ayrıca Türkiye Bankalar Birliğine de bildirilir.

  Bozulmaya maruz veya muhafazası külfetli olan veya tayin edilen kanuni müddet içinde değerinin düşmesi kuvvetle muhtemel bulunan mallar hakkında, tacirin talebi üzerine, mahkemece icra memuru marifetiyle ve bu kanun hükümleri dairesinde bu malların satılmasına ve bedelinin 9 uncu maddede yazılı bir bankaya depo edilmesine karar verilebilir.

 10. sedatt dedi ki:

  daha öncede konuyla ilgili yazmış idim,
  gelişmeler hakkında bilgiye ihyiyacım var,
  2009 senesinde 2 banka ile sıkıntım oldu,
  Allah yardım etti aynı yıl içinde icra takibine düşen
  bu borçlarımı avukatlara taksitle ödedim,
  her iki ayrı avukatta borcunuz bitti geçmiş olsun dediler…

  sene 2012 x bankadaki hesabımı kulanmam gerektiğinde hesaplarımda
  hacizden dolayı bloke olduğunu öğrenerek şok oldum…
  yaptığım araştırmada 2009 yılında ödemiş olduğum bu borçlardan dolayı
  hesaplarıma bloke koydurulmuş,bankaya itiraz ettim,
  2009 dan 2012 hacizmi olur blokemi kalır diye,
  kaldıki araştırmalarım neticesinde bankanın uygulamasınında gayri hukuki olduğunu
  öğrendim.
  Fakat işi uzatmamak icra dairesine giderek borcu yoktur yazısı alıp bankaya ileteyim dedim,
  ama dosyalarımın kapatılmadığını takipsizlikten düştüğünü öğrendim,
  avukatlar ile irtibata geçtim aldığım yanıt tam bir ŞARK KURNAZLIĞI idi,
  harç yatırılmadığı için dosya takipte kalmışmış o yüzden kapatılmamış ama takipsizlikten düşmüş,
  gözünüze dizinize dursun be,okadar borcu ödedim , istedinizde bir harç parasınımı ödemedim,
  okadar yıldır hem sicilimde takip görünüyor hem bir bankada blokeli hesabım,
  mahvolan ticari sicilim yazıklar olsun,
  şimdi beyler derlerki siz harcı ödeyin biz icradan yazı alıp bankaya verelim,
  harcı ödemek size düşüyor,
  bende diyorumki bu benim hatam yada kusurum değil,gerek bankanın yaptığı,
  gerekse bu şarkkurnazlarının yaptığının yasada bir karşılığı yokmudur,
  mesele 3 kuruş harç meselesi değil onur haysiyet meselesi….

 11. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  İcra İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikler üzerine Av.Talih Uyar’ın görüşlerini aldı.

  Uyar, ” İcra İflas hukukunda yapılan Temmuz değişikliğinden sonra, İcra İflas Kanunu’nun %15’i yani yaklaşık 60 maddesi etkilendi. Bu etkilenme hem usul kanunundaki değişiklikler, hem borçlar kanunundaki hem de Türk Ticaret Kanunu’ nda ki değişikliklerle ilgili olarak oldu.

  Yapılan bu değişiklikler dışında ayrıca kanun, Adalet Bakanlığının oluşturduğu komisyon tarafından diğer maddeleri için yeni kanun çalışmalarına başladı.

  4-5 sene içerisinde tıpkı Borçlar ve Ticaret Kanunu gibi sıfır kilometre Yeni İcra İflas Kanunu olacak. Ancak bu değişiklik 4-5 seneyi bulacak bir çalışma ile tamamlanacaktır. O zamana kadar mevut 60 maddedeki değişiklikle devam edecek. Yapılan değişiklikler şu anda olumlu değişikliklerdir, tabi yeterli değildir. Yeni komisyon, olması gereken değişiklikleri hazırlayacak. Ben de önümüzdeki günlerde yapılması gereken değişiklikleri madde madde belirteceğim” dedi.

 12. Umut Ufuk dedi ki:

  Taksitle mal satanların kefil oyunlarına dikkat
  Geçtiğimiz aylarda yazdığımız “Taksitli alışverişlere dikkat” yazımızda kendilerini alışveriş merkezi gibi gösteren ve misyonları sadece taksitle mal satmak olan devasa mağazaların bir başka oyun ortaya çıktı.
  “Kefil” yapma oyunu.
  Son yıllarda bilhassa vatandaşlık numaralarının yaygınlaşmasından sonra bir çok taksitle mal satan mağazanın camlarında rastlamışsınızdır.
  “Kefil Yok, senet Yok, Peşinat yok. Kredi kartına hiç gerek yok. Şimdi al aylar sonra öde, şu kadar ay taksit” Oh ne ala memleket diyorsunuz.Mağazaya gidiyorsunuz.Sizi karşılayan birbirinden yakışıklı yada güzel gençler.Hepsinin ağzından bal damlıyor.Eğilmeler, anlatmalar, ardı arkası kesilmeyen tatlı ve inandırıcı sözler.Başınız dönüyor.
  Bu ağzından bal damlayan gençlerin iknaları sayesinde belki sadece meraktan girdiğiniz, bir göz atayım çıkayım dediğiniz, bir ihtiyacınızı karşılayacak mal alayım gideyim diye girdiğiniz mağazadan öyle bir çıktınız ki geride kefil istenmeden, kredi kartı vermeden, peşinattan söz edilmeden belki 6 ay sonra ödemeye başlayacağınız çok uzun vadeli malı almanın sevinci ile mağazadan çıktınız.Sizden sadece ne iş yaptığınız, nerede çalıştığınız soruldu.
  Size nerede oturduğunuzu, malı hangi adrese teslim edileceği soruldu.Bir de nüfus cüzdanınızın ya bilgisi ya da fotokopisi alındı. Bel ki de bunlar da alınmadı.Adınız kredi için yeterli oldu.
  Tebrikler, mağazadan yüklü miktarda, gelirinizden çok fazlasına mal aldınız.Sevinç içinde evinize, sevdiklerinize koştunuz.Bir iki gün içinde mallar evinize geldi.Kullanmaya başladınız.Ödemelere geçilecek zaman da su gibi akıp geçti.Bu arada mallar defolu çıkmış arızalar olmuş, mağazaya defalarca gitmişsiniz.Sonuç olmamasına rağmenAldırmıyorsunuz taksit gününe var.Arızalı mallar için tartışıyor mağazaya kızıyorsunuz.Sonuç alamadınız. Ödemeyi yapmam diyorsunuz görevliye..Görevlinin de çok umurunda idi.Taksitle ödemelere başladınız. 36-40 ay vadeli dönemde 18. Ay da sıkıştınız.Mağazaya gidip bu ay veremeyeceğinizi dile getirdiniz. Bir ya da iki ay idare etmelerini istediniz.Güler yüzlü satış görevlisi sizi bir şey olmazlarla gönderdi.Rahatsınız.Ne güzel pembe rüyalar içerisinde yaşıyorsunuz.
  Ve bir gün pat diye bir telefon..
  “İyi günler..Ben filanca hukuk bürosundan Avukat ………
  Buyurun, hayırdır diyorsunuz. Avukat niye arasın.
  Falan alışveriş merkezinden mal almışsınız.
  Hakkınızda icra takibi var. Bu borcu bugün olmadı yarın ödediniz ödediniz yoksa haciz işlemi başlayacak……
  Şok üsütne şok..Ne anlatsanız boş.İcra takibi başladı.
  Ödeme gücünüz yok. O halde kefile gideriz… Kefilim yok diye seviniyorsunuz. Kapatıyorsunuz.
  Ardından bir başka telefon..
  “Ya sen beni nasıl kefil yaparsın. Ben sana ne zaman kefil oldum” diyen bir yakınızın sesi. “Yo, ben seni kefil yapmadım.” “Ulan yapmışsın işte avukat aradı.”
  Veya farklı sahne..
  İyi günler. Ben filan mağazanın falanca avukatı.
  Buyurun. Falan mağazaya olan borcun borçlu tarafından ödenmemesi, ona ulaşamamamız ya da ödeme gücü olmadığından kefili olarak bu boru siz ödeyeceksiniz. Hakkınızda icra takibi var.. Şu kadar borç.. Ben o mağazaya gitmedim, kimseye kefil olmadım deseniz de boşuna…
  İmzanız var.
  İşte oyunun başlangıcı
  HABERİNİZ OLMADAN NASIL KEFİİL OLDUNUZ.
  Mağazaların kefil yok demesine, mal alandan kefil istenmemesine rağmen kefil nasıl ortaya çıktı.
  Durum şu…
  Mağaza asıl borçludan siparişi alıyor. Sözleşmeye imzayı attırıyor. Ve malı teslim ederken sözleşmeye getireceklerini belirtiyor.Birkaç gün içinde malı getiren mağazanın aracı kapınızda duruyor.Arabadan inen çalışanlar binadaki bir zili çalıyor. Efendim, biz filan mağzadan geliyoruz. Burada Ahmet Mehmet oturuyor mu diye soruyor. Akrabanız olabilir, komşunuz olabilir, dostunuz olabilir. Orada oturduğunu teyit ediyorsunuz. Eşya getirdikte teslim etmeden önce bu kişinin malını vermeden önce bir doğrulama istedik.Tabi kardeşim, evladım diyorsunuz.Ne de olsa tanıyorsunuz.Tatlı bir söz, güleç bir yüz karsısında, komşunuzun mal almasını kolaylaştırmak için sözde orada oturduğuna dair imzayı basıyorsunuz.( Siz öyle sanıyorsunuz)Ya da malı alan kişi mağazaya ben yoksam filan kişiye terslim edebilirsiniz diyor.O isimle geliyorlar.Aynı yaklaşımla komşunuzun, tanıdığınızın malını siz teslim ederken ne yazık ki acı olay başlıyorSiz artık mağaza için kefilsiniz.Sözleşmenin altına imza attınız.Şimdi bir çok mağaza bunu yapıyor.

 13. özadanalı dedi ki:

  SAYIN SAĞLAM 20
  UYARILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.BUNDAN BÖYLE MİLLİ BAYRAM KUTLAMALARINDA DİKKATE ALACAĞIM.

 14. saglam20 dedi ki:

  syn özadanalı yorumunuzu en buyuk milli bayram olarak degıstırırsen güzel olur sanırım. bu aradada tüm arkadaşların her iki bayramızı kutlar saglık mutluluk dolu günler dilerim

 15. özadanalı dedi ki:

  EN BÜYÜK BAYRAMIMIZ OLAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINIZI KUTLAR,SAĞLIK VE HUZUR DOLU GÜNLER DİLERİM

 16. farketmez dedi ki:

  TÜM ARKADAŞLARIN, KURBAN BAYRAMLARINI KUTLARIM. SAYGILARIMLA,

 17. Umut Ufuk dedi ki:

  Herkezin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

  • sargoz dedi ki:

   Herkezin mübarek kurban bayramını kutlarım.

   • murat dedi ki:

    herkes yalan dünyda düşmüş türlü türlü dertlere ne diyelim allah kolaylık versin.benim sorum şu ben yaklaşık 100 bin tl gibi bir rakamla bankalardan para kullandım kredi ve kartlar ve iflas ettim.şu an devletten muhtaç aylıgı alıyorum üzerime dikili agacım yok ticaretin sillesi .ne yapmalıyım bireysel iflas kanunu çıkmadı sanırım muhtaç aylıgı aldıgımı ispatlar kagıtmı almam gerek? napabilirim şu an? teşşekkür ederim bu arada UMUT UFUK bey face adresiniz nedir yazmışsınız ama ben bulamadım….

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn. Murat,

     Facebookdan, umut ufuk dıye aratırsanız bulabılırsınız.Ayrıca bu yorumdakı resmın yanındakı ismimi tıkladıgınızda sızı yönlendırecekdir

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn. Murat,

      Duruma bakılırsa zaten şuan yapabılecegınız bırsey yok.Üzerinizde mal varlıgı olmadıgından ve yalnız devletın vedıgı yardım parasından gecımınızı sağladıgınız için gereklı icra işlemlerı yapılacak ve dosyanıza acizlik vesikası işlenecekdir.

 18. özadanalı dedi ki:

  TÜM ARKADAŞLARIMIN KURBAN BAYRAMINI KUTLAR HUZURLU VE BORÇSUZ GÜNLER DİLERİM

 19. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Herkesin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar Rabbim den herkese sıhhat,sağlık,mutluluk ve refah içinde bir yaşam nasip etmesini dilerim.

 20. şükran dedi ki:

  arkadaşlar hepinizin kurban bayramınız kutlu ve mübarek olsun.

 21. saglam20 dedi ki:

  yokmu benim sorunumla ilgilencek arkadaş

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Saglam20,

   sorunuza dün cvp yazmısım siteye düşmemiş sanırım.Banka ile yapmış olduğunuz görüşme sonuçsuz kalmış ise,Genel merkezlerde sorunlu kredı ve kredi kartlarının takip edildiği yasal takip bölümleri varır.durumunuzu ve borcunuzu ödemek istediğinizi belirten bir dilekce ile başvurunuz.Konuyla ilgili tarafınıza ödeme kolaylığı için dönüş yapmalarını belirtirseniz sanırım olumlu sonuç cıkabılır.TC.ziraat bankasının sistemı nasıldır bılemıyorum fakat bazı bankalar bu konuyla ılgılı gereklı kolaylıgı saglamaktalar.

 22. Umut Ufuk dedi ki:

  Tebliğ edilen mahkeme karına itiraz süresine tatil günleri dahil midir?

  İcra ve iflas hukukunda İİK. m. 19’a göre; resmi tatil günleri süreye dahildir. Yani, sürenin içinde kalan resmi tatil günleri de hesaba dahil edilir ve bu nedenle süre uzatılmaz.Ayrıca,öğledensonra tatil olan günler (Ramazan ve Kurban Bayramlarının arefe günleri) işgünüdür. Sürenin son günü böyle bir güne rastlarsa, süre o gün öğle saatinde sona erer.

 23. Umut Ufuk dedi ki:

  eskişehirden geliyorum.
  haciz ve icralarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum.

  eskişehirde yeddiemin depolarına , haciz ve icralar dolayısı ile gelebilecek herhangibir beyaz eşyanın kabul edilmemesi bildirilmiştir.bu anlamda icra memurları kesinlikle beyaz eşyaları yazmamakta ve kaldırmamaktadırlar.gerekçe olarak da getirilen beyaz eşyalar , geldiği gibi geri götürülüyor, konuda şikayet var ve hakimler aynen geri gönderilmesi kararı almaktadırlar denilmektedir.

  sadece birkaçgün evvel bir 106 ekran plazma tv 3D fonksiyonlu olduğu için kaldırılmış, bu da bilindiği üzere lüks eşya statüsü gereği diye değerlendirilmişse de konu hakkında itiraz henüz neticelenmemiştir.bilindiği üzere bu tv 6.500 tl değerinde bir tv olarak gerekçelendirilmiştir.hakim kararı beklenmektedir.

  seker765

 24. Umut Ufuk dedi ki:

  Ali Babacan’dan karşılıksız çekte patlama haberlerine yanıt:

  220 BİN KİŞİ HAPSE GİRECEKTİ
  Babacan son 3 yılın zirvesine çıkan karşılıksız çeklerle ilgili olarak şunları söyledi: “Biz bunları ay ay, yakından takip ediyoruz. Çeklerle ilgili düzenleme dünya uygulamalarına paralel hale gelme mecburiyetinden kaynaklandı. Bu ortaçağdan kalan bir ceza methodu. Eğer biz çekteki hapis cezasını kaldırmasaydık hapse gireceklerin sayısı 220 bindi. Çeke hapis cezası yanlış bir şey. Çekte hapis cezasının kalkmasının son derece sınırlı olacağı kanaatine vardık. Kriz öncesi yıllarda dönen çeklerin oranı ortalama yüzde 5 civarında. 2009’da bu yüzde 6.83’e çıktı. 2010 ve 2011’de yüzde 3.46 ve 2.91. İlk 9 ayın ortalaması yüzde 4.36. Kriz öncesi ortalam yüzde 5 civarındayken, hapis cezasının kalkmasına rağmen yüzde 4.36. Çek kullanım miktarı geçen yıla göre daha yüksek. Dönen çek miktarı arttı ama kullanılan miktar da arttı. Hapis cezası kalkmasına rağmen yüzde 4.36 büyük başarıdır. Ödenen ve ödenmeyen çeklerle ilgili bir sicil sistemi kurduk. Bütün ödeme kayıtlarının tek merkezden görüleceği sistemi kurduk. Bunu bankalara açtık. Yarın bir toplantı yapacağız ve bu sistemi nasıl geniş kitlelere kullandırabileceğimizi konuşacağız.”

 25. Umut Ufuk dedi ki:

  Maaş hesabından alınmış bir kredi, hesabında maaş hesabı olduğu yapılan sözleşmede bankanın hapis hakkı olduğu ayrıca ödeme için karşı taraftan yazılı talimat alınmıştır ilk dört ay düzenli maaşında kesilmekte 5.6 aylar hiç kesinti yapılmamasının (bankanın keyfi davranışı olarak yorumlanmacağından çünkü sistem otomotik olarak kesmekte manuel bir işlem sözkonusu değil) sebebi ödeme talimatı günü ile kredi ödeme günün farklı olmasındadır karşı tarafında bu süreçte parayı çekmede dolayısla kredi ödemesi iki ay üst üste ödenmediğinde idari takibe geçiliyor hesabın tamamı bloke ediliyor buraya kadar banka acısında işlem doğru fakat maaşının tamamını bloke etmesi hernekadar hapis hakkı açısında mümkün isede hesabın maaş hesabı olması sebebiyle ancak 1/4 nü kesebilir tamamını bloke edemez hesaba gelen para maaştan gelen paradır.
  Banka ile yapılan sözleşmede borçlunun kabul beyanı (maaşının tamamının kesilmesi yönünde) söz konusu olsa bile maaş hesabının tamamına bloke konulması yasal değildir. Zira hesaba bloke konulabilmesi ancak borçlunun temerrüdünden sonra uygulanabilecektir. Kaldı ki böyle bir sözleşmenin var olduğu ve borçlunun da temerrüde düştüğü kabul edilse dahi, maaşının tamamına bloke konulması kişinin hayatını idamesine olumsuz etki oluşturmaktadır ve borçlunun aleyhine olan bu hüküm hukuken geçersizdir.
  Bankanın yapmış olduğu, yasal olmayan işlem tüketiciye zarar verdiğinden tazminatı gerektirir

  Bankacılık Kanunu Md. 61 şunu söyler, kişinin kendi tasarrufundaki paraya el koyamazsın, doğru, ancak istisnalar hariç diye de belirtir ve istisnaları sayar. Ayrıca BDDK’ca çıkarılacak yönetmeliklere de atıfta bulunur. Orada geçen istisnalar da aynıdır.
  Bankanın takas ve hapis hakkı vardır, bu kanunun emridir ve kimse karşı çıkamaz.
  MADDE 61 – 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat veya katılma hesabı sahipleri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

  Bu, Maddesinin Arkasına Sığınılarak Bloke ve Tahsil Uygulaması Yapılmaktadır. Bu Yapılan HUKUKİ DEĞİLDİR.
  Ama Başka Türlü Tahsil Yapma Şansları Olmadığını Sizde Biliyorsunuz. Ve Yine Bildiğiniz Gibi Bunun Yasal Olmadığını 10 Kişiden Sadece 2 si biliyordur. Bu Kadar Düşük Bir Oran Karşısında Ellerindeki Bu avantajı Kullanıyorlar.
  Dava açarak bloke kaldırılabilir.

  Banka, 89/1 Haciz İhbarnamesi Olmadan alacağına karşılık hesaptaki tutara bloke de KOYAMAZ, alacağı ile borcunu takas da EDEMEZ
  Borçlunun Emekli Maaşına İlişkin Muvafakatinin Alınabilmesi için Takibin Kesinleşmesi Şarttır.

  Takibin kesinleşmesinden önce verilen muvafakatler geçerli olmamakta ancak ; kesinleşmeden sonraki muvafakatler geçerli olmaktadır.Yani yasal işlemler başladığında icra müdürlüğünce vermiş olduğunuz muvafakat geçerlidir
  Ayrıca,
  5510 sayılı kanunun 93. maddesinde 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklik Madde93.”Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmü getirilmiştir
  Bu hükme göre, sadece nafaka alacakları ve SGK’nın alacakları hariç olmak üzere emekli aylığından kesinti yapmak yasaktır. Ayrıca, emeklinin açıkça “emekli (dul-yetim) aylığımdan icra kesintisi yapılsın” izni olmadan hiçbir icra müdürü veya kimse emekli aylığına haciz koyduramaz.
  Öte yandan, SGK’nın göndereceği emekli-dul-yetim aylık ve gelirleri ile ilgili olarak bankalara nezdinde açılacak banka hesapları da normal mevduat hesabı gibi değildir. Mesela, bir emeklinin SGK’ya veya bankaya başvurup nezdinizde bulunan filan numaralı mevduat hesabıma emekli aylıklarım yatırılsın dese bile bu yapılamaz. Mutlaka emekli aylık ödemeleri için bankalar, ayrı tanımlanmış bir hesap açmak zorundadır. Yine, emeklinin adına açılmış olan emekli aylık hesabı için “buraya yatan emekli aylığımı her ay otomatik olarak diğer mevduat hesabıma aktarın” gibi bir talimatını da bankalara gerçekleştiremez. Emekli aylık hesapları bizzat elden veya bankamatik aracılığıyla çekilmesi gereken hesaplardandır

  diğerlerini göster daha azını göster

  • vedat dedi ki:

   Arkadaşlar mutlu huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dilerim.
   Ben emekliyim çekmiş olduğum krediye istinaden maaşıma bloke koydular .Bende Bankanın GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,BDDK,SAVCILIK VE SGK şikayet ettim.Buna rağmen 1 aylık maaşımın tamamına sözleme gereği koyduklarını belirtip maaşımının tamamını aldılar.Maaşımı kestikten sonra bankanın genel müdürlüğünden gelen yazı ile 5510 sayılı kanuna istineden blokenin yasal olmadığı ve kaldırılması için şubeye talimat verdiklerini bildirdiler.Tabiki bloke kalktı ve ben maaşımı aldım.Kesmiş oldukları 1 aylık maaşım içinde asliye hukukta alacak davası açtım.İtiraz etmez iseniz bloke devam ediyor.Allah herkesin yardımcısı olsun.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Vedat,
    Vermiş oldugunuz haklı mucadelenız ıcın sızı tebrık ederım.Almış oldugunuz olumlu sonuç hayırlı olsun.

 26. saglam20 dedi ki:

  slm arkadaslar bana yardımcı olacak arkadaşlara simdiden tesekur edıyorum benım sorunum ben 2008 yılında yırmı senelık esnafken iflas etdim 8 bankaya kredi ve kıredı kartı olmak uzere 100000 bın btl borcum vardı uzerımdede bır sey yoktu sadece ıkı arbam satıldı oda maliye bocuna yetmedı bıle son ıkısenede tekrar toparlandım bankaların besını kapatdım cunku onlar faizi sildiler ve odedım ama zııratbankasına takıldım 25 bin tl borcum olmus atmıs bin sımdı varıyorum hepsını kapatacagım bana yardımcı olun dıyorum ama biz bilmeyiz merkez bılır dıyorlar o zaman bıldırın dedım bildirdiler ne gelse iyi 55 tl bunuda odemem mumkun degıl ne yapmam gerekır nereye basvursam acaba genelmudurlulugemı basvursam basından gecen arkadaslar veya bu kuyla ılgılenen arkadaslar varsa lutven benı aydınlatıp bır yol gosterırlerse menmun olurum

 27. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,
  Sayfamıza yenı katılmış olan arkadaşlar için tekrardan yazıyorum.
  Kanunda diyorki “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası” ve ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,” haczedilebilir.

  HER NE AMAÇLA OLURSA OLSUN,İSTER KULLANIN, ISTER ODANIN BIRINE KULLANILMIYOR DIYE KOYUN. EVİNİZDE ÇİFT EŞYA VARSA HACIZ ISLEMI YAPILIR.

  EVİMDE;1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs… BULUNMAKTADIR,HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA;
  Hayır,Bir borçlunun ve ailesini yasamlarını sürdule bılmesı ıcın gereklı olan ev eşyalarıdır.6352 sayılı kanuna göre ikincisi yoksa muhafaza altına alınamaz.
  EVİMDE;1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs… ( 5 ay önce gelinip yediemin bırakmışlardı) BULUNMAKTADIR,HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA:
  Evet,Daha önce eşyalar yediemin olarak bırakılmış ise bu eşyalar alacaklıya ait olduğu için belirtilen süre içersinde; muhafaza altına alabılır,satabilir.
  EVİMDE; 2 adet TV, 1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs….( Tv nın bırı buyuk ve salonda dıgerı küçük ve mutfakta ) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA;
  Evet,6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve ıkı adet olan esyanın bır tanesı haczedilir.
  EVİMDE; 1 adet TV, 2 adet Buzdolabı, 1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs…..( Benım dolabım bozukdu komsu küçük buzdolabını ödünç vermişdi,henuz kendısıne verememısdık şuan evimde) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA:
  Evet, 6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve evde 2 adet buzdolabı olduğu için bırını muhafaza altına alırlar.Eger bunun gecici geldıgını ve 3. bır sahsa (komsunuza) ait oldugunu fatura ile beyan ederseniz.Muhafaza altına alınmaz ve 99.Maddeye göre işlem yapılır.
  EVİMDE: 1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs….( Babamın odasında kendıne ait Tv mevcut ) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
  Hayır, 6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve evde bulunan 3. şahıslara ait olan eşyalar için 99. madde uygulanır.Evde borçluya ait ve babasına ait Tv bulunmakda yanı 2 adet,fakat ıkıncı TV nın faturası evde yaşayan 3. şahsa ait oldugundan muhafaza altına alınmaz. 99. madde uygulanır

 28. Umut Ufuk dedi ki:

  Bireysel iflas sistemi ile bir çok kişi topluma kazandırılabilir. Devlet; Her türlü adli suçu işleyenleri, tecavüzcüleri, gaspçıları, hırsızları, katilleri topluma kazandırabilmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Hükmün Açıklanmasın geri Bırakılması, Denetimli serbestlik, Koşullu salıvermeler, zaman aşımları, hep suç işleyen bu tip adi suçluları topluma kazandırmak için var.

  Ancak söz konusu borç oldu mu, bir lira borç için insanlar yıllarca süründürülüyor.

  Belirli limitlerde ki borçlar için bir yıllık süre tanınmalı ve takipler beş yıllık sürede sonuçlanmalı, her ne suretle olursa olsun alacak takipleri beş yıl içinde sona ermelidir. Yüksek miktarda ki borçlarda biraz daha reforme ederek mevcut sistem uygulanmalıdır.

  Küçük miktarda bir borç için icra takibine uğrayan ve borcu yıllarca şişen vatandaşların durumu ortada. Vatandaşın borcu milyarlara çıkıyor, evine haciz geliyor ve belkide taahhüt ettiği bu borç için “taahhüdü ihlal” den 3 ay hapis yatıyor. işini kaybediyor, eşi mağdur, çocukları mağdur, belkide çocukları yurda veriliyor, eşinden ayrılıyor ve son derece tehlikeli bir insan vasfını alıyor.

  Kendi de çalışmıyor, belkide hırsızlıkla geçiniyor. Ve bütün bu olumsuzlukların altında ödenemeyen o küçük miktardaki borç yatıyor.

  Bir suçlunun ise yığınla sabıkası var ama 5 yıllık süre dolduğunda sabıkası tertemiz oluyor. Hepsi zaman aşımına uğruyor. Ama ödenemeyen küçük bir borç meselesi on yıllarca sürebiliyor.

  Nedir bireysel iflas; Kişi bireysel iflas talebinde bulunur fakat bunun kararını kararı mahkemelerce verilecekdir.Tabiki bununla ilgili bazı şartlar öngörülecekdir.Örneğin,kişi çalışıyor ve aldığı maaş geçimini ancak sağlıyorsa hakkında her hangibir icra takibi yapılmayacakdır.
  Ayrıca iflası kabul olmuş,iflasını açıklamış kişi uyması gereken kurallar ile karşı karşıya gelecekdir.10 yıl boyunca kara listede olacakdır.Hiç bir bankadan kredi çekemez,mal varlığı edinemez,vs.
  İflas eden kişinin gerekli tüm bilgileri ve iflası elektronik ortamda Banka kuruluşlarına ve icra müdürlüklerine bildirilecekdir.Ayrıca, İflasını açıklamış kişi, farklı şekilde borçlanır ve bu borcunu ödemezse Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerince cezalandırılabilecek.
  Ülkemizde bireylerin iflası sadece borç ödemeden aciz belgesi alınması ve ona bağlı olarak bir kısım kısıntılar getirilmesi şeklinde oluyordu.

 29. emre özkurt dedi ki:

  peki umut ufuk bey mesela cevremizde görüyoruz vatandas 2 elektrik faturası olmus gelip elektrigi kesiyorlar bundan sonra kesme islemi olmıcakmı

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Emre,
   Bu elektrik kesmeleri ile ilgili degil,kesinti ve şartları sizin kurumla yaptıgınız sözleşmede yazar.Bu konu ise “Brüt asgari ücretin iki katına kadar olan faturalar ödenmezse, önce vatandaş mektupla ‘bunu öde’ diye uyarılacak.7 iş günü içinde faturayı ödemezse icra işlemleri başlayacak” şeklindedir.

   • sultan dedi ki:

    sn.umut ufuk mehabalar ben birşey sormak istiyorum bu bireysel iflasla ilgili malum aldığımız maaşlar iki çocukta okuyorsa son olan zamlarla bizi bir hayli zorluyor birde ödememiz gereken borçlarımız var artık bu yasayı bekliyoruz ama bize ne gibi kolaylık sağlar nedir ve neolur bukonuda bilgilendirirseniz sevinirim tamam herkes kazandığı kadar yaşasın diyorlar biz borçlularada arkadaş çocuğun hasta oluyor veya kendin devlet hastanesine gitmen patronun işkaybı oluyor hafta sonu git be mubarek bugün çocuğumu sgklı olarak doktara götürdüm 200tl bu enazı harcadım canı sağolsun çok şükür birşey çıkmadı ama işte bunlarda araya girince isteristemez borçlanıyoruz şimdi biz keyifmi yapıyoruz neyse belki konuyu aştım ama sıkıldım arkadaşlar o yüzden şu bireysel iflas konusunda aydınlatırsanız sevinirim

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn. Sultan anım,
     Şuan bilindiği kadarını kısaca açıklamak gerekirse;Kişi bireysel iflas talebinde bulunur fakat bunun kararını kararı mahkemelerce verilecekdir.Tabiki bununla ilgili bazı şartlar öngörülecekdir.Örneğin,kişi çalışıyor ve aldığı maaş geçimini ancak sağlıyorsa hakkında her hangibir icra takibi yapılmayacakdır.
     Ayrıca iflası kabul olmuş,iflasını açıklamış kişi uyması gereken kurallar ile karşı karşıya gelecekdir.10 yıl boyunca kara listede olacakdır.Hiç bir bankadan kredi çekemez,mal varlığı edinemez,vs.
     İflas eden kişinin gerekli tüm bilgileri ve iflası elektronik ortamda Banka kuruluşlarına ve icra müdürlüklerine bildirilecekdir.Ayrıca, İflasını açıklamış kişi, farklı şekilde borçlanır ve bu borcunu ödemezse Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerince cezalandırılabilecek.
     Ülkemizde bireylerin iflası sadece borç ödemeden aciz belgesi alınması ve ona bağlı olarak bir kısım kısıntılar getirilmesi şeklinde oluyordu.Bu gibi ve diğer kanunlarla ilgili bilgilere benım facebook adresınden takip edebilirsiniz.Meclise sunulan yasalaşmış bir çok konudaki kanun maddelerine ulaşabilirsiniz.

 30. Umut Ufuk dedi ki:

  Elektrik, su faturasını yatıramayan vatandaştan, 3 katını alma dönemi bitiyor.

  Elektrik, su faturasını yatıramayan vatandaştan, 3 katını alma dönemi bitiyor. Brüt asgari ücretin iki katı fatura için önce uyarı yapılacak
  İcra İflas Yasası’nda yapılan değişiklikle vatandaşların yatıramadığı elektrik, su, telefon faturaları icraya gittiği için, 3 katına yakın para ödeme dönemi sona erecek.
  Brüt asgari ücretin iki katına kadar olan faturalar ödenmezse, önce vatandaş mektupla ‘bunu öde’ diye uyarılacak.
  7 iş günü içinde faturayı ödemezse icra işlemleri başlayacak.
  Mevcut sistemde fatura belli süre içinde ödenmediğinde süre tanınmadan icraya gidiliyor

 31. Umut Ufuk dedi ki:

  Key haczi yapabilirsiniz
  Kanun gereği Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası AŞ tarafından bildirilen listelerdeki kişiler, alacakları KEY tutarlarını bugünden itibaren “keyodemeleri.com” internet sitesinde sorgulayabilecek.
  KEY ödemeleri, kimlik numarasıyla, yabancı uyruklu hak sahiplerine ise yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile Ziraat Bankası’ndan yapılacak.
  Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümümün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekiyor. Bugünden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irat kaydedilecek.

 32. memet dedi ki:

  bugun finansbanktan yine sms geldi 3 haftadır arayan soran yoktu en son konuşmamızda ayda 100 200 ödeyin bari faize gitsin o para gibilerinden konuşmuşlardır bizde o paranın bile olmadığını 6 7 ay izin verilmesini istemiştik. bundan evvel mayıs ve bu yaz olmak üzere 2 defa eve gelip haczedilecek mal yoktur diye tutanak tutup gitmişlerdi. şimdi yine sms atmışlar yapılandıralan borcunuzu ödemeniz için bugün son gündür ödemediğiniz taktirde yapılandırma iptal edilecek ve polis çilingir marifetiyle iş yerinize ve evinize haciz uygulamasına gelinecektir diye mesaj gelmiş avukatlık bürosundan.

  ne yapmak lazım sizce? bunların amacı ne? daha önceden yediemin falanda yok .evden bir şey alamazlar ama rahatsız mı etmeye çalışıyorlar?

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Mehmet,

   Bazı bankalar ödeme ile ilgili butür mesajları yada eve gönderılen bıldırıleri arası gönderırler.Gerekli haciz illemleri sonrası ödeme kolaylığı olarak birkaç kezdaha buna benzer bildiri gönderirler.Sizde Bankaya yazılı yada aradıklarında sözlü olarak borça uygulanan faızın kaldırılmasını ve uygunşartlarda taksıt yapılmasını belırtebılır ve sadece anaparayı ödeye bilirsiniz.Tabi karşıtarafın bu teklıfınızı kabul etmesı gerekır.

   • memet dedi ki:

    onlara defalarca anlattım yılbaından sonra odeme yapabılecegımızı ancak ne faızden ne de baska bır seyden vazgecmek nıyetınde degıller 9 bın tl den 12 bıne cıktı borc1 2 ayda. sımdı bu mesajı yollayanlar hukuk burosu daha evvel eve hacze gelıp ıkı kez alınacak mal yoktur dıye tutanak tutuldugunu bılıyorlar ve hala ugrasıyorlar anlamıyorum bu ınsanları.

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn. Mehmet,
     Bankadan gelen talimat doğrultusunda bu tarz bilgiler göndermekdeler.

     • memet dedi ki:

      degisen bir sey olur mu acaba iki kere bu sekilde tutanak tutup sonra baska bir sey yapabilirler mi?

      • Umut Ufuk dedi ki:

       Sn.Mehmet,
       Yok değişen birşey olmaz, belirttiğin yazılardan bır cok kısıye bazen alacaklı vekıllerınden bazen bankalardan gelir.

 33. Umut Ufuk dedi ki:

  Bireysel başvuru hakkı seminerle anlatılacak
  Hukuk ve Hayat Derneği, yeni yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı ile ilgili seminerler verecek.
  Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumun kabul edilmesiyle, hukuk sistemine dahil olan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.
  Bireysel başvuru hakkının hangi durumlarda, kimler tarafından ve nasıl kullanılacağı konusunda kamuoyunun tam olarak bilgi sahibi olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Birçok hukuki konuda halkımızı ve hukuk camiasını bilgilendirmeyi görev edinen Hukuk ve Hayat Derneği, yapmış olduğu ‘Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Konusu’nda Sivil Toplumun Desteklenmesi Projesi’ kapsamında, ilk olarak, ‘www.bireyselbasvuru.info’ isimli internet sitesini hayata geçirmiş ve bireysel başvuru hakkı ile ilgili tüm mevzuat ve diğer bilgileri kamuoyunun bilgisine sunmuştur. Derneğimiz, yine aynı proje kapsamında, 18-19 Ekim 2012 ve 2-9 Kasım 2012 tarihlerinde, stajyer avukat, avukat ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerine yönelik, sertifikalı eğitim seminerleri düzenleyecektir.”

 34. Umut Ufuk dedi ki:

  *Çekte hapis cezasının kaldırılması doğruydu. Ancak çekin itibarının korunması gerekiyordu. *

  Çekte hapis cezasının kaldırılması doğruydu. Ancak çekin itibarının korunması gerekiyordu. Bir an önce çekte sorgulama sistemi hayata geçirilmeli. Ayrıca karşılıksız mahkeme sonrası çeklerin geri ödenme oranı ilk üç ayda yüzde 70’ten yüzde 50’ye geriledi. Böylece her 2 çekten biri mahkeme kararına rağmen ödenmemiş oldu. Esnaf büyük sıkıntı içinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, piyasada yaşanan ciddi para darlığı nedeniyle karşılıksız çek artışlarının doğal olduğunu belirtti. Palandöken, ” Şu an esnaf büyük sıkıntı içinde” diye konuştu. Tabloda görüldüğü gibi 31 Ocak 2012’de Meclis’ten geçen çekte hapis cezasını kaldıran yasadan sonra Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek sayısında ilk patlama mart verilerine yansıdı.

  ASO Başkanı Nurettin Özdebir karşılıksız çeklerin ödenmesi için kişilere borcunu ödeyene kadar ‘tazyik hapsi’ uygulanabileceğini dile getirdi.
  Uzun süredir iş dünyasının gündeminde olan karşılıksız çekte yaşanan karmaşa konusunda sanayicilerden yeni bir öneri geldi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, çekin ödenmesinin sağlanması için “tazyik hapsinin” uygulanabileceğini söyledi. Özdebir, “Tazyik hapsi bu anlamda uygulanabilir. Kişi edimini yerine getirene kadar hapis yatabilir” diye konuştu.

  (alıntı)

 35. Umut Ufuk dedi ki:

  Bugun bazı kişiler borçları ıcın varklık sırketınden arandıklarını belırttıler.Eylül ayı içersinde Denızbank alacaklarını ıkı varlık sırketıne satmısdır.Dolayısı ıle şu donemlerde Denızbanka borcu olanlar bu sırketler tarafından aranmaya başlandı.Bu şirketler odenmeyen boslar ıcın ödeme pılanı sunmaktalar ve borcun odenmesı için borçlu ıle anlasma yoluna gıtmekteler.Bu fırmalardan aranırsanız şaşırmayın.Borcunuzu odeyebılmek ıcın kendılerı ıle konusup ödeyebılecegınız bır sekılde anlaşma yapbılırsınız.

  Daha öncede çıkan yazıda bu bılgı verılmısdı.
  Denizbank, ilginç alışverişini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na duyurdu. Alacağı 70,2 milyon liraydı. Peşin 7,2 milyon lira verene sattı. İşte bankaların neden aidat ve hesap işletim ücretine düştüklerini gösteren tablo ! thsil edilmesi imkansıza yakın kredi alacaklarını iki ayrı varlık yönetim şirketine satan Denizbank, alacak toplamının yüzde 10 ‘ u kadar bir fiyata alacak devrini ilgili şirketlere devr etti.İcra, avukat, mahkeme ile müşterilerini inanılmaz sıkıntılara sokan bankaların bu tavırları doğrusu çok ilginç geliyor.

  Denizbank 70,2 milyon liralık takipteki alacağını 7,2 milyon liraya sattı
  Denizbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka kanuni takip hesaplarında izlenmekte olan 70 milyon 256 bin 349 liralık takipteki kredi portföyünü 7 milyon 200 bin lira bedelle sattı.

  Şirketten KAP’a gönderilen açıklamada şunlar kaydedildi:

  ”Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenmekte olan perakende, kurumsal ve ticari bankacılık kredileri içerisinden tahsil kabiliyeti çok düşük olan toplam 70 milyon 256 bin 349 liralık takipteki kredi portföyü 28 Eylül 2012 tarihinde LBT Varlık Yönetim AŞ ve Final Varlık Yönetim AŞ’ye toplam 7 milyon 200 bin lira bedel ile satılmıştır.”

 36. sedatt dedi ki:

  selamlar,
  benim biraz farklı bir sorunum var,
  2010 yılında kredi kartı ödeme sorunundan bir banka ile icralık oldum,
  aynı yıl içinde işlerim düzeldi,herhangi bir haciz vs yaşamadan avukatla
  anlaşarak borcumu ödedim…
  Ticaret ile uğraşmaktayım,uzun zamandır kullanmadığım bir bankadaki ticari
  hesabım ve kredili hesaplarımı kullanmam gerekti,fakat hesaplarımda haciz ve bloke
  olduğunu öğrendim?
  benim 2010 yılından bugüne değin hakkımda açılmış bir dava kovuşturma vs yoktur,
  kaldıki olan borcumuda 2010 yılında ödemişim,bankadan bu hesapları kapatmasını,
  onlarla çalışmak istemediğimi söyledim,aldığım yanıt siz önce hacizleri kaldırtın bu şekilde
  bu hesapları kapatamayız???
  kredili hesabımda +18 tl bakiye varmış ve bu hacizli imiş,madem hacizli neden ozaman
  bunu haczedene yada icra daresine ödemediniz?2010 yılından bugüne bir hesapta haciz
  ve blokemi olur?ben bunlar için icra direlerini dolaşıp yazımı almak zorundayım,
  bu nasıl bir saçmalıktır..hesapları kapatamayız ne demektir?
  Bu arada bu hesaplardaki aslında olmayan haciz benim ticari sicilimide olumsuz etkilemekte,
  kredi notum ve ticari itibarım düşmekte bundan haberimiz bile olmamaktadır,
  takdir edersinizki buda bir esnafın bankalar nezdinde itibarını olumsuz etkilemektedir,
  Ben bu bankadan davacı olmak istiyorum,hatta bana yaşattıkları bı sıkıntıyı tazmin etmelerini istiyorum,ne yapab,ilirim nasıl bir yol izlemem gerekir değerli görüşleriniz,i esirgemesseniz sevinirim,
  teşekkürler..

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Sedat,

   Bankacılık Kanunu Md. 61 şunu söyler, kişinin kendi tasarrufundaki paraya el koyamazsın, doğru, ancak istisnalar hariç diye de belirtir ve istisnaları sayar. Ayrıca BDDK’ca çıkarılacak yönetmeliklere de atıfta bulunur. Orada geçen istisnalar da aynıdır.
   Bankanın takas ve hapis hakkı vardır, bu kanunun emridir ve kimse karşı çıkamaz.
   MADDE 61 – 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat veya katılma hesabı sahipleri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır.
   Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

   Bu, Maddesinin Arkasına Sığınılarak Bloke ve Tahsil Uygulaması Yapılmaktadır. Bu Yapılan HUKUKİ DEĞİLDİR.
   Ama Başka Türlü Tahsil Yapma Şansları Olmadığını Sizde Biliyorsunuz. Ve Yine Bildiğiniz Gibi Bunun Yasal Olmadığını 10 Kişiden Sadece 2 si biliyordur. Bu Kadar Düşük Bir Oran Karşısında Ellerindeki Bu avantajı Kullanıyorlar.
   Dava açarak bloke kaldırılabilir.

   Bu nedenle borcu ödedüğiniz için öncelıle gereklı belgeler dogrultusunda bankaya bloke iptali için müracatta bulununuz.Şayet banka halen bloke kaldırmaz ıse icra hakımlıgını konuyla ılgılı muracat yaparsanız blokenın kalkması ıcın karar cıkacakdır.Bunun için borcunuzun tamamıyle bıttıgıne daır elınızde belgesı olması gerekmektedır.Banka sadece gelen taleo dogrultusunda bloke kor ve kalan borç ıcın ödeme yapamaz.

   • sedatt dedi ki:

    umut bey ,
    benim bloke koyan banka ile bir sorunum yokki,
    hiçte olmadı zaten,
    benim sorun yaşadığım banka asyabank,
    blokeli hesabın olduğu banka finansbank..
    o dönem dahi birçok bankada hesaplarım olmasına rağmen
    sıkıntı ile karşılaşmadım,haciz ve bloke isteği bir bankaya yapılmıyor değilmi?
    yani hiçbir hukuksal sorun yaşamadığım ve ticari hesaplarımın dahi olduğu,
    finansbank neyin tahsili için uğraşıyor anlamadım 🙂
    2010 yılında bloke konulan hesapta bulunan paranın haciz istemi
    yapan icra dairesi yada vekile neden ödenmediği hala hesapta olduğuda
    ayrı bir muamma,yani hukuka aykırı hareket eden banka,
    sıkıntısını çeken ben olacağım..banka yaptığı derebeylikle kalacak yazık..

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn.Sedat,

     Alacaklı vekıllerı dosyanız acıldıgında tapu,araç,banka hesabı gıbı kontroller yaparlar ve banka hasaplarınızdakı paralara elkorlar.bazı bankaların sıstemınde bu bloke uzunsurelı kalır bazı bankalarda ıse o esnada bloke yapar.
     Bankalar icra dairesınden gelen bılgı dogrultusunda bu ıslemlerı yapar.Sızın borcunuzun odenıp odenmedıgını bılmez.Bu işi banka degıl alacaklı vekılı yapar.Eger borcunuz bıttı ıse ıcra daıresınden alacagınız borcu yoktur yazı ılede bloke kalkar.

 37. memet dedi ki:

  Benim merak ettiğim şey şu diyelim ki x bankası aynı adresteki eve geldi icra memuru ile ve hacze mukabil mal yoktur deyip gitti sonra tekrar gelip aynı şekil de bir tutanak daha tutuldu aynı dosya için farklı icra memurunca. başka bir alacaklı vekili icra için eve gelse ve bu tutanaklar bu avukata gösterilse ya da icra memuruna sonuç ne olur? süreç nasıl ilerler?

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Mehmet,

   x banka eve gelıp hacız ıslemınde hacze mukabıl mal yoktur tutanıgı tutar ıse. O tutanak sadece o dosya ıcın gecerlıdır.Baska farklı bır banka gelıp ıcra memuru ıle bırlıkde evınıze bakıp haczedeger mal yoktur tutanıgı tutabılır yada evınızde cıft esya gormus ıse bu dogrultuda ıslem yapabılır.Elınızdekı mevcut tutanagı gostermenıze gerek yok zaten evınıze gelmıs olacaklar.

 38. emre özkurt dedi ki:

  sayın umut ufuk benim ufakda olsa bi borcum vardı ödedim fakat 150 civarında kaldı yanlız bu 2010dan işlerim ters gitti bi yandanda 3 aylık bebegimi kaybettim bunalıma girdim ödeyemedim ve bugun avukat arayıp borcumun 500tl oldugunu ve calıstım yere evrakı gönderip maas haczi yapcanı söyledi bende ödediklerimin makbuzları elimde kalan 150 dedim fakat bana 500 diyor ne yapabilirim cvp

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Emre,

   Borcun tamamı odenmedı bırkısmı kaldı ıse ödemedıgın sure ıcersınde borç bıtene kadar faız işler bu durumda odeme yapıp borcu kapatabılcek ısenız alacaklı vekılı ıle konusup uzlasmaya gıdebılırsınız.Eger uzlasamaz ısenız bır banka borsu ıse bankayla yazısarak cozum araya bılırsınızın 4/1 kısmına hacız gelır ve kesıntı baslar.fakat yınede borc tam anlamıyla bıtene kadar faız işler.

 39. Umut Ufuk dedi ki:

  sn. angel,

  evet daha oncede yorum yazmisdim.isleyis yazdiklarim gibi oluyor.enson evinize baska banka borcu icin gelinmis,haciz tutanagi (hacze deger esya yoktur )diye doldurulmus.bu dosya icin arasira avukat arayip odemek isteyecekdir.
  Yedieminlik ise daha oncede soyledim kolaykolay gelip muhafaza yapmazlar koltuk takimini.sadece yedieminlik gorevinizi suistimal etmeyein.baska sorun olmaz.soylediginiz gibi keske gelip alsalarda yedieminlik sona erse.bu dosya icinde arasira arayacaktir.hakaret etmesine izin vermeyin.buna hakki yok.
  Gecmisolsun

 40. angel dedi ki:

  Sn.Umut bey daha önce sizden bir konuda bılgı almıstım eşimin kredı kartından dolayı evıme hacze gelınmıstı 2 adet olan koltuk takımı ve klıma yazılıp bana yedıemın olarak bırakılmıstı ve bızde daha sonra avukata gıdıp borcu odıyemıyecegımızı gelıp esyaları almalarını soylemıstık ve hıc bır ıslem yapılmamıstı bu hafta ıcerısınde baska bankadan hacız geldı evıme ve gelen gorevlıler evı gezmeden hacze uygun esya olmadıgı ıcın hacız ıslemıne son verılmıstır dıye tutanak tutup bana ımzalatıp gıttıler asıl sorum şu daha onceden hacız koyan bankanın avukatı bugun benı arayıp esınız odeme sozu vermıstı o konu ıcın arıyorum dedı bende esım odeme sozu vermedı esyalar bana yedı emın olarak bırakıldı bızde esımle gelıp borcu oduyemıyecegımızı gelıp esyaları almanızı soyledık dedım pekı neden hacıze gelındıgınde gelıp goruselım dıyıp yedıemın bıraktırdınız esyalarınızı dedı avukat bende esımle konustuk ve odıyemıyecegımze karar verıp gelıp sızınle konustuk dedım tamam tamam deyıp benı azarlayıp telefonu suratıma kapattı sızce bundan sonrası ıcın ne yaparlar sadece arayıp tacızmı ederler bugun yaptıkları gıbı yoksa gelıp esyaları alırlarmı

 41. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Türkiyede çocukluğu geçmiş ve şu anda Atinada ikamet etmekte olan bie Yunanlı arkadaşımın bana son yazdığı yazıyı burada sizlere sunmak istedim.Yorumsuz.

  Ioannis Konstandinidis
  Merhaba Celal bey nasilsiniz? Bize sorarsaniz burada cok berbat gunler yasamaktayiz.Hayat krizle cok zorlasti, ne yapacagimizi bilemiyoruz.Politik durum yavas yavas toparlanmaya basladi.Rusvetler,yolsuzluklar yapanlar ,devletin parasini yiyenler birer birer cezalandirmaya baslandi.Eger politikacilara dokunmazlik kaldirilirsa cok pislik meydana cikacak.Oteki taraftan millet kan agliyor,issizlik gunden gune artiyor.Maaslar yuzde yirmi indirildi,dahada indirilmek isteniyor.Bu durumda millet acliktan geberecek herhalde.Haciz olaylarindan bahsediyorsunuz ya,burada bankada bankadan kredi alipta odeyemiyenler yuzbinlerce.Bankalar hesabina calisan ve musterilerden para toplamakla sorumlu ozel sirketler ,borclulara butun gun tehdit edici telefonlar alarak baski yontemi kullanmaktadirlar.Hacizler henuz baslamadi,fakat ilkevella ailelerin arabalarina el konmasiyla basliyacakmis deniliyor.Kanunlada borc mudeti arzu edenler icin artirilarak her ay daha az para verilebiliyor.Iste boyle devletin parasi carcur edilince bu hallere dustuk.Herkes bol paraya alismisti,yarinin boyle olacagini hic dusunmuyordu. Saygilarimla,iyilik saglik dilerim.

 42. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn. Samsun Magdurlar,

  haciz islemi resmi kaydiniz bulanan daireye yapilir.burada cift olan esya (koltuk takimi) haczedilir.sadece bir koltuk takimi icin muhafaza yapilmayip yediemin olarak size birakilabilir.
  Digersorunuz cift esya haric haciz islemi olmadigi icin esyanin kimin oldugu onemlidegil.sayet haczetmeye kalkarlarsa ozaman 3.sahsa ait oldugu icin 99.maddeye istinaden islem yapilir

  • emekli dedi ki:

   sayın umut bey evımde 3 yatak odası var.dolayısıyla 3 yatak ve dolap var.dolapları haczetme yetkılerı varmı

   • sargoz dedi ki:

    Yatak odasinin esyasi haczedilemez.Ancak icinde yasanin ongordugu kiymetli esya ( para, mucevher, evrak vs) aramasi yapilabillir.

 43. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn. orkide,

  adres degisikligi icin butun yasal islamleri tamamlamissiniz.daha oncede belirttigim gibi resmi kayittan sonra adiniza herhangibir teb. Gelir ve muhtar bunu buadrete oturuyor diye kabuleder ise ozaman suc isler ve sikayet hakkiniz var.artik bundan sonrasini degerlendirelim.muhtarliga gelen evrak muhtar tarifindan kabul edildigi andan itibaren 7 gun sonra borc kesinlesir.sizin haciz islemi baslamis.size tekrar teb. gelmez . Icra dairesine yurtdisinda oturdugunuzuda bildirip dosyaniza islettiginiz icin haciz islemi icin gelecekleri evde gorunmemektedir.muhtardan aldiginiz teb. Bir dilekce ile icra dairesine veri ve dosyaniza isletirsiniz.

 44. ÖZADANALI dedi ki:

  SAYIN UMUT BEY,
  BİR ARKADAŞIMIN EVİNE HACİZE GELMİŞLER.EVİ GEZMİŞLER SALON TAKIMINI GÖRMÜŞLER ORDAN OTURMA ODASINA GEÇMİŞLER OTURMA ODASINDADA BİRKAÇ PARÇA OTURMA GURUBUNU GÖRMÜŞLER BUNUN ÜZERİNE OTURMA ODASINDADİ EŞYALARA LUKS VE BİRDEN FAZLA DEMİŞLER VE YAZMIŞLAR.EŞYALAR BİRBİRİNDEN TAMAMEN FARKLI İMİŞ.ARKADAŞIMIN UYARMALARINA RAĞMEN DİNLEMEMİŞLER.BENDE HEMEN İCRA HAKİMLİĞİNE DİLEKÇE VERMESİNİ SÖYLEDİM.BÖYLE BİRŞEY OLABİLİRMİ ? HEMEN CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.SAYGILARIMLA.

  • Samsun Mağdurları dedi ki:

   Sayın UMUT UFUK bey ve Sayın SARGOZ bey ;
   Arkadaslara tüm yorumları okuttuğum halde illada bizzat sormamı istediler. Çok kez anlattım sen yinede bizim için sor içimiz rahat olsun dediler. Lütfen kusura bakmayın!!! Aynı soruları tekrar tekrar sormak benimde işime gelmiyor ama arkadaşlarımı da kıramıyorum;
   Sorum Şu;

   1. soru ; Arkadaşım Babası ile aynı binada oturuyor, Müstakil 2 katlı 2 daireli bir bir KONUT. Kendisi Alt katta eşi ile yaşamakta, Babası, annesi ve erkek kardeşi ise üst katta Yaşamakta. Elektik,su, doğalgaz v.s. aboneliği babasının üzerindeymiş.Üzerine hiç bir aboneliği yok. Sadece eşi ile kendisi yaşamakta olduğu bir ev. Evinde 1 ADET LED TV 1 ADET BUZDOLABI 1 ADET ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1 ADET BULAŞIK MAKİNESİ, YİNE MUTFAKTA YEMEK MASASI VE SANDALYELER, BAŞKA BİR ODASINDA MİSAFİR ODASI TAKIMI, YİNE BAŞKA BİR ODASINDA YATAK ODASI TAKIMLARI YİNE BAŞKA BİR ODASINDA İSE L ŞEKLİNDE BİR ADET KÖŞE TAKIMI KANEPE BULUNMAKTADIR. Tabi her oda da halı v.s. falan. Merak ettikleri ise;

   Ayrı odalarda bulunan 1 takım misafir odası takımı ve öbür oda da ki L şeklindeki köşe takımı kanepe. Bunlardan biri haciz olabilir mi?

   2. Soru; Bu kullandığı eşyaların bütün faturası arkadasımın adına değil ( Yani borçlu kişinin adına değil ) Faturalar, bir üst katta oturan babasının üzerineymiş. Bu durumda ne olur?

   Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi günler…

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. özadanali.

   Yazdiklariniz tam aciklayicidegil.oncelikle haciz esnasinda salonda ve oturma odasinda koltuk takimi gormusler ve cift esya diye yazmislar.yani koltuk takiminin birtanesini muhafaza altina almamislar.durum yasalara uygun. Ayrica siz bu koltuk takimini buyrun goturebilirsiniz deseniz bile almazlardi.masraftan baska birseydegil.Evinizde hicbir sekilde ikinci esya bulundurmayin karsitarafa islem yapma firsati verirsiniz ve zordurumda kalirsiniz.nasil karsi tarafin kanunlara uymasini istiyorsaniz,sizlerinde uymasi gerekir.
   Sikayet konusunu anlayamadim,muhafaza yok ayrica cift esya olayivarsanirim.

 45. Umut Ufuk dedi ki:

  TEKRARDAN YAZIYORUM,LÜTFEN 6352 SAYILI KANUNU OKUYALIM….

  Kanunda diyorki “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası” ve ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,” haczedilebilir.

  HER NE AMAÇLA OLURSA OLSUN,İSTER KULLANIN, ISTER ODANIN BIRINE KULLANILMIYOR DIYE KOYUN. EVİNİZDE ÇİFT EŞYA VARSA HACIZ ISLEMI YAPILIR.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Kanunda diyorki “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası” ve ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,” haczedilebilir. Her ne amaçla olursa olsun evınızde ıkıncı bır esya var ise muhafaza altına alınır

   EVİMDE;1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs… BULUNMAKTADIR,HACZEDILIRMI?
   AÇIKLAMA;
   Hayır,Bir borçlunun ve ailesini yasamlarını sürdule bılmesı ıcın gereklı olan ev eşyalarıdır.6352 sayılı kanuna göre ikincisi yoksa muhafaza altına alınamaz.
   EVİMDE;1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs… ( 5 ay önce gelinip yediemin bırakmışlardı) BULUNMAKTADIR,HACZEDILIRMI?
   AÇIKLAMA:
   Evet,Daha önce eşyalar yediemin olarak bırakılmış ise bu eşyalar alacaklıya ait olduğu için belirtilen süre içersinde; muhafaza altına alabılır,satabilir.
   EVİMDE; 2 adet TV, 1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs….( Tv nın bırı buyuk ve salonda dıgerı küçük ve mutfakta ) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
   AÇIKLAMA;
   Evet,6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve ıkı adet olan esyanın bır tanesı haczedilir.
   EVİMDE; 1 adet TV, 2 adet Buzdolabı, 1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs…..( Benım dolabım bozukdu komsu küçük buzdolabını ödünç vermişdi,henuz kendısıne verememısdık şuan evimde) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
   AÇIKLAMA:
   Evet, 6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve evde 2 adet buzdolabı olduğu için bırını muhafaza altına alırlar.Eger bunun gecici geldıgını ve 3. bır sahsa (komsunuza) ait oldugunu fatura ile beyan ederseniz.Muhafaza altına alınmaz ve 99.Maddeye göre işlem yapılır.
   EVİMDE: 1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs….( Babamın odasında kendıne ait Tv mevcut ) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
   Hayır, 6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve evde bulunan 3. şahıslara ait olan eşyalar için 99. madde uygulanır.Evde borçluya ait ve babasına ait Tv bulunmakda yanı 2 adet,fakat ıkıncı TV nın faturası evde yaşayan 3. şahsa ait oldugundan muhafaza altına alınmaz. 99. madde uygulanır

 46. Umut Ufuk dedi ki:

  SN. ORKIDE HANIM,

  SORUNUZ AŞAGILARDA OLDUĞU İÇİN YENI GÖRDÜM VE CEVABINIZI BURAYA AZIYORUM.

  SORUNUZ: Sayın Umut Bey,
  Bugün Nüfus Müdürlüğünü aradım kaydımın yurtdışı olduğunu söyledi.Muhtar tebligatı üzerinde mernis adresidir diye yazılı olduğu için teslim aldım dedi.son olarak ta icra müdürlüğünü aradım adınıza gönderilmiş böyle bir tebligat yok çünkü burada yaşamıyorsunuz dedi varsa getirsinler iptal edeyim dedi.Şimdi bu tebligatı kim düzenledi icra müdürlüğünün nasıl haberi yok ben bu yanlışlık karşısında ne yapabilirim ailem zor duruma düştü beni zor duruma düşürdüler komşulara karşı çünkü binaya kağıt yapıştırıldı.Görüşlerinizi bekliyorum.

  Sn. Orkide,
  Yurt dışında yaşayor olmanızdan dolayı,nufus müdürlüğünden ıkamet kaydınızı sildirmissiniz ve kaydınızın yurtdısında göstermıssınız.Buraya kadar dogru.Muhtar ıse adınıza gelen teb. bu adresde oturuyor dıye almış.Muhtarın yapması gereken bilgisayardan kontroledıp ona göre işlem yapmasıydı.Sanırım işgüzarlık etmiş.Sistem kaydınız yokken burda oturuyor dıye alması ayrıca suç teşkıleder.Nufusdakı ıkamet bılgılerınızı muhtarlıgada bıldırın duzenlesın ve adınıza gelecek olan Teb. almamasını bu adresde oturmadıgınızı beyan etsın çünkü artık resmı adresınız yurtdısı gorunmekde.Boylelıkle Teb yerıne ulasamaz gerı gıder.Ayrıca ailenızın evıne hacız duzenlenmez.

  • karbeyazçocuk dedi ki:

   SAYIN UMUT BEY SARGOZ BEY CELAL BEY ŞÜKRAN HNM DAHA İSMİNİ SAYAMADIĞIM BÜTÜN ARKADAŞLARA BİLGİLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.SİZE BİR SORUM OLACAK BENİM Bİ BANKA BORCUM GİRİŞİM VARLIĞA DEVREDİLMİŞ ÇOK DÜŞÜK Bİ RAKAMAKAPATICAM ALLAH İZİN VERİRSE P.TESİ AMA SORMAK İSTEDİĞİM BORCU YOKTUR YAZISINI BİZ VERİYORUZ DİYOLAR BU DOĞRU MUDUR VERİRLER Mİ?BİDE FAKS MI KARGO DİYO SORUYOLARİKİ OLMUYOMUŞ NE DİYİM YARDIM EDERSENİZ SEVİNİRİM.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn.Karbeyazçocuk,

    Evet Varlık şirketlerının amacı borçlu ıle anlasarak borcun ödenmesını saglamakdır.Karşılıklı anlaşmış oldugunuz mıktarı yazılı bır belge ıle onayladıktan sonra,ödeme yapıyorsunuz dekontunu ısterlerse faxlarsınız.Borcu yoktur evragını aldıktan sonra dosyanıza işletebılırsınız.

  • orkide dedi ki:

   Sayın Umut Ufuk Bey,
   Postacı evden çıkar çıkmaz Muhtarı aradım bizzat kendi ile telefonda görüştüm.Tebligatı postacı kendisine götürdüğünde Mernis adresi olduğu için ve 21.maddeye göre alması gerektiğini almaz ise ceza yiyeceğini söyledi.Ekrandan baktı adresiniz burası görünmüyor da dedi ayrıca ama almak zorunda olduğunu ısrarla belirtti.Ve teslim aldı.Ben de sizin gibi düşünüp orada yaşamadığım halde üstelik kontrol ediyorsunuz orada yaşamadığımı biliyorsunuz bu da suç ben kim suçlu ise şikayet ederim dedim o da buyrun edin beni ve postacı çağırır sorgularlar bizde üzerinde Mernis adresidir diye teslim aldık deriz ve bizi bırakırlar.Yani demek istediğim sizin yukarıda yazmış olduğunuz herşeyi yaptım.Tebligat şimdi muhtarda.Ama bende boş durmadım burda bir yanlışlık var nasıl düzeltilir diye önce Nüfus Müdürlüğünü aradım Mernis adresimin yurtdışı olduğunu doğruladı.Sonra İcra Müdürlüğünü aradım Aynen durumu anlattım böyle bir durum varsa tebligatın iptal olacağını söylediler.Dosyama baktılar ellerinde en sonra iade tebligat olduğunu bahsedilen tebligatın olmadığını eğer var ise getirin iptal edelim dedi.Yarın tandığım biri Muhtardan teslim alıp İcra Müdürlüğüne götürüp iptalini isteyecek bakalım ne olacak bende merakla bekliyorum.

 47. serkan dedi ki:

  Bu sayfayi gorunce biraz olsun icim rahatladi turksele olan borcumdan dolayi dun evime gelinmis oturdugum ev babamin evi galibabirkac parca esya yazip yedieminlik imzalatmislar evin babamin olmasi birsey degistirirmi ve yedieminlik konusunda neler yapabilirim yeni yasaya gore beni bilgilendirirmisiniz simdiden tesekkurler

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Serkan,

   Yenisa dogrultusunda ev esyası muhafaza altına alınmıyor (ikincisi hariç).Ayrıca üçüncü kişilere ait eşyalarda muhafaza altına alınmıyor.Hacız tutanagındakı yazılanlar onemlı eger 99.maddeye ıstınaden yedıemınlık varsa sorun degıl çunku 3. şahsa ait eşyalar oldugu için tutanak tutulmusdur.Yok tum esyalar ıcın yedıemınlık ımzaladı ısenız,neden imzaladınız eşya haczı yok.

   • serkan dedi ki:

    Ama esime hic bir bilgi verilmemis benim basimabisey gelmesinden korkmus soruyorum neimzaladigini bile bilmiyor ayrica benim iflas etmemden dolayi babamin evinde oturuyorum ve babamin evindeki esyalari kullaniyorum ayri bir odayada kendi esyalarimizi istifledik bu yedi eminlige itiraz etsem acaba kabul olurmu babamin esyalarinin hepsinin faturasida yok galiba neyapacagimi sasirdim isin acikcasi icra daisine yazili bir dilekce ile muracat efebilirmiyim yani yedi eminligi kaldirmak icin ise yararmi

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn. Serkan,

     Babanızın evıne sıgınmıssınız ve onun esyalarını kullanmaya baslamısınız tum aıle bırlıkde. Fakat odanın bırıne kendı esyalarınızı koymussunuz.Nedır onlar bılemıyorum fakat buyuk bır ıhtımalle çıft esya vardır içersinde ve hacız ıslemı yapmıslardı.Bu yasal bır durum.
     Hacız sırasında bu esyalar babama aıt dıye belgı verdınız ıse onları 99.maddeye ıstınaden işlem yaparlar. faturası varsa birşey olmaz.
     en onemlısı hacız tutanagına ne yazdılar.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. serkan,

   Babanızdamı sızınle ıkamet edıyor? yoksa evın tapusumu ona ait? Eşyalar kımın olursa olsun muhafaza altına alınmaz.Neye ıstınaden yedıemınlık ımzaladınız?

  • şükran dedi ki:

   serkan kardeşim

   ister ev babanın olsun ister senin olsun tek olan eşyaları alamazlar.aslında bu eşyaları yazmaları sakıncalı yasa bu izni vermiyor.birde yedieminlik imzalanmış.
   1.eşyalar yazılırken bu konuda itiraz edilmeliydi.tek olan ev eşyalarının yazılmaması gerektiği ikaz edilmeliydi.
   1.borç sizin babanızın adına işlem yapıyorlar babanız 3.şahıs konumunda yedieminlik ve muhafaza 3.şahsa yapılamaz.
   3.hiçbirşey imzalamamanız gerekirdi.ne babanızın nede sizin.
   yedieminlik imzaladığınızda hukuken ne oluyor biliyormusun önce sana veya babana ait olan eşyaların mülkiyeti değişiyor.yani malın mülkiyeti değişiyor.yalnızca emanetçi konumunda kalıyorsun.
   bu konuda babanız istihkak davası açsın.ev ve eşyaların fatura ve resmi belgeleri dosyaya sunun 1.veya 2.mahkemede biten bir davadır.evi ve eşyalarının kendine ait olduğunu tescillenir.gerekçeli kararı aldıktan sonra babanın kapısına gelemezler.itiraz etmezseniz istenmeyen bazı durumlar oluşur.lütfen haklarınızı arayınız ve takip ediniz.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Şükran Hn,

    Sayın Serkanın bılgısınde eksıklık var, ev esyası haczı yok ıkıncısı harıç.neden yedıemınlık ımzalamıslar?, evde ıkıncı bır esya yada hacze deger bırseymı vardı? yoksa aynı esyadan varda bunlar 3. şahsamı ayıttı bu durumda 99. maddeye ıstınadenmı yedıemınlık var? babasının ıkamet ettıgı ev aynımı yoksa tapumu babasına ayit?

    Birazdaha acıklayıcı yazarsa memnunoluruz.
    teşekkürler

    • serkan dedi ki:

     evde iki adet buzdolabı iki adet televizyon haricinde çift olarak eşya yok malum benim durumumdan ötürü babam yılın sıcak zamanlarını köyde geçiriyor yani şu an evde değil ama eşime korkmayın sadece birkaç eşya yazdık gibi şeyler söylemişler yedieminlik nedir bilmez benim eşim ama sonuçta tatlı dil konuşarak imzalatmışlar evrakı ve işin kötü tarafı okumamış tamamen devletin memuruna itimat etmiş bu arada çift olan eşyaların biri benim diğeri ise babamın faturalarınıda bulamıyorum şimdi bunlar yarın gelip haciz kaldırırlarsa ne yapabilirim yada haciz kaldırılmadan yapabileceğim bir şey varmıdır acaba ayrıca maaşımda hacizleride var ama onlara sıra iki ay sonra geliyor bu durum beni çok kötü etkiliyor pisikoljim bozuldu sizden başka bu durumları net olarak açıklayan bir site yok zaten yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn. serkan,

      tum yazilarimda belirtmekteyim ne amacla olursa olsun evinizde cift esya bulundurmayin.size yapilan islem yasaldir yazdiklariniza gore.itaraz etme hakkina sahipsiniz.itirazinizi ne dogrultuda yapacaksiniz.

      • serkan dedi ki:

       Umut bey nerden basliyacagimi.bilmiyorum itiraz nereye yapiliyor onu bile bilmiyorum durumumu anlamis sinizdir umarim sorulan sorulara hic usenmeden cevap verdiginiz icin cok tesekkur ederim tum site calisanlari allah sizden razi olsun

       • Umut Ufuk dedi ki:

        Sn.Serkan,

        Evinizde çift eşya oldugu için yaptıgınız ıtıraz sonucsuz kalabılır.Yınede itiraz etmek isterseniz icra hakımlıgıne bır dılekce ıle basvurabılırsınız.

 48. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn. Sargoz,

  İnternette arama yapıldıgında örnegin,haciz, ev haczi, yeni yasa gibi baslıklarla. yenicekkanunu.wordpress.com adresınde konuyla ılgılı baslıklara ulasılmakta.Bazı kişiler bılgı edınmek ve yorum yapabılmek için onecıkan sayfaları tıkladıklarında kapanmıs olan (yoruma) yada guncel olmayan eskı sayfaya gıtmekteler.Her yoruma kapatılan sayfanın uzerıne yada yorumların en ustune güncel sayfamız hangısı ıse bunu bıldıren bır yazı yazarsak yada baska bır yöntem saha ıyı olmazma.Zorluk ceken arkadaslarda daha rahat ulasmısolurlar.
  Teşekkürler

 49. Umut Ufuk dedi ki:

  Muğla Milletvekili Demir, banka kredi borçlarını ödeyemediği için mahkum olan vatandaşların sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.
  Yazı boyutu:
  11 Temmuz 2012 – Çarşamba
  Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verilmiştir.
  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in “bankalardan kullandıkları bireysel, taşıt ve konut kredilerini ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için mahkum olan vatandaşlarla ilgili” soru önergesi şöyle:
  “Binlerce vatandaşımız haklarında başlatılan icra işlemi ile evlerindeki eşyalarının alınmaması için icra taahhüdünde bulunmuşlar ve taahhütlerini yerine getiremedikleri için haklarında verilen hapis cezasından dolayı cezaevlerinde mahkum olarak bulunmaktadır.
  Bu bağlamda,
  1- Bankalardan kullandıkları bireysel, taşıt ve konut kredilerini ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için toplam kaç kişi hakkında icra işlemi başlatılmıştır ve icra işlemlerinin toplam tutarı ne kadardır?
  2- Bu borçları için haklarında icra işlemi başlatılanlardan kaç kişi için icra taahhütlerine uymadıklarından dolayı ceza davası açılmıştır. Açılan davalardan dolayı borçların toplam tutarı ne kadardır?
  3- İcra taahhüdünü yerine getirmediğinden dolayı kaç kişi hakkında kesinleşmiş hapis ceza vardır? Bunlardan infazı bekleyen kaç dosya vardır. Kesinleşmiş cezalardan dolayı borçların toplam tutarı ne kadardır?
  4- Bireysel, taşıt ve konut kredileri ve kredi kartı borcunu ödeyemedikleri için haklarında icra işlemi başlatılmış ve icra taahhüdü vermiş ama taahhüdünü yerine getirmemiş olanlar için hapis cezası yerine, hapis cezasının paraya çevrilmesi için hükümetinizin yasa teklifi çalışması var mıdır?
  5- Hükümetinizin ülkemizde binlerce vatandaşımızı mağdur eden ve geleceğini karartan bu uygulama ile ilgili izleyeceği “çözüm politikaları” ve çalışmaları var mıdır? Varsa nelerdir?”

 50. Umut Ufuk dedi ki:

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
  Aşağıda yer alan sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafindan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 21.06.2012
  Ahmet Duran BULUT
  Balıkesir Milletvekili
  Borçlarını ödeyememe sebebiyle icralık olan vatandaşlarımız icra sırasında borçlandığı tarafa borcunu ödeyeceğine dair taahhütte bulunmaktadırlar. Ancak geçim sıkıntısı içerisinde bulunan vatandaşlarımız ödemelerini yapamamakta ve vermiş olduğu taahhüdü de yerine getirememektedirler. Bu sebeple de taahhüdü ihlal suçundan üç aya kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
  Taahhüdü ihlalden dolayı ceza alan vatandaşlarımızın sayısında her geçen gün artış gözlemlenmektedir.
  Çiftçilerimizin kullandıkları zirai krediler, Orta ve Küçük Ölçekli işletmelerin kullandıkları banka kredilerinden, vatandaşlarımızın kullandıkları bireysel krediler ve kredi kartları sebebiyle vatandaşlarımız icralık olmaktadırlar.
  Taahhüdü ihlalden dolayı hapis cezası ile karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın birçoğu da hapis cezası sebebiyle de kaçak duruma düşmekte, evlerini terk etmekte ve borçlarını ödeme durumları da ellerinden alınmış bulunmaktadır.
  Bu durumda olan vatandaşlarımızın da bir bölümü intiharın eşiğine gelmekte ve intihar etmektedirler.
  1. Taahhüdü ihlal eden vatandaşlarımıza verilecek hapis cezasının kaldırılması konusunda Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar nelerdir?
  2. İlgili suçtan dolayı hapis cezasına çaptırılan kişinin çalışma hüviyeti elinden alınmış olmuyor mu?
  3. Taahhüdü ihlal suçundan dolayı cezaevinde yatmakta olan vatandaşlarımızın sayısı nedir?
  4. Belirtilen suçtan ötürü kaçak durumda bulunan vatandaşlarımızın sayısı nedir?
  5. Taahhüdü ihlal suçundan dolayı hapis cezası verilen ülkeler var mıdır?

 51. cenk dedi ki:

  syn umutufuk bişey sorucam şu an bi bankaya 560 tl ödeme yapıyorum diger bankalarada borçlarım var diger bankalr maaşıma haciz yapabilirlermi yaparlarsa itiraz edebilirmiyim maaşımı kesilirse 560 yl yi ödeyemem diye

  • şükran dedi ki:

   cenk kardeşim

   çalışanın maaşından ancak1/4 oranında icra kesintisi yapılabilir.bunun dışında kesinti yapılamaz.maaşınıza bunun dışında bloke konur veya başka kesinti yapılacak olursa bu yasal değil derhal itiraz ediniz.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Cenk,

   Maas haczi için işyrınıze teblıgkat gelır ve ılk gelen teblıgttakı alacaklı bırıncı sıraya gecer.Eger sızın odemıs oldugunuz 560 TL bu hacız kesıntısı ıse dıger alacaklılar sırya gırmek zorunda.Yok sız kendı rızanız ıle oduyorsanızı lk alacaklıyada ödeme yapmak zorundasınız.
   Maas aldıgınız bankaya borcunuz varsa hesabınıza bloke koyabılırler fakat hakımlıkden aldıgınız kara ıle bu bloke kalkar.

 52. yavuz kitapcı dedi ki:

  Sayfa konusu ile pek alakalı değil ama aranızda ceza hukukcusu arkadaşlar var ise,ve cevaplarlarsa sevinirim. Sayın avukatımı çok yordum bir de böyle sorular ile meşgul etmek istemiyorum.
  Asliye ceza mahkemesinde ”taksirle ölüme neden olma” iddiası ile yaklaşık 5,5 yıldır devam eden bir davam var. Bu gün tekrar mart 2013 e ertalenmiş.O duruşmada karar çıkar ise 6 yı 2 ay dolmuş olacak. Bilirkişi %60 beni, %10 rahmetliyi, %30 da diğer bir kişiyi suçlu göstermiş.
  Sorularım şu:
  Böyle bir davada zaman aşımı süresi ne kadardır.
  Zaman aşımı, iş kazasının olduğu günden mi başlar yoksa savcılığın dava açtığı tarihte mi başlar.
  Yargıtay süreci zaman aşımına dahil edilir mi.
  Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Yavuz,

   Bildiğim kadarıyla,yaralamalı kazalarda 5, ölümlü kazalarda zamanaşımı 10 yıldı.Yeni yasaya göre bu 8-15 yıl oldu.
   Taksirle öldürme
   TCK MADDE 85. – (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
   Takdiri indirim nedenleri
   TCK MADDE 62. – (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların beşte birine kadarı indirilir.
   (2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.
   CMK 231/(6) (Ek fıkra: 06/12/2006 – 5560 S.K.23.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;
   a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
   b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
   c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
   gerekir.

 53. Umut Ufuk dedi ki:

  Unutmayın “adli ve idari makamlarca” haciz işlemi uygulanır. Her alacaklı avukatını yanına alarak hiçbir borçlunun malına haciz işlemi uygulayamaz.

  Kanunda diyorki “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası” ve ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,” haczedilebilir. Her ne amaçla olursa olsun evınızde ıkıncı bır esya var ise muhafaza altına alınır

  EVİMDE;1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs… BULUNMAKTADIR,HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA;
  Hayır,Bir borçlunun ve ailesini yasamlarını sürdule bılmesı ıcın gereklı olan ev eşyalarıdır.6352 sayılı kanuna göre ikincisi yoksa muhafaza altına alınamaz.
  EVİMDE;1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs… ( 5 ay önce gelinip yediemin bırakmışlardı) BULUNMAKTADIR,HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA:
  Evet,Daha önce eşyalar yediemin olarak bırakılmış ise bu eşyalar alacaklıya ait olduğu için belirtilen süre içersinde; muhafaza altına alabılır,satabilir.
  EVİMDE; 2 adet TV, 1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs….( Tv nın bırı buyuk ve salonda dıgerı küçük ve mutfakta ) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA;
  Evet,6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve ıkı adet olan esyanın bır tanesı haczedilir.
  EVİMDE; 1 adet TV, 2 adet Buzdolabı, 1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs…..( Benım dolabım bozukdu komsu küçük buzdolabını ödünç vermişdi,henuz kendısıne verememısdık şuan evimde) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA:
  Evet, 6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve evde 2 adet buzdolabı olduğu için bırını muhafaza altına alırlar.Eger bunun gecici geldıgını ve 3. bır sahsa (komsunuza) ait oldugunu fatura ile beyan ederseniz.Muhafaza altına alınmaz ve 99.Maddeye göre işlem yapılır.
  EVİMDE: 1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs….( Babamın odasında kendıne ait Tv mevcut ) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
  Hayır, 6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve evde bulunan 3. şahıslara ait olan eşyalar için 99. madde uygulanır.Evde borçluya ait ve babasına ait Tv bulunmakda yanı 2 adet,fakat ıkıncı TV nın faturası evde yaşayan 3. şahsa ait oldugundan muhafaza altına alınmaz. 99. madde uygulanır.

  Artık icra memurları TV, buzdolabı, dondurucu,bulaşık makınası, fırın, gibi elektrikli eşyaları (bilgisayarların durumu hakkında birşey duymadım) haczetmiyorlar.

 54. kerim bolat dedi ki:

  Saın Umut bey, Sayın Sargoz bey
  Daha önce bu sayfada durumumu ve itiraz dilekçemi yayınlamıştım. Bugün itibariyle yargıtay yolu açık olarak davanın reddinekarar verilmiş ve elime ulaşmıştır. 6352 sayılı yasa10. madde gereği yediemindekileri alabileceklerini hatta 2. oturma grubumu ve çocukların bilgisayarını da alabileceğine karar vermiş. memurun davranışının normal olarak değerlendirmiş icra memurunun eve girmesine itiraz etmediğim halde (avukatın girişine itiraz ettiğim) yanlış yada eksik değerlendirmiş, diğer itirazlarımı hiç dikkate almadan karar verilmiştir.
  Şimdi ben yargıtaya da başvurmak istiyorum. süreç nasıl çalışıyor. nasıl yapmalıyım. inanın bir avukata verecek ekstra 10 tl fazla param yok. bana yol gösterirseniz çok sevinirim. 8gerekirse kararı iş yerinde tarayıp size mail atabilirim.)l,tfen yol gösterin bana.

  • şükran dedi ki:

   kerim bolat kardeşim

   2.oturma grubu için yorum yapmayacağım ama bilgisayar konusunda bu verilen kararın kesinlikle yanlış olduğunu düşünmekteyim.artık okullarımızda eğitim için tablet bilgisayar uygulanıyor.çocukların çoğu ödevleri pc den yapılıyor.öğrenci için çok ihtiyaç.siz anladığım kadarıyla verilen kararı temyize göndereceksiniz.bu iş için itiraz dilekçenizi yazınız ilgili mahkemenin kalemine başvurun ordan size nasıl işlem yürüteceğiniz hakkında yol gösterirler.bu itirazı yaparkende az miktar bir masrafınız olacaktır.ancak haklarınızı takip ediniz lütfen.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Kerim Bolat,

   İtarazınızın kabul edılmedıgıne üzüldüm.Sıze bu konu ıle ılgılı daha öncede yazmısdım.Yukarıdakı kararı hukukı yönden inceledıgımızde şu sonuç ortaya çakıyor.Artık yapılan işlemler yenı yasa dogrultusunda. Öne sürülen 6352 sayılı yasanın 10. maddesı olup bu madde dosya içersindeki işlemleri bildirmekde,Yasa öncesi yapılmış olan işlemler (yedıemınlı,para ödemesi,vs.) devam edecek ki sizdeki yedıemınlık olayda aynı sekılde olup esyaları haczedebılırler.Diger konu evde bulunan 2.koltuk takımı,bu hacızde 6352 sayıla yasa çerçevesınde yapılmıs bır ıslem.

   Daha öncede belirttiğim gibi siz aslında alacaklı vekılının ev ıcersındekı tutumunu şikayet etmısdınız.Bununla bırlıkde belkı esyaların haczınıde onleyebılme dogrultusunda şıkayetınız oldu.Kararda size itraz hakkı tanınmış.İsterseniz bu hakkınızı kullanbılırsın.Yargıtaydan cıkan karar uygulamya alınır.Bu karar sızın alehınızede olabılır lehınızede.Maddı durumunuzun elvermedıgını belırtmıssınız,İtiraz yapacagınızda harç masrafınız olacakdır.bu nedenle sunu soylemek ıstıyorum Yedıemınlık oldugu ıcın yargıtayın aynı kararı verme olasılıgı buyuk.Alacaklı vekılının halve hareketlerını sıkayet konusu edıp evınıze ıstenmedıgı halde zorla gırdıgını,….bu sekılde yargıtaya gıdılmelı.Ayrıca bılıyorsunuz Avukatlar hacızde yetkılı degıl bununla ılgılı yargıtay kararı bulunmakta.Tercıh sızın.İtiraz edeceksenız ben şahsen gereklı desteği vermeye hazırım.

   28/09/2012, 08:51 tarıhlı cevabım:
   “olaya su sekilede inceleyelim. Yediminligin aciklamasinda soyle birsey var.eger kisi riza gosterirse esyalar yediemin olarak verilir.yani zorlama yokdur.buradaki durum su sekilde,daha oncede belirttıgım gıbı yedieminlik oldugu icin alacakli isterse esyalari muhafaza altina alabilir.tekrar gelinmis ve bir koltuk takimina islem yapilmis.bu islemde evde ikincibir koltuk takimin oldugu icin uygulanmis.yeni yasada 2. Olan esya haczedilebilir.buradaki sikayet konusu eve gelenlerin davraniz ve hareketleri ile ilgili ve belki haciz islemi iptali olur umuduydu. Fakat islem yasal gorundugu icin red olabilir.”

   Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olup, bağımsız bir yüksek mahkemedir.
   Kararın kanun yollarından geçmesinden sonra veya bu kanun yollarına başvurma
   sürelerinin geçirilmesi ile karar kesinleşir; artık onun aleyhine normal bir
   kanun yoluna gidilemez.
   Hukuk dairelerinde yerel mahkemeden gelen dosya kayıt edilir ve daire esas numarası alır. Dosyanın takibi esas numarası üzerinden yapılır Kayıt edilen dosya ön incelemesi yapılmak üzere ilgili tetkik hâkimine gönderilir. Ön inceleme ile görevli hâkim tarafından dosya ön inceleme sonucuna göre ilgili birimlere gönderilir.
   Ön incelemeden duruşmalı olarak ayrılıp gönderilen dosya duruşma memuruna iletilir. Duruşma memuru dosyaya duruşma tarihini ve duruşma saatini verir ve dosyayı tebligatı yapılmak üzere tebligat memuruna gönderir.
   Tebligat memuru dosyanın tebligatını hazırlar ve dosyayı sırasını beklemek üzere tevzi bölümüne teslim eder.
   Tevzi memuru ilgili dosyayı ilgili tetkik hâkimine teslim eder. Tetkik hâkimi dosya incelemesini yapar, müzakere sonrasında müzakerede karara bağlanan dosyaları karar bölümüne teslim eder.
   Karar memuru dosya karar numarasını verir. Karar numarası verilen dosyanın ilamı, ilam memuru tarafından yazılır. İlamı yazılan dosya kontrol edilip onaylanmak üzere ilam memuru tarafından yazı işleri müdürüne teslim edilir.Yazı işleri müdürü ilamı kontrol eder onaylama işlemini yapar. İlam onay işlemi yapılan dosya kapatılmak üzere.posta.bölümüne.teslim.edilir.Posta memuru dosyayı kapatır ve yerel mahkemesine postalar.

  • sargoz dedi ki:

   Yargıtay İlgili Hukuk Dairesine Gönderilmek Üzere,
   ……İcra Mahkemesi Sayın Hakimliğine
   Dosya No: … Karar No: ….

   Mahkemenin adını, dosya no, karar no bölümlerini doldurup dilekçe başlığını bu şekilde yazarak
   verilen kararı hukuka aykırı bulduğunuzu ve itiraz ettiğinizi belirtip itiraz nedenlerinizi 6352 sayılı yasanın ilgili maddelerini gerekçe göstererek özetleyen açıklamalar yapacaksınız. Sonuç ve istemde yüksek mahkemenin bu kararı bozmasını isteyeceksiniz.

   Dilekçeyi 4 nüsha hazırlayıp kararı veren mahkemenin hakiminden 1 nüshasına havale alıp kaleme dilekçenizi vereceksiniz. Kalem gerekli uyap girişlerini yaptıktan sonra sizden harçları ödemenizi ister. Harçların yüksek çıkacağını sanmıyorum. Bu işlemde bittikten sonra sizde elinizde kalan 1 nüsha dilekçeye alındı yaptırın, sizde kalsın. Dosyanız yargıtaya gider. 30 dakikalık bir işlemdir bu. Ancak yargıtay süreci 1-1,5 yılı bulabilir.

   Unutmayın dosyayı kararın size tebliğinden 7 gün içinde temyiz edeceksiniz. Kararı hakkında bilgi sahibi iseniz tebliğ edilmesini beklemeden temyiz edebilirsiniz. Kolay gelsin.

 55. Umut Ufuk dedi ki:

  Daha önce herhangi bir suçtan sabıkalı değil ise adli kaydı temiz olur.
  Birincisi özel işlere yahut kurumlara girerken verilen kayıt,ikincisi ise arşiv kaydı sorgulaması;yani kişinin hakkında sicil bakımından arşivde kayıt olup olmadığının sorgulanmasıdır.Sabıka kayıtları kişilere kimlikleri karşılığında verilir.Yani işverenin istediği birinci sıradakı kayıt.
  Zimmet, hırsızlık, trafik kazası gibi mahkumiyetlerde ise kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 5 yıl geçmesiyle sicil kaydı tamamen silinecek. Sicil kaydının arşivlenmesi hiçbir şartta 30 yılı geçemeyecek ve 30 yılın sonunda kişinin sabıka kaydı otomatik olarak silinir..
  Bu durumda borçlarla ilgili hiçbir dosya sicili etkilemez

 56. canan dedi ki:

  mrb konu dısı ama yardımcı olabilecek arkadaslar var ise sevinirim..Yeni bir iş basvurusu yapacam ve yazılmış ceklerimden ötürü acılan davalarımı e devletten kontrol ettigim de 2 tanesinden beraat bir tanesinden de mahkumiyet kesinleşmedi yazıyor.Acaba bu davalar adli sicil kaydım da cıkar mı ? Çek ile ilgili kararları sildirmek mümkün müdür ?

  • sargoz dedi ki:

   Çıkmaz merak etmeyin. Adli sicil kaydı için kesin hüküm gerekir.

  • şükran dedi ki:

   canan kardeşim

   çeklerle ilgili kararlar adli sicile çıkmaz merak etmeyin.hangi çekten ne olmuşsa ister ı.dereceli mahkeme olsun isrer temyiz aşamasında olsun ister ceza aşamasında olsun yeni çek yasası na göre tüm mahkemeler düşmüştür.bu size tebliğ edilecektir.çekle ilgili kararlar ancak bankalarda sıkıntı olabilir.şahsi çeklerde 10 yıl çek alma yasağı var.kredi ve kredi kartı alamazsınız.adınıza bankalara yatan herhangibir meblaya bloke konabilir.çek cezaları ekonomik cezalara dönüştü.

 57. Umut Ufuk dedi ki:

  Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
  Haberleşmenin gizliliğini ihlâl

  Madde 132 – (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlâli haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  (2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

  (4) Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.

  Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

  Madde 133 – (1) Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

  (3) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerden biri işlenerek elde edildiği bilinen bilgilerden yarar sağlayan veya bunları başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu konuşmaların basın ve yayın yoluyla yayınlanması hâlinde de, aynı cezaya hükmolunur.

  Özel hayatın gizliliğini ihlâl

  Madde 134 – (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

  (2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.

  Kişisel verilerin kaydedilmesi

  Madde 135 – (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

  (2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

  Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

  Madde 136 – (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 58. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  BANKALAR KREDİ KARTINI KREDİ ÜRÜNÜ OLARAK KULLANDIRARAK TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR.

  Kredi kartı pazarlamak için türlü yöntemler deneyen bankalar şimdi de “Kredi kartı alırsanız size masrafsız ve faizsiz nakit avans verebiliriz” diyerek kredi kartını çoğunlukla nakit çekimi için kullanan tüketiciler ile pazarlığa oturdu.Bankalar tüketicilere verdikleri sözü tutmayınca ortalık yine karıştı.Türkiye’de kredi kartları bir ödeme aracı değil de bir kredi ürünü olarak görülünce bankalar bunu kâra çevirmeye baktı. Nakit paraya ihtiyacı tüketiciler ile pazarlığa oturan bankalar kredi kartı alırsanız size masrafsız ve faizsiz nakit avans verebiliriz dedi.Sakın ola bankaların bu tür tekliflerine kanmayın, zira hiç bir zaman verdikleri sözde durmayan bankalar yüzünden ciddi anlamda mağdur olabilirsiniz.

  İşte sizlere bankaların bu yeni Ali Cengiz oyunu ile ilgili şaşırtıcı bir kaç örnek ;

  “Banka çağrı merkezinden ‘1000 TL faizsiz ve masrafsız nakit avans kampanyamız var.Bunun için kredi kartı almalısınız’ diye arandım. Özellikle sorguladığımda kart ücreti yansıyacak hesabıma bugüne kadar kullanmadım kartınızı dedim konut kredisi çektiğimi belirttim fakat kartı kullanmadığımı belirttim. Pazarlamacı arkadaş nakit avansın ilk taksitinin kredi kartımdan geri çekileceğini tarafıma bildirmedi. Kart hareketlerini incelediğimde 45 TL kart ücreti bunun yanısıra hesabıma 1000 TL para geçip aynı anda 200 TL geri yansıtıldığını gördüm açıklama nakit avans 1’nci taksit yazıyordu bu konu hakkında telefonda bilgilendirilmedim.Üstüne üstlük çağrı merkezinden bugün kart hesap kesim tarihi değişikliği talep ettiğimde değiştiremeyeceklerini ilk ekstrenin ayın 10 unda kesileceğini belirttiler. Bu sayede kullanılmayan karta telefonda eksik bilgi ile satış yapılarak kart ücreti yansıtıldığı gibi anında bu ücreti ödemeye mahkum bırakıldım. Kart ücretinin iadesini talep ediyorum.”

  “Kamuda memurum. 8-10 gün önce beni arayıp, kredi kartı alırsam masraf ve faizsiz 1000 TL nakit nvans çekebileceğimi ve bunu 5 ayda (200 TL x 5) ödeyebileceğimi söylediler. Ben de kabul ettim ve kredi kartımın Fenerbahçe kartı olarak gönderilmesini talep ettim.Daha önce de bu bankanın müşteri ilişkilerinden ötürü yine FB kredi kartımı iptal ettirmiştim. Ayrıca maaş kartım da taraftar kartıydı. Ve bu banka benimle alay eder gibi bana FB kredi kartı ile birlikte Galatasaray kredi kartı da göndermiştir. İş yerinde alay konusu oldum. Çevremde gerçekten çok iyi bir Fenebahçeli olarak bilinir ve görülürüm. Bu olay her şeyden önce gururuma dokundu. Ha unutmadan, benim çektiğim 1000 TL’yi de taksitlendirmediler.Bilgilendirilmediğim halde sadece haftaiçi mesai saatlerinde ve önceden bu kampanyaya kayıt olmak şartıyla taksitleniyormuş. Ben kartı zaten bu yüzden almamış mıydım?”

  “Cep telefonuma ‘siz maaş müşterilerine özel, üyelik aidatı olmayan ve masrafsız, faizsiz 1000 TL nakit avans şartlarında kredi kartınızı almak için …. sms gönderin’ diye bir mesaj geldi aylar önce. Yazıp gönderdik ne arayan soran oldu ne de kart geldi. Müşteri ile dalga geçen, sadece bir şeyler satmak için arayan tüm bankalar gibi sizi de kınıyorum!Kredi kartımın masrafsız kartımı 1000 TL taksitli nakit avans şartı ile acilen gönderilmesini; ya da Sms ücretimin ve ayrıca aylar önce haksız olarak kesmiş olduğunuz EFT ücretinin iadesini talep ediyorum. Madem kart göndermeyeceksiniz-ne diye sms gönderip rahatsız ediyorsunuz?”

  • ysmn dedi ki:

   Merhaba,
   Yaklaşık 3 hafta kadar önce abimin banka borcu nedeniyle evimize bir avukat ve bir icra memuru geldi. Ben borcun şahsiliği gerekçesiyle borca ilişkin herhangi bir yükümlülüğümüz olmadığını ve kesinlikle ödeme yapmayacağımızı belirttim.Bu arada icra memuru bir takım notlar aldı ancak ne olduğuyla ilgili hiçbir bilgi vermedi. Sadece borcun ödenmesi ve abimin ikna edilmesi konusunda tavsiyelerde bulundular ve gittiler. Ancak paylaşım yaptığınız sitede okuduğum bir bilgi endişelenmeme sebep oldu. İcra memurunun yazdığı metin yed-i emin olarak bahsettiğiniz şey olabilir mi? Herhangi bir şey imzalamadığım gibi sözlü bir taahhütte de bulunmadım. Ne olduğunu öğrenmek için İcra Dairesine gideceğim ama eğer yaptıkları şey yed-i emin ise çok mu geç kaldım? Bunun dışında paylaştığınız tüm bilgileri kaydettim ve uygulayacağım. Bunun için de size çok teşekkür ederim.

   • şükran dedi ki:

    ysmn kardeşim

    kişilerin borçlarının sorumluluğu kişinin kendine aittir.sizler bu konuda 3.şahıs konumundasınız.abinin borcundan dolayı sana ve anne baba aynı evde ise öde diyemezler.ancak ödenmesini tavsiye ederek gitmişler.onlar kendilerince konu ile ilgili not almış olabilir.yinede endişelerin var ise adliyedeki dosyadan her ne işlem yapılırsa yapılsın görebilirsin kontrol edebilirsiniz.birşey imzalamamanız iyi olmuş.taahhüd konusunda her zaman çok dikkatli olun.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Ysmn,

    Mhtemelen alınan notlar hacız sırasındakı işlemlere ait olan bılgılerdır.Yedıemınlık degıldır.Yedieminlik ceza hukukunda ve çoğunluklada özel hukukun bir dalı olan medeni usul ve icra iflas hukukunda yer alan, HUMK m.101/1 ve İİK m.88, m.363’te bahsi geçen bir kavramdır yedıemınlıge rıza göstermenız ve yedıemınlıgı kabul ettıgınıze daır ımza atmanız gerekmektedır.

 59. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  BANKALAR YASA ÇIKMADAN BAŞKA OYUNLARA BAŞLADILAR

  Taslak, kredi kartı verilirken bir kez kart aidatı alınacak derken bankalar bunun da bir uyanıklığını buldu. Kart sahiplerinin kart numarasını değiştirerek yeni kredi kartı çıkartıyor. Böylece tekrar kart aidatı alıyor.her şeyden para almanın yolunu bir şekilde bulan bankalar yeni hazırlanan ve daha yasalaşmayan tüketicinin korunması hakkındaki kanunu bile boşa çıkarmanın yolunu buldu.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapmak için de düğmeye bastı ve Tüketici Kanun Taslağı hazırlandı. Taslağa göre aidatlar kredi kartı verilirken bir kez alınacak. Mevcut kredi kartlarından ise her yıl aidat alınmasına son verilecek. Bankalar memnun olmadıkları bu taslağı da uygulamamanın bir yolunu buldu.

  Uyanık bankalar kart sahiplerinin kredi kartı numaralarını değiştirerek yeni bir kart düzenliyor ve yeniden aidat almanın yolunu açıyor.İşte sizlere çarpıcı bir örnek;

  Bankaların kart aidatındaki bu yeni uyanıklığını kart sahipleri bankalara gönderdikleri şikayetlerle ele verdi.“Yıllardır kullandığım kredi kartım geçen ay geçerlilik süresi sonunda yenilenirken, banka şaşırtıcı bir uygulama yaptı. Geçmiş yıllarda kartım yenilenirken kredi kartı numaram hep aynı kalırdı. Bu defa kartım yenilenirken kredi kartı numaram değiştirilmiş. Daha sonra da kredi kartı aidatı kesildi. Aidatın geri kesilmesini istedim fakat iade etmediler. Tüm bilgilerim bankadayken ve bankanın zaten müşterisi iken kart yenilenip ilk defa kart alıyormuş gibi kart aidatı yansıtılması tüketiciyi mağdur ediyor. Bu durumda kartınızın geçerlilik süresi sonunda eğer kart numaranız değişmişse bankalar yeni uygulama gereği sizden kredi kartı aidatı alacak demektir.”

 60. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Denizbank, ilginç alışverişini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na duyurdu. Alacağı 70,2 milyon liraydı. Peşin 7,2 milyon lira verene sattı. İşte bankaların neden aidat ve hesap işletim ücretine düştüklerini gösteren tablo ! thsil edilmesi imkansıza yakın kredi alacaklarını iki ayrı varlık yönetim şirketine satan Denizbank, alacak toplamının yüzde 10 ‘ u kadar bir fiyata alacak devrini ilgili şirketlere devr etti.İcra, avukat, mahkeme ile müşterilerini inanılmaz sıkıntılara sokan bankaların bu tavırları doğrusu çok ilginç geliyor.

  Denizbank 70,2 milyon liralık takipteki alacağını 7,2 milyon liraya sattı
  Denizbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka kanuni takip hesaplarında izlenmekte olan 70 milyon 256 bin 349 liralık takipteki kredi portföyünü 7 milyon 200 bin lira bedelle sattı.

  Şirketten KAP’a gönderilen açıklamada şunlar kaydedildi:

  ”Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenmekte olan perakende, kurumsal ve ticari bankacılık kredileri içerisinden tahsil kabiliyeti çok düşük olan toplam 70 milyon 256 bin 349 liralık takipteki kredi portföyü 28 Eylül 2012 tarihinde LBT Varlık Yönetim AŞ ve Final Varlık Yönetim AŞ’ye toplam 7 milyon 200 bin lira bedel ile satılmıştır.”

 61. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  RÜŞVETİN İÇİMİZE NE KADAR İŞLEDİĞİNİN VE GENLERİMİZİN NELERİ TAŞIDIĞININ BİR GÖSTERGESİ.BUNU YAPANLARA YAZIKLAR OLSUN.ALLAHA HAVALE ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK.AMA TÜRK ADLİYELERİ NE KADAR İLGİLENEBİLİYOR MERAK ETMEKTEYİM.3.YARGI PAKETİ İÇİNDE ÇIKARTILAN YENİ YASADA ÇOK BÜYÜK CEZALAR VAR.

  ABD’NİN DEVİNDEN TÜRKİYE’YE RÜŞVET

  Dünya – 25 Eylül 2012 11:51
  ABD’yi sarsan rüşvet skandalında ortaya çıkan şok yazışma: “Türkiye’de iş yapmak için birilerine rüşvet vermek gerektiğini herkes bilir.”

  ABD’li endüstri devi Tyco, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde kamu ihalesi almak için rüşvet ödemekle suçlandı.

  ABD’nin Sermaye Piyasası Kurulu SEC ve Adalet Bakanlığı tarafından suçlanan Tyco, toplamda 26.8 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. SEC yetkililerinden Scott Friestad, basına yaptığı açıklamada, “Tyco’nun Asya ve Ortadoğu’daki iştirakleri, bazı ülkelerde yasadışı ödemelerini iş yapmanın tipik bir yolu olarak görmüşler. Sonuçta da şirket, yasadışı bir biçimde mali çıkar elde etmiş,” diye konuştu.

  Reuters’in haberine göre Türkiye’nin adının geçtiği iddialar, Tyco’nun eski elektronik birimi M/A-COM ile ilgili. Bu şirketin, 2006 yılında adı gizli tutulan bir kamu kurumuna mikrodalga ekipmanı satmak için rüşvet ödediği iddia ediliyor.

  TÜRKİYE’DE BİR KAMU İHALESİ

  Columbia Bölge Mahkemesi’ne gönderilen 15 sayfalık SEC şikayetinde, Türkiye ile ilgili iddialar altıncı ve yedinci sayfalarda yer alıyor. Dilekçede, Eylül 2006 tarihli bu gayrimeşru işlemden Tyco’nun kasasına 44 bin 513 dolar girdiği öne sürülüyor.

  Dilekçede, Türkiye ile ilgili şöyle deniliyor: “M/A-COM, SIGINT Products adlı birimi üzerinden, New York merkezli bir pazarlamacı kiraladı.

  Bu kişi, Eylül 2006’da, Türk hükümetinin bir birimine mikrodalga ekipmanı satılmasıyla bağlantılı olarak, yasadışı ödemeler gerçekleştirdi.

  Sözleşmesinde M/A-COM’un Türkiye satış yetkilisi olarak tanımlanan bu kişi, ekipmanı, M/A-COM fatura fiyatının üzerinde bir fiyattan sattı. Mikrodalga alıcıları, Maryland’den New York’taki bu kişiye gönderildi, o da onları Türkiye’ye nakletti.”

  Dilekçede ayrıca, M/A-COM çalışanlarının rüşvet ödenmesinden haberdar olduğu vurgulanarak, şirket içi bir e-postada şöyle denildiği aktarıldı: “Türkiye’de iş yapmak için birilerine rüşvet vermek gerektiğini herkes bilir. Yine de, [M/A-COM satış elemanı] ararsa ben aptala yatacağım.”

  Reuters’in haberine göre, Tyco’nun Ortadoğu’daki iştiraki olan Tyco Valves & Controls Middle East adlı şirket de, Suudi Arabistan’da ihale alabilmek için rüşvet ödediği suçlamalarını kabul etti. Bu sayede Tyco aleyhine dava açılmayacak, ama şirket Adalet Bakanlığı’na 13.68 milyon dolar ceza ödeyecek. Diğer suçlamalarla ilgili olarak SEC’e ödenecek ceza ise, 13.1 milyon dolar olacak.

 62. Umut Ufuk dedi ki:

  Alman hukukunda lüzümlü eşye nasıl değerlendirilmiştir.

  Borçlunun şahsı için ve evinin idaresi için gerekli olan eşyalar, özellikle Elbisler, Çamaşırlar, Yataklar, borçlunun borcuna ve mesleki durumuna uyacak ölçüde Ev ve mutfak gereçleri.
  Haczi caiz olmayan diğer eşyaların tamamını saymaya gerek yok bence, ama buzdolabı, çamaşır makinası ve bir televizyonun, bilgi sayar haczi caiz değil. Lüks bir eşyayı haczeden icra memuru o eşyanın yerine aynı fonksiyonu görebilecek başka bir eşya getirmek zorundadır. Satıldıklarında haciz masraflarını karşılıyacak gelir getirmesi beklenmiyen eşyalar hacz edilmez denmektedir işte alman huku böyle diyor, Ayrıca hicbir Avurupa Ülkesinde TV haczi mümkün olmayıp yasaktır. BİZİM ÜLKEMİZDEKİ BAZI AVUKAT ZİHNİYETİDE GAZETE OKUSUN DİYOR.

  3. YARGI PAKETİ İLE EV EŞYASI İLE İLGİLİ YENİ KANUNİ MADDESİ.

  MADDE 16- 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (12) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (13) numaralı bent ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”
  “12. Borçlunun haline münasip evi,”
  “13. Öğrenci bursları.”

  İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”
  Anayasasına ‚Sosyal Devlet‘ karvarmını koymuş olan bir devlet, vatandaşlarına insanca bir yaşam sürdürmeleri için gereken olanakları sağlamalıdır. Bu olanaklardan bir tanesi de vatandaşın günlük yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan ve lüzumlu ev eşyasının haciz dışı bırakılmasıdır.

  Burada icra memuruna sınırlı ve dar yorum hakkı tanınmamıştır,eskidende bu yoktu yanlız bilinçli veya bilinçsiz yanlış uygulamalar neticesinde bu sanki hukuki bir yetki ve hukuki hak olarak yorumlanmak sureti ile yerleşik gösterdi ve bu uygulamalar neticesinde .Burada icra memurları sadece alacaklının hakkını koruma düşüncesi ile hareket ederek bu arada borclununda haklarının olduğunu malesef unutuldu ve illaki alacaklı veya vekilinin taleplerini yerine getirmekle mükellef olduklarını ve bazı yargıtay kararlarınında bu doğrultuda olması kamu görevlisi olan icra memurunun olduğunu unutturularak, kamu görevi yapan alacaklı vekilinin emrine sokuldu.Şimdi artık yeni düzenleme ile buna net bir cizgi cekilerek,devletin memuru olduğunu artık hacizde alacaklının talebinle bağlı olmadığını buna kendi karar vereceği belirtildi

  Alacaklı vekilininde haciz mahaline borclunun rızası olmadan girme hakkı zaten eskiden beri yoktu,Böyle bir kanuni maddede (İİK) hicbir maddesinde yer almamaktaydı,sadece haciz tutanahı müzmini olarak tutanağı imzalama hakkı vardı bu tutanahı haciz mahali dışındada imzalıya bilirdi,cünkü hacizi ve haciz işlemini yapmakla devletin haciz memuru görevliydi,Çok defalar avukatların yanında calışan iş takipcileri katipleri bu haciz yerlerine gelerek haciz mahalina girerler ,İCRA MEMURU İLE HACİZİ TAMAMLARLAR, AVUKATIN KATİBİDE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNU İŞLER, DEVLETİMİN İCRA MEMURUDA BUNA SESSİZ KALARAK ODA AYRI BİR SUÇ İŞLERDİ.Bunlar biliniyordu veya bilinmiyordu neticede şikayet sözkonusu olmayınca buda bir işlerlik kazanmadığı icin sanki yasal görünümlü bir zemine oturtulmuştu.
  Alacaklı vekilininde haciz mahaline borclunun rızası olmadan girme hakkı yoktur.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Artık alacaklı vekilleri ev haczine mümkün olduğunca gitmediğidir. Zira icra memurları TV, buzdolabı, dondurucu,bulaşık makınası, fırın, gibi elektrikli eşyaları (bilgisayarların durumu hakkında birşey duymadım) haczetmiyorlar , zorunludur gerekçesiyle.

 63. Umut Ufuk dedi ki:

  MUTLAKA KİMLİK SORUN

  Yetkililer, vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor: “Kendilerini ‘haciz memuru’ diye tanıtan kişilere kurum kimliğini sormaları gerekiyor. Borçlu kişi borcu olduğu kişi ya da bankaları arayarak evine haciz memurların geldiğini söylemesi lazım. Bankalar zaten borcunu ödeyemeyen kişilere haciz işlemlerini başlatmadan evine veya iş yerine noterden ihtar gönderir. Kişiler, ev ve işyerlerine gelen kendilerini haciz memuru diye tanıtan kişiler kimlik göstermeme gibi numaralar yapanları veya davranışlarından şüphelenirlerse hemen polise bildirmeleri gerekir.”

 64. Umut Ufuk dedi ki:

  Borçlular dikkat! Her kapıyı çalan icra memuru değildir.
  Banka ve finans kurumları alacaklarının tahsili amacıyla şirket dışı avukatlara dosyalarının takip yetkisini vermesiyle hukuk bürolarının birer borçlu arama bürolarına döndüğü bilinmektedir. Borçluların artışı ve borçluya ulaşma gayretleri avukat bürolarına yeni eleman alımına da neden olmaktadır. Avukat kâtip ve sekreterlerinin dışında çağrı ( telefonla borçluya ulaşma –arama ) elemanlarının da talep görmesi yeni bir iş sektörünü ortaya çıkarmış oldu. Gazetelerdeki seri ilanların dışında baroların sayfaları arasında “yardımcı eleman” başlığı altında aranan ve iş arayan eleman sayısı da giderek artmaktadır.
  Buraya kadar yazılanlar normal kategoride olan gelişmelerdir. Ancak bilhassa alışveriş merkezleri kendi bünyelerinde kurdukları hukuk bölümleriyle alacak takiplerini icraya vermeden önce borçlularına sanki icra takibi ve avukata devredilmiş dosyalara muhatap olduklarını düşündürecek uygulamalara geçmektedirler. Şirketlere alınan elamanlara borçlulara ulaşmalarını sağlatan firma yetkilileri verdikleri talimatta borçlulara” hakkında icra takibi açtıklarını, şu kadar gün içinde borcu ödemedikleri takdirde haciz işlemine geçeceklerini, gerekirse hapis cezası uygulatacakları tarzında korkutucu – uyarıcı sözler söyleterek borçluyu adeta tehdit etmektedirler. Hatta daha ileri giden bazı firmaların elemanları hızlarını alamayarak borçluların adresine giderek kendilerine “icra memuru” süsü vererek evlere girmektedir. Zaten “icra –haciz” kelimelerine karşı hassas olan vatandaş eğer hukuki işlemleri de bilmiyorsa bu kişilere kapılarını açmaktadırlar.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Unutmayın “adli ve idari makamlarca” haciz işlemi uygulanır. Her alacaklı avukatını yanına alarak hiçbir borçlunun malına haciz işlemi uygulayamaz.

 65. anonim dedi ki:

  merhabalar,

  Bugün hsbc’nin hukuk bürosu aktif hukuktan ssk’lı calıstığım is yerine polisle gelinerek üst aramam yapılması için basvuru yaptılarına dair bir mesaj aldım böyle birsey mümkün müdür

  Saygılarımla

  • steel2006 dedi ki:

   mümkün diye biliyorum üzeirnde kıymetli eşya bulundurma cüzdana 5 tl koy bahşiş diye verirsin hehehehe 🙂 memleketin haline bak be…………..

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Anonim,

   Bu konuyla ilgili madde şu şekildedir.(Değişik fıkra: 18/02/1965 – 538/45 md.) Haczi yapan memur, borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya diğer kıymetli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa,arama yapabilir.

   Size söylenen üst araması bazı hukuk büroları tarafında kullanılmaktadır.”Senı takıp eder yolda yakalar üst araması yaparız.” “İşyerine gelir üst araması yaparız” vs. şeklinde.
   Diğelimki işyerine geldir.Öncelikle İşyerinin kapısından adım atıldıgında İşyere kuralları gecerlıdır.Gelen mısafır ya güvenlıkde bekletılır,yada sekreterlıkde.Bu durumda size haber edilir sizde güvenliğe gelırsınız.Bırakın arasınlar çekedınızı alacak degıllerya.Yanı öyle anıden işyerıne elini kolunu sallayarak girip işlem yapamazlar.Bunun için Savcılıktan o işyerıne gırebılmek için geçerli bir arama izni alması gerekmektedır.diğeri ise sokakta sizi arayacaklar bulacaklar vs…. 🙂
   Bütün bunların masrafı harcanan zaman gerisini siz düşünün.Bunların yerıne sizi arayıp ödemede kolaylık yapsalarda borçlar ödense daha mantıklı korkutma tehtık yoluyla sonuç elde etmeye çalışacaklarına.

   • anonim dedi ki:

    Sayın Umut Bey,

    Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim.
    Banada mantık olarak pek pratik gözükmedi ama yine işyerinde insanı rezil etmeyi göze alma ihtimalleri varmı bilmek istedim.

    Saygılarımla

    • sargoz dedi ki:

     Sn.Anonim,

     Çalıştığınız işyerinden aldığınız maaşa 1/4 oranında haciz kondumu ?

     • anonim dedi ki:

      Sayın Sargoz,

      Evet başka bir bankaya kesinti yapılıyor,bahsi geçen hsbc bankta sırada

      Saygılarımla

      • Umut Ufuk dedi ki:

       Sn. Anonim,

       bunda rezıl olunacak bır durum yok,gunumuzde bır cok kısı borçlu,siz suçlu degıl borçlusun.

 66. Umut Ufuk dedi ki:

  3. YARGI PAKETİNDEKI BAZI KANUNLAR ANAYASA MAHKEMESİNDE
  ANKARA Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “3. Yargı Paketi” olarak bilinen 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un bazı hükümlerini iptali istemiyle açılan davanın ilk incelemesini bugün yapacak.

  CHP, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren “3. Yargı Paketi”nin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

  Yüksek Mahkeme, bugün ki gündem toplantısında, davanın ilk incelemesini yapacak

  ( CHP nin 3.yargı paketindeki itirazında İİK muaciyesinde , ev eşyası ile ilgili bölüm yoktur.
  CHP, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını içeren “3. Yargı Paketi”nin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. )

 67. Umut Ufuk dedi ki:

  TCK Madde 20 (1) Ceza Sorumluluğu şahsidir.Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

 68. Yalçın dedi ki:

  Sn. Sargoz, Sn. Şükran Hanım, Sn. Umut vermiş olduğunuz aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ediyorum, ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum

 69. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn. Sargoz,

  Sitede sorunmu var yorum yazamıyorum

 70. sessiz izleyici dedi ki:

  Sayın Sargoz ve Sayın Umut Bey,
  Degerli izahlarınızdan çok yararlanıyorum. Çabalarınız için sonsuz teşekkürler.
  Birkaç hukuki sorum olacak.:
  1-Yargıtaya giden bir karar onaylansın/onylanmasın davalının avukatına yargıtay ya da kararı veren mahkeme tarafından davalı avukatına bildirilmek zorunda değil midir.
  2-Borçlu Limitet Şirket hakkında açılan icra takibi sorumlu tutulan Şirket Müdürünün iş adresine değilde ev adresine tebliğ edilmek zorunda değil midir.
  3-Şirket Müdürünün şahsına yapılan tebligat Şirket adresine yapılmış ve şirket tatilde olduğundan tebligatı alamamış ve dolayısı ile itiraz hakkını kullanamadı ise borç kesinleşir mi.
  (kusura bakmayın arap klavyesi kullandığımdam soru işaretini klavyade bulamıyorum)

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Sessizizleyici,

   bir dava yargıtay giderse ve gelirse karar ne olursa olsun hem davacı hem davalıya ve o kararı veren mahkemeye cevap gelir ne karar verilmişse
   şirket borçlu ise borç şiketin mesul müdür sorumlu olamaz ama asaleten borçlu ise o kefalet sorumludur. asaleteden sorumlu değil ise mesul evine teb gitmez

  • sargoz dedi ki:

   Yargitay kararlari ilgili mahkemesine gelir ve mahkeme kalemi karari ilgililere bildirir. Sizde yargitay dosya sorgulamadan dosyanin durumunu gorebilirsiniz.

   Sirket mudurunun kefaleti yok ise borctan sorumlu degildir. Ancak sahsina yapilacak tebligatlar sirket adresine mudur sifati devam ettgi icin yapilabilir.

   Borclu degilseniz icra mahkemesinde tebligatin iptali icin dava acip takibi iptal edebilirsniz. Ancak karar hakimin taktirine bagli.

 71. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,
  Sn.Emrah,Sn,Yalçın

  Üstün olan sadece KANUNDUR. Bir çok meslek guruplarında,mesleğini saygı çerçevesinde kanunlar doğrultusunda yapan bir çok kişi bulunmaktadır.Bunların yanında bir kaçtane mutlaka kendilerini kanun sanıp,kendi çıkarlarını gözeterek hareket eden kişerde olacaktır.Bu aileden baslar ve topluma dogru uzanır.Düzgün,saygılı, vatanını seven,kanunlara uyan,amacı sadece görevini yapmak olan,menfaatlerını gözetmıyen kişilerin yanı sıra ne yazıkkı bazen menfaat ve doymazlık duygusu bazılarında üstün gelmekde ve bu bütünlükten uzaklasmaktadırlar.Buda insanların kendı tercihidir.
  Şimdiye kadar yaşanan durumu degerlendırecek olursak;
  Bundan 10 sene öncesine gidelim,bir eve hacze gelındıgınde çoğu eşya muhafaza altına alınıyordu.Çünkü ozamanlar satışı düzenlendiğinde para edıyorlardı.son 2 yıl öncesıne gelındıgınde artık muhafaza altına almak yerıne yedıemın bırakılmaya baslandı.Nedenı ıse depolar dolmusdu ve en onemlısı artık esyalar para etmemekteydı.Ve günümüze gelındıgınde ise 3.yargı paketi ile ev esyaları muhafaza altına alınmıyor.Dünden bugune kadar yapılan ev haczındekı esyalar ıle hiçbir borç ödenememiş olup aksıne birçok yuva dagılmış,ıntaharlar meydana gelmış,olayın borç ödenmesınde hiçbir yaptırımı olmamışdır.Aksıne borçluya ödeme kolaylıgı saglayan alacaklı ve vekıllerı ilk olarak borçlarını tahsıl etmıslerdır.Yeni kanun çerçevesinde artık insanlar borçlarını daha rahat ve hızlı bırsekılde ödeyebıleceklerdir.Bir ailenin yaşımını zorlaştırmadan,ekonomik yapısını bozmadan hareket edılerek kazanç saglanmasının önü açılarak ödeme kolaylıgı getırılmısdır.Böylelıkle alacaklı daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşacakdır.
  6352 sayıla kanuna göre “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası” ve ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,” haczedilebilir. Her ne amaçla olursa olsun evınızde ıkıncı bır esya var ise muhafaza altına alınır.
  Peki neden bazıları bunları bu tür baskılar yapılmakda ve neden kanun kendı menfaatlerigibi söylenmekde yanlış yol izlemektedir.Buna bazılarında süregelen alışkanlık diyelim.
  Herşey birtür piskolojik baskıdan geçmektedir.Kişilerin ne derece bilinçli olduğu ve nederece haklarını bildiği tartılmaktadır.
  Birey ya da kitlenin savunma boşlukları nelerdir? Bireyler, bilinçsiz hareket eden bir
  yığının davranış kalıbını görerek, sürü psikolojisi ile davranışlarını
  kontrol edemez hale nasıl gelirler? Zihinsel yetiyi ele geçirmeyi
  zorlayan faktörler ve bu faktörlerin etkisini ortadan kaldıracak ortam
  ve yöntemler nelerdir? Sorularına yanıt aranır.
  Hangi mesajlar kontrolsüz tepkisel davranışlara dönüşür
  gözlem yapılarak bulunur. Zaaflar, kompleksler, alışkanlıklar, örfler,
  adetler, inançlar, radikal ve keskin düşünceler hangi durumlarda nasıl
  tepkisel davranışa dönüştüğü araştırılır
  Amaç, bireyi ya da kitleyi istekleri dışında, belirlenen davranışlara
  yönlendirmek için sahip olduğu inanç ve düşünce yapısını sarsıp,
  psikolojik savunma mekanizmalarından mahrum bırakarak, telkine açık
  hale getirip beynin normal dengesini yıkmak ve yepyeni bir yapı
  kurmaktır.
  Korkutmak ve Sindirmek.
  Dürtüleri harekete geçirmek.
  Demoralizasyon ve Psikolojik baskı oluşturmak.
  Bilinci Etkilemek, Değiştirmek ve Yönlendirmek.
  Özgüven eksikliği ve Saplantı bozukluğu oluşturmak.

  Sizlere;ben ev esyalarını muhafaza altına alırım,ben istediğimi yaparım,milleti kandırıyorlar diyenlere itimat etmemelisiniz..Kanun açık ve netdir.Yapılacak kanundışı her olayı yetkılı yerlere bıldırerek kanun çerçevesınde hareket edılmelıdır.
  Kanun il-ilçe ve kişilere göre değildir.

 72. emrah dedi ki:

  umut bey benim hala anlamakta zorluk çektiğim şey şu kime sorsam herkez yeni yasayı biliyor avukatlar haciz memurları icra müdürleri vs ama bu kadar pervasızca davranıp hala evlere gidip insanları tehdit edercesine davranışlar sergilemeleri inanın insanlık dışı daha önce bahstmiştim bundan 10 gün önce ankara 12. icradan evime gelmişlerdi yalan yanlış konuşarak eşime yedi eminlik imzalatmışlardı ve 9 yaşında olan oğlumla sanki benimle konuşurcasına konuşmuş onu bile tehdit etmişlerdi şundan emin olun o gün allah tarafından kalecikteydim eğer eve yakın olsaydım ve oğlumu hıçkırıklar içinde ağlatan adamı yaşamış olduğum stres ve sinirle 70 parçaya bölerdim sonuç olarak şunu söylemek istiyorum bunların bi amiri yok napıyorsun sen diyecek yada muz cumhuriyetinde yaşadıklarını falanmı zannediyorlar inanın anlamış değilim artık icra memurları bile gidip beni istediğin yere şikayet edebilirsin nasıl olsa bana bişey olmaz hakimlerin hepsi bizim kankamız ceza bile almayız sen eşyalarını geri alabilirsin ama ben senin oturduğun yerdeki itibarını iki paralık edebilirim diye ifadeler ve bunu ifade ettiği yer ankara 12. icra dairesi içerde onlarca insan ve müdür herkez önüne bakıyo hiç kafa kaldıran yok yani gördüklerim karşısında kelimelerim kifayetsiz kalıyor mesajımda…. siz bu işin uzmanısınız birçok insana isminiz gibi umut veriyorsunuz sizce bunlara bu cesareti kim veriyor yda maaşlarını hukuk bürolarındanmı alıyorlar

  • şükran dedi ki:

   emrah bey

   yaşadıklarınız gerçekten üzücü ve düşündürücü.yeni yasanın çıkmasının nedeni çocuğa ve kadına yapılan psikolojik şiddet ve baskı.bu gözönüne alınarak bu yasa çıktı.ancak bize hiçkimse birşey yapamaz edasıyla hareket edip hakaret ve baskı yapıyorlarsa onlar devlet memuru ve onlarında üstlerinde sicil amirleri var.ve işledikleri cürümlerin suçların karşılıkları var.siz yaşadığınız bu olayları sanırım ankarada ikamet ediyorsunuz adalet bakanlığına aynen iletiniz ve şikayetinizi bildiriniz.ne yazıkki bunu üzülerek söylüyorum konusunda ehil olmayan insanların eline uygun olmayan makamlar verildiğinde bunu haddini kat kat aşarak terbiye sınırlarını tanımayarak ve kötü niyetle ifa edenler bütün meslek gruplarında olabiliyor.emrah bey onlar sizin itirabarınız zedeleyemezler.kötü söz davranış fiiliyat bunu yapanlara aittir.şikayetinizi adalet bakanlığını iletiniz ve sonuna kadar takipçisi olunuz.çünkü çocuğunuza yaşatılan o travmanın üzüntünün telafisi varmı onun aklından böyle bir olay kolay kolay çıkarmı bunu eşiniz ve çocuğunuz için yapınız lütfen.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Emrah,
   yukarıda açıklama yaptım.

 73. yalçın dedi ki:

  Sn umut 29.09.2012 tarihinde size yazmıştım yasadan önce sahte senet düzenleyip hacze gelmişler ve eşyalarımızı götürmüşlerdi itiraz etmiştik dolayısıyla yeni eşyalar almak zorunda kaldık avukat haczedilen eşyaları geri alacağımızı söyledi ama hala süreç devam ediyor bugün yani 04.10.2012 tarihinde başka bir avukata ev haczi yaptığında eşya kaldırabiliyormusunuz diye sordum bana verdiği cevap aynı şekilde devam ettiklerini hacze gittiklerinde bulaşık çamaşır makinesini iki tane olmasa bile aldıklarını söyledi yasanın pek bir değişikliğe yol açmadığını söyledi ama yasa böyle değil dediğimde hayır milleti böyle kandırıyorlar diye cevap verdi bu arada ben Kayseriden yazıyorum saygılar

  • sargoz dedi ki:

   Kayseri yada baska il bir fark etmiyor, kanun kanundur, her yerde gcerlidir ve uygulamayanlar hakkındada ilgili kanunlar uygulanır. Milleti asıl kandıranlar rant kapısını hala açık tutmya çalışan yalancılar ve onların yamaklarıdır.

  • memet dedi ki:

   kendisini adalet bakanlığına şikayet edin bakalım neler oluyor. Bu kadar terbiyesizlik görmedim ya. Bizim evimize mayıs ve ağustos ayında geldiler ikisinde de alınacak eşya yoktur diye tutanak tutuldu .

  • şükran dedi ki:

   yalçın kardeşim

   ev haczi 5 temmuzda çıkan yeni yasa ile net çizgilerine oturmuştur.biz eski uygulamalara devam ederiz diyenler ben hak hukuk tanımam bildiğimi yaparım diyorsa sizde geregini yapınız.evinizden tek olan eşyalardan yediemin veya muhafaza işlemi yapmaya kalkarlarsa görevi ifa eden memuru ve avukatı veya avukat vekilini ilgili mercilere şikayet ediniz.hakkınızı arayınız.eğer yasaya rağmen haklarımızı koruyamazsak daha önceki durumdan farkı kalmaz.eşya kalkarsa mutlaka müracaat edip eşyenızı geri alınız.bazı ne yazıkki bu işten haksız kazanç kapısı elde etmiş olanlar bu yolu terketmek istemiyorlar.her ne şekilde olursa olsun devamını getirmek istiyorlar.hiçbirşey eskisi gibi değil.artık üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü önemli.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Yalçın,
   Yukarıda açıklama yaptım.

 74. sargoz dedi ki:

  Yeni tarihli ve önemli kararlar olmaları sebebiyle ekliyorum.

  T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ

  E. 2012/1252 K. 2012/3116 T. 3.4.2012

  “Ticaret şirket yetkilisi olan sanığa isnat edilen suçun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi ve bu durumu on beş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini içeren bir mal beyannamesi vermemesinin gerekmesi nedeniyle, Vergi Dairesi Müdürlüğünün yazısı ekindeki beyannamenin şikayet tarihini kapsamadığı gibi, bir ticari faaliyetin yapıldığının da belirlenememesi, borçlu ticaret şirketinin ticaret sicili adresinde yaptırılan zabıta araştırmasına göre adresini terk ettiği veya yeni adresinin tespit edilemediği ve sanıklardan duruşmadaki savunmasında, işyerini taşıdıklarını, ancak şu anda bir işyerinin olmadığına ilişkin beyanı karşısında, sanıkların üzerine atılı suçun oluştuğunun kabulü ile mahkumiyetleri yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi isabetsizdir.”

  T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ

  E. 2012/1702 K. 2012/3708 T. 24.4.2012

  Ticaret şirketlerinin müdür ve yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemeleri mümkündür. Şirket yetkilisi sanığa isnat edilen suçun oluşabilmesi için tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi ve bu durumu onbeş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyannamesi vermemesi gerekmektedir.Sanığın fiili bir çalışması bulunmamaktadır ve şahsın ticaret sicilinde kaydı ise halen devam etmektedir.Bu nedenle sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi isabetsizdir.

  T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU

  E. 2011/16-509 K. 2012/30 T. 14.2.2012

  Uyuşmazlık; Türk Ticaret Kanunu’nun 136. maddesinde sayılan ticari şirketlerin müdür veya yetkililerinin, İcra ve İflas Yasası’nın 337/a maddesinde düzenlenen ticareti terk suçunu işlemelerinin olanaklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Tacir sayılan limited şirketlerin, temsil ve idareye yetkili müdürlerinin, şirketin ticareti terk etmeleri halinde İcra İflas Yasası’nın 44. maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyeceklerine ilişkin bir istisna getirilmediğine göre, tıpkı gerçek kişi tacirler gibi aynı Yasanın 337/a maddesi uyarınca cezalandırılmalarına da bir engel bulunmamaktadır. Diğer yandan, İİY’nın 44. maddesinde yapılan değişikliğin “ticareti terk eden kötü niyetli borçluların” bu davranışlarının önlenmesi amacıyla yapıldığı da gerekçede açıkça ifade edilmektedir. Adresin değiştirilmesi olgusunun tek başına ticaretin terk edildiği anlamına gelmeyeceği de göz önüne alınarak, sanığın müdürü olduğu şirketin ticareti terk edip etmediğinin araştırılması ve sonucuna göre, şirketin müdürü olan sanık açısından İİY’nın 337/a maddesinde düzenlenen suçun oluşup oluşmayacağının değerlendirilmesi zorunludur.

  T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU

  E. 2011/16-505 K. 2012/28 T. 14.2.2012

  2004 sayılı İcra ve İflas Yasası’nın 337/a maddesi uyarınca hakkında dava açılan sanığın, ticari şirket yetkilileri açısından ticareti terk suçunun işlenemeyeceği gerekçesiyle beraatına karar verilen somut olayda uyuşmazlık; Türk Ticaret Kanunu’nun 136. maddesinde sayılan ticari şirketlerin müdür veya yetkililerinin, İcra ve İflas Yasası’nın 337/a maddesinde düzenlenen ticareti terk suçunu işlemelerinin olanaklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.Ticari şirketi temsil ve idareden sorumlu müdür ve yetkililerinin bu suçu işleyemeyeceklerinin kabulü halinde, ticareti terk suçunu işleyen gerçek kişi tacirlerin İİY’nın 337/a maddesi uyarınca cezalandırılmaları gerekecek, ancak aynı fiili işleyen ve İİY’nın 345. maddesi uyarınca bu fiilden sorumlu tutulması gereken ticari şirket müdür ve yetkililerinin ise cezai sorumluluktan muaf tutulmaları anlamına gelecektir ki bunun yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Somut olayda adresin değiştirilmesi olgusunun tek başına ticaretin terk edildiği anlamına gelmeyeceği de göz önüne alınarak, sanığın müdürü olduğu şirketin ticareti terk edip etmediğinin araştırılması ve sonucuna göre, şirketin müdürü olan sanık açısından İİY’nın 337/a maddesinde düzenlenen suçun oluşup oluşmayacağının değerlendirilmesi zorunludur.

 75. hakan dedi ki:

  arkadaslar merhaba belki biraz konu dısı olabilir ama danısacak bir avukatım olmadıgı için bana yardımcı olabilecek arkadaslar varsa minnet duyarım… 11/10/2012 tarihinde ticareti usulune aykırı terk etmek den dolayı bir banka ile davam var ve sanık pozisyonundayım. dava adana da fakat ben istanbul da calısıyorum.adanada ki adresime bugun tebligat yapılmış.davaya katılmaz hapis cezası ise aranmam cıkar mı yoksa illa ki gitmek zorunda mıyım ?

  • sargoz dedi ki:

   Hakan Bey,

   durusmaya katilmanizda ve yeni ticari adresinizi bildirmenizde cok fayda var.hemen hapis cezasi cikmaz ama ifadenizin alinmasi icin yakalama karari cikabilir. Durusmaya katilisaniz beraatde edebilirsiniz.

   Ticareti terk sucunda ceza kakmisti ancak ceza genel kurulu karari geregi yeniden ceza verebiliyorlar.1800-2500 t.l arasi adli para cezasi ( odenmez ise gunlugu 20 TL den hapis cezasina cevriliyor)

   • hakan dedi ki:

    çok teşekkür ederim beyefendi ancak benim şahış şirketi bilmiyorum değişen birşey olur mu.bir de işyerimi kapattıktan sonra herhangi biryer acmadım dolayısıyla yeni bir adresim mevcut değil.istanbul dan adanaya gitmek zaten bir masraf ve külfet o yuzden gitmeyip para cezası cıkarsa bunu taksit taksit ödesem nasıl olur ve bunun için ne gibi bir prosedür izlemem gerekir.

    • sargoz dedi ki:

     Hakan Bey,

     dursmalara gitmezseniz ceza alacaginiz kesin. Bu cezanin taktirini ben yapamam. Kanun 3 aydan 1 yila kadar diyor. Benim yakin cevremde para cezalari verildi, odediler kurtuldular. Yukarida sizin ve bu durumda olan diger arkadaslar icin guncel yargitay kararlarini paylastim. konu biraz karisik, mal beyani cezasi kalkti ama ticareti terk devam ediyor. Ayrica durusmaya gitmez iseniz hakkinizda yakalama karari cikar, sikinti yasarsiniz. Taktir sizin.

  • şükran dedi ki:

   hakan bey

   11.10.2012 de görülecek davanız eğer ilk mahkeme ise katılmanızda yarar var derim.tabiiki imkanlar elveriyorsa.davanın seyri açısından size yararı olur.ilk mahkemelere katılmayanlar için hakim yakalama çıkarabilir .bunu ifadenizi alabilmek adına yapar.yanlış anlaşılmasın dosyanızı e-devlet üzerinden imza uygulaması yaptırarak adli dosyalarınızın içeriğini okuyabilirsiniz.veya mahkemeye katılma imkanınız yoksa mazeretinizi beyan eden dilekçenizi mahkeme kalemine mahkeme görülmeden ulaştırabilirsiniz.davaya katılmayanlar için hakim hemen davaya katılmadı diye hapis cezası çıkarmaz merak etmeyin.hatta önemli bir dava ise aynı şehirde iseniz kapınıza görevli bir polis gönderir ve bunu size mutlak bildirir.ancak ilk mahkemelerin önemi şu nedenle var.hakim karşısında konunun muhatabını görmek istiyor.eğer imkanınız varsa mahkemeye katılın derim.

   • hakan dedi ki:

    teşekkür ederim şükran hanım sanırım gidemeyeceğim işlerim dolaysıyla.

 76. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,

  Yapmıs oldugum yorumlar ve bılgıler ıle sizlere yardımcı olabıldımse,ben sizlere teşekkürederim.
  Ayrıca basta site kurucumuz Sayın Sargoza böyle bir faydalı site kurdugu için ,destek ve bilgileri bizelere yol gösteren Sayın Celal Beye,Şükran Hanıma ve ismini yazamadıgım herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

 77. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn.Orkide,

  Merniz (meldezettel) adresiniz annenlerın orası görundugu için Teb. oraya yapılır.Muhtar dogru söylemiş kanun öyle.Ayrıca hacız içinde oraya gelirler.Hacız için gelindiğinde ailen burada oturmadıgınızı yurt dısında yasadıgınızı bıldırır.
  En kesın çözüm ise Konsolosluga gıderek Merniz adresinizi almanya ( Avrupa adresınız) olarak göstereceksınız.ve Türkiyedekı adresınızı sildireceksiniz.Bu işlem sonrasında elinizdeki evragın kopisini ailenize gönderin onlarda bır kopisini icra dairesındekı dosyanıza işletsinler.
  Bu işlemleri hızlandırmak için yeni orjinal bir meldezettel alın ve bunu tercüme ettırın orjınalını icra dosyanıza bır dılekce ıle bıldırın.

  • orkide dedi ki:

   Sayın Umut Ufuk Bey,
   Ben Mart ayında Konsolosluğa giderek adresimi bildirdim.Şu an adresim Almanya görünüyor Türkiyedeki adresin nasıl silindiğini bilmiyorum.Konsolosluktan aldığım belgeyi aileme gönderdim.Yaklaşık 2 ay önce de İcra Müdürlüğüne İadeli taahhütlü adresimi bildirir bir dilekçe gönderdim ve işlemlerin bu adresim üzerinden yapılmasını istedim.Aynı zamanda babamda İcra müdürlüğüne bir dilekçe verdi bu evde kendi ve eşinin oturduğunu benim evlenip o evden ayrıldığı ve yeni adresimi ek olarakta Konsolosluktan aldığımız belgeyi ekledik.Ben zaten ailemin evine Haciz gitmesini istemediğim için bu işlemleri yapmıştım.Onlar şimdi sıkıntı yaşıyorlar eve girip 2 eşyaları alınabilir mi?rezil olmalarıda cabası:(

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Orkide,
    siz zaten gerekli islemleri yapmissiniz.su durumda babanizin evine gitmezler gitselerde muhafaza islemi yapamazlar.ayrica yeni yasada ev esyalarinin muhafazasi yok.
    Bagli bulundugunuz nufus mudurlugune bir dilekce ile ayni evraklari gondererek kaydinizin o adresden silinmesini isteye bilirsiniz.ayrica babanizda ayni evraklarla kendi dilekcesini yazarak adresin kendine ait oldugunu belirterek kaydinizin silenmesini isteyebilir.tam olarak nufusda isler nasil yurur bilmiyorum sanirim isleme alirlar.

    • orkide dedi ki:

     Sayın Umut Ufuk Bey teşekkür ederim açıklamalarınız için sizce neden ben bu gerekli işlemleri yaptığım halde ailemin adresine tebligatın üzerinde Mernis adresidir diye tebligat geliyor?Üstelik postacı giderken Apartmanın giriş kapısına benim ve benim adını yazıp …İcra müdürlüğünden gelindi diyerek bir kağıt yapıştırıyor.Üzerinde Mernis adresidir diye yazılı olduğu için tebligat iade edilmeyip muhtara teslim ediliyor.Muhtar teslim alırsada kesin haciz gelecek.Ama benim Mernis adresim orası değil ki neden ailem zor durumda kalıyor??

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn. Orkide,

      Sistemde kayitli olan adrese teb. Yapilir. Muhtarda bunu almak zorunda.bazi vekiller bankada eski adresi bulunan kisiler icin her iki adresede teb. Gonderirler.turkiyedeki adres kaydini sildirmediginiz surece resmi yazilar bu adrese yapilmak zorundadir.Dosyaya gonderdiginiz evraklari kontrol ettinizmi dosyaniza islenmismi. ailenizin evine gelindiginde muhafaza yapilmaz.

      • orkide dedi ki:

       Sayın Umut Bey,
       Bugün Nüfus Müdürlüğünü aradım kaydımın yurtdışı olduğunu söyledi.Muhtar tebligatı üzerinde mernis adresidir diye yazılı olduğu için teslim aldım dedi.son olarak ta icra müdürlüğünü aradım adınıza gönderilmiş böyle bir tebligat yok çünkü burada yaşamıyorsunuz dedi varsa getirsinler iptal edeyim dedi.Şimdi bu tebligatı kim düzenledi icra müdürlüğünün nasıl haberi yok ben bu yanlışlık karşısında ne yapabilirim ailem zor duruma düştü beni zor duruma düşürdüler komşulara karşı çünkü binaya kağıt yapıştırıldı.Görüşlerinizi bekliyorum.

       • Umut Ufuk dedi ki:

        Sn. Orkide,

        Yurt dışında yaşayor olmanızdan dolayı,nufus müdürlüğünden ıkamet kaydınızı sildirmissiniz ve kaydınızın yurtdısında göstermıssınız.Buraya kadar dogru.Muhtar ıse adınıza gelen teb. bu adresde oturuyor dıye almış.Muhtarın yapması gereken bilgisayardan kontroledıp ona göre işlem yapmasıydı.Sanırım işgüzarlık etmiş.Sistem kaydınız yokken burda oturuyor dıye alması ayrıca suç teşkıleder.Nufusdakı ıkamet bılgılerınızı muhtarlıgada bıldırın duzenlesın ve adınıza gelecek olan Teb. almamasını bu adresde oturmadıgınızı beyan etsın çünkü artık resmı adresınız yurtdısı gorunmekde.Boylelıkle Teb yerıne ulasamaz gerı gıder.Ayrıca ailenızın evıne hacız duzenlenmez.

 78. cem dedi ki:

  iyi günler benim bir sorum var oturdugum ev banka tarafından satın alındı bende borcluyum bu bankaya itirazlar edildi en sonunda yartıtay satışı onadı elime tahliye tebligatı gelmedi sürekli postacıdan kacıyoruz tebligatı alında 15 gün içinde cıkmam lazım mış evden cıkmamak için ne gibi yollara baş vurmam lazım banka beni nasıl cıkartır evden zorla içeri girip eşyaları kapının önüne koyarmı veya benim ne gibi bir yol izlemem lazım bana yardımcı olursanız cok sevinirim şimdiden tşk ederim

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Cem,

   Öncelıkle bir şey sormak ıstıyorum.Banka evi kimden aldı?Siz kıracımısınız ev sahibimi?kendı borcunuz içinmi evin satısı oldu?
   Bu bılgıler onemlı lütfen acıklayıcı bılgı verırmısınız.

   • steel2006 dedi ki:

    teşekkürler

   • cem dedi ki:

    sayın Umut bey ev babamın üzerineydi bankaya şirket larak borcumuz vardı borcumuzu ödeyemedik ve banka evi icradan satın aldı.burda bazıları diyorki eşinin üzerine kira sözleşmesi yaparsanız bir müddet daha evde kalabilirsiniz diyorlar eşimle babam arasında kira sözleşmesi bir işe yararmı?

    • memet dedi ki:

     cem kardeşim ben öyle bir şey demişmiyim eşinle kira sözleşemesinden bahsetmedim. aile konutu kavramından bahsettim bu istisnai bir durumdur devlet kadınların konumunu bildiğinden onları korumak için böyle bir kanun çıkartmıştır. sizle ilgisi yokmuş çünkü ev sizin değil.

     • memet dedi ki:

      ayrıca postacıdan kaçmak ne demek postacı muhtara verdiğinde mevzu kapanmış olur o tebligat açısından. muhtar aldığı gün 15 gün başlar yani.

  • sargoz dedi ki:

   Sn.Cem,

   Satış kesinleşmiş durumda. Tahliye için size 15 gün süre verilir ve gayrimenkulü boşaltmanız istenir. Çıkmaz iseniz kolluk kuvveti nezaretinde eviniz boşaltılır. Tebligatı bekleyin, gelince çıkarsınız.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Eğer kiracı konumunda ve elınde sözleşme varsa, karsı davada durum değişir

    • memet dedi ki:

     cem merhaba,

     eviniz aile konutumuydu? eğer öyleyse eşinizden izinsiz birine kefil olma durumunuz varsa o evi kurtarma şansınız olabilirdi.

     ayrıca aile konutu olduğunu bilen bankacı ise bankanın iyiniyetinden kuşku duyulacak ve eşinizin hakkı korunacaktır. yalnız yargıtay konuyu kesinleştirmiş sizde bilgi vermemişsiniz ne olduğunu bilemiyoruz.

     • cem dedi ki:

      merhaba mehmet bey evimiz aile konutuydu evimiz şirket adına bankaya ipotekliydi borcumuzu ödeyemedik banka evi icra yolu ile satın aldı biz icara mahkemesi ve yargıtaya itirazda bulunduk fakat kaybettik ama daha elimize tahliye yazısı gelmedi bu saatten sonra bizim bu evde durma şansımız ne olur ne zamana kadar durabiliriz bir de siz eşinizin hakkı korunacaktır demişsiniz bunu anlayamadım .bazılarıda diyorki eşiniz ile babanız arasında ev babamın adına kayıtlıydı eşimle babam arasında kira sözleşmesi yapılsa bu bir işe yararmı

      • Umut Ufuk dedi ki:

       Sn.Cem,

       Siz borcunuza karsık evınızı ipotek göstermıssınız ve borç ödenemeyince kanunı işlem başlamış.Bu durumda size tahliye süresi verilir ve çıkmanız istenir.Ev babanızın üzerine bu durumda sız orada kıracı pozısyonundasınız.Şu saatten sonra kira sözleşmesi bir işe yaramaz.Olaylardan önce resmı kıra sozlesmesı yapıp ödemelerı (kira) banka aracılıgı ıle yapmıs olsaydınız,banka mahkeme sonucu evınızı almıs olsada size uygulayacagı yasa borçlar kanunundakı yasa olacakdı.Yani banka eve sahıp olduganda sıze evın bosaltılması ıcın teb gelır.kıra sozlesmenız oldugundan ıtaraz edilerek sozlesmeye gore hareket edılır.

      • memet dedi ki:

       sevgili cem,

       malesef eviniz aile konutu değilmiş yani içinde sizin yaşamanız değil o evi aile konutu yapan. ev sizin ya da eşinizin adına olmalı ve siz sizin hiç ortalığınız olmayan birine ya da bir şirkete kefil olursanız ya da eşiniz olursa diğer eşten muvafakatname alınmadığınıda göz önüne alıp şikayetçi olabilir ve medeni kanun 194. maddeden yararlanabilirdir hatta muhatabınız banka olduğu için o davayıda kazanırdınız. yani ev kurtulurdu fakat ev babanızın adına ve siz anladığım kadarıyla şirkeyte kredi çekmek için evi ipotek göstermişsiniz ev gitmiş dönüş yok ne yazık ki. ev satıldıysa ve kesinleştiyse satış tapuya gidin ev bankaya geçmişmi öğrenin geçtiyse yakında elinize tahliye emri gelir. bu arada ev sizin üstünüze olup eşiniz bankaya davaya açsaydı bile evikendi şirketinize kredi için ipotek gösterdiğiniz için banka 1023.maddeden faydalanabilirdi yani 3.şahısların kazanımlarının korunması. kolay gelsin.

  • şükran dedi ki:

   cem bey

   yeni tebligat yasasına göre uygulama şöyle.siz tebligatı almasanız kabul etmeseniz bile eğer ikametiniz mernis adresine uygunsa mahalle muhtarı bu tebligatı imza karşılığı almak zorundadır.bu ister size bırakılsın ister muhtara tebliğ edilmiş sayılır.ve 15 süre başlar.bence postanın getirdiği tebligatı almanızda fayda var derim.

 79. steel2006 dedi ki:

  Umut bey eve icra gelme durumunda icra memurunun tutduğu yada yazdığı (haciz edilecek mal veya eşya bulunamadı gibi) düzenlenen evraklara bizimde imza atmamız gerekiyormu.İmza atarsak bu tahaüt olarak sayılırmı,yada hiçbir şeye imza atmasak sorun olurmu ?

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn, Steel2006,
   Haciz tutanagını ıyıce okumak lazım,haczedeger esya yokdur dıye yazıyor ve baska maddeler yoksa ımzalayabılırsınız.
   Taahhüt farklıdır,içersınde toplam borç,faizler,taksitler,vs. yazar ve kendı rızanızla taahhütü kabul edıyorum dıye ımzalarsınız.

  • şükran dedi ki:

   steel 2006 kardeşim.

   evinize yapılan haciz uygulamalarında size imzalayın diye uzatılan hiçbir belgeyi imzalamak zorunda değilsin.reddetme hakkın var.ve sana niçin imzalamadın denemez.içeriğini bilmediğiniz tam olarak mahiyetini anlamadığınız hiçbir şeyi imzalamayınız.özellikle avukatlar ellerinde tek kozu taahhüd kaldı ve bunun için zorlayabilirler.bu belgeye çok dikkat edin.sonuçlarının nerelere çıkacağı belli olmayan riskli bir belgedir.size gelenler bunu imzalamak zorundasın diyebilirler baskı yapabilirler.hiçbirşey imzalamak zorunda değilsiniz.

 80. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  ALTDA AVUKATLAR TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ HACİZE İTİRAZ DİLEKÇESİNİM ÖRNEĞİ VARDIR.LAZIM OLMAZ İNŞALLAH AMA BİR KENARDA DURSUN.

  …………………………………İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

  DOSYA ESAS NO:
  BORÇLU
  (ŞİKAYET EDEN) : …………………………………….
  ……………………. …………………………
  Adres: ……………………………………..
  VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
  Adres: …………………………………………..
  Tel:…………………… Fax:……………………
  ALACAKLI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
  Adres: …………………………………….
  KONU : Hacze İtiraz ve Haczin Kaldırılması Talebimizden İbarettir
  DAVA DEĞERİ : …………….. TL
  AÇIKLAMALAR :

  1. Alacaklı tarafından ……..(…). İcra Müdürlüğünün ……./… esas sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine yapılan icra takibi sonucunda …/…/… tarihinde (yokluğunda) evde yapılan haciz esnasında, evde yaşayanların ihtiyacı olan……eşyalar haczedilerek muhafaza altına alınmıştır.
  2. 6352 sayılı kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 82. maddesinin 3. fıkrasına göre “ aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan eşyalar birden fazla değilse haczedilemez.
  Madde aynen şöyledir:
  (Değişik: 6352 – 2.7.2012 / m.16) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, HACZEDİLEMEZ
  Haciz işlemi 6352 sayılı yasanın yürürlük tarihinden sonradır. 6352 sayılı yasanın geçici 10. Maddesine göre kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılacak takip işlemleri yeni yasaya tabi olacaktır. Çünkü geçici 10. Madde “takip işlemleri” demektedir. Bunun aksi anayasının eşitlik ilkesine aykırıdır.
  Maddenin değişiklik gerekçesinde “Temel insan hak ve özgürlüklerini teminat altına almak” amaçlanmaktadır. Söz konusu olan temel hak ve özgürlüklerdir. Kişilerin temel hak ve özgürlükleri uluslarası sözleşmelerin ve anayasanın garantisi altındadır ve ertelenmez.
  DELİLLER : Haciz tutanağı ve her türlü delil
  HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu md. 82/3 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ İSTEM : 6352 sayılı kanunla değişik 2004 sayılı kanunun 82. Maddesine aykırı olarak yapılan haczin kaldırılmasını, yargılama giderlerinin karşı yana yüklenmesini saygı ile dilerim
  Borçlu
  Vekili
  Av.

 81. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  AVUKATLAR ARTIK BÖYLE KENDİ SİTELERİNDE BÖYLE GEYİK YAPIYORLAR.

  Borçlunun icra dosyasına sunduğu dilekçeye görüşlerinizi bekliyorum…(3.yargı paketi sonrası)

  İZMİR … İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

  Müdürlüğünüzün 2012/… Esas sayılı dosyası üzerinden hakkımda icra takibi başlatılmış ve tarafıma … tarihinde bu husus tebliğ edilmiştir.

  İcra takibi ve borca bir itirazım bulunmamaktadır. Emekliyim ve marangoz olarak çalışıyorum. SGK dan aldığım emekli maaşım,kendi oturduğum evim,işyerim de ki bir adet bıçkı, planya ve yatar daire, ev eşyalarım bulunmaktadır.Ancak;

  – İİK gereği yaşam için gerekli ev eşyaları haczedilez. Evimde 2 adet televizyon hariç mevcut diğer eşyalardan birer tane olup fazla olmadığından haciz işlemi tatbik edilmemesi, televizyonun ise değeri brüt asgari ücretin 6 katından az olduğundan haciz edilse bile muhafaza altına alınmaması,

  – İİK gereği borçlunun mesleki faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli makina teçhizatı haczedilemeyeceğinden işyerimde haciz uygulanmaması,

  – 5510 sayılı Kanun gereği emekli maaşları haczedilemediğinden emekli maaşıma haciz konulmaması,

  – İİK gereği borçlunun haline münasip evi haczedilemeyeceğinden evime haciz konulmaması,

  – … Bankasında hesabım olmakla birlikte ilgili hesabım ayna zamanda emekli maaş hesabım olduğundan İİK m.89 gereği haciz tatbik edilmemesi

  Aksi halde işlem yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç dyurusunda bulunacağımı, maddi ve manevi tazminat davası açacağımı bilgilerinize sunarım.

  Borçlu
  Borçhan Borçödemez

  BİR AVUKATDAN YAZILAN CEVAP

  Bence bu örnek dilekçe ile bütün borçlulara kıyak yaptınız. Hem ne yapacaklarını öğrendiler hem de bu dilekçe için dahi avukata gitmeyecekler.

 82. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,

  3.yargı paketi ile birçok alanda değişiklikler yapıldı.Piskolojik travmalara neden olan ev haczi sonucunda bir çok yuva yıkılmakda,çocuklar olaylardan etkılenmekte,boşanmalar artmaktaydı.Borçlu zaten borcundan dolayı zor duruma dusmus ödeyemediği için bu hale gelmiş.Kendını toparlayıp borcunu ödemey yönelecegınde ise yukarıdakı sorunlarla karsılasınca dahada zor durumda ve piskolıjık bunalımda kalıyorlardı.Peki borç ödeniyormuydu?HAYIR. Faiz üstüne faiz binerek artmaktaydı.Bir borçludan tahsil edilecek olan borç ancak borçlunun tekrardan kendını toparlaması,çalışmaya başlaması ile olur.Kazanacakki ödeyebilsin.Son zamanlarda yapılan degerlendırmede borçluların artık nefes almaya baslayarak borçlarını ödedıklerı ve ödemeye başladıkları yönünde.
  Diğer konuda borcu ödemek isteyen bir borçlu faizlerden borcu ödemeyı tamamlayamıyor çünkü faiz işlemekde.Bir şekilde para bulup hemen borcunu kapamak istiyor,kimse sırtındaki bu kamburla yaşamak istemez.
  Bankalara borcu olanlarda şöyle bir yol izlenmekde.Anapara üzerine sürekli faiz işlemekde.Zamanla bu mıktar artmakta ve belırlı bır sure sonra Varlık şirketlerıne anaparanında çok altında bir fiyata satılmaktadır.Oysakı borçlu ödemek istiyor faizler karsısında zorlanıyor.Bu sekılde ödeme yapsa aslında banka hem alacagını almıs olacak hemde dosya satısındakı zararın önune geçmiş olacak.Burada herkezin amacı aynı,alacaklı biran önce alacagını almak ıstıyor,borçlu biran önce borcundan kurtulmak istiyor.Şuan için belki bu faizlere genelbir çözüm getirilemedi.
  Bazı banka borçları için,borcunu ödemek isteyen borçlularla borçlu oldukları bankaların Operasyon Merkezlerine dilekce gönderildi.Bu dilekcede borcun ödenmek istendiği,anapara dogrultusunda ödeme yapabılecegı,bu imkanlar çerçevesınde taraflarından gereklı yardım beklendıgı bıldirilmiş.Gelen cevaplar dogrultusunda ödeme yapılmısdır ve yapılacak ödemeler vardır.
  Gelen cevaba bir örnek; “Sn,…….. Av……tarıfından takıp edılen …. Nolu karta istinaden ……..tarıhı itibari ile 4275TL dir. …… tarıhıne kadar ödemeniz durumunda 1.956TL. ödeyerek borcunuz kapanacakdır.” Şeklinde devam ediyor.

  Bütün bu kolaylıklar ile inşallah herkez borcunu öder ve huzur içinde bir yaşama kavuşur.

  • sultan dedi ki:

   sayın umut yine harika detaylar paylaşmışsınız elinize yüreğinize sağlık

  • gökçe dedi ki:

   Umut Bey Günaydın
   Size birşey sormak istiyorum , şimdi diyelim eve hacize geldiler önceden yedieminlik yok, evde hiç bir eşyanın ikincisi yok , geldiklerinde eşyaları yedi emin olarakmı bize bırakıyorlar ?

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Gökce,

    Öncedene yedıemınlıgınız yok ıse ve evdekı esyalar tek ıse muhafaza altına alınmaz ve hacze deger malyokdur dıye tutanak tutulur.Eger sızı bır sekılde ıkna yontemıne gıdıp yedıemınlık bırakmak ısterlerse neye ıstınaden bırakacaklar haczı olmayan esyalar yedıemın olmaz.Eger ımzalarsanız yedıemınlıgı esyaları kendı elınızle onlara vermıs olursunuz.İstedıklerı zaman alırlar ozaman.
    Kurtulmak ıcın mahkemeye basvurmak zorunda kalacak ve ugrasacaksınız..

  • orkide dedi ki:

   Herkese Merhaba,
   buradan yazdığım için üzgünüm yorum yaz kısmını bulamadım.Ben yurtdışında yaşıyorum az önce aileme tebligat gelmiş ve kabul etmediler postacı muhtara teslim edeceğini söylemiş.Oysaki biz İcra müdürlüğüne 2 ay kadar önce ben buradan iadeli taahhütlü yeni adresimi bildirir dilekçe gönderdim aiemde kızım burada oturmuyor diye dilekçe verdi şimdi neden tebligat ailemin evine gitti?Muhtarlığı aradım Siz burada oturmuyor olsanızda Mernis adresiniz olduğu için ben 21 ve 35.maddeye göre teslim almak zorundayım yoksa 4 aydan 6 yıla kadar ceza alırım dedi İcra müdürlüğünü aradım çıkan bayan (küstah)eski adresiniz teblig yapılmak zorunda deyip yüzüme telefonu kapadı şimdi ne yapacağım bilmiyorum kafam çok karıştı ben adresimi ailemin evine haciz gitmesin diye bildirdim değişen birşey olmadı muhtar kabul ederse ailemin evine hacize gidecekler ve ailem zor durumda kalacak.Sayın Sargoz,Umut ufuk ve Celal Bey ve tüm değerli arkadaşlar benim için çok değerli yorumlarınızı bekliyorum…

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn.Orkide,

    Merniz adresiniz annenlerın orası görundugu için Teb. oraya yapılır.Muhtar dogru söylemiş kanun öyle.Ayrıca hacız içinde oraya gelirler.Hacız için gelindiğinde ailen burada oturmadıgınızı yurt dısında yasadıgınızı bıldırır.
    En kesın çözüm ise Konsolosluga gıderek Merniz adresinizi almanya olarak göstereceksınız.ve Türkiyedekı adresınızı sildireceksiniz.Bu işlem sonrasında elinizdeki evragın kopisini ailenize gönderin onlaeda bır kopisini icra dairesındekı dosyanıza işletsinler.

 83. KERİM BOLAT dedi ki:

  ARKADAŞLAR MERHABA;
  DAHA ÖNCE BURADA DOSYAMLA İLGİLİ İTİRAZ ETTİĞİMİ VE SONUCUNU BEKLEDİĞİMİ YAZMIŞTIM. FAKAT SONUÇ ELİME ULAŞMADI AMA ÇIKMIŞ. İCRA MÜDÜRÜNÜ ARADIM SORDUM DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ.
  ŞİMDİ BEN BİR ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK İSTİYORUM. NE YAPMALIYIM. BANA YOL GÖSTERİN. İCAR MAHKEMESİNİN ÜSTÜ NERESİ NEREYE BAŞVURMAM GEREKLİ.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Kerim Bolat,

   Aşagıda gerekli açıklama yapmışdım.Konuyu hukuksal olarak tekrar inceler isek;
   Bir çok konuda şikayette bulunmuşdunuz.Evinizde MUHAFAZA işlemi olmamışdı.
   Yediminligin aciklamasinda soyle birsey var.Eger kişi riza gosterirse esyalar yediemin olarak verilir.yani zorlama yokdur.buradaki durum bu şekilde daha oncede belirtmisdim. Yedieminlik oldugu icin alacakli isterse esyalari muhafaza altina alabilir yada satış ister yada hiçbirşey yapmaz.Yedi eminlikden sonra evinize tekrar gelinmiş ve evinizde bulunan 2. bir koltuk takımına işlem yapılmış.Bu islemde evde ikincibir koltuk takimin oldugu icin uygulanmis.yeni yasada 2. Olan esya haczedilebilir.Sizin buradaki sikayet konunuz eve gelenlerin davraniş ve hareketleri ile ilgiliydi ve belki haciz islemi,yedıemınlık işlemi iptali olur umuduydu. Fakat islem yasal gorundugu icin red olabilir.
   Mahkeme sonucunda tam olarak ne yazmakda,Red olan madde nedir?

   (27,28, tarıhlerınde aşagıda yorumunuza cvp yazmısdım)

  • emekli dedi ki:

   sevgılı umut kardesım daha once bır soru sormastım sıze.cvp yazdınız cok tskkr.emegınıze yureyınıze saglık.ama bı soruma cvp alamamıstım.bende ıcra beklıyorum.avukatı ıcerı almak ıstemıyorum.ıcra memuru alırsa ne yapmalıyım.elımde yargıtay kararı var.ıcra memuru gıcık gıdemı bole davranırsam.burdakı ınsanlara yaktıgınız umut ısıgı ıcın sızden allah razı olsun kardesım

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Emekli,

    Öncelikle ben teşekkürederim.Evet haciz sırasında alacaklı vekılı değil icra memuru yetkılıdır.Yargıtay kararına göre içeriye almama hakkınız mevcut..icra memuru almak isteye bilir yada sizin kararınıza saygı gösterebılır.Bu durum o anda yaşanacak olaya baglı.Sizin burada dıkkat edecegınız konu yapılacak işlemın yasalar dogrultusunda yapılması.Eger bu dogrultuda işlem yapılıyor ıse içerde olması bırsey ıfade etmez.Söyledıgınız gıbı iş inada gırerse o ankı tutuma baglı.Fakat ınat yapıp haciz işlemini yasa dışı yapacagını sanmıyorum yapmaya kalkarsa ozaman itiraz eder konuyu tartısırsınız.izin vermezsınız.

 84. Umut Ufuk dedi ki:

  BUNLARA DIKKAT EDELIM,

  3. yargı paketı ıle yürürlüğe giren 6352 sayılı kanun çerçevesınde yapılan haciz işlemleri artık tüm illerde uygulanmaktadır.Bazen farklı illerden muhafaza ile ilgili bılgıler gelmektedir konuya girmeden öncelikle şuna dikkat edelim.Kanunda diyorki “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası” ve ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,” haczedilebilir. Her ne amaçla olursa olsun evınızde ıkıncı bır esya var ise muhafaza altına alınır.

  EVİMDE;1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs… BULUNMAKTADIR,HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA;
  Hayır,Bir borçlunun ve ailesini yasamlarını sürdule bılmesı ıcın gereklı olan ev eşyalarıdır.6352 sayılı kanuna göre ikincisi yoksa muhafaza altına alınamaz.

  EVİMDE;1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs… ( 5 ay önce gelinip yediemin bırakmışlardı) BULUNMAKTADIR,HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA:
  Evet,Daha önce eşyalar yediemin olarak bırakılmış ise bu eşyalar alacaklıya ait olduğu için belirtilen süre içersinde; muhafaza altına alabılır,satabilir.

  EVİMDE; 2 adet TV, 1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs….( Tv nın bırı buyuk ve salonda dıgerı küçük ve mutfakta ) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA;
  Evet,6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve ıkı adet olan esyanın bır tanesı haczedilir.

  EVİMDE; 1 adet TV, 2 adet Buzdolabı, 1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs…..( Benım dolabım bozukdu komsu küçük buzdolabını ödünç vermişdi,henuz kendısıne verememısdık şuan evimde) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
  AÇIKLAMA:
  Evet, 6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve evde 2 adet buzdolabı olduğu için bırını muhafaza altına alırlar.Eger bunun gecici geldıgını ve 3. bır sahsa (komsunuza) ait oldugunu fatura ile beyan ederseniz.Muhafaza altına alınmaz ve 99.Maddeye göre işlem yapılır.

  EVİMDE: 1 adet TV,1 adet Buzdolabı,1adet Çamaşır makınası,1adet bulasık makınası,1adet (takım) ebeveyn yatak odası,1adet (takım) çocuk odası,1adet Koltuk takımı,1 adet müzıkseti, ve Halı,kilim vs….( İşyerinden tamir için 2 adet PC, 2 adet Ses sistemi vs.. getirmişdim ) BULUNMAKTADIR HACZEDILIRMI?
  Evet, 6352 sayılı kanuna göre işlem yapılır ve evde bulunan bu 2 adet Pc ,2 adet sessistemi muhafaza altına alınır.Tamir amaçlı işyerınden gelen bir ürün için işyerı onaylı resmı bır evrak düzenlenmesı gerekmektedır.Falan adrese tamır için sevk edıldıgıne dair.Ayrıca müşteri tarafından doldurulan tamır teslım formununda ekde olması lazım.Bu belge beyan edılırse muhafaza altına alınmaz ve 99. maddeye göre hareket ederler.

  Sizlere bazı örnekler vermeye çalışdım.Bazen Sitemizde soruluyor “ benım 2 adet TV var bırını mısafır geldıgınde bakıyoruz haczedilirmi” Tabıkıde haczedılır.Kanun çok açık ve net.Bazende sitemize yapılan yorumda “ bana haciz geldı burası Patagonyamı,tamir için evime getirdiğim eşyaları haczetmişler” deniliyor. Gerçekten üzüldüm. Evde hiçbir ev esyasına dokunulmamıs (Haczedılmemıs) sadece ikiser adet olan tamır ıcın gelen bılgısayarlar ve ikişer adet olan tamır ıcın gelen ses sistemleri haczedılmıs.Kanuna uygun hareket edılmış. Üzerlerinde tamır amaçlı geldıgıne dair bır belge olması gerekmektedır.Bu durumda o cıhazların sahıplerı dava acaklar fakar onlarda ugrasmak ıstemeyınce borçlu şahıs tum ıslemlerı uslenmek zorunda.Bir çok masraf.

  Lütfen dikkat edelim. Kanun maddelerıne uyalım. Kanun yoruma kapalıdır unutmayın.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Buna benzer konularda Facebook adresıme taratıp tutanagı gönderen kişilerinde durumunu incelediğimde yukardakı sonuçlar cıkmakda.

   Haksız bır durumda mutlaka hakkınızı arayınız.İcra hakımlıgıne şıkayette bulununuz.Haklı ıken haksız duruma düşmemek için mutlaka ıyı degerlendırme yapınız.

  • okan dedi ki:

   slm umut kardeş bir arkadaşım evinde hanımı dikiş makinası ve overlok makinası var arasıra iş çıkarsa çalışıyor evde bu iki makinanında işlevleri farklı icra alabilirmi haciz yapabilirmi bedeni çalışması diye biliyorum fakat tüm ayrıntılrı bilmiyorum aydınlatırsanız şimdiden teşekkür ederim

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Okan,

    borçlu arkadaşınız ve evınde 2 adet dıkıs makınası mevcut.Bu tarz makınalar gorunum olarak aynıdır fakar bazı aparatları farklı oldugunda farklı ıslemler yapar.Belki önemsemez dokunmazlar sonucda oana dıkıs makınası gozuyle bakarlar en fazla ıkıncısınız haczederler.
    Suna dıkkat etmenız gerekır ” Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,” bu işyerlerı ıçın gecerlı.Vergısını veren çalışma izni olan yerler için.

    • okan dedi ki:

     sn umut cevabınız için teşekkürler fakat vergi mükellefi olması olmaması icra müdlüğünü ilgilendirimi neticede evinde 1 odada iş yapıyor onun vergi mükellefi olup olmaması vergi dairesinin problemi değilmi neticede bedeni bir iş yapıyor teşkrler

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn.Okan,
      Vergi mukellefi olup olmamaniz icra mudurlugunu ilgilendirmez,size ceza kesemez.yalniz nevarki haciz esnasinda yorum ve tahmin yapilmaz.ben daha once yasananlara istinaden size bilgi verdim.evinize geldiginde iki adet makina gorecekler ve birtanesini haczetmek isteyeceklerdir.sizde bunlarla calisarak geciminizi sagladiginizi belirteceksiniz .bu sirada sizden vergi levhasi isteye bilir.diger bir ihtimal ise size itimat ederek islem yapmaz

      • okan dedi ki:

       umut kardeş çok teşekkürler bilgi paylaşımınız ve yardımlarınız için

 85. Umut Ufuk dedi ki:

  Evlerinizde kullanmakta olduğunuz eşyaların ikincisi olmaması durumunda 2.Temmuz 2012 tarıhınden itibaren 6352 sayılı kanun çerçevesinde Ev eşyaları muhafaza altına alınamaz.
  Daha önce yedieminliği bulunanlar hariç.
  Bu yasa tümyurtta bu şekildedir.
  Kişilere ve şehirlere göre kanun değişmez

 86. Umut Ufuk dedi ki:

  TAAHHÜDÜ İHLAL
  İİK 340 maddesi ile düzenlenen bu suç Anayasamızın 38. Maddesine açıkça aykırıdır. 38. Madde şöyle demektedir:
  “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.”
  3. yargı paketinde taahhüdü ihlal cezasıyla ilgili bir düzenleme yok. İİK’da “BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA “ başlığı altında düzenlenen 340.maddesindeki suçla ilgili 3. Yargıı reform paketinde bir düzenleme olmadığı gibi hükümetin gündeminde bulunan 4. Yargı paketinde de bu suçla ilgili bir düzenleme yoktur.
  Bu suç, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararlarına, 5237 sayılı TCK’ya ve anayasaya rağmen mahkemelerce şekli suç olarak görülüyor ve insanların taahhüdlerini yerine getirmeme nedenleri sorgulanmaksızın, kastın varlığı araştırılmaksızın insanlar mahküm edilmektedir.
  DURUŞMALARA KATILIN
  Duruşmalara katılın, kendinizi savunun.. Mümkünse davalarınız işin uzmanı bir avukatla takip edin, durumunuz uygun değilse kendiniz takip edin, ama mutlaka takip edin.. Her taahhüdü ihlal davasında ceza verilir diye bir kural yok. Dosyada sizin göremediğiniz eksiklikler olabilir.

 87. Umut Ufuk dedi ki:

  Gerçekten günümüzde,ev eşyalarının haczedilip muhafaza altına alınmasının borçlu ve ailesinde psikolojik travmalara sebeb olduğu,etrafa karşı yaşanan mahcubiyet yanında ailelerin dağıldığı,bu sebeble parçalanmalar yaşandığı,intiharların dahi yaşandığı,ev eşyasının haczinin borcu tahsil amacıyla çoğu zaman gereksiz olduğu,bir tehdit ve baskı unsuru olmasının haricinde ekonomik bir değer olarak tahsil sağlamadığı bilinen bir gerçek. Bu nedenle çağın gereksinimlerine uygun olarak ev eşyasının haczi yasal düzenlemeler ile engellenmişdir.
  SORU: ÖDEME EMRİ NEDİR,SÜRESİ VARMIDIR?
  CEVAP:
  İcra dairesi tarafından adresinize gönderilen bu tebliğkat size borcunuzu bildirmekde ve ödeme yapmanız için yada itiraz etmeniz için size 7 gün süre tanımaktadır.Tarafınıza icra dairesinden gönderilen ödeme emri (tebliğkat) elinize ulaşmaz ise muhtatlıga bırakılması yeterli olmaktadır.Verilen süre dolduktan sonra borcunuz kesınlık kazanır ve haciz başlar.Bazı vekiller en kısa sürede hacze gelir bazı vekiller aylar sonra gelir.
  SORU: MAL BEYANI BULUNMAZ İSEK CEZASI VARMI?
  CEVAP:
  Mal beyanında bulunulmadığında meydane gelen 10 günlük disiplin suçu kalkmışdır.Eğer alacaklı vekili isterse mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyik uygulanır.
  SORU: EV EŞYALARI MUHAFAZA ALTINA ALINABILIRMI?
  CEVAP:
  Hayır, 6352 sayılı yasa doğrultusunda yalnız ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,” ve “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası” haczedilebilir.
  MADDE 16- 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (12) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (13) numaralı bent ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”
  “12. Borçlunun haline münasip evi,”
  “13. Öğrenci bursları.”
  Eski yada yeni dosya fark etmeksizin yapalıcak haciz işlemi yeni yasa doğrultusunda olacakdır.
  SORU: GEÇİCİ 10. MADDENİN ANLAMI NEDİR?
  CEVAP:
  Her takip, takip talebinin icra dairesine verilmesiyle başlar, ödeme veya icra emrinin tanzimi, tebliği, haciz, satış, paraların paylaştırılması gibi “takip işlemleri” ile devam eder. Takip talebi ile başlayan icra takibi ya alacaklının tatmini ile yahut da kısmi veya tam aciz vesikası ile sona erer. Arada yapılan muamelelerin her biri bağımsız takip işlemleridir.Bu da GEÇİCİ MADDE 10 belirtilmişdir. “GEÇİCİ 10.MADDE – Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”
  1- Yeni yasal düzenlemede, yasadan önce konulan haciz işlemlerini kapsamadığı öngörülmüş yani yasadan sonra yapapılacak hacizlerde yeni yasa uygulanacakdır.
  2- Yasada yaşamın idamesi için gerekli ihtiyaç olan ev eşyası muhafaza altına alınamaz diyor.Yani borçlunun evine işlemlerin tamamlanması için gidilecek ve haciz işlemi yeni yasa doğrultusunda yapılacakdır.Bu durumda icra dosyasının değişiklikten önce açılmış olmasının pek bir önemi olmuyor.
  SORU: İCRA MEMURU HACİZ SIRASINDA KEYFI DAVRANIRMI?
  CEVAP:
  “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.
  SORU:KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSA CEZASI VARMIDIR?
  CEVAP:
  MADDE 86 – 5237 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmişolması halinde, icbarın varlığı kabul edilir
  SORU: HACİZ TUTANAĞINA GEREKCE YAZILMALIMI?
  CEVAP:
  İcra memuru keyfı davranamaz hazırlanan tutanak mutlaka gerekceli olmak zorundadır.Yazılan gerekce kanun ıle örtüşmez ise haciz itarıza hızlı sonuç verir.
  SORU: AVUKAT HACİZ ESNASINDA YETKİLİMİDİR?
  CEVAP:
  Evde yapılacak hertürlü haciz işleminde icra memurları sorumlu olacaklardır. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir
  SORU: EVDE YOKKEN KAPIYA BIRAKILAN PUSALA NEDİR?
  CEVAP:
  Borçlunun adresine gidilerek kimse o anda evde değilse,kapıya hangi icradan gelindiği,alacaklı bilgisininde belirtildiği pusula bırakılır.Üzerinde “ Bizimle 3 gün içinde irtibata geçiniz,tekrar gelindiğinde avde yoksanız polis eşliğinde çilingir ile kapınızı açıp haciz yapılacakdır” yazar.Daha sonra nezaman gelecekleri kesin değildir.Bazen 1 ay bazen 9 ay sonra.
  SORU: ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT EŞYALAR MUHAFAZA ALTINA ALINIRMI?
  CEVAP:
  Hayır, MADDE 99- Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”
  SORU: 6352 SAYILI YASA ÖNCESİ YAPILAN YEDİEMİNLİĞİN ANLAMI NEDİR?
  CEVAP:
  Yasa öncesi eşyalarınızı yediemin olarak kabul etmişseniz.Alacaklı bu eşyalar üzerinde hak sahibi olduğundan eşyaların satışını isteyebilir yada muhafaza altına alabilir.
  Örneğin,02.07.2012 tarihinden önce hacze gelinip ev eşyaları hacizedilip borçluya yedieminbırakılmıssa,.Alacaklı vekili isterse muhafaza yapma hakkına sahipdir. 02.07.2012 tarihinden önce hacze gidilmiş ancak hiç bir ev eşyası haczi yapılmamış yada hiç hacze gidilmemişse, 6352 Sayılı kanunun kabulunden sonra Dosyanız önceki tarıh bile olsa yapılacak işlem yeni olduğundan 6352 sayılı kanun geçerlidir.Kısaca izah edeyim 02.07.2012 tarihinden önce haciz olup yediemin deposuna kaldırılan malların yediminlik ve satış süresi muafaza altına alın tarihden itibari ile 1.yıldır 02.07.2012 önce haczi olmuş borçluya yediemin bırakılmış ama muafaza alınmamış sa yediemin tarihinden itibaren 6.ay içinden gelinip muafaza altına alınır şimdi bunların haricinde zaman aşımı 6.aydır.
  SORU: YEDİEMİN DEPOLARINDAKİ EŞYALAR ZARAR GÖRMÜŞ,KAYBOLMUŞ İSE NASIL YOL İZLENİR?
  CEVAP:
  Yedieminliği Suistimal,Muhafaza görevini kötüye kullanma
  Madde 289.
  (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.
  (2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması hâlinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.
  (3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.
  (4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  TCK 289/1′de “kendisine muhafaza edilmek üzere teslim edilen mahcuz üzerinde teslim amacı dışında bulunmak” suç olarak adledilmiştir. Daha önce yedieminliği suistimal için İİK 336/a maddesi uygulanmakta olup 31.05.2005 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. İİK 336/a maddesinde de bazı şartlar vardı. Yediemine muhtıra çıkarılması ve 7 gün içinde mahcuzu/ları teslim etmesi , ayrıca teslim masrafları için gerekli avansın yediemine ödenmesi gerekmekteydi. TCK 289/1′de bu söz konusu olmamakla birlikte “teslim amacı dışında tasarrufta bulunmak” suç unsuru teşkil etmekte. Buna göre mahcuz mal yerinde bulunamaz ise suç unsuru oluşmuştur. Bu durumda savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Savcılık soruşturma sonucu Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar
  SORU: 6352 SAYILI YASA İÇERSİNDE YEDİEMİNDE BULUNAN EŞYALARI ALABİLİRMİYİZ?
  CEVAP:
  GEÇİCİ MADDE 11- Adalet Bakanlığı, 88 inci maddenin beşinci fıkrası gereğince hukuki ve teknik her türlü altyapıyı anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlar. Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunur.Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işlemi yapılır.
  SORU: EMEKLİ AYLIĞI HACZEDİLİRMİ?
  CEVAP:
  5510 sayılı kanunun 93. maddesinde 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklik Madde93.”Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmü getirilmiştir.
  SORU: VERİLEN TAAHHÜT GEÇERLİLİĞİ NASILDIR?
  CEVAP:
  1.Borç ferilerinin icra haciz tutanağına tek tek yazılması gerekmektedir.
  2.Ödeme tarih ve miktarları açık ve anlaşılır olmalı
  3.Alacaklının veya vekilinin onaylaması ve imzası gerekli
  4.Eğer taahhüt avukat katibi tarafından alınmıssa “ taahhüt muhturası” ilk ödeme tarihinden önce tebli olmalı.
  5.Alacaklıya veya avukata yapılan ödemelerin belgesi icra dosyasına tahsilat bildirimi yapılmalı
  6.İcra dosyasındaki asıl alacak asgeri ücretin üstünde olmalı
  7.Borçlu taahhütü kabul ettiğini elle yamalı ve kabul edyorum diye imzalamalı
  8.Hesaplamalarda,taksitler belirtilirken aradaki faiz hesaplamaları düzgün yapılmalı
  9.Taahhüt tutanağı icra dosyasında ıslak imzalı olmalı
  10.Taksidin ödenmediği günden 90 gün içinde taahhüt cezası açılmış olmalı.
  Taahhütün geçerliliği için bunların net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
  SORU: BORCUMDAN DOLAYI HAPİS YATARMIYIM?
  CEVAP:
  Borcundan dolayı kimse hapis cezası ile yargılanamaz.Yalnız borcun ödenmesi için alacaklı vekili ile icra müdürlüğünde verilen taahhütün ihlali sonucunda ceza vardır.(Bazen taaühhüter haciz sırasında evlerdede alınmaktadır.) Taahhüt İhlal Cezası – İİK M. 340.
  alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir. bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

 88. Umut Ufuk dedi ki:

  Kira kontratlarına dikkat!
  Emlak Müşaviri Salim Taşcı konut, işyeri, dükkan, büro vs kiralarken, tıpkı satın almadan önce yapıldığı gibi, taşınmazın üstünde haciz, ipotek olup olmadığına bakmak gerektiğini belirtti.
  Taşcı, ANKA’ya yaptığı açıklamada, tapu kayıtları incelenmeden kontrat yapıldığında, icra kanalıyla “kapı önüne konulmanın kaçınılmaz” olduğunu söyledi. Taşcı, bu duruma düşmemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

  “-Kiraya verenden (mal sahibi) kontratı yapmadan önce, taşınmazın üzerinde hiçbir şerh olmadığına dair, tapudan yazı alınması, taşınmazın üzerinde bir şerh yoksa kontratı yaptığınız takdirde ve bu kontratı (noterden yapıp) tapuya şerh ettiğiniz takdirde, (1 yıl, 2 yıl, 5 yıl) tapuya icra kanalıyla başkasına geçtiği takdirde, alan kişi bu şerhi kabullenmek zorundadır.
  -Tapu üzerinde herhangi bir şerh yok da kontrat yapılmışsa, borçlar kanunu hükümleri işlem görür. Yani, alıcı bir ay içerisinde aldığını bildirir tebligat yapar, (kiracıya) tebligat tarihinden altı ay sonra dava açabilir.

  -Kontrat hükümlerine, hüküm dışı (icra) gibi bir durum söz konusu olduğunda kendi lehine cezai şart konulması gerekir.”

 89. yasin dedi ki:

  Merhabalar cumartesi gunu babamin evine hacze geldiler Ben orda oturmuyorum evdede kimse olmadigi icin bana telefonla ulastilar eger odeme yapmassam esyayi muhafaza altina alicaklarini solediler komsularimada bana ulasamadiklari icin en yakin ailemin Anne baba vs herseylerini alacaklarini soleyip gittiler dosya 1 yillik dosya esyayi kaldirirlarmi odemede yapamam calismiyorum isimde yok ne yapmam gerekir bi yol gosterin lutfen

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Yasin,

   Bazı alışkanlıklar zamanla değişecekdir.Halen daha alacaklı vekılleri borçlular ıle konusurken,herşeyini alacagız,sunu yapacagız,vs gibi cümleler kurmaktalar.Bu bir alışkanlık.
   Eşyaları muhafaza altına almaya bukadar kararlıydı madem,üstelik sızın borcunuzdan dolayı babanızın eşyalarını neden çilingir çagırıp polıs eşlıgınde içereıye gırerek esyaları alıp gıtmedı.
   Yasaları kendısıde çok ıyı bılmekte, Dosyanız hangı tarıhde acılmıs olursa olsun ev esyaları haczi kalkmısdır.(ikincisi hariç)
   konuyla daha detaylı bılgı asagıdakı yorumlarda bulabılırsınız.

   • yasin dedi ki:

    Abicim tesekkur ederim aydinlattigin icin bide Su kafama takiliyo ben yorumlaronizi okudum bazlarinda dioki eski dosyalar eski kanuna gore uygulanir

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn. Yasin,
     Benim yorumlarımda eskı dosya yenı dosya farketmeksızın yenı yasa uygulanır yazıyor.
     Bu oyunun modası gecdı. Bir ara bu sekılde kandırmaca yapmaya calıstılar olmadı.
     Bır oncekı sayfalarda ve bu sayfada konuyla ılgılı bır cok acıklama var sordugunuz sorunun cevabıda daha detaylı bulunmaktadır

  • şükran dedi ki:

   yasin kardeşim

   onlar seni ödeme konusunda zorluyorlar.anne babanın eşyasını kaldırırız diye baskı yapıyor.anne baban 3.şahıs konumundalar.19 mayıs 2012 tarih ve 28297 sayılı resmi gazetede ifade edilen durum şöyledir.anayasa mahkemesi icra iflas kanununun88/2 maddesine göreicra avukatları3.şahsa ait olan bir iş yerine veya eve girip borçluya ait olduğu iddia ettiği malları muhafaza altına alamayacak.
   yasa çok açık.farzedin ki yasa tanımayan insanlara denk geldiniz.yedieminlik işlemi veya muhafaza yani eşya kaldırma gibi bir işlem yaparlarsa derhal anne baban adına tazminatlı istihkak davası açarsın.genelde tek mahkemede biten bir davadır.ev ve eşyaların resmi belgelerini mahkemeye sunarsın gerekçeli kararı aldıktan sonra anne baba evine hiçkimse takip yürütemez.ayrıca bu işi yapan memuru ve avukatı ilgili mercilere şikayet edersin.eşyalarını geri alırsın.onların izleyeceği tutuma göre hareket tarzını izlersin.yeterki haklarınızı iyi takip ediniz.hiçbirşey eskisi gibi değil.sayın sargozunda dediği gibi üstünlerin hukuku değil,hukukun üstünlüğü önemli.

   • yasin dedi ki:

    Merhaba sultan hanim
    Daha once eve gelinmis yediemin birakilmis dosya ben imzalamadim babama imzalatmis bide icra dosyasini netten gorebiliyomuyuz

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn. Yasin,

     Yediemınlık varsa kım ımzalarsa imzalasın farketmez ve gecerlıdır.Evet nette dosyanızı takıp edebılırsınız fakat detaylı bılgı ıcın ıcra daıresınden dosyanıza bakınız.

 90. emre özkurt dedi ki:

  sayın umut ufuk bey türksel borcu icin size bi yazı yazmıstım bu ayın 26 sında hacze gelcekler diye evet hacze gelen olmadı fakat avukat arayıp maasının hepsine el koycam dedi koyabilirmi maasımın hepsine ben ne yer ne icerim kiram var

  • emekli dedi ki:

   sevgılı umut kardesım 2009 dan sonra ıslerımın bozulması nedenıyle bankalardan sorunum oldu.cuma gunu avukat aradı evde olup olmadıgmı sordu.bende evdeyım dedım.buyrun gelın dedım.halagelıyor.sızleden allah razı olsun sızler sayesınde bılgı sahıbı olduk.borclar yenı yasa oncesı ama evımde tek bır ıslem yapılmamıstır
   sadece 2 yıl once bı banka beyaz esyamı yazdı yedı emın bıraktı gıtı.sanırım onun da hukmu kalmadı.sızlerden ogrenmek ıstedıgım ben trabzonda oturuyorum.cesıtlı sehırlerde farklı uygulamalar oldugu soylenıyor.trabzonda nasıl acaba?bırde eger evıme gelen lursa avukatı eve sokmamaya karalıyım.basım derde gırermı?2 oglum var dolayısıyla 3 yatak odamız var.bu odalarda gardolaplar var.bunları haczedebılırlermı.sorularıma yanıt vererek benı aydınlatırsanız cok sevınecem.allah borcunu odemek ısteyıpte odeyemıyen um borcluların yar ve yardımcısı olsun saygılarımla

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Emekli,

    Yasa cıkmadan önce evınıze gelınıp aynı esyalarınız varken yanı( 1 ebeveyn yatak odası ve çocuk odası) sadece beyaz esyanızı haczedıp yedıemın bırakmıslar.Onunda zaten süresı bıtmıs.Eskı yasa dogrultusunda bunları almadılarkı yenı yasanın uygalamaya gectıgınde alsınlar.Yatak odası haczedılemez.cocuk odasında çocuklar yatmakda.bunlar çıft esya sayılmaz.
    Ayrıca sız ıstesenızde kımse o tahtaparçalarını göturmez.Yanlış anlamayın onların gozunde koltuk takımı, masa sandalye, yatak vs. Tahta parçası olarak gecmekde.Hiç bir yediemın deposu bunları kabuletmıyor.Ayrıca maddı degerlerı yok.para etmıyor anlıyacagınız.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Emre,

   Kesinlikle siz istemediginiz surece ayliginizin hepsini haczedemez.

 91. Umut Ufuk dedi ki:

  Adalet Bakanlığı Açık Ceza infaz kurumlarına ayrılma işlemlerini düzenleyen genelge yayınladı. 02 Eylül 2012 tarih ve 28399 sayılı Resmi gazetede yer alan genelgede İcra İflas Kanunu 340. maddesine göre Ödeme Şartını ihlal (Taahhüdü İhlal) edenler ve haklarında yakalama emri çıkarılanlara açık kurum belirlendikten sonra on gün süre verilerek ilgili kuruma teslim olması isteniyor.

  Taahhüdü ihlal ve tazyik hapsinden dolayı savcılık tarafından çıkarılacak çağrı kağıdına uyup teslim olanlar veya haklarında yakalama kararı çıkartılıp kolluk güçlerince yakalanan kişilere, Savcılıklarca, Açık Cezaevine teslim olmaları için 10 günlük süre verilip serbest bırakılacaklar.

  • torun dedi ki:

   Sn. Umut Kardeş
   bu bahsettiğin olayı biraz daha açarmısın yani taahüt şuçundan aramasıolan teslim olacak ve 10 gün sonra özgürmü olacak.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Torun,
    Cezası kesınlesmıs kısılere borclarını odeyıp hapsı gırmesınler dıye,tanınan bır ımkan.

 92. yalçın dedi ki:

  sn umut ticaretle uğraşıyorum alışveriş yaptığım firma el değiştirdi daha sonra bu firmayla çalışamaz duruma geldik ortağım ve benim adıma senet düzenleyip 17.05.2012 tarihinde eve hacze geldiler ben böyle bir borcum ve senedim olmadığını söyledim ama senedin aslı icra dairesinde diyerek eşyalarımı götürdüler daha sonra icra müdürlüğüne gittik senetteki imzaların ben ve ortağımın olmadığını gördük avukat aracılığı ile itiraz ettik hala sonucunu bekliyoruz bu arada mecburen yeni eşya aldım tekrar hacze gelebilirlermi avukatım senetteki imzaların bizim olmadığını ispat edene kadar sizi rahatsız ederler ama yeni aldığın eşyalara birşey yapamazlar diyor firmayı yeni alan kişilerin geçmişleride bayağı karanlık illegal işlerle uğraşıyorlarmış bize bu konuda fikir verebilirmisiniz tşklrr

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Yalcin,
   Anladigim kadariyla, senet sizin tarafinizdan duzenlenmemis ve imzalarda sahte.bu senede dayanarak hakkinizda icra dosyasi acilmis.ilk olarak borcunuzla ilgili size tebligkat gelmisdir.io anda itiraz etmeliydiniz ve imzalar sizin olmadiginida kanitlardiniz.daha hizli cozume ulasir ve haciz islemleride olmazdi.olan olmus. Suanda acmis oldugunuz dava uzerine avukatinizla konusarak gidebilirsiniz. Dava sonucu maddi ve manevi tazminat davasi acarak kayiplarinizi karsilarsiniz.karsi taraf ayrica dolandiricilik ve evrakta sahtecilik sucuylada yargilanacaklar.esya konusuna gelince.yapilacak her yeni islem yasa dogrultusunda olacagindan esyalariniz muhafaza altina alinmaz.ayrica bu karisiklikda uzerinizede gelemezler.
   Gecmisolsun

   • yalçın dedi ki:

    sn.Umut verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim yalnız bize hacze gelmeden önce tebligat falan gelmemişti hacizden sonra geldi birde avukatımız haczedilen eşyaları geri alabileceğimizi söyledi bekliyoruz çok teşekkür ederim saygılar

 93. Umut Ufuk dedi ki:

  Degerli Arkadaslar,
  Bugun ogrenmis oldugum bir bilgiyi siler aktarmak istiyorum.İzmirde yapilan uygulamalar yeni yasa dogrultusunda yapilmaktadir.Ayrica alacakli vekilleri borclulari arayarak varolan borcu yani faizleri silerek istemekde ve taksit imkani vermekdeler.bu uygulama ile borlarin odenmesinde artis olusmakta.
  Boyle guzel bir uygulama ile hem alacakli parasini almis,hemde borclu borcunu odemis oluyor.
  Herzaman yasalar dogrultusunda hareket ederek biran once borclarin odenmesi dilegiyle.

  • okan dedi ki:

   merheba umut kardeş bir şey sorucam ocak 2013 te yürürlüğe girmesi gereken yasa neydi icra kanununlamı alakalıidi?

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Okan,
    6352 sayili yasa icersindeki bazi maddeler ocak 2013 tarihinde yururluge girecekdir.konuyla ilgili detaylari.kanun metninde bulabilirsiniz

 94. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn. Emre özkurt,
  paylasmis oldugunuz yazinizda Turkcelle borcunuzdan dolayi avukatin aradigini ve ayin 26 hacze gelecegini yazmistiniz.tekrar paylasiminiza rastlamadim ve ayin 26 si gecti gelen yok diye tahmin ediyorum.
  Daha oncede yazilarimda belirtmisdim, alacakli vekilleri bu sekilde konusarak karsi tarafi panikletmeye calismakta ve moral bozmaktadir.bu bir piskoloojik savasdir.bu sekilde tahsilati hizlandiracaklarini dusunurler.oysa yeni yasa ile borclu panikleyip kacis yoluna gitmemekde ve rahat bir sekilde borcunu odemeye calismaktadir.karsilikli anlayis ve uzlasma en guzel cozumdur.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   asagilardaki 2009 da turkcele borcumdan diye yaziniza istinaden, diye yazdiginiz yaziya istinaden

 95. emre özkurt dedi ki:

  sayın umut ufuk benim kredi kartı borcum vardı her ay düzenli ödüyordum fakat işlerim ters gidince ödeyemedim yanlız biz bu taksitlendirmeyi adliyede yaptık ve bana orda bi memur eger 1 ay ödeyemezsen hapise girersin dedi ögrenmek istedigim sonuc nolur ödeyemedigim icin hapise girermiyim tesekkürler.

  • şükran dedi ki:

   emre bey

   imzaladığınız eğer taahhüd belgesi ise öyle zannediyorum risk bir belgedir.ödeyemediğinizde avukatın elindeki en güçlü kozdur ki oradan bir memur sizi bu konuda uyarmış.sonuçları avukatın tutumuna bağlı.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Emre,
   Mevcut yasada halen taahhutu ihlal sucu mevcut.eger odeme yapilmaz ise bu suctan dolayi hakkinizda dava acilir.Sukran Haniminda belirttigi gibi tamamiyle alacakli vekilinin insiyatifine kalmisdir.insallah aksilik cikmaz ve odeme yapabilirsiniz.

 96. şükran dedi ki:

  adliyede adınıza açılmış dosyalar,devam eden dosyalar,kapanmış dosyalar herzaman e-devlette görünmeyebilir.
  dosyalarınızın takibini ne aşamada olduğunu adliyedeki bilgi işlem merkezinden öğrenebilirsiniz.
  zaman zaman adliyeden çıkan tebligatların vatandaşlara ulaşamaması konusunda çok sıkıntı yaşandığını görmekteyim.
  adliyeden adınıza çıkmış ne tür tebligat varsa adliyedeki bilgi işlem merkezinden öğrenebilirsiniz.ayrıca bilgi işlemden tebligatın barkot numarasını alarak P.T.T.sitesine telefonunuzla girerek edindiğiniz barkotu tanıtabilir tebligatın posta aşamasında hangi tarihte nerede olduğunu ve ne gün elinize ulaşacağını öğrenebilirsiniz.

 97. Umut Ufuk dedi ki:

  Degerli Arkadaslar,

  Lutfen bunlara dikkat edelim;
  Daha once yedieminliginiz varsa esyalariniz muhafaza altina alinir.
  Evinizde kullanilan esyalarinizdan 2 adet varsa birtanesi muhafaza altina alinir.
  Ornegin; evinizde 2 adet TV var salonda 70 ekran ve mutfakta cok kucuk radyolu tv var bu kanuna uygun olarak haczedilir ve bunlardan istedigi birtanesini alabilirler.yada goturmek yerine ikincisini size yediemin birakirlar.
  Bu gibi durumda itiraziniz kabul olmaz.
  Size bir ornek daha;Ilknur arkadasimiza evde yokken hacze gelinde ve evindeki LCD tv haczedildi.kendisi itirazda bulundu haciz sebebi evde iki adet tv olusu (mutfakta kendisine ait kucuk tv) ve salonda babasina ait LCD (faturali). Kendisi faturayi cekmeceye biraktigindan icra memuru lcd nin kendisine ait oldugunu dusunerek haczetmis. Faturayi tv nin yanina birakmis olsalardi haciz olmayacakdi.itirada fatura beyan edildi ve haciz kalkti.ayni evde yasayan 3. Kisilere ait esyalar muhafaza altina alinamaz.
  Cok kucuk ayrintilara herzaman dikkat ediniz.

  • ÖZADANALI dedi ki:

   SAYIN UMUT UFUK BEY
   AYNI EVDE YAŞAYAN 3. KİŞİLERİN FATURALI EŞYALARI MUHAFAZA ALTINA ALINAMAZ DİYORSUNUZ,BU 3.KİŞİ BORÇLUNUN KARISI ,KOCASI VEYA ÇOCUKLARINDAN BİRİSİ İSE YİNE AYNI YASAMI UYGULANIR? MUHAFAZA ALTINA ALINAMAZMI? 3.KİŞİ DERKEN KİMLER KASTEDİLİYOR? CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. özadanali,
    Lutfen yazimi iyi okuyun.ev esyasi muhafaza olayi yokdur.kimin olursa olsun,yalniz ikincisini alirlar.kastettigim ikinci esya var ve bunlardan biri 3. Sahsa ait ise fatura ibraz edildiginde muhafaza altina alinmaz.
    Komsu,akraba,babaniz,anneniz ves 3. Sahis gecer.
    Eslerde durum farklidir.ev esyalari esler arasinda orttak kullanima girer.tekrar soyluyorum, ev esyalari yeni yasada muhafaza altina alinmaz.

    • ÖZADANALI dedi ki:

     SAYIN UMUT UFUK BEY,
     ALAKA VE YARDIMLARINIZA SONSUZ TEŞEKKÜRLER.SİZDEN SADECE ŞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM.EVİMDE 2 ADET TV VAR BİRİ ESKİ BİRİSİ YENİ PLAZMA.PLAZMAYI ALALI 1 YIL OLDU ALIRKENDE HER İHTİMALE KARŞI FATURASINI EŞİM ADINA KESTİRMİŞTİM.ESKİ TV BENİM ADIMA FATURALI.BU DURUMDA PLAZMAYI MUHAFAZA ALTINA ALABİLİRLERMİ?EŞİM 3. KİŞİ OLARAK İTİRAZ EDEBİLİRMİ? SAYGILARIMLA

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn. özadanali,

      esiniz kendisi kullanmak icin araba alsa,sahsina ait oldugu icin sizin borcunuzdan dolayi birsey olmaz.3. Sahis cunku. Fakat evdeki esyalar ortak kullanima girer.bu durumda esinizin ustune olmasi farketmez.diyeceksiniz nasil is,malesef boyle bazen 2*2:4 etmiyor.bence hic riske girmeyin tv nin birini kaldirin.

      • ÖZADANALI dedi ki:

       SAYIN UMUT UFUK BEY,
       ŞİMDİ GAYET GÜZEL ANLADIM ÇOK GÜZEL İZAH ETMİŞSİNİZ.SON KEZ BU KONU İLE İLGİLİ BİRŞEY DAHA SORACAĞIM.SONRADAN ALDIĞIM PLAZMA TV NİN FATURASI EŞİM VE ÇOCUKLARIM HARİCİNDE HERHANGİ BİRİSİNE FATURALI OLSA İDİ MUHAFAZA ALTINA ALINMAZDI DEĞİLMİ ? BEN BÖYLE ANLADIM.ŞAYET BÖYLE İSE BUNDAN BÖYLE FATURALARI KARDEŞİM ADINA KESTİRMEK İSTİYORUM BU KONUDA SİZ NE DERSİNİZ BİLMEK İSTİYORUM VEYA BAŞKA DÜŞÜNCELERİNİZ VARMI.ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA.

       • Umut Ufuk dedi ki:

        Sn. özadanali,

        Eger kardesinizin ikametgahi sizinle degilse bu sorun olur ve 99. Maddeye gore alacikli bunu isbat ederse muhafaza altina alirlar.sahsi kullanim esyalarinda ornegin cocugunuz 18 yasini gecmisse ve kendine ait odasi var buradada ozel PC var ise bu durumda birsey olmaz.

        • ÖZADANALI dedi ki:

         SAYIN UMUT UFUK,
         BUGÜN SİZİ BİRAZ YORDUM ONUN İÇİN ÖZÜR DİLERİM.KARDEŞİMİN İKAMETİ BENDE DEĞİL ONUN EVİ AYRI.AMA ALACAĞIM EŞYALARA ONUN ADINA FATURA KESTİRİRSEM SORUN OLUR DİYORSUNUZ OZAMAN KARDEŞİMİN İKAMETİ İLLAKİ BENDEMİ OLMALI BAŞKA NASIL YAPABİLİRİM?ŞUAN EVDE SADECE EŞİM VE BEN KALIYORUZ BAŞKA KİMSE YOK.NE YAPMALIYIM.SAYGILARIMLA

         • Umut Ufuk dedi ki:

          Sn. özadanali,
          Kardesinizin ikametgahini almaniz yeterli degil,ayni yerde oturuyor olmasi gerek.Alacakli vekili itaraz edebilir ve orada oturmadigini isbat ederse hileli isleme girer.bir tv icin bu risk goze alinirmi,karar sizin.tek esya olmasi hem kanuna uygun hemde risksiz.

          • ÖZADANALI dedi ki:

           SAYIN UMUT UFUK BEY,
           BİLGİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.TAVSİYELERİNİZE UYACAĞIM VE BUGÜN ESKİ TV Yİ KALDIRACAĞIM.RİSKE GİRMEYE HİÇ GEREK YOK.SAYGILARIMLA.

     • sargoz dedi ki:

      Ben aynı eşyanın ikincisini borçlunun evinden kime ait olursa olsun muhafaza altına alınabileceğini düşünüyorum. İcra memuru bu yönde karar verir ve kararının arkasında durur. Gerekçeside mevcut kanun olur; aynısını buldum kaldırdım diye yazar. Bu kararıda öyleydi böyleydi diye hiçbir icra müdürü yada hakimi çok irdelemez. Bu sebeple 2. eşyalara dikkat derim.

      Siz sonra masrafına katlanıp avukat bulup dava açarak hak adalet aramak isteyebilirsiniz. Bugün böyle bir dava için (istihkak) en az 1500 T.L para harcarsınız Ama özellikle icra mahkemelerinde aylarını tüketmiş biri olarak derimki dikkat edin, televizyonsuz kalmayın.

      Zoru zorlamaya çalışıyoruz; dikkat etmek lazım. Sonuçta kanunda hukukta herkeze çalışır birşekilde.

      • Umut Ufuk dedi ki:

       sn. Sargoz.

       Yazilarimdada belirttim.ikinci esya riskine girilmemeli.sartlar nekadar zorlanirsa acik okadar artar.
       Tesekkurler

   • sessiz izleyici dedi ki:

    Sayın umut Bey,Özadanalı’nın sorusu çok önemli.Bunu cevabını ben de merak ediyorum.
    Ayrıca:
    1-,Salonum biraz büyük, 2 koltuk takımı var. Ama bir misafir geldiğinde 2 koltuk takımı bile yetmiyor. Birinde hanımlar dizi seyrediyor, diğerinde beyler geyik yapıyor.Birini alırlar ise salon da bom boş kalacak. Böyle durumda birisi alınabilir mi.
    2-Çocukalarım evlendi gitti. Ancak yatak odalarını (yatak takımı değil.) aynen muhafaza ediyoruz. Geldiklerinde kalıyorlar. Şehir dışından gelen akrabalarımızı yatırıyoruz. Bunların durumu nedir.

    • sargoz dedi ki:

     Sn.Sessiz,

     Evinizdeki koltuklarla çok göze batacak kadar değerli değiller ise uğraşmazlar. Merak etmeyin.

     Yatak odası zaten haczedilemez. Eskiden beri yasaktır. Ama yatak odası içinde altın yada değerli eşya arayabilirler; bulurlar ise haczedebilirler.

     • Umut Ufuk dedi ki:

      sn. Sessiz,

      Sn. Sargoz musadenizle.bir cok ilde yediemin depolari uzun zamandir koltuk takimlarini kabuletmiyorlar.muhafaza yapmazlar,belki yediemin birakmaya calisirlar.yasa boyle yasa soyle diyerek islem yapmya calisabilirler.

 98. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Sevgili Dostlarım.

  Samsun dan yazan bir arkadaşımız kesin bilgisi olmadan Samsun da ağızlarda dolaşan bir söylevi haklı olarak endişeli bir biçimde burada yazmış ve konu ile ilgili mahkeme kararı rivayeti olduğunu anlatmış.Ona cevaben tek cümle kuracağım.

  EVLERDE KULLANILAN EŞYALAR İKİNCİLERİ OLMAMASI KAYDİYLE 2.TEMMUZ.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN VE DAHA ÖNCEDEN YEDDİEMİNDE OLMAMASI HALİNDE HACZEDİLMESİ VE MUHAFAZA ALTINA ALINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.BU ARDAHANDAN EDİRNEYE VE SİNPTAN İSKENDERUNA KADAR BÖYLEDİR.

  Bunu yapacak olan icra memuru görevi kötüye kullanmadan mütevellit 6 aydan başlamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır ve sicili bozulup işden kovulur.

  Sakın şehir efsanelerine inanmayın.Gidin icra hakimlerine ve savcılara sorun.Açın kanunu okuyun.Böyle karar alacak olan bir hakm artık TC.de yok.Varsa mutlaka onunda çıkarı vardır ve onuda görevi kötüye kullanmadan dolayı şikayet edebilirsiniz.

  Herkese sevgilerimle.

  • Samsun Mağdurları dedi ki:

   teşekkür ederiz Celal Bey ; Bizler sadece emin olamadığımızdan dolayı emin olmak için sorduk sn Sargoz ; Sn Umut Ufuk Ve sizden gelen cevaplar bizleri rahatlattı tekrar teşekkürler…

  • meryem55 dedi ki:

   Samsun 7. icra dairesince 24/08/2012 tarihinde evimde yokluğumda yapılan haciz işleminde:
   2 adet ses sistemi,
   2 adet laptop,
   1 adet çocuklarıma ait oyuncak org
   hacz edilip muhafaza altına alınmıştır..
   ses sistemleri eşime tamir amaçlı bırakılan tamiratları ve bakımları işyerinde yetişmediği için eve getirilen cihazlardır ayrıca laptop ların biri debakım amacı ile bırakılmış diğeriise çocuklarımın kullandığı laptoptur.oyuncak org dan bahsetmeye bile gerek yok,bu haciz esnasında evime ayakkabılar ile girilmiş heryer darmadağın edilmiş iç çamaşırı çekmecelerim dahi karıştırılmıştır,
   konu ile ilgili istihkak ve şikayet davalarım mevcuttur..fakat mahkeme cihazların sahipleri dava açmalı der cihazların sahipleri mallarımızı hacize kaptırın diyemi verdik bide onlamı uğraşacağız nasıl kaptırdıysan öyle tazmin et bana ne der..saolsın avukat bey biz borcumuzu gıdım gıdım ödemeye çabalarken birde bunları sardın başımıza Allah razı olsun…
   Bu olay patagonyada değil SAMSUN da olmuştur..şimdi elimde avucumda ne varsa borç ödemeye değil dava açmaya ve dava masraflarını karşılamaya harcayacağım…

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Meryem55,

    Yaptiginiz yorumu inceledim.oncelikle gecmis olsun.evinizde,tv var,buzdolabi var,camasir makinasi var,belki bulasik makinasi var,masa sandalye var, koltuk takimi var,vs… Evde mecburi kullanimi olan tum esyalara dokunulmamis,ve ikiser adet olan pc ve ses sistemi alinmis.bunlar tamir amacli eve getirilmisdi diye belirtmissiniz.bu gibi dudurmlarda tamire geldigine dair resmi form doldurup bir kopyasi musteride digeride sizde olur,bu belgeye istinaden bir makbuzla birlikde eveinizde yada baska herhangi bir yerde tamirat yapabilirsiniz.boyle bir durumda haczedemezler diyelim haczeddiler, 99.maddeye istinaden geri alirdiniz.
    Tekrar gecmis olsun

    • meryem55 dedi ki:

     Umut bey benim evimde yasadan önce haciz işlemi yapıldı,tv buzdolabı koltuk takımı çamaşır makinesi yazıldı ve tarafıma yediemin olarak bırakıldı,avukatla tüm anlaşma çabalarımıza rağmen,istenen rakamlar yazılan eşyaların 3 katı kadardır,bizde buna istinaden yedieminlikten çekildiğimi belirten bir dilekçe sundum,akabinde dilekçemden 10 gün sonra evde bulunmadığımız bir anda muhafaza işlemi için gelinmiş,fakat yazılan eşyalar yerine yeni eşyalar hacz edilmiş yazılan eşyaların eksik olduğu gerekçe gösterilmiş,oysaki eşyalar evde zaten kullanıyoruz başkada bir eşyamız yok.
     yukarda dikkat ederseniz alınan eşyaların 2 tane ses sistemi biri alınmış demiyorum her ikiside alınmış,2 laptopun her ikiside alınmış,1 adet oyuncak org dahi alınmış,yani ikincisi bulunan eşyanın her ikiside alınırmı diyor kanun?
     ben eski eşyaların evde olduğunu tanıklı delilli ispatlayabiliyorum ki eşyalar halende evdedir,
     alınan eşyalar ile ilgili bir tamir formu yoktur biz markaya özel servis değiliz,ama faturaları mevcuttur,
     şimdi benim eski yapılan haciz bu durumdan dolayı düşmüşmü oluyor,bırakılan notta eşyalar bulunamadı yeni eşyalar hacz edildi diye tek bir cümle var,bir tutatnak bırakılmamış,
     bu eşyalar ile ilgili zaten istihkak davası açmış durumdayım,faturalarınıda ibraz ettim icrayı yapanlar hakkındada şikayetçi olduğumu belirttim ayrıca eşim laptop çantasından çalınan hdd vs gibi kişisel eşyalar için csavcılığına suç duyusunda bulundu,
     biz çalışığ çabalayıp borç ödemeye çalışırken adamlar bizi içinden çıkılmaz bir sıkıntıya ve yeni borçlara soktular ,
     birde çıkan yasaya tu kaka derler yapanın yazanın eline emeğine sağlık,
     en azından dürüstçe borcunu ödemeye çalışan insanlar bir nefes alır borçları kaf dağını aşmaz,
     ilginize teşekkürler

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn. Meryem55,

      Olayı basdan bu sekılde bıldırmedıgınızde anlattıgınız kadarı ıle yapılan yorum cıkıyor.Oysa sımdı detayını bahsettıgınızde ıse farklıbır durum cıkmaktadır. açmış oldugunuz dava dılekcesını ve hacız tutanagını bana gonderebılırmısınız..Burada yayınlamak ıstemez ısenız face adresımden ulasabılısınız.

      • sedatt dedi ki:

       umut bey şu an telefonuma davanın red subut bulunamadığından kararı verilmiştir diye bir mesaj geldi.Yaşasın adalet..hani iki eşya alınamıyordu,hani 3. kişiye ait mallar alınamıyordu hani bu uygulamaları yapanlar şikayet halinde ceza alıyordu,byrun samsun icra daireleri ve icra mahkemelerine … evimden alınan eşyalar çifter çifter götürülmüş bütün ev perişan edilmiş,
       eşyaların faturaları ibraz edilmiş olmasına rağmen karar bu yaşasın adalet..

       • sedatt dedi ki:

        meryem55,
        eşimdir dava onun adına açılmış idi belirtmeyi unuttum özr..

        • sedatt dedi ki:

         SAMSUN NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
         ŞİKAYET EDEN
         BORÇLU :xxxxxx
         KARŞI TARAF
         ALACAKLI :xxxxxxxx
         VEKİLLERİ :xxxxxxxx
         xxxxx2
         İLKADIM/SAMSUN
         KONUSU :Samsun 7. İcra Müdürlüğü’nün xxxxx esas sayılı icra dosyasında
         24.08.2012 tarihli haciz ve muhafaza işleminin kanuna aykırı olmasından
         yine aynı dosyada öncesinde yapılmış olan haciz işleminin haczi kabil
         Olmayan kalemlerden oluşmasından dolayı şikayet yolu ile iptal istemi.
         AÇIKLAMALAR :1-Samsun 7. İcra Müdürlüğünün xxxx takip sayılı dosyasında takibe konulan
         Alacaktan dolayı daha önceki tarihlerde haciz işlemi yapılmış olup tarafım yed_i
         Emin olarak görevlendirilmiştir.
         2-15.08.2012 tarihli dilekçem ile yed_i eminlik görevimden çekildiğimi eşyaların
         Konutumda hazır olduğunu,muhafaza altına alınmasını talep ettim.Talep sonrası,
         Müdürlük tarafından verilen kararla haciz altına alınan eski tarihli,eşyaların
         Muhafazasına karar verilmiş icrası için konutuma,benim olmadığım bir anda
         Habersizce gelinmiştir.
         3-24-08-2012 tarihinde çilingir marifeti ile konutum açılmış,önce hacz edilen
         Eşyalar bina dışına kadar indirilmiş,sonrasında nedenini anlamadığımız bir
         Şekilde,bu eşyalar geri bırakılarak,eşime tamir amaçlı bırakılmış ve eşimin
         Tamiratlarını yetiştirmek amacı ile eve getirdiği 2 adet ses sistemi 1 adet
         Laptop ve çocuklarımın ders için kullandığı 1 adet laptop haciz ve muhafaza
         Altına alınmıştır.
         4-Bu işlemler sırasında 3. İcra yargı paketi 6352 sayılı ile icra iflas kanununda
         Değişikliklerin yapıldığı,konutta mal kaldırılmasının yasal şartlarının oluşmadığı
         İcra müdürünün 24.08.2012 tarihli işlemi ile yasaya ve kamu düzenine açıkça
         aykırıdır.
         5-İcra dosyasında icra ve yed_i eminlik değişimi işlemine karar alınmış iken,bu karar
         aksine,muhafaza işlemi karar alınmaksızın yapılmış oluşu yasaya ve hukuka açıkça
         aykırılık teşkil eder.
         6-Tutanak içeriğindeki malların olmadığına ilişkin tutanak içeriği,tarafımızdan kabul
         Edilmediğinden dolayı,C Savcılığına ve icra hukuk mahkemesine başvurularımız
         Olmuştur.Ayrıca Ekte fotoğraflar ile eşyaların evde olduğunu belgelemekteyim.
         TUTANAK İÇERİĞİ, GERÇEĞE YASAYA VE HUKUKA AYKIRI DÜZENLENMİŞTİR.
         7-Haczin gerçekleşmesinden sonra bu durumu belirten istihkak taleplerini ve
         İddialarına ilişkin talepler konusunda İcra müdürlüğü,yasada belirtilen işlemlerin
         Hiçbirini yapmamıştır.Bu tutum yasaya açıkça aykırıdır.
         8-6352 sayılı yasaya göre yapılan haciz ve muhafaza işleminde; İKK 82.maddesine
         Aykırı haciz ve muhafaza işlemi yapılmıştır.Buda yasaya açıkça aykırılıktır.
         9-Yine bu haciz işlemi esnasında,evimin mahremiyeti iç çamaşırı çekmecelerime
         Kadar ortalığa saçılarak hiçe sayılmış,mutfak tereğimdeki tabaklar tencereler
         Yerlere indirilmiş,evimde ayakkabılar ile gezilmiş,bütün ev yokluğumda altüst
         Edilmiştir.
         10-Eski haciz işlemide gerek eski yasaya,gerekse eski yasanın düzenlenmiş ve
         Genişletilmiş haline göre yasaya aykırıdır.Haczedilen eşyalar aile birliğinin
         Devamı için elzem haczedilemez nitelikteki eşyalardır,aynı zamanda eski tarihli
         Haciz edilen eşyalar eşime ait adına faturalıdır.Faturaları ektedir.Haciz ve muhafaza
         İşlemi,açıkça yasaya ve kamu düzenine aykırı olarak yapılmıştır.
         Bu nedenle iptali gerekir.

         11-Ben borçlu xxxxxxx yukarıda gerekçelerini belirttiğim ve iptalini istediğim
         İşlemleri,hukukun üstünlüğü ve yasalar çerçevesinde istemekteyim.İyi niyetimi
         Yüce mahkemeye belirtmek adına dava süreci boyunca ve öncesinde yapmış
         Olduğum ödemelerin
         Dekontlarınıda dilekçeme ekliyorum.Ben tüm iyi niyetim ile borcumu ifa etmeye
         Çalışırken karşı tarafın uzlaşmaz tutumu ile yapılan haciz girişimlerini kötü niyetli
         Ve tacizkar olarak addediyorum,iyi niyetli durumumunda davada dikkate alınmasını
         Talep ediyorum.
         SONUÇ : Yukarıdaki sebepler ile Samsun 7. İcra Dairesinin xxxxsayılı icra dosyasında
         24.08.2012 tarihli haciz ve muhafaza işleminin ve daha öncesi yapılmış olan hacizlerin
         ŞİKAYET YOLU İLE İPTAL EDİLMESİNİ SAYGI İLE DİLERİM 28/09/2012
         xxxxxxxxxxxxx
         EK: fotoğraflar ve faturalar

         RED edilen şikayet dilekçemiz budur,ekinde hacz edilen malların faturaları vs hertürlüdelil mevcuttur

         • sargoz dedi ki:

          Sn.Sedat,

          Haciz evinize ne zaman geldi ve siz eşyalarınızın haczini kabul edip yeddiemin olmayı ne zaman kabul ettiniz ?

          • sedatt dedi ki:

           12/04/2012 tarihinde ilk haciz yapıldı,borçlu olan eşime yedieminlik imzalatıldı,

 99. KERİM BOLAT dedi ki:

  sayın umut bey
  şimdi ankara 12. icra hukuk hakimliği kalemi ile görüştüm. sanırım benim itiraz davam red olmuş katip öyle dedi. tebliğatı şimdi çıkarttım diyor.Bu durumda bir üst nereye müracaat edebilirim. tebliğatı alınca tekrar sizlerin desteğini bekliyorum.
  selamlar

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Kerim Bolad,

   Teb. aldıgınızda red olan kısım hangısı belırtılmısmı.Çünkü bır cok konuyu sıkayette bulunmusdunuz.Muhafaza işlemi olmamısdı,hareket ve davranıslarınıda sıkayette bulunmusdunuz.Karar teb. beklemek lazım oncelıkle

   • fedom73 dedi ki:

    umut bey.
    İcra hakimliği yapılan icrayı uygun görmüş olabir ki zaten sizde alabilirler demiştiniz.Kerim beyin cuhhuriyet başsavcılığına yaptığı şikayet ayrı bir durum değilmi.
    Ayrıca icra hakimliğinin kararlarına itiraz için dava mı açmak gerekiyor.

    • Umut Ufuk dedi ki:

     olaya su sekilede inceleyelim. Yediminligin aciklamasinda soyle birsey var.eger kisi riza gosterirse esyalar yediemin olarak verilir.yani zorlama yokdur.buradaki durum suus ekilde daha oncede belirtmisdim. Yedieminlik oldugu icin alacakli isterse esyalari muhafaza altina alabilir.tekrar gelinmis ve bir koltuk takimina islem yapilmis.bu islemde evde ikincibir koltuk takimin oldugu icin uygulanmis.yeni yasada 2. Olan esya haczedilebilir.buradaki sikayet konusu eve gelenlerin davraniz ve hareketleri ile ilgili ve belki haciz islemi iptali olur umuduydu. Fakat islem yasal gorundugu icin red olabilir.

 100. kaan dedi ki:

  27.09.2012 YANİ BU GÜN KARŞILIKSIZ ÇEKTEN MAHKEME VARDI GİDEMEDİM.E DEVLET TEN BAKTIĞIMDA DURUŞMA YAPILDI DURUŞMA DEVAM EDİYOR YAZIYOR DU.ÇEKLER ŞİRKET ÇEKİ MÜDÜR OLARAK İMZALAMIŞTIM.SONUCU NE OLUR

  • AHMET dedi ki:

   ………………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE
   Sunulmak Üzere
   …………… NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ELİ İLE
   ……………….. 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ NE
   (***bu başlık başka bir şehirde itiraz edeceksen kullanacağın başlıktır. Yoksa 2. Sıradaki nöbetçi …..başlıklı olanı kaldırırırsın)
   DOSYA NO: ……/…
   KARAR NO:…../…..
   İTİRAZ EDEN SANIK: ………………………….
   TEBLİGAT ADRESİ: ……………………………………
   TEL: …………………………
   KONU:
   … Asliye Ceza Mahkemesinin …../….. ESAS sayılı dosyasındaki idari yaptırım kararının inceleme sonucunda bozulması talebidir.
   AÇIKLAMALAR
   Esas mahkemesinde şahsım hakkında karşılıksız çek verme suçundan dolayı açılan iş bu ceza davasında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı idari yaptırımı kararına itiraz ediyor ve itiraz gerekçelerimi aşağıda sunuyorum:
   Şahsım hakkında karşılıksız çek düzenleme suçunu işlediğim öne sürülerek cezalandırılmam amacı ile kamu davası açılmıştır. Yargılama sürecinde; Çek Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 6273 sayılı yasa 03/02/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 5941 sayılı çek yasasının 5/1 maddesini değiştirerek karşılıksız çek düzenleme suçunun yaptırımını idari yaptırıma dönüştürmüştür.
   5941 Sayılı Yasanın 6273 sayılı yasa ile değişik 5/1 maddesine göre; çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içersinde ibrazında karşılıksız işlemi yapılması halinde hamilin talebi üzerine “çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme, çek hesabı açma yasağı kararı verileceği,’’ belirtilmiştir.
   Mevcut yasal düzenlemeye göre, sadece çek hesabı sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler hakkında idari yaptırım kararı verilebilecektir.
   Dosya kapsamı incelendiğinde çek hesabı sahibinin ABC Spor Yatırımları Turizm İnşaat Oto Paz Ltd.Şti. şirketi olduğu, şahsımın şirket tüzel kişiliğin temsilcisi sıfatı ile suça konu çekleri keşide ettiği, şahsen çek hesabının direk sahibi olmadığı, buna göre şahsım hakkında idari yaptırım kararı uygulanamayacağı, 6273 sayılı yasa ile değişik 5941 sayılı çek yasası hükümlerine göre sonradan yürürlüğe girmiş bu düzenleme ile şahsımın eyleminin suç olmaktan çıkartıldığı ve idari yaptırım kararı uygulanmadan direk beraatime karar verilmesi gerekmektedir.
   SONUÇ VE İSTEM:
   Yukarıda açıklanan sebeplerle esas mahkemenin verdiği ‘sanık hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı idari yaptırımı uygulanmasına’ ve ‘katılan kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden 1.200.-TL ücreti vekaletin kabahatliden tahsili ile katılana verilmesine’ kararlarına itiraz ediyor ve sayın yüksek mahkemeden bu kararları iptal ederek idari yaptırım uygulamadan direk beraatime karar verilmesine karar vermesini saygı ile arz ve talep ediyorum.
   Ad soyad imza
   ******DAVA LEHİNE SONUÇLANACAK. ANCAK ÇEK ŞİRKET ÇEKİ OLDUĞU İÇİN AVUKATLIK VE MAHKEME MASRAFINI VERMEME HAKKIN VAR. BU DİLEKÇE İLE İTİRAZ EDERSİN EĞERKİ KARŞI TARAFIN AVUKATLIK MASRAFINI İSTERLERSE 1200TL GİBİ BİR RAKAMDAN KURTLUMUŞ OLURSUN. GEÇMİŞ OLSUN

  • şükran dedi ki:

   kaan kardeşim

   bu dava ile ilgili ilk mahkemenizse girseniz iyi olurdu.davanız nasıl durum izlediğini görürdünüz.ancak bu dava ile ilgili icra kalemine sonradan gidip ifadenizi verebilirsiniz.sorun teşkil etmez.mahkeme karara bağlanmamış devam ediyor.talik edilen mahkemenin bir sonraki duruşma gününü takip edin.dosyadan görülen mahkemenin duruşma tutanağını okuyunuz .bu çok önemli muhatabın bu dava ile ilgili nasıl yol izlediğini anlarsınız.
   anladığım kadarıyla karşılıksız çek keşide etmekle alakalı bir konu bildiğiniz gibi çeklerden hapis cezası kalktı.mahkemeniz ister 1.derece mahkemede olsun ister üst mahkeme temyizde olun ister ceza almış olun hepsi için yeni yasa gereği hapis cezaları kalktı.
   bunun sonuçları ekonomik cezalara dönüştü.şahıs çeklerinde 10 yıl üreli çek alamazınız.bankadan kredi ve kredi kartı alamazınız.banka heabınıza giren her meblağ için avukat bloke koyma talimatı verebilir.
   şirket çeklerinde çek yasağına itiraz edebilir yeniden çek alabilirsiniz.

 101. sessiz izleyici dedi ki:

  Umut Bey, cevabınız sizin notlarınız ile çelişiyor. Diyorsunuz ki ”02.07.2012 önce haczi olmuş borçluya yediemin bırakılmış ama muafaza alınmamış sa yediemin tarihinden itibaren 6.ay içinden gelinip muafaza altına alınır şimdi bunların haricinde zaman aşımı 6.aydır.”
  Olayda,hacize gelindi.Yediemin tutanağı imzalatıldı.Hiç bir muhafaza yapılmadı.Aradan da 11 ay geçti.Yani 6 ay mı,12 ay mı hala tereddüdüm giderilmedi. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.Bir de kapıcının karısının imzası geçerli midir

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Sessiz izleyici,

   Bunlarin haricinde sure 6 ay ibaresi mevcut.yeni yasadan onceki islemler yedieminlik 1 yildir. Muhafaza alinmamis esyalar yediemin biraklmissa ve suresi halan dolmamissa istenilirse alinir. Burada 6 aya kadar alinirin anlami 5 ocak 2013 bazi maddeler yururluge girecekdir,bu durumda mevcut yedieminlik duseceginde muhafaza altina almalari icin kalan sure 6 aya kadar. Ve bu tarihde mevcut depodaki esyalar bosaltilacakdir.
   Suanda yapilan yorum bu sekilde yinede, bana gelen bazi bilgi ise surenin 6 ay olusudur. Ozamanda soylebir celiski cikiyor.yapilan islemler eski yasaya gore yapilacak islemler yeni yasaya gore ibaresi ile cakismakda.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    ayrica yedieminlik icin imza atan kisi kim olursa olsun gecerlidir.sayet yedieminligi gecersiz olsa o anda icra memuru kabul etmeyip baskasinin olmasini ister.bazi isyerlerinde eger calisan kabul ederse onlarin bile yedieminligi kabul olunur

   • gökçe dedi ki:

    Umut Bey ben size ilk defa yazıyorum
    eşimin senet borcu yüzünden ödeme emri geldi. Haciz için geldiklerinde ben evde olmazsam apartman kapısını açıp içeri girebilirlermi? Sonuç ta binada benden başkalarıda oturuyor, zilde bizim ismimiz yazmıyor. Yanlışlıkla başka birinin dairesine girerler diye korkuyorum

    • şükran dedi ki:

     gökçe kardeşim

     eğer 5 temmuz yasasından önce evinizde herhangi işlem yapılmadı ise yedieminlik gibi evinizden eşya kaldıramazlar.evde olmadığınız zaman kapınıza pusula bırakırlar.veya alacaklının yoğun israrı varsa çilingirle açabilirler bir ihtimal
     merak etmeyin yanlış eve girmenin işlem yapmanın sonuçlarının ne olacağını avukat ve icra memurları iyi bilir ve böyle bir yanlışı gözardı etmezler.önce adres tespitinde bulunurlar emin olurlar.adres konusunda tesadüfi hareket etmezler.çünkü bu kendileri açısından ciddi problem oluşturur.

     • gökçe dedi ki:

      ilgilenip cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim
      daha önce haciz için evime girilmedi, ödeme emri geldi. Ben evde yokken başka dosyadan icra memurları geldi not bırakıp gittiler

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn. Gökce,
     Nüfusda kayıtlı olan adresınız teblığkat gönderılmış,hacız işlemı ıcın gelındıgınde apartman kapısı kapalı ıse dıger komsularınızın zılıne basarak kapıyı actırırlar.Dairenızın kapısınıda not bırakır gıderler yada polıs eslıgınde cılıngırcı ıle kapınızı actırıp hacız ıslemını yapıp gıderler.Eger daha önce yedıe emınlıgınız yok ıse esyalarınızı muhafaza altına almazlar.Eğer dairenın kapısından emın degıllerse bazen bır katta 4 daire olabılıyor uzerınde daıre numarasıda yazmıyorsa ya komsunuza sorarlar yada yönetıcı ıle ırtıbata gecerler.Dogru daireye işlem yapabılmek ıcın.

  • Samsun Mağdurları dedi ki:

   Sayın Sargoz ve sayın Umut UFuk arkadaşlar ben bu sayfayı sürekli takip eden ve zaman zaman yorumlar yazan bir arkadaşınızım. Samsundan sesleniyorum. Ve Samsun İcra Mahkemelerinden Çıktığı söylenen bir durumu sizinle paylaşmak istedim. Ama tabi suan itibariyle kesin bir ifade kullanamıyacağım, Deniliyorki Mahkeme kararı ile ”Çamaşır ve Bulaşık Makinesi haczedilebirlir.” Gerekçesi sadece bu ikisi ama Buzdolabı ve T.V. yok amaTam bir gerekçe sunulmuyor ama bu ifade Samsun da yaygınlaştı gerçekten. BU konuda sizden net bilgi almak ve ona göre savunmaya geçmek istedim. Bana Yardımcı olurmusunuz? Şimdiden Teşekkür ederim…

   • sargoz dedi ki:

    Mahkeme kararını paylaşabilirmisin ?

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Samsun,

    Tum illerdeki uygulamalari takipetmekdeyiz. Yasa iztanbulda farkli, samsunda farkli,izmirde farkli degildir.ilk zamanlarda bahsettiginiz durumlar yasindi fakat mahkeme sonrasi esyalar haczedilmedi. Hatta bir kac ilde PC ve bulasik makinasi haczedilmisdi mahkeme sonrasi iyade edildi.uygulama artik oturmus durumda. Ayriva kanunda haczedilecekler belirtilmis. ( para,evrak,altin,vs. Ve ikinci esya) bunun disindakiler haczolunamaz.samsundaki duymus oldugunuz uygulamada. Belki esyalar daha once yedieminliydi,yada cift esya. Eger bunlarin disinda hacizz yapilmis ise hakim karrari yanlis ise bir ust mahkemeye ve adalaet bakanligina sikayette bulunabilirsiniz.
    Kesin birsey soylemek icin Sargoz beyin soyledigi gibi karari yayinlarsaniz iyiolur

    • Samsun Mağdurları dedi ki:

     Tabi mahkeme kararı çıkar çıkmaz hemen paylaşıcam, Bence Daha samsun da tam oturmadı yasa ve çarpık yorumlar oluyor Yasa Açık bence haczedilemez tekrar görüşmek üzere teşekkür ederim…
     .

 102. sessiz izleyici dedi ki:

  Limited Şirketimin borcuna icra dairesinde kefil olmuştum.Borç alacaklarımı tahsil edemediğimden ödenemedi.Evde olmadığımız bir gün gelmiş ve yediemin tutanağını evde temizlik yapan kapıcının karısına imzalatmışlar. Geliş ve yediemin tutanağının tarihi ekim 2011. Zaman aşımı oluştu mu, açıklayan olursa iyi olur.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Sessiz İzleyici,

   Süre 1 yıldır. Bu süre içinde hiçbir işlem yapılmadı ise ( esya muhafazası gibi ) yedıemınlık 1 yıl dolunca düşer.

   SORU: 6352 SAYILI YASA ÖNCESİ YAPILAN YEDİEMİNLİĞİN ANLAMI NEDİR?
   CEVAP:
   Yasa öncesi eşyalarınızı yediemin olarak kabul etmişseniz.Alacaklı bu eşyalar üzerinde hak sahibi olduğundan eşyaların satışını isteyebilir yada muhafaza altına alabilir.
   Örneğin,02.07.2012 tarihinden önce hacze gelinip ev eşyaları hacizedilip borçluya yedieminbırakılmıssa,.Alacaklı vekili isterse muhafaza yapma hakkına sahipdir. 02.07.2012 tarihinden önce hacze gidilmiş ancak hiç bir ev eşyası haczi yapılmamış yada hiç hacze gidilmemişse, 6352 Sayılı kanunun kabulunden sonra Dosyanız önceki tarıh bile olsa yapılacak işlem yeni olduğundan 6352 sayılı kanun geçerlidir.Kısaca izah edeyim 02.07.2012 tarihinden önce haciz olup yediemin deposuna kaldırılan malların yediminlik ve satış süresi muafaza altına alın tarihden itibari ile 1.yıldır 02.07.2012 önce haczi olmuş borçluya yediemin bırakılmış ama muafaza alınmamış sa yediemin tarihinden itibaren 6.ay içinden gelinip muafaza altına alınır şimdi bunların haricinde zaman aşımı 6.aydır.

   • Samsun Mağdurları dedi ki:

    Sayın Sargoz ve sayın Umut UFuk arkadaşlar ben bu sayfayı sürekli takip eden ve zaman zaman yorumlar yazan bir arkadaşınızım. Samsundan sesleniyorum. Ve Samsun İcra Mahkemelerinden Çıktığı söylenen bir durumu sizinle paylaşmak istedim. Ama tabi suan itibariyle kesin bir ifade kullanamıyacağım, Deniliyorki Mahkeme kararı ile ”Çamaşır ve Bulaşık Makinesi haczedilebirlir.” Gerekçesi sadece bu ikisi ama Buzdolabı ve T.V. yok amaTam bir gerekçe sunulmuyor ama bu ifade Samsun da yaygınlaştı gerçekten. BU konuda sizden net bilgi almak ve ona göre savunmaya geçmek istedim. Bana Yardımcı olurmusunuz? Şimdiden Teşekkür ederim…

 103. KERİM BOLAT dedi ki:

  arkadaşlar benim itiraz ettiğim dava dosyası e devlette ” karara çıkmış” yazıyor bu nedemek karar ne zaman belli olur bilen varmı? selamlar

  • fedom73 dedi ki:

   Kerim bey inşallah sonuç alırsınız.
   Siz davaları açarken yada açtıktan sonra avukatların ve icra dairesinin size yaklaşımları nasıl oldu.

   • KERİM BOLAT dedi ki:

    henüz avukatla hiç görüşme yapmadım bugün 7 günlük süre doldu. İcra dairesi müdürü olumlu karşıladı. hakim ne derse o olur dedi. bekliyorum.

    • fedom73 dedi ki:

     Kerim bey benim sizin durumunuzda anlamadığım sizin olmayan adrese nasıl haciz yapılıyor.Adrese yada muhtarlığa tebligat yapılmamışmı.Yapılmışsa muhtar yada eşiniz bu adrese itiraz etmemişmi.Yani söz gelimi benim 10 yıl önce oturduğum adres şu an benle alakası yok.Benden sonra belki 10 tane kiracı girmiş çıkmıştır o eve. Yani o adrese nasıl hacze giderler.

 104. yasin karasu dedi ki:

  merhabalar
  bugün bana bir yenileme emri geldi bir dosya düşmüştü işlemsizlikten yeni bir dosya numarasıyla açmışlar ve borç aşırı kabarmış 900 tl idi 1950 tl olmuş.
  benim buna itirazım varmı
  benim yüzümden babamın eşyalarını alırlarmı
  eşyaların hiç bir faturası yok ne yapmalıyım
  ikinci eşya denilirken nasıl salon takımının iki kanepesi var bunun birinimi yazıyolar.
  önemli olan birde ben 30 yaşındayım benim borcumla ilgili babamı arayıp duruyorlar beni aramıyorlar ben şu anda işsiz olduğum için
  ben avukata dedimki benim eşyam yok babamın eşyaları diye neden arıyorsunuz dediğimde babanın eşyalarıda o yüzden dediler benim borcumdan dolayı babamın aranması yasalmı yasal değilse ne yapmalıyım.
  bıktım artık hergün bu korkuyla yaşamaktan.
  şimdiden bilgi olup cevaplayanlar teşekkür ederim.
  .

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Yasin Karasu,

   Süresi geçmedi ise tabıkı ıtıraz edebılırsınız.Fakat borç sabıtse karsı taraf haklı cıktıgında borcunuzun tutara artacakdır.
   Ayrıca 6352 sayılı kanunla ev esyası haczı kalkmısdır.(ıkıncısı harıc)
   Eşyalar sızınde olsa babanızında olsa işlem 6352 sayılı kanuna gore olacakdır.muhafaza kalkmısdır.
   Sizin borcunuz ıcın baskasını aranması yanlıs konusmak zorunda degıl kapatabılır neden konusuyor?.Sizinle konusmak zorundalar.
   Korkulu bır durum yok.Canınızı alamayacaklar, hayat devam edıyor.Kendınızı toparlayın durumunuzu duzeltın e zamanı geldıgın odersınız.Önce saglık ve huzur.

 105. Umut Ufuk dedi ki:

  Üçüncü Yargı Paketi ile savunma hakkını güçlendiren, tutuklamaya somut kriter şartı getiren, özgürlük hakimi uygulaması başlatan Hükümet, hazırlıkları süren 4’üncü Yargı Paketi’nde bu kez “özgürlük açılımı” yapacak. AİHM’e açılan davalar ve verilen ihlal kararları sıralamasında her zaman ilk üçte yer alan Türkiye’nin kara listeden çıkartılmasına yönelik düzenlemeler de içeriyor. Pakette, düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili 3 önemli düzenleme yer alıyor.
  Hükümet, 4’üncü Yargı Paketi’nde düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki üç engeli kaldırmak için yeni düzenlemeler yapacak AKFİKİR: AİHM’deki davalar kriter kabul edildiğine göre, 3. yargı paketine dahil edilmeyen TAAHHÜDÜ İHLAL maddesi 4. yargı paketine de dahil edilerek onbinlerce kişinin AİHM’ne dava açmasının önüne geçilmiş olacaktır.

 106. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn. not importante,

  Eger yazıları dıkkatlıce okursanız kımse bırsey yemıyor,ödeye bilmek için ugrasıyor insanca yasayarak.Sadece sızın gıbı ınsanlıktan çıkmışların bencıl davranısları ve kanunları kendınıze göre yorumlamanız yüzünde ve bu ınsanların haklarını bılmemesını kullanarak kendi keslerini dolduranların oyunu bozuldugu ıcınmı öfkelisiniz.Yoksa borçlular artık borçlarını ödeyebileceği içinmi?
  Borçlu olmak ayıpmı? Siz bilen suan borçlusunuz., Allaha insanlık borcunuz var.
  Yuvaları dagıtarak,insanları tehtıt ederek yapılan işler haksızlık değilmi?
  Birgin sen yada ailenden birininde bir borç dosyası oldugunda ozaman senın düşüncelerini merakederız.Ozamanda senın gıbıler borçlanan aılen ıcın neler dıyecekler.

  Unutmayın herkez insan,doladırıcılarla borçluları bırbırınde önce ayıralım.

  • fedom73 dedi ki:

   Yiyip içip eğlenen tanıdığım insanlar var.Adamlar tüm bankalardan kredi kartı ve kredi almış.Güzelce hepsini yemiş.Bu insanlar kesinlikle bu sitelerde yardım aramıyor.Çünkü zaten dünya umrunda değil.Gelsin alsınlar,vermeyseydiler yemeseydim diyorlar.1500 tl maaşı olan memura 100.000 tl kredi kartı veren banka bunun bir gün tıkanacağını bilmiyormu.Niye veriyor.
   Ama bizler evimize kağıt gelmesinden utanan insanlarız ve bu borçları nasıl öderiz onun hesaplarını yapıyoruz.İyi niyetli olmazsak sağda solda çare aramazdık.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Fedon,
    Bu tarz ınsanlar arada bır sıtemızı zıyaret ederler sağolsunlar.Onlarda insan onlarada saygı duymak lazım.Kolaymı alışkanlıkların bedava kazançların yok olması.
    Hayırlısı diyelim.

    • fedom73 dedi ki:

     Amin…
     5.000 Tl’ lik borcu 50.000 Tl’ ye çıkaran banka ve avukatı suçsuz ve haklı.Ama bu sitede de örnekleri olduğu gibi 5.000 Tl’lik borca 20.000 tl ödeyip, hala borcu 20.000 tl olan mağdurlar suçlu.Bu nasıl mantık.
     Ama sağolsun devletimiz yasaları yeniledikçe dolandırıcılarla mağdurların ayırdedilmesini sağlamış olup,mağdurların daha fazla mağdur olmadan insanca yaşayarak borçlarını ödemesi için gerekli fırsatları vermiştir.Ben 250.000 Tl ödemişim bankalara hala borç bitmiyor.Şu andan itibaren belkide en az 250.000 daha ödeyeceğim gibi görünüyor.Emeği olan tüm yetkililerden ALLAH razı olsun.

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn. Sargoz,

     bana ulasırsanız sevınırım (face) teşekkürler

 107. fedom73 dedi ki:

  Başkası tarafından dolandırılıp 150.000 tl borçla yüzyüze kaldım.Buna karşılık bankalara dekontları duruyo 250.000 tl ödedim borç hala 100.000 tl.Bilip bilmeden saygısız ve düzensiz konuşmalar yapmayın.

 108. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,

  Size sesleniyorum;
  Sitemize degerli bilgilerini paylaşan arkadaşlar,yorumlaranı esırgemeyen tecrübeli arkadaşlar,sıkıntısı olup soru yönelten arkadaşlar,hiç sesini çıkarmadan sadece yorumları okuyan arkadaşlar,Mağdur olan arkadaşlar,Borcunu ödemek isteyen arkadaşlar ve site yöneticimiz Sargoz Bey.
  Aşagıda yapmış olduğum soru cevap seklındekı yorumu sızlerın sayesınde yapabıldım.Sitemize yöneltmiş olduğunuz sorular ışıgında yola çıktım.Eklemek istediklerinizi belirtmenizi ve bu yazımızı en ıyı sevıyeye getırmeye yardımcı olmanızı istiyorum.Hepinize teşekkürederim.

  Sizlerde isteğim,aklınıza gelen soruları paylaşmanızı,yaşadığınız olayları anlatmanızı,tecrübelerinizi,bilgilerinizi,önerilerinizi,paylaşmanızı istiyorum.

 109. fedom73 dedi ki:

  Sayın umut bey.
  Diğer arkadaşlarla beraber sizin emekleriniz sayesinde borçlular (ki biz suçlu ya da dolandırıcı değiliz) olarak yarınlara biraz daha iyimser bakabiliyoruz ve bir gün bu borçları ödeyebileceğimize inanıyoruz.Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.
  Beni sizden ricam soru cevap kısmınızda eksik olan ki avukatların en çok kullandığı ifade sizi hapise attırmak için elimizden geleniyaparız dediği hapis ihtimali.Sizinde zaman zaman dediğiniz gibi en önemlisi insanın özgür olması ve ailesinin başında olması.Kredi,kredi kartı yada diğer borçlar yüzünden hangi durumlarda hapisle karşı karşıya kalınabilir.Kısaca özetlerseniz en azından avukatlar bizi sıkıştırıp hata yapmamazı beklerken biz hata yapmayız.
  Tekrar teşekkür eder katkılarınızı beklerim.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn,Fedom,

   Ben sizlere teşekkürederim. Bu güne en fazla sorulan sorulardan bir metin oluşturmaya çalıştım.Mutlaka aklıma gelmeyen olmusdur.Eğer sizler hatırlatırsanız yazıma eklerim ve paylaşırım.

   • fedom73 dedi ki:

    Kredi,kredi kartı yada diğer borçlar yüzünden hangi durumlarda hapisle karşı karşıya kalınabilir.Kısaca özetlerseniz en azından avukatlar bizi sıkıştırıp hata yapmamazı beklerken biz hata yapmayız..

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn. Fedom,
     sorunuzun cevabını asagıda soru-cevap kısmında yayınladım

    • sultan dedi ki:

     iyiki varsınız bu sitenin güzel insanları sizi şahsen tanışmıyoruz ama bu sitede paylaştıklarınızla içimizden birisisiniz yeni sayfaya yine aynışekildemi giriyoruz iyi akşamlar

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn. Sultan,

      Tesekkürler. Henuz yenı sayfamız acılmadı.yenı sayfa acıldıgında bır oncekı sayfa yorumlara kapatılır.Yenı sayfaya gırıs ıcın yukarıda solda anasayfa yazan yerı tıklayarak en ustekı konu baslıgına ulastıgınızda bu baslıgın uzerını tıklarsanız sayfaya ulasırsınız.

 110. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn Vatandaş,Sn Demet, Sn Özadanalı, ve aklıma gelmeyen arkadaşlar uzun süredir sizleri göremiyoruz sitede.Durumlarınız nasıl.
  Şükran Hanım, Celal Bey paylasımlarını eksıketmıyorlar sağolsunlar.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   sizleri aramizda gormek isteriz.

  • şükran dedi ki:

   umut ufuk kardeşim

   yapmış olduğunuz soru-cevap çalışması gerçekten mükemmel görünüyor.verdiğiniz emek ve katkı ve bilgilendirme çok güzel,zaman ayırmak önemli sayın sargozun celal beyin ve sizin bilgilendirmeleriniz doğru sağlıklı ve iyiniyetli bu nedenle başta sayın sargoza,celal beye ve size ve siteye katkı veren tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım.
   yolumuz uzun a.b.uyum ve entegrasyonu gereği çıkması beklenen yasalar var.bizler için geleceğimiz için çocuklarımızın için kişi hak ve özgürlükleri ve korunması için konuların takipçisi olacağız.artık sayın sargozunda dediği gibi hukukun üstünlüğü önemli.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Şükran,

    Ben sizlere teşekkürederim.Evet halen gidilecek yolumuz var henüz sona ulasamadık.Fakat 3. yargı paketi ile bir çok yol alındı.Artık borçlular hırsız degıl borçlu oldu ve piskolojik baskılardan kurtulup ödemeye yönlendiler.şükran Hanım burada birlikde birşeyler paylaşarak yol alabılıyor ve gereklı tartısma sonucu burada yayınlıyoruz.Celal abi ilede telefonda bazen face konusarak bılgı paylasıyor ve burada yorumlayarak yol göstermeye çalışıyoruz.. Ben bu soru cevabın harıcınde daha fazla ve ınsanlara nefes aldıracak paylasımlar hedeflıyorum.Bunun için sizinde yardımınıza ıhtıyacım var.Eğer beni facebookdan eklersenız.hepbirlikde çalışma yaparız..
    Teşekkürler

 111. Umut Ufuk dedi ki:

  Gerçekten günümüzde,ev eşyalarının haczedilip muhafaza altına alınmasının borçlu ve ailesinde psikolojik travmalara sebeb olduğu,etrafa karşı yaşanan mahcubiyet yanında ailelerin dağıldığı,bu sebeble parçalanmalar yaşandığı,intiharların dahi yaşandığı,ev eşyasının haczinin borcu tahsil amacıyla çoğu zaman gereksiz olduğu,bir tehdit ve baskı unsuru olmasının haricinde ekonomik bir değer olarak tahsil sağlamadığı bilinen bir gerçek. Bu nedenle çağın gereksinimlerine uygun olarak ev eşyasının haczi yasal düzenlemeler ile engellenmişdir.

  SORU: ÖDEME EMRİ NEDİR,SÜRESİ VARMIDIR?
  CEVAP:
  İcra dairesi tarafından adresinize gönderilen bu tebliğkat size borcunuzu bildirmekde ve ödeme yapmanız için yada itiraz etmeniz için size 7 gün süre tanımaktadır.Tarafınıza icra dairesinden gönderilen ödeme emri (tebliğkat) elinize ulaşmaz ise muhtatlıga bırakılması yeterli olmaktadır.Verilen süre dolduktan sonra borcunuz kesınlık kazanır ve haciz başlar.Bazı vekiller en kısa sürede hacze gelir bazı vekiller aylar sonra gelir.

  SORU: MAL BEYANI BULUNMAZ İSEK CEZASI VARMI?
  CEVAP:
  Mal beyanında bulunulmadığında meydane gelen 10 günlük disiplin suçu kalkmışdır.Eğer alacaklı vekili isterse mal beyanında bulununcaya kadar hapsen tazyik uygulanır.

  SORU: EV EŞYALARI MUHAFAZA ALTINA ALINABILIRMI?
  CEVAP:
  Hayır, 6352 sayılı yasa doğrultusunda yalnız ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,” ve “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası” haczedilebilir.
  MADDE 16- 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (12) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (13) numaralı bent ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”
  “12. Borçlunun haline münasip evi,”
  “13. Öğrenci bursları.”
  Eski yada yeni dosya fark etmeksizin yapalıcak haciz işlemi yeni yasa doğrultusunda olacakdır.

  SORU: GEÇİCİ 10. MADDENİN ANLAMI NEDİR?
  CEVAP:
  Her takip, takip talebinin icra dairesine verilmesiyle başlar, ödeme veya icra emrinin tanzimi, tebliği, haciz, satış, paraların paylaştırılması gibi “takip işlemleri” ile devam eder. Takip talebi ile başlayan icra takibi ya alacaklının tatmini ile yahut da kısmi veya tam aciz vesikası ile sona erer. Arada yapılan muamelelerin her biri bağımsız takip işlemleridir.Bu da GEÇİCİ MADDE 10 belirtilmişdir. “GEÇİCİ 10.MADDE – Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”
  1- Yeni yasal düzenlemede, yasadan önce konulan haciz işlemlerini kapsamadığı öngörülmüş yani yasadan sonra yapapılacak hacizlerde yeni yasa uygulanacakdır.
  2- Yasada yaşamın idamesi için gerekli ihtiyaç olan ev eşyası muhafaza altına alınamaz diyor.Yani borçlunun evine işlemlerin tamamlanması için gidilecek ve haciz işlemi yeni yasa doğrultusunda yapılacakdır.Bu durumda icra dosyasının değişiklikten önce açılmış olmasının pek bir önemi olmuyor.

  SORU: İCRA MEMURU HACİZ SIRASINDA KEYFI DAVRANIRMI?
  CEVAP:
  “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.

  SORU:KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSA CEZASI VARMIDIR?
  CEVAP:
  MADDE 86 – 5237 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmişolması halinde, icbarın varlığı kabul edilir

  SORU: HACİZ TUTANAĞINA GEREKCE YAZILMALIMI?
  CEVAP:
  İcra memuru keyfı davranamaz hazırlanan tutanak mutlaka gerekceli olmak zorundadır.Yazılan gerekce kanun ıle örtüşmez ise haciz itarıza hızlı sonuç verir.

  SORU: AVUKAT HACİZ ESNASINDA YETKİLİMİDİR?
  CEVAP:
  Evde yapılacak hertürlü haciz işleminde icra memurları sorumlu olacaklardır. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir

  SORU: EVDE YOKKEN KAPIYA BIRAKILAN PUSALA NEDİR?
  CEVAP:
  Borçlunun adresine gidilerek kimse o anda evde değilse,kapıya hangi icradan gelindiği,alacaklı bilgisininde belirtildiği pusula bırakılır.Üzerinde “ Bizimle 3 gün içinde irtibata geçiniz,tekrar gelindiğinde avde yoksanız polis eşliğinde çilingir ile kapınızı açıp haciz yapılacakdır” yazar.Daha sonra nezaman gelecekleri kesin değildir.Bazen 1 ay bazen 9 ay sonra.

  SORU: ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT EŞYALAR MUHAFAZA ALTINA ALINIRMI?
  CEVAP:
  Hayır, MADDE 99- Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

  SORU: 6352 SAYILI YASA ÖNCESİ YAPILAN YEDİEMİNLİĞİN ANLAMI NEDİR?
  CEVAP:
  Yasa öncesi eşyalarınızı yediemin olarak kabul etmişseniz.Alacaklı bu eşyalar üzerinde hak sahibi olduğundan eşyaların satışını isteyebilir yada muhafaza altına alabilir.
  Örneğin,02.07.2012 tarihinden önce hacze gelinip ev eşyaları hacizedilip borçluya yedieminbırakılmıssa,.Alacaklı vekili isterse muhafaza yapma hakkına sahipdir. 02.07.2012 tarihinden önce hacze gidilmiş ancak hiç bir ev eşyası haczi yapılmamış yada hiç hacze gidilmemişse, 6352 Sayılı kanunun kabulunden sonra Dosyanız önceki tarıh bile olsa yapılacak işlem yeni olduğundan 6352 sayılı kanun geçerlidir.Kısaca izah edeyim 02.07.2012 tarihinden önce haciz olup yediemin deposuna kaldırılan malların yediminlik ve satış süresi muafaza altına alın tarihden itibari ile 1.yıldır 02.07.2012 önce haczi olmuş borçluya yediemin bırakılmış ama muafaza alınmamış sa yediemin tarihinden itibaren 6.ay içinden gelinip muafaza altına alınır şimdi bunların haricinde zaman aşımı 6.aydır.

  SORU: YEDİEMİN DEPOLARINDAKİ EŞYALAR ZARAR GÖRMÜŞ,KAYBOLMUŞ İSE NASIL YOL İZLENİR?
  CEVAP:
  Yedieminliği Suistimal,Muhafaza görevini kötüye kullanma
  Madde 289.
  (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.
  (2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması hâlinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.
  (3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.
  (4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  TCK 289/1’de “kendisine muhafaza edilmek üzere teslim edilen mahcuz üzerinde teslim amacı dışında bulunmak” suç olarak adledilmiştir. Daha önce yedieminliği suistimal için İİK 336/a maddesi uygulanmakta olup 31.05.2005 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. İİK 336/a maddesinde de bazı şartlar vardı. Yediemine muhtıra çıkarılması ve 7 gün içinde mahcuzu/ları teslim etmesi , ayrıca teslim masrafları için gerekli avansın yediemine ödenmesi gerekmekteydi. TCK 289/1’de bu söz konusu olmamakla birlikte “teslim amacı dışında tasarrufta bulunmak” suç unsuru teşkil etmekte. Buna göre mahcuz mal yerinde bulunamaz ise suç unsuru oluşmuştur. Bu durumda savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Savcılık soruşturma sonucu Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar

  SORU: 6352 SAYILI YASA İÇERSİNDE YEDİEMİNDE BULUNAN EŞYALARI ALABİLİRMİYİZ?
  CEVAP:
  GEÇİCİ MADDE 11- Adalet Bakanlığı, 88 inci maddenin beşinci fıkrası gereğince hukuki ve teknik her türlü altyapıyı anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlar. Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunur.Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işlemi yapılır.

  SORU: EMEKLİ AYLIĞI HACZEDİLİRMİ?
  CEVAP:
  5510 sayılı kanunun 93. maddesinde 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklik Madde93.”Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmü getirilmiştir.

  SORU: VERİLEN TAAHHÜT GEÇERLİLİĞİ NASILDIR?
  CEVAP:
  1.Borç ferilerinin icra haciz tutanağına tek tek yazılması gerekmektedir.
  2.Ödeme tarih ve miktarları açık ve anlaşılır olmalı
  3.Alacaklının veya vekilinin onaylaması ve imzası gerekli
  4.Eğer taahhüt avukat katibi tarafından alınmıssa “ taahhüt muhturası” ilk ödeme tarihinden önce tebli olmalı.
  5.Alacaklıya veya avukata yapılan ödemelerin belgesi icra dosyasına tahsilat bildirimi yapılmalı
  6.İcra dosyasındaki asıl alacak asgeri ücretin üstünde olmalı
  7.Borçlu taahhütü kabul ettiğini elle yamalı ve kabul edyorum diye imzalamalı
  8.Hesaplamalarda,taksitler belirtilirken aradaki faiz hesaplamaları düzgün yapılmalı
  9.Taahhüt tutanağı icra dosyasında ıslak imzalı olmalı
  10.Taksidin ödenmediği günden 90 gün içinde taahhüt cezası açılmış olmalı.
  Taahhütün geçerliliği için bunların net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

  • sargoz dedi ki:

   Umut çok teşekkürler. Yazına bende bazı eklemeler yapacagım.sanirim cuma sabah yeni sayfamız hazır hale gelecek.eline saglık.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   SORU: BORCUMDAN DOLAYI HAPİS YATARMIYIM?
   CEVAP:
   Borcundan dolayı kimse hapis cezası ile yargılanamaz.Yalnız borcun ödenmesi için alacaklı vekili ile icra müdürlüğünde verilen taahhütün ihlali sonucunda ceza vardır.(Bazen taaühhüter haciz sırasında evlerdede alınmaktadır.) Taahhüt İhlal Cezası – İİK M. 340.
   alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir. bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.

 112. mevlüt dedi ki:

  mrb
  vodofona olan borcumdan dolayı avukatlık oldum aradılar borcumu ödememı ıstedıler bende taksıt yapılmasını hepsını ödeyemıyecegımı soyledım 2 taksıt yaptılar bırını ödedım dıgerını ödeyemedım arayıp duruyorlar esımı arıyorlar huzursuz edıyorlar bagırıp cagırıyorlar yarın gelecegız dıye huzursuz edıyorlar geldıklerı zaman evden ne alabılırler

  • şükran dedi ki:

   mevlüt bey
   taksitin biri ödenmiş diğeri ödenememiş.2.taksit ödemesi için süre isteyin,telefonda bağırıp çağırmalarının onlara hiçbirşey kazandırmayacağını ifade edin.evinize gelseler bile önceden yedieminliğiniz yoksa yeni yasa gereği birşey yapamayacaklarını anlatın.eğer gereken süreyi tanırlarsa iyiniyetinizle 2.taksiti ödemeye gayret edeceğinizi belirtiniz.zaman zaman bu şirketler faiz indirimi yapabiliyorlar.avukattan ziyade onların bu kampanyalarını izleyiniz lütfen.

   • mevlüt dedi ki:

    şükran hanım
    ödeyecegımı söyluyorum ama anlamıyorlar sözde yarın hacız ıslemını baslatacakmıs bende gelın ne alacaksınız dedım bız gelırız bır kaç gun sonra fazlasıyla alırız dedı kapattı

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Mevlüt,

   Toplam borcunuz nekadar ve nekadarı kaldı?

   • mevlüt dedi ki:

    700 du 350 kaldı

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn. Mevlut,

     Kalan borcunuz cok az, sanirim Avukat azkaldi odemezsiniz diye dusunuyor.sonucda tahsil ettiginde dosyayi kapatacak. Bu olayi hizlandirmak icin bu sekilde davranmakta.
     Birincisi ev esyasi haczi kalkti,bu kadar kalan borc icin eve gelmesi daha pahaliya malolur..
     Odeme niyeti olan birisiniz ve yarisi kalmis ararsa durumu guzelce anlayacagi bicimde anlatirsiniz.boyle odeme niyeti olupda odeyenlerede davranislarida cok cirkin.

     • mevlüt dedi ki:

      anlatamıyorum kı maası alıp kapatcam dıyorum ben anlamam yarın gelecem dıyor bende gel ne alacaksın dedım geldıgınde evden bırsey alması cok kötu o kprkutuyor esıme apartmandakılere karşı mahcup olacam

      • Umut Ufuk dedi ki:

       Sn. Mevlut,

       Hiesizlikmi yaptiniz,tecavuzde bulundunuz ne yaptinizda komsulariniza mahcup olacaksiniz.size borclu bile demek dogru degil.odeme yapmissiniz ve yapacaksinizda.eger boyle dusunurseniz cok sey kaybedersiniz.baskalarinin dusuncesi hic onemli degil.oncelikle icinizden bu dusunceyi cikartin.gelen gelsin geldigi gibide gider.cogu insanlarin taahhut vermesindeki sebep aman cevremiz neder, aman esyalar gitmsin gibi dusuncelerdir.ozgurlukde daha onemli degildir.ustelik esya muhafazasida bitmisken.odeme niyetinizde var.bir sey olmaz.

      • şükran dedi ki:

       mevlüt bey

       gerçekten geri kalan borcunuz çok değil,sizi ve eşinizi huzursuz edecek kadar fazla değil.konukomşudan sıkılıp utanmanız gerekecek bir durum değil.inanın ki boşuna üzülüyorsunuz.
       karşınızdaki muhatabınız anlayışlı değil,tehdid,baskı ile işini yürütmeye ve ödemeyi hızlandırmaya çalışıyor.baskılara asla boyun eğmeyin.evinize takip yürütse ne alabilir.yasalar ortada açık vede net.
       telefonla yapılan bu baskıcı konuşmaları devam ettirirlerse lütfen ilgili mercilere şikayet ediniz.çünkü borçluyu aramaları bu şekilde konuşmaları suç teşkil ediyor.zaten yasal işlem başlatmış.avukatların borçluları arayıp bu tür konuşma yapmaları yasal değildir.

       • mevlüt dedi ki:

        çok tşk ederım rahatlattınız geeldıklerınde ödemeyı taahut ederım bısey alamaz gıderler ozaman degılmı

        • Umut Ufuk dedi ki:

         Sn. Mevlüt.

         Cok fazla degıl dedıgınız gıbı ödersınız. yalnız ödeyemeyecegınız taahüte ımza atmayın 3 ay hapıs cezası var. Fakat gercekten borcunuz az taahüde bıle gerek kalmayacak.Aylıgı aldıgınızda avukatı arar ödeme yapacagınzı soylersınız ve borcunuz bıter.Ozamana kadar kımse gelmez evınıze merak etmeyın.Elı bosdur Avukatın can sıkıntısından arıyordu.

        • şükran dedi ki:

         mevlüt bey

         evinize gelseler bile taahhüd imzalamayınız bakın bu belge risklidir.avukatın en güçlü kozudur.eğer taahhüdü ödeyemezseniz sıkıntıya işte o zaman girersiniz lütfen hiçbir koşulda taahhüd belgesi imzalamayınız.bu konuda eşinizide bilgilendiriniz.avukat ne derse desin maaşımı alınca imkanlarım elverdiğince öderim deyin ama belge imzalamayın.taahhüd ederde ödeyemezseniz 90 gün tazyin disiplin hapsi vardır.bu taahhüdün sonu buraya çıkar.lütfen dikkat edin.

         • mevlüt dedi ki:

          çok tesekkur ederım dedıgınız gıbı maası alınca ödeyecem derım imzalamam sız benı rahatlattınız allahım da sızlerı rahatlatsın gercekten cok tşk ederım şükran hanım umut ufuk bey

 113. Umut Ufuk dedi ki:

  DİLEKCE ÖRNEĞİ

  T.C İstanbul…………İlçesi…..İcra Hakimliğine
  İcra Müdürlüğü: ……….İcra Müdürlüğü
  Dosya No:……/……..
  Konu:2004 sayılı İcra İflas Kanununun 02/07/2012 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 6352 sayılı yasanın 16.maddesi ile İİK’nın 82.maddesinin 2,3,12 bentleri değiştirilmiş olup borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya,aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması halinde bunlardan biri dışında hiçbir eşyanın haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
  ……….İcra müdürlüğü tarafından……………………tarihinde tarafıma haciz uygulaması yapılmış ve aile bireylerim için tüm lüzumlu eşyalarım haczedilmiştir.Yeni yasa ile haczedilmezliğin tüm sınırları çizildiği halde bu yasadışı uygulama haciz memuru ve avukat tarafından gerçekleştirilmiştir.
  Sonuç ve İstem:Yeni yasaya aykırı bir şekilde muhafaza altına alınmış olan eşyalarımın tam ve hasarsız bir şekilde ivedilikle tarafıma iadesine, muhafazayı gerçekleştiren icra memuru yeni yasayı bildiği halde görevi kötüye kullanmış olmaktan dolayı yine yeni yasada maddeleri bulunan cezaların bu kişiye uygulanmasına,polis ile gelmiş oldukları halde kanunu polise açıklamadan eşyanın muhafazasını yapmış olmaktan dolayı avukat ve yardımcısından şikayetçi olmaya,tüm uyarı ve bilgilendirmelerime rağmen bilerek ve isteyerek kasden baskı kurma amaçlı yasanın dışında yapılan bu uygulamanın ve rencide edilmenin sonucunda tazminat haklarımın saklı tutulmasına,haciz memurunun yasaya aykırı yapmış olduğu haciz işlemini kaldırılarak hacze konu olan eşyalarımın hasarsız ve tam olarak tarafıma iadesini talep ve arz ederim.

 114. sargoz dedi ki:

  Sevgili Umut Ufuk,

  Değerli paylaşımların için sonsuz teşekkürler. Sitenin Celal Bey ve Şükran Hanımla birlikte temel taşı oldun. Allah emeklerinden razı olsun, birçok kişiye yardımcı oluyorsun.

  Senden bir ricam var; bir soru-cevap çalışması yap.Bugüne kadar yazılan yorumları, soruları ve cevapları derleyip bir yazı haline getirelim. Sonra ben bu yazıyı ana sayfada sabitleyim. Eklemelerle geliştirelim. Çok fayladı olur diye düşünüyorum.

  Sağlıcakla kal.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Sargoz,

   Memnunıyetle, şimdiye kadar soruları ve cevaplarını bir yerde toplamaya çalışacağım,sonrasında birlikte toparlar ve sayfa oluşturabılırız.Celal abimlede telefonla sürekli görüşüyoruz kendısınde yardımcı olmasını isterim.
   Umarım başarılı olur bir çok kişiyi aydınlatmış oluruz.
   Teşekkürler

 115. Umut Ufuk dedi ki:

  TAAHHÜT İHLAL CEZASI,

  Taahhüt ihlal cezası ŞİKAYETE MAHSUZ suçlar sınıfına girmaktedir.İmzalamış olduğunuz taahhütün bir çok taksıdını ödemiş olsanızda geriye bir taksit dahi ödemediğinizde alcaklı vekili tarafından şikayete maruz kalırsınız.Konuyla ilgili mahkeme esnasında ödemiş olduğunuz taksitleri belirterek sadece bir taksit ödeyemediğinizi iyi niyet göstergesi olarak hakime anlatsanızda berat alma şansınız çok zor.
  Peki nasıl berat alınır; nelerin olması gerekir,neler olmaz ise dava düşer.
  1.Borç ferilerinin icra haciz tutanağına tek tek yazılması gerekmektedir.
  2.Ödeme tarih ve miktarları açık ve anlaşılır olmalı
  3.Alacaklının veya vekilinin onaylaması ve imzası gerekli
  4.Eğer taahhüt avukat katibi tarafından alınmıssa “ taahhüt muhturası” ilk ödeme tarihinden önce tebli olmalı.
  5.Alacaklıya veya avukata yapılan ödemelerin belgesi icra dosyasına tahsilat bildirimi yapılmalı
  6.İcra dosyasındaki asıl alacak asgeri ücretin üstünde olmalı
  7.Borçlu taahhütü kabul ettiğini elle yamalı ve kabul edyorum diye imzalamalı
  8.Hesaplamalarda,taksitler belirtilirken aradaki faiz hesaplamaları düzgün yapılmalı
  9.Taahhüt tutanağı icra dosyasında ıslak imzalı olmalı
  10.Taksidin ödenmediği günden 90 gün içinde taahhüt cezası açılmış olmalı.

  Yukarada belirtilen durumlar davayı direk olarak etkılemektedır.Bu durumlardan bırı veya bırkaçı eksıkse hakımın dava düşürme ihtimali çok yüksek olmakla birlikde genelde dava düşer.

 116. KERİM BOLAT dedi ki:

  değerli arkadaşlar evimde yapılan haciz ve muhafaza esnasında icra memuru hakkında savcılığa suç duyurusunda bizzat bulundum aşağıda ki gibi:

  ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

  Ankara 23. İcra müdürlüğü personeli Serap TUNA hakkında aşağıdaki davranışları nedeniyle suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 21/09/2012

  1-Ankara 23. İcra müdürlüğünde 2010/697 sayılı dosya için 15/04/2011 tarihinde ayrıldığım (Ankara 7. Aile mahkemesi esas no: 2010/600 ve karar no:2010/662 tarih:13/05/2010) eşime ait olan,(tutanakta belirtildiğinin aksine o tarihte mernis kayıtlarında da ikametgahım görülmeyen) eve gelinip haciz işlemi yapılmış ve eski eşime burada yapılan hacizle ilgili eşyaları yediemin olarak teslim edilmiştir.yedieminliğin gereklerini açıklamadan hatta yediemin olduğunu bildirmeden tutanağı imzalatmıştır.
  2- Ankara 23. İcra müdürlüğünde 2010/697 sayılı dosya için 01/03/2012 tarihinde tutulan tutanakta ise icra memuruna evin içerisine alacaklı vekili veya temsilcisini sokamazsın dememize, Yargıtay kararını kendisine göstermemize rağmen (Yargıtay 4. Ceza dairesi 2009/3133 esas, 2011/3082 karar ve 14/03/2011 tarih) avukatı evin içerisine almış evde bu esnada tartışma yaşanmış bunların tek sebebi de o esnada görevli olan icra memuru Serap Tuna hanımın aymazlığa varan davranışı sonucu gelişmiştir. Ayrıca Gerek serap hanım gerekse alacaklı temsilcisinin katibi Leyla öztürk’ ün ev içerisinde hareket ve davranışları çocuklarımda psikolojik sorunları ortaya çıkarmıştır. Kendilerine eve ayakkabı ile girmemelerini söylemelerine (anayasanın konut dokunulmazlığını ihlal ederek:
  T..C. Anayasası 21. Madde
  B. Konut Dokunulmazlığı
  Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.)
  rağmen mart ayı gibi; çamurlu ıslak ve kötü hava koşullarında giydikleri ayakkabıları ile evin içerisine girmişler, ağızlarında ciklet ile çocuklarımın gözü önünde eski eşimle tartışmışlardır. Davranışın yasalara aykırı olduğunu düşünmekteyim.
  3- 18/09/2012 tarihinde yapılan 3. Tutanakla muhafaza işlemi esnasında da alacaklı vekilinin eve alınmamasını talep etmemize (Yargıtay 4. Ceza dairesi 2009/3133 esas, 2011/3082 karar ve 14/03/2011 tarih) rağmen bizi dinlemeyerek kolluk kuvveti ile evdekileri susturmuş ve avukat vekili leyle öztürk ‘ ü evin içerisine almıştır. görevli arkadaşın yasaları hukuku tanımadan hareket etmesi, alacaklı lehine hareket etmesi, (“MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır
  KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSA Maddenin 2. Fıkrasına göre kamu görevlisi bir menfaat sağlamamış olsa bile görevinin gereklerini yapmayarak kişilerin mağduriyetine neden olmuşsa “3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “ demektedir.Keyfilik bir görev ihmalidir.)
  Keyfi davranması bizleri olumsuz etkilemiştir. Ayrıca İİK madde 2 de “icra ve iflas dairelerince veya icra memurlarınca verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır” demesine rağmen memur arkadaş burada ki tutanakların hiçbirisinde gerekçesini belirtmemiştir.
  4- Alacaklı avukatının talebi olmamasına rağmen evde bulunan çocuklara ait bilgisayarın haczini yaptığı
  5- İcra memuru hem alacaklının hem borçlunun menfaatlerini korumakla yükümlü ve yasaları uygulamakla görevli bir devlet memuru olması gerekirken evde bulunan eşyanın 2 tane olması halinde 1 tanesinin haczedileceğini bilmesine rağmen kasıtlı olarak aynı eşyanın 2. Sininde haczine karar vermesi ve bu kararı verirken elindeki evrakın ve talep edenin gerçek imzasının olup olmadığını kontrol etmeden karar vermesi
  6- 6352 sayılı kanunla değişik 2004 sayılı kanunun 82 maddesine aykırı usulsüz imza ile ek haciz işlemi yapması.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Kerim,

   aşagıdaki dilekcenizde yapılan yanlış haczı sıkayettebulunmussunuz.Burada ise kanunlar dışında hareket edılmeyı suç duyurusunda bulunmussunuz.İnşallah olumlu sonuç çıkar.Hep birlikde bekleyecek ve göreceğiz.
   Her ne olursa olsun bu iradenizden ve kararlığınızdan dolayı sızı tebrık edıyorum.
   Herkez sızın gıbı haklarını arasa burada buna benzer sorunları tartışmıyor olacakdık

 117. KERİM BOLAT dedi ki:

  değerli arkadaşlar evimde yapılan hacze ve muhafazaya ait itirazı aşağıdaki şekilde yaptım. inşallah olumlu sonuçlanır.
  ANKARA 12. İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

  DOSYA ESAS NO : 2010/697
  BORÇLU(ŞİKAYETCİ) : KERİM BOLAT Kutlu mahallesi 464. Sok.4/43 Mamak/ANKARA
  TC kimlik no : 25536114952
  ALACAKLI : FORTİSBANK A.Ş. Vekili Av.Yusuf Sayın Av Mesut BULUT
  KONU :
  1-Hacze itiraz,
  2-haczin kaldırılması,
  3-Haciz tutanağının usulsüz şekilde düzenlenmesi
  4- İcra dosyasının dairede bulunamaması,
  5- haciz dosyasına avukat yerine başka imza kullanılarak hareket edilmesi,
  6-haciz memurunun görevini kötüye kullanması,
  7-devlet memurluğunun vasıf ve şartlarına uygun hareket etmemesi.
  AÇIKLAMALAR : 1- Adıma takibi gerçekleştirilen Fortisbank Aş ye olan borcumdan dolayı Ankara 23. İcra müdürlüğünde 2010/697 sayılı dosya için 15/04/2011 tarihinde ayrıldığım (Ankara 7. Aile mahkemesi esas no: 2010/600 ve karar no:2010/662 tarih:13/05/2010) eşime ait olan,(tutanakta belirtildiğinin aksine o tarihte mernis kayıtlarında da ikametgahım görülmeyen) eve gelinip haciz işlemi yapılmış ve eski eşime burada yapılan hacizle ilgili eşyaları yediemin olarak teslim edilmiştir. Tutanakta belirtildiği gibi bunları biz haczettik sana emanet olarak bırakıyoruz sen yedieminsin gibi bir açıklama da yapılmamıştır. İcra memurunun burada 1. Defa kötü niyetli davrandığını düşünerek itiraz ediyorum. (ARTIK İCRA MEMURU KEYFİ DAVRANAMAZ………………………..
  “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır
  KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSAMaddenin 2. Fıkrasına göre kamu görevlisi bir menfaat sağlamamış olsa bile görevinin gereklerini yapmayarak kişilerin mağduriyetine neden olmuşsa “3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “ demektedir.Keyfilik bir görev ihmalidir.)
  2- Haczin kaldırılması hususu; 15/04/2011 tarihinde haczedilip yediemin olarak bırakılan eşyalarla ilgili 01/03/2012 tarihinde tekrar gelinerek yediemindeki eşyaların muhafazaya alınması talep edilmiş ise de sonradan vazgeçilerek evde bırakılmış fakat 18/09/2012 tarihinde tekrar gelinerek yediemindeki eşyalar muhafaza altına alınmış bu aşamadan sonra ise alacaklının talebi üzerine ek haciz işlemi yapılmıştır. Ek haciz işleminde de evde bulunan oturma grubumu ve çocukların dersleri için gerekli olan bilgisayarı almışlardır. Yasada da belirtildiği gibi: 82. madde- borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyalar haczedilemez (Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç ve aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya hariç) demesine rağmen, benim evimden bir koltuk takımını almışken ek haciz ile ikinci oturma takımımı da alması yasaya ve kanuna aykırıdır. Burada 6352 sayılı yasanın geçici 10. Maddesi dikkate alınmıştır diyebilirsiniz ama geçici 10. Madde eski takiplerde eski kanuna tabidir diyor. Bir icra takibinde birden fazla işlem vardır; takip talebi farklı işlemdir, ödeme emri farklı işlemdir, ödeme farklı işlemdir, haciz farklı işlemdir. Benim eşyalarım üzerine bir defa haciz işlemi yapılmış yediemine bırakılmış, tekrar gelinip muhafaza altına alınmıştır. Ek haciz talebi ancak yeniden başlatılarak ve yeni yasa uygulanarak yapılması yani memurun burada 82. Maddeyi göz önünde bulundurarak hareket etmesi nufuz ve insiyatifini kullanması ve adil olması gerektiğini düşünerek yediemindeki mallar dışında alınan 2. Oturma grubumun ve okula giden çocuklarıma ait masa üstü bilgisayarın iadesini talep ediyorum.
  3- Evime gelinerek yapılan hacizlerde 3 defa tutanak hazırlanmış her üçünde de çelişki ve tutarsız ifadeler kullanılmış ve tutanaklarda kasıtlı davranılarak hareket edilmiştir. Şöyleki:
  1. tutanak :15/04/2011 tarihinde düzenlenen tutanakta ;ikametgahım olmadığı halde boşandığım (Ankara 7. Aile mahkemesi esas no: 2010/600 ve karar no:2010/662 tarih:13/05/2010) eşime ait eve sadece çocuklarımı görmek adına girip çıktığım eve geliniyor, eşyalar haczediliyor, ve yediemin olarak bırakılıyor ve işlem tutanakta yazıldığı gibi açıkça okunup tebliğ edilmiyor.

  2. Tutanak :01/03/2012 tarihinde tutulan tutanakta ise icra memuruna evin içerisine alacaklı vekili veya temsilcisini sokamazsın dememize, Yargıtay kararını kendisine göstermemize rağmen (Yargıtay 4. Ceza dairesi 2009/3133 esas, 2011/3082 karar ve 14/03/2011 tarih) avukatı evin içerisine almış evde bu esnada tartışma yaşanmış bunların tek sebebi de o esnada görevli olan icra memuru Serap Tuna hanımın aymazlığa varan davranışı sonucu gelişmiştir. Ayrıca Gerek serap hanım gerekse alacaklı temsilcisinin katibi Leyla öztürk’ ün ev içerisinde hareket ve davranışları çocuklarımda psikolojik sorunları ortaya çıkarmıştır. Kendilerine eve ayakkabı ile girmemelerini söylemelerine (anayasanın konut dokunulmazlığını ihlal ederek:
  T..C. Anayasası 21. Madde
  B. Konut Dokunulmazlığı
  Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.)
  rağmen mart ayı gibi; çamurlu ıslak ve kötü hava koşullarında giydikleri ayakkabıları ile evin içerisine girmişler, ağızlarında ciklet ile çocukların gözü önünde eski eşimle tartışmışlar, götürmeyi düşünmedikleri eşyalar için hamaliye çağırmışlar parasını bizden talep etmişler, kapı açıkken çilingir çağırmışlar ücretini bizden talep etmişler aldıkları paraya o anda makbuz düzenlememişlerdir. komşuların böyle bir durumda nasıl hassas olabileceğini düşünmeden hacze engel oldular gibi gereksiz ifadelerle tutanağı süslemeye karşı tarafı suçlayıcı ifadelerle taraflı davranmışlardır.
  3- tutanak: yukarıda da belirttiğim gibi yediemin altındaki eşyaların muhafazaya kaldırılması için gelinen bir işlemde ek haciz adı altında avukatların diğer belgelerde bulunan imzalarına hiç benzemeyen bir belge ile ek haciz işlemi yapılmıştır. Oysa avukat Yusuf sayın veya avukat mesut bulutun imzaları ek haciz talebindeki gibi değildir ekli dosyalardan da görüleceği üzere. Yetkili memur 2. Tutanakta yaşanan tatsızlıkların intikamını alabilmek adına bu belgeyi kendisi sonradan düzenleyerek dosyaya koymuştur. Ayrıca tutanakta yazdığı gibi 15/04/2011 tarihinde tarafıma hakaret edildi yine 15/04/2011 de aldığım paranın hesabını sordu gibi ifadeler kullanmıştır. Oysa ki kendisi ile 15/04/2011 tarihinde tartışılmamış ve 300 tl verilmemiştir. Kendisine 01/03/2012 tarihinde 300 tl verilmiştir. Tutanağı baştan savma doldurup hatta bir kısmını avukat elemanı Leyla öztürk ile doldurmuştur. Her ikisi de ellerindeki dosyanın seyir ve gelişmesini takip edemeyecek kadar görevlerinden uzak kişilikteki şahıslardır. Ayrıca 3. Tutanağın tutulduğu 18/09/2012 tarihinde de alacaklı vekilinin eve alınmamasını talep etmemize (Yargıtay 4. Ceza dairesi 2009/3133 esas, 2011/3082 karar ve 14/03/2011 tarih) rağmen bizi dinlemeyerek kolluk kuvveti ile evdekileri susturmuş ve avukat vekili leyle öztürk ‘ ü evin içerisine almıştır. ( Leyla öztürk ile avukatlık bürosunda tartışmamıza rağmen aramızda alacak verecek dışında da husumet doğmuştur. Kendisi çalıştığı avukatlık bürosunda bize ağza alınmayacak hakaretler de bulunmuştur.) görevli arkadaşın yasaları hukuku tanımadan hareket etmesi, alacaklı lehine hareket etmesi, (“MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır
  KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSA Maddenin 2. Fıkrasına göre kamu görevlisi bir menfaat sağlamamış olsa bile görevinin gereklerini yapmayarak kişilerin mağduriyetine neden olmuşsa “3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “ demektedir.Keyfilik bir görev ihmalidir.)
  Keyfi davranması bizleri olumsuz etkilemiştir. Ayrıca İİK madde 2 de “icra ve iflas dairelerince veya icra memurlarınca verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır” demesine rağmen memur arkadaş burada ki tutanakların hiçbirisinde gerekçesini belirtmemiştir.
  Ayrıca evden eşyaları alırken konutu savaş haline getirmelerine gerek yoktur. Ekli resimlerde bunu göreceksiniz.
  4- HACİZ DOSYASININ DAİREDE BULUNAMAMASI:
  18.09.2012 Tarihli haciz tutanağını teslim almaya gittiğim 19/09/20012 saat 15,30 da 23. İcra müdürlüğünde dosyamı bulamadılar. Olay üzerine müdürlükte görevli olan bayan memur önce avukat Yusuf sayının bürosunu aradı.( benim dosyam Yusuf sayının bürosun damı durması gerekiyor yoksa 23. İcra müdürlüğünün raflarında mı) az sonra Yusuf sayının bürosundan Leyla öztürk 23. İcra dairesini aradı oradaki memur serap hanımın acil müdür beyi aramasını söyledi. Yani serap tuna 23. İcrada çalışan bir memur mu?. Yoksa Yusuf sayın mesut bulut avukatlık bürosu elemanımı da onların diğer elemanı tarafından kendisine haber gönderiliyor. 10-15 dakika sonra serap hanım müdür beyi arıyor dosya çantamda kalmış şimdi de hacze çıktım geç gelirim yarın sabah borçlu gelsin diyor. Bu durumda ben 2 gün üst üste işyerimden izin almak zorunda mıyım? Dairede durması gereken dosya ya avukatlık bürosunda ya da memurun üzerinde olması mı gerekiyor. Yukarıda yaptığı taraflı haciz işlemlerini de göz önüne alınca Ya da bu işlemler için Serap Tuna Av mesut buluttan veya Yusuf sayından ek bir menfaat mi sağlıyor diye düşünmemek elde değil.
  5- HACİZ VE İCRA EVRAKLARINDA AVUKATIN OLMAYAN UYDURUK İMZALARIN KULLANILARAK HAREKET EDİLMESİ.
  İİk.da İCRA MEMURU,HEM ALACAKLININ HEM DE BORÇLUNUN MENFAATLERINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ VE YASALARI UYGULAMAKLA GÖREVLİ BİR DEVLET MEMURUDUR.
  icra ve iflas dairelerince verilen kararların gerekçeli olarak tutanaklara yazılması hükmü getirilmiştir. Bu hüküm gereğince, icra memurunun yapacağı değerlendirme sonucu bir şeyin haczedilip haczedilemeyeceği konusundaki kararını gerekçeli olarak verecektir. Böylece icra memurunun keyfi kararlar vermesinin önlenmesi ve denetim kolaylığının sağlanması amaçlanmaktadır.” İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.”
  GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANAN KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLECEK CEZADA 6352 SAYILI KANUNDA YENİDEN,DÜZENLEMİŞTİR
  MADDE 86 – 5237 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye,aşağıdaki,fıkra,eklenmiştir.
  “(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmişolması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.”
  Benim dosyamda avukat Yusuf sayın’nın ve avukat mesut bulutun orijinal imzalı evrakları bulunmaktadır. 3. Tutanakla birlikte yapılan işlemde sunulan dilekçedeki yazı da imzada avukatlara ait değildir. İcrada görevli memur buna dikkat etmez ise taraflardan birisi aleyhinde hareket etmiş olur. Buda keyfiyettir. Keyfi davranmak ise kanunda suçtur.
  6-İCRA MEMURUNUN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI:
  İİk.da İCRA MEMURU,HEM ALACAKLININ HEM DE BORÇLUNUN MENFAATLERINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ VE YASALARI UYGULAMAKLA GÖREVLİ BİR DEVLET MEMURUDUR. Kendisine bir önceki gelişinde kötü davranıldı diye veya telefonda karşılıklı konuşurken kötü konuştu diye icra memuru içerisinde kin ve nefret biriktirerek hareket etmemeli. Serap hanım içerisindeki kin ve nefreti, kendisinin ve avukat temsilcisi arasında evimde yaşanan diyaloğ ortaya çıkarmaktadır: avukat temsilcisi Leyla hanım “çocukların odasına dokunmayın” diyor. Serap hanım ise “kendi çocuklarını düşünmeyeni ben mi düşüneceğim” alın bilgisayarı diye taşımacılara emir veriyor. Ayrıca kendisi devlet memuru değil de ben suç işlemiş bir çocuğum o da benim babam misali bana kızarak bağırarak benim haddimi bildiren birisiymiş gibi davranıyor. Alacaklı taraf alacağını alamadığı için mağdurdur tamam ama bende borcumu ödeyemediğim için zaten mahcup ve mağdurum. Kanunda belirtildiği gibi borçlunun kullandığı eşyalardan 2. Si varsa 1 adedini almak yerine ikisini de alayım “kerim bolat’ tan da böyle intikam alayım der gibi davranarak hem koltuk takımımı hem büyük oğlumum yattığı çekyatlı oturma grubumu evden ek haciz bahanesiyle ( her ne kadar gecerli ise bu durum siz hakim beylerin takdirine sunarak) muhafaza altına alınması bende görevini kötüye kullandığı kanaatini oluşturmaktadır. Takdir yüce mahkemenizindir tabiî ki.
  7 –DEVLET MEMURLUĞUNUN VASIF VE ŞARTLARINA UYGUN HAREKET ETMEMESİ.
  – 23. icra dairesinde görevli Serap Tuna hanım kendisine Yargıtay kararı gösterilmesine rağmen avukatı içeri alması,
  – İcra memuru hem alacaklının hem borçlunun menfaatlerini korumakla yükümlü ve yasaları uygulamakla görevli bir devlet memuru olması gerekirken evde bulunan eşyanın 2 tane olması halinde 1 tanesinin haczedileceğini bilmesine rağmen kasıtlı olarak aynı eşyanın 2. Sininde haczine karar vermesi ve bu kararı verirken elindeki evrakın ve talep edenin gerçek imzasının olup olmadığını kontrol etmeden karar vermesi
  – İcra memuru serap tuna düzenlediği her 3 tutanakta da yaptığı işlemlerin gerekçelerini belirtmediği tutanakları düzenlerken tarih ve olayları karıştırarak hareket ettiği,
  – Konut dokunulmazlığına saygısızlık ederek eve sokak haliyle girip evdekileri hareketi ile taciz ettiği
  – Alacaklı avukatının talebi olmamasına rağmen evde bulunan çocuklara ait bilgisayarın haczini yaptığı
  – Evin içerisinde görev esnasında küçük çocukların olmasına rağmen ağzında sakız ile konuşarak emri vakiler ile hareketler sergilemesi o çocukların babasına hakaretler ederek evi gezmesi hatta banyodaki kirli çamaşır sepetini dahi kontrol etmesi,
  – İcraya gelen memurun sanki sayfiye yerinde gibi kılık kıyafetle bütün vücudunu ve mahrem sayılan bölgelerini (göğüslerini) teşhir edecek kıyafetle hareket etmesi,
  – Son düzenlenen 2 tutanakta da bulunan yaşlı komşularımıza “sen karışma moruk senin işin yok çık buradan” diye hitap etmesi
  – Tarafıma telefonda “ sen kanunları nereden biliyorsun git iyice öğren ben dilediğim eşyayı dilediğim şekilde alırım istediğim kişiyi içeri alır istemediğim kişiyi de evinden dışarı çıkartırım” diyerek beni küçük görmesi benim borçlu olmamla cahil olup olmadığıma kendisinin karar verip veremeyeceğini,
  – 20/09/2012 tarihinde sabah saat 08;30 da 23. İcraya gittiğimde kendisini müdürün de ihtar ettiğini işlerini sürekli savsakladığını dosyalarını ve evraklarını düzenli takip etmediğini mesaisine düzenli gelip gitmediğini hususunu da orada beklerken uyarıldığını da gördüm.
  Yukarıda yazdığım sebeplerden dolayı devlet memurunun şeref ve haysiyetini düşürücü hareket ettiği kanaati oluşmuştur. Gerekli takdir mahkemenizindir.
  DELİLLER: haciz tutanakları, imza örnekleri, konuta ait 7 adet resim ve her türlü dosya ve delil.
  HUKUKİ SEBEBLER : İcra İflas kanunu 82/3 ve diğer maddeleri
  SONUÇ VE İSTEM: 1- 6352 sayılı kanunla değişik 2004 sayılı kanunun 82 maddesine aykırı ek haczin
  Kaldırılması,
  2- Başlangıç haczinden beri yanlışlıklarla ve eksikliklerle dolu dosyamın incelenip tekrar değerlendirilmesi
  3- İlgili memurun keyfi davranışlarının ve memur görev ve selahiyetlerinin dışındaki hareketleri ve davranışlarının değerlendirilmesi ve şahsi hesaplarından dolayı mağduriyetimin giderilmesi.
  4- Avukat Yusuf Sayın ve Avukat Mesut Bulutun imzalarının taklidiyle yapılan işlem- lerin iptal edilmesi
  5- Dairede bulunması gereken dosyamın memurda veya avukatlık bürosunda bulunmasının sorgulanmasını,
  6- Yapılan incelemeniz sonucunda ilgili memur hakkında suç duyurusunda bulu- nulmasını ve idari soruşturma açılmasını
  7- yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenilmesini saygılarımla arz ederim

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Kerim,

   İnşallah olumlu sonuçların,yazılanlara bkılırsa haklı oldugunuz konu çok fazla.

  • KERİM BOLAT dedi ki:

   şimdi icra müdürü ile görüştüm. Yukarıdaki itiraz için dosyamı mahkeme istemiş. mahkemenin inceleme ve itiraza cevap için kararı kaç gün sonra belli olur bilen varsa yazarsa sevinirim. Ayrıca e devlette bu karar belli olurmu. dava görünüyor ama sonucu da orada yayınlanır mı?
   saygılar

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn Kerim,

    Haciz itirazınız tahmını 2-3 hafta içersinde sonuçlanıyor.artık eskısı gıbı degıl.Dosya numaranıza gore takıp etmenız gereklı.E-devlette dosyanızı görebılırsınız.

    • KERİM BOLAT dedi ki:

     Sorgulanan dava ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
     MahkemeAnkara 12. İcra Hukuk MahkemesiDosya Yıl/No2012/927Dosya TürüHukuk Dava DosyasıAçılış Tarihi21/09/2012Dosya DurumuKarara ÇıkmışDava Türüİtiraz

     • KERİM BOLAT dedi ki:

      sayın sargoz, sayın celal bey sayın umut bey
      böyle bir sayfayı açıp bizlere yol gösterdiğiniz için bizlerle bilgilerinizi paylaştığınız için, hatta böyle bir sayfada sıkıntılarımızı yazdığımızda dünyanın en değerli piskoloğundan daha fazla rahatladığımı hissettirdiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

 118. hakan murat dedi ki:

  arkadaslar karsılıksız cekte hapis kalktı. Peki senette taahhüt verilmedi ise hapis varmıdır? Birde borca itiraz edildiğinde alacakli itiraz davası acıp kazanırsa yani mahkeme ortada borç var derse o halde hapis varmıdır? nihayetinde borç odemeye ne mal varlıgı nede paramız var. Yardımcı olursanız sevinirim.

  • sargoz dedi ki:

   Karşılığı ödenememiş senet ve çekte hapis cezası uygulaması yoktur.

   Borca itiraz davalarındada hapis cezası uygulaması yoktur; zaten bu davalar ceza davası değildir. Ancak dava kaybedilirse %40 icra inkar tazminatı vardır.

 119. mersinli2691ali dedi ki:

  selam
  gıyabımda haberim olmadan hakkımda karşılıksız çekten dolayı dava açılmış
  ev devlet sayfamda hiç çıkmamış taki bu akşam e devlette karşılıksız çekten yargılandığımı ve gerekçeli kararın verildiği yazıyor
  ben urfada ikamet ederim dava istanbulda görülmüş
  benim merak ettiğim durum bu acaba yeni çıkan çek yasasında karşılıksız çeke hapis cezası yok diyor
  peki bu mahkeme kararı yeni çıkan yasadan önce veya sonra kesinleşmiş ise çeke hapis cezası varmı yine

  • şükran dedi ki:

   mersinli ali kardeşim
   mahkemeniz hangi aşamada olursa olsun ister 1.dereceli mahkeme ister temyiz sürecinde ister cezanız kesinleşmiş olsun hepsinin mahkemesi düştü.eğer mahkemenin devam eden bir durumu varsa bu avukat alacakları konusu olabilir bir ihtimal.çekte hapis cezaları kalktı.siz ister çek mahkemesine girin ister girmeyin gıyabınızda yeni yasadan dolayı berat kararı gerekçeli karar olarak çıkıyor.
   bundan sonra verilecek cezalar ekonomik cezalardır.bankadan eğer şahıs çeki ise 10 yıl süreli çek alamazsınız.bankalardan kredi alamazsınız.kredi kartı alamazsınız.eğer ilgili avukat bankalara bloke talimatı verdi ise adınıza giriş yapılan transfer edilen herhangibir meblaya el konabilir.
   eğer şirket çeki ise çek yasağına itiraz edebilirsiniz.böyle bir hakkınız var.yeni yasada çek konusunda bankalara çok sorumluluk yükledi.

 120. mersinli2691ali dedi ki:

  karşılıksız çek kaşide etme —-karar düşme—– kesinleşmedi
  uyapta yazılışı bu şekil
  mahkeme 2008 dördüncü ayında açılmış daha yeni e devlet sayfama düşüyor
  bu ne demek oluyor iflas etmişim hangi çekten ne zaman dava açılmış haberim yok
  daha önce dava açılmış olsa neden e devlette gözükmedi
  eyer şimdi veya daha önce hakkımda verilmiş hapis cezası varsa 2012 de çıkan çek af yasasından nasıl faydalanırım
  karar düşüyormu
  lütfen bilgisi olan paylaşsın

  • şükran dedi ki:

   mersinli ali kardeşim
   bildiğim kadarıyla mahkemesi halen devam eden,mahkemelerden ceza almış olan,dosyası temyizde bulunanların hepsinden karşılıksız çek keşide etmekle açılmış tüm davalar yeni çek yasası ile düştü.hapis cezası kalktı.bu sonuçları gerekçeli kararları ile birlikte kişiye tebligat çıkarıp bildiriyorlar.
   uyap üzerinden e-devlette dosyalarınız gözükebilir veya gözükmeyebilir.en sağlıklı sonuçları dosyanızın tarih ve sayısı üzerinden bizzat adliyede net öğrenebilirsiniz.e-devlette biten mahkemeniz bazen açık görünebiliyor.bunları e-devlette belli süre geçtikten sonra siliyorlar.net cevabı dosyanıza bakarak takipleyiniz.

   • mersinli2691ali dedi ki:

    cevabınız için çok sağolun urfa istanbula çok uzak tanıdığım yok tel edip sorayım aslında sorum şu bu çekten ceza almışsam eyer karar çek yasası önceden veya sonradan kesinleşmiş olsun
    farzedelim giyabımda mahkeme olmuş garekçeli karar verilmiş bende ceza almışım
    karşılıksız çekten dolayı hapis kalkmadımı bu karar yasadan önce veya sonrada verilmişse
    lütfen bu konuda bilgisi olanlar yazsın

    • burhan dedi ki:

     mersinli arkadsım çek hapsi kalktı çekin şirket çekiyse berat şahıs çekiyse 10 yıl çek acma yasagı verilicek kafan rahat olsun hapis yok

  • sargoz dedi ki:

   dosyanız düşmüş, dava bitmiş, konu kapanmış.

 121. misafir dedi ki:

  daha detayli bilgi verecek biri varmi acaba sitede

 122. misafir dedi ki:

  acil bir konu hakkinda yardima ihtiyacimvar.bir sirketle acentalik sozlesmesi imzalamistim.ocak ayinda sozle maddelerini kafalarina gore kullandiklari icin sozlesmeyi fesh ettim.ancak sozlesme maddelerine dayanarak kendilrine verdigim 40 bin liralik kefilli teminat senedine icra takibi baslattilar.teminat senedidir diye itirazda bulunduk sozlesmemizde de yazmaktadir bu ibare.ancak gecengun davamiz vardi avkati aradim ne oldu davamiz diye bana bugun davan yok olsa bizbilmezmiyiz dedi edevletten baktim dava goruldu dosya kapatildi yaziyo.avkati ariyorum telefonunu acmiyo size bu konuyla ilgili birkac soru sormak istiyorum ciddi anlamda psikolojim bozuldu geceleri uyku uyuyamaz hale geldim.
  1.bu avkat hakkinda nasil bir islem yapabilirim.
  2.dava dosyasini ve vekaletimi ondan nasil alirim
  3.bu davayi kaybettiysem temyize gonderebilirmiyim.temyize gondermek icin nekadar zamanimiz var.
  4.benim bu kadar borcum yok bunun icin menfi tesbit davasi acmam gerekirmis menfi tesbit davasini acmak icinse 50 binlira para depo etmem gerekiyomus okadar param yok ben hakli oldugumu kanitlayamayacakmiyim.o parayi odemek zorundami kalacagim.her halukardaparasi olanmi kazanacak.bu nasil bir adalet.

  • memet dedi ki:

   baroya ve cumhuriyet savcılıgına suc duyurusunda bulunuyorsun.

  • sargoz dedi ki:

   Sn.Misafir,

   1.ilgili mahkemeye gidip duruşma tutanağını okuyun. Avukatınız davaya katılmadığı için dava düşmüş ise vekalet örneği, duruşma tutanağı ve bir şikayet dilekçesi ile baroya ve savcılığa şikayet edin.

   2.Noterden avukatı azledin.

   3.Dava düşmüş ise temyiz olmaz. Dosyayı inceleyin.

   4.Evet, borcun menfi tespiti için dava açabilirisiniz. İcrayı durdurmak için teminat yatırmak gerekir, menfi tespit davası için harç yatırmanız yeterli.

   Adalet adliyede avukat ile birlikte işi takip eden; mücadele gücü ve azmi olan ve parasal anlamda vekalet ücretini tam ve eksiksiz ödeyenler için tesis ediliyor. Avukata vekalet verip iş beklerseniz daha çok beklersiniz bu ülkede. Davanızın olduğu gün mahkeme kapısında bekleyeceksiniz, sonucu takip edeceksiniz, avukat duruşmaya gelmez ise siz davaya girip zaman kazanacaksınız.Bu işler malesef böyle yürüyor; siz takip etmez iseniz başkası sizin adınıza iş takip etmez.

   Bu sözlerimi üstünüze alınmayın, bunlar herkez için geçerli; bizde öyle bir adliye korkusu varki tek bildiğimiz avukat bulup işten sıyrılmak yada kaçmak oluyor. Avukatlarda insan ve mesleğini doğru icra edende var etmeyende.Genelleme yapmak yanlış olasada her duruşmanın 1-2 saat geciktiği, en basit davanın en az 3 duruşma gördüğü bu ülkede işi siz takip etmezseniz başkasıda etmiyor.

 123. emrah dedi ki:

  sayin sargoz oncelikle vereceginiz bilgiler icin simdiden buyuk tesekkur gectigimiz cuma gunu evime icraya gelinmis evde olmayisim nedeni ile esim avukatla beraber gelen memuru iceri almis gelen avukat gayet kibar konusarak bissyler anlatip sirin gorunmus ve ise yeni basladigini ve memurun elindeki kagidi adres tepit formu diyerek imzalamasi gerektigini imzalamazsa beni cezaevine aticaklarini soylemis ilk defa ha ize geldikleri icin esiminde tahsildurunmundan faydalanarak yedieminlik imzalatmislar buarada evden neler yazdiklarinida bilmiyorum nasil bir yol izlemeliyim yalvaririm yardimci olun

  • şükran dedi ki:

   emrah kardeşim
   evinizde haciz anında tutulan imzalatılan belge ne ise icradaki dosyanızda görebilirsiniz.

   • emrah dedi ki:

    öncelikle bana ve bizim gibi yol yordam bilmeyen insanlara yardım ettiğiniz için size çok teşekkür ederim umut kaynağı oluyorsunuz bizim daha önceki görüşmemizde avukat bana çok makul davrandı size süre verelim falan dedi bugün ise aynı hukuk bürosundan farklı bir avukat arayıp borcu 3 gün içerisinde ödemezsem eve hacize gelip duvar saatine kadar sökeceğini söyledi bende hiç birey yapamazsın falan gibi sözler söyledim cumhuriyet savcılığına gidip icra memuru ve avukatlık bürosu hakkında suç duyurusunda bulunacağımı söyledim görüşecez deyip suratıma kapattı daha sonra beni farklı bir avukat arayıp kusura bakma arkadaşım adına özür dilerim gibi şeyler sarf etti ben yarın suç duyurusunda bulunmak istiyorum ilk adım olarak icra dairesinemi başvurmalıyım sizce.. bu konularda pek bilgim olmadığından dolayı nasıl bir dilekce vermeliyim ve ayrıca broyada şikayette bulunsam nasıl bir sonuç elde ederim bu konuda beni aydınlatabilirmisiniz şimdiden çok teşekkür ederim

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Emrah,

   size Şükran hanımda bilgi ermiş,dosyanızdan herşeyı görebılırsınız.Eğer eşiniz yedieminliği kabuletmiş ise,icra hakimliğine müracat edebilirsiniz.Yapılan hacizişleminde evde tek esyam olmasına ragmen eşimin konuya bilgisizliğini kullanarak ve yanlış beyan ve bılgıler dogrultusunda korkutularak yedıemınlık ımzalatılmısdır diyerek acıklayıcı bır dilekce ıle muracat edebılırsınız.

 124. emre özkurt dedi ki:

  umut ufuk bey sayın sargoz soruma cvp bekliyorum

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Emre,

   Sorunuza asagida cevap vermisdik.daha onceden yedieminliginiz yoksa,ikinci esya yoksa yapilacak islem 6352 sayili kanuna gore yapilacagindan ev esyalarinizi muhafaza altina alamazlar

  • sultan dedi ki:

   sayın umut yazılarınızı ve bütün arkadaşların yazılarını takip ediyorum ben şunu anlamadım icra memuru geldiğinde hiç bir şey imzalamayın ama bir arkadaşımızda imzalaya bilirsiniz eğer hacze uygun değildir yazarsa hangisini yapalım yazılarınızdan dolayı bütün arkadaşlarada teşşekkürler

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Sultan Hnm,
    Eger haciz belgesini okuyup ne yazildigini bilir ve anlarsaniz sizce sakincasi yoksa imzalayabilirsiniz.fakat cogu kisi terettut etmekde bu nedenle imzalamak zorunda degiller.

    • sultan dedi ki:

     teşekkürler sayın umut

    • sultan dedi ki:

     sayın

     umut varlık şirketine devrederse banka ve bizim şartlarımız şuan ödeme yapamıyorsak bu durumda nasıl bir yol izleyeceğiz cevaplarsanız çok sevinirim onlarda yine hacizmi kaldırırlar olaylar nasıl gelişir

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn. Sultan Hnm,

      Borcunuz banka tarafından varlık şirketlerıne satıldıgında, Sizi arayarak ödeme konusunda bılgı vereceklerdır.Borcunuzu ödemenızı ısteyecekler,Fakat varlık şirketlerı bu borcu çok ucuza kapadıkları için pazarlık şansınız olmakda.Çok cüzzi miktarda ve taksıtlerle borcunuzu odeyebılme sansınız olacakdır.

   • şükran dedi ki:

    sultan hanım
    evinizdeki icra memurunun yaptığı her ne işlem olursa olsun eğer bilmediğiniz bir konu ise emin değilseniz hiçbir belge imzalamayınız.imzalamak zorunda değilsin.reddetme hakkın var.
    ancak,bildiğin emin olduğun kapsamını ve içeriğini bildiğin bir belge ise imzalayabilirsin.
    haciz sınırlaması ciddi anlamda uygulamada ancak avukatların elinde yaptırım gücü olarak taahhüd kaldı.hiçbir koşulda eğer borcu ödeme imkanınız yoksa bu belgeyi asla imzalamayın.
    taahhüd belgesi riskli ve sonu nereye çıkacağı belli olmayan bir süreçtir.sonuçları itibariyle sıkıntılı olur.lütfen bu belgeye çok dikkat edin.

 125. emre özkurt dedi ki:

  sayın umut ufuk eyer bu ayın 26 sında evime icra gelirse esyamı alırmı yanlız esyalarım tek yani cif esyam yok cvp.

 126. steel2006 dedi ki:

  Perakende mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren firmamızın İstanbul Güneşli’de bulunan Genel Merkez Kredi ve Tahsilat Departmanında görevlendirilmek üzere;

  •En az lise mezunu,
  •Diksiyonu düzgün, sözlü iletişim becerileri gelişmiş,
  •İkna kabiliyeti yüksek, sonuç odaklı çalışabilen, dikkatli,
  •Sorumluluk duygusu gelişmiş, iş disiplinini benimseyen,
  •Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
  •Planlı ve programlı çalışabilecek,
  •MS Office programlarına hakim,

  BORÇLU ARAMA ELEMANI (CALL CENTER) Alınacaktır.

  İş tanımı:

  •Şirketimizin haklarında yasal takibe başlamış olduğu borçluların telefon ile aranması ve tahsilatlarının yapılmasının sağlanması.

  hehehe çok güldüm borçluları arayan avukat sınıfındaki insanlar ilgimi çektşi paylaşayım dedim.

 127. Umut Ufuk dedi ki:

  Bazı sitelerden alınmıs yorumlar,

  Aslında günümüzde borçlu olmayan yoktur. Sistem, herkesi bir yandan alacaklı, bir yandan da borçlu hale getirmektedir. İşçi işverenden alacaklı, İşveren işçiye borçlu, kiracısından alacaklıdır.

  Zaman zaman, aktif malvarlığının pasif malvarlığını karşılayamaması durumu herkesin başına gelebilir. Ki bu durum bir esnafın, tacirin, memurun başına gelebileceği gibi sanatçıların, futbol klüplerinin, holdinglerin, hatta ülkelerin de başına gelebiliyor. Kodak, Yunanistan gibi.

  Bildiğimiz gibi borçlular olarak hepimiz hüsnüniyetli olanlar ve olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılıyoruz.( Aslında İnsanlar)

  Yapılacak değişiklikte, iyi niyetli borçlu, borcunu ödemek için çabalayan kişiler için bir sakınca yoktur. Sizin bu kişinin evine gidip mallarını haczetmeniz bile bu kişiler için gurur kırıcı olmakta ve ek maliyet getirmektedir.

  İyiniyetli olmayan, kanun açıklarını arayan borçlular için bu değişiklikler iyi bir ilaçtır. Zaten mal kaçırmayı, muvazaayı, hileli işlemleri çok iyi bilen bu kişiler, Yasamanın yaptığı orta ile alacaklılara bir gol daha atacaklardır. Mesela; Limited Şirketlerde, şirketin borçlarından dolayı ortakların şahsi mal varlıklarından zaten sorumlu olmamaları, karşıklıksız çekte hapis cezasının da kaldırılması ile Şirket müdürleri, kanunun resmi gazetede yayınlandığı günü bayram ilan edeceklerdir. Yapılacak olan değişiklik, belki haciz sayılarını, İcra dairelerinin iş yükünü, dosya sayısını azaltacaktır.
  ——————————————————————————————————————–

  MADDE 9- 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; birinci fıkrasına aşağıdaki (13) ve (14) numaralı bentler ile maddeye aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.
  “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  3. a) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler,
  b) aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,
  hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu her türlü eşya;”
  “13. Öğrenci bursları,
  14. Diğer kanunlarda haczi yasaklanan mal ve haklar.”
  “İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”

  icra avukatlığı sona ermiştir, mesleğimizi kötü günler bekliyor, her kes kendine yeni alanlar açsın, diğer dava, ceza işlerine yöneleceğiz artık o kısıtlı alanı da paylaşmaya çalışacağız, bu paylaşmada etik değerleri zayıflamış meslektaşlarımızı daha da çetin mücadele bekliyor

  —————————————————————————————————————–
  Bu konuda yukarıda ki görüşe kesinlikle katılıyorum.Özellikle bankaların insanlara fütursuzca dağıttığı kredi,kredi kartı v.b gibi şeyler için inanılmaz faiz uygulamalarıyla borçlunun hayatını karartması en azından bir nebzede olsa engellenebilecektir.Borçlunun da alacaklı kadar yasal hakları vardır.Başıma gelen çok rahatsız edici bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum.Muhafaza için gittiğim evde borçlunun babasının cenazesi kaldırılıyordu.Polis ve icra memuru da dahil olmak üzere hepimiz çok kötü olduk.Fakat bağlı çalıştığım avukat ısrarla muhafaza istiyordu.Alacaklı asili arayıp olayın vahametini ve acılı insanların bize zarar verebileceklerini anlatmaya çalıştım ki bu arada diğer avukat bunu yapmama çok kızdı.Alacaklıyı masrafları ödemek ve bir kaç gün daha vermesi konusunda ikna ettim.Sonuç olarak borçlu borcunu ödedi ve dosya kapandı.Şimdi sayın meslektaşlarımın çoğunun bu konudaki görüşü ev haczinin devamı yönünde olduğunu görüyorum.Adalet sisteminin neresinde durduğumuzun çok önemli olduğunu düşünüyorum.Çoğu insan borçlunun yeni eşyalar alacağını rahat tavırlar sergileyeceğini düşünüyor.Yine aynı meslektaşlarıma soruyorum,elinde 37 ekran tv kablosuyla gelip” al,al zaten bin tane haciz var” üzerinde diye gayet hacze alışmış, pişkin borçlularla hiç biriniz karşılaşmadınız mı? O yüzden bu sistem bence borcunu ödeyebilecek durumda ki insanların psikolojik olarak sindirilmesini engellemektedir.Borcunu ödemek istemeyen amiyane tabirle çakal borçlular için hukuku dolanmak zaten alışkan halini almıştır.Bunlar benim naçizane görüşüm.Saygılarımla.

 128. memet dedi ki:

  Arkadaşlar az evvel finansbanktan aradılar eve gelip adını söylemeyen memura siz kimsiniz dediği için “sana kim olduğumu öğreticem öğreneceksin “diyen ve başta memur olduğunna inanmadığım kişinin memur olduğunu icra mudurlugune gidip tespit etmiştim ve icra müdürüne şikayet etmiştim avukatlık burosundan aradılar sımdı yalan yanlıs seylerle bızı nıye sıkayet edıyorsunuz ıfade verdım az once yemişiçmişsiniz parayı vermıyosunuz ama sız goreceksınız bu dosya temmuz oncesıne ait sizi listeye ekliyoruz pazartesı odeme olmazsa gelıp alıcaz her seyı dıyorlar. Yediemin falan yok muhafazada yok.

  Mayıs ayındaki dosya tutanağına baktım eve ilk geldiklerinin ardından evde icraya kabil eşya yoktur, borclu eşim yurtdışında param yok mayıs ayının sonunda gelecek o zaman odeme yapabilirim dedi gibi birsey yazıp cıkmıslar her hangi bir muhafaza vs yok yani. zaten sonrasında haziran ayında 851 tl odedik bankaya.

  sonrada bu başlıkta memet ismiyle aratırsanız göreceğiniz gibi gelişti ikinci gelldiklerinde de evde alınacak mal yok yazıp gitmişler şimdi bu avukatlık burosu siz yasaya guvenmeyın temmuzdan once basladık bız ısleme dıyor. ben masal anlatıyorsunuz bır sey yapamazsınız dıyorum, o bankaya kalsa herseyınızı alıcaz ama bankayı bız durduruyoruz odeme yapacaklar dıye ama sızın nıyetınız yok bıde bızı yalan yanlıs sıkayet edıyorsunuz pazartesı odeme yapmazsanız icraya gelıcez dıyorlar. sizce ne yapmalıyım?

  ne yapabilir bunlar bana? icra memurunu sikayet etmem kotu mu olmus? avukatlık burosuna sıkayet edecegımı soyledıgımde edın hakkınızı arayın ama sızın dedıgınız gıbı olmadı demıslerdı sımdı delırmısler sıkayet ettım dıye. ben haksız bır fııl ıcın bır daha memurun hareket edebılecegıne ınanmıyorum hakkımı aradıgımı gorduklerı ıcın kanunen yapmaları kısıtlı olan seylerı bır memur olarak sırf avukata yaranmak ıcın yapabılırler mı? savcılıktan korkmaz mıu bunlar?

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Memet,

   Daha önce evinize gelinmiş ve haczedeğer bir şey yok denerek tutanak tutulmuş.Bundan sonrada gelselerde yıne bir şey yapamazlar.Dosyanın eskı yada yenı olması bırsey ıfade etmıyor edıyor olsa ıdı geldıklerınde işlem yaparlardı ki geldıklerındede baya tartısmalı gecmıs.
   Siz şikayette bulununcu bunların canı acımıs anlasılan.Ayrıca Bankalar avukatları oncedenberi mümkün olmadıkca esya kaldırmayın,bızlere masraf acmayın,aldıgınız esyalar borcu karşılamıyorsa hiç yanaşmayın talimatı vermekdeler.Sizede tam tersını söylemişler biz bankayı engelliyoruz diye.Yanı yasa ılede ev esyası haczıne gereklı sınırlama getırırıldi zaten.
   Kimse kimse için yorgan yakmaz.

   • memet dedi ki:

    sn.ufuk

    ben icra memurunu icra müdürüne şikayet ettiğimde müdür bey bunlar yeni memur söylediğiniz şekil de davranacaklarını sanmıyorum ama kulaklarını çekerim demişti. Sanırım çekmiş çünkü avukatlık bürosundan arayan ve icra tahsil birimindeki şu kız(telefonlara arayıp taciz edenlerden) baya sinirlenmiş ifade verdim vs. dedi ama ne ifadesi anlamadım. Pazartesi gidip dosyanın birer örneğini alıp muhafazada tutucam 2 kere gelip alınacak eşya yok diye tutanak tutulmuş 3. de ne değişecek merak ediyorum.Anneme sürekli taahütnameyi vermeniz lazım ama falan demişler annemde kabul etmemiş. ilk ve ikinci tutanakta muhafazadan ya da başka bir şeyden bahsedilmiyor sadece alınacak eşya bulunamadı denmiş bu yediemin olmadığı anlamına geliyor değil mi?

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn.Memet,

     Dosyanın örneği elinizin altında bulunsun.Birdaha geleceklerini sanmıyorum.Gelirlerse annenız borçlu evde yok yalnızım sonra gelin desin acmasın kapıyı.ozaman gıdıp polıs eslıgınde ve cılıngır çagırarak acmak zorunda klacaklar.bunların hepsı masraf. Amaçları kanun uygulamak degıl keyfı ınat yapmaksa sızde boyle yaparsınız.
     İmzalan yedıemınlık degıl.Hacız tutanagı bahsettıgınız.

     • memet dedi ki:

      borçlu olan annem zaten malesef haklarını ıyı bılmedıgınden durum bu hale gelmıs.

      • Umut Ufuk dedi ki:

       Sn. Memet,
       Oncelikle anneniz hicbir seye imza atmasin gayet sakin olsun.evdeki esyalarda cift degilse yine mecburen yeni yasa dogrultusunda haciz yapacaklardir.aksi bir durum olursa elinizdeki haciz tutanagi ile birlikde icra hakimligine hemen sikayette bulunursunuz.

       • memet dedi ki:

        anneme zaten hiçbir şeye imza atmamasnı soyledim annemde bunu avukata ve icra memuruna soylemiş sonuçta sinirden delirmişler imzalamanız lazım falan demişler annemde bu bahs kapayin imza atmiyorum eşyaları goturun isterseniz demiş sonuçta çıkıp gitmişler. icra tutanagında da ilk ve ikinci gelişlerinde aynı sey yazıyor alınacak mal yoktur. ancak ıkıncı tutanakta babamın ustune olan bu evden bahsedilmis esinin uzerine olan konuttan baska mal varlıgı bulunmadıgı vs dıyerek not dusmuslar ama babamın olan eve annemın borcu ıcın yaptırım uygulanamaz sanırım.

        • Umut Ufuk dedi ki:

         Sn. Memet,

         Yeni cikan kanunda borcluya ait aile konutu haczedilemez.tapuya aile konutudur diye yazilmasi gerekli.

 129. batık yurtaş dedi ki:

  merhaba sayın dostlar…

  ben de 4 yıl önce sıkıntıya düşmüş biriyim….. yeni yeni toparlanmaya başladım ve bugün artık borçlarımı ödeme vakti geldi diyip bir bankaya gittim… borcum varlık şirketine devredilmiş. telefonlarını verdiler… aradım… o varlık şirketinde toplam 3 dosyam varmış .. onlara devredilen toplam ana borç tutarı 12.000 bin TL… muhtemelen borcumu ödemek için aradığımı söyleyince şaşırmışlardır =)… neyse pazarlık ettik 7000 bin tl öderim kapatalım dedim… onaya sunacakmış kabul olursa arayacak… biliyoruz ki (tv de varlık şirketi sahibi acıklamıştı zaten %10-15 ine satın alıyoruz diye) yani benim bu dosyaları 1.800 tl ye anca almışlardır… 7000 bitn tl biraz fazla kaçtı ama ne dersiniz… pazarlıkta daha kararlı olup biraz daha aşağıya çekmelimiyim ?

  varlık şirketleriyle deneyimleri olan arkadaşlar da bizimle paylaşabilir mi ne yapmalıyız nasıl davranalım…

  • şükran dedi ki:

   yurtaş kardeşim
   elbette varlık şirketleri bu borçları bankadan çok düşük fiatla alıyor.sizin borç toplamınızı ancak 1200-1500 arasında aldılar.7000 önerdiğiniz bu rakam bence fazla daha sıkı bir pazarlık yapabilirsiniz diye düşündüm.
   bizimde bu şekilde satılmış bir borcumuz var.teklif getirdiler teklif edileni ödeyemeyeceğimizi daha uygun bir teklifle gelmelerini rica ettik.bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir teklif sunarlar bekliyoruz.

 130. Cem dedi ki:

  35 yaşımda ilk kez, hakkınızda icra takibi başlatılacak diyen bir avukatla telefonda konuştum bugün. Zaten uzun süredir borç temizleme mücadelesi veriyorum, 3 ay öncesine kadar ayda farklı bankalara toplam 3000 küsür taksit ödüyordum ama son 2-3 aydır aksadılar. Çok bunaldım çok sıkıldım hayatım kaydı. Bankanın parasını kullanmışız tabi ki boynumuz kıldan ince borcumuzu ödemek zorundayız, zor zamanımızda kredi verip bizi rahat ettirmişler, şimdi geriye ödeyememek beni çok utandırıyor. Ama işimizin batması, aksilikler, istenmeyen masraflar, aileden hiç bir para desteği görememek, değil toparlanmak dahada dibe çekiyor. Beraberinde psikolojik bunalımlar.

  Avukattan gelen telefon üzerine araştırma yaparken burayı buldum ve 2 saattir yorumları okuyorum. Değerli paylaşımlar ve cevaplar için çok teşekkürler. İçim çok rahatladı, yeni yasadan haberdardım ama yürürlüğe girip girmediğinden emin değildim. Annemin yanında kalıyorum bir süredir geçici olarak düzelene kadarda devam edeceğim, ikametimde burada, eşyalar bana ait değil, annemin eşyaları gider diye huzursuzdum.

  Sormak istediğim;
  -Haciz için gelirlerse haklarımızı ve eşya almak isterlerse söylemem gerekenleri anladım. Alınacak uygun eşya yok tutanağı yazarlarsa imzalıyoruz ama yediemin bırakırlarsa imzalamıyoruz doğru mu?
  -Avukat telefon açtı durumdan bahsetti, ödeme yapılmasını istedi aksi takdirde işlemlerin başlatılacağını söyledi. Ödeme yapılamadı…bu görüşmeden sonra ne kadar bir zaman sonra haciz işlemi için gelirler?

  Çok teşekkürler, saygılar.

  • batık yurttaş dedi ki:

   geçmiş olsun kardeş ben de 38 yaşında bu hallere düştüm.. sıkma canını emin ol sokakta gördüğün 10 insandan 8 i bizim gibi… keşke olmasaydı ama durum bu maalesef…

   yeni yasadan sonra evlere icraya pek geleceklerini sanmıyorum…

   öncelikle bilmelisin ki icra mahallinde yetkili olan icra memurudur.. avukat hakimiyet kurmaya çalışırsa hemen tepkini koy… yetkili memurdur sizin icra mahallinde yeriniz yok.. gerekirse lütfen dışarı çıkın de… ayrıca yasal olmayan şekilde sadece avukatlar icraya gelmiş gibi memursuz eve geliyormuş duyduğumuz kadarıyla memur yoksa içeri alma hatta direk baroya ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulun…

   evdeki eşyalardan ikincisi ancak haczedilir.. onu da icra memuru gerekli görürse… annenize ait özel şeylere dokunamzlar bilezik küpe falan…

   icra memuru kağıt imzalatmak isterse dediğin gibi kağıdı iyi oku… yedieminlik kabul etme yani imzalama… haczedilecek eşya yok kağıdı ise imzalayabilirsin.

   hacze gelme işi için icra dairesine haciz için harç falan yatıracak. memuru ikna edecek… falan… filan… bu tamamen avukatın niyetine bağlı…

   üzerine kayıtlı bir şeyin yoksa güç sende unutma… icra memuruna iyi niyetini göster… borçlarını ödediğini ödemeye gayret ettiğini bir kaç aydır sıkışık olduğunu… ama düzelince ödemeye devam edeceğini söyle… sıkıntı olmaz kolay atlatırsın..

   kal selametle

   Allah (cc) yardımcımız olsun..

  • şükran dedi ki:

   cem kardeşim
   bu durumu birtek sizin yaşadığınızı düşünmeyin.ve bundam mahcubiyette duymayın borçlu olan suçlu değildir.çok değişik nedenlerle bu konumları hepimiz az veya çok yaşadık.bazılarımız daha az bazılarımız deprem şiddetinde ağır travma.
   elbette borçlarımızı imkanlar elverdiği ölçüde ödeyeceğiz.5 temmuzda yasa çıkmadan önce normal yaşamı devam ettirme şansımız yoktu.hayatımızı durma noktasına getiriyorlardı.
   çok şükürler olsun ki yeni yasa bize normal hayata devam imkanı sundu.hayatı yaşanabilir kıldı.haczi çok ciddi anlamda sınırladı,icra memuru ve avukatların keyfiyet ve haddi aşan tutumlarını durdurdu.
   anneniz anlattığınız duruma göre 3.şahıs konumunda.eşyalar ve ev onun borç sizin.
   yapılacak icra takibinde yasaya göre 19 mayıs 2012 tarihli ve28297 sayılı resmi gazetede kanunlaşan durumşöyledir.
   anayasa mahkemesi icra ve iflas kanununun88/2.maddesi 3.şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedilince alacaklının muvafakiyeti ve 3 şahsın kabulü halinde 3.şahsa yediemib bırakılır maddesi anayasaya aykırı bulunarak iptal etti.
   karara göre,artık icra avukatları 3.şahsa ait olan bir iş yerineveya eve girip borçluya ait olduğu iddia ettiği malları muhafaza altına alamayacak.
   farzedin ki yasa tanımayan hak hukuk tanımayan insanlara denk geldiniz.annenizin eşyasını yediemin bıraktı veya kaldırdı.
   ilk yapacağınız derhal annenizin adına tazminatlı istihkak mahkemesi açarsınız.tek celsede biten mahkemedir genelde.yoruma açık bir mahkeme değildir.konuşmanız gerekmez.mahkemeye sunduğunuz resmi belgeler net kararın çıkmasını sağlar.sonuç olarak ev ve eşyaların annenize ait olduğu mahkeme tarafından tescillenir.bir daha o kapıya kimse gelemez çünkü suç teşkil eder.
   ayrıca bu işlemi yapan memur ve avukatı ilgili yerlere şikayet edersiniz dikkate alınır.
   cem bey hukuken bir çok haklarınız var lütfen bunları sıkı takipleyiniz.

 131. Umut Ufuk dedi ki:

  ASLINDA BU YASAL DÜZENLEME İÇİN GEÇ DAHİ KALINMIŞ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR.Gerçekten günümüzde,ev eşyalarının haczedilip muhafaza altına alınmasının borçlu ve ailesinde psikolojik travmalara sebeb olduğu,etrafa karşı yaşanan mahcubiyet yanında ailelerin dağıldığı,bu sebeble parçalanmalar yaşandığı,intiharların dahi yaşandığı,ev eşyasının haczinin borcu tahsil amacıyla çoğu zaman gereksiz olduğu,bir tehdit ve baskı unsuru olmasının haricinde ekonomik bir değer olarak tahsil sağlamadığıbilinen bir gerçek. Bu nedenle çağın gereksinimlerine uygun olarak ev eşyasının haczi yasal düzenlemeler ile engellenmelidir.
  (hukuknet sitesinden alıntı)

 132. Umut Ufuk dedi ki:

  Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı
  1 Ekim 2012 – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı TL için yüzde 2,34, ABD Doları için yüzde 1,70 ve Euro için yüzde 1,64 olarak belirlendi. Aylık azami gecikme faizi oranı ise TL için yüzde 2,84, ABD Doları için yüzde 2,20 ve Euro için ise yüzde 2,14 seviyelerinde tutuldu.

  Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizleri ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
  “24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/16 sayılı Bankamız Tebliği’nde belirlenen ve 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları değiştirilmemiş olup, söz konusu oranlar 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren 3 aylık süre için de geçerli olacaktır.

  Dolayısıyla, 1 Ekim 2012 – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı; TL için yüzde 2,34, ABD Doları için yüzde 1,70 ve Euro için yüzde 1,64, aylık azami gecikme faizi oranı ise TL için yüzde 2,84, ABD Doları için yüzde 2,20 ve Euro için ise yüzde 2,14’tür. Söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecektir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gelecek 3 aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları bu tarihten önce yine kurumumuz tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.

  Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha fazla belirlemektedir. Bu nedenle kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.”

 133. Umut Ufuk dedi ki:

  HACZİ CAİZ OLMIYAN MALLAR VE HAKLAR
  MADDE 82 – (Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.46) Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:
  1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,
  2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, 2. (Değişik: 6352 – 2.7.2012 / m.16) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya, 3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası, 3. (Değişik: 6352 – 2.7.2012 / m.16) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,
  4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan
  alât ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,
  5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,
  6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lâzım olan tohumluğu,
  7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alât ve edevat,
  Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,
  8. Borçlar Kanunu’nun 510′ uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,
  9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde mâlûl olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikram yeleri,
  Askerî mâlûllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,
  10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,
  11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lâzım gelen paralar,
  12. Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.) 12. (Değişik: 6352 – 2.7.2012 / m.16) Borçlunun haline münasip evi,
  13. (Ek: 6352 – 2.7.2012 / m.16) Öğrenci bursları.
  Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2,3,4,5,7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.
  (Ek fıkra: 6352 – 2.7.2012 / m.16) Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.
  (Ek fıkra: 6352 – 2.7.2012 / m.16) İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.

  MADDE 8 – (Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.4) İcra ve iflâs daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vâki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra müdürü veya yardımcısı veya kâtibi tarafından imzalanır.
  (Ek fıkra: 6352 – 2.7.2012 / m.2) İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.
  İlgililer bu tutanakları görebilir ve bunların örneğini alabilir. İcra ve İflâs dairelerinin tutanakları, hilâfı sabit oluncaya kadar muteberdir.

  MADDE 99 – (Değişik: 3890 – 3.7.1940 / m.1) Haczedilen şey borçlunun elinde olmayıpta üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa icra müdürü o şahıs aleyhine icra mahkemesine müracaat için alacaklıya yedi gün mühlet verir. Bu mühlet içinde merci hâkimliğine dava ikame edilmezse üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılır. MADDE 99 – (Değişik: 6352 – 2.7.2012 / m.20) Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü
  kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

  MADDE 86 – 5237 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmişolması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.”

 134. Umut Ufuk dedi ki:

  BİR ÇOK KEZ SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI,

  EV HACZİ SINIRLANDIRILMIŞDIR……………………………………..
  Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya;
  ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”
  “12. Borçlunun haline münasip evi,”

  GEÇİCİ 10. MADENİN GERÇEK ANLAMI ……………………………….
  Her takip, takip talebinin icra dairesine verilmesiyle başlar, ödeme veya icra emrinin tanzimi, tebliği, haciz, satış, paraların paylaştırılması gibi “takip işlemleri” ile devam eder. Takip talebi ile başlayan icra takibi ya alacaklının tatmini ile yahut da kısmi veya tam aciz vesikası ile sona erer. Arada yapılan muamelelerin her biri bağımsız takip işlemleridir
  Bu da GEÇİCİ MADDE 10 belirtilişdir. “GEÇİCİ 10.MADDE – Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”
  1- yeni yasal düzenlemede, yasadan önce konulan hacizleri kapsamadığı öngörülmüş yani siz yasadan sonra yapacağınız hacizlerde yeni yasayı uygulayacaksınız.Eski var olan hacizleriniz eski yasaya göre işlem görecek.
  2- ev haczi taleplerinizin reddi doğru değildir.Zira yasada yaşamın idamesi için gerekli ihtiyaç olan ev eşyası haczedilemez diyor.yani eve gidip haciz yapamazsın demiyor.haciz memuru hacze gidip yasada haczi kabil olan malın haczine karar verebilecek.Bu durumda icra dosyasının değişiklikten önce açılmış olmasının pek bir önemi olmuyor.
  EMEKLİ AYLIĞI HACZEDİLEMZ……………………………………
  5510 sayılı kanunun 93. maddesinde 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklik Madde93.”Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmü getirilmiştir
  ARTIK İCRA MEMURU KEYFİ DAVRANAMAZ………………………..
  “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır
  KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSA……………………….
  MADDE 86 – 5237 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmişolması halinde, icbarın varlığı kabul edilir
  AVUKAT HACİZDE GÖREVLİ DEĞİL………………………………
  Evde yapılacak hertürlü haciz işleminde icra memurları sorumlu olacaklardır. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir
  6352 SAYILA ÇIKMADAN ÖNCE YAPILAN YEDİEMİNLİK……………….
  Yasa öncesi eşyalarınızı yediemin olarak kabul etmişseniz.Alacaklı bu eşyalar üzerinde hak sahibi olduğundan eşyaların satışı isteyebilir yada muhafaza altına alabilir.
  ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT EŞYALAR……………………………………
  MADDE 99- Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”
  HACİZ TUTANAĞI,……………………………………..
  İcra memuru keyfı davranamaz hazırlanan tutanak mutlaka gerekceli olmak zorundadır.Yazılan gerekce kanun ıle örtüşmez ise haciz itarıza hızlı sonuç verir.
  MAL BEYANI,………………………..
  Mal beyanında bulunulmadığında meydane gelen 10 günlük disiplin suçu kalkmışdır.
  ÖDEME EMRİ,…………………..
  Tarafınıza icra dairesinden gönderilen ödeme emri (tebliğkat) elinize ulaşmaz ise muhtatlıga bırakılması yeterli oldugundan.Borca itaraz için 7 gün süreniz vardır.

  • fedom73 dedi ki:

   Sayın umut bey;
   Bazen annem yanımda kalıyor,bazende diğer çocuklarının yanında kalıyor.Ama ikametgahı bende görülüyor.Madde 99’a göre annem 3.kişi ve benim borcumla alakası yok değilmi.Diyelimki kanunsuz bir uygulama yapıldı ve icra memuru annemin üzerinde olan ve kesinlikle ona ait olan bir yüzüğüne haciz uyguladı.Biz de savcılığa suç duyurusunda bulunduk.Savcı takipsizlik verirse,yargı yolları bitmiş mi oluyor.Yani anayasa mahkemesindemi hakkımızı arayacağız.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn.Fedom,

    yüzükmü dediniz, okadarda değil artık.

    • fedom73 dedi ki:

     Valla umut bey hukuk sitelerinde öyle şeyler yapan avukatların yazıları varki.Hatta avukatın biri “gittiğimiz bir evde gıcıklık için evden hiç bir şey almadım,sadece evin perdelerini aldım” diyordu.

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn.Fedom,

      Yasalar ortada, zaten negeldı ıse bu tür yazmalarından geldı insanlar hemen herşeye ınanım kenara çekıldıler.Halbukı gerçekden yasayı ınceleseler hiçbirseye ınanmazlar.bu bir pıskolojık savasdır.onların sıze bırsey yapamayızmı demesını beklıyorsunuz.Siz haklarınızı ve yasayı bıldıgınız sürece kımın neler yapabılecegını bılırsınız.Bazı avukatların söledıgını ve yazdıklarına aldırıs etmeyeceksınız.
      İnsan hayatında önemli olan özgürlük,sağlık ve aile mutluluğu. eşya ve diğerleri boş.Bence eşyalara bukadar kafa yormayın

 135. kerem aras dedi ki:

  sayın umut ufuk çok teşekkür ederim:
  e devlette yeni dosya numarası vermişler buda yeniden tebligat yapacaklar anlamınamı geliyor eğer öyle ise itiraz hakkım mı var? her eşyadan evde tek yalnızca koltuk takımı buda takım olarak bildiğiniz gibi ve yanlız hiçbirinin faturası yok yıllar önce alınan eşyalar yani fatura gösteremem ne yapmalıyım benim için babamın sıkıntı çekmesini istemem eve gelince haciz tutanağı imzalatıyorlar ya yediemin olarak onu demek istedim bu tutanağa eşya benim değil babamın yanına sığındım deyip imzalasam ne olur cevaplarsanız minnetar kalırım teşekkür ederim.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Kerem,
   Evinizdeki eşyaların ıkıncı yoksa kullandıgınız esyaları muhafaza altına almazlar.Hacze gelındıgınde eşyalarınızı sıze yedıemın bırakmaya çalışacaklardır.Eşyaların haczo olmadıgı ıcın neden yedıemın alasınızkı,kesınlıkle yedıemınlıgı kabuletmeyın.Ozaman eşyalar onlara ait olur ve sonrasında ıstedıklerı zaman satısını ısterler yada alır gıderler.Hiç bir belge imza atmamaya bılırsınız.Buna mecbur degılsınız.

   İnsan hayatında önemli olan özgürlük,sağlık ve aile mutluluğu. eşya ve diğerleri boş.Bence eşyalara bukadar kafa yormayın.

 136. KERİM BOLAT dedi ki:

  sayın umut bey ve sayın celal bey
  18.09.2012 tarihinde evime gelinerek yediemindeki eşyalarımla ilgili muhafaza yapıldı muhafaza yediemin haricinde 2. bir koltuk takımı ve çocuklarımın pc sisnide ek haciz ile aldıklarını burada belşirtmiştim. ayrıca avukat evde istemediğimi belirtmeme rağmen icra memuru eve aldığınıda söylemiştim.
  Bu gün itibariyle memur hakkında görevini kötüye kullanmak adına Ankara cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. savcı bey dilekçemi kabul etti hatta yargıtay 4. ceza dairesinin kararını da eklediğimi görünce inanın bu durumu ben bilmiyordum dedi. yani bir çok görevli bu kararı bilmiyor.
  Bu gün ayrıca gerek muhafazaye gerek ek haciz işlemine gerekse icra dosyamdaki tüm işlemler için ankara 12. icra mahkemesini itiraz davası açtım. yalnız 151 tl harç peşin alındı bu parayı eğer itirazım kabul olursa bana geri ödeyeceklermi. bilginiz varmı biliyormusunuz. birde bu davaların ve suç duyuruzunu nasıl takip edebilirim sürekli adliyeye gitmem mümkün değil.
  selam ve saygılarımla

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Kerim,

   Doğru bir işlem yapmıssınız.Hayırlısı diğelim.Bana söylemeside zor geliyor fakat yediemın olarak ımzaladıgınız esyaları alamazssınız.Fakat bellıde olmaz hepsı ıcın karar çıkabılır.Ümit kesilmez.Evet harç parası yatırılıyor.
   Bu davalarınızı elınızdekı dosya numarası ıle e-devletten takıp edebılırsınız.Kısa sürede size bunla ılgıle yazıda adresınızede gelır.tahmını 2-3 hafta ıcersınde hemen sonuçlanıyor.

   • KERİM BOLAT dedi ki:

    umut bey; yediemin dışında alınan 2. koltuk takımını ve pc yi ayrıca talep ettim. Memurun davranışını her satırda dikkate alarak anlattım inşallah hayırlısıyla sonuçlanır.
    teşekkürler.

    • KERİM BOLAT dedi ki:

     yani dava lehime olursa harç parasını geri iade ediyorlarmı birde bu eşyaları lehte karar çıkarsa tekrar harç yatırım depo masrafını da ben ödeyiptemi geri alıyorum. yoksa haklı sebeb gereği ödemeyecekmiyim bu konuda da bilginiz varsa aydınlatırsanız sevinirim.

    • Umut Ufuk dedi ki:

     İnşallah

 137. murat dedi ki:

  Arkadaşlar, başımda son bir sıkıntım kaldı, bu yüzden birkaç sorum olacak, cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler…

  1. Evde olmadığımız zaman hacize gelindi ve çilingire kapı açtırıldı diyelim. Evde tek olan buzdolabı, çamaşır makinası vb… şeyler muhafaza altına alınıp evden çıkartılmış diyelim. Bunları geri alabiliyor muyuz ve sonrasında icra memurundan şikayetçi olabiliyor muyuz?

  2. Evde 2 televizyon var ama birisi(pahalı olan) başkasının üzerine diyelim. Faturası falan her şeyi mevcut. İcra memuru illaki bunu haczedecem diye tutturabiliyor mu yoksa diğer televizyonu mu almak zorunda?

  3.Ben bu aralar geçimimi internet üzerinden 2. el eşya alım satımı yaparak kazandığım için bana sık sık banka havalesi gelir. Avukat bankaya yazı yazıp bu ve bundan sonra gelecek havaleler diyerek haciz koydurtabilir mi?

  4. Son sorumda oturduğunuz meskene tapu dairesine yazı yazılarak haciz konuldu diyelim. (ev 3 hisseli). Bu hacizden sonra “burası benim oturduğum, yaşadığım ev” deyip hacizi kaldırtabiliyor muyuz?

  Cevap veren herkese şimdiden teşekkürler…

  • sargoz dedi ki:

   Sevgili Murat Kardeşim,

   Ev heczinde haksız yere muhafaza altına alınan eşya olursa mevcut durumu icra mahkemesine şikayet ederek eşyaları geri alabilirsin. Ancak 2.televizyonun geri gelmez.

   Alacaklının banka hesaplarına haciz işlemi uygulama yetkisi bulunmaktadır.

   Oturduğunuz evin tapusuna haciz konmasını istemiyorsanız tapuya aile konutu şerhi koydurmanız gerekir.

   Geçmiş olsun

   • murat dedi ki:

    sargoz bey, tskler cevabınız için.. yani tvnin başkasının üstüne olması etki etmiyor anladığım kadarıyla.. bu tvnin sahibi (faturası üzerine olan kişi) şikayetçi olsa geri alabilir mi, bir de bu tapu işinde haciz koyduktan sonra aile konutu şerhi koydurtabiliyor muyuz? tskler.

    • sargoz dedi ki:

     3.şahsa ait mallar yine 3.şahsın oturduğu ev adresinden borçluya ait olduğu iddiası ile muahafaza altına alınır ise istihkak davası açabilir, ispat edilirse eşyalar geri alınır ve tazminat hakkıda doğar. Ancak borçlunun direk mülkiyeti altındaki bir eşyanın başkasına ait olduğunu iddia etmek ortada fatura bile olsa mahkemelerde pekde inandırıcı bulunmamaktadır. Bence siz ilerde bu konularla uğraşmak yerine evdeki 2.televizyondan kurtulun. Yoksa gideni geri getirmek için 1 televizyon parası harcarsınız.

     Tapuya haciz konduktan sonra aile konutu şerhi yine konulabilir ancak bu durum ilk haczi iptal etmez, dava açıp sonuçlarını görmek gerekir. Asıl olan o tapuya aile şerhini önceden koydurtmak.

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn.Murat,
      Sayın Sargoz müsadenizle, eğer evinizde 3. kişiye ait eşyanız varsa futurasıda 3. kişiye ait ise o kişinin resmi ikametgahi sizde görünüyorsa.ozamna farklı uygulama oluyor.Yeni düzenlenen 99.madde bununla ilgili.

      • Umut Ufuk dedi ki:

       “MADDE 99- Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

 138. emre özkurt dedi ki:

  umut ufuk bey anlamak istedigim esyamı alabilirlermi

  • Umut Ufuk dedi ki:

   sn. Emre,
   Asagida yazdim. 6352 sayili yasa dogrultusunda haciz islemi yapilacakdir.ev esyalari (ikincisi haric) muhafaza altina alinmiyor.

 139. emre özkurt dedi ki:

  sayın umut ufuk bey peki esyalarımı haczederlermi ayın 26sında geldikleri zaman esyalarımı alırlarmı

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Emre,

   Yeni yasa ile haciz olayi kalkmadi,sadce ev esyalari muhafazasi kalkti (ikincisi haric), avukatin sizi aramasi normal,hacze gelecegim demeside normal.gun vermsi enterasan. Amac borcluyla konusmak,taahhüt almak ise sanki o gun evde olmayin ben bosuna geleyim dergibi bir mantik.

 140. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli arkadaşlar,

  Bugun aldıgım bır haberı sızlere aktarmak ıstıyorum, bundan 3 hafta önce bir eve haciz işlemi yapılmısdı ve bulasık makınası ıle PC haczedılmısdı.Yapılan uygulamanın yenı yasa dogrultusunda olmadıgı bu esyaların ıkıncısının olmadıgı konusunda icra hakimliğine dilekce verildi.Mahkemeden çıkan karar sonucundan eşyaların haczının reddıne ve bu esyaların ıyadesıne karar verılmısdır.
  Ve bu karar sonrasında bu şehirde artık bunlar haczedılemıyecek.Her şehirde heryerde herkez hakkını aradıkca buna benzer yanlış uygulamalarda alınan bu olumlu kararlar sayesınde ortadan kalkacakdır.

 141. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,
  Borçlarınız için alacaklı vekili tarafında icra dairesinde dosya açılır.Tarafınıza icra dairesi tarafınca ödeme emri(tebliğkat) gönderilir.Bu belgeyı almamış olmanız farketmez.evde yoksanız muhtarlıga bırakılır ve 7 itiraz için 7 gün süreniz vardır.Sonrasında üzerinizde mal varlığı araştırması yapılır,çalışıyorsanız işyerinize maaş haczi yazısı gönderılır.Bu sıralarda borçların tahsilatı için,öncelikle borçlular avukatlık bürolarında çalışanlar tarafında telefonla aranmakda ve borcu ödemesı konusunda bılgılendırılmektedır.Ne varkı bazı bürolarda çalışanları kendılerını kaybetıp dünyayı ben yarattım edası ıle borçluları küçümseyerek hakaret boyutunda konuşmalar yapmaktalar,
  Alacaklı vekilleri gerekli işlemleri yaparak ev veya işyeri haczi için icra müdürlüğüne müracat ederek gerekli harçlar yatırıldıkdan sonra icra memuru ile ev yada işyeri haczine gelir.
  Bazen telefonda bu olayı farklı şekılde yorumlayarak kanunun işleyişini farklı anlatmaktadırlar.(Hemen hacze geliyoruz size 2 saat süre vs gibi)
  Hiçkimse kimseye hakaret boyutunda konuşamaz,bu şekilde davranılırsa o kişiyi bulunduğu bıroya sıkat edınız.Sonuç alınmaz ise hem baroya hemde savcılıga şikayet edebılır hakaret davası açabılırsınız.
  Borçluda alacaklıda insan,Herkez için aynı kanunlar geçerlidir.Kimse kimseden üstün değildir.

 142. emre özkurt dedi ki:

  arkadaslar benim türksele 2009dan beri bi borcum vardı ödeyemedim işlerim ters gitti bugün avukat arayıp bu ayın 26 sında eve hacze gelceni söyledi ve telefonu kapattı ne yapmam lazım yada ne yapabilirim lütfen yardımcı olun tskler.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Emre,

   Ödeme şansınız varsa anlaşarak ödemeye çalışın.Yoksa kanun çerçevesınde gerekli işlemler yapılacakdır.

 143. kerem aras dedi ki:

  mrb arkadaşlar benim eskiden olan bi dosyamı yenilemişler sanırm e devlette öyle görünüyor
  1.Bana tekrar ihtarnamemi göndermeleri lazım
  2.ben babamla yaşıyorum ikametimi yeni aldım kağıdı almasam ne olur
  3.2 kanepeden birinimi allırlar oturma grubunun da mesela 1 kanepesi 1 koltuğunu mu yazarlar.
  yani takımları bozbilirlermi.
  4.ben iflas ettim babamın yanına sığındım böyle tutanağa geçirip imza atayımmı yoksa imzalamayayımmı.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Kerem,

   Eger dosyanız zamnında harç yatırılmadıgı ıcın kapanmıssa alacaklı yenıleyebılır fakat farklı bır dosya numarası olur.
   Bahsettıgınız kağıt sanırım teblğkat, almasanızda olur size verılen sure doldugunda itiraz etmez ısenız borcu kabullenmıs olursunuz.
   Koltuk takım olarak gecer, daha öncede belirttim uzun zamandır koltuk takımların haczı yapılmamakta,ayrıca çok yer kaplıyor,yıpranıyor bu nedenle yedıemın depoları kabuletmıyor.
   Ne tutanagı ımzalayacaksınız anlamadım.Hacze gelındıgınde hacız tutanagından bahsedıyorsanız.Esyalar sıze ait degılse babanıza ayıtse faturası gostermesı yeterlı,kı zaten ıkıncısı olmadıgı sürece esya haczı olmamakda.

   • kerem aras dedi ki:

    sayın umut ufuk çok teşekkür ederim
    e devlette yeni dosya numarası vermişler buda yeniden tebligat yapacaklar anlamınamı geliyor eğer öyle ise itiraz hakkım mı var? her eşyadan evde tek yalnızca koltuk takımı buda takım olarak bildiğiniz gibi ve yanlız hiçbirinin faturası yok yıllar önce alınan eşyalar yani fatura gösteremem ne yapmalıyım benim için babamın sıkıntı çekmesini istemem eve gelince haciz tutanağı imzalatıyorlar ya yediemin olarak onu demek istedim bu tutanağa eşya benim değil babamın yanına sığındım deyip imzalasam ne olur cevaplarsanız minnetar kalırım teşekkür ederim.

 144. selimak dedi ki:

  Banka kimlikleri sokağa attı! 17.9.2012 – 06:52 finans gündem

  Şanlıurfa’da özel bir banka müşteri kimlik fotokopilerini çöpe attı.

  Şanlıurfa’da özel bir banka müşterilerinin kimlik bilgilerinin yer aldığı belge fotokopileri çöpe atıldı. Müşterilerin kimlik bilgilerinin yer aldığı belgeleri, vatandaşlar ve belediye görevlileri topladı. Atatürk Bulvarı üzerindeki özel banka şubesinin önündeki kaldırım ve yola saçılan belgeleri gören vatandaşlar, şaşırdıkları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çöpe atılan belgeleri inceledi. Nüfus cüzdan ve vergi levhası fotokopilerinin başkaları tarafından kullanılabileceğini düşünen polisler, banka görevlilerine ulaşmaya çalışırken, belediye görevlileri belgeleri topladı. Belediye görevlileri tarafından toplanarak poşetlere doldurulan belgeler, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere Sarayönü Polis Merkezi’ne götürüldü.

 145. yok böyle birşey dedi ki:

  Arkadaşlar merhaba,

  1 saat önce başıma gelen olayla ilgili sizden bilgi almak istiyorum, kısaca anlatmam gerekirse,
  sabah saat 10 civarlarında kız kardeşim cebimden aradı ve bir beyin benimle görüşmek istediğini söyledi ve telefonu ona verdi buyrun dedim ben falancı hukuk bürosunun avukatıyım dedi ve falancı bankaya olan borcunuzdan dolayı geldiğini ve icra işlemi yapılacağını borcumuzu ödeyip ödeyemeyeciğimizi sordu ben bi an panikledim (çünkü kız kardeşim ve arkadaşı evde yanlızdı) ve bugün içinde ödemeyi yapacağımı söyledim oysaki bizim elimize ulaşmış herhangi bir icra kağıdı veya uyarı yazısı yok şuana kadar sadece bana avukatlık bürosu bir msj çekti ve kayıtlı bulunan ev adresimize gelinip icra işlemlerinin yapılacağını evde olmamamız durumunda polis nezaretinde kapımızın çilingirci tarafından açılacağını içeren bir msj ayrıca borç babamın kredi kartından dolayı ancak ödemelerle ben ilgilendiğim için ben takip ediyorum bu işlemleri, daha sonra kendimi topladım ve bu avukatın hangi hakla benim evime geldiğini sormak için avukatlık bürosunu aradım bir bayan çıktı ona beni daha önce o bürodan arayan beyi bağlamasını istedim oda kendisinin olmadığını yardımcı olmak istediğini söyledi bende ona bugün sizden bir avukat olup olmadığından emin olmadığım birinin evime gelip borcunuzu ödicekmisiniz yoksa icraya gelemmi dediğini söyledim ve bu kişinin ne hakla benim evime gelebildiğini sordum oda bana böyle bi hakkının olduğunu söyledi bende burasının muz cumhuriyeti olmadığını yasalardan enaz onlar kadar haberdar olduğumu benim evime sadece resmi icra aracı ve icra görevlisi eşliğinde gelinebileceğini söyledim ve bugün ödemeyi yapıp savcılğa ve istanbul barosuna gerekli şikayetleri yapacağımı söyledim oda hiç birşey tutturamayacağımı gidip yapabileceğimi söyledi ve arada birde çok sakin ve gayet seviyeli konuştuğum halde bana sakin olmamı borcumu bugün yatırıp yatıramayacağımı sordu,şimdi siz değerli arkadaşlarıma sorum bu firmayı şikayet etsem sizce gerekli işlemleri yaptırabilirmiyim yoksa havadamı kalır şikayetim? aslında borcu ödeyip ödememe konusundada karasızım çünkü elime gelen resmi bir yazı yok.

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   Eline icra dairesinden tebligat gelmeden ve ihtiyati haciz kararı almadan hemen gelmeleri mümkün değildir ve kanunen gelemezler.Bankalar alacakları için genelde ihtiyati haciz kararı almazlar.Firmayı şikayet etmen neticesinde jesin bir sonuç çıkmaz ve sonunda kovuşturmaya gerek yoktur diye sonuç çıkacak.Ancak görüşmeleri kayda aldıysan netice alabilirsin ve ayrıca kayıt almamış olsan bile şikayet edip haklarında soruşturma başlatacakları için sana bundan sonra saygılı davranmak mecburiyetinde kalacaklar.Bence şikayetini ve orada çalışan sana adını soyadını verenin kayıtlarını mutlaka şikayet dilekçene yaz.Borcu ödeme veya ödeyememe sonunda senin bileceğin bir olay.İnşallah ödeyebilirsin.Ödeme yaparken faizlari sildirerek ödeme yolunu seç.Allah kolaylık versin.Sakın panik yapma güçlü olan sensin.

   • yok böyle birşey dedi ki:

    Celal bey çok sağolun,
    ayrıca siteye ve insanlara olan katkınızdan dolayıda sizi tebrik ederim.

   • cem dedi ki:

    celal bey merhaba.uzun zamandır bu sitenin ve sizler gibi arkadaşların takipçisiyim.bu sorumu siz´. umut bey yada sayın sargoz bey cevaplandırırsanız sevinirim.birkaç bankaya kredi ve kredi kartı borçlarım var ve şu an ödeme gücüm yok.evimi taşıdım ikametimide yeni evime almadım.fakat okul kaydı için kendi kaydımı ve okula gidecek kızımın kaydını babamların oturdugu eve almak zorunda kaldım.okullar açılıncada tekrar ikamet kaydımı başka biryere aldım.fakat edevlet kayıtlarından gördümki benim kaydımı almamdan birgün önce bir banka bana takip işlemi başlatmış ve dolayısı ile mernis kayıtlarına görede babamlara bugün tebligat gitmiş onlarda burada oturmuyor diye tebligatı almamış.benim mernis kayıtlarında şimdi babamların adresi gözükmüyor buna ragmen babamlara gidip icra haciz işlemi gerçekleştirebilirlermi.bu tebligatlar alınmadıgı halde birden direk olarak hacze gelebilirlermi vereceginiz cevaplara şimdiden teşekkür ederim.

    • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

     Senin ikamet kayıtların her neredeyse oraya gitmek mecburiyetleri vardır.Babanlarda kayıt yok ise icra dairesine tebligatdan 7 gün içinde burada oturmamaktadır diye dilekçe vermeleri gerekmektedir veya senin yeni ikametini kayda alıp ilgili icra dairelerine vermen gerekmektedir.Bence babanlar hemen burada yaşamıyor diye dilekçe versinler sende hemen yeni ikamet yerini bir dilekçe ile bildir.Normal bir ev isen alacakları eşya yok.Kanunun sanırım diğer maddelerini biliyorsundur.Allah kolaylık versin.

     • cem dedi ki:

      teşekkür ederim celal bey sagolun.

      • Umut Ufuk dedi ki:

       Sn. Cem,

       Eger baska borcunuz var ıse tekrar babanların bulundugu yere tekrar tebliğkat gitme durumu olusa gelen postacıya yenı adresınızı versınler.Postacı tebliğkatın üzerine bu adresı yazıyor ve aktarma yapıyorlar daha sonra bu bılgıler icra dosyanızada yazılıyor.En garantisi Celal beyin bahsettiği gibi yeni adresinizi bir ıkamet ve bir dilekce ile dosyanıza koydurun.

       • cem dedi ki:

        sayın umut bey verdiginiz cevap için sizede çok teşekkür ederim fakat ben adresimi çoluk çocuk duyup etkilenmesinler diye edevlet üzerinden mobil imza ile daha önce gerçekten ikamet ettigim ama bulunmadıgım biryere aldım bu durumda ne yapmam gerekir

 146. selimak dedi ki:

  Bankacılıkta Sır Saklama Yükümlülüğü (Alıntıdır)

  Günlük hayatta çok karşılaştığımız bir haberdir birkaç hayalperest gencin izledikleri bir Hollywood filminden etkilenip ertesi gün bir banka şubesine soygun maksadıyla girmeleri. Ne ciddi bir planları vardır çoğu kez ne de şubede ne kadar para olabileceği hakkında fikirleri. Bu soygunlarda filmlerdeki gibi çuvallar dolusu para da çıkmaz karşılarına, ağızlarına kadar elmas ve yakut dolu kiralık kasalar da. Yani ne alınan riskin farkındadırlar ne de ne yapmak istediklerinin. Bizim burada dikkatinizi çekmek istediğimiz nokta ise bu haberleri izleriz ama soygun girişiminde bulunulan bankanın ismini de hiç duymayız haberlerde. Her konuda olayın en ince ayrıntısına kadar haberi vermeye istekli olan medya kuruluşları acaba neden vermezler bankanın ismini. Neden hemen bir uzman bulup söz konusu bankanın hangi güvenlik eksiklerinin bulunduğunu sormazlar, hangi banka bu olaya daha çok maruz kalıyor diye istatistik yayınlamazlar hiç düşündünüz mü? Ya da çoğu kez insanlar yakın çevresinden bile sakladığı, finansal durumlarına ait bilgileri bankalarla paylaşırlar. Peki, bankalarla paylaştığımız her türlü bilgi gizlilik anlamında koruma altında mıdır? Bir bankadan kullandığımız bir kredinin ödemesinde problem yaşıyorsak diğer bankanın bunu bilme hakkı var mıdır veya bankanız başka bir banka ile bilgilerinizi paylaşabilir mi? Bankalar ödemesinde sorunlarınızın olduğu borçlarınızla ilgili dosyalarınızı varlık yönetim şirketlerine verebilirler mi?

  Müşteri sırrı, bankacılık sırrı ve ticari sır kavramları bankacılık mevzuatında çok eski kavramlar olmasına rağmen tanımları ilk kez Ticarî Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısında yer almıştır. Müşteri sırrı; söz konusu tasarıda ticarî işletme ve şirketlerin, bankaların, sigorta şirketlerinin, sermaye piyasasında ve malî piyasalarda faaliyet gösteren aracı kurumların, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak müşteriyle ilişkilerinde, müşterinin şahsî, iktisadî, malî, nakit ve kredi durumuna ilişkin doğrudan veya dolayısıyla edindikleri tüm bilgi ve belgeler şeklinde yer almıştır. Ticari sır ise bir ticarî işletme veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, özellikle rakipleri tarafından öğrenilmesi halinde zarar görme ihtimali bulunan ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken, işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin veya bu gibi bilgi ve belgeler olarak tanımlanmıştır.

  Bankacılık Kanununda (Kanun) bankaların ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, mensuplarına ve bunlar adına hareket eden kişilere sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, bankalara ve müşterilerine ait sırları saklama yükümlülüğü getirilmiştir. Banka yetkililerinin sır kapsamındaki bu bilgileri ancak kanunen açıkça yetkili kılınan mercilere açıklayabileceği de hüküm altına alınmıştır. Ancak söz konusu yetkili kişilerin yetkilerini kanundan almaları gerekmekte, aksi takdirde tebliğ ve yönetmeliklere göre bankalardan bilgi istemeleri mümkün olmayacaktır. Diğer taraftan banka yetkilileri gibi BDDK ve TMSF gibi bankaların ve müşterilerinin sırlarına muttali olan kamu kurumu çalışanlarına da görevleri sırasında öğrendikleri bankalara, iştiraklerine ve bunların müşterilerine ait sırları saklama yükümlülüğü getirilmiştir. Kanunda ayrıca BDDK’nın dışarıdan destek hizmeti aldığı kişilerin de bankalar yeminli murakıpları ve bankacılık uzmanları gibi bankalarla ilgili öğrendikleri sırları saklama yükümlülüğünün bulunduğu belirtilmiştir. TMSF’nin dışarıdan destek hizmeti aldığı kuruluşlara ise Kanunda yer verilmemiş, bunların öğrenmiş oldukları sırları açıklamaları üçüncü kişilerin banka ve müşterilerine ait sırları açıklaması gibi değerlendirilmiştir. Kanun’da yukarıda saymış olduğumuz kişiler dışındaki üçüncü kişilere de banka ve müşterilerine ait sırları saklama yükümlülüğü getirilmiştir. Anılan sebeple yayın organlarının da bankalarla ilgili olarak yapmış oldukları haberlerde çok titiz davranmaları gerekmektedir. Ancak banka veya müşterilerin sırlarının açıklanmasına muvafakat göstermesi durumunda suç oluşmayacaktır. Bankaların muvafakati için de yönetim kurulunun onayı, yönetim kurulunun söz konusu yetki devrini genel müdürlüğe yapması durumunda ise genel müdürlüğün onayı gerekmektedir.

  Banka ve müşterilerine ait sırları açıklayan kişiler hakkında Kanun’da bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adlî para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ceza maddesinin ikinci fıkrasında ise söz konusu suçun nitelikli hali düzenlenmiştir. Buna göre bankalara veya müşterilerine ait sırları kendileri veya başkalarına yarar sağlamak amacıyla yapan kişilerin cezalarının altı bir oranında arttırılacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca fiilin önemine göre sorumluların Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları iki yıldan aşağı olmamak üzere geçici veya sürekli olarak yasaklanacaktır.

  Banka yetkilileri için kanun metninde yer alan “sıfat ve görevleri dolayısıyla” ifadesi BDDK ve TMSF yetkilileri için getirilen “görevleri sırasında” ifadesine göre çok daha geniş bir mana taşımaktadır. Bir banka yetkilisinin öğrenmiş olduğu bir bilgiyi sıfat ve görevi dolayısıyla öğrenmediğini iddia etmek pek mümkün olmayacaktır. Söz konusu kamu kurumu yetkililerinin öğrenmiş oldukları bir bilgiyi görevleri sırasında öğrenmemiş olmaları ihtimali sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrenmeleri ihtimaline kıyasla daha olası olarak değerlendirilebilecektir. Bu arada belirtilmesinde fayda gördüğümüz diğer bir husus ise banka yetkililerinin sadece kendi çalıştıkları bankalara ait olmayan diğer bankalara ve müşterilerine ait bilgileri de açıklamasının suç sayılacağı hususudur. Banka ve söz konusu kurum yetkililerinin sırları saklama yükümlülüğü meslekten ayrılmaları durumunda da devam edecektir. Sırların açıklanması sonucunda herhangi bir kişinin veya bankanın da zarar görmesi gerekmemekte olup sırrın açıklanması suçun oluşması için yeterli olacaktır (tehlike suçu). Sırrın açıklandığı anda suç tamamlanmış olacağından söz konusu suça teşebbüs mümkün değildir.

  Kanunda bazı durumlarda sırların başka kişi veya mercilere açıklanmasının veya başkalarıyla paylaşılmasının suç oluşturmayacağı da hüküm altına alınmıştır. Örneğin BDDK’nın yurt dışındaki muadili denetim mercileri ile düzenleyeceği mutabakat zabıtları çerçevesinde vereceği bilgi ve belgelerin sır kapsamında olmadığı Kanunda belirtilmiştir. Yine BDDK’nın elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri, kuruluş ve faaliyet izni verilmesinde, faaliyetlerin denetiminde, düzenlemelere uyulup uyulmadığının izlenmesinde ve Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davaların görülmesinde kullanabileceği hükmü yer almaktadır. Ancak bu şekildeki bilgi ve belgelerin hiçbir kişi, kurum ve kuruluşla paylaşılmaması gerekmektedir.
  Diğer taraftan kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların destek hizmeti kuruluşları ile aralarında akdedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde bu kuruluşların müşterilerinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle yapılacak bilgi ve belge alışverişi ile hizmet temini ve ayrıca kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların kendi aralarında doğrudan doğruya veya en az beş banka tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişi bu hükmün dışında bırakılmıştır. İlk defa Kanun’la getirilen bu yenilik ile müşterilerin risk durumlarının izlenmesi maksadıyla iki bankanın doğrudan doğruya birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarının önü açılmıştır. Kredi Kayıt Bürosu gibi kuruluşlarında yasal dayanağı aslında Kanun’da yer alan söz konusu istisna maddesidir. Bu sebeple bankalar müşterilerine ait risklerin finansal sistemin bütünü içerisinde izlenebilmesi amacıyla ortak hareket edebilmektedirler.

  Bir diğer dikkat çeken husus ise son yıllarda sıkça duymaya başladığımız varlık yönetim şirketlerinin bankalar ile olan ilişkilerinde ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere bankalar geri ödeme performansından memnun olmadıkları riskleri uzun bir dönem bilançolarında tutmak istememektedir. Gerek personelini verimli kullanmak gerekse de yeni müşteri ve pazarlara daha iyi odaklanabilmek amacıyla sorunlu portföylerini zaman zaman varlık yönetim şirketlerine belirli bir yüzde ile satmaktadırlar. Ancak varlık yönetim şirketlerinin söz konusu portföyleri alabilmesi için portföy üzerinde detaylı inceleme (due diligence) yapmak istemesi kaçınılmazdır. Bu durumda portföyü satın almak isteyen şirketin banka müşterilerinin sırlarına vakıf olması gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Paylaşılacak bilgilerin mahiyeti, özellikle kredi borçlusunun kim olduğuna dair bilgilerin mahiyeti satışı söz konusu olan kredi alacağına göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin bir bankanın kredi kartlarından kaynaklanan ve yasal takibe intikal etmiş alacaklarını satmak istediği varsayıldığında, kredi kartı alacaklarını satın almak isteyen alıcı adayları devralınacak alacakların borçlularının kişisel bazda kimlik ve özel bilgilerinden ziyade borçlu gruplarının genel ve soyut bilgileri ile yetinebilmektedirler. Bu açıdan bakıldığında kredi kartı alacaklarının ve hatta bireysel kredi alacaklarının satışı halinde alıcı adaylarına kredi borçlusunun kişi bazında özel bilgileri verilmediği sürece, söz konusu bilgilerin alıcı adayları ile paylaşılması ve özellikle bankanın açtığı satış ihalesini herhangi bir sebeple kazanamayan alıcı adayları nezdinde bu bilgilerin kalması durumunda müşteri sırrının ihlal edilmiş olması söz konusu olmayacaktır. Ancak, kredi borçlusunun kimliğinin, banka ile olan ilişkilerinin ve özellikle tüzel kişi borçlular açısından bakıldığında kredi borçlusunun finansal yapısı ve yönetim ilkelerinin önem kazandığı ticari ve kurumsal kredi alacaklarının satışı konusunda, müşteri sırrının açıklanması yasağının ihlal edilmiş olması bakımından daha riskli bir durum ile karşı karşıya kalınma ihtimali söz konusudur. Zira ticari ve kurumsal kredi alacaklarını devralmak isteyen alıcı adayları, borçlu hakkındaki her türlü detay ve kimlik bilgisini, tüzel kişiler açısından bu tüzel kişilerin ortaklarının da detay kimlik ve gelir bilgilerini, bilançolarını, yönetim politika ve prosedürlerini, kredi ilişkisinin başlangıcından buyana süregelen ödeme alışkanlıklarını bilmek ona göre kredi alacağına teklif vermek isteyeceklerdir. Yani alacağın mahiyeti alıcı adayının daha çok detaya girmek istemesine neden olabilecektir. Bu nedenle ticari ve kurumsal kredi alacaklarının bankaca satılması ihtimalinde kredi borçlusunun söz konusu satış öncesinde muvafakatinin alınması müşteri sırlarının ihlali suçlamasıyla karşılaşmamak açısından gerekebilecektir [1].

  Mert YILMAZ

 147. Özgüler dedi ki:

  iyi günler hocalarım aşağıda belirttiğim icra davası bilgileri 21/09/2011 tarihinde ciro attığım bir çek den dolayı açıldı 25/11/2011 tarihinde 2 avukat evime icraya geldi buzdolabı ve çamaşır makinasını bana yedi emin olarak bıraktılar tutanağı imzaladım sonra arayan soran olmadı gelip almadılar da 20/11/2012 de askere gideceğim tek yaşadığım için eşyalarımı satmayı düşünüyorum fakat yediemin olduğumdan dolayı bana sorun çıkartırlar mı ben askere gitmeden önce icra müdürlüğüne bildirmem gerekiyor mu veya karşı tarafın avukatlarına ne yapmam gerek yardımcı olur yol gösterirseniz sevinirim saygılarımla.

  Sorgulanan dava ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
  Mahkeme İstanbul 11. İcra Dairesi
  Dosya Türü
  İcra Dosyası
  Açılış Tarihi
  21/09/2011
  Dosya Durumu : Açık
  Dava Türü…

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Özgüler,

   Yedieminlik süresi 1 yıldır.Yedieminlik süreniz 25/11/2012 tarıhınde sona ermektedir.
   Sürenin dolması bekliyeceksiniz fakat askere gideceğiniz için mümkün değil.İcra dairesine konuyla ilgili dilekce vererek durumu izahedeceksiniz.İşlemlerinizi mutlaka resmi yoldan yapın.Avıkata gıder durumu anlatırsanız size tamam sorun degıl zaten 5 gunluk fark var dıyebıler.yada bu sekılde soyler sonra hakkınızda yedıemınlıgı ıhlaldan dava acabılır.

 148. angel dedi ki:

  Sn.UMUT UFUK
  Cevabınız için teşekkür ederim o zaman evimdem eşyalarımı almıyacaklar bundan onu anlıyorum peki diger arkadaslara söylediginiz gibi tekrar hacze gelen oldugu zaman avukat veya yardımcısını evime almak istemesem bir sorun cıkarmı oyle bır olayla karsılasırsam nasıl davranmam gerek

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Angel,
   Sunu iyi bilmek lazim,bazi avukatlar yada bazi icramemurlari hacze gelindiginde yasayi kendilerine gore yorumlayip hareket etmeye calisacaklardir.bu durumda haklarinizi mutlaka savunacaksiniz.bazilari ise yasa neyi gerektiriyorsa islem yapip gidiyorlar.esyalarinizi almaya kalktiklarinda buna izin vermeyin.gitsin nereye sikayet ediyorlarsa etsinler.ne diyecekler biz yasayi cigniyoruzmu diye sikayet edecekler.eskiye dogru degerlendirdigimizde artik yasayi uygulamaya basladilar.haciz gorevi icra memuruna verilmisdir avukata degil.

 149. angel dedi ki:

  merhaba arkadaslar benim evime esımın kredı kartından dolayı hacız geldı ve yenı kanuna gore ıslem yapıldı evımde 2 adet koltuk takımı ve 2 adet klıma vardı bırer tanesını yazıldı ve bana yedıemın olarak ımzalatıp gıttıler daha sonra avukata gıdıp konustuk ve borcu odeyemıyecgımızı soyleyıp gelıp esyaları almalarını soyledık yaklasık 1 ay oldu ama ne gelen var ne gıden baska kredı kartınada borcumuz var ve sureklı ıhbarname gelıyo arıyorlar gelecez dıyorlar ama gelen yok benım sormak ıstedıgım soru haczedilen bır malı tekrar baska banka haczedebilirmi yada dıger banka evden esyaları almadı ama yenı hacız koyan banka alırmı

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Angel,

   Diger alacaklılarda aynı şekilde geleceklerdir ve ıkıncı esyayı haczedeceklerdir.
   1. Baska banka tarıfında ıkıncı esyalar sıze yedıemın bırakıldı,isterse bır sonrakı alacaklı bunlar ıkıncı esya oldugundan yedıemın bırakılmıs olsada muhafaza altına alabılır.Ozaman sıze bırakılan hacız tutanagı ve bır dılekce ıle bırlıkde daha once yedıemın kabul ettıgınız dosyaya işleteceksınız.
   2. İlk alacaklı tarafından yedıemın almıs oldugunuz esyalar ıcın ugrasmak ıstemezler ve gıderler.Çünkü satış ıstendıgınde ılk hacız yapana ödeme yapılır.Halböyle ıken ıkıncı alacaklı bosunu bosuna naklıye ve hamal parası depo parası odemıs olacak.

   diğer konu bir klımanın muhafaza alınmasında klımayı sokmek ıcın servıs gelır bu mınımum 150tl naklıyecı para ıster hamal para ıster depo para ıster.bunları topladıgında yenı sıfır klıma alınır.Koltuk takımlarınıda uzunca bır suredir (yasa cıkmadan öncede) muhafaza altına almıyorlardı çünkü depolar kabul etmıyor ve çok yer kaplıyor ayrıca satısıda olmuyor.bunları ddusunerek yedıemınlık verdıgınız o ıkı esyayı siz alın dedıgınız halde almıyorlardır.

 150. erce eksi dedi ki:

  Arkadaşlar ben soruma cevap bulamadım:)

 151. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,
  Yaşadığınız olayları değerlendirirken veya yaşayacağınız olaylarda mutlaka yenı yasayı okuyun.6352 SAYILI KANUN. Burdan edindiğiniz bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapın ve hareket edin.Böylelikle bir çok yanlış anlaşılma ve haksızlıklar ortadan kalkar.
  Kısa olarak en çok sorulan sorulann cevaplarını tekrar yazıyorum.
  EV HACZİ SINIRLANDIRILMIŞDIR……………………………………..
  Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya;
  ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”
  “12. Borçlunun haline münasip evi,”
  GEÇİCİ 10. MADENİN GERÇEK ANLAMI ……………………………….
  Her takip, takip talebinin icra dairesine verilmesiyle başlar, ödeme veya icra emrinin tanzimi, tebliği, haciz, satış, paraların paylaştırılması gibi “takip işlemleri” ile devam eder. Takip talebi ile başlayan icra takibi ya alacaklının tatmini ile yahut da kısmi veya tam aciz vesikası ile sona erer. Arada yapılan muamelelerin her biri bağımsız takip işlemleridir
  Bu da GEÇİCİ MADDE 10 belirtilişdir. “GEÇİCİ 10.MADDE – Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”
  1- yeni yasal düzenlemede, yasadan önce konulan hacizleri kapsamadığı öngörülmüş yani siz yasadan sonra yapacağınız hacizlerde yeni yasayı uygulayacaksınız.Eski var olan hacizleriniz eski yasaya göre işlem görecek.
  2- ev haczi taleplerinizin reddi doğru değildir.Zira yasada yaşamın idamesi için gerekli ihtiyaç olan ev eşyası haczedilemez diyor.yani eve gidip haciz yapamazsın demiyor.haciz memuru hacze gidip yasada haczi kabil olan malın haczine karar verebilecek.Bu durumda icra dosyasının değişiklikten önce açılmış olmasının pek bir önemi olmuyor.
  EMEKLİ AYLIĞI HACZEDİLEMZ……………………………………
  5510 sayılı kanunun 93. maddesinde 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklik Madde93.”Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmü getirilmiştir
  ARTIK İCRA MEMURU KEYFİ DAVRANAMAZ………………………..
  “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır
  KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSAMaddenin 2. Fıkrasına göre kamu görevlisi bir menfaat sağlamamış olsa bile görevinin gereklerini yapmayarak kişilerin mağduriyetine neden olmuşsa “3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “ demektedir.Keyfilik bir görev ihmalidir.
  AVUKAT HACİZDE GÖREVLİ DEĞİL………………………………
  Evde yapılacak hertürlü haciz işleminde icra memurları sorumlu olacaklardır. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir
  6352 SAYILA ÇIKMADAN ÖNCE YAPILAN YEDİEMİNLİK……………….
  Yasa öncesi eşyalarınızı yediemin olarak kabul etmişseniz.Alacaklı bu eşyalar üzerinde hak sahibi olduğundan eşyaların satışı isteyebilir yada muhafaza altına alabilir.

 152. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn.Kerim Bolat,

  Size uygulanan haciz yeni yada eski dosya mantıgı ıle yapılmıs bır hacız işlemı değildir.6352 sayılı kanun çıkmadan yedıemınlıgı kabul ettıgınız için işlem yapılmış.Bu eşyaları alma hakları var hatta satış isteme haklarıda var.
  Sizde meydana gelen haciz işlemi:
  1.Yedieminlik haricinde bir ikincisi yoksa esya alınmaz.Sizde ıkı adet koltuk takımı oldugu için birini almış.Yapılan işlem kanuna uygun.

  2.6352 sayılı kanun öncesi yapılan haciz sırasında yedieminliği kabul ettiğiniz için eşyaların ister satışını isterler ister muhafaza altına alırlar. Yapılan işlem kanuna uygun

  3.Avukat haciz sırasında yetkili değildir.Eve almama hakkına sahipsiniz.

  4. Yapılan haciz tutanağında muhafaza varsa tutanağın bir kopyasını size vermeleri lazım.Bunu dosyanızdanda alabilirsiniz.

  Burada neye istinaden icramüdürünü şikayet edeceksiniz anlamadım.Yapılan işlemler eğer anlattığınız gibi ise her şey yasalara uygun.

  Yeni eşya alırsanız bu eşyalarınızdan bireradet olursa muhafaza yapamazlar.Çünkü yapacakları işlem yeni yasadoğrultusunda olacakdır.

  Bunalıma girip yanlış bir şey yapmanıza gerek yok.En önemlisi sağlık ve özgürlükdür.Bunu unutmayın.

  Ayrıca gecen haftalar Ankara idim.Oradaki görüşmelerimde artık neredeyse Ankarada yaprak kımıldamıyor yani muhafaza olayı kalktı.Sadece istenilirse yediemin olanları alıyorlar.Daha önceki yazımdada Ankaradaki yapılan işlemi paylaşmışdım.

  Çok geçmişolsun,

  • KERİM BOLAT dedi ki:

   umut bey merhaba cevabınız için teşekkürler.
   benim evimde yediemin dışında olan 2. bir oturma grubu vardı onu da almışlar yani 2 oturma takımının ikisinide aldılar. ayrıca icra müdür yardımcısına avukatı içeride istemiyorum dememe rağmen evdeki tüm herkesi dışarı çıkarttı avukatı da içeri aldı polis nezaretinde. ayrıca çocuklara ait 1 adet masa üstü bilgisayar vardı onu da alığ giötürmüşler.
   ayrıca icra müdür yardımcısı ve avukatla her defasında sözlü ve fiili tartışma yaşıyorum ve icra müdür yardımcısı ile avukatın vekili özel hayatında da yeni tabirle kanka bunlar. ve taraflı davranıyor buna polisler de şahit oluyor komşularda.
   ben bu sebebten görevi kötüye kullandığına dair suç duyurussunda bulunmak istiyorum. 2 koltuk takımı ve pc içinde itiraz etmek istiyorum çünkü bunlar yedieminlik mallar içinde yoktu 2. bir haciz işlemi düzenlemesi gerekmezmiydi. lütfen yol gösterin.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn Kerim,

    Şu şekilde düşünürsek, yaklaşık 2 yılı aşkın süredir borçlu istesede koltuk takımları hacız olmuyordu çünkü yediemın depolarında muhafazası zor (fare yıyebılır vs). sadece TV,buzdolabı,çamaşır makınası gıbı eşyaları haczediyorlardı.Sizin durumunuzda daha önce yedieminlikde bulunduğunuz için bunu kullanmışlar ve ters düşme sonucu inatlaşma olmuş anladığım kadarı ile.Burada yapacağınız işlem. Yediemin olarak imzaladığınız eşyalar dışında bazı eşyalarınıza haciz yapıldığını ve haciz sırasında yaşanan olayları belırterek icra memuru hakkında suç duyurusunda bulunabılırsınız.Şunu atlamayın evınızde ıkı takım koltuk grubu vardı ikisinide haczeddilerse dilekcenize bunu belirtin birini almalı dıgerını bırakmalıydı.yoksa acıklık getırmez ısenız ıkı adet koltuk takımı görebılır ve sonuç olumsuz olur.

 153. emre özkurt dedi ki:

  arkadaslar benim bi davam vardı sonuc olarak obama cıkmıs bu ne demektir

 154. UFUK dedi ki:

  sn sargoz selamlar,,
  bu varlık şirketleri telefon edip avukat da olmadıkları halde tehditkar tavırlarla taciz ediyorlarmış, bunları şikayet etme mercii varmıdır, yoksa bu tip konuşmaları kayda aldıktan sonramı şikayet etmek gereklidir, bu tip varlık finans şirketlerinin borçlunun anne ve babasına karşı çirkin bir şekilde baskısı söz konusu ne yapılmalı,,, saygılarımla

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn .Ufuk,

   Banka borçları ödenemediğinde açılan icra dosyası belirli bir zaman sonra bankaya avukat vekilleri tarafında geri iyade edilir.Bu dosyalar çok cüzzi fiyatlarla Varlık şirketlerine satılır.Bu şirketler borçluyu ulasmaya çalışıp borcunun faızını sıler hatta anaparayı yarı yarıya düşürerek ödenmesini isterler.Bir çok dosya ile ugrasdıkları ıçın bazen konusmalarında yanlış cümleler kurmaktalar.
   Hiç kimse hiç bir şekilde kimseyi tehtit edemez,alacaklıda olsa.Hakaret edıcı ve tehdit edici konuşmayı kayıt altına alıp şikayette bulunursanuz işlem yaparlar.Zaten bu olayı önce varlık şirketine aktarırsanız sizinle tekrar o sekılde konuşmazlar.

 155. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  HACİZ MEMURU GELİNCE YAPILACAKLAR.

  1. SADECE İCRA MEMURU EVE ALINACAK VE AVUKAT VEYA YARDIMCISI DIŞARIDA KALACAK.YANİ EVE ALINMAYACAK.

  2. İCRA MEMURU EVDE HACİZE DEĞER EŞYA BULUNAMAMIŞTIR DİYE YAZIP ÇIKINCA KENDİSİNE YEŞEKKÜR EDİLECEK VE HOŞÇAKALIN DENİLECEK.

  3. İCRA MEMURU EVDEN EŞYA KALDIRACAĞIZ DERSE ‘’6352 SAYILI YENİ İCRA YASASI BENİM ŞARTLARIMDAKİ EVDEN EŞYA KALDIRILMASINI YASAKLIYOR’’ DİYE KENDİSİNE CEVAP VERİLECEK.

  4. SİZİN DOSYANIZ KANUNDAN ÖNCEDİR DİYE DİRETİRSE KENDİSİNE ‘’GEÇİCİ 10.MADDEDEN BAHSEDİYORSUNUZ AMA O MADDE PARASAL İŞLEMLERDEN BAHSETMEKTEDİR’’ DEYİP DAHA FAZLA ZORLAMAYIN DİYECEKSİNİZ.

  5. HALA BEN HACİZ YAPARIM VE EŞYAYI KALDIRIRIM DİYORSA’’ BEN EŞYALARI KALDIRMANIZA İZİN VERMİYORUM.BANA ZOR KOŞMAYIN.YASAYA AYKIRI HAREKET ETMEYİN ZİRA DEVLET MEMURUSUNUZ.MEMURİYETİNİZİ KÖTÜYE KULLANMANIZDAN DOLAYI AYRICA HAPİS CEZASI İLE YARGILANIRSINIZ.BEN EŞYAYI VERMİYORUM GİDİN BENİ ŞİKAYET EDİN’’ DİYECEKSİNİZ VE KENDİSİNİ UĞURLAYACAKSINIZ.

  6. BÜTÜN BUNLAR OLUŞURKEN MUTLAKA 6352 SAYILI YASA VE İLGİLİ MADDELERİ ELİNİZ ALTINDA BULUNSUN.

  7. KİM VE NE OLURSA OLSUN İCRA MEMURUNUN TUTANAĞINI HİÇBİRSURETDE İMZALAMAYIN.ŞAYET TUTANAK TUTMUŞ VE SİZE VERMEMİŞSE ERTSİ GÜN GİDİP İLGİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALABİLİRSİNİZ.

 156. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA TABİ OLACAKTIR
  Yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile uygulamalar yeni yasaya göre yapılacakdır. Ayrıca bakanlığımız bu konu üzerinde gerekli denetimleri yapmaktadır.İcra daireleri kanun çerçevesinde hareket etmektedirler.Avukatların yorumları değil kanunlar uygulanmaktadır.Tatil döneminde olmasından dolayı uygulamalarda bazı aksaklıklar yaşanmaktadır.
  AVUKAT HACİZDE GÖREVLİ DEĞİLDİR,
  Evde yapılacak hertürlü haciz işleminde icra memurları sorumlu olacaklardır. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir
  İCRA MEMURU,HEM ALACAKLININ HEM DE BORÇLUNUN MENFAATLERINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ VE YASALARI UYGULAMAKLA GÖREVLİ BİR DEVLET MEMURUDUR.
  icra ve iflas dairelerince verilen kararların gerekçeli olarak tutanaklara yazılması hükmü getirilmiştir. Bu hüküm gereğince, icra memurunun yapacağı değerlendirme sonucu bir şeyin haczedilip haczedilemeyeceği konusundaki kararını gerekçeli olarak verecektir. Böylece icra memurunun keyfi kararlar vermesinin önlenmesi ve denetim kolaylığının sağlanması amaçlanmaktadır.” İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.”
  GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANAN KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLECEK CEZADA 6352 SAYILI KANUNDA YENİDEN DÜZENLEMİŞTİR
  MADDE 86 – 5237 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmişolması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.”
  YENİ DÜZENLEMEYLA AÇIK BİR ŞEKİLDE HACZEDİLEMEZLİĞİN SINIRI ÇİZİLMİŞDİR.
  – Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  – borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyalar haczedilemez (Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç ve aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya hariç )
  – Borçlunun haline münasip evi
  HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA TABİ OLACAKTIR
  TBMM.KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3652 SAYILI YASA GEREKÇELERİ HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA TABİ OLACAKTIR
  YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN TAKİP İŞLEMLERİ
  Geçici 10. Madde yasanın yürürlük tarihinden önce yapılan takip işlemlerinin eski yasaya tabi olduğunu söylüyor.
  TAKİP İŞLEMLERİ
  Bir icra takibinde birden faz işlem vardır; takip talebi farklı işlemdir, ödeme emri farklı işlemdir, ödeme farklı işlemdir, haciz farklı işlemdir. Şimdi takip eski diye icra memuru banka üzerinden ödeme yapma yerine icradan ödeme yapmaya devam edebilir mi? Bu yasanın amacına aykırıdır.
  HACİZ İŞLEMİ
  Haciz sözcüğünün sözlük anlamı zapt etmek, zorla almaktır. Haciz işlemi ya fiili olarak yapılır, yada kaydı olarak.. Takip talebi ve ödeme emri haciz işlemini kapsamaz. Haciz işlemlerinin başlaması için takibin kesinleşmesi gerekir. Haczin yapılması ise fiili veya kaydı bir işlemdir. Yasanın yürürlük tarihinden önce böyle fiili veya kaydı bir haciz yapılmamış ise bu işlem yeni bir işlem olacaktır ve yeni yasaya tabidir.
  GEÇİCİ MADDE 11’e göre
  “Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.
  Yasanın dışında bir uygulama ile karşılaşırsanız yukarıdaki haklarınızı biliniz.Ayrıca dosya numaranızla birlik de gerekli yerlere ve bakanlığada müracaat edebilirsiniz.

 157. kerim bolat dedi ki:

  sayın sargoz bey sayın umut bey:
  bugün saat 17.30 dan sonra evime gelerek fiili haciz yaptılar.2011 yılında nisan ayında yediemin olarak bıraktıkları eşyaları almaya geldiler. ve alıp gittiler yedi emin harici oturma gurunu da aldılar.ve icra üdür yardımcısı ben istediğimi haczederim dedi. hiç itiraz etmedik. tutanağı imzalamadık ve bize bırakmadılar. icra memuruna avukat evime giremez dedim fakat dinlemdi avukatı da eve aldı.
  Sargoz bey veya okuyan yetkili bilgili arkadaşlar bu dosya 2010 yılında açılmıştı. Ayrıca 2011 de haciz kararı çıkarıp yediemin olarak eşyaları ayrıldığım eşime bırakmışlardı. 2012 yılı nisan ayında tekrar eşyaları almak için geldiler fakat geri bıraktılar. yani dosya da takipte eski haciz işlemide eski sanırım.
  benim size sormak istediğim olay şudur: 1- içra müdürü yediemindekiler haricinde eşya alabilirmi?
  2-haciz memuruna söylememe rağmen avukatın temsilcisini istemediğim halde evime girdirebilirmi?
  3-tutanak yanımızda hazırlanıp imzalamasam bile bir sureti bize verilmesi gerekmiyor mu?

  Ben icra müdürünün göreviniş kötüye kullandığına dair dilekçe vermek istiyorum nasıl olmalı?
  evime yani eski eşime ve çocuklarımın oturduğu bu eve şimdi yeni eşya alsam tekrar haciz yoluyla evden alırlarmı?

  çok bunaldım. çok sıkıldım, artık icra müdür yardımcısını da avukatın yardımcısınıda gözüme kestirdim elimden geleni yapacağım bana acil yol gösterin başımı belaya sokmak istemiyorum.

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   1. Yeddiemin olarak size daha önce bırakyıkları için alabilirler.
   2. Avukatı içeri almama hakkınız var.İlgili kanuna aykırı hareketi icra memuru için aynen burada anlattığınız gibi savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
   3. Evinizde 2 oturma gurubu varsa birini alabilirler.Şayet yoksa tek oturma gurubunuz varsa itiraz dilekçesi ile eşyayı geriye alabilirsiniz ve aynı zamanda icra memuru hakkında görevini kötüye kullanmaktan dolayı suçduyurusunda bulunabilirsiniz.

   Herzaman söylüyoruz.Kanun ilel ilgili kendinizi ilgilendiren maddeleri mutlaka iyi bilin ve icra memuru gelince ona göre davranın.Bu sitenin ilgili birtakım sayfalarında kanunun sizleri ilgilendiren maddeleri mevcutdur.Kopyalayıp yanınızda bulundurun.

   Benimde sormak istediğim bir sorum var. Hangi il veya ilçedesiniz.Allah kolaylık versin.İtiraz etmeyi unutmayın.

   • kerim bolat dedi ki:

    ankaradayım. 23. icra da dosyam

    • kerim bolat dedi ki:

     celal bey ben icra memuruna söyledim dinlemedi beni 2. koltuk takımını aldı. ama dosyan zaten eski diye söyledi

     • kerim bolat dedi ki:

      celal bey ayrıca çocukların masa üstü bilgisayarını da aldılar bu arada buzdolabı ve bulaşık makinasıda yedieminde idi. onları mutfaktan çıkaramadılar. onlar için de tekrar haciz için gelirler mi?

      • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

       Daha önce yeddiemin olarak bıraktuklarını alabilirler ancak yeni aldıklarını mutlaka dilekçe ile itiraz edin ve icra memurunun görevini kötüye kullanmasından dolayı hapis cezası ile cezalanadırılmsını isteyin.Tek olması kaydiyle bilgisayarı ve koltık takımını alamazlar.Mutlaka size baskı yapmak için icra memuru ile avukatın anlaşmasıdır.Yarın icra dairesinden belgeyi alın ve hemen itiraz edin.Birdaha gelip yazılmayan eşyayı almaya kalkarlarsa ben eşyayı vermiyorum gidin beni şikayet edin deyin.Bu arada yazdığım bir yazıyı tekrar yazıyorum ve nasıl davranılacağını mutlaka iyi öğrenin ve öğretin.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Kerim Bolat,

   Size uygulanan haciz yeni yada eski dosya mantıgı ıle yapılmıs bır hacız işlemı değildir.6352 sayılı kanun çıkmadan yedıemınlıgı kabul ettıgınız için işlem yapılmış.Bu eşyaları alma hakları var hatta satış isteme haklarıda var.
   Sizde meydana gelen haciz işlemi:
   1.Yedieminlik haricinde bir ikincisi yoksa esya alınmaz.Sizde ıkı adet koltuk takımı oldugu için birini almış.Yapılan işlem kanuna uygun.

   2.6352 sayılı kanun öncesi yapılan haciz sırasında yedieminliği kabul ettiğiniz için eşyaların ister satışını isterler ister muhafaza altına alırlar. Yapılan işlem kanuna uygun

   3.Avukat haciz sırasında yetkili değildir.Eve almama hakkına sahipsiniz.

   4. Yapılan haciz tutanağında muhafaza varsa tutanağın bir kopyasını size vermeleri lazım.Bunu dosyanızdanda alabilirsiniz.

   Burada neye istinaden icramüdürünü şikayet edeceksiniz anlamadım.Yapılan işlemler eğer anlattığınız gibi ise her şey yasalara uygun.

   Yeni eşya alırsanız bu eşyalarınızdan bireradet olursa muhafaza yapamazlar.Çünkü yapacakları işlem yeni yasadoğrultusunda olacakdır.

   Bunalıma girip yanlış bir şey yapmanıza gerek yok.En önemlisi sağlık ve özgürlükdür.Bunu unutmayın.

   Ayrıca gecen haftalar Ankara idim.Oradaki görüşmelerimde artık neredeyse Ankarada yaprak kımıldamıyor yani muhafaza olayı kalktı.Sadece istenilirse yediemin olanları alıyorlar.Daha önceki yazımdada Ankaradaki yapılan işlemi paylaşmışdım.

   Çok geçmişolsun

 158. vedat dedi ki:

  iyi akşamlar,
  emekli maaşımla ilgili yapılan blokeye bankanın genel müdürlüğüne 4-5 defa yazı yazmam sonuç verdi.Bu gün gelen e posta ile 5510 sayılı kanun gereği blokenin yasal olmadığı ve kaldırılması için şubeye talimat verdiklerini yazmışlar.Bu gün blokeyi kaldırmışlar.Bende dava masraflarımı ve kesilen maaşımı geri istedim.

 159. Umut Ufuk dedi ki:

  BUGUN BİR ARKADAŞIMIZ EVINE YAPILAN HACIZ İŞLEMINI PAYLAŞMIŞ

  Arkadaşlar herkese merhaba

  1 saat önce avukat aradı ve eve hacize geldiklerini söyledi kapıda bekliyoruz ne zaman gelirsiniz dedi hemen geliyorum dedim ve gittim.Gittiğimde icra memuru ve avukat gerçekten kapıda bekliyolardı.Efendi bi şekilde içeri buyur ettim.Direk oturma odasına geçtik.Avukat direk taahhüt verirseniz eşya kaldırmayız dedi.Bende avukat bey ben hiç bi şekilde taahhüt vermem dedim.Memur hanıma dönüp hanımefendi ben size kesinlikle işinizi öğretmek istemem ama yeni yönetmeliğe göre aynı eşyadan iki adet olmayanı kaldıramasınız dedim.Ayağa kalkıp ben bi evi dolaşabilirmiyim dedi tabi buyrun dedim ve odaları gezdirdim.Memur hanım avukata dönüp haciz yapamayacağını söyledi.Avukatta yapacak bişey yok ozaman heralde dedi.Tutanağa haczedilebilecek mal yoktur yazdı.İcra memuru tşk edip gitti.İlk defa böyle bi haciz işlemiyle karşılaştım:10 dakika bile sürmedi.Allah hepimizin yardımcısı olsun.Taahhütten içerde yatan arkadaşlarımızıda inşallah en yakın zamanda aramızda görürüz.Dualarımız onlarla.

 160. gül dedi ki:

  sayın Umut Ufuk Bey taahhüdü ihlal ile ilgili yazmış olduğunuz yazıda davalara katılın kendinizi savunun yazmışsınız.Peki karar ilk davada belli oluyor mu?Kişi hemen hapse atılıyor mu?Çok Teşekkür ederim.Saygılarımla!

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Gül,
   Genelde karar ilk davada sonuçlanır.Yanılmıyorsam süre veriliyor.Fakat sizin kararın sonucuna itiraz hakkınız var eger itiraz ederseniz bir ay kadar daha süre kazanmış olursunuz.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Tazyik hapislerini de dahil ederek uyulması gereken kuralları belirtmiş.
   !0 günlük süre zaten 5275 sayılı kanunun 19. maddesinde vardır
   Yakalama emri
   MADDE 19.- (1) Hükümlü, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kâğıdının tebliği üzerine on gün içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına dair şüphe uyandırırsa, Cumhuriyet savcısı yakalama emri çıkarır

 161. Umut Ufuk dedi ki:

  İŞDE GEÇİCİ 10. MADENİN GERÇEK ANLAMI !!!!!!

  Her takip, takip talebinin icra dairesine verilmesiyle başlar, ödeme veya icra emrinin tanzimi, tebliği, haciz, satış, paraların paylaştırılması gibi “takip işlemleri” ile devam eder. Takip talebi ile başlayan icra takibi ya alacaklının tatmini ile yahut da kısmi veya tam aciz vesikası ile sona erer. Arada yapılan muamelelerin her biri bağımsız takip işlemleridir

  Bu da GEÇİCİ MADDE 10 belirtilişdir. “GEÇİCİ 10.MADDE – Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”

  1- yeni yasal düzenlemede, yasadan önce konulan hacizleri kapsamadığı öngörülmüş yani siz yasadan sonra yapacağınız hacizlerde yeni yasayı uygulayacaksınız.Eski var olan hacizleriniz eski yasaya göre işlem görecek.

  2- ev haczi taleplerinizin reddi doğru değildir.Zira yasada yaşamın idamesi için gerekli ihtiyaç olan ev eşyası haczedilemez diyor.yani eve gidip haciz yapamazsın demiyor.haciz memuru hacze gidip yasada haczi kabil olan malın haczine karar verebilecek.

  Bu durumda icra dosyasının değişiklikten önce açılmış olmasının pek bir önemi olmuyor.

 162. erceeksi dedi ki:

  Arkadaşlar merhaba,

  Bir firmaya toplamda 90,000 tl lik 5 adet karşılıksız çekimiz bulunmaktadır, çeklerin karşılıksız olduğu tarihler 01,08,2011 – 01,12,2011 tarihleri arasındaydı uzlaşma yoluna gidelim taksit taksit ödeyelim dedik tamam dediler ancak 12,09,2012 tarihinde bahsettiğim firmanın avukatları icra mektubu yolladılar, yaklaşık olarak 10-11 ay gibi bir zaman geçti aradan bu duruma itiraz etme hakkımız var mı zaman aşımı söz konusu olabilir mi? bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim,şimdiden teşekkür….

 163. memet dedi ki:

  Arkadaşlar bir konuda daha danışmak istiyorum,

  benim aralık ayında alınmış olan ancak kandırıldığım için yüksek rakamlar gelen ve bu durum düzeltilmezse faturalarını ödemeyeceğimi söylediğim bir avea faturalı hattım vardı. belki 50 kez şikayet edip faturamı düzeltin dedim düzeltmediler. ve icraya verdiler beni bende bilgi teknolojileri kurumuna şikayet ettim aveayı ve o güne kadar fatura doğru ödeyeceksiniz diyen avea siz haklıymışsınız diyerek ana faturadan(ki 600 tl gibi bir şeydi faiz vs) 275 tl yi sildi hatalı işlem yapmışız diye. yani kabul edildi benim şikayetlerimin doğru olduğu ancak avukatlık giderlerini ve faizleri silin öyle öderim dediğimde avukatı arayıp size bilgi verelim dediler gerçektende aradılar geri ve yapacak bir şey yok malesef avukat parasından vazgeçmiyor dediler. sonra avukat aradı sizi icraya verdim ödeme yapmayacak mısınız diye bende dedim haklıyım ne ödemesi sizi mahkemeye vericem daha bu rezillikleri bana yaşattığınız için dedim aman veririsen ver be deyip yüzüme kapandı telefon. şimdi ben ne yapabilirim? ilk baştaki isteklerinin haksız olduğu devletçe tespit edildi avea bunu kabul etti benim ses kayıtlarım var ilk faturada bile düzeltin ödeyeyim dediğim şimdi haklı olduğum anlaşıldı bu işlemler boşa düşmüş olmuyor mu?

  • sargoz dedi ki:

   Bu durumda Icraya (odeme emri) teblig tarihinden itibaren 7 gun icinde basit bir dilekce ile itiraz etmeniz gerekirdi. Icra dururdu, itirazin iptali davasida acamazlardi. Sanirim bu sure gecti. Icra ve borc kesinlesti.

   Yinede icra mahkemesine sikayet edilebilir. Normalde haksiz bir takip islemi var, avukatin parasi temsil ettigi kurumu ilgilendirir. Borcuda silmisler zaten. Ancak Turkiyede hak hukuk tanimadan yakaladimmi koparirim havasinda bircok avukat var. zaten bizim ugrasimizda insanlari bilinclendirerek hukuksal haklarini hatirlatmak.

 164. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI
  BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI
  (m. 143)

  GENEL OLARAK

  Aciz vesikası icra takibi sonunda alacaklıya alacağının ödenmeyen kısmı için icra dairesince verilen belgedir. Bu evrakın düzenlenip alacaklıya verilmesi hiçbir harç ve resme tabi değildir (m.143/I).

  Borçlunun haczi kabil malının bulunmadığına dair haciz tutanağı da aciz belgesi hükmündedir (m.105/I). Ancak bunun için borçlunun sadece haciz mahallinde değil, başka yerlerde de haczi kabil bir malının bulunmaması gerekmektedir.

  Aciz vesikasında alacaklının ödenmeyen alacağı, faizi ve takip giderleri yer alır.

  Aciz vesikasını düzenleme yetkisi icra takibini yapan icra dairesine aittir. İstinabe yoluyla yapılan haciz ve satışlar sonucu bile olsa aciz belgesini düzenleme yetkisi icra takibinin yapıldığı icra dairesine aittir.

  ACİZ VESİKASININ TÜRLERİ

  GEÇİCİ ACİZ VESİKASI
  (m. 105/II)

  Haciz sırasında borçlunun haczi kabil malları bulunmakla birlikte, bunların takdir edilen kıymetlerinin, takip konusu alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa, bu durumu belirleyen haciz tutanağı geçici aciz vesikası niteliğindedir. (m.105/II)

  Burada aciz vesikası haciz sırasında verilmekte olduğu için kesin nitelikte değildir. Çünkü borcu karşılayıp karşılamayacağı ancak satış sonrasında anlaşılacaktır.

  Geçici aciz vesikası verilmesinin tek sonucu, iptal davası açılabilmesine olanak sağlamasıdır.(105/II=277/b.I)

  • memet dedi ki:

   celal bey merhaba

   bugün icra dairesine gittim ve evet gerçekten tutanak tutulmuş ve alınacak mal eiye yoktur diye rapor tutulmuş ancak acilik vesikasını alacaklı talep ederse icra mahkemesi veririmiş dosyalarla ilgilenen genç bir arkadaş öyle söyledi biz talep edemezmişiz ancak banka yani alacaklı derse o evrak hazırlanırmış doğru mu bu? nasıl alabiliriz biz bu kağıdı?

 165. memet dedi ki:

  arkadaşlar merhaba,

  Finansbank çarşamba günü ben evde yokken eve icra yollamış ve ne yazık ki annem gözleri pek iyi göremediğinden kimliklerinide sormadan kendilerini avukat yardımcısı(!) ve icra memuru olarak tanıtan biriyle eve girmişler. ben anneme gereken bilgileri verdiğim için kesinlikle bir evrak imalamamış avukat olduğunu söyleyen bayan memuru dürtükleyip(nasıl olabiliyor aklım almıyor bu durumu) sürekli tahütnameyi imzalat deyip durmuş annemde kestirip atmış ben bir şey imzalamıyorum alın eşyaları gidin imza konusunu açmayın bir daha diye. adlarınıs ormuş ne adamne kadın söylememilş siz bu evraki imzalamazsanız niye söyleyelim falan demişler bütün bunlar olmadan evvel de evi dolaşıp bir şeyler yazmış memurum diyen kişi mutfakta buzdolabının yanınd aduurup ona bakınca annem bu evin temel eşyası dokunamazsınız falan demiş memur da bana işimi öğretme falan diye bağırmış(ben olaydım ah işte şanssızlık) annemde işinzi öğretmiyorum uğraşmayın boşuna demiş.

  neyse sonra tekrar isim sorma faslına geçilince siz bu evrakları imzalamazsanız isim falan vermiyoruz demişler. annemde kapı burda hadi dışarı diye kovalamış bunları. cuma günü avukatlık bürosundan arayıp salak salak bağırmaya başladılar bende telefonu aldım ne bağırıp duruyorsun be gel alıyorsan al eşyaları gücün yetiyorsa gel dedim. ama gelemezsiniz alamazsınız dedim. kadında eşyaları alamam ama yediemin bırakırım dedi bende kime bırakacaksın yediemini muhafazayı kabul eden mi var dedim. yasalardan bahsetemeye kalktı bende biz yeni yasaya tabiyiz boşuna korkutmaya çalışmayın yinede gücünüz yetiyorsa kalkın gelin eşyalar burda dedim. ben geleyimde sen gör dedi bende gelde elinden geleni ardına koyma bir şey yapamazsın kimi kandırıyorsun dedim kadın konultu ne dedi anlamadım kendini kaybetmiş gibiydi neyse yüzüme kapandı telefon. ha bu arada bu memurum diyen kişi annem bunları kovalayınca “sen benim kim olduğumu göreceksin göstericem sana ” demiş. avukatlık burusundakı kısılere dedım kı bu memeur olamaz bu memeursa memuruyetını bıtırırım onun kım o ısmını verım dedım benım haberım yok deyıp yan cızdıler eve gelen avukat kım dıyorum onuda bılmıyoruz dedıler bende dedım kı sızı savcılıga sıkayet edecegım gorusurcez sızınle kımsınız benı aılemı tehtid edebilecegınızı sanıyorsunuz bız bılmıyoruz falan dedi. anneme benden once demısler kı esınızı banka hesaplarını goruyoruz para donuyor hesplarda(yalan butun para benım hesaplarımda donuyor) aradıkalrında bunuda soyledım o bankalar bellı pazartesı onlarlada gorusucez benım kısıel bılgılerımı kım oluyorda sıze verıyorlar dıye. neyse mevzu bu sekılde kapandı ben beklıyorum pazartesı gelsınler dıye artık.

  arada 3 saat gectı bı bayan aradı aynı numara farklı kısı. annemle tartısan eve gelen avukatım dıyen kısıymıs dedı sız boyle demıssınzı ama memur du o kısı ve asla oyle bısey demedı dıyebılırmı tehtıfd etmek cok tehlıkeldıır falan dıyor nıye adınızı vermedınız dedım boyun da asılıydı ordan okuyabılırdı falan dedı. anneme dedım evınızı satarız demıssınız dedım ev babamın nereye satıyoırsunuz sız dedım hem ev aıle konutu kımı kandırıyorsunuz dedım. ıste bız sızlere cok k guluyoruz kulaktan dolma bılgıler bunlar cok guluyoruz boyle konusanları duyunca dedı. bende gulebılırsınız ama evden çöp alamazsınız tek gercek bu sız kendınızı kandırıyorsunuz dedım. tutanakta ne yazdıgını sordum evde alınacak mal yok dıye tutanak tutulmus annem onu bıle ımzalamamıs onada sınır olmuslar. ıcraya gıdıp o memuru sıkayet ettım dıye blof yaptım adını vermedıgınız ıcın ıslem yapamdık eve ıcraya gelmıs gorunmuyorsunuz dedım geldı olur mu ben o beyın adını hatırlamıyorum 28 tan ıcra daıresı var falan dedı. yanındakı adamın adını hatırlamıyormus yanı hukuk burosu calısanıı!dosyaya bakmam lazım yormayın lutfen benı o memurdu ınanın dedı bende dedım terbıyesızlık yapmıs sorucem hesabını hayır kesınlıkle bız bısey demedık annenız gergındı ama o da haklı zor bır durum falan anlattı durdu boyuna. ama su var resmen kolu kanadı kırılmıs bunların lutfen anlasalım bır sekılde odeyın dıyor babamda bunların bu tavrını gorunce ıslerım yoluna gırmeden odeyemem dedı kestırdı attı. yoksa ne bulsa verıyordu oraya. 9 bınlarık borcu 3 ayda 12 bın tl yapmıslar babam dıyo neyse onu oderım gerısını sılsınler yanı ıs it dalasına dondu bıraz da

  ISRARLA SİZ ESKİ YASAYA TABİSİNİZ EVDEN EŞYA ALIRIZ DEDİLER bende alamazsınız bunu sizde bende biliyoruz blöfü bırakın çocuk yok karşınızda dedim.

  .ZATEN BU HACİZ YASASI YAKINDA KALKACAK DEDİ

  bende kalkıyorsa o yenilerin sorunu bu benim kazanılmış hakkım yasalar geriye işlemez kazanımları yok saymaz boşuna nefes tüketiyorsunuz dedim gardı düştü lütfen bizde yardımcı olalım taksitlendirelim ödeyinborcunuzu dedi bende haftaiçine randevu verdim bakalım para hala yok 6 7 ay da olmayacak ama yarın bir icraya gideyim ne olacağını görelim 🙂

  KORKMAYIN arkadaşlar bunlar 5 temmuzdan evvel aslandılar devlet bu aslanın diş ve tırnaklarını söküp durumu eşitledi. şimdi zararsızlar. ancak bilgisiz cahillere yedirebiliyorlar onlarda yerse…

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   Size verdikleri veya henüz almadığınız haciz vesikası önemlidir.Sanırım onda hacize değer eşya bulunamamıştır diye yazar.Dolayısiyle aciz vesikası yerine geçer.Bu belgenin alınmış olduğu tariten itibaren borçlarınızın üzerine faiz koyamazlar.Onu icra dairesinden alın ve saklayın.Ana paraya razılar anlamına gelir.İsterseniz ödemeyin.En az sizi 6 ay rahatsız etmezler.Hatta banka geriye çekip zarar atacağın derse ödenmeden çözülür.

   Kısacası O gün yapılan vesikanın adliyeden yani icra müdürlüğünden mutlaka alınması lazım.Alırken icra müdürünede danışabilirsiniz.İcra müdürleri daha insaflıdırlar ve size ne yapmanız gerektiğini anlatırlar.

   • memet dedi ki:

    sayın toparlaklı teşekkürler bugün gidip o evrakı almaya çalışacağım en azından ne olup ne bittiğini öğrenmem lazım sonrasında gelişmeleri siteyle paylaşırım.

    görünen o ki avukatlar diz çökmüş durumda.

  • Seyfi dedi ki:

   Finansbank avukatlarının en büyük kozları TAAHHÜTNAME İMZALATMAKTIR. Bankanın merkezindeki avukatlar daha anlayışlı oluyorlar bu hususta. Kesinlikle TAAHHÜTNAME İMZALAMAYIN.

 166. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,

  Yediemin depolarındaki mallarınızı almaya gittiğinizde eğer, eşyalarınız (ev esyası,araç,vs) bozulmuş,kırılmış,eksik vs gibi durumla karşılaşırsanız hemen mahkemeye şikayette bulunabılıyorsunuz.Nasıl sıze yedıemın olarak bırakılan esyalarınıza zarar geldıgınde sızlerı suistımalden mahkemeye verıyorlar sızınde hakkınız var unutmayın.Kanunlar herkez için geçerlidir.

  Yedieminliği Suistimal

  Muhafaza görevini kötüye kullanma

  Madde 289

  (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

  (2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması hâlinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

  (3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

  (4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  TCK 289/1’de “kendisine muhafaza edilmek üzere teslim edilen mahcuz üzerinde teslim amacı dışında bulunmak” suç olarak adledilmiştir. Daha önce yedieminliği suistimal için İİK 336/a maddesi uygulanmakta olup 31.05.2005 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. İİK 336/a maddesinde de bazı şartlar vardı. Yediemine muhtıra çıkarılması ve 7 gün içinde mahcuzu/ları teslim etmesi , ayrıca teslim masrafları için gerekli avansın yediemine ödenmesi gerekmekteydi. TCK 289/1’de bu söz konusu olmamakla birlikte “teslim amacı dışında tasarrufta bulunmak” suç unsuru teşkil etmekte. Buna göre mahcuz mal yerinde bulunamaz ise suç unsuru oluşmuştur. Bu durumda savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Savcılık soruşturma sonucu Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar, kanunda şikayete bağlı bir suç olarak sayılmamıştır

 167. Umut Ufuk dedi ki:

  Avukatın Haciz Sırasındaki Görevinin İlişkin Bulunmadığına dair Yargıtay kararı

  T.C. YARGITAY

  4.Ceza Dairesi
  Esas: 2009/3133
  Karar: 2011/3082
  Karar Tarihi: 14.03.2011

  TEHDİT VE HAKARET SUÇLARI – SANIKLARIN HACZİ ENGELLEMEYE YÖNELİK KATILAN AVUKATA TEHDİTLE DİRENME EYLEMLERİ – AVUKATIN HACİZ SIRASINDAKİ GÖREVİNİN YARGI FAALİYETİNE İLİŞKİN BULUNMADIĞI – FAZLA CEZA BELİRLENMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

  ÖZET: Sanıkların haczi engellemeye yönelik katılan avukata tehditle direnme eylemleri nedeniyle, alacaklı vekili olan avukatın haciz sırasındaki görevinin ilişkin bulunmadığı gözetilmeden fazla ceza belirlenmesi isabetsizdir.

  (2709 S. K. m. 141) (5271 S. K. m. 34, 230) (5237 S. K. m. 61, 265)

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

  1- Sanık M. A. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından kurulan beraat hükümlerinin incelenmesinde;

  Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik katılan Y. K.’ın temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

  2- Sanıklar M. A. ve İ. A. hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

  Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

  Ancak;

  a- Anayasanın 141/3, 5271 saydı CYY. nın 34, 230/1. maddeleri uyarınca, mahkeme kararlarının davanın tarafları ile herkesi inandıracak ve Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde olması, Yargıtay’ın gerekçelerde denetimi sağlaması ve disiplin işlemini yerine getirmesi için, kararın dayandığı tüm veriler ile bu veriler konusunda mahkemenin ulaştığı sonuçların, bu bağlamda iddia ve savunmada ileri sürülen görüşler, kanıtların tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen kanıtların belirtilmesi, yargılama sonucunda oluşan vicdani kanıya göre, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen eylem ve bunun nitelendirilmesine ilişkin değerlendirmelerin açıkça gerekçeye yansıtılması gerektiği, buna göre sanıkların hangi söz ve eylemlerle, nerede hakaret ve tehdit suçlarını işledikleri, hakaret suçlarında aleniyet unsurunun ne şekilde oluştuğu, sanıkların tehdit eylemlerinin olayın gelişimine, eylemler arasındaki zaman aralığına göre ne şekilde fikir ve irade birliği içinde gerçekleştirildiği kanıtlara dayalı olarak gösterilmeden, yetersiz gerekçe karar verilmesi,

  b- Sanıkların haczi engellemeye yönelik katılan avukata tehditle direnme eylemleri nedeniyle, alacaklı vekili olan avukatın haciz sırasındaki görevinin ilişkin bulunmadığı gözetilmeden, TCY. nın 265/2 madde ve fıkrası uygulanarak fazla ceza belirlenmesi,

 168. Umut Ufuk dedi ki:

  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay 4. Yargı paketinin hazır olduğunu ekimde Meclis’e geleceğini söyledi

  Demokratikleşmeyle ilgili önemli adımların atıldığını söyleyen Beşir Atalay, “4 temel yasamız demokratikleşmeyle ilgilidir. Ombudsmanlık (kamu denetçiliği) yasası çıktı. Kamu kurumları ve kamu çalışanlarına karşı vatandaşı koruyan bir yasa

  (alıntı)

 169. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,
  Bir süre aranızda değildim.Yurt dışında bulunduğumdan,İşim gereği çoğu zama memlekteime gelmekdeyım..Haciz olayını dısarıda bırcok kıselerle tartısdım.kısaca oradakı işlem buradan farklı.Orada bankalar ınsanları borçlandırmak ıcın degıl dertlerıne cozum ıcın kredı verıyor.Kart ve kredıler gelirlerı dogrultusunda verılmede.Burada ıse çerezgıbı dagıtılıyor.Ödemesede olur ne olacak ıcraya verırım hayatını karartırım dusuncesı var.Ayrıca orada çek amacına uygun kullanılmakda nakıt olarak ya burda 12 ay 24 ay vadelı çekler verılıyor.neye kıme guvenerek verıyorlar anlamıs degılım.Bankalar sokaktan gecene bıle çek vermekde.Ne olacak kartta.Çekde,kredıde ver ver dagıt alamayınca devlete sıgın.bana borcunu odemedı de.Sadece suçlu borçlumu sızce.Zemını hazırlarsan ( sen kapının uzerıne anahtarı bırakırsan) ne olur.Ayrıca.bir kaç gündür bazı illerde bulundum.Bazı zıyaretlerimde aldığım bılgı ve duyduklarım.Ugradıgım yerlerde esyaların muhafaa altına alınmadığı ve ağırlığın işyerleri haczı oldugunu ogrendım.
  Yalnız şöylebir durum var,Alacaklı yeni çıkan yasa ıle borçlunun borcunu ödemıyeceğını düşünmekde.Aslında yanılıyor zaten esya alsalarda almasalarda ödemeıyecek olan ödemıyordu.boşunada bir çok masraf yapılmaktaydı.Borçluda borç ödemek ıcın bulacagı parayı yenı esya ıcın harcıyordu.Elde var sıfır.Bu yanlış düşüncesinden dolayı bocun tahsılatı ıcın alacaklı vekılını sıkıştırmakda,bu nedenle ev haczıne gelındıgınde sankı degısen bırsey yokmus gıbı davranılarak ıslem yapılacagını soylemekteler.eğer alacaklı bılınçlı ıse zaten gerı gıdıyorlar.yada sızın korkup korkmadıgınıza bakıyorlar yanı tepkınızı olcuyorlar.Eger korkarsa yada panıklerse zaten yenılgı kabul edılmıs olunur.artık avukatlarda ıcra memurlarıda yasayı kabullenmıs durumdalar.ama yınede bır umut ya tutarsa dıyerek yola cıkıyorlar.
  Neden se bızım halkımızda tek korku esya ,aman esyamı almasınlar aman aman…. özgürlüğünüzden çokmu önemlı eşya? Siz özgürlüğünüz ile esya alabılırsınız ama esyalar sızın özgurlugunuzu alamaz.
  Bu düşünceleri bildikleri için işleri kolaylaşıyor.Öncelık kafanızda esya hacız korkusunu bıtırın.Deyınkı “buyrun ıstedıgınızı alın bızım amacımız esya degıl bızım amacımız evlatlarımıza yarınlar bıraka bılmek tertemız sıcıl bırakabılmek.Bu borc odenmedıkce bu bızım kamburumuz bız borçla yasamak ıstemıyoruz elbette bırgun odeyecegız.Esyada gözumuz yok ne olacak gıder yenısını alırız ya yarınlar ne olacak ” ınanın almazlar en onemlısıde sız korkunuzu yenmıs olursunuz.,cok cok uzak bır ıhtımalde olsa zorla almaya kalkarlarsa ortamın durumuna göre yasadan bahsedersınız mücadeleye baslarsınız.ayrıca yenı yasayı ıyı okuyun yanlış yapmayın ve herzaman haksızlıkda hakkınızı arayın.
  saygılar

  • Seyfi dedi ki:

   Umut bey ;
   ”Neden se bızım halkımızda tek korku esya ,aman esyamı almasınlar aman aman…. özgürlüğünüzden çokmu önemlı eşya? Siz özgürlüğünüz ile esya alabılırsınız ama esyalar sızın özgurlugunuzu alamaz.
   Bu düşünceleri bildikleri için işleri kolaylaşıyor.Öncelık kafanızda esya hacız korkusunu bıtırın.Deyınkı “buyrun ıstedıgınızı alın bızım amacımız esya degıl bızım amacımız evlatlarımıza yarınlar bıraka bılmek tertemız sıcıl bırakabılmek.Bu borc odenmedıkce bu bızım kamburumuz bız borçla yasamak ıstemıyoruz elbette bırgun odeyecegız.Esyada gözumuz yok ne olacak gıder yenısını alırız ya yarınlar ne olacak ” ınanın almazlar en onemlısıde sız korkunuzu yenmıs olursunuz.,cok cok uzak bır ıhtımalde olsa zorla almaya kalkarlarsa ortamın durumuna göre yasadan bahsedersınız mücadeleye baslarsınız.ayrıca yenı yasayı ıyı okuyun yanlış yapmayın ve herzaman haksızlıkda hakkınızı arayın.”

   Bizleri ancak bu kadar güzel bir yazı ifade edebilir.. Devleti hibe kiredilerle dolandıranların peşine düşmeyenler, vatandaşa güçleri yettiği için ”vurun abalıya ” misali tepemizden inmiyor..

 170. Levo dedi ki:

  Merhaba! Sizlere sormak istediğim bir sorum var.yardimci olursanız sevinirim.cumartesi gunü biz evde yokken icra dairesinden gelmişler ve bir yazı bırakıp gitmişler . Evrakta tekrar geldiklerinde yoksak çilingir ile kapıyı açıp eşyamızı muhafaza altına alacakları yazıyor.altinada aramamız icin avukatin telefonunu yazmışlar. Sormak istediğim tatil Günü’de icramemurlari çalışıyor mu bu yasal birşeyimi ?

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   Cumartesileri çalışma vardır.Daha önce gelip eşyalarınızı yazmamışlar ise mevcut kanuna uygun eşyalarınız varsa yani eşyalarınızdan 2 cileri yoksa hacizde muhafazada yapamazlar.Zaten artık muhafaza olayı neredeyse kalmadı.Sizi tedirgin etmek için o şekilde yazıyorlar.

   • Levo dedi ki:

    Çok teşekkürler cevabınız için.

    • fedom73 dedi ki:

     Değerli arkadşlar, her hangi bir ihtar yapmadan yada geliyoruz demeden gelebilirlermi.Farz edelim bir cenazemiz yada hastamız oldu evi terkedemeyecekmiyiz.
     Birde bu gelme ihtimalleri mesai saatleri dışı,geceyarısı yada pazar içindemi geçerli.

     • sargoz dedi ki:

      Ödeme emri ihtardır zaten.

      Gece, hava karardıktan sonra ev haczi yapılamaz; yapılıyorsa yarıda kesilir. Günün aydınlanması ile yeniden başlar.

      Bunun haricinde resmi tatiller hariç cumt-pazar dahil haftanın 7 günü haciz yapılabilir.

      • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

       Sevgili Sargoz.

       Sanırım pazar gününü resmi tatil olarak gördükleri için hacize çıkılmıyor.Sevgilerimle.

       • fedom73 dedi ki:

        Bilgileriniz için teşekkürler.Bilgisayar,taşınabilir harddisk gibi cihazlarda evde birer tane olmasına rağmem alanlar varmı.Bu konuda duyumlarınız varsa paylaşırsanız seviniriz.Çalıştığım işyerine ait laptopu işlerime evde devam edebilmek içim eve getirmeyi düşünüyorum,ama alınırsa işyerine ait olması sıkıntı çıkarır.

 171. murat dedi ki:

  arkadaşlar acil cevap lütfen 01.10.2011 de mallarıma haciz konulmuştu, bugün geldiler(tam 11 ay geçti) kaldıracaz diyorlar…bu yedieminlik süresi 1 yılmı 6 aymı? birkaç yerde de haciz konulmuş olabilir 5 temmuzdan önce, muhafaza için yeni yasayı uygulamak zorunda diyor…bilen biri acil cevap yazsın lütfen…bir de eved yokken çilingirle açabilirler mi? bunun için de bir yasa çıktı mı? tskler…

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   1.10.2012 ye kadar eşyanızı kaldırmaya hakları var.Yani 1 yıldır.1 yıldan sonra kaldırmazlarsa yeni yasayıa tabi olur.Dua edin veya bir şekilde oylayın 1 yılı doldurun.

   • murat dedi ki:

    cevabınız için tskler, bazı yerlerde haciz önemli değil, muhafaza yeni yasaya göre yapılmalı diyor. bir de ben yokken çilingirle girebilir mi sayın cemal bey, bunla ilgili bir yasa var mı?

    • murat dedi ki:

     bir sorumda sadece yazdıklarını alabilir değil mi, yeni bir şey ekleyemez o listeye?

     • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

      Alırlarsa sadece yazdıklarını alırlar.Siz evde yok iseniz yazılanlar bedelini karşılayabilecekse çilingir ile açtırabilirler.Veya sizi çağırabilirler.Hatta hiç gelmeyebilirlerde.

      • murat dedi ki:

       teşekkürler… bana blöf gibi geldi, alın gidin dedim, şu güne şu kadar ayarlar mısınız, şu anda hiç para veremezmisiniz falan demeye başladılar, ben de söz veremem, bugün de hiç param yok ama bugün hep evdeyim bugün gelin alın malları dedim, bir bakalım deyip gittiler..

 172. selimak dedi ki:

  Risk yönetiminde yeni dönem

  Kredi Kayıt Bürosu, 25 milyon kişinin kredi ve kart bilgilerini paylaşmaya başladı

  12.9.2012 – 12:26 Finans Gündem

  Bugün 25 milyon bireysel yatırımcıya ait 160 milyon veriyi bünyesinde barındıran Kredi Kayıt Bürosu yeni bir dönemi başlatıyor. Bugüne kadar sadece bankalarla paylaşılan kredi ve kredi kart bilgileri artık kişi ve kurumlara da açıldı. KKB’nin yeni ürünü olan Risk Raporu ile herkes kendi kredi ve kredi kartı bilgilerine ulaşırken, artık finansal durumu hakkında da bir sicile sahip oluyor. Böylece bundan sonra ev kiralarken, borç alırken, yeni iş kurarken Risk Raporu sayesinde finansal şeffaflıkta aranan en önemli özellik olarak öne çıkıyor. Yurtdışında yaygın olarak kullanılan Risk Raporu uygulaması ile Türkiye’de de ticari hayat artık daha şeffaf hale geliyor. Bugün sadece kredi ve kredi kartı bilgilerini paylaşan KKB önümüzdeki dönemde cep telefonundan, su faturasına kadar birçok ödeme aracını da Risk Raporu’na eklemeyi öngörüyor.

  10 Eylül’de Herkese Açıldı

  Kredi Kayıt Bürosu’nun daha önce sadece bankalarla paylaştığı “Risk Raporu” 10 Eylül itibariyle herkese açıldı. Bu tarihten itibaren artık hem gerçek kişiler hem de şirketler kredi bilgilerine yönelik olarak alacağı rapor sayesinde tüm finansal durumunu ortaya koyabilecek. Ev kiralarken, borç alıp verirken, yeni iş kurarken kısacası tüm üçüncü kişilerle olan finansal ilişkilerde şeffaflığı gündeme getirecek olan Risk Raporu bireysel riski de azaltıyor.

  Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz;

  “Bugüne kadar sicil sorgulama hizmetimizle bankaların kredi ve kredi kartı tahsislerinde kişilerin ve kurumların finansal durumlarını rapor halinde paylaşıyorduk. Ancak şimdi bu raporları herkese açık hale getirdik. Risk Raporu sayesinde artık vadeli mal satarken, borç verirken, ortaklık kurarken ya da ev kiralarken, kısaca risk aldığınız her işlemde karşı tarafın finansal durumu hakkında bilgi isteyebileceksiniz” diye konuştu.

  Rapor Kişilerin Tüm Finansal Bilgilerini İçerecek

  Rapor içeriğinde bireysel müşteriler için kredili çalışılan finans kurumu sayısı, toplam kredili hesap sayısı, toplam limit ve borç bakiyesi, gecikmedeki kredi sayısı ve borç bakiyesi, mevcut en uzun gecikme süresi, takibe alınmış kredi adedi ve bakiyesi ve en eski takip tarihi bilgileri bulunacak.

  Ticari firma raporlarında ise; kredili çalışılan finans kurumu sayısı, ilk ve son kredi kullanım tarihleri, toplam nakdi ve gayrı nakdi limit ve borç bilgileri, gecikmedeki kredi sayısı ve borç bakiyesi, takibe alınmış kredilerin takip anındaki ve güncel bakiyesi ve en yakın ve en eski takibe alınma tarihleri yer alacak.

  Rapor Sadece Kişiye Veriliyor

  Risk Raporu tüm bankalardan ve bu bankaların istenilen bir şubesinden alınabiliyor. Rapor aldığınız bankanın müşterisi olma zorunluluğu yok. Ancak bankalar raporu sadece kişinin kendisine verebiliyor. Yani Risk Raporu rapor sahibinin bilgisi ve onayı dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmıyor. Su Faturasından Doğalgaza Kadar Genişleyecek

  Risk Raporu’nun önümüzdeki dönemde internet, akıllı telefon gibi farklı kanallar üzerinden de ulaşılabilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. İlk adımının kredi ve kredi kartı bilgileri ile başlatıldığı Risk Raporu’nda önümüzdeki dönemde kapsamı da genişlemesi hedefleniyor. Alt yapı çalışmalarının ardından cep telefonundan su faturasına doğalgazdan vergi ödemelerine kadar birçok adımın Risk Raporu’nda yer alması bekleniyor.

  Yurtdışında En Çok Kiracıdan Rapor İsteniyor

  Yurtdışında yaygın bir şekilde kullanılan Risk Raporu uygulamasına kimlik ve adres bilgileri, ödeme geçmişi, diğer kurumlar tarafından kişinin kredibilitesi hakkında yapılmış sorgulamalar ve icra, iflas mahkeme kayıtlarının yer aldığı risk raporları günlük hayatta sık olarak kullanılıyor. Yurtdışında bu raporlar en çok kredi veren kurumlar, ev sahipleri, sigorta şirketleri, işverenler, kişisel uyarı hizmeti veren kurumlar gibi birçok kurum tarafından riski alan kişi ve kurumlar tarafından talep ediliyor.

  • okan dedi ki:

   internetten nasıl görücez risk raporunu vatandaş olarak

 173. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  İŞTE SİZE BİR SON DAKİKA TRAJEDİSİ.YİNE BİR İCRA AVUKATININ AKİBETİ.
  ALTDA KOPYALANMIŞTIR.

  Bursa’daki evinin elektrik borcunu ödemeyince hakkında icra işlemi başlatılan 52 yaşındaki Dursun Taşer, olayı yakınlarını ziyaret için gittiği Erzurum’da öğrenince öfkelendi. Taşer, icra işlemi başlatan 41 yaşındaki avukat Gülsevim Baysal ile telefonda tartıştı, daha sonra 1235 kilometre yol kat edip bürosunda tabancayla bacağından vurup yaraladı. Polise teslim olan Taşer gözaltına alınırken Baysal hastaneye kaldırıldı.

  Merkez Osmangazi İlçesi Küçük Balıklı Mahallesi’nde oturan Dursun Taşer, dün saat 17.30 sıralarında UEDAŞ’ın avukatlarından Gülsevim Baysal’ı, Uluyol’daki bürosunda tabancayla sağ bacağından yaraladı. Daha sonra polis ekiplerine teslim olan Taşer gözaltına alındı. Verdiği ifadede akrabalarını ziyaret etmek için gittiği Erzurum’da, evine gelen 1500 TL’lik elektrik faturasının 2 bin 500 olarak icraya verildiğini öğrenince Gülsevim Baysal’ı aradığını söyleyen Dursun Taşer, “Kendisi ile yaptığım konuşmada yardımcı olmasını istedim. Bana ‘9 tane evin var. Birini sat öde’ dedi. Zoruma gitti. Bende Erzurum’dan saatler süren otobüs yolculuğundan sonra Bursa’ya geldim ve kendisini vurdum” diye konuştu.

  Taşer, Çarşı Polis Merkezi’ne götürülürken gazetecilere, “1500 TL’lik elektrik borcuma 2 bin 500 TL istiyorlar. Bir de bana ‘Daireni sat öde’ dedi. Bunlar böyle yaparlarsa çok daha avukat vurulur” dedi.

  Bursa Baro Başkanı Zekeriya Birkan’ın sedye ile taşınmasına yardımcı olduğu Gülsevim Baysal ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Baysal’ın ameliyat edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.12.09.2012-23.20

  • murat dedi ki:

   cemal bey, bu çilingirle kapı açma olayı hala devam mı? yasa bunu engelleyen bir madede koydu mu?

 174. Umut Ufuk dedi ki:

  Sevgili Arkadaşlar,

  Özel işlerimden dolayı bir süre sıteye katılamadım.Sn Sargoz basta olmak üzere hepınızden özürdilerim

  • sargozSargoz dedi ki:

   Sn.Ufuk,

   Rica ederim, ne özrü, aksine bugüne kadarki değerli ve fedakar paylasimlarinizdan dolayı tüm arkadaslar adına şahsınıza teşekkürü bir borç bilirim.

  • şükran dedi ki:

   sayın umut ufuk kardeşim
   siteye uzun zamandır çok değerli bilgi ve katkılarınız vardır.insanlara sıkıntıda olanlara”destek olmaktasınız.zaman ayırmanızdan bilgi ve desteğinizden dolayı teşekkür ederiz.bizimle daim kalmanızı arz ederiz.daha yolumuz uzun.çıkmasını beklediğimiz çok değerli insan hak ve özgürlükleriyle ilgili uyum yasaları var.bizlerle beraber kalın lütfen.

 175. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,

  Haciz işlemleri bir çok ilde hatta her ilde yeni yasa dogrultusunda yapılmaktadır.Fakat eborçlunun durumuna bakarak yanı bılgısı tattarak gereklı söylemlerde bulunup esyayı muhafaza altına almaya çalışmaktalar.Buda alacaklı vekılı icra memuru ıle olan anlaşması ntıcesınde geçekleşmekde.Kanunları sızlerde onlar kadar bılın.Bu durum kanun ilk çıktıgında fazla yaşanmaktaydı lakın bılınçlı borçlular tatafında ızın verılmedı ve gereklı sıkayetler yapılıp netıce alınınca bu olayda yok olmaya basladı.
  İnan artık onlarda cıkıl yolu aramaktan bıktılar.yenı yıl sonrası uygulamaya gırecek olan bazı gecıcı maddelerden sonra bu olaylar tamamıyle son bulacak.
  Ayrıca duymus oldugum bır bılgı soyle: ıcra daırelerınce yapılan her ıslemler takıp edılmekde ve gözlem altında kısa sure sonra gereklı işlemlerde yapılacak canı yananlar cıktıgında artık kımse avukatları dınleyerek ıs yapamayacaklar.
  Celal Beyınde söyledıgı gıbı hakkınızı bılın yapılan her ıslemde mutlaka sıkayetcı olun yapabılıyorsanız esyalarınızn alınmasını ızın vermeyın.
  saygılar

 176. fedom73 dedi ki:

  Değerli arkadaşlar.Daha önce şöyle bir sorum olmuştu;
  “Eşimin ailesinden kalan ne kadar altını varsa şu ana kadar satıp kart borçlarına yatırdım.En son 100 gram kadar altını kalmıştı eşim onu bana vermedi.Sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla yeni yasaya göre haciz esnasında haciz memurlarının eşime yani 3.kişiye ait olan şeyleri alamayacağını düşünüyordum.Bilmiyorum doğrumu ama yinede eşim korkusundan altını bankaya şahsına ait hesaba yatırdı.Bu bir sorun teşkil edermi.Yani icradan mal kaçırmaya falan girermi.”
  Arkadaşlar hesap eşinize ait haciz uygulanamaz demişlerdi.Ancak bugün forumları dolaşırken tesadüfen buna benzer problemi olan bir vatandaşımızın sorusuna rastladım.Forumdaki avukat ta “1 ocak 2002 den sora eşlerin malları ortak sayıldığından yarısına haciz uygulanır,mal ayrılığı ilkesine geçin” diye cevap vermiş.Kafam iyice karıştı.Yardımcı olursanız sevinirim.

  • sargoz dedi ki:

   Esin borcundan dolayi borclu olmayan diger esin mal varligina haciz konamaz. Ancak altinlar evde haczedilirse muhafaza edilir.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Fedom,

   Aşagıda bu sorunuza daha once cvp vermıstık.Sıze bır ornek verek anlatayım.Yegenımın hakkında bırcok ıcra dosyası mevcut.Eşinın bankada hesabı (parası) mevcut.Ayrıca baska bır bankaya hesap acarak zıynet esyasını yatırdı.
   Borçlu olanın mal varlıgına hacız uygulanır.Eger esler ayrılacak olursa baskasının borcu yuzunden neden bır baskası kendı hayatını surdurmek ıcın yaptıgı bırıkımı kaybetsın.Boşnma davalarında bıle takılar bayana verılmekde.

   • fedom73 dedi ki:

    Malum çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.Bu süreçte desteklerinizden dolayı siteye emeği geçen herkese teşekkür ederim.

  • şükran dedi ki:

   fedom kardeşim
   sizin borcunuzdan dolayı eşinizin bankada yatan parasına altınına fon hesaplarına repo hesaplarına adına her ne yatırdı ise haciz konamaz.ev eşyaları aynı evin içinde bulunmasından ortak kullanım olarak görülüyor.ikisi birbirinden çok farklı durumlar.
   eşinizin kendi ailesinden kalan menkulleri altın ve parayı kendi hesabına yatırması mal kaçırma değildir.menkuller onun borç sizin.
   mal kaçırma dediğinizde ,borçlu kişinin kendi üzerindeki menkulleri altın para gibi taşınırları veya gayrimenkulleri ev arsa vs.gibi taşınmazları 3.şahısların üzerine aktarması geçirmesidir.
   1 ocak 2002 de yasalaşan mal ayrılığı rejimi şart ve koşulları çok farklı bir durum.sizin evlenmeden önce kazanarak veya ailenizden miras olarak intikal eden varlıklarınız eşinizle herhangibir anlaşma yapmadınızsa sizindir.
   eşinizinde evlenmeden önce kazanarak veya aileden miras intikal yoluyla olan varlıkları onundur.
   mal ayrılığı rejimine göre evlilik birliğinde kazanılan mal varlıklarında her ikinizinde hakkı vardır.evliliğiniz devam ettikçe bu hak sürer.ancak ayrılık durumunda ortak kazanılmış haklar mal varlıkları evliliğinizin süreleride dikkate alınarak hakimin takdiri devreye girer.
   einizin altınları ailesinden kalmış ve aranızda mal rejimi anlaşması yok bildiğim kadarıyla.

   bu sözkonusu altınların ortak sayılabilmesi için evlilik birliğiniz içinde kazanılmış olması lazım.oysa bu altınlar eşinize ailesinden kalmış.

 177. Mybaker dedi ki:

  Sayin toprakli cok guzel diyorsunuzda beni bugun arayan avukat dava dosyaniz yasadan once acildigi icin esyalarin hepsini kaldiririz diyor bende sizin dediginiz gibi 6352 sayili kanundan bahsettim oda bana dediki o baglamaz biz bunu icra memuruada konustuk bize katiliyorlar dedi ve ev esyalarini sorun olmadan kaldiririz dedi gelirlerse ne yapiyim alip giderlerse polis cagartiyimmi

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   Size altda bir yazı gönderiyorum.Bu yazı dahilinde neler olduğunu okuyun ve görün.Zaten avukat içeriye giremez.Bunu kopyalayıp okuyup haklarınızı iyi öğrenin.

   HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA TABİ OLACAKTIR
   Yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile uygulamalar yeni yasaya göre yapılacakdır. Ayrıca bakanlığımız bu konu üzerinde gerekli denetimleri yapmaktadır.İcra daireleri kanun çerçevesinde hareket etmektedirler.Avukatların yorumları değil kanunlar uygulanmaktadır.Tatil döneminde olmasından dolayı uygulamalarda bazı aksaklıklar yaşanmaktadır.

   AVUKAT HACİZDE GÖREVLİ DEĞİLDİR,
   Evde yapılacak hertürlü haciz işleminde icra memurları sorumlu olacaklardır. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir

   İCRA MEMURU,HEM ALACAKLININ HEM DE BORÇLUNUN MENFAATLERINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ VE YASALARI UYGULAMAKLA GÖREVLİ BİR DEVLET MEMURUDUR.
   icra ve iflas dairelerince verilen kararların gerekçeli olarak tutanaklara yazılması hükmü getirilmiştir. Bu hüküm gereğince, icra memurunun yapacağı değerlendirme sonucu bir şeyin haczedilip haczedilemeyeceği konusundaki kararını gerekçeli olarak verecektir. Böylece icra memurunun keyfi kararlar vermesinin önlenmesi ve denetim kolaylığının sağlanması amaçlanmaktadır.” İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.”

   GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANAN KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLECEK CEZADA 6352 SAYILI KANUNDA YENİDEN DÜZENLEMİŞTİR
   MADDE 86 – 5237 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
   “(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmişolması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.”

   YENİ DÜZENLEMEYLA AÇIK BİR ŞEKİLDE HACZEDİLEMEZLİĞİN SINIRI ÇİZİLMİŞDİR.
   – Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
   – borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyalar haczedilemez (Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç ve aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya hariç )
   – Borçlunun haline münasip evi

   HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA TABİ OLACAKTIR
   TBMM.KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6352 SAYILI YASA GEREKÇELERİ HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA TABİ OLACAKTIR
   YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN TAKİP İŞLEMLERİ
   Geçici 10. Madde yasanın yürürlük tarihinden önce yapılan takip işlemlerinin eski yasaya tabi olduğunu söylüyor.

   TAKİP İŞLEMLERİ
   Bir icra takibinde birden faz işlem vardır; takip talebi farklı işlemdir, ödeme emri farklı işlemdir, ödeme farklı işlemdir, haciz farklı işlemdir. Şimdi takip eski diye icra memuru banka üzerinden ödeme yapma yerine icradan ödeme yapmaya devam edebilir mi? Bu yasanın amacına aykırıdır.

   HACİZ İŞLEMİ
   Haciz sözcüğünün sözlük anlamı zapt etmek, zorla almaktır. Haciz işlemi ya fiili olarak yapılır, yada kaydı olarak.. Takip talebi ve ödeme emri haciz işlemini kapsamaz. Haciz işlemlerinin başlaması için takibin kesinleşmesi gerekir. Haczin yapılması ise fiili veya kaydı bir işlemdir. Yasanın yürürlük tarihinden önce böyle fiili veya kaydı bir haciz yapılmamış ise bu işlem yeni bir işlem olacaktır ve yeni yasaya tabidir.

   GEÇİCİ MADDE 11’e göre
   “Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.
   Yasanın dışında bir uygulama ile karşılaşırsanız yukarıdaki haklarınızı biliniz.Ayrıca dosya numaranızla birlik de gerekli yerlere ve bakanlığada müracaat edebilirsiniz.

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   Banada yasadan önce dosyalar açıldı ama 4 tane icra geldi hepsi haczedileck eşya yoktur dedi ve gittiler.Sizinle bizim aramızda herhalde eşya adedi farkı var.Bende her eşyadan birer tane var.Sizde herhalde 2 şer tane var.Yasa aynı yasa.Sana değişik bana değişik uygulanmaz.Uygulayan cezasını görür.İşki sizler yasayı iyi bilin.Size yeni bir örnek yazı daha gönderiyorum.Artık bu derdin bittiğini bilin.Sizinle inatlaşan avukat olursa ömür boyu ödeme yapmayın olsun bitsin.

   BAŞKA BİR SİTEDEN ALINTI VE KOPYALAMADIR.

   herkese hayırlı bir gün diliyorum
   burada yeni haciz korkusu yaşayan arkadaşlar şu son 20 gün zarfında yaklaşık on tane haciz yedik daha önceleri adres kaydımız yoktu
   şunu herkesin bilmesini isterimki bazı icra memurları yeni kanunda ne belirtilmiş ise
   aynı şekilde davranıyor yani hacze kabil mal yoktur deyip tutanak tutup gidiyor
   ama içlerinde bazıları eski dosyadır malı kaldıracaz
   isterseniz gidin şikayet edin diyorlar sakın izin vermeyin buna
   bir tanesi çok ısrar eti zor kulanıyorsunuz diye biz aynen şunu söyledik kanuna aykırı mal kaldıramazsınız şayet illada kaldıracaz diyorsanız bu zorbalığı giriyor
   o zaman bizde zorbalık yapıyoruz vermiyoruz siz gidin şikayet edin dedik
   ve avukat tek kelime etmeden gitti
   ona göre davranın yani kaldırın biz şikayet edecez demeyin sonrada gidip boş yere uraşmayın mahkeme ile bırakın onlar uğraşsın dursun
   bu tür açıklara yol vermeyinki bu kanunlar yerli yerine otursun korkmayın
   kesinlikle yasal olarak bişey yapamazlar hakları yok
   onların yapmak istediği tek şey çevreye karşı bunları küçük düşürelim zorda kalsınlar diye bu tür şeyleri yapıyorlar
   ama düşünün koca bir buzdolabını gütürsünler sen şikayet et tekrar geri getir ve yatıracağınız harç parası onun için sakın izin vermeyin
   tüm herekese saygılar sevgiler cümleten kolay gelsin

  • hakan dedi ki:

   Sayın mybaker böyle sözlere inanmayın evinizden hiç bir şey kaldıramazlar ve yeltenemezler bu sorumluluk altına haciz memuru giremez,aksi yönde yapaçakları haciz onların başı kanunla belaya girer kanuna aykırı işlem yapmaktan yapaçagınız her türlü şikayet,suç duyurusu ve açaçagınız mahkeme onları,kanuna aykırı davranmaktan cezalandırır,avukatıda aynı şekilde

   saygılarımla

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Maybaker,

    Celal Bey çok güzelaçıklamış.

   • Mybaker dedi ki:

    Ben yasalarin hepsinden ciktilarini alayim gerekirse polis cagirtip ole alayim iceri. Ben odemem demiyorumki kolaylik saglayin diyorum indirime gitmiyorlar ben napiyim

  • şükran dedi ki:

   mybaker kardeşim
   dosyanızın ne zaman açıldığının önemi yok isterse 20 yıl önce açılsın.
   eğer 5 temmuzda yasa çıkmadan önce icra memuru tarafından evinizde herhangi bir işlem yapılmadıysa yedieminlik gibi yeni yasaya göre hareket etme mecburiyetleri var.
   yasal haklarınızı takip ediniz.avukatlar ne yazıkki her tür söylem içine girebiliyor yasal olmamasına rağmen şahısları arayıp şöyle veya böyle uygulama yaparız diyebiliyor haddi aşan rencide eden konuşmalar yapabiliyorlar ne yazıkki.

   öncellikle hakkınızda yasal dosya açmış borçluların aranması rencide edilmeleri yasal değildir.bu konuda şikayetiniz olursa dikkate alınır.borçluları arayamazlar
   5temmuzda çıkan yasaya avukatlar ve icra memurları uymak zorundadırlar.uymazlarsa cezai müeyyideleri vardır.
   evinize gelen icra memurunu kimliğini gördükten sonra evinize alınız.gerekirse polisle birlikte alırsınız.
   haciz esnasında avukatı kesinlikle evinize kabul etmeyiniz avukatlar hacizde görevli değildirler.
   evinizden haksız iekilde tek adet olan ev eşyanızı ikazınıza rağmen kaldırırlarsa derhal şikayetinizi eşyanızı geri almak için hemde görevi ifa eden memur için yapın.
   biz icra memuru ile konuştuk bize katılıyorlar ifadesi çok inandırıcı bir şey değildir.çünkü hiçbir aklıbaşında icra memuru sadece avukat istiyor diye kendini yakmaz.hiçbirşey eskisi gibi değil .
   yeterki haklarınızı iyi takip edin.

   • Mybaker dedi ki:

    Yok adresim olmadigi icin bulamadilar sadece muhtarliga tebligat yapmislar onun disinda hicbir islem yapilmadi demekki korkutuyorlar

 178. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  SON KEZ YAZIYORUM.ARTIK NORMAL EVLERDEN EŞYA KALDIRMA VE HACİZ OLAYI KALMADI.TEK TÜK OLANLARDA KÖTÜ NİYETLİ VE MUTLAKA İŞBİRLİKÇİDİR. HERŞEYİ GÖZE ALAN MEMURLAR TARAFINDAN YAPILIR VE O DA GEREKEN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN DOLAYI HAPİS CEZASINI ALIR.
  ALTDA NASIL DAVRANILMASI GEREKTİĞİNİ YAZIYORUM.

  HACİZ MEMURU GELİNCE YAPILACAKLAR.

  1. SADECE İCRA MEMURU EVE ALINACAK VE AVUKAT VEYA YARDIMCISI DIŞARIDA KALACAK.YANİ EVE ALINMAYACAK.

  2. İCRA MEMURU EVDE HACİZE DEĞER EŞYA BULUNAMAMIŞTIR DİYE YAZIP ÇIKINCA KENDİSİNE YEŞEKKÜR EDİLECEK VE HOŞÇAKALIN DENİLECEK.

  3. İCRA MEMURU EVDEN EŞYA KALDIRACAĞIZ DERSE ‘’6352 SAYILI YENİ İCRA YASASI BENİM ŞARTLARIMDAKİ EVDEN EŞYA KALDIRILMASINI YASAKLIYOR’’ DİYE KENDİSİNE CEVAP VERİLECEK.

  4. SİZİN DOSYANIZ KANUNDAN ÖNCEDİR DİYE DİRETİRSE KENDİSİNE ‘’GEÇİCİ 10.MADDEDEN BAHSEDİYORSUNUZ AMA O MADDE PARASAL İŞLEMLERDEN BAHSETMEKTEDİR’’ DEYİP DAHA FAZLA ZORLAMAYIN DİYECEKSİNİZ.

  5. HALA BEN HACİZ YAPARIM VE EŞYAYI KALDIRIRIM DİYORSA’’ BEN EŞYALARI KALDIRMANIZA İZİN VERMİYORUM.BANA ZOR KOŞMAYIN.YASAYA AYKIRI HAREKET ETMEYİN ZİRA DEVLET MEMURUSUNUZ.MEMURİYETİNİZİ KÖTÜYE KULLANMANIZDAN DOLAYI AYRICA HAPİS CEZASI İLE YARGILANIRSINIZ.BEN EŞYAYI VERMİYORUM GİDİN BENİ ŞİKAYET EDİN’’ DİYECEKSİNİZ VE KENDİSİNİ UĞURLAYACAKSINIZ.

  6. BÜTÜN BUNLAR OLUŞURKEN MUTLAKA 6352 SAYILI YASA VE İLGİLİ MADDELERİ ELİNİZ ALTINDA BULUNSUN.

  7. KİM VE NE OLURSA OLSUN İCRA MEMURUNUN TUTANAĞINI HİÇBİRSURETDE İMZALAMAYIN.ŞAYET TUTANAK TUTMUŞ VE SİZE VERMEMİŞSE ERTSİ GÜN GİDİP İLGİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALABİLİRSİNİZ.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn, CelalBey,

   Elinizden gelen yardımı yapıyor ve paylaşıyorsunuz.İnşallah bu haklı mücadelede tüm insanlar bılınçlenır ve tatsızlıklar tamamen ortadan kalkar

 179. bedo1905 dedi ki:

  sn umut bey
  sn sargoz bey
  ben bankadan dosya masrafımı almak için iade tahahütlü dilekçe gönderdim 5 gün oldu ama cevap vermediler.dilekçemde çekmiş olduğum kredinin dökümü nü dosya masrafının dökümünü istedim ama cevap vermediler benim elimde sadece ödeme planı ekstrası var.ne işlem yapmam gerekiyor bana yardımcı olurmusuz

  • sargoz dedi ki:

   Sn. Bedo,

   Dava açıp hakkınızı hukuksal yollardan arayabilirsiniz. Ben dosya masrafının ne olduğunu bilmiyorum yada nerden kaynaklandığını ancak haklı olduğunuzu düşünüyorsanız hukuksal yollara başvurabilirsiniz.

 180. kafam karıştı dedi ki:

  Merhaba,
  öncelikle vereceğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Abimin bankaya olan kredi ve kredi kartı borçlarından dolayı bugün eve postacının haciz kağıdı dediği bir kağıt gelmiş, annem de artık burda oturmuyor diyerek almamış. yanlız abimin kayıtlı ev adresi hala annemle aynı. ben evliyim ancak kızımın okulu ile ilgili bir nedenden dolayı geçen hafta ikametgahımı annemle aynı adrese aldım. aynı zamanda kendi adıma ait düzenli ödediğim konut kredim var ve maaşımın neredeyse tamamı bu krediye gidiyor. abimin borçlarından benim sorumlu olma yada etkilenme gibi bir durumum olabilir mi? teşekkür ederim. saygılar.

 181. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILACAK OLAN BİREYSEL BAŞVURUNUN BAŞLIKLARIDIR.

  ::Bireysel Başvuru Dilekçesi

  ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

  İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  DAVACI:

  (Başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri)

  ADRES :

  DAVA KONUSU :

  (İşlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlâl edildiği ileri sürülen hak ve özgürlük)

  YASAL DAYANAK:

  (Dayanılan Anayasa hükümleri ve ihlâl iddiasının gerekçesi, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmeler)

  KANUN YOLLARI:

  (Kanun yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar)

  SÜRENİN BAŞLANGICI

  (Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih)

  DELİLLER:

  (Başvurucunun iddiasına dayanak yaptığı deliller)

  SONUÇ İSTEM:

  (Başvurucu zarara uğramışsa zararın miktarı, işlem veya kararın iptali)

  EKLER:

  KARARLAR

  DELİLLER

 182. murat kara dedi ki:

  iyi günler ben serbest ticaretle ugraşan bir arkadaşınızım 3-4 tane kredi kartlarımın limitleri çok yuksek ve bende bu kartlarla iş yapım derken epey bi açıldım muaffak olamadım.yeni2-3 aydır ödeme falan yapmadım yeni yeni bankalar aramaya başladı şu an çalışıyorum ama kayıtsız olarak sigorta falan yok.borç ödeyemeyecegim kadar çok ömrüm yetmez yani sizce ben napmalıyım veya bana ne olur.evli ve 2 çocugum var.üzerime bişey yok devletten muhtaç aylıgı alıyorum çocugumda özürlü…yardımınıza teşekkür ederim allah herkese kaldırabilcegi dert versin fazalasını degil..cevabınızı beklyorum.

  • şükran dedi ki:

   murat kara kardeşim
   durumunuz gerçekten sıkıntılı ancak şu an yapılabilecek çok şey görünmüyor.borcunuzdan dolayı evinizden eşya kaldıramazlar.o yönde mağdur olmazsınız.en azından ev eşyalarınız durur.çalışırsınız.borç ödeyemeyeceğim kadar fazla demişsin.bankalar bir müddet sonra borcuna yapılandırma yapabilir.zamana yayarak bazı ödemeleri yapabildiğiniz kadar yaparsınız.umutsuz olmayın elbette allah hepimize çekebileceğimiz kadar dert versin ancak bizler maddi kayıplara uğradık öğle şeyler gördümki hem maddi hemde manevi kayıpları olup hayatı darmadağın olup içeri düşen insanları gördüm.en azından eviniz var ailenizin başındasınız ve özgürsünüz bunlarda çok önemli bence.

   • murat kara dedi ki:

    teşekkür ederim şükran hnm iyi dileklerinize 3-4 banka hatta 5 banka borç 120 milyar civarı sence hangi taksitle nasıl ödenir bu borç sonra taahüt verip ödeyemeyip hapse girsem dahamı iyi?? ben sadece gardımı almak istiyorum boyun egmeden.sonuçta beni buhale bankalar düşürdü sıradan vatandaşa veririsen 25 milyar limit oljucagı bu elbette dceyim yerindeyse hırsızında suçu var!! onlar bana en kötü napabilir ben en ucuz nasıl kurtulurum bu sorundan 10 yıl sonra af maf oluyomuş dogrumu yada kişi iflası diye bişey varmış amerikadada örnegi varmış bu nasıl bişey
    bunlarla gardımnı almalıyım teşekkür ederim ilginize….

    • sargoz dedi ki:

     Murat Bey,

     Şükran Hn. sizi çok güzel cevaplamış, taahhüt vermenizede gerek yok zaten Şükran Hn.da böyle bir tavsiyede bulunmamış; bulunmazda.

     Bu işlerden ucuz yada pahalı kurtulma yolu diye bir yöntem yok , sizin ve alacaklının kanuni hakları var bu hakları sonuna kadar kullanabilirsiniz. Borçlu olduğunuz bankalarda kanuni haklarını kullanacaktır. Hakkınızda icra takibi yapacaklar; 7 gün içinde itiraz etmez iseniz borç kesinleşecek ve buldukları araç, gayrimenkul yada maaşlara haciz koyarak alacağı tahsil etmeye çalışacaklardır. Borca itiraz ederseniz icra duracak, itirazın iptali davası açılacak ve bu davaların 1-1,5 yıl içinde sonuçlanması beklenecektir. Davaları kaybederseniz %40 icra inkar tazminatı borcunuza eklenecektir ve takibe kaldığı yerdendevam edilecektir. Hapis cezası uygulaması yoktur, emekli maaşına haciz konamaz, ev haczi ciddi şekilde sınırlandırılmıştır.

     Kişisel iflas henüz yasalaşmadı. Ayrıca yeni TTKda bahsi geçen 10 yıl süre kefalet borçları için geçerli, direk borçlunun borcunun af edilmesi diye bir durum yok. Kısaca icra dosyası hareketli kalır ise oldukça uzun bir süre takip devam edecektir. Ben icra dosyası açıldıktan 16 yıl sonra çalşıtığı iş yerinde kayıtlı asgari ücret maaşına haciz gelen birini tanıyorum. Ancak çoğu avukatlar icra dosyasının peşini 4-5 yıl içinde bırakıyorlar.

     Moral bozmadan, mücadele edip tansiyon düştüğünde (2-3 yıl sonra) borcu anlaşma yaparak (icra taahhütü vermeden) uzun vadede ödemek borçtan kurtulmanın tek yolu gibi gözüküyor.

    • şükran dedi ki:

     murat kara kardeşim
     yapılandırma taahhüd değildir.ikisi çok farklı şeylerdir.yapılandırma ödeme tablosudur.ödemezseniz ödeyememiş olursunuz size ödeyemedi diye cezai müeyyide getirmez.bunu uygulamayı maliye de yapar önünüze çok düşük mikterlı bir ödeme planı koyar.bankalarda yapabilir.
     ancak,taahhüd sonu nereye çıkacağı belli olmayan ödeyemediğinizde sonu hapis cezasıyla sonuçlanabilen riskli ve tehlikeli bir süreçtir.avukatın elindeki en güçlü kozdur.bu nedenle hangi koşulda olursanız olun kesinlikle vede kesinlikle vede kesinlikle taahhüd imzalamayınız.
     sayın sargozunda değerli açıklamalarında belirttiği üzere bu işten kolay ve ucuz kurtulma diye bir şey yoktur.sizinde borçlu olarak kanun önünde yasal ve koruyucu haklarınız vardır.
     elbette bankaların vatandaşların gelirlerine uygun olmayan yüksek limit uygulamaları ve ödemelerin aksaması durumunda temerrüt acımasız faiz uygulaması kişileri çok zor içinden çıkılmaz durumlara getirmektedir.
     ayrıca,bireyse iflas şu anda yasası var olup uygulama şart ve koşulları olmayan durumdadır.avrupa birliği uyum yasaları gereği mayıs 2013 e kadar bireysel iflas şart ve koşulları uygulanabilir bir duruma getirilerek yeniden yasalaşacaktır.
     bu yasa tekrar çıktığında kişilerin devlete müracaatı ve iflasını kabul edildikten sonra haklarında hiçbir icra ve yasal takip yapılmamaktadır.

     • murat kara dedi ki:

      ilgi ve alakanıza teşekkür ederim zamana bırakalım bakalım neler göstericek.bu arada çok güzel bir platform kurmuşsunuz sürekli takipcisi olucam…

 183. bedo1905 dedi ki:

  sn umut bey ben bankadan dosya masrafımı almak için iade tahahütlü dilekçe gönderdim 5 gün oldu ama cevap vermediler.dilekçemde çekmiş olduğum kredinin dökümü nü dosya masrafının dökümünü istedim ama cevap vermediler benim elimde sadece ödeme planı ekstrası var.ne işlem yapmam gerekiyor bana yardımcı olurmusuz

 184. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

  Bireysel Başvuru Hakkı, Anayasanın 148.maddesi ile tanınmış bir haktır.

  Bu Anayasal hakkın kullanımı 6216 sayılı yasanın “Bireysel Başvuru Hakkı” başlığını taşıyan 45-51.maddeleriyle düzenlenmiştir.

  BAŞVURU ŞARTLARI

  Bireysel başvuru hakkının 6216 sayılı yasanın 45/1 ve 45/3.maddelerine göre iki temel koşulu vardır:

  1- Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu diğer sözleşmelerle garanti altına alınan haklarının ihlal edilmiş olması gerekir (45/1)

  2- Kanun yollarının tüketilmiş olması (45/3)

  Ancak yasanın 45/3.maddesine göre ;” Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz”

  KİMLER BAŞVURABİLİR

  İdari veya yargısal bir işlem ya da eylem nedeniyle hakları doğrudan ihlal edilen herkes AYM’ye bireysel başvuru yapabilir.(46/1)

  Herkes başvurabilir. Başvurucunun vatandaş olup olmadığı önemli değildir. Bu kuralın istisnası kanunun 46/3.maddesinde düzenlenmiştir. Yalnızca Türk Vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili yabancılar bireysel başvuru yapamazlar.

  Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait hakları ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuru yapabilir.

  BAŞVURU HANGİ MAKAMLAR ARACILIĞIYLA YAPILABİLİR?

  Başvuru doğrudan AYM’ye yapılabileceği gibi AYM’ye gönderilmek üzere başvuranın bulunduğu yer mahkemesine yapılabilir. Yurtdışında bulunanlar başvurularını konsolosluklar vasıtasıyla yapabilirler.

  BAŞVURU SÜRESİ NE KADARDIR?

  Başvuru süresi başvuru yollarının tüketildiği tarihten veya ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gündür. Haklı bir mazeret nedeniyle başvuru yapılamamışsa engelin kalktığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilir.

  Başvuru Dilekçesi ve Ekleri

  Bireysel başvuru dilekçesinde bulunması gerekenler Kanunda sayılmaktadır:

  1-Başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,

  2-İşlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlâl edildiği ileri sürülen hak ve özgürlük,

  3-Dayanılan Anayasa hükümleri ve ihlâl iddiasının gerekçesi,

  4-Kanun yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar,

  5-Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih

  6-Başvurucu zarara uğramışsa zararın miktarı,

  7-Başvurucunun iddiasına dayanak yaptığı deliller.

  İhlâle neden olduğu ileri sürülen işlem veya kararların aslı ya da örneği ile başvuru harcının ödendiğine dair belgenin de dilekçeye eklenmesi gerekir. Bunlara ilaveten başvurucu bir avukat tarafından temsil ediliyorsa, temsile ilişkin vekâletnamenin de sunulması gerekir.

  Başvurular harca tabii midir?

  – AİHM’ye bireysel başvurular herhangi bir harca tabi değilken AYM’ye bireysel başvurular harca tabidir.(47/2)

  – Başvuru harcı; Yargı Harçları 2012 yılı tarifesine göre 150,00 TL dir.

  BAŞVURUDA EKSİK BULUNMASI

  Başvuru evraklarında eksik bulunması halinde mahkeme 15 gün süre vererek eksiklerin tamamlanmasını ister.

  BAŞVURU ÜZERİNE MAHKEMENİN VERECEĞİ KARARLAR

  A) KABUL EDİLMEZLİK;

  – Mahkeme, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir(48/2)

  – Kabul edilebilirlik kararı oybirliğiyle verilir, oybirliği sağlanamaz ise dosya ilgili bölüme gönderilir.(48/3)

  – Kabul edilemezlik kararları kesindir.(48/4)

  ESAS HAKKINDA YAPILAN İNCELEMEDE VERİLEBİLECEK KARARLAR

  Mahkeme ihlal kararı verir ise ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekenlerin yapılmasına hükmeder.(50/1)

  -İhlal bir mahkeme kararından kaynaklanıyorsa ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyayı ilgili mahkemeye gönderir.

  -İhlal ile başvurucunun bir zararı doğmuş ise mahkeme tazminata hükmeder veya tazminat için genel yargı yolunu gösterir.

  -Mahkeme kararları mahkemenin internet sayfasında yayınlanır.

  -Komisyonların aynı konuda farklı kararlar vermesi halinde genel kurul vereceği karar ile bu farklılıkları ortadan kaldırır. (50/4)

  – Davadan feragat hâlinde, düşme kararı verilir.(50/5)

  YÜRÜRLÜK

  Bireysel başvuru 23.09.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 185. vedat dedi ki:

  arkadaşlar iyi akşamlar
  askliye hukuk mahkemesinde açacağım maaş bloke davasında adana asliye hukuk mahkemsini vermiş olduğu kararı emsal gösterebilirmiyim.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Vedat,
   Tercih sizin. Sayin Sargozun bir itirazi yoksa tabi.

   • vedat dedi ki:

    umut bey teşekkürler, yanlış bir şey yapmak istemiyorum.
    sn sargozun cevabına göre hareket ederim.Pazartesi davayı açacağım.

 186. hasan er dedi ki:

  evimde ayrı odalarda iki adet oturma gurubu var avukat bıtanesını haczedermi.hala adres yapamıyorum.cesaretim yok.lütfen cevap yazarsanız sevınırım

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Hasaner,

   Haczi isleminiz yeni yasa dogrultusunda yapilir.ayni esyanin aynisindan ikincisini muhafaza altina alabilirler.yalniz muhafaza masrafini bir koltuk takimi karsilamaz,bu nedenle kaldirciklarini sanmiyorum.yeni yasa cikmadan oncede son yillarda koltuk takimlarina bakan bile yokdu paraetmedigi icin.son zamanlarda artik esya kaldirmak icin gelenbile olmuyor.anlasma yoluna gidiyorlar.dogrusuda bu zaten.

 187. emre özkurt dedi ki:

  sayın ufuk kardes 6352 sayılı kanuna göre demişşin ev haczi nasıl sana zahmet acıklarmısın

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Emre,

   Sayfamizda hacizle ilgili ve 6352 sayili kanun geregi nasil haciz islemi olacagi ile ilgili aciklamalar bulunmaktadir.okuduktan sonra bir sorunuz olursa severek sitede sizlere yardimciolurlar.

 188. selimak dedi ki:

  BOŞANMIŞ BABALAR SOKAKTA YAŞAMAK ZORUNDA

  NPGRUP – 13 HAZIRAN 2012

  Eşlerinden ayrılmış ya da boşanmış, çocuk desteği ve nafaka ödemekte zorlanan erkekler sokaklara düşüyor.

  Milan – Avrupa’da ekonomik krizin acısını çok keskin biçimde hisseden yeni bir sınıf oluştu: Eşlerinden ayrılmış ya da boşanmış, çocuk desteği ve nafaka ödemekte zorlanan erkekler sokaklara düşüyor.

  Ayrılmış babalardan bazılarının yükü taşınamayacak ağırlıkta, zira babalar kendilerini işsiz ya da iki yakalarını bir araya getiremez halde bulurken acımasız bir ekonomik gelecekle karşılaşan çocukları da yetişkinliğe geçene kadar ailelerine maddi açıdan bağımlı kalıyor. Haftada bir Milan’ın giderek büyüyen evsizler ordusuna gıda, giyecek ve battaniye götüren 25 yaşındaki Gianni Villa, “Eskiden yersiz yurtsuzlar, serseriler ve uyuşturucu müptelaları sokaklarda yaşardı. Bugünlerde ise ekonomik kriz ya da kişisel sorunlar yüzünden sokaklarda yaşayan insanlarla karşılaşıyorsunuz . Size baba olduklarını söylemiyorlar, çünkü ne halde olduklarını ailelerinin bilmesini istemiyorlar” diyor. Tam adını vermek istemeyen 56 yaşındaki Franco, iflas etmesinin ardında n doğup büyüdüğü Puglia bölgesini Nisan’da terk etmiş.

  RUH SAĞLIĞINIZ HAKKINDA HER ŞEY

  Boşandığı 34 yıllık eşine nafaka ödemesi gerektiğinden iş aramak için Milan’a gelmiş. “Puglia’da günü gününe yaşıyordum, bu durumu sonsuza dek sürdüremezdim” diyen Franco, 20′li yaşlarının başında ama işsiz olan kızlarına da maddi desteğini devam ettiriyor. Milano’da kalacak yeri olmayan Franco, McDonalds’da karşılaştığı bir adamın kendisine battaniye vermesi ve “sokakta yaşamanın raconunu” öğretmesinden ötürü “çok şanslı” olduğunu söylüyor.

  Franco, kısa süre sonra Milan borsasının karşısındaki kemeraltında uyumaya başlamış. İspanya’da ekonomik kr iz başladığından beri çocuk iştirakini ödemeyen babalara karşı açılan davalarda büyük artış var. Kısa süre önce Navarra ve Galiçya bölgelerinde çocuğa destek ödemelerini yerine getiremeyen babalar hapse atıldı. Raffaella Soso, Roma merkezli araştırma enstitüsü Eurispes’in yıllık raporu için yeni yoksulları, yani ayrılmış babalar ve tek ebeveynli aileleri yazdı.

  Soso, “Çocuğu yalnız başına büyüten ebeveyn fenomeni tırmanışta” diyor. Evsizlik de giderek yaygınlaşıyor. Yunanistan’da Klimaka adlı hayır örgütünün hesaplarına göre, son iki yılda evsiz sayısı yüzde 25 oranında arttı.

  Aile bağları sayesinde böyle fenomenlere genelde meydan bırakmayan bir ülke açısından olanlar gerçekten endişe verici. Ulusal Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin Şubat’ta yayınlanan araştırmasına göre de, evsiz olarak kaydedilenlerin üçte biri ayrılmış ya da boşanmış ve çoğu erkek. İtalya’da hayır örgütleri, kilise ve diğer kurumların aşevi ve yatakhanelerinden faydalananlar arasında ayrılmış ebeveynlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekiyor. Araştırmacı Saso, “Rahatsız edici ama gerçek, zira ayrılmış babaların yüzde 80′i maaşlarından geri kalanla yaşamlarını idame ettiremiyor” diye yazıyor. Mi lan’da Aziz Françesko’nun Kardeşleri adlı Katolik hayır örgütünün başındaki Papaz Clemente Moriggi, geçen yıl vakfın yatakhanelerindeki 700 yataktan 80′inde yaşları 28 ile 60 arasında değişen boşanmış babaların kaldığını belirtiyor. Bu, birkaç yıl önceki sayının iki katından fazlası. Papaz Moriggi, “Bu adamlar ortalama maaşla çalışıyordu. Mortgage ve nafaka ödemelerini yaptıktan sonra ellerinde avuçlarında bir şey kalmıyor” diyor.

  THE NEW YORK TIMES

  Bu yazı 127 kez okundu

 189. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn, Misafircenk.
  Odemeleri baka kanali ilemi yaptiniz.ornegin.internette hesaplariniza ulasip fatura kimin adina olursa olsun odeme yapiliyor.boyle bir odeme yaptinizsa gonderen siz oldugunuz icin resmi isbatdir.

  • misafircenk dedi ki:

   sn umut ufuk

   şimdiden yardımlarınıza teşekkür ederim…ödemeleri nakit ve ödeme veznelerinden yaptım..

   • misafircenk dedi ki:

    ancak ödemeleri aynı işyerinde çalışan görevli aracılığıyla yaptırdım onlar bunu bilmiyor…onu şahit gösterebilirmiyim..ev sahibinin amacı tahliye ettirmek…

    • Umut Ufuk dedi ki:

     Sn. Misafircenk,
     Odeme veznelerinede yapmis oldugunuz odemeler resmi oldugundan elinizdeki dekontlar sizin icin onemli.sayidin olmasida arti bir avantaj

 190. misafircenk dedi ki:

  sn sargoz,sn umut ufuk ve diğer değerli arkadaşlar,

  bir konuda yardımınızı rica edeceğim ev sahibim benim ödeyipte kendisine teslim ettiğim su faturalarını sanki kendisi ödemiş gibi icraya koyup benden istemiş….makbuzları vermemdeki sebep aboneliğin onun üzerine olması…şimdi ben bu icraya nasıl bir itirazda bulunabilirim bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler…

 191. fedom73 dedi ki:

  Arkadaşlar merhaba;
  Benim bir kaç tane icralık dosyam var.Maaşım dışında gelirim yok.Üzerime kayıtlı bir şeyde yok.Ama bazı forumlarda okuduğum mal beyan şartı kalkmasına rağmen mahkemeler mal beyanı verene kadar tazyik hapsi verebiliyormuş.Bu nedenle galiba vermek en doğrusu.Pazartesi gidip mal beyanı dilekçesi vereceğim.Ancak takıldığım nokta bazı forumlarda örnek dilekçe aradım.Bulduğum dilekçe örneklerinde işte bir adet televizyonum,bir adet çek yatım vs birde şu kadar maaşım var gibi yazılmış.Bu eşyaları saymak şart mı.Eşyalara kısmen haciz yasağı gelmesi bu durumu değiştirmiyor mu.Eşyaları yazmazsak yanlış mal beyanından ceza alırmıyız..Birde mal beyanında borçlarımızıda yazmaya gerek varmı.Bilgisi olan değerli forum üyesi arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.
  Bu sıkıntılarla muhatap olan herkese Allah kolaylık versin.

  • sultan dedi ki:

   sayın arkadaşlar şu soruyu anlamadım üzerimize hiç bir varlığı yok ne durum ve nasıl beyanda ve nereye bildireceğiz evimizin içeririsinde kullandıklarımızın dışında onlarda zaten birer tane lütfen yardımcı olurmusunuz iyi geceler

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Fedon,

   Mal beyanı verme zorunluluğu kalkmışdır.Eğer alacaklı vekili illada malbeyanı isterse, beyanda bulunana kadar tazyip hapsinde oluyorsun.Beyanda bulunduğunda kalkıyor.
   Son yıllarda hiçbir alacaklı vekili malbeyanı istememektedir. beli 100 kişiden 2 kişi ister.
   Eğer isterse evinize Polis arkadaşlar geliyor ellerinde bir dilekce mevcut buraya yazıp imza atıyorsunuz.hepsi bukadar.

   • fedom73 dedi ki:

    Cevabınız için teşekkürler.

    • fedom73 dedi ki:

     Sayın umut bey ilginiz için teşekkürler.Eşimin ailesinden kalan ne kadar altını varsa şu ana kadar satıp kart borçlarına yatırdım.En son 100 gram kadar altını kalmıştı eşim onu bana vermedi.Sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla yeni yasaya göre haciz esnasında haciz memurlarının eşime yani 3.kişiye ait olan şeyleri alamayacağını düşünüyordum.Bilmiyorum doğrumu ama yinede eşim korkusundan altını bankaya şahsına ait hesaba yatırdı.Bu bir sorun teşkil edermi.Yani icradan mal kaçırmaya falan girermi.
     Tekrar ilgi ve cevaplarınız için teşekkür ederim.

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn. Fedom,

      Borçlu sizsiniz.Sizin hesabınızda para varsa buna tedbir korlar,eger maas hesabı ise 1/4 oranına keserler.Sizin borcunuz için bir başkasının hesabına dokunmazlar.

     • şükran dedi ki:

      fedom kardeşim
      eşinizin üzerindeki altın ve paraya haciz esnasında haciz konamaz istek ve talepte bulunulamaz üst araması yapılamaz.borç sizin menkul eşinizin.bankaya koymuş olduğu altın veya para kendi üzerinde ise hesabına el konamaz haczedilemez.diyebilirsiniz ki evdeki eşyaya eşin borcundan dolayı haciz yapılıyor.ev eşyaları ortak kullanım olarak görülüyor.ancak menkuller yani para ve altın ortak kullanım değildirler.borç şahsın kendine ait bir durumdur.yapılan uygulama bir sorun teşkil etmez.mal kaçırma çok farklı bir durum üzerinizdeki gayrimenkullerin 3.şahıslara resmi veya gayriresmi aktarılmasıdır.oysa altın eşinizinmiş bankaya kendi adına yatırmış bir problem yok.

  • şükran dedi ki:

   fedom kardeşim
   hazır çıkmış olan mal beyan cezaları bile kaldırıldı.alacaklının bu konuda israr etmesi bir şey ifade etmez.ancak üzerinizdeki menkul veya gayrimenkullleri bu yolla öğrenmek istemiş olabilir.

 192. ÖZADANALI dedi ki:

  sayın umut bey,
  teşekkürler,bundan önceki sorumada aynı cevabı vermiştiniz bizde araştırmalarımızdan bir sonuca varamadık avukatlar dahi bilmiyor kardeşim icra müdürlüğüne gidecek zannedersem oradan kesin bilgi sahibi oluruz.çok sağol

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Özadanalı,

   Bugun bir ikiyerle konuşmam oldu konunuzla ilgili malesef söylediğim gibi tam emin olunmamakla birlikde %90 alırlar deniyor

   • ÖZADANALI dedi ki:

    çok teşekkür ederim araştırmalarınız için.kardesim pazartesi günü icra müdürlüğü ile birebir görüşecek.inşallh oradan sağlıklı bir haber alırız.zannederim icra müdürlüğü neyi haciz edip edemeyeceklerini açıklar bende sizlerle paylaşırım.tekrar teşekkürler.

 193. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn. KzyBrs güzel yorumlamış,

  KzyBrs 1 saat önce şuna cevaben: hocaaa

  Arkadaşım haciz denen şeyin önce ne olduğunu bilmek lazım.Haciz şöyle yapılır.Avukat icra dairesine gider ve müdüre hacze çıkacağını söyler.Müdürde hacize çıkabilirsin diye onay verir gereken evrağı imzalar ve avukatın yanına bir memur verir.Memur olmadan haciz yapılamaz çünkü haczi isteyen avukat ama haciz yapan kişi memurdur.Yani haciz memuru.Sonra dilerse haciz memuru yanlarına bir polis alır yada almazlar.Zaten haciz memurları ile avukatlar kankadırlar birbirlerini çok iyi tanırlar.Avukat artık adliyeye gide gele herkezi tanımıştır.Polis haciz işleminde şart değildir.Polisin görevi sadece refakat etmektir olaki bir mukavemet olursa onu engellemek içindir.Yani memura yada avukata bir şiddet uygulanması halinde müdahale etmek için ordadır.Bunun dışında polsin bir yetkisi yoktur.Polis olmadan da haciz yapılabilir.Aslolan şudur, senin komşun tutanağı niye imzalamaış.Kaldıki tutanak imzalamasa da memurlar ve avukatlar çok keyfi davranmaktaydılar ve haciz yiyen kişi eğer gerekli bilgisi ve zamanı varsa gidip şikayet ediyordu ama bir sonuç çıkmıyordu.Bu yeni yasa ile bu keyfilikler kalkmıştır.Artık ne avukat ne memur keyfi davranamayacak öyle kankalık felan yapamayacaklar.Burada enazından ben kırk kere yazmışımdır.Evinize hacze geldiklerinde gerekli kanun maddelerini haciz memurunun yetkilerin,i neleri haczedip haczedemeyeceğini kendisine okuyun söyleyin ve artık haciz yapamazsınız deyin.Baktınızki kanunu hiçe sayıyor yok haczedecem diyor.İzin vermiyorum bana şunları şunları haczetmeme izin vermedi diye şikayet et deyin ve gönderin gitsin.Zaten şikayet edemeyecek etse de gerekli yanıtı adliyede alacaktır.Yani bu durumda iki seceneğiniz var ya haczedemezsin git şikayet et diyebilirsiniz yada kanuna aykırı olarak haczetmesine göz yumacaksınız (kesinlikle tutanağı imzalamadan)ve eşya evden çıkar çıkmaz soluğu adliyede alıp şikayet edeceksiniz.Eşyalarınız 1-1.5 ay içinde geri alırsınız ama o eşyadan artık hayır gelirmi bilinmez.Yani uğraşan siz lursunuz bu durumda.Bırakın avukat ve haciz memuru uğraşsın o şikayet etsin.Zaten şikayet edemeyecektir.Neyi kime şikayet edecekki.Ortada bir kanun var.Ama artık evden işten eşya kaldırımı çok çok azalmıştır ve kanun tamamı ile oturduğunda artık evinize asla hacze gelinmeyecektir.Ama avukatların veya yardımcılarının telefonları elbette devam edecek ama 3-5 ay sonra artık onlar da alçak tondan konuşacak konuşmayı öğrenecek ve hacze geleceğim gibi laflar kullanamayacaklardır.Güç size geçmiştir artık.Size düşen makul şartları karşı tarafa kabul ettirip borcunuzu ödemek.Mesele budur

  diğerlerini göster daha azını göster
  Arkadaşım haciz denen şeyin önce ne olduğunu bilmek lazım.Haciz şöyle yapılır.Avukat icra dairesine gider ve müdüre hacze çıkacağını söyler.Müdürde hacize çıkabilirsin diye onay verir gereken evrağı imzalar ve avukatın yanına bir memur verir.Memur olmadan haciz yapılamaz çünkü haczi isteyen avukat ama haciz yapan kişi memurdur.Yani haciz memuru.Sonra dilerse haciz memuru yanlarına bir polis alır yada almazlar.Zaten haciz memurları ile avukatlar kankadırlar birbirlerini çok iyi tanırlar.Avukat artık adliyeye gide gele herkezi tanımıştır.Polis haciz işleminde şart değildir.Polisin görevi sadece refakat etmektir olaki bir mukavemet olursa onu engellemek içindir.Yani memura yada avukata bir şiddet uygulanması halinde müdahale etmek için ordadır.Bunun dışında polsin bir yetkisi yoktur.Polis olmadan da haciz yapılabilir.Aslolan şudur, senin komşun tutanağı niye imzalamaış.Kaldıki tutanak imzalamasa da memurlar ve avukatlar çok keyfi davranmaktaydılar ve haciz yiyen kişi eğer gerekli bilgisi ve zamanı varsa gidip şikayet ediyordu ama bir sonuç çıkmıyordu.Bu yeni yasa ile bu keyfilikler kalkmıştır.Artık ne avukat ne memur keyfi davranamayacak öyle kankalık felan yapamayacaklar.Burada enazından ben kırk kere yazmışımdır.Evinize hacze geldiklerinde gerekli kanun maddelerini haciz memurunun yetkilerin,i neleri haczedip haczedemeyeceğini kendisine okuyun söyleyin ve artık haciz yapamazsınız deyin.Baktınızki kanunu hiçe sayıyor yok haczedecem diyor.İzin vermiyorum bana şunları şunları haczetmeme izin vermedi diye şikayet et deyin ve gönderin gitsin.Zaten şikayet edemeyecek etse de gerekli yanıtı adliyede alacaktır.Yani bu durumda iki seceneğiniz var ya haczedemezsin git şikayet et diyebilirsiniz yada kanuna aykırı olarak haczetmesine göz yumacaksınız (kesinlikle tutanağı imzalamadan)ve eşya evden çıkar çıkmaz soluğu adliyede alıp şikayet edeceksiniz.Eşyalarınız 1-1.5 ay içinde geri alırsınız ama o eşyadan artık hayır gelirmi bilinmez.Yani uğraşan siz lursunuz bu durumda.Bırakın avukat ve haciz memuru uğraşsın o şikayet etsin.Zaten şikayet edemeyecektir.Neyi kime şikayet edecekki.Ortada bir kanun var.Ama artık evden işten eşya kaldırımı çok çok azalmıştır ve kanun tamamı ile oturduğunda artık evinize asla hacze gelinmeyecektir.Ama avukatların veya yardımcılarının telefonları elbette devam edecek ama 3-5 ay sonra artık onlar da alçak tondan konuşacak konuşmayı öğrenecek ve hacze geleceğim gibi laflar kullanamayacaklardır.Güç size geçmiştir artık.Size düşen makul şartları karşı tarafa kabul ettirip borcunuzu ödemek.Mesele budur

 194. ÖZADANALI dedi ki:

  sayın sargoz bey,sayın celal bey,sayın umut bey ve konuya vakıf çok değerli arkadaşlarım,
  önceleride yazmama rağmen hiçbir arkadaşımdan somut bir cevap alamadığım için kendim araştırdım ama yinede tatmin edici bir şey bulamadım.şimdi sorum şu:kardeşim inernetcafe işletmeciliği yapmakta ve bir hayli borcu bulunmaktadır.avukatlar uzun zamandır sıkıştırmaktadır.dün kardeşim sinirlenip avukata gelin ne alacaksanız alın demiş.avukatta gelip ne var ne yok alacağım deyip telefonu kapatmış.3. yargı paketini ve bu siteyi çok iyi takip eden biri olarak sadece bu konuyu çözemiyorum.internet işi sermaye işimidir yoksa bedenselmidir?avukat dediğini yapabilirmi?istanbulda bir arkadaşım kesinlikle birşey alamazlar diyor ama ne derece doğru bilemiyorum.kardeşime kalsa tüm malzemeleri avukata verip borcundan düşürmek ama ben mani oluyorum fakat hiçbir faydamda olmayacak.ne yapmalıyım.yeni çıkan yasadan nasıl ve ne şekilde faydalanabilir veya faydalanamaz?bu konuda açıklamalarınızı bekliyorum..teşekkür eder saygılarımı sunarım.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn.Özadanalı,

   Daha önceki yazımdada belirtmişdim,
   Kanunda “Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,”
   Şimdi bilgisayarlarda üretim yapılmamaktadır,sermaye olarak değerlendirebilir.Diğer yandan işyeri için gerekli eşya.Net bir şey söyleyemiyorum.

 195. Umut Ufuk dedi ki:

  Cenaze Nazamanında Hoca cemaate dönüp yine soracak??
  Haklarınızı Helal ediyormusunuz diye…..Orada olmayacağım
  Ama ey ŞEHİDİM biz uyurken sen terörist peşinde koştuğun için
  Biz sıcaktan bunalıp klima karşısında serinlerken sen ağır postallar
  içinde kanayan ayaklarınla dağlarda gezdiğin için biz facebookta
  geyik muhabbeti yaparken sen anneni bile arayamadığın için
  biz tatil planları yaparken sen bir sigaranı sonuna kadar rahat
  içemediğin için ve henüz hayatının baharında bir fidanken sen
  ey şehidim sen ay kınalı kuzum biz bu ülke güzelliklerini yaşayalım
  diye bize canını feda etmişsin benim sende ne hakkım olabilirki
  kaldır başını ve söyle bize
  SEN HAKKINI HELAL EDİYORMUSUN ?

 196. vedat dedi ki:

  arkadaşlar iyi geceler,
  benim sormal istediğim bir konu var.Emekli sandığından emekliyim .bankadan kullanmış olduğum tüketici kerdisini 2aya ödeyemedim.banka yasal takip başlamadan maaşımın tamamına bloke koydu.Başka hiç bir gelirim yok.kirada oturuyorum.ilgili banka şubesi olmak kaydıyla başvuru yapacağım her yere başvuru yaptım ama blokeyi kaldırmadılar.Savcılığa şikayet ettim.Kovuşturmaya gerek yok dedi.bende görevi kötüye kullanma ihkak-hak kendiliğinden hak alma suçundan kamu davası açtım.blokeyi nasıl kaldırabilirim.

  • şükran dedi ki:

   vedat kardeşim
   emekli maaşına bloke konamaz bu yasal değil.başvurunuz sonuçsuz kalmış.ilgili bankayı bankalar birliği denetleme kuruluna şikayet ediniz.sonuç alacağını umuyorum.

   • vedat dedi ki:

    ilginize teşekkürle,bddk şikayette bulundum.hatta blokeden önce kredi alırken vermiş olduğum muvafakatnamemden ve otomatik ödeme talimatımdan vazgeçtiğime dair dilekçe verdim.Banka aynı gün blokeyi koydu.Bankaya 3 adet dilekçe verdim, savcılığa,bddk’ya şikayet ettim dedim.Banka bana cevap bile vermedi.Dün bankaya gittim tekrar dilekçe verdim.bana muvafakatim olduğunu o yüzden kaldırmayacaklarını söylediler.Ayın 1 nde blokeyi kaldırıp tüm maaşıma el koydular.üniversitede okuyan bir oğlum var.Bankaların güvenli müşterisiydim.27 yıldır hiç aksatmadım ama şimdi zor durumdayım borç dağ gibi oldu ödeyemiyorum.evimde alacakları eşya bile yok hepsi 25 yıllık. Ben bir ay ne harcama yapacağım.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Maaş hesabından alınmış bir kredi, hesabında maaş hesabı olduğu yapılan sözleşmede bankanın hapis hakkı olduğu ayrıca ödeme için karşı taraftan yazılı talimat alınmıştır ilk dört ay düzenli maaşında kesilmekte 5.6 aylar hiç kesinti yapılmamasının (bankanın keyfi davranışı olarak yorumlanmacağından çünkü sistem otomotik olarak kesmekte manuel bir işlem sözkonusu değil) sebebi ödeme talimatı günü ile kredi ödeme günün farklı olmasındadır karşı tarafında bu süreçte parayı çekmede dolayısla kredi ödemesi iki ay üst üste ödenmediğinde idari takibe geçiliyor hesabın tamamı bloke ediliyor buraya kadar banka acısında işlem doğru fakat maaşının tamamını bloke etmesi hernekadar hapis hakkı açısında mümkün isede hesabın maaş hesabı olması sebebiyle ancak 1/4 nü kesebilir tamamını bloke edemez hesaba gelen para maaştan gelen paradır.
   Banka ile yapılan sözleşmede borçlunun kabul beyanı (maaşının tamamının kesilmesi yönünde) söz konusu olsa bile maaş hesabının tamamına bloke konulması yasal değildir. Zira hesaba bloke konulabilmesi ancak borçlunun temerrüdünden sonra uygulanabilecektir. Kaldı ki böyle bir sözleşmenin var olduğu ve borçlunun da temerrüde düştüğü kabul edilse dahi, maaşının tamamına bloke konulması kişinin hayatını idamesine olumsuz etki oluşturmaktadır ve borçlunun aleyhine olan bu hüküm hukuken geçersizdir.
   Bankanın yapmış olduğu, yasal olmayan işlem tüketiciye zarar verdiğinden tazminatı gerektirir

   Bankacılık Kanunu Md. 61 şunu söyler, kişinin kendi tasarrufundaki paraya el koyamazsın, doğru, ancak istisnalar hariç diye de belirtir ve istisnaları sayar. Ayrıca BDDK’ca çıkarılacak yönetmeliklere de atıfta bulunur. Orada geçen istisnalar da aynıdır.
   Bankanın takas ve hapis hakkı vardır, bu kanunun emridir ve kimse karşı çıkamaz.
   MADDE 61 – 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken tutarları geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat veya katılma hesabı sahipleri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır.
   Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

   Bu, Maddesinin Arkasına Sığınılarak Bloke ve Tahsil Uygulaması Yapılmaktadır. Bu Yapılan HUKUKİ DEĞİLDİR.
   Ama Başka Türlü Tahsil Yapma Şansları Olmadığını Sizde Biliyorsunuz. Ve Yine Bildiğiniz Gibi Bunun Yasal Olmadığını 10 Kişiden Sadece 2 si biliyordur. Bu Kadar Düşük Bir Oran Karşısında Ellerindeki Bu avantajı Kullanıyorlar.
   Dava açarak bloke kaldırılabilir.

   Banka, 89/1 Haciz İhbarnamesi Olmadan alacağına karşılık hesaptaki tutara bloke de KOYAMAZ, alacağı ile borcunu takas da EDEMEZ
   Borçlunun Emekli Maaşına İlişkin Muvafakatinin Alınabilmesi için Takibin Kesinleşmesi Şarttır.

   Takibin kesinleşmesinden önce verilen muvafakatler geçerli olmamakta ancak ; kesinleşmeden sonraki muvafakatler geçerli olmaktadır.Yani yasal işlemler başladığında icra müdürlüğünce vermiş olduğunuz muvafakat geçerlidir.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Ayrıca,
    5510 sayılı kanunun 93. maddesinde 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklik Madde93.”Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmü getirilmiştir
    Bu hükme göre, sadece nafaka alacakları ve SGK’nın alacakları hariç olmak üzere emekli aylığından kesinti yapmak yasaktır. Ayrıca, emeklinin açıkça “emekli (dul-yetim) aylığımdan icra kesintisi yapılsın” izni olmadan hiçbir icra müdürü veya kimse emekli aylığına haciz koyduramaz.
    Öte yandan, SGK’nın göndereceği emekli-dul-yetim aylık ve gelirleri ile ilgili olarak bankalara nezdinde açılacak banka hesapları da normal mevduat hesabı gibi değildir. Mesela, bir emeklinin SGK’ya veya bankaya başvurup nezdinizde bulunan filan numaralı mevduat hesabıma emekli aylıklarım yatırılsın dese bile bu yapılamaz. Mutlaka emekli aylık ödemeleri için bankalar, ayrı tanımlanmış bir hesap açmak zorundadır. Yine, emeklinin adına açılmış olan emekli aylık hesabı için “buraya yatan emekli aylığımı her ay otomatik olarak diğer mevduat hesabıma aktarın” gibi bir talimatını da bankalara gerçekleştiremez. Emekli aylık hesapları bizzat elden veya bankamatik aracılığıyla çekilmesi gereken hesaplardandır

    • vedat dedi ki:

     umut bey cevap için teşekkürler bu verdiğim dilekçelerde kanun maddelerinin tümünü yazdım,vermiş olduğum muvaffaktten vazgeçme hakkım olduğunuda söyledim ama dinlemediler.bu gün bankaya tekrar gittim blokeyi kaldırdık dediler,ama maaş dönemi tekrar koyacaklar.Pazartesi günü asliye hukuta dava açıyorum.tekrar bilgi için teşekkürler.
     umut beu birde şunu sormak isterim almış olduğumuz emekli maaşları için sgk bankalarla protokol yapmış .Bana sormadan emekli maaşım üzerinden kendi yetkisini kullanarak protokol yapması yasal mı

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn. Vedat,
      5510 sayılı kanunun 93. maddesinde 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklik Madde93.”Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmü getirilmiştir
      Bu hükme göre, sadece nafaka alacakları ve SGK’nın alacakları hariç olmak üzere emekli aylığından kesinti yapmak yasaktır. Ayrıca, emeklinin açıkça “emekli (dul-yetim) aylığımdan icra kesintisi yapılsın” izni olmadan hiçbir icra müdürü veya kimse emekli aylığına haciz koyduramaz.
      Öte yandan, SGK’nın göndereceği emekli-dul-yetim aylık ve gelirleri ile ilgili olarak bankalara nezdinde açılacak banka hesapları da normal mevduat hesabı gibi değildir. Mesela, bir emeklinin SGK’ya veya bankaya başvurup nezdinizde bulunan filan numaralı mevduat hesabıma emekli aylıklarım yatırılsın dese bile bu yapılamaz. Mutlaka emekli aylık ödemeleri için bankalar, ayrı tanımlanmış bir hesap açmak zorundadır. Yine, emeklinin adına açılmış olan emekli aylık hesabı için “buraya yatan emekli aylığımı her ay otomatik olarak diğer mevduat hesabıma aktarın” gibi bir talimatını da bankalara gerçekleştiremez. Emekli aylık hesapları bizzat elden veya bankamatik aracılığıyla çekilmesi gereken hesaplardandır

      • vedat dedi ki:

       umut bey çok teşekkürle herkesle ilgilenip cevap veriyorsunuz.Vatandaşlarımızın çoğu haklarını bilmiyor ve korktukları için sesleri çıkmıyor.Ben hayatım boyunca hakkım olmayanı almadım .27 yıl hizmet ettim karakola dahi gitmedim.ama insanız ne olacağımız belli değil.her insan zora düşebilir.allah herkesin yardımcısı olsun

       • şükran dedi ki:

        vedat kardeşim
        bende sizin gibi 27 yıl devlet hizmetim var.bu yıllar içinde birkez adliye ve karakol görmedim ancak ticari hayatta herşey altüst oldu.3yıl önce 7 çek mahkemesi hepsinden ceza aldık.bu çeklere bağlı 29 icra dosyası,kredi kartları,banka kredileri,ekonomik sicilin bozulması,kaç avukatla muhatap olduk sayılarını bilmiyorum evime kaç icra takibi yapıldı hatırlamıyorum evde yaşananlar deprem etkisi aileyi bir arada tuttuk.ancak çok yıpratıcı neler yaşandı tahmin bile edemezsiniz.şükürler olsun ki dosyalarımızın yarısını ödeyerek kapattık.çıkan çek yasasıyla mahkemelerimiz bitti.halen borçlarımızı ödemeye devam ediyoruz imkanlar ölçüsünde.bu süreçte adliyelerde ve karakollarda uğraştık.bunları hayatımdan şikayet anlamında söylemiyorum.zaman içinde herşeyin zamanla çözüldüğünü gördüm.umutsuz olmamak lazım.yeter ki sağlığınız yerinde olsun herşey gelip geçiyor.üzülmeyin insanın yaşadıkça neler göreceğini kimse bilmez allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah.

 197. vatandaş dedi ki:

  vergi dairesi ev eşyalarına haciz yaparmı??????

  • sargoz dedi ki:

   Vergi ve SGK kurum borcu amme alacakları usul kanununa göre tahsil edilir. Bu kurumlar icra iflas kanunu hükümlerine tabi hareket etmez. Borç var ise haczedip paraya çevrilebilen herşeyi muhafaza altına alabilirler. İşlemleri bir yazı ile çok kolay, basit ve hızlı yapabilirler. Aynı şekilde mevcut bir haciz işleminide basitçe iptal edebilirler. Devletin haczi koyarken sınırsız yetkisi var.

   Kurum yetkilileri ile konuşarak yada idare yada iş mahkemesinde dava açılarak haksız yapılan işlemler iptal edilebilir.

   Ancak vergi dairesinin kanuni yetkisi olmasına rağmen evden eşya kaldırıp kaldırmadığı hususu güncel uygulamalara paraleldir, yıllarca eşya kaldırmayan bir vergi dairesi müfettişlerin baskısı ile evlerde işlem yapabilir yada maliye bakanı emir verir, borçlular hakkında genel uygulama yapılır.

   Mevcut dönemde emekli maaşı (SGK), taşınmazlar, araç ve banka hesapları üzerinde haciz işlemi yapılması tercih edilmektedir.

  • şükran dedi ki:

   vatandaş kardeşim
   devlet alacağı konusunda tavrı nettir.özellikle maliye ile işlerinizde dikkat etmek gerekir.sayın sargozunda belirttiği gibi nakite çevrilecek ne varsa değerlendirebilir.ancak genel uygulamasına bakıldığında araç ve ev ve bankadaki nakit takibi yapar çünkü bu pratik ve kolay bir yoldur.maliye ile ilgili işlerinizde daha dikkatli olun

   • vatandaş dedi ki:

    teşekkürler ama genelinde pek eve gelinilmediğini zannediyordum.

 198. Umut Ufuk dedi ki:

  HACİZ İŞLEMLERİNİN YENİ YASA DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞMEK ZORUNDA OLDUĞUNU AŞAGIDAKİ MADDELER AÇIKCA ORTAYA KOYMAKTADIR.

  05.07.2012 tarihinden önce evdeki eşyalarınızın haczi olup size yediemin bırakıldı ise eşyalar 05.01.2012 tarihine kadar alacaklıya aitdir.Eğer isterse muhafaza edilebilir,satışı istenebilir yada hiçbirşey yapmazlar.

  21. Maddenin yürürlüğer gireceği tarih 05 Ocak 2013 tarihidir.
  Paketin 21. Maddesi de yasanın 106. maddesindeki sürelerin 6 ay ve 1 Yıl olarak değiştiğini yazmaktadır.

  Buna göre satış isteme sürelerinin 6 ay ve 1 yıl olduğu tarih 05 Ocak 2013 Tarihidir.
  MADDE 38’ye gecıcı 9-10-11.maddeler eklenmiş olu, bır butun oldugunu yanı ödeme konusu,lısanslar,muhafaza süresi gibi konuları kapsadıgı acıkca ortadadır.Paketin 38. maddesi ile yasaya eklenen
  GEÇİCİ 10. MADDESİ: Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir demektedir.Her takip, takip talebinin icra dairesine verilmesiyle başlar, ödeme veya icra emrinin tanzimi, tebliği, haciz, satış, paraların paylaştırılması gibi “takip işlemleri” ile devam eder. Takip talebi ile başlayan icra takibi ya alacaklının tatmini ile yahut da kısmi veya tam aciz vesikası ile sona erer. Arada yapılan muamelelerin her biri bağımsız takip işlemleridir. Şayet yasa koyucunun takip işlemlerinden muradı icra takibinin başlatılması olsa idi bunu açıkça “yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan icra takipleri” diye açıkça yazardı.
  GEÇİCİ MADDE 9 – 9 uncu maddenin ikinci fıkrası gereği ödeme yapılabilmesi için ilgilisi tarafından, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde banka hesap numarasının bildirilmesi gerekir.
  GEÇİCİ MADDE 11 – Adalet Bakanlığı, 88 inci maddenin beşinci fıkrası gereğince hukuki ve teknik her türlü altyapıyı anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlar. Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunur.Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.
  İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işlemi yapılır.

 199. Umut Ufuk dedi ki:

  Bankalar size borçlu olabilir
  Hayat sigortası paranız bankada kalmasın. Pek çok tüketici, bilmediği ve banka da uyarmadığı için parasını almıyor…
  Kredi alırken banka tarafından zorunlu tutularak yaptırdığınız hayat sigortası parasını, kredi ödemeleriniz bittiğinde geri alabilirsiniz. Bazı bankalar bu konuda tüketicileri bilgilendirmiyor; tüketiciler de bilmedikleri için bu paralar bankalara kâr kalıyor.
  ERKEN KAPATAN DA ALIYOR
  Şöyle ki; hayat sigortaları, yıllık olarak yapılabiliyor; yıl artı ay küsuratlı olarak yapılamıyor. Bu durumda siz 6, 18, 30 ay ödemeli kredi çekseniz de, sigortanız 12, 24, 36 aylık oluyor. Örneğin; 25 ay ödemeli kredi çektiniz. Kredi süresi kadar değil, 36 aylık sigorta yaptırabiliyorsunuz. Bu durumda krediniz bittikten sonra kalan 11 aylık hayat sigortasını boşuna yaptırmış oluyorsunuz. Ama 11 aylık hayat sigortasının parasını bankadan geri alma hakkınız var. Tüketiciler Birliği Kurucu Başkanı Bülent Deniz, tüketicilerin kredi bitiminden sonraki hayat sigortası primlerini geri alabileceğini hatırlattı. “Vatandaş uyanık olmalı” diyen Deniz, “Tüketici, hayat sigortası yaptırırken, kredi ödeme süresine göre değil, yıl hesabına göre sigortalanmakta. 18 ay geri ödemeli kredi kullanan, 24 ay için sigortalanır. 18 ayın bitiminde 6 aylık primini iade almalı” şeklinde konuştu. Bülent Deniz, kredi borcunu erken kapatanların da, hem faiz indirimden yararlanabildiğini hem de geri kalan günlerdeki hayat sigortası primlerini geri alabildiğini sözlerine ekledi.
  (alıntı)

 200. Umut Ufuk dedi ki:

  sevgili arkadaşlar…

  bugün siteleri gezerken ,avukatların yoğunlaştığı biryerde serzenişleri izledim….
  avukatlar yanıp tutuşuyorlar…ama gördüğüm şu ki ateşleri de sönmüş vaziyette…

  bir diyalogda…

  artık ne yapabiliriz ki , mesleğimiz de dijital oldu…artık yakın gelecekte adliyelere sadece dava günü gidip mahkemeye girip döneceğiz….herşey sanal ortamda gerçekleşecek….
  şu İİK bir milad oldu …. artık eve de gidip ne yapacağız…valla kendimizi mağdur ederiz sadece….eve de alınmayıp , kapı kulu gibi mi bekleyeceğiz….??
  manasız bir durum…..

  otur pc başına varsa koy icranı arabasına ,evine , maaşına varsa tarlasına tokadına….
  yoksa da alma zaten , kabul dahi etme icra takibini….para kazanmak biryana vakit kaybeder incinirsin….

  sevgili arkadaşlar bir diğeri de taahhüdden bahsetmiş….varsa babayiğit meslektaşım, alsın bir kişiden taahhüd de göreyim der….

  işte esnaf parayı gerçekten zor kazandı ve kazanıyor…
  bunca yıllar bedava , haksız hukuksuz para kazananlar şimdi feryat figan ediyorlar…

  eee gün oldu DEVRAN DÖNDÜ…

  tarlaya buğday ekip pancar bekleme zamanı çooktan geçti…

  saygı ve sevgilerimle…

  seker765
  (alıntı)

 201. Umut Ufuk dedi ki:

  3. yargı paketi dogrultusunda 6352 sayılı kanunun ile ev esyalarının muhafaza altına alınmasına büyük sınırlamalar getirilmısdır.Şuana kadar çok az yerlerde aksaklıklar yaşanmışdır.Son zamanlarda giderek kanun yerıne oturmakda ve uygulamalar kanun çerçevesınde olmaktadır.
  Olurda bir aksılık olursa mutlaka haklarınızı arayınız.Bu sizi kanuni hakkınız.
  Aşagıda bir örnek dilekce mevcut.

  …………………………………İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

  DOSYA ESAS NO:
  BORÇLU
  (ŞİKAYET EDEN) : …………………………………….
  ……………………. …………………………
  Adres: ……………………………………..
  VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
  Adres: …………………………………………..
  Tel:…………………… Fax:……………………
  ALACAKLI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
  Adres: …………………………………….
  KONU : Hacze İtiraz ve Haczin Kaldırılması Talebimizden İbarettir
  DAVA DEĞERİ : …………….. TL
  AÇIKLAMALAR :

  1. Alacaklı tarafından ……..(…). İcra Müdürlüğünün ……./… esas sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine yapılan icra takibi sonucunda …/…/… tarihinde (yokluğunda) evde yapılan haciz esnasında, evde yaşayanların ihtiyacı olan……eşyalar haczedilerek muhafaza altına alınmıştır.
  2. 6352 sayılı kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 82. maddesinin 3. fıkrasına göre “ aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan eşyalar birden fazla değilse haczedilemez.
  Madde aynen şöyledir:
  (Değişik: 6352 – 2.7.2012 / m.16) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, HACZEDİLEMEZ
  Haciz işlemi 6352 sayılı yasanın yürürlük tarihinden sonradır. 6352 sayılı yasanın geçici 10. Maddesine göre kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılacak takip işlemleri yeni yasaya tabi olacaktır. Çünkü geçici 10. Madde “takip işlemleri” demektedir. Bunun aksi anayasının eşitlik ilkesine aykırıdır.
  Maddenin değişiklik gerekçesinde “Temel insan hak ve özgürlüklerini teminat altına almak” amaçlanmaktadır. Söz konusu olan temel hak ve özgürlüklerdir. Kişilerin temel hak ve özgürlükleri uluslarası sözleşmelerin ve anayasanın garantisi altındadır ve ertelenmez.
  DELİLLER : Haciz tutanağı ve her türlü delil
  HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu md. 82/3 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ İSTEM : 6352 sayılı kanunla değişik 2004 sayılı kanunun 82. Maddesine aykırı olarak yapılan haczin kaldırılmasını, yargılama giderlerinin karşı yana yüklenmesini saygı ile dilerim

  İmza

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   Sevgili Umut.

   Yukarıdaki dilekçeye ayrıca icra memurunun görevini kötüye kullanmasından dolayı ilgili maddeden dolayı görevi kötüye kullanmaktan hapis cezası ile yargılanmasını da ilave edebilirsin.

   O şekilde bir dilekçe hazırlarsan sanırım daha etkili olacaktır.Sevgiler.Celal

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sevgili Celal Abi,
    Tesekkürler,

    • Umut Ufuk dedi ki:

     “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır

  • sultan dedi ki:

   Sn.Umut Ufuk İcra Memuru telefon açıp eşinizin bankaya olan borcunu ödemediğiniz için konu
   bana intikal edilmiştir deyip bende şuan eşim çalışmıyor o yüzden borcumuzu ödeyemediğimizi söyledim.Ve telefonda buna istinaden icra memuru arkadaş yanındaki arkadaşlarına seslenerek
   bu adresede hacze gidiyoruz diye söyledi ve bu olay karşılıklı telefon konuşmamızda yaşandı.Ve 10 gündür ne gelen var nede giden daha önce belirttiğiniz gibi hukuk bürosu memurumu beni taciz etmek için mi böyle yapabilir yoksa icra memuru böyle bir telefon konuşması yapabilir mi ?

   • sultan dedi ki:

    bu arada haciz dosyaları açılmış ama hiç kimse daha evimize gelmedi gelinirse bu yasa bizim içinde geçerli mi ? ilk dosyamız mayıs ayında açılmış olmaktadır teşekkürler

    • sultan dedi ki:

     benim kullanmış olduğum kredilerin dosya masrafları ile ilgili örnek verdiğiniz
     dilekçe gibi gönderdim ve telefonuma mesaj geldi dikkate alınacağını söyleyen bir mesajdı ayrıca bunu da paylaşmak ne kadar beklemem gerekir

    • şükran dedi ki:

     sultan kardeşim
     5 temmuz icra iflas yasası çıkmadan önce evinizde icra memuru tarafından herhangi bir işlem yapılmadıysa yeni yasa hükümleri uygulanır.evinizden eşya kaldıramazlar.taahhüd için zorlayabilirler.kesinlikle vede kesinlikle taahhüd imzalamayınızdosyanızın hangi tarihte açıldığı önemli değil.

   • steel2006 dedi ki:

    icra memuru aramaz bu avukatın bir oyunu.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Sultan Hanım,

    Öncelikle hiçbir icra memuru bir başkasının borcu için borçluyu arayıpda borcunu öde,ıcraya geleceğiz diye konuşmaz.Haciz işlemini alacaklı vekilleri talep eder icramüdürlükleride onayladıktan sonra görevli icramemuru hacze gelir.
    İcra memuru hem alacaklının hemde borçlunun menfaatlerini korumakla yükümlü ve yasaları uygulamakla görevli bir devlet memurudur.
    Sizi arayan büyük ihtimalle alacaklı vekili yada banka.Son zamanlarda bankalar borçluyu kendileri aramaya başladı.Sizin yapacağınız telfeonda fazla konuşmamak buyrun yasal görevinizi yapın dıyerek kapata bılırsınız.Durumunuzu eve hacze geldıgınde icra memuru ile konuşursunuz.Siz nederseniz deyin telefonda konuşulanlar o an için geçerli.
    Dosya açıldıktan sonra hemen hacze gelecekler diye bir kural yok isterlerse 15 gün sonra gelirler isterlerse 9 ay sonra gelirler.
    Eski yada yeni dosya farketmez yeni kanun çerçevesinde haciz işlemi yapılmak zorundadır.

   • şükran dedi ki:

    sultan kardeşim
    hiçbir icra memuru telefon borçlu ile böyle bir dialog kurmaz.avukatlarında zaman zaman borçlulara telefon edip haddi aşan baskı içeren rencide eden konuşmaları ne yazıkki olmaktadır.özellikle yasal dosya açtıktan sonra avukatın borçluya telefon ederek konuşma yapması yasal değildir.şikayetiniz durumunda bu durum dikkate alınır.avukat borçluyu telefonla arayıp rahatsız”edemez çünkü işlerini yasa çeçevesinde zaten başlatmış.bu tür telefonlar devam ederse ilgili mercilere durumu bildiriniz.

    • sultan dedi ki:

     zaten yeterince maddi manevi sorunlar yaşıyoruz birde çocuklarımız bizimle beraber ister istemez bu olumsuzlukları yaşıyor allah hepimize borçlarımızı ödeme kolaylığı versin inşallah şükran kardeş ve hepiniz sağ olun verdiğiniz bilgiler için azda olsa moralimiz düzelip yarına daha bir umutla bakıyorum

     • şükran dedi ki:

      sultan kardeşim
      5 temmuzda çıkan yasadan önce borçluların durumları gerçekten çok sıkıntılıydı hepimiz çok şeylerle karşılaştık bizi koruyacak bir düzenleme yoktu.durum çok zordu.ancak,çıkan yeni yasa bizlere hayat hakkı normal yaşama devam imkanı sundu.yasa zaman içinde çok daha netlik kazanacak.bu olumsuz durumlara artık çocuklarımız şahit olmayacak.önümüzde a.b.uyum yasaları olarak bilinen konut dokunulmazlığı ve özel hayatın gizliliği ve bireysel iflas hayatımıza haklar açısından bireyin korunması açısından çok şeyler kazandıracak moralinizi bozmayın yarınlara daha bir umutla bakın.

 202. Umut Ufuk dedi ki:

  TAAHHÜDÜ İHLAL
  İİK 340 maddesi ile düzenlenen bu suç Anayasamızın 38. Maddesine açıkça aykırıdır. 38. Madde şöyle demektedir:
  “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.”
  3. yargı paketinde taahhüdü ihlal cezasıyla ilgili bir düzenleme yok. İİK’da “BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA “ başlığı altında düzenlenen 340.maddesindeki suçla ilgili 3. Yargıı reform paketinde bir düzenleme olmadığı gibi hükümetin gündeminde bulunan 4. Yargı paketinde de bu suçla ilgili bir düzenleme yoktur.
  Bu suç, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararlarına, 5237 sayılı TCK’ya ve anayasaya rağmen mahkemelerce şekli suç olarak görülüyor ve insanların taahhüdlerini yerine getirmeme nedenleri sorgulanmaksızın, kastın varlığı araştırılmaksızın insanlar mahküm edilmektedir.
  DURUŞMALARA KATILIN
  Duruşmalara katılın, kendinizi savunun.. Mümkünse davalarınız işin uzmanı bir avukatla takip edin, durumunuz uygun değilse kendiniz takip edin, ama mutlaka takip edin.. Her taahhüdü ihlal davasında ceza verilir diye bir kural yok. Dosyada sizin göremediğiniz eksiklikler olabilir.

 203. Umut Ufuk dedi ki:

  Emeklı Aylığı,
  5510 sayılı kanunun 93. maddesinde 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklik Madde93.”Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmü getirilmiştir
  Bu hükme göre, sadece nafaka alacakları ve SGK’nın alacakları hariç olmak üzere emekli aylığından kesinti yapmak yasaktır. Ayrıca, emeklinin açıkça “emekli (dul-yetim) aylığımdan icra kesintisi yapılsın” izni olmadan hiçbir icra müdürü veya kimse emekli aylığına haciz koyduramaz.
  Öte yandan, SGK’nın göndereceği emekli-dul-yetim aylık ve gelirleri ile ilgili olarak bankalara nezdinde açılacak banka hesapları da normal mevduat hesabı gibi değildir. Mesela, bir emeklinin SGK’ya veya bankaya başvurup nezdinizde bulunan filan numaralı mevduat hesabıma emekli aylıklarım yatırılsın dese bile bu yapılamaz. Mutlaka emekli aylık ödemeleri için bankalar, ayrı tanımlanmış bir hesap açmak zorundadır. Yine, emeklinin adına açılmış olan emekli aylık hesabı için “buraya yatan emekli aylığımı her ay otomatik olarak diğer mevduat hesabıma aktarın” gibi bir talimatını da bankalara gerçekleştiremez. Emekli aylık hesapları bizzat elden veya bankamatik aracılığıyla çekilmesi gereken hesaplardandır

  • hakan dedi ki:

   s.a sayın sargoz ve kıymetli bilgi sahibi arkadaşlar .bugün duyduğum bi haberle ilgili size sormak istediklerim var şididen teşekkürler. bir şirketin sattığı emlak la ilgili emlak satan şirket iflesından önce bir daire tatmıştı alan kişiye dava açılmış mal kaçırmakla ilgili. benim durumum ise benim de başıma bi takım işler geldi sıkıntıya düştüm. hakkımda icra işlemleri var hakkımda icra işlemi yok iken ben de emlak satmıştım ozamn esnaftım emlak girişim maliyeden vardı sattıktan sonra çıkış yaptım kdv sinide ödedim satıştan 1 .1.5 ay sonra hakkımda icra oldu benim de başıma işlem yapılamn şirket gibi bir durum gilirmi ? şimdiden teşekkürler.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Hakan Bey,

    Siz satışını icradosyanız acılmadan önce yapmıssınız. Eger satılan gayrımenkul degerı uzerınden para transferı banka aracılıgı ıle yapılmıs ıse bu gerçek satış oldugunun ısbatıdır.Bu hılelı satış olmuş olmuyor.Bu durumda mahkeme muazalı satış deyip iptal kararı vermez.
    Dosya açıldıktan sonra üzerinizdekii menkul veya gayri menkulleri babanıza,eşinize veya çocuğunuza devir veya satış yapmışsa onun içinde ticaret mahkemesinden dava açılır

    • hakan dedi ki:

     ufuk bey teşekkürler hem satış bedelini bankaya asdıma yatırıldı sonrada maliyeden çıkış yapıldı , çok teşekkürler. başımıza bi iş geldi karşı tarafıdamı madur edelim verdiğiniz bilgiden ötürü teşekkürler.

 204. Umut Ufuk dedi ki:

  Standart Varlık Genel Müdürü Selçuk Tuncalı’dan 1000 liralık borç 150 liraya alınıyor açıklaması yani 5000 liralık borcu bankadan 750 liraya satın alıyorlar.

  Bankalarda 10 milyarlık temizlik!

  Özel bankalar bugüne kadar bir kısmı ‘çöp’ olarak nitelenen 10 milyar liralık tahsili gecikmiş alacağını varlık yönetim şirketine devretti

  3.9.2012 – 16:59 kaynak finans gündem

  Bankalar artık tahsili gecikmiş alacak peşinde koşmaktansa bu alacakları paket yapıp varlık yönetim şirketlerine satıyor. Böylece hem bilançolarını sorunlu alacaklardan temizliyor hem de bu alacakların takibi sırasında oluşacak masraflardan kurtuluyor. Halen 8 varlık yönetim şirketinin faaliyet gösterdiği sektörde bugüne kadar özel bankalar 10 milyar liraya yakın sorunlu alacağı bu şirketlere devretti.

  – Peki varlık yönetim işi Türkiye’de nasıl başladı? Sistem nasıl işliyor? Bankalar açısından yararı ne? İşte bütün bu soruları Standart Varlık Genel Müdürü Selçuk Tuncalı’ya sorduk.

  – Türkiye’de varlık yönetim işi nasıl başladı?

  Bu işin başlangıcı TMSF’nin devraldığı 20 bankadaki batık kredilerden başlıyor. 2003 yılında TMSF 20 bankadan gelmiş olan 300 milyon dolarlık kurumsal kredilerin satışı için ihale açtı. BDDK o dönemde yönetmelik çıkararak varlık yönetim işlerinin nasıl yapılacağını da regüle etmeye başladı. – Bankalar ne zaman bu işe girdi? 2008 krizi ile hızlandı. Lehman’ın batışı ile beraber burada da bir çalkalanma oldu. O dönemde bankaların özellikle bireysel kredi ve kredi kartı tarafındaki sorunlu miktarları çok hızlı bir şekilde arttı. BDDK’dan uyarılar gelince özel bankalar da varlık satışına yöneldi.

  – Bankalar bugüne kadar ne kadar varlık satışı yaptı?

  Ana para olarak bugüne kadar 7.5 milyar liraya yakın varlık satışı oldu. TMSF’nin ilk açtığı ihaleyi de katınca bizim sektörün yönettiği borç miktarı sadece ana para olarak 10 milyar liraya yaklaştı.

  BİLANÇOLAR TEMİZLENİYOR

  – Varlık satışının bankalara yararı ne?

  Banka zaten bunların çoğuna karşılık ayırmış durumda. Defterde bunların takip değeri neredeyse sıfır. Yani bize sattığı fiyat ona kar olarak yansıyor. İkinci olarak banka bunlarla uğraşmaktan hem sıkılmış hem de iyice listenin altına inmiş. İki üç sene öncesinin kredileri tortu diye düşüneceğiniz krediler. Bankalar için satmak iyi bir alternatif olarak duruyor. Bankalar bilançosunu temizlemiş oluyor. Masraflardan kurtuluyor. Kendi takibi açısından işi daha kolaylaştırmış oluyor. Daha önceden karşılık ayırdığı için buradan gelecek olan para da genellikle bankanın bilançosuna kar olarak yansıyor.

  YÜZDE 85 İSKONTOLU

  – Tahsili gecikmiş alacakları devralırken fiyat nasıl belirleniyor?

  İskontolu fiyat vererek bankalardan alıyoruz. Ortalama fiyat yüzde 12 ile 15’ler mertebesinde. Örneğin A bankasının 1 milyar liralık tahsili gecikmiş alacağını yüzde 85 iskontolu yani 150 milyon lira vererek satın alıyoruz. Geri kalan 850 milyon lirayı banka silmiş oluyor.

  Esnek ödeme planı sunuyor

  -Bankaların tahsil edemediği alacakları siz nasıl tahsil ediyorsunuz?

  100 liralık borcu 15 liraya alıyoruz. Bunun içinde hiç tahsil edilemeyecek olanlar da var. Öncelikle bunu ayrıştırıyoruz. Her müşterinin ödeme gücüne göre ödeme planı yapıp esnek davranıp borçlulardan borçlarını kapatmasını istiyoruz.

  İyi niyet varsa çözüm kolay yoksa hukuk devrede

  – Borçlulara nasıl bir ödeme planı sunuyorsunuz?

  Karşılıklı iyi niyet ve ödeme niyeti hakikaten varsa çözüm çok kolay. Borçlular şirketin mallarını bir tarafa kaçırmış veya üzerindeki varlıkları başka tarafa devretmiş oluyor. O tip durumu fark edersek hukuki süreç daha ağır kazanıyor. Hukuki süreç belli bir noktaya geldiğinde borçlular bakıyor ki o varlık elden gidecek. o satış noktasına gelindiğinde bir pazarlık yapılıyor borçlu o şekilde ödemeye razı oluyor.

  Kurban Bayramı’na kadar 12 aya 0 faiz

  – Ramazan kampanyasına ilgi nasıldı?

  Yoğun ilgi gördü. 48 liradan başlayan taksit imkanı sunuyoruz. 12 aya kadar faiz yok, sadece ana parayı taksitlendiriyoruz. 12 ayın üzerinde olursa taksit sayısı 12 aydan sonraki her ay için yüzde 1 faiz alıyoruz. Gelen yoğun talep üzerine kampanyamızı ekim sonuna yani Kurban Bayramı’na kadar uzattık.

  Borçluya ulaşmak zor

  – Tahsilatta başarı oranınız nedir?

  Bireysel borçlularda ortalama yüzde 40’lar civarında. Her aldığımız 100 borcun 40’ına ulaşabiliyoruz. Çünkü bir kısım bankalar 2004-2008 döneminde çok kolay kredi ve kart vermiş. Bir kısmı kimlik adres bilgilerini çok iyi almamışlar. Bir kısım borçlu adresini, telefonunu değiştiriyor. Onları bildirmemiş oluyor. Tabii kötü niyetliler var.

  300 bin kişi ödedi – Bugüne kadar kaç kişi borcunu ödedi? TMSF de dahil sektör genelinde yapılan toplam TL 10 milyarlık satış tutarı yaklaşık 1.2 milyon borçluyu kapsıyor. Sektör genelinde borcunu kapatan borçlu sayısına dair net bir verimiz yok ama kabaca 250-300 bin olduğunu tahmin ediyoruz. Şirketimiz özelinde ise yaklaşık 20 bin kişi borcunu kapattı ve sicilini temizledi. Eğer borçlular kredi tarihçesini, sicilini temizlemek istiyorsa borcunu kapatması şart.

  AKŞAM

  diğerlerini göster daha azını göster Standart Varlık Genel Müdürü Selçuk Tuncalı’dan 1000 liralık borç 150 liraya alınıyor açıklaması yani 5000 liralık borcu bankadan 750 liraya satın alıyorlar.

  Bankalarda 10 milyarlık temizlik!

  Özel bankalar bugüne kadar bir kısmı ‘çöp’ olarak nitelenen 10 milyar liralık tahsili gecikmiş alacağını varlık yönetim şirketine devretti

  3.9.2012 – 16:59 kaynak finans gündem

  Bankalar artık tahsili gecikmiş alacak peşinde koşmaktansa bu alacakları paket yapıp varlık yönetim şirketlerine satıyor. Böylece hem bilançolarını sorunlu alacaklardan temizliyor hem de bu alacakların takibi sırasında oluşacak masraflardan kurtuluyor. Halen 8 varlık yönetim şirketinin faaliyet gösterdiği sektörde bugüne kadar özel bankalar 10 milyar liraya yakın sorunlu alacağı bu şirketlere devretti.

  – Peki varlık yönetim işi Türkiye’de nasıl başladı? Sistem nasıl işliyor? Bankalar açısından yararı ne? İşte bütün bu soruları Standart Varlık Genel Müdürü Selçuk Tuncalı’ya sorduk.

  – Türkiye’de varlık yönetim işi nasıl başladı?

  Bu işin başlangıcı TMSF’nin devraldığı 20 bankadaki batık kredilerden başlıyor. 2003 yılında TMSF 20 bankadan gelmiş olan 300 milyon dolarlık kurumsal kredilerin satışı için ihale açtı. BDDK o dönemde yönetmelik çıkararak varlık yönetim işlerinin nasıl yapılacağını da regüle etmeye başladı. – Bankalar ne zaman bu işe girdi? 2008 krizi ile hızlandı. Lehman’ın batışı ile beraber burada da bir çalkalanma oldu. O dönemde bankaların özellikle bireysel kredi ve kredi kartı tarafındaki sorunlu miktarları çok hızlı bir şekilde arttı. BDDK’dan uyarılar gelince özel bankalar da varlık satışına yöneldi.

  – Bankalar bugüne kadar ne kadar varlık satışı yaptı?

  Ana para olarak bugüne kadar 7.5 milyar liraya yakın varlık satışı oldu. TMSF’nin ilk açtığı ihaleyi de katınca bizim sektörün yönettiği borç miktarı sadece ana para olarak 10 milyar liraya yaklaştı.

  BİLANÇOLAR TEMİZLENİYOR

  – Varlık satışının bankalara yararı ne?

  Banka zaten bunların çoğuna karşılık ayırmış durumda. Defterde bunların takip değeri neredeyse sıfır. Yani bize sattığı fiyat ona kar olarak yansıyor. İkinci olarak banka bunlarla uğraşmaktan hem sıkılmış hem de iyice listenin altına inmiş. İki üç sene öncesinin kredileri tortu diye düşüneceğiniz krediler. Bankalar için satmak iyi bir alternatif olarak duruyor. Bankalar bilançosunu temizlemiş oluyor. Masraflardan kurtuluyor. Kendi takibi açısından işi daha kolaylaştırmış oluyor. Daha önceden karşılık ayırdığı için buradan gelecek olan para da genellikle bankanın bilançosuna kar olarak yansıyor.

  YÜZDE 85 İSKONTOLU

  – Tahsili gecikmiş alacakları devralırken fiyat nasıl belirleniyor?

  İskontolu fiyat vererek bankalardan alıyoruz. Ortalama fiyat yüzde 12 ile 15’ler mertebesinde. Örneğin A bankasının 1 milyar liralık tahsili gecikmiş alacağını yüzde 85 iskontolu yani 150 milyon lira vererek satın alıyoruz. Geri kalan 850 milyon lirayı banka silmiş oluyor.

  Esnek ödeme planı sunuyor

  -Bankaların tahsil edemediği alacakları siz nasıl tahsil ediyorsunuz?

  100 liralık borcu 15 liraya alıyoruz. Bunun içinde hiç tahsil edilemeyecek olanlar da var. Öncelikle bunu ayrıştırıyoruz. Her müşterinin ödeme gücüne göre ödeme planı yapıp esnek davranıp borçlulardan borçlarını kapatmasını istiyoruz.

  İyi niyet varsa çözüm kolay yoksa hukuk devrede

  – Borçlulara nasıl bir ödeme planı sunuyorsunuz?

  Karşılıklı iyi niyet ve ödeme niyeti hakikaten varsa çözüm çok kolay. Borçlular şirketin mallarını bir tarafa kaçırmış veya üzerindeki varlıkları başka tarafa devretmiş oluyor. O tip durumu fark edersek hukuki süreç daha ağır kazanıyor. Hukuki süreç belli bir noktaya geldiğinde borçlular bakıyor ki o varlık elden gidecek. o satış noktasına gelindiğinde bir pazarlık yapılıyor borçlu o şekilde ödemeye razı oluyor.

  Kurban Bayramı’na kadar 12 aya 0 faiz

  – Ramazan kampanyasına ilgi nasıldı?

  Yoğun ilgi gördü. 48 liradan başlayan taksit imkanı sunuyoruz. 12 aya kadar faiz yok, sadece ana parayı taksitlendiriyoruz. 12 ayın üzerinde olursa taksit sayısı 12 aydan sonraki her ay için yüzde 1 faiz alıyoruz. Gelen yoğun talep üzerine kampanyamızı ekim sonuna yani Kurban Bayramı’na kadar uzattık.

  Borçluya ulaşmak zor

  – Tahsilatta başarı oranınız nedir?

  Bireysel borçlularda ortalama yüzde 40’lar civarında. Her aldığımız 100 borcun 40’ına ulaşabiliyoruz. Çünkü bir kısım bankalar 2004-2008 döneminde çok kolay kredi ve kart vermiş. Bir kısmı kimlik adres bilgilerini çok iyi almamışlar. Bir kısım borçlu adresini, telefonunu değiştiriyor. Onları bildirmemiş oluyor. Tabii kötü niyetliler var.

  300 bin kişi ödedi – Bugüne kadar kaç kişi borcunu ödedi? TMSF de dahil sektör genelinde yapılan toplam TL 10 milyarlık satış tutarı yaklaşık 1.2 milyon borçluyu kapsıyor. Sektör genelinde borcunu kapatan borçlu sayısına dair net bir verimiz yok ama kabaca 250-300 bin olduğunu tahmin ediyoruz. Şirketimiz özelinde ise yaklaşık 20 bin kişi borcunu kapattı ve sicilini temizledi. Eğer borçlular kredi tarihçesini, sicilini temizlemek istiyorsa borcunu kapatması şart.

  AKŞAM

  diğerlerini göster daha azını göster

  • Tufan TAN dedi ki:

   Bu mantığa göre Selçuk beye bir sorum olacak.Benim 5 bin lira borcum vardı siz bu borcu bankadan 750 liraya satın aldınız o zaman sizde bu borca %15 kar koyup borçlunun borcunu 1500 liraya kapatmasını sağlasanız olmaz mı?nerdeyse yüzde yüz kazanacaksınız..maalesef uçuk kaçık rakamlar istiyorsunuz borçlunun sırtından kazanan kazanana.Bankadan 5000 liralık borcu 750 liraya al 10 bin lira iste borçlu zaten ödeyebilseydi borcunu bankaya öderdi hem bankalar bu borcu yıl sonunda zarar gösterip vergiden düşerek devletten tahsil etmiş oluyor bir de siz varlık yönetim şirketlerine satarak ikinci bir kar olayı gerçekleştirmiş oluyor doğrusu gerçekten çok kolay kazanç. Konuyu çok güzel özetlemişsiniz başarılarınızın devamını diliyorum Selçuk bey

 205. sultan dedi ki:

  benimde bir sorum olacak bu icra olaylarında bizde muzdaribiz eşim adına alınmış kredi ve kredi kartı borcundan dolayı icra dosyası açılmış şuan işsizlikte yaşıyor benim sorum ben çalışıyorum ve az bizaman sonra emekli olacağım bu olaylar benim maaşıma yansırmı hiçbirşekilde eşim adına kefilliğim yok allah kimseyi böyle duruma düşürmesin ama yaşamak zorundayım ikitane çocuğum var okuyan

  • şükran dedi ki:

   sultan kardeşim emekli maaşlarına haciz konamaz eşinde emekli olsa ve borcu olsa onun maaşınada haciz konamaz yasal değil.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Sultan Hanım,

   Yapalıcak her türlü işlem borçluya yapılır.Herkez kendı borcundan sorumludur.Siz kefıl yada imza vermedıgınız surece sizin aylıgınıza ve emekli ikramiyenıze dokunamazlar.Çünkü borçlu sız degılsınız.
   Geçmişolsun

   • sultan dedi ki:

    sn.umut bu sitede yapmış olduğunuz yorumları 7.8 aydır okuyorum ve sizin sayenizde ve bu sitedeki bütün arkadaşların paylaştığı bilgiler sayesinde bana ve bütün mağdurlara yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim .Yorumlarınızın devamını dilerim

 206. sultan dedi ki:

  sn umut teşekkürler

 207. Umut Ufuk dedi ki:

  Bankaların Kesmiş OlduğuDosya Masrafının Geri Alınması İçin Nasıl başvurulur?

  İşlem masrafı adı altında toplanan ücretlerin geri alınması için şu iki yolun izlenmesi gerekiyor:

  1- Bankaya masrafın istendiğine dair iadeli taahhütlü mektup gönderin.
  Aşagıda Örnek Mevcut

  2- Banka parayı iade etmezse kaymakamlıkta hakem heyetine gidin. Buraya verilecek dilekçe sonrası karar en geç üç ay içinde size bildiriliyor
  Aşagıda Örnek Mevcut

 208. Umut Ufuk dedi ki:

  Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği

  T.C.
  …………………… KAYMAKAMLIĞI
  (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
  Şikâyet Eden :
  Adresi :
  E- Posta & Telefon :

  Şikâyet Edilen :
  Adresi :
  Şikâyetin Parasal Değeri :
  Şikâyetin Tarihi :
  Şikâyetin Konusu :Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .-TL” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)
  Açıklamalar : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.
  2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )
  3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )
  4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.
  5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
  Sözleşmede;
  a) Tüketici kredisi tutarı,
  b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
  c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
  d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
  e) İstenecek teminatlar,
  f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
  g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
  h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
  ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,
  Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.
  6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.
  7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
  Hukuki Sebepler : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
  Hukuki Deliller : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.
  İstem Sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

  Şikâyet Eden
  (Ad, Soyad ve İmza)

 209. Umut Ufuk dedi ki:

  KREDI MASRAFLARININ IADESI ILE ILGILI BANKAYA VERILECEK DILEKCE ÖRNEĞI

  ……………BANKASI …………….. İLİ………………….. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
  ………………..

  Konu: Kredi masrafları iadesi Hk.

  Bankanızın ……………. numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim.

  Ancak , çeşitli tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir. “

  Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;

  1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren bir listenin tarafıma verilmesini,
  2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen kredi masrafı ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,
  Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm
  Saygılarımla,

  ../…/2012
  Adı, Soyadı
  ADRES : İMZA

 210. Umut Ufuk dedi ki:

  İcrada net sitesinden bir alıntı.

  Evet sair kanunlarda olduğu gibi İcra İflas Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı. Bunlar iyi mi oldu kötü mü oldu bilin bakalım. Şimdi ben size haczedilemeyecek olanları sayayım siz karar verin.” diyerek bir okurunun”Üçüncü yargı paketi ile ailenin kullandığı eşyanın haczedilemeyeceği hükmü getirilmiş. Nedir bunlar belli mi?” sorusuna cevap veren Tamer Heper bundan sonrasına şu şekilde devam etmektedir.

  Ekonomik faaliyeti, sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya; para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri

  Borçlunun haline münasip evi.

  Öğrenci bursları.

  İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup’ olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir. Oysa hukukta değerlendirmeler mümkün olduğu kadar objektif olmalıdır. Oysa bu değerlendirme her icra memuruna bırakıldığında değerlendirme sübjektif olacak ve akıllara bin türlü şaibe gelecektir. Üstelik her evde altın gümüş bulmak ne mümkün, bu maddeler artık haciz imkanını da ortadan kaldırmaktadır. Dairelerin haczi zaten problemlidir zira herkes ‘meskeniyet itirazı’ dediğimiz, hali ile mütenasip mesken iddiasında bulunmakta, iş icra mahkemesine yansımakta, iş bilirkişiliğe, rapora, rapora itiraza, yeniden incelemeye kadar gitmekte ve sürüncemede kalmaktadır. Kişisel fikrim kimsenin taciz edilmemesi gerektiğidir ama bunu yaparken bir denge kurulması mecburidir, yani alacaklı da üvey evlat değildir öyle değil mi?

  Şimdi alacaklının aleyhine bir hususu daha hatırlatmak zorundayım. Ben sizlere senelerdir “Aleyhinize yapılan takibe itiraz edecekseniz dikkatli olun, kesin haklı iseniz itiraz edin, aksi halde yüzde 40 icra inkar tazminatı öder bir de bu yükü çekersiniz” derim ya, işte borçlulara iyi haber o da değişti. Artık icra inkar tazminatı yüzde 40 değil yüzde 20. . Yine zaman zaman sizlere ‘menkul hacizlerin bir yıl içinde satışının istenmesi gerektiğini’ söylerdim ya, şimdi bu oldu altı ay. Gayrimenkul için bu süre iki yıldı oldu bir yıl.

  Kaynak : Posta Gazetesi

  • sampiyon dedi ki:

   arkadaşlar 3.yargı paketinde yedieminlik suçu kaldırıldımı acil cavaplarsanız sevinirim.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Sampiyon,
    3.yargı paketinde yedieminlikle ilgili birşey yok,sadece değişen haczedilen ev eşyalarının süresi 1 yıldan 6 aya düşdü.Buda yedieminlik süresinin 6 ay olduğunu gösterir.

 211. bedo1905 dedi ki:

  sn umut bey
  son 10 yıl içinde çekilen kredilerde dosya masrafı adı altında bankaların aldığı ücretler geri ödeniyormuş bu konuyla ilgili bilginiz varmı.varsa nasıl bir işlem uygulamamız gerekiyo

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Bedo,
   Tüketicinin bu hakkı zaten yasalarda vardı. Ancak kamu kuruluşları bankaların bu masrafları yıllardır almalarına göz yumdu. Yasalar tüketici lehine hiçbir zaman uygulanmadı. Masrafların geri alınmasına ve kredi kartı aidatlarının geri alınması gerektiğine dair iki tane yargı kararı var. Masal anlatmasınlar. 31 kalemde çıkarılan masrafların geri alınmasına karşı biraz tepki oldu diye bankalar hemen bir araya geldi ve büyük tepki gösterdiler. Aynı güçte tepkiyi tüketiciler de vermeli.

   Nasıl başvurulur?

   İşlem masrafı adı altında toplanan ‘Deli Dumrul ücretleri’nin geri alınması için şu iki yolun izlenmesi gerekiyor:

   1- Bankaya masrafın istendiğine dair iadeli taahhütlü mektup gönderin.

   2- Banka parayı iade etmezse kaymakamlıkta hakem heyetine gidin. Buraya verilecek dilekçe sonrası karar en geç üç ay içinde size bildiriliyor

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Bankaların komisyon ve masraf adı altında kestiği ‘Deli Dumrul’ ücretlerine hakem heyeti karşı çıktı. Uzmanlar, son 10 yılda kredi çeken 11 milyon insana ‘dosya masraflarını geri almak için bankalara koşun’ çağrısında bulundu.

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın ‘Deli Dumrul ücretleri’ olarak adlandırdığı ve kaldırmak için çalışma başlattığı banka komisyonlarına tokat gibi cevap Konya’dan geldi. Konya Selçuklu Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 2009 yılında bir bankadan 10 bin liralık tüketici kredi si çeken Öğretmen Şamil Özkan’a çıkarılan 400 liralık masrafın geri verilmesine hükmetti. Kararın çıkmasının ardından öğretmek Özkan, bankadan 400 lirasını geri aldı.

    Yargıtay’ın kararı var

    Öğretmek Şamil Özkan’ın hareketi kredi kullanan tüketicilere de umut ışığı oldu. Tüketiciler Birliği Onursal Başkanı Avukat Bülent Deniz, Yargıtay’ın kararları uyarınca tüketicilerin geriye dönük 10 yıllık süreyle bankaların kestiği masrafları alabileceğini söyledi. Deniz, kredi kullanan milyonlarca insana işlem masraflarını geri almak için bankalara koşun çağrısında bulundu.

    Sözleşmeye dikkat

    Artık bankaların 31 kalem için aldığı masraflara yönelik hakem heyetine başvuran insanların davaları kazanmaya başladığını aktaran Deniz, “Bankalar eğer istediği masrafların nedenini ispatlayamazsa ücretleri geri ödemek zorunda kalıyorlar. Bankalar artık keyfe keder para talep edemeyecekler. İnsanlar 50-800 lira arasında değişen bu paraları ufaktır deyip almamazlık etmesin. Ortalama 5 bin lira kredi çeken milyonlarca insanı düşününce ortaya akıl almaz rakamlar çıkıyor” dedi.

    Tüketici Yasası’nın 10/a bendine dikkat çeken Deniz şöyle devam etti:
    “Burada tüketicinin önüne konmuş sözleşmelerin önceden görüşülmeden hazırlandığı kabul ediliyor. Yasaya göre bu tip sözleşmelerde tüketici aleyhine olan hükümler yok sayılıyor. Bankalar bunu aşmak için tüketiciden ayrı bir kağıda sözleşmeyi okudum anladım diye imza alıyorlar. Bu da bankayı kurtarıyor. Bu alınan tüm krediler için geçerli.”

 212. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Sevgili Umut Ufuk.

  Araştırmalarından ve bilgilendirmelerinden dolayı seni tebrik ederim.Birçok bilmeyeni bilgilendirerek nasıl davranmakarı gerektiğini her an onlara hatırlatmış oluyorsun.Bende zaman zaman sana yardımda bulunur ve gerekenleri yazarım ama bugünlerde çok yoğun olduğumdan birşeyler yazamadım.
  Başta Sevgili Sargoz ve sen olmak üzere herkese sevgi ve saygılar sunarım.

  • <