HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA TABİ OLACAKTIR

Yayınlandı: 20/07/2012 / 6352 Sayılı Kanun Tam Metni (İcra İflas Bölümleri), Ev Haczi, İcra İflas
Etiketler:, , ,

Geçici 10. madde eski dosyalar demiyor,” takip işlemleri” diyor

2004 sayılı İİK’da yapılan değişikliklerle icra işlemlerinin şekli ve içeriği değişmiştir. Yeni değişiklikler hem icra işlemlerinin şeklini  hem içeriğini hemde özünü değiştirmiştir.

Kararların gerekçeli olması

8. maddede yapılan değişiklikle icra ve iflas dairelerinin verecekleri kararların gerekçeli olması öngörülmüş. Gerekçesiz  verilen kararlar şikayet konusu olabilecek, ancak bu kararlar bu değişikliğin yürürlük tarihinden önce verilmiş ise geçerliliğini koruyacaktır.

UYAP VE ELEKTORONİK İMZA

8. maddeye eklenen 8/a maddesi bütün icra işlemlerinin UYAP sistemi üzerinden yapılmasını öngörmekte ve elektronik imza için yeni düzenlemeler getirmektedir.

Geçici 10. Madde uyarınca bu yasanın yürürlük tarihinden önce yapılan icra işlemleri için bu düzenlemeler geçerli olmayacaktır.

PARANIN ÖDENMESİ VE DEĞERLİ EŞYANIN MUHAFAZASI

İcra dairelerine yapılacak ödemeler ve değerli eşyanın muhafazası 9. Madde ile yeniden düzenlenmiştir. Değişik 9. Maddeye göre ödemeler Adalet Bakanlığının göstereceği bankaya yapılacaktır.

İcra dışında, hacizde borçlu veya 3. Kişiler tarafından yapılacak ödemeler takip eden iş günü mesai sonuna kadar bankaya yatırılmak zorundadır.

Avukata veya alacaklıya ödenecek paralar vekil veya alacaklının banka hesabına gönderilir.

Geçici 10. Madde ile bu madde birlikte değerlendirildiğinde varılacak sonuçlar:

Geçici 10. Maddeye göre  yürürlük tarihinden önce yapılan takipler için hangi yasa yürürlükte olacaktır?

Takip, kanunun yürürlük tarihinden önce yapılmış, ödeme ise bu kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılmış ise icra memurluğu parayı alacaklı veya vekilinin banka hesabına mı gönderecek, doğrudan icrada alacaklı vekiline veya alacaklıya mı ödeyecektir?

Kanun dar yorumlandığında icra memurluğu parayı doğrudan alacaklı veya vekiline ödeyebilecektir. Bu durum ise yasa koyucunun amacına, yasanın özüne ve sözüne aykırıdır. Yasa koyucu bu düzenleme ile icra memurlarının para ile ilişkisini asgariye indirmek istemiştir.  Yasanın yürürlük tarihinden sonra paranın doğrudan alacaklı veya vekiline ödenmesi yasaya aykırı olacaktır.

58. ve 60. Madde, Takibin şekli, içeriği

58 ve 60. maddede yapılan değişiklikle takibin içeriği ve şekli değişmiştir. İcra takipleri icra memurluğuna sözlü veya yazılı başvuru ile yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilecektir.

Değişiklik ile takip talebinin içeriği değiştirilmiş, icra memuruna takip talebinin geçerli olup olmadığına karar verme yetkisi verilmiştir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan takipler ve ödeme emirleri için 58. Ve 60. Maddede yapılan değişiklikler geçerli değildir. Eski takiplerin şekli ve içeriği maddelerin eski haline tabi olacaktır.

82. Madde Haczedilmezdik

82. madde ile haczedilemeyen malların sınırı genişletilmiş, eski yasadaki haczedilmezlik tanımları daha net hale getirilmiştir.

Yeni düzenlemeye göre borçlu veya birlikte oturanlar için lüzumlu olan eşyaları haczedilemez.  Yasa koyucu burada uygulayıcıların dar yorumlarını engellemek için istisnaları saymış ve para, altın ve gümüş gibi şeyleri hariç tutmuştur. Burada yasa koyucu borçlunun yaşam hakkını garanti altına almayı hedeflemektedir.

Borçlunun ekonomik faaliyeti sermayesinden çok emeğine dayanıyorsa mesleğini devam ettirmesi için gerekli olan her türlü eşya haczedilemeyecek.

YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN TAKİP İŞLEMLERİ

Geçici 10. Madde yasanın yürürlük tarihinden önce yapılan takip işlemlerinin eski yasaya tabi olduğunu söylüyor.

TAKİP İŞLEMLERİ
Bir icra takibinde birden fazla işlem vardır; takip talebi farklı işlemdir, ödeme emri farklı işlemdir, ödeme farklı işlemdir, haciz farklı işlemdir. Şimdi takip eski diye icra memuru banka üzerinden ödeme yapma yerine icradan ödeme yapmaya devam edebilir mi? Bu yasanın amacına aykırıdır.
HACİZ İŞLEMİ
Haciz sözcüğünün sözlük anlamı zapt etmek, zorla almaktır. Haciz işlemi ya fiili olarak yapılır, yada kaydı olarak.. Takip talebi ve ödeme emri haciz işlemini kapsamaz. Haciz işlemlerinin başlaması için takibin kesinleşmesi gerekir. Haczin yapılması ise fiili veya kaydı bir işlemdir. Yasanın yürürlük tarihinden önce böyle fiili veya kaydı bir haciz yapılmamış ise bu işlem yeni bir işlem olacaktır ve yeni yasaya tabidir.

YASA KOYUCUNUN AMACI KİŞİNİ YAŞAM HAKKINI KORUMAKTIR

82. Maddede yapılan değişikliklerin amacı kişinin temel insan haklarından olan yaşam hakkını garanti altına almaktır.  Bu amaç Uluslararası sözleşmelerin ve Anayasanın buyurucu hükmüdür.
Bunun aksi, yani eski takip işlemleri için ev eşyalarının, mesleki eşyaların, borçlunun haline münasip evinin, öğrenci burslarının haczi yasa koyucunun amacına, yasanın özüne ve sözüne aykırıdır.

20 MİLYON HACİZ DOSYASI

Bugün işlemde 20 milyon haciz dosyası mevcuttur, bu dosyalar için haczin devam etmesi demek daha yıllarca kişilerin yaşamları için gerekli olan ev eşyalarının haczine devam edilmesi demektir, bu durum ise yasanın  özüne ve sözüne, yasa koyucunun amacına ters düşecektir.

YENİ BORÇLULAR İÇİN FARKLI ESKİ BORÇLULAR İÇİN FARKLI UYGULAMA

Yeni borçluların ev eşyaları, mesleki eşyaları, bursları v.s haczedilemezken eski borçluların haczedilmesi Anayasanın eşitlik ilkesine,  Uluslararası sözleşmelere ve hepsinden önemlisi adalet duygusuna aykırıdır.

ZAMAN AŞIMLARI

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda eski işlemler eski, yenileri ise yeni yasaya tabi olacaktır. Burada ayırt edilmesi gereken işlem kavramıdır. Takip işlemleri ile dosya kavramını karıştırmamak gerekir. Yasa koyucu yasanın yürürlük tarihinden önceki dosyalar demiş olsaydı durum farklı olurdu.

Bu durumda eski haczedilen eşyaların muhafaza usulleri, satış usulleri yeni yasaya tabi olacaktır. Aksi halde yedieminler  eşya mezarlığı olmaya devam eder.

AÇIK ARTIRMAYA KATILMA

Dosya yasadan önce de açılmış olsa satış işlemleri yeni yasaya tabi olacaktır.

Takip eski de olsa haczedilen taşınır veya taşınmazların satışına online teklif vermek mümkün olacaktır.

Kısaca yeni düzenlemelerin uygulanmasında uygulanacak yasayı tayin etmek için dosyanın açılış tarihine değil yapılacak işleme bakmak gerekecektir.  Geçici 10. Madde yasanın yürürlük tarihinden önceki takipler veya dosyalar demiyor, “takip işlemleri diyor.

Yasa uygulanırken yasanın bütünü, gerekçesi ve sevk amacı gözönünde bulundurulmalı. Bazı işlemler için eski,  bazıları için yeni yasayı uygulamak yasanın bütünlüğüne ve amacına ters düşecektir.

Kaynak: adalet.biz, Av.Rahmi Ofluoğlu

Reklamlar
yorum
 1. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn. Sargoz,

  Sayfaya cok yavas hareket etmekde ve sayfaya gırmekde zorlanmaktayım
  teşekkürler

 2. Umut Ufuk dedi ki:

  Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru kılavuzu hazır,
  Temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen ancak iç hukuk yollarından hakkını alamayanlar, 23 Eylül’den itibaren Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunabilecek. Mahkeme İçtüzüğü’ne göre bireysel başvuru, normal mahkeme yollarının tüketildiği ve buna ilişkin kararın kesinleştiği, hiçbir merciye başvuru yolu öngörülmeyen durumlarda ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılabilecek. Bu hükme göre, vatandaşların 23 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla başvuru yolları tüketilerek kesinleşen kararları için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunabilecekleri belirtiliyor. Bu tarihten önce kesinleşen kararlarla ilgili başvuru mümkün olmayacak.

  Bireysel başvuruyla ilgili hazırlıklar kapsamında, Anayasa Mahkemesi raportörleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) incelemelerde bulundu. Bireysel başvuru taleplerini incelemek üzere sınavla alınan 26 raportör yardımcısı görevlendirildi. AYM, AİHM ve bireysel başvurunun bulunduğu Almanya ve İspanya gibi ülkelerde yaptığı incelemelerin ardından içtüzüğünde değişikliğe gitti. Bireysel başvurunun usullerini belirledi. Buna göre, bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesini iki üyeden oluşan komisyonlar yapacak. Komisyonların oybirliğiyle kabul ettiği başvuruları ise Anayasa Mahkemesi üyelerinden oluşan ve biri başkan vekili en az 5 üye ile toplanacak heyet karara bağlayacak. Komisyonlar oy birliği, bölümler ise salt çoğunlukla karar verecek. Bölümler, başvuruları dosya üzerinden inceleyecek. Ancak resen, ayrıca başvurucu veya Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine gerekli görülmesi halinde duruşma yapılmasına karar verilebilecek

 3. Umut Ufuk dedi ki:

  GELEN TELEFONLARA VE ÖDEME YAPACAGINIZ YERE DIKKAT

  Bazı alacaklı vekıllerının yenı taktiği,yaklaşık bir saat önce yeğenime gelen bir telefon “Borçluyu arayarak ……. BANKASINDAN arıyoruz. borcunuzla ılgılı bugun bankadakı hesaba biraz odeme yaparmısınız.Böylelikle dosyayı icra dairesine göndermem hacız işlemını durdusmuz oluruz dosyanıza işlem yapmayız.”
  gibi konusarak İcra dairesine degıl bankaya ödenmesını istıyorlar.Eger borçlu sorarsa “sız dosya actınızmı? dosya nosu nedir? size dosya numarasını verecekdır.Sonrasında sizde ödemeyı bankaya hesabıma degıl dosya numarasını belırterek icra dairesi hesabını yatırırım,çünkü dosyam icra dairesinde” diye cevap verınce.Hemen ardından siz sorun “isminiz nedir,göreviniz nedir,hangi numaradan ulasabılırım bankadan size” deyınce “avukatlık burosundan arıyorum diyecek ve kısa sürede ödeme beklıyorum diyerek” telefonu kapatacakdır.

  Ödenememiş borç için zaten icra dairesınden dosya acılmıs,işlemler başlamış ve alacak için sıraya girmişler.Sanki yenı bir işlem varmış gibi lanse ediyorlar.
  Ayrıca borcunu ödemek için borçlular icra dairesinin vermıs oldugu hesaba ödemeyapmaktalar.

  diğerlerini göster daha azını göster

 4. hakan murat dedi ki:

  Merhaba bilgisi olan dostlardan yardım rica ediyorum.
  ilgili olmadıgım bir konudan tarafıma 200.000.-TL icra takibi başlatıldı süresinde itiraz ettim. takip durdu ancak karsı taraf itirazın ipalı davası açtı surec alehime sonuclanırsa ödeme gücüm kesinlikle yok, icra takibi tekrar başlarsa ödeyemezsem hapse alınırmıyım.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Hakan,

   Hakkınızda zaten dosya acılmıs ve sız borca ıtıraz etmıssınız.Karşı taraf kazanırsa işlemler devam eder.Gereklı hacuz işlemlerini uygularlar.Taaühhüt ihlalınde hapis cezası bulunmakta

 5. tolgaben dedi ki:

  Selamlar,
  işlerimin sıkıntıya girmesi nedeni ile denizbank a olan kredi borcumdan 2010 yılında icralık oldum,borç eşimin üzerinedir,2011 yılı başından bu yana aralıklı olarak ödemeler yaptım,fakat ne yazıkki avukat arkadaş uzlaşmaz biri,3750 tl ana borcum a bugüne kadar 6250 tl ödeme yapmış olmama ragmen benden 9000 tl para istenmekte,bu benim ödeme gücümü aşan bir tutar,
  10,04,2012 tarihinde evime gelinmiş haciz işlemi yapılmış haczedilen eşyalar ise eşime yediemin olarak bırakılmış,malesef eşim ne imzaladığını bilmeden korkusundan ve eşyaları almayalım şurayı imzalayın burda kalsın lafı ile imzayı atmış..yazılan eşyalar buzdolabı çamaşır makinesi koltuk takımı tv gibi evde elzem eşyalardır,takdir edrsinizki bunlar kullanılan ve o evde durdukça kullanılmaya devam edecek ürünlerdir,nihayetinde biz depo değiliz niteleme bu şekilde ise bizede günlük bedel ödemeliler
  tv miz arıza yaptığından servise yoladık,çamaşır makineside ankastere de kurulu idi oradan çıkarınca biliyorsunuz ön kapak sökülü oluyor..agustos ayı başında eşim adına icra dairesine yedieminlikten istifa dilekçesi verdik..2 hafta sonra evde olmadığımız bir sırada muhafaza için polis ve araçla gelinmiş,kapı çilingir ile açılmış eşyalardan tv eksik ve çamaşır makineside ön kapağı ( ankastreden dolayı) farklı bulunarak eşyaların eksik olduğu gerekçesi ile alınmamış,fakat evden 2 adet laptop bir adet mutfak masası 1 adet sinema sistemi 2 adet halı alınmış..
  bu arada bütün çekmeceler karıştırılmış,yatak odamızın heryeri en mahremine kadar didik didik edilmiş,evde ayakkabıları ile girmedik yer bırakılmamış ev hırsız girmişcesine bırakılıp çıkılmış.

  evden alınan laptoplardan biri ve sinema sistemi müşterimin bakımlarını yapmak üzere eve getirmiş olduğum ürünlerdir,diğer laptop cocuklarımın..müşterime ait ürünler faturalıdır..

  samsun yetkili icra dairesine konu ile ilgili şikayette bulunup ürünlerin sahiplerine iadesini istedim,
  laptopun faturası çantasında olduğundan alıp getirmem için yediemin deposunun adresini verdiler gittim,

  laptop çantası toz ve pislik içnde çantayı açtık ilk gördüğüm laptopta çizikler var,yetkiliden çantanın bölmelerini açmasını istedim,bölmeler boştu..oysa o çantanın bölmelerinde biri şahsıma diğeri müşterime ait içerisinde son derece önemli bilgiler barındıran harici HDD ler baglantı kabloları kişisel eşyalar mevcut idi…

  1- muhafaza işlemi için gelip,gelmişken hadi bide gözümüze çarpan ne varsa alalım..bu kanuni bir işlemmidir?
  2- bu işlemi yaparken evimi talan etmeye mahremime kadar dökmelerine yetkileri varmıdır..
  3- Başkasına ait ürünleri belgemiş olmamla beraber ne zaman geri alabilirim hala bi netice yok.
  4- laptop çantasından kaybolmuş olan önemli ve kıymetli eşyalar için ne yapabilirim.
  5- servise gitmiş tv ve ankastreden çıkardığımız için ön kapağı farklı çamaşır makinesi nedeniyle avukat eşya kaçırdını dava açıcanı eşini cezaevine attırıcam der..
  icra dairesindeki memur o eşyaları zor alırsın der,onların işgüzarlığı ile aldıkları başkasına ait mallar için benim başım extradan derde girmiş durumda ve çantadan kaybolan eşyalar gerek maddi gerekse muhteva ettikleri bilgilerle son derece kıymetli bana bunun hesabı sorulacak ben kime soracağım kanunlar ben yaptım oldu şeklinde mi işler…şimdi sayın avukat hacz mi etmi halt mı yemiş buna uyan memurlar kanunun gereğinimi birleikte geldikleri avukatın emrinimi yerine getirmiş kanun onlara gelince anında biz hakkımızı arayınca yıl sonundamı tecelli eder..değerli ve kıymetli görüşlerinize ihyiyacım var…

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Tolgaben,

   Tarıfınıza yapılan hacız ıslemınde yedıemınlıgı kabuletmıs olup sonrasında bunun iptalını ıstemıs ve yedıemınlıgı bırakmıssınız.Alacaklı ısterse bu esyalara dokunmaz ısterse alır.Evınıze esyaları muhafaza altına almak ıcın gelındıgınde hacız ışlemı yapılmıs ve TV evde olmadıgı ıcın yedıemınlıgı ıhlal ettıgınız soylenmış.
   Evınızde yedıemınlık dısında farklı esyaların alındıgını ve evınızın talan edıldıgını süresı geçmeden icra hakımlıgıne bıldırın.
   Eger sıze TV olmadıgı ıcın yedıemınlıgı ıhlal sucunda dava acarlarsa Tv nızı servıse gonderdıgınıze dair servıs formu veya servıs faturasını dılekcenıze koyarak ıtıraz edebılırsınız.

   • tolgaben dedi ki:

    yani çantadan alınan açıkçası çalınan eşyalar için bi bardak sumu içeceğim,bu eşyalar bana ait değil faturalı bu nasıl keyfi bir uygulamadır,ben hem icra hem usulsüz haciz hemde bu hacizle alınan eşyalara karşı sorumlu olduğum insanlara karşı ceza çekeceğim hemde çantanın içinden alınan eşyaların cezasını çekeceğim?

 6. GÖKHAN TÜMER dedi ki:

  Mrb arkadaşlar konu ile aykırı biliyorum ama bilgi verebilecek olan varsa sevinirim… icra ceza mahkemesin de akbank tarafından adıma acılmış ceza davası bulunmakta konu ise ticareti üsülüne aykırı olarak terk etmek. acaba herhangi bir ceza alır mıyım yada izlemem gereken yol neler ?

  • sargoz dedi ki:

   Duruşmaya gidin ve ticareti terk etmediğinizi, yeni adresinizde ticarete devam ettiğinizi belirtin. (vergi dairesinin adres değişikliği zabıtlarını gösterin) Bu husus önemli. Bazı hakimler bu şekilde ifade verip yeni adresini beyan eden yetkililere anlayış gösteriyor ve beraat veriyor. (yeni adrese polis kontrolü yaptırıyor, vergi dairesinden yazı alıyor ve dosyayı kapatıyor)

   Ancak beyan ve savunma olmaz ise ceza alırsınız. Ceza genelde 1800-3000 T.L arası adli para cezası oluyor. Para ödenmez ise ceza günlüğü 20 T.L üzerinden hapse çevriliyor.

   İik nın ticareti terkte verdiği ceza maddesi yargıtay içtihadı ile kaldırılmış idi. Ancak ceza genel kurulu yargıtayın bu içtihadını bozdu. Son durum nedir bilmiyorum; takip edin.

   Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Son Kararını aşağıdaki linkte görebilirsiniz:

   http://www.karsiliksizcek.net/2011/02/cgk-ticareti-terk-sucu-karar.html

   • Gökhan Tümer dedi ki:

    cevabınız için tşk ederim ancak yeni bir iş kurmadıgım için herhangi bir adres değişikliği bildirmem olanaksız gibi. bir sorum daha var acaba beni dava eden bankaya bu dava sonucu ödeme yapma gibi bir yükümlülüğüm var mı ?

 7. bedo1905 dedi ki:

  Son 10 yılda kredi kullananlar, dikkat!
  Son 10 yılda kredi kullananlar bu haberi mutlaka okumalı…
  30 Ağustos 2012 Perşembe, 13:08:28
  Son 10 yılda kredi kullananlar, dikkat! Sonra Oku

  Gönder

  Yargıtay kararlarına karşın kredi kullanan vatandaşlardan dosya masrafı adı altında aldığı paraları geri ödemeyen uyanık bankalara yerel mahkemelerden tokat gibi bir karar daha çıktı.

  Yargıtay’ın “dosya masrafına iade” kararının ardından, her türlü kredi kullanıcısı geriye dönük olarak 10 yıllık kredi masraflarını alabilecek. Son 10 yılda kredi kullanan 12 milyon vatandaş bu haktan yararlanabilecek. Yargıtay kararının ardından bankalara dilekçe yağmaya başladı.

  DÖKÜM ÜCRETİ DE İSTİYORLAR!
  Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın “tefeci” olarak nitelediği bankalar mahkeme kararlarına kulak tıkıyor. Yaklaşık 30 kalemde alınan ücretlere her gün bir yenisi ekleniyor. Son bir yılda, Kastamonu’dan Yozgat’a, Isparta’dan Adana’ya kadar birçok tüketici mahkemesinden kredi kullanan tüketiciden alınan masrafların iadesine yönelik onlarca karar çıktı.

  Milliyet’in haberine göre, İş Bankası başta olmak üzere bazı bankalar müşterilerince yapılan itiraz ve açılan davalar sonucunda kredi masraflarını iade etmeye başladı. Bazı bankalar ise “gidin dava açın” diyerek, müşteriyi kapıdan çeviriyor. Finansbank, kaymakamlıklar bünyesindeki ilçe tüketici hakem heyetini adres gösterirken, Garanti Bankası da geriye dönük olarak ücret, komisyon dökümlerini istiyor. Elinde belgesi olmayandan da her bir döküm için 30-40 lira talep ediliyor.

  BİRLİKTEN HUKUKİ DESTEK
  Bankalar, kredi sözleşmesinde böyle bir masrafın alınacağı dair hüküm yoksa ve istediği masrafın nedenini ispatlayamıyorsa vatandaştan aldığı ücretleri geri ödemek zorunda. Tüketiciler Birliği, başvuruda bulunan vatandaşlara her türlü hukuki desteği veriyor.

  MAHKEMEYE BAŞVURUN
  Bankanın kredi dosya masrafını iade etmesi durumunda sorun kalmayacak. Bankanın dosya masrafını ödemeyi kabul etmemesi durumunda, kaymakamlıktan hakem heyetine gidin.

  Dosya masrafı miktarı bin 161 liranın altındaysa bulunduğunuz ilçenin tüketici hakem heyetine dilekçe ile başvurun. Dilekçe vermenizin ardından 1-3 ay arasında sonuç çıkıyor. Sonuç çıktıktan sonra şahıs ve bankaların karara itiraz için 15 gün yasal süreleri bulunuyor.

  Dosya masrafı bu tutarın üzerinde ise tüketici mahkemesine dava açın.

  MASRAFLARI NASIL ALACAKSINIZ?
  Kredi kullandığınız banka genel müdürlüğüne hitaben bir mektup yazarak ödediğiniz dosya masrafının iadesini talep edin. Bu mektubun iadeli taahhütlü olmasına dikkat edin.

  Kredi çektiğiniz banka şubesine de başvuruda bulunabilirsiniz. Mektubunuzda, tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararıyla “kredi masraflarının haksız şart niteliğinde, tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir” ibaresini kullanmayı unutmayın.

  Mektubunuzda, son 10 yılla sınırlı olmak üzere bankaya yaptığınız tüm kredi masrafları ödemelerin dökümünü içeren listeyi talep edin. Bu süre zarfında kesilen kredi masrafı ücretinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte ödenmesini tale

  • Seyfi dedi ki:

   Madem mahkeme kararı var; hangi birimiz 10 yıl ekstreleri elimizde tutuyoruz ki? Yıllardır kanımızı her fırsatta emen bu bankalar bizlerin icraya verdikleri borçlarımızdan düşseler ya! Faiz üstüne faiz bindirdikleri, ana parasını çoktan tahsil ettikleri icra dosylarından bu tutarı düşmeleri o kadar zor olmasa gerek.

 8. Bekir dedi ki:

  Slm herkese bugun beni varlik sirketi aradi sanirim herseyin farkindalarki o kotu konusmalari birakmislar gayet kibar bir sekilde borcunuzu nezaman odeyexeksiniz dediler ben bir yil sonra anca oderim dedim ve tamam deyip kapattilar icraya felan gelicez gibi kelimeler konusmadilar

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Son zamanlarda,tahsilat için banklar kendısi borçluyu aramaktalar.Borçlu ıle anlasıp ödenecek mıktarı tesbıt ederek borcun ödenmesı saglanıyor.
   Boylelıkle hem alacaklı hemde borçlu kurtulmuş olacak

   • Seyfi dedi ki:

    Hepimiz borçlarımızı ödemenin derdindeyiz… Devleti dolandırıp trilyonlarca vurgun yapanlarla bizleri aynı kefede tutan zihniyetlilerin, elbet birgün bunu kalın kafaları alacak..

  • Rasim Saraçoğulları dedi ki:

   Sevgili yorumcular, bu sitenin nasıl kullanıldığını, nasıl mesaj yazılması ve soru sorulmasını bilmediğim için ilk yorumcunun “cevapla” butonuna basarak sorumu sormak zorunda kaldım.
   – Sahibi olduğum limited şirketin 36.000,00 TL borcundan dolayı taksitlerle ödeme taahhüdünde bulundum. Ancak bu ödemelerin üç adedini ödeyebildim. toplam tutarı 24.000,00 TL olan diğer taksitlerini içine düştüğüm mali sıkıntıdan dolayı ödeyemedim. Ödemeyi yapmamak bir niyetim olmadığını, aksi halde başlangıçtaki ödemeleri de yapmamış olacağımı belirterek, alacaklı vekilinden 2 ay gibi bir süre istedim.
   Kabul görmedi. Bunun üzerine, 22.08.2012 tarihinde işyerime haciz işlemi uygulayarak, 24.000,00 TL ferileri ile birlikte, 31.000 TL olduğu beyan edilenasıl borca karşılık, icra memuru marifetiyle ve muhasebe kayıtlarımızdaki toptan satış fiyatlarını esas alarak, yaklaşık 38.000,00TL tutarında menkul malımız (ticari mal) zaptedilerek, muhafaza altına almak üzere yedd-i emin deposuna götürdüler.
   Ancak, bugün (29.08.2012) tarihinde aldığım bir icra ceza mahkemesi celbi ile 24.08.2012 tarihinde, (fiili hacizden iki gün sonra) hakkımda taahhüdü ihlal ettiğim gerekçesiyle hapis cezası istemiyle dava açıldığını öğrendim.
   Bu durumda;
   1-) Fiili haciz yapıldıktan sonra, böyle bir davayı açma hakkı sürer mi?
   2-) Böyle bir dava karşılığında itiraz hakkım var mı?
   3-) İlgili mahkeme hakimliğine, önce fiili haciz yapılıp alacak teminat altına alındığı halde, hapis cezası istemiyle dava açılmasının yasalarda yorumu nedir, itiraz hakkım var mıdır?
   Gerçekten mali zorluk içinde olduğumdan, bir avukat vekil tayin edemiyorum o itibarla, bireysel olarak takip edeceğim bu süreç için bilgisi ve tecrübesi olanlardan yardım rica ediyorum.
   Saygılarımla,

   • Umut Ufuk dedi ki:

    1-) Fiili haciz yapıldıktan sonra, böyle bir davayı açma hakkı sürer mi
    Haciz farklı bır ıslemdır.Taahhütü ıhlal farklı bır ıslem.

    2-) Böyle bir dava karşılığında itiraz hakkım var mı?
    Belkı aşagıdaki maddeler savunmanızda sıze yardımcı olabılır.Bu gibi durumda hakım karaları bazen berat olmuşdur.
    İİK 340 maddesi ile düzenlenen bu suç Anayasamızın 38. Maddesine açıkça aykırıdır. 38. Madde şöyle demektedir:
    “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.”
    Yeni BK 37. maddeye göre korkutma sonucu yapılan sözleşmeler geçerli değildir. Aynı düzenleme mevcu BK da vardır. 6098 sayılı yeni BK nın ilgili maddesi aynen şöyledir:
    MADDE 37- Taraflardan biri, diğerinin veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleşme yapmışsa, sözleşmeyle bağlı değildir

    3-) İlgili mahkeme hakimliğine, önce fiili haciz yapılıp alacak teminat altına alındığı halde, hapis cezası istemiyle dava açılmasının yasalarda yorumu nedir, itiraz hakkım var mıdır?
    icra mah. kararından önce tutuklama söz konusu olmaz ve taahüdü ihlal suçun unsurları oluşmuşsa 2004/340 maddesine göre.. ödeme şartını makul bir sebeb olmaksızın ihlal halinde alacaklının şikayeti üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir ve hapsin tatbikine başladıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda oldugu meglagı öderse tahliye olunur
    borçlu tarafından yapılan ve alacaklının onayına tabi olan taahhüdler uygulamada ev ve iş yeri hacizleriyle oluşturulan baskı sonucu yapılan taahhüdlerdir. Hakim ortada geçerli bir taahhüd varsa ve taahhüde uymamanın makul bir sebebi yoksa cezaya hükmedecektir.

 9. Özgür dedi ki:

  merhaba hocalarım, 25/11/2011 tarihinde iki avukat evime haciz için geldiler buzdolabı ve çamaşır makinesini yediemin olarak bana bıraktılar diger eşyalarımı yazmadılar. tutanağa imza attım gecen zaman sürecinde hiç aramadılar ve bir daha gelmediler. 2012 aralık ayında askere gideceğim 11. ayda sülüsü alıyorum eşyalarımı başka yere taşımak istiyorum icra tarihi 1 yıl dolmuş olacak benim için sıkıntı olur mu ? ne yapmam gerek evi boşaltacağım askere gideceğim ben askerdeyken hakkımda herhangi bir dava süreci başlatırlar mı ? adıma acılan bu dava 25/09/2011 tarihinde patronun cekine attığım ciro ile alakalı herhangi bir ticaretim olmadan 60 milyar borçlanmış oldum alacaklı firmada bunun farkında bana yol gösterirseniz memnun kalırım haksız yere bu gibi sorunlarla savaşıyorum avukat tutmadım daha fazla mağdur duruma düşmek istemiyorum.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Özgür,

   Yediminliği 25-11-2011 tarıhınde imzalamıssınız, esyaların hacız suresı ve yedıemınlıgınız 25-11-2012 tarıhınde sonbulur.Buzamanı bekleyecek yada yedıemınlık ıptalı ıcın dılekce vereceksınız.Araklık ayında gıdecegınız için aslında sürebitmiş olcak.süredolduktan sonra dosyanızı kontroledıp emın olabılırsınız.

 10. Umut Ufuk dedi ki:

  Yedieminde malı bulunanlar dikkat
  2004 sayılı İİK yasasının 3. Yargı paketi kapsamında değiştirilen geçici 11. Maddesine göre mevcut yediemin depolarında muhafaza altında bulunan ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların yasanın yürürlüğe girdiği 5 Temmuz 2012 tarihinden itibaren bir ay içinde sahibine teslim edilmesi gerekiyor. Aksi halde “üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işlemi yapılır. “denilmektedir.
  MADDE 38- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir başlığı altında yer alan GEÇİCİ MADDE 11’e göre
  “Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.
  İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işlemi yapılır.
  Ancak, satış yapılamazsa Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek icra müdürünün başkanlığında kaymakamlık, belediye, ilgili yer baro başkanlığı ve ticaret odası tarafından bildirilecek birer kişinin katılımıyla oluşturulacak değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek değer üzerinden, yedieminin alacağına mahsup için malın mülkiyeti yediemine devredilebilir; komisyon, ekonomik bir değerinin kalmadığına karar verirse mal bir tutanakla imha edilir.
  Satılan veya mülkiyeti devredilen malın bedelinden, muhafaza ve diğer giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktar talep halinde ilgilisine ödenir.”

 11. Umut Ufuk dedi ki:

  HACİZ AVUKAT TARAFINDAN DEĞİL,İCRA MEMURU TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.
  İCRA MEMURU,HEM ALACAKLININ HEM DE BORÇLUNUN MENFAATLERINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ VE YASALARI UYGULAMAKLA GÖREVLİ BİR DEVLET MEMURUDUR

  Yasa koyucu icra ve iflas dairelerindeki düzeyin farkındadır ve kaliteyi arttırmak için 1. Maddede yeni düzenlemeler yapmıştır.

  Yasa koyucu 2004 sayılı İİK’nun 1. Maddesinde değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliğin amacı madde gerekçesinde “icra ve iflas dairelerinde kaliteyi arttırması olarak” açıklamaktadır. 1. Madde gerekçesi:

  “Madde 1- Maddeyle, icra dairelerinde çalışan personelin uzmanlaşmasını sağlamak ve böylece hizmet kalitesini artırmak amacıyla, sadece icra dairelerinde çalışacak icra kâtipliği kadrosu ihdas edilmektedir. Yapılan yeni düzenlemeye göre, icra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan yazılı sınav ve yine Bakanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanacaktır. İcra kâtipleri, merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Bakanlıkça yetki verilecek adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanacaktır. İcra dairelerinde görev yapan kadrolu icra kâtiplerinin yeterli olmaması durumunda, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde adalet komisyonlarınca icra dairelerinde zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilecektir.”

 12. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,

  Belki hepinizin bildiği bir konu bu fakat eskılerde bazen işe yarayabiliyor.
  Bir arkadaşımız yenilerde taahhütü ihlal suçundan mahkemeye sevkedılmışdı.Katıldığı mahkemede uzun zaman önce bulmuş olduğu bir mahkeme kararını kullanarak gerekli itirazları kendısı etmısdır.Sonuç olarak duruşma beraatla sonuçlanmışdır.Şimdi aşagıda uzun zaman önce yayınlanmış mahkeme kararı bulunmakta.Kendi mahkeme kararını bana ulastırdıgında sızlere buradan yayınlayacağım.

  T.C.
  YARGITAY
  16. HUKUK DAİRESİ
  E…….. /862
  K. …….4654
  T. 23.3.2004
  • TAAHHÜDÜ İHLAL ( İcra Müdürünün Huzurunda Düzenlenmeyen ve İcra Müdürünün İmza ve Onayını İçermeyen Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )
  • TAAHHÜDÜN GEÇERSİZ OLMASI ( İcra Müdürünün Huzurunda Düzenlenmeyen ve İcra Müdürünün İmza ve Onayını İçermeyen Taahhüdün Hukuken Geçersiz Olması )
  • İCRA MÜDÜRÜ HUZURUNDA DÜZENLENMEYEN TAAHHÜT ( Hukuken Geçersiz Olması )
  ……./m.340
  ÖZET : İcra Müdürü’nün huzurunda düzenlenmeyen ve İcra Müdürü’nün imza ve onayını içermeyen taahhüd hukuken geçersiz olduğu gibi, ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer’ileri ile birlikte belirlenip gösterilmemiş olması nedeniyle de taahhüd geçersizdir.

  DAVA : Taahhüdü ihlal suçundan sanık …………..’in İİK.nun 340. maddesi gereğince 1 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  KARAR : İcra Müdürü’nün huzurunda düzenlenmeyen ve İcra Müdürü’nün imza ve onayını içermeyen taahhüd hukuken geçersiz olduğu gibi, ödenmesi gerekli toplam borç miktarının tüm fer’ileri ile birlikte belirlenip gösterilmemiş olması nedeniyle de taahhüd geçersizdir. Bu nedenle atılı suçun oluşmayacağının gözetilmeksizin, sanığın beraati yerine yazılı olduğu şekilde mahkumiyete dair hüküm kurulması isabetsiz bulunduğundan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün istem gibi BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

 13. Mağdur dedi ki:

  Umut Bey,
  Ben işteyken14.03.2012 tarihinde evime gelip beyaz eşyalarımı hacz ettiler,Geri kalan eşyalar ise Hanıma yeddiemin olarak bırakıldı,Ancak hanım yeddieminliğin ne olduğunu bilmeden imza atmış feragatini istesek veya bu yeddieminlik ne zaman düşer? 6 ay mı? yoksa 1 yılmı?

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Mağdur,
   Yedieminligi eski yasa varken kabul ettiginiz icin sure 1yil.bu sure icersinde alacakli isterse bu esyalari alabilir depoya kaldirir, satis isteyebilir yada hicbir sey yapmaz sure dolunca esyalar size kalir.
   Yasal olarak yediminligi birakmak isteye bilirsiniz,bu kabul oldugunda,siz yedieminlikden dustukten sonra alacakli esyalarinizi ya alir depoya kaldirirlar yada hicbirsey yapmaz birakir.eger alirlarsa icra hakimligine sikayette bulunursunuz oradan cikacak karara gore hareket edebilirsiniz.yeni yasa oncesi yedieminlik oldugu icin icra hakimligi esyalarin geri verilmesini onaylamamayabilir.
   Bulundugunuz yerde cok onemli eger orada yediemin deposu yoksa masraf edip esyalarinizi alacaklarini sanmiyorum.Zaten kendılerınce para edecegını düşündükleri beyaz eşyaları almışlar.
   Eğr bunlarıda alırlarsa,tüm eşyalarınız için satış isteyebilirsiniz

  • Umut Ufuk dedi ki:

   İİK. Madde 95. Alacaklı haczedilen malların muhafaza ve idare ve işletilmesi masraflarını istenildiği takdirde peşin vermeğe mecburdır” şeklindedir.

   Bu nedenle de icra müdürü muhafaza yani yeddiemin değişikliği ile ilgili bir masraf olacak ise bunu alacaklıdan talep etme hakkı vardır .
   Ancak uygulamada masraf olmaması ve bazen de borçlu ile uzlaşma kapısını kapatmamak için alacaklının kabul ve muvafakati ile borçlu yeddiemin olarak görevlendirilmektedir. Tabiidirki bu borçlunu da kabulü ile olabilmektedir. Yasal yeddiemin olmayan boçluyu yeddieminliğe zorlayacak yasal dayanak olmadığına göre borçlunun yeddieminlik görev ve sorumluluğundan kurtulmak için yeddieminlik değişikliği isteme hakkına da her zaman sahiptir. Borçlu elinde bulunan mal borçlunun eylemi dışında da zayi olma imkan ve ihtimali olacağı için hem hukuki hem de cezai sorumluğulu olan yeddieminlik görevinden kurtulmak istemesi doğal karşılanabilir. Borçlu sadece borcu ödeme anlamında hukuki sorumlulğu var iken; yeddieminlikte ilave olarak bir de cezai sorumluluk vardır. Bu nedenle de objektif olarak yeddieminlikten kurtulmak istemeside her zaman hukuki yararı vardır.

 14. derpi06 dedi ki:

  Selamlar birde yazmayı unuttuğum bir konu var.2009 yili borcumdan dolayı 2010 ayının sonunda babamin evinde oturduğum halde esyalar onlarin olmasina ragmen sirf adres kaydim orasi diye eve hacZe geldiler. Evdeki eşyaları yazdılar ve kaldirmamalari icin bana aylık 300 er tl ödeyeceğimi taahhüt eden yazi yazdırdılar.ama ben ozaman dan bu zamana hiç ödeme yapamadım onlarda bugune dek hiç bir işlem yapmadılar.haliyle babamlarlada 1sene onceden ayrı oturmaya başladık.esyalarda onlarda kaldi.konu hakkında ne yapabilirim.Tekrar geldiklerinde eşyaları haliyle evi ayirdigimdan dolayi bulamıcaklar bu sucmuduryeni yasaya göre nasıl yol izlemeliyim teşekkürler

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Derpi,

   Eşyalar size yedieminmi bırakıldı? taahhüt imzaladınızmı? düzenli ödüyormusunuz?
   Yeni evinizdeki eşyalar daha önceden yedıemınlımı?

   • derpi06 dedi ki:

    Eşyalar bana 2010 yılında yedi emin bırakıldı. Taahhüt imzaladım aylık 300 er lira ödeyeceğim diye.yeni evindeki eşyalara hiç yediemin yapılmadı

    • derpi06 dedi ki:

     Ozamandan bu zamana kadar da dosyaya hiç para odeyemedim öylece duruyor

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn, Derpi.
      Artık babanızdan ayrı oturmaktasınız resmı bır kaydınızda babanızla bırlıkde gorulmemektedır.Bu nedenle babanızın evınde hacız ısleme yapamazlar.Ayrıca bır sekılde dosyanıza bakın.Taahhüt verıp ödeme yapmamıssınız.Belkı hakkınızda taahhütü ihlal davası olabılır.

      • derpi06 dedi ki:

       Yanİ kısaca taahhüt U ihlal davası yOksa hakkımda yapılan o yediemin babamdan ayrıldığım icin geçerli sayılmıyor.sanirim.peki benim dosyaya bunu bir dilekçe ile belirtme gibi zorunluluğum bulunmaktamidir.tesekkurler

 15. mersinli2691 dedi ki:

  LÜTFEN YARDIM EDİN
  hakkımda açılmış birkaç icra takip dosyası var
  bir şirkette iş buldum fakat şirket yetkilileri şirket çalışanlarının maaşını ak banka yatırıyor
  bana akbankta kendime hesap açmam istendi maaşımın bu hesaba yatması için
  fakat akbank hakkımda icra takibi başlatmış daha önce akbankta hesabım vardı iflas ettikten sonra o hesabıma banka bloke koymuş
  şirket ısrarla akbankta hesap açmamı istiyor çünkü sigortalı çalışanın mecburen banka hesabı olmalı bu şirkette akbankla çalıştığı için akbankta hesap açmamı ısrarla istiyor
  lütfen bir yol gösterin zaten akbanka borçluyum hakkımda icra takibi başlatmış hesabı açar açmaz bu hesabada bloke koymıyacakmı
  NOT
  borçlu olduğum dayımın oğlu senediyle icra dairesine başvurup hakkımda icra davası başlatmış ve ilk olarak birincil kişi olarak çalıştığım şirkete icra dairesinden icra tebellüğü yapıp maaşımın yüzde 25 ini talep etmiş
  şimdi dayımın oğlumu birinci olarak maaşımın yüzde yirmibeşini alacak yoksa bankada hesabım olduğu içinmi banka direk maaşıma veya oda el koyabilecekmi
  lütfen birileri anlaşılır şekilde bu konuya açıklık getirsin çok acil lütfen

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Mersinli,

   Maaş haczi,çalışdığınız şirkete alacaklının teblikat göndermesi ile olur.İşyerinize hangi alacaklı daha önce maaş haczi için teblikat gönderirse ilk sırada yeralır.Ve çalışdıgınız şirket 1/4 oranındakı kısmını icra dairesının hesabına (açıklamalar kısmına dosya numaranızı yazarak) gönderir.Geri kalan kısmınıda maaş hesabınıza gönderir.
   Bankaya açacağınız hesap maaş hesabı olacakdır.Hesapsırasında çalıştıgınız yerden belge alarak açılacak hesabın maaş hesabı oldugunu belırtelek açtırın.

   Eğer sonrasında bloke konulursa öncelikle Banka ile görüşürsünüz sonuç alamaz iseniz.İcra hakımlıgıne şikayette bulunabılırsınız.
   Bunun için yapmanız gereken;
   -Maaşınızın 1/4’ünün kaynakta kesinti şeklinde haczedildiğini-ki takip dosyasından anlaşılabilir- ispatlamak,..
   -Bankadaki mevduatınız üzerine gelen haczin esasen aldığınız tüm maaş üzerine geldiğini -ki maaşınızın o banka vasıtası ile ödendiğini ve bankadaki paranın da maaşınızın kalan 3/4’lük kısmı olduğunu- ispatlamak..

  • şükran dedi ki:

   mersinli kardeşim
   maaşın hepsine bloke konamaz.zaten 1/4 üne dayıoğlun haczetmiş birinci sıradan.dayıoğluna olan borç bitmeden ikinci bir maaş kesimi yapılamaz.eğer banka böyle bir blokeyi yaparsa bankaya itiraz dilekçeni yazıp zaten maaşında haciz olduğunu belirtip itirazını yap.banka bu itirazını dikkate almazsa banka denetleme kuruluna şikayetini mutlaka yap

 16. erce dedi ki:

  Arkadaşlar merhaba,
  Şirketimize ait 4 aracımızda da vergi dairesi ve 7,000 tl borcumuz olan bi firma tarafından hacizli durumda öğrenmek istediğim husus şudur bahsetmiş olduğum o firma 4 aracımada yakalama kararı çıkartabilirmi? 4 aracımızın toplam değeri 100,000 tl nin üzerinde yani 7,000 tl alacağı için hepsini yakalatabilir mi? bilgisi olan arkadaşlarım cevap verirse sevinirim, şimdiden teşekkürler…Ayrıca bu sayfayla alakası olmayan bi konu açmış olduğum içinde özür dilerim.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sayın Erce,

   bunun enmantıklı yolu arabalardın bırını satarak borcu ödemek,tabı baska nakıtınız yoksa.Diğer konu eğer ödemez ısenız hersarta bu araclar satılacak ve borcunuzu karşılayacak mıktar ıcersınden alınacakdır.Tabı borcunuzda 7000tl degıl faızı ıle çogalmış olacakdır.

  • şükran dedi ki:

   erce kardeşim
   4 arabayada haciz koyabilir.arabayı icra dairesinde satar.araba icra dairesine teslim edilmezse yakalamasını çıkartır.satıştan alacağı kadarını alır geri kalan parayı borçluya öder.

 17. Umut Ufuk dedi ki:

  İŞDE SAYGININ ZAFERİ,

  Her zaman olduğu gibi yine kapıları, piskolojik baskı değil,tehdit değil, SAYGI araladı.

  Bir işyeri sahibinin bazı nedenlerlerden dolayı ödeyemediği borç için icra dosyası açılmışdı.Yasal işlemler sürecinde borçlu ile konuşmak ve haciz işlemleri için dün işyerine gelindi.Borçluya borcu ile ilgiligerekşi bilgiler verildikden sonra borçlu durumunu anlattı.Alacaklı vekili söze şöyle devam etti “ Bakın bizlerin amacı alacaklının borcunu almasını saglamak,borçlununda ödeyebilmesi için kolaylık sağlamak diyerek devam etti.Biliyorsunuz yeni Kanun çerçevesinde ev eşyalarının muhafazası kaldırılmışdır (ikincisi hariç) işyerlerinde ise yine aynı sınırlamalar getirilmişdir.Bu nedenle muhafaza yapılmayacak birlikde ödemeye nasıl bir çözüm getiririz şeklinde devam etti. Sonrasında borç miktarı belirlendi ve birkaç taksik şeklinde ödeme yapılması için sonaca bağlandı.İlk taksid ise icra dairesinin vermiş olduğu banka hesabına yatırıldı.

  Borçlular SUÇLU DEĞİL ayrıca insan.bunu hatırlayıp gerçekleri görenler her zaman kazanır.

  Yalan söyleyerek Kanunları kendı menfaatlerıne göre yorumlayanların ise yalanları yatsıya kadar sürer.

 18. Umut Ufuk dedi ki:

  DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR

  PROVOKATÖRLERE ve sahte isimler kullanarak ortalığı karıştırmaya çalışanlara sesleniyorum !

  NEDEN HALA HAKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL EDEMEDİNİZ.

  BUKEZ MENFAATLER DEĞİL, HUKUK DEVREYE GİRDİ.

  ALACAKLIDAN VE BORÇLUDAN FAZLA SIZLER VERYANSIN EDIYORSUNUZ.

  Şunu bilin insanlarımız artık bilinçli kanunları bilmekde,bu nedenle sizlere ezilmeden rahatlıkla borçlarını ödeyebilecekler.

  Heryol denendi şimdide siteye, “Az önce evimize icra geldi,eşyalarımızı aldı,Beni avukat aradı,her şeyini alırım dedı,icra dairesine gittim sordum bana eski dosya dedi,gibi “ başlaya konularla kendılerını gündemde tutmaya çalışıyorlar.Acaba böyle bir ıkı borçlu yakalarsak bize yeter mantıgı sanırım.

  BUNLARA KIMSE INANMAMAKTADIR.SİZLERDE GERÇEĞİ BİZİM KADAR BİLİYORSUNUZ.

  Sitede yinede böyle yazanlara cevap verilmektedir.Buda sitenin kuruluş amaçlarından birtanesidir.

  (Sözüm provokatörlere )

 19. derpi06 dedi ki:

  musadenızle bır sorum olacak hacız le ılgılı.benım eskıden bır ısyerım vardı ıslerım cokta ıyı gıdıyordu,malum iş dusuklugu ve krız mahvettı.4 bankaya toplam ana para 25bın ve 2 de ozel sırkete 3bın olmak uzere 2009 yılından bu zamana kadar borclu durumdayım,odeyemedıgımden dolayıda hepsınden 2009 dan bu zamana ıcralıgım. yenı cıkan yasa ıle evımden gelıp esyalarımı 1 er adet oldugu halde goturebılırlermı.Kafam şu yonde cok bulandı,0312.218 74 09 numaralı adlıye danısma hattından bır yetkılıye sordugumda 2009 borclusu oldugumdan dolayı gecıcı 10.madde ye ıstınaden 7emın yapıp ıcra memurunun hacız kaldırabılcegını soyledı.Bu konu hakkında lutfen bana donus yapmanızı ıstıyorum.

  ayrıca ozel bı sırkete olan borcumun avukatı benı 1 ay once aradı durumum olmadıgını belırttıgım halde evıme hacze gelmıs benı bulamadıgından bır not bırakmış,not ıcerıgı su sekılde

  evde olmadıgınızdan dolayı bu not bırakıldı borcunuzu 3 gun ıcınde odemedıgınız halde kapınız cılıngır marıfetı ıle acılıp borca yeter degerde menkul mallarınız muhafaza altına alınacaktır. teblıg olunur 01-08-2012 18.icra infaz memuru ımzalı bu kagıttan oturu aynı sekılde hacız kaldırma hakkı bulunmaktamıdır bu avukatın. sımdıden tesekkurler cevap ıcın

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Derpi,

   Oncelikle sizden 6352 sayili yasyi tam anlami ile okumanizi oneririm.ayrica sayfamizda sordugunuz sorularin uzunca aciklamalari,mahkeme kararlari ile aciklamalari mevcut.
   Kisaca yasdiklariniz normel herkezin yasadiklari.
   evde bulunulmadiginda o yaziyi asarlar.madem esyaniza gozkoymuslar neden girip almamislar yazi asmislar.
   Siz avukatlarin herdedigine inanirsaniz yasamanizada gerek yok.
   Detayli tum aciklamalr sitemizde mevcut

 20. Umut Ufuk dedi ki:

  Sn. Sargoz,

  Sayfada cok fazla yorum oldugu icin,cep telefonu ile sayfaya girmekde zorluk olusmaktadir.sizcede mumkunse bu sayfayi yoruma kapatip yeni bir sayfa acabilirmisiniz.
  Tesekkurler

 21. Umut Ufuk dedi ki:

  değerli bir arkadaşımızın bir sıtede yapmış oldugu yorum,

  Ben aylardır siteye girmiyordum ama yazılanları hep okuyordum.Gördümki sitenin%80 i ortada yok.Zaten bu giden arkadaşların büyük bir kısmı taahhüt değil haciz maduru idi.Konu halledilince kaybolmayı yeğlediler.Olabilir sıkıntı yok.
  Geriye kalan arkadaşların bazılarında halen evden eşya kaldrılma endişesi var.Sevgili site arkadaşları bizim gibi ülkelerde bir konuda kanun çıksa bile o kanunun oturması yani uygulanması uygulatılması biraz zaman alıyor.Arada geçen bu zaman zarfında yani kanun tam uygulanmaya başlanana kadar haklarımıza sahip çıkmaktır.Yoksa bir kanun çıkar ve ertesi gün herşey değişir diye birşey yok.uygulama zaman alan birşeydir.Türkiyede yaşadığınızı unutmayınız.Kırmızıda geçmek yasak kanunda yeri var ama hangimiz kırmızıda geçmiyoruz.Kanun çıktı diye kırmızıda geçme işi sonmu bulacak yani.Buda böyle birşey işte.Eğer kırmızıda geçen olursa hakkımızı savunacak çıkan kanundan haberdar olduğumuzu karşı tarafa göstereceğiz.Artık denizin bittiğini anlayan avukatlarda bırakın eşya kaldırma hevesinden eve gelme zahmetinden bile geri adım atacak.Sadece biraz zaman.Yasa tam oturana kadar yapmamız gerekenler çok basirt.
  1-Avukat yada hukuk bürosundan gelen kim ise kesinlikle içeri almayınız
  2-gerekli kanun maddeleri mutlaka elinizde olsun(özellikle eşya kaldırılamayacağını anlatan madde,artık haciz işleminde avukatın değil memurun yetkili olduğunu içeren madde)
  3-Elinizde haciz memurunu ve avukatı şikayet edeceğinizi bildiren bir şikayet dilekçe örneği(memura göstermek için)bulundurun.
  Olay bu kadar basit arkadaşlar
  Ha bizim isteğimiz evimize hiç memur avukat gelmesin komşulara rezil olmayalım.Unutmayalım borçluyuz ve bunlara muhatap olacaz.O kadar da değil sonuçta karşı tarafın alacağı var bukadarını yaptırmakta hakkı.Kaldıki zaten borç harç içinde olan vatandaş komşuya rezil olduk düşüncesinden çoktan sıyrılmış olmalıdır.Yani tek sıkıntımız bu olsun.Herşey var bu hayatta.Borç sahibi olmakta borçlanmakta ödeyememekte.
  Kaldıki merak etmeyin önümüzdeki yıl artık eve hacze çıkma olayının tamamı ile bittiğini göreceğiz.Bakın eşya kaldırma demiyorum hacize çıkma işi bitecek diyorum.Bu kanun mal kaldırmayı sonlandırdı hacze çıkmayı değil.
  Ama bir yıl sonra eşya alınamayacağı öylesine kafalara yere edcekki bu gerizekalı avukatlar da bunun farkına varacak ve sadece telefon açarak tahsilatı deneyecek.Olacak olan ve olması gereken de bu

  • şükran dedi ki:

   umut kardeşim bir yere kaybolmadık sadece biraz kendimizce nefes aldık yazılarınızı takip etmekteyiz.önümüzde taahhüdü ihlal ve bireysel iflas var.vazgeçmedik takibindeyiz .

  • şükran dedi ki:

   sayın umut ufuk kardeşim
   evlerden eşya kaldırma hukuken sonlanmıştır.bunu zaman içinde daha net göreceğiz.bundan sonra yasası olup uygulanma şartları olmayan bireysel iflas yeniden gündeme gelip uygulama koşulları yeniden yasalaşacak ve bu konumda olan borçlu ve iflas etmiş olana hukuken icra takibi yapılamayacaktır.konut dokunulmazlığı hassasiyeti gündemdedir.koşulları önümüzdeki günlerde netleşecektir.

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Sukran kardesim.

    sana katiliyorum.zaten yasalarimizin icersinde bireysel iflaa mevcut malesef bazi yasalarimiz biliyorsun 80 yillik.duzenlenmesi ve hazirlikyapilip degismesi gerekli.ayni haciz yasasi gibi.

 22. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli bir arkadasımızın yorumu,

  sevgili arkadaşlar herkese iyi akşamlar…..

  şöyle siteyi gezdiğimde gördüğüm bir gerçeği sizlerle paylaşayım dedim….nezaman ortalık süt liman olsa biri/birileri buraya gelip, hacizler aynen devam ediyor….evimize az önce geldiler….annem ağladı ,babam çok kızdı, ben fenalaştım…vs.vs…insanları demolorize edercesine yazılar yazıp çıkıyorlar…

  çıkıyorlar ne oluyor…??
  burada birtakım İİK çıkmasını eleştiren arkadaşlar hemen dellenip başlıyorlar yazmaya…yok şöyle, yok böyle….bakın yakın örneği az önce burada yazan ,”sis sis” nıckli kişi…kişi bence provokatör….yazdı…çizdi….dellendirdi…çıktı…….olay bu…

  yine dün biri…bana icraya geldiler, sadece bana değil arkadaşıma da geldiler yazdı……bir süre sonra, hadi bana geldiniz….annemlere neden geldiniz yazdı….ALIN SİZE BİR PROVOKATÖR DAHA…..

  sevgili arkadaşlar…artık kimseye haciz gelmemektedir…bu iş bitmiştir….çok nadir yaşanan olay da şudur…gelip zabıt tutup hiçbirşey yazmadan gitmektedirler…üstelik eşya kaldırmak zaten mümkün değil ve OLMAMIŞTIR…OLMAYACAKTIR DA…..

  onun için sakin olun…dolmuşa gelmeyin…..malum hazır kıta arkadaşlar da önce bir yazılanı, çizileni incelesin sonra gelsin İİK nu eleştirsin….bu bir MİLATTIR …haciz ve icralar son bulmuştur….beraberinde bundan sonrası için TAAHHÜD olayı da sonlanmıştır…..

  paniksiz günler dilerim…

  saygı ve sevgiler…

  seker765

 23. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,

  Bir alacaklı anlatıyor,
  “Benim bir dükkanım var ve burada eşya satışı yapmaktayım.Bir ara piyasadan ucuz olur ve karı büyük olur diye toptan peşin fiyatına çok fazla eşya aldım.diğer amacım ise rakıbım olan firmaları zora sokmakdı.Çok fazla eşya aldıgım ıcın satış hızlansın dıyerek ürünlerimi vadeli satmaya başladım.Bir süre sonra bazı vadeli satışlarımın tahsılatını alamadım.İncelem yaptıgımda bazılarının işden ayrıldıgından dolayı ödeyemediğini gördüm.Yasal işlem başlatmak için bir Avukata danışdım ve takibin başlaması ıstedım.Avukatla yaptıgım konusmada neler yaparız nasıl bır yol izleriz diye sorular sordum.Bana önce dosya açarız,teblikat gonderırız belırtılen süre içersinde ödemez ise takip başlatır; üzerine mal marlıgı varsa elkoruz,çalışıyor ise maasına hacız yaparız,işyerı varsa hacze gideriz yoksa evine hacze gıderız dedi.Kendısıne şunu sordum.maaşi yoksa nasıl alacagız evındekı eşyaları alırız dımı dedım.Bana evet haczederız sonra satısa cıkartırız dedı ve ekledı bunlar için nakliye,depo masrafı olacagını bunları bende alacaklarını ve borçluya yansıtacaklarını söyledi.Satısından bu masraflarıda düşeriz dedı.Kaçpara ederkı dedıgıme para etmez cümlesi ile karşılaşdım.Belirli bir zaman sonra düşündüm ve rakiplerimi zora sokmak için yaptıgım bu hareketin kendıme zarar verdıgını anladım.” Bu olay yenı yasa çıkmadan önce gerçekleşmişdir.

  Bir borçlu anlatıyor,
  “Zor duruma düşdüğüm için borçlarımı ödeyemedım ve hakkımda icra dosyası açıldı.Beni birgün avukat arayarak borcumu nasıl ödeyebilecegimi sordu.Şuan durumumun müsayit olmadıgı belırttım ve bana herşeyime tedbır koyacagını evıme gelıp esyalarımı alacagını ödeyene kadar bu işlemleri hep yapacagını anlattı.Telefonu kapattım ve çok korkmuşdum.Çevrem yardım istedım ………Bir değerli büyüğümüz ile avukatla görüşmeye gittik.Kendisi benım adıma avukatla konusdu ve kendısıne nelerı yapabılecegını nelerı yapamayacagını anlattı ve karşılıklı konusdular sonucunda bana anlattıklarının bir şey olmadıgını anladım.”

  Bu ıkı olayda gördüğünüz gibi herşey yasalar doğrultusunda yapılmak zorundadır.Eğer siz haklarınızı bilmez ve kendınızı savunamaz ısenız herzaman haksızlıga ugrarsınız.

  Kesinlikle borcunuz için sizi arayan avukatlarla cok konusmayın.Sıze her soyleyeceklerınde sızı kendılerıne ınandırmıs olurlar.

 24. Umut Ufuk dedi ki:

  3.YARGI PAKETİ İLE BİRLİKTE NORMAL EVLERDEN EŞYA KALDIRMA OLAYI BİTMİŞTİR.

  Yeni yargı reformuyla düzenlemeye gidilen maddelerden biri de icra takibiyle ilgili. Ancak bu konu “artık haciz işlemi yapılmayacak” şeklinde değildi.Evlere hacze gidilebilinecekdir yalnız kanunlar çerçevesinde hareket edilecekdir.

  Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya;

  ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

  “12. Borçlunun haline münasip evi,”

  ARTIK İCRA MEMURU KEYFİ DAVRANAMAZ.
  “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır

  AVUKAT HACİZDE GÖREVLİ DEĞİL.
  Evde yapılacak hertürlü haciz işleminde icra memurları sorumlu olacaklardır. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir

  EV HACZİ SINIRLANDIRILMIŞDIR.
  Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya;

  ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

  “12. Borçlunun haline münasip evi,”

  Sayın Erhan Beyin yaşadığı olay gibi,Aynı yöntemler kullanılmış ve eşyaları haciz edilmemesine ragmen kendısı uygulamada gördüğü yanlışlıkları şikayet etmişdir.Gelen karar ise olumlu netıcelenmişdir.
  “Gelen karar kısaca şu şekilde;
  “Davacı tarafından mahkememize sunulan 09.08.2012 havale tarihli ………………..Tüm dosya incelemesı sonucu 6352 sayılı yasanın 16.maddesı ıle değişik İİK 82/1(1-2bendleri) maddesinde Ekonomık falıyetı sermayesınden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebılmesı için gerekli olan hertürlü eşyanın haczedilemeyeceği,yine para,kıymetli evrak,altın,gümüş,değerli antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyanın aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan birinin haczedilemiyeceğinin düzenlendiği yine 6352 sayılı Kanunun 16.maddesi ile eklenen İİK.82.son maddesinde icra memurunun, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlenip,talebin kabulune veya reddine karar vereceğinin düzenlendiği. 02.07.2012 tarihinde yayınlanıp……………………yapılan hacız işleminin hukuki açıdan hükümsüz kaldığı doğrultusunda.” Karar elıme ulasdı.”

  HAKLARINIZI BILIN VE KENDINIZI SAVUNUN,KANUNSUZ DAVRANMALARINA İZİN VERMEYIN.KIMSE KANUNLARDAN ÜSTÜN DEĞİLDİR.

 25. Muzaffer dedi ki:

  Arkadaslar merhaba bu taahut ile ilgili bi gelisme oldumu onceden cok kisi magdur bu konuda cogu kisiye yakalama cikimis bunlar icin ne yapilabilir acaba

 26. Umut Ufuk dedi ki:

  Bankalardan çifte vurgun!

  Bankalar kendilerine yeni bir kazanç kapısı daha yarattı. Kredi taksitini geciktirene gecikme faizinden sonra, hesabını bloke ederek açma-kapama faturası çıkartılıyor

  Yatırımcıya ve vatandaşa yüksek işlem maliyeti çıkaran bankalar, yeni bir kâr kapısı daha buldu. Kredi taksitini en fazla bir hafta geciktiren vatandaşın banka hesabına bloke konulmaya başlandı. Bazı bankalar gecikme faizinin yanı sıra hesabın açılması için 40-50 TL’ye varan bloke ücreti alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alarak konuyu şube bazında incelemeye aldı.Bankalar kart aidatları, işlem ücretlerine yeni kazanç türleri ekledi. Kart uygulaması ve işlem ücretlerine ilişkin Tüketiciler Birliği’ne gelen şikayet başvuruları da 400 bini aşmış durumda. BDDK verilerine göre; bankalar son 3 yılda sadece kart ücretlerinden yaklaşık 12 milyar lirayı aşkın gelir elde etti. Bankaların kredi kartlarından, mevduat hesaplarından ve bireysel kredilerden aldıkları ücret ve komisyonlarla ilgili mevzuatta yasaklayıcı hüküm bulunmuyor. Ancak, bu konuda açılan davaların büyük bölümü tüketici lehine sonuçlanıyor.

  FATURA KABARDI
  BDDK’ya gelen şikayetlerde kart ücretleri başı çekerken, bankalar kredi kartı ve kredi taksitlerinde birkaç günlük gecikmede bile faizin yanı sıra ekstra faturalar çıkarıyor. Kredi borcu yatırıldıktan sonra hesap üzerindeki bloke kaldırılırken, bunun için de 40-50 TL arasında değişen ücretler alınıyor. Bazı bankalar verdiği bu ücreti talep eden vatandaşları “Dava açın” diyerek kapıdan çeviriyor.

  BANKA, DOSYA MASRAFINI İSPATLAYACAK
  Yargıtay, kredi alımlarında müşteriden talep edilen ‘dosya masrafı’nın geri ödenmesi gerektiğine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay, bu masrafların ne olduğuna açıklık getirilmesi gerektiğine karar verdi. Bundan böyle banka zorunlu masrafların ne olduğunu açıklamak durumunda kalacak. Bankanın kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebileceğini belirten daire, buna karşın kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükünün bankaya ait olduğuna dikkat çekerek, “Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında belirlenen bir miktarın tüketiciden alınması haksız şart oluşturur” dedi.

  • sinan bahadır dedi ki:

   öncelikle iyi günler benim hacizle ilgili bir sorum olucaktı babamın bankaya olan 50 bin tl lik borcu yüzünen yaklasık 8 ay önce eve ve dükkana haciz gelmişti dükkandan pc yi alıp bir alt sokaktaki eve gelmişlerdi tam tv,buzdolabı nı felan alırken babam 25 bin tl bulup avukatlara vermiş ve hacizi durdurmustu ve taksitleri ödemeye devam etmişti ve dün tekrar telefon geldi ve hacize geliyoruz diye taksitleri geciktirmiş babam tabi biz evde pc,laptop ve diğer para edicek küçük şeyleri saklayıp adamları beklemeye başladık ve dükkana geldiler toplam 9 bin tl borcu kalmıs babamın ve avukata pazartesi taksiti ödücem gelmenize gerek yok demiş ama avukat yinede geldi bu kanundan haberimiz yoktu ve babam dün 4 bin tl daha ödeme yaptı aslında benim merak ettiğim konu olurda kalan 5 bin tl yi ödeyemezsek ve tekrar gelirlerse nelere haciz koyabilirler evde beyaz eşyalardan hep 1 er tane var onları alabilirlermi ? mesela odamda içi açılmıs bozuk 37 ekran tv var salonda lcd tv tutupta 2 tane tv diğip lcd yi alıp gidebilirmi ve işin kötü kısmı en çok korktugum şey bilgisayarım dükkanda 1 tane evde 2 tane pc var laptop hadi gelirlerse laptopu yan komsuya bırakırımda benim masaüstü pc yi alabilirmi en cok merak ettiğim kısımda koltuk takımı evde 10 tane koltuk var 1 tanesini bize bırakıp 9 unumu alıyor :d yeni kanundan hiçbişey anlamadım acayip korkuyorum

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Sinan Bahadir,

    Oncelikli size sunu soylemek isterim,borcunuz neredeyse bitmis.kalan borc icin avukatla gorusup borcun bircok kismini kapadiginizi ve kalan cuzzi kismida kapatmak istediginizi belirtin.bu durumda anlasmaniz daha kolay olacak ve hacze gelmelerine gerek kalmayacakdir.onca para odemissiniz bundan sonra odemez iseniz kalan paraya faiz uygulanir va bir sure sonra odediginiz parakadar tekrar borcunuz olur.odediginiz onca parada bosa gitmis olur.burda alacakli vekili ile konusmak en dogrusu.
    Ayrica yeni yasada eger daha once yedieminligi kabuletmediniz ise esya haczi olmamaktadir (ikincisi haric).ayrica koltuk takimi bir butun olarak gecmektedir.diyelimki takimdan birini birakip digerlerini aldilar ve borc icin bunu satisa cikardilar eksik takimi kim neyapsin.depocuda parasini kurtaramaz.bakin takim diyorum.ayrica son yillarda takim bile olsa para etmemekde ve haczi yapilmamaktadir.
    Gecmisolsun

 27. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli bir arkadasımızın yapmış oldugu bir paylaşım,

  bir yetkili ile taahhüt ihlal ile ilgili çok yakın zamanda yapılmış bir gürüşme

  Sn ……. Efendim bilindiği üzere 3 yargı paketinde alacaklının haklarını düşünerek taahhüt ihlal ile ilgili verilecek önergeye destek vermeyeceğinizi belirtiniz grup olarak ve yine
  Bu olaylayla ilgili yeni yasama yılındada kesinlikle bu ihlal yasası ile ilgili destek vermeyeceğinizi ana muhalefet partisinin de bu yeni yasama yılında bu konuda
  Herhangi bir girişiminin olmayacağını söylüyorsunuz.
  Peki anlatılan yazılan yaklaşık 300 bin kaçak kişiden bahsediliyor bu konuda mağdur olan
  Ve bu aile bazında ele alındığında dahada büyük rakamlar çıkıyor ortaya
  Peki bu insanlar sunuç olarak ne yapacaklar nasıl çıkacaklar bu işin içinden

  Yetkili
  Biz hiçbir zaman kimsenin mağdur olmasını istemeyiz herhangi bir konuda
  Ve hep mağdurların yanında olduk
  Rakamlarda sizin bahsetiğiniz kadar büyük değil biliyorsunuz ev hacizlerini kaldırdık
  Nitekim bu taahhütler hep evden eşya kaldıracaz baskısı ile alınıyordu

  Sn …. Peki efendim bu ev haczi olayındanda çok büyük bir karışıklık var
  Şimdi kimisi eski dosyalar için ev haczi eski hali ile yapılacak diyor kimisi
  Sadece takipler eskisi gibi olacak diyor ve bildiğim kadarı ile bir çok avukat hala eşya kaldırabiliyor
  Bu konuda herhangi bir açıklama olacakmı yoksa durum nedir

  Yetkili
  Hayır yasada açıkça belirtiliyor baştanda dediğim gibi biz mağdurların yanındayız
  Hepte olduk borçlu ile aynı evde yaşamak zorunda olan kişiler mağdur edilmeyecek
  Eskisi yenisi diye bişey söz konusu değil yasadan önce yedi emin olmamış bir kişinin
  Eşyası alındığında şikayette bulunduğu takdirde eşyasını almak için hem eşyası iade edilecek hemde kişi şikayete bulunmasa bile ilgili mahkeme o işlemi yapan icra memuru hakında gereken işlemi yapacak ve yapıyorlarda hali ile bundan sonra taahhüt te alamayacaklar
  Şunuda belirtmeden edemeyecem insanlar yerine getiremeyecekleri taahhütlerde bulunmasınlar.çünkü bir yerde alacaklıyıda düşünmek zorundayız unutulmamalıdırki
  Bu mağduriyetlerin bir çoğu alacaklarını alamadıkları için yaşanıyor
  Sorun o mağdurların bir çoğu karşılıksız çeklerin alınamayan alacakların eseridir mağdurlarıdır

  Pek efendim
  Kişi bankaya borcunu geciktiriyor birkaç ay ödenemeyince
  Çok küçük rakamlar inanılmaz rakamlar oluyor ve bu rakamları gören inasanlar
  Her şeyden soğuyor aklına tek bir şey geliyor kaçmak oysaki siz diyeceksiniz
  Tüketici haklarında hakkını arasın ama bu insanlar öyle korkutuluyorki
  Yolanan mesajlarla yıllarca hiçbir işlem yapmadan kaçıyorlar
  Bırakın mahkemede hak aramayı bir karakolun önünden bile geçmiyorlar
  Bu konuda diyecekleriniz
  Yetkili
  Evet itiraf etmeliyimki türkiyede çok büyük haksız kazançlar var yok değil
  Ama bunlar gün geçtikçe önleri kesiliyor kesilmeyede devam edilecek
  Ama insanlarda haklarını arasınlar devlet herkişinin başına bir bilir kişi dikme imkanına sahip değildir

  takdir buradaki tüm arkadaşlarındır saygılar herkese
  (alıntı)

 28. Umut Ufuk dedi ki:

  Bir borçtan ötürü hakkında icra takibi yapılmış ve bu takibin kesinleşmesi ile İİK doğrultusunda kendilerine cebri icra suretiyle haciz ve muhafaza işlemi yapılmış olan gerçek ve tüzel kişilerin birçoğunun farkında olmadıkları bir hakka sahip olduklarını hatırlatmak isterim.
  Bu hak borçlarından dolayı malları haciz edilen gerek gerçek gerekse tüzel kişilerin haciz edilen ya da haciz ve muhafaza edilen menkul ve gayrimenkul mallarının satışını ilgili icra müdürlüklerine talepte bulunarak isteyebilecekleridir.
  Malesef bir çok kimse tarafından, alacaklının talebiyle haciz ve muhafaza işlemi yapılan dosyalarda söz konusu malların satışının ancak alacaklı talebiyle icra müdürlüklerince yapılabileceği zannedilmektedir.
  Bu anlayış, borçluların bu ve benzeri birçok durumda olduğu gibi haklarını kullanamamasından doğan mağduriyetlerine sebep olabilen bir yanılgıdan ibarettir. Zira 2004 sayılı İİK. ;
  MADDE 113 – VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ
  Alacaklı talep etmeden borçlunun talebile de satış yapılabilir.
  İcra müdürü kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir

 29. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,

  Bir borçlu vardır birde dolandırıcı vardır.Bunların ıkısı çok farklı şeyler.Fakat neyazıkkı dolandırıcılarla borçlular aynı kefeye konmakda.Bu acı gerçek birgün mutlaka değişecek.Borçlunun borçlarını ödeyebilmesi ve alacaklının alacaklarına kavuşabılmesı için düzenlenen yenı yasalarımız ile bu acıgerçek inşallah sonbulacak.
  Kesinlikle kanunlar doğrultusunda hareket edelim.haklı iken haksız konuma düşmeyelim.Alacaklı vekıllerının kanundısında yaptıkları hareketlere kanunla cevap verelım.Unutmayın amaç borcu ödeyebılmek ve insanca yaşamak.
  Öncelikle herkezin bilinçlenmesi,haklarını ve kanunları bilmesi gerek.Sitelerde okadar çokşeye raslıyoruzki;korkudan taahhüdü imzalayanlar,nereye imza attıgını bılmeyenler,yedıemınlıgı kabuledenler,tehdıtlere maruz kalanlar,kandırılanlar,vs…Aslında kanun çerçevesınde hareket edılse borçlu korkutulmasa,kanunu kendı çıkarları dogrultusunda yorumlayıp ezıyet edılmese.Bunların hiçbiri yaşanmaz (Tabı herkez için geçerli değil)
  Artık herşey geride kaldı.
  Bundan sonra amaç insanca yaşayarak borçlarınızdan kurtulmak.Yenı yasa ile birlikde haklarınız bilin ve bilinçli hareket edın.
  Ev eşyası haczınde cıddı sınırlamar var bu nedenle kesınlıkle oyuna gelıp yedıemınlıgı kabuletmeyın.Ödeyemeyeceğiniz borcunuz için zaman ısteyın kendınızı toparlayıp ödemeye çalışın ama kesınlıkle ödeyemeyecegınız taahhüde imza atmayın.

 30. Umut Ufuk dedi ki:

  6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 598
  D. Sona ermesi

  I. Kanun gereğince
  Hangi sebeple olursa olsun, asıl borç sona erince, kefil de borcundan kurtulur.

  Borçlu ve kefil sıfatı aynı kişide birleşmiş olursa, alacaklı için kefaletten doğan özel yararlar saklı kalır.

  Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.

  Kefalet, on yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış veya yeni bir kefalet verilmiş olmadıkça kefil, ancak on yıllık süre doluncaya kadar takip edilebilir.

  Kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak kaydıyla, kefilin kefalet sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla, azamî on yıllık yeni bir dönem için uzatılabilir.

 31. acil55 dedi ki:

  Bir banka ile olan kredi borcu nedeni ile hakkımda başlatılan icra takibi neticesi,temmuz başında evime haciz işlemi için gelindi,buzdolabı,çamaşır makinesi,oturma grubu ve tv yazıldı..siz ödeme yapın bunları şimdilik almayalım dendi..2 bin tl ödeme yaptım..bana bu tutanagı imzalayın dediler ve gittiler..imzaladığım yedieminlik içinmiş bilemedim…15 gün önce yedieminlikten caydığımı belirten bir dilekçe verdim..icra daireside karşı tarafa yediemin caymıştır hacizli malı muhafaza altına alabilirsiniz diye yazı göndermiş..icra dairesinden dosyamın bir örneğini aldım…haciz tutanagında evimdeki haciz 4 ay önceki tarihte görünüyordu? ve harc makbuzundaki tarihte öyle..fakat benim evime bu tarihte gelinmediki???bu birinci şaşırtıcı olay..
  avukatın yoğun tehdit ve taciz telefonları ( o eve gelecegim ne varsa alıp gideceğim göreceksin vs vs) bende evdeki 2 parça eşyayı aynı marka değeri daha düşük modeli ile değiştim..
  Bu gün evde yokken icra işlemi için gelinmiş kapım çilingir ile açılmış komşumda olayı görüp takip etmiş..eşyalar indirilmiş fakat bunlar aynı eşya değil diyerek geri bırakılmış,ardından eve tekrar girilmiş komşumun ikazlarına rağmen ev talan edilmiş( dolaptaki elbiseler yerlere saçılmış çekmeceler dökülmüş mutfaktaki tencereler yerlere indirilip içleri aranmış bütün bunlar ayakkabılar ile evde gezen icra memuru yada avukat eşliğinde bilemiyorum)yapılmış.
  evde bulunan biri bana biri çocuklarıma ait 2 adet laptop alınmış(bunların biri faturalı bana ait değil)iki adet ses sistemi ( arızalı tamir için gelmişti işyerime götürmek için evde bırakmıştım) alınmış..alınan eşyalar daha önceki haciz işleminde tutanakta yazılan eşyalar değil..
  evede bir not bırakılmış evdeki hacze kabil eşyalar alınmıştır..madde 82 mi ne öyle bişey yazmışlar..
  şimdi bu insan demeye dilimin varmadığı kişilerin yaptıkları yasalmıdır,ben yedieminlikten caydığımı zaten belirtmişim,evimi talan etmeye hakları varmıdır,aldıkları eşyaları almaya hakları varmıdır..
  eve ilk girdiğimde hırsız girdi sanıp polis çağırdım gelen memurlar karakolla yaptıkları görüşmede polis nezaretinde evime girildiğini bir işlem yapamayacaklarını söylediler oysaki ben şikayetçi olmama ragmen gittiler..
  ben bu bankaya 7800 tl para ödemişim 9500 tl para isterler benim ana borcum 4300 tl şimdi ben bunların elinde esirmiyim..avukat aradı yaptığının yasal olduğunu ayda bir iki kere geleceğini söyledi bu nasıl adalet nasıl bi iştir..suçumuz bankayı dolandırmamakmı..bu borç böylemi biter..

  • acil55 dedi ki:

   bu arada değiştiğim eşyalar için ptesi hakkımda yakalama kararı çıkartılacakmış..

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Acil55,

   Anladıgım kadarı ıle evınıze hacze gelındıgınde yedıemınliği kabul etmıssınız ve ımzalamıssınız.İmza atmış olmanız yeterlı.Keşke neye ve nereye imza attıgınıza baksaydınız.Hiçbir şekilde hiçkimse kimseye zorla imza attıramaz.Eger atarsanız sonuçlarından sız sorumlu olursunuz.Tabikide alacaklı vekıllerı şunuyaparız bunu yaparız dıyecekler karşıdakı ınsanın bılgısını ölçmek için en ıyı yoldur bu (telaşa sürüklemek,korkutmak,panikletmek) boylelıkle hata yapma oranınız artacak.Birde kanunları bilmiyorsanız isdedıklerını alırlar.Ama bunlara boyun eymez yasaları ıyı bılıyorsanız nelerı yapabıleceklerını ve yapamayacaklarını bılırsınız.hata yapmazssınız.En önemlisi sakin ve soğukkanlı olmak.
   Evinize yedıemın bırakılan eşyalar için gelinmiş ve eşyalar bulunamamış çünkü değiştirdiğinizi söylüyorsunuz.Madem değiştirecekdiniz bu eşyalar ıle yaşayabılecekdınız neden basdan degıştırmedınız.Siz şuanda yedıemınlıgı ıhlal etmıs oluyorsunuz ve hakkınızda yasal işlem başlatırlar.aşagıda kanun maddesını belırttım.
   Türk Ceza Kanunu
   MADDE 289 – (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir. (SULH CEZA MAHK.)

   (2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

   (3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adli para cezası ile cezalandırılır. (SULH CEZA MAHK.) (ÖNÖDEME KAPSAMINDA)

   (4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında el konulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (SULH CEZA MAHK.)

   Ayrıca evınıze gırıp talan etmelrı yanlış,şimdiye kadar neredeyse eskı yasada dahıl boyle bır saygısızlık çok çok nadır görunmusdur.Bu konu ıle ılgılı şikayette bulunabılırsınız.Fakat sızın daha onemlı sorununuz olan yedıemınlıgı ıhlal davası.

   Geçmişolsun

   • acil55 dedi ki:

    Umut bey,
    yani yazmadıkları eşyaları almaları gayet normal bir durum?muhafaza için gelen memur hazır gelmişken gözüne çarpanlarıda götürebilir anlamındamı bu?yaptıkları kanunimidir?evimi talan ederek sadece bir not bırakarak ne aldıklarını dahi belirten bir tutanak bırakmadan alıp gidebilirler yani?eee benim yaptığım yasal değil onların yaptığımı yasal?ozaman kanun manun ne önemi var gelsinler donumuza kadar alsınlar,havalar sıcak dona ne gerek var belkide icra memurunun hoşuna gitmiştir,öyle ya 2000 dolar değerinde müşterime ait arızalı ses sistemine 250 tl yazmayı bilen memur onada göz koyabilir..anlaşılan bizi gene koruyan bişey yok pes ettim..eşimede dedim ayrılalım..sizde kurtulun..bu borc bitmez arkadaş..

    • umut dedi ki:

     Sn. Acil55,
     Evinize gelip esyalarinizi talan etmeliri konusunda tabikide sikayette bulunabilirsiniz.size esyalar daha onceden yediemin birakildigi icin,esyalar alaciklinin olmusdur ve siz sadece depo gorevi yapmaktaydiniz.almaya geldiklerinde ise kanunen size teslim edilmis esyalari degistirdiginiz icin yedieminligi ihlal etmis durumdasiniz.size buradan dava acabilirler.
     Yeni yasa ise bircok yeniliklere sebep oldu.artik esya haczi kisitlandi,para isleri remi yapilacak,haksiz yapilan islemlerde sikayette bulunabilyorsunu,icrada keyiflilige son verildi,vs.

     • acil55 dedi ki:

      umut bey,
      özür dilerim ben anlatamadım sanırım,
      benim evimden alınan eşyalar yazılmış ve bana yediemin bırakılmış eşyalar değlki?yazılanları almaya gelip onların yanı sıra yukarda belirttiğm eşyalarda götürülmüş yani bu kanunimidir?ben bir kere yediemin oldum dğiye evi ocagı her geldiklerinde götürürler anlamımı taşıyor bu her yapılan haciz yeni bi işlem değilmi benmi anlayamıyorum

      • umut dedi ki:

       Sn. Acil55,
       yukarida yazmisdim,evinize yapilan haciz sirasinda talan edilmesini ve yediemin birakilmamis esyanin haczedildigini tabikide sikayet edebilirsiniz.zaman kaybetmeden icra hakimligine sikayette bulunabilirsiniz.
       Bence sizin icin onemli olan yedieminligi ihlal konusu.eger alacakli hakli cikarsa ceza alirsiniz.
       Gecmisolsun

       • acil55 dedi ki:

        teşekkür ederim bunla ilgili ptesi gerekeni yapıp buradan gelişmeleri paylaşacağım

      • aylin dedi ki:

       acil 55 siz eşya kaçırmaktan suç işlamiş oluıyosunuz yedi emin demek size emanet bırakmışlar sizde emaneti kaçırmışınız bu suçtur

       • Umut Ufuk dedi ki:

        Aylin Hanım,
        yukarıdakı acıklamalarda bu zaten belırtılmıs,ayrıca kendısıde bunun suç oldugunu bılıyor.şikayetcı oldugu nokta evının talan edılmesı

 32. Umut Ufuk dedi ki:

  Borçluların borçlarını ödetme noktasında caydırıcı bir yöntem gibi görünen ev hacizleri ;
  %99 alacağı karşılamadığı gibi çoğu zaman alacaklı ve borçlu arasında çalışan Avukat, İcra, Yediemin, Nakliye, Çilingirci gibi masrafları anca karşılıyor. Keza bir çok zaman eşyalar yediemin depolarında çöp olup gidiyor. Bunu yedieminciler daha iyi bilir. 200 TL lik bir televizyonu haczetseniz ne olur, haczetmeseniz ne olur.
  Borçlu ne yapıyor bu defa evini değiştiriyor mecburiyetten gidip tekrar yeni eşyalar alıyor ve tekrar borçlanıyor yada bulduğu bütün parayı bu eşyalara ve ev taşımak için nakliyeye harcıyor.

  Peki haciz sonrası alacaklı ne aldı ?

  Bu hacizden kimler ne kazandı ?

  Bu yasaya karşı spekülatif konuşanlar kimler ?

  Devlet borçluların ekmeğine yağ mı sürmüştür ?

  Yada Devlet, zaman zaman medyadan da gördüğümüz gibi bazı haciz olaylarındaki yolsuzlukların önüne mi geçmiştir bu yasayla ?

  Arada çalışanların ve nerede ise hiçbir ürün üretmeden yüksek mevlalarda para kazananların önümü kesilmiştir.

  Ev haczi olaylarının ahlaki ve psikolojik yönünü düşünen var mıdır ?

  Çocukları nasıl etkiliyor aileyi toplum yapısını nasıl etkiliyor düşünen var mıdır ?

  Türkiyeyi nasıl etkiliyor bunu düşünen var mıdır ?

  Bir kaç sitede görmüştüm bir avukatın, 2.000 TL borcunuz 8.500 TL oldu getirin parayı yoksa çoluğunuzu çocuğunuzu kuru yerde yatırırım, hakkında hapis çıkardım hapse attırcam seni gibi sözleri olduğu , insanlar yüzde yüz hukukdan anlamadığı için bir çok hukuksal terimlerle ve yasaları bile yok o öyle değil böyle siz yasayı yanlış biliyorsunuz gibi konuşmalarla (işlerini hakkı ile yapanları tenzih ederim.) yani tehdit, psikolojik baskı ile insanları çıkmaza ve korku içinde bırakma çabaları olduğu görülmektedir.
  Alacaklı yüzde yüz haklıdır çünkü esas mağdur da alacaklıdır. Ancak alacaklının hakkını ararken borçluyu da çıkmaza, yüksek faizler ve o masrafı bu masrafı gibi rakamlarla ödeyemediği 3 TL yi 10 TL yapıp bunu da almak için her türlü yola başvurmak ne kadar doğru ve mantıklıdır.
  Borçluya ya git ne yaparsan yap bul ve öde, ödemezsen hayatını zehir ederim gibi bir yaklaşım, ödemenin alınması ve alacaklınında asıl alacağını alabilmesi yönünde ne kadar doğru dur, alacaklılar bu yollarla alacaklarını alabilmişler midir ya da alabilecekler mi bunların üstünde iyice düşünülmesi gerekir.
  Sadece arada bu yaşanan olaylardan rant sağlayanlar için yasa çıkmaz arkadaşlar, yasalar toplumun geneli için çıkar ne borçlu için, nede alacaklı için,
  Kısacası ev haczi ne alacaklının alacağını sağlar, nede borçlunun borcunu ödemesini sağlar. Sadece toplumsal bir yaradır.
  Beni bir hukuk bürosu çalışanı aradı kullandığı kelimeler, kurduğu cümleler aynen şöyle;

  HBÇ – X kişiyle mi görüşüyorum ?

  BEN – Evet Benim

  HBÇ – Borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz ?

  BEN – Maaşımdan haciz yolu ile 4 de 1 oranından kestirin.

  HBÇ – Hayır Olmaz. Alacaklı Tamamını Peşin İstiyor.(3000 Tl kredi 150 – 150 taksit ile ödüyordum.)

  BEN – Dedim ki maaşımdan kestirin 8 ayda biter. (500 TL – 500 TL)

  HBÇ – Hayır olmaz, gelin taahhüd verin ödeyeceğinize dair o zaman bu işi halledelim sizde zarar görmeyin.

  BEN – Taahhüd verirsem olaki hastalandım bir şey geldi başıma ödeyemedim 3 ay hapis cezası var artı işimden olurum bir sürü daha sorun çıkar başıma.

  HBÇ – O zaman evinize geliriz eşyalarınızı kaldırırız. Adliyenin arabasını çektik mi kapınızın önüne rezil olursunuz herkese. O zaman nasıl olsa alırız taahüdü sizden, yarın geliyoruz o halde gelince görüşürüz sizinle. Burda ayrıca ablanızında adresi görünüyor onunda evine de hacze gideriz.

  BEN – Ablam da oturduğuma dair bir ikametgahım bugüne kadar olmadı. Ayrıca ablam kefil değil veya kredi ile alakalı hiçbir şeyi yok, nasıl gidersiniz.

  HBÇ – Bur da adresi görünüyor adresini vermişsiniz bize oraya da gideceğiz.

  BEN – Bakın ablamın adresini ben bile bilmiyorum ki size kendi ikametgahımdan başka bişiy vermedim yaptığınız yasal değil ve avukatınızı baroya şikayet edeceğim bu konuşmalarınızdan dolayı(ablamı da arayıp hacze geleceğiz size vs.. tehdit ve emir vari konuşmaları olmuş).

  HBÇ – Bur da adresi görünüyor eşyalarını kaldırdık mı görüşürüz sizinle.

  BEN – Peki bende bağlı bulunduğunuz baroya avukatınızı Cumhuriyet savcılığına da siz ve avukatınız hakkında suç duyurusunda bulunacağım diyorum ve telefonu kapatıyorlar.

  10 dk sonra tekrar arıyorlar, işte şöyle konuşmalar olmuş bizde kaydı var bende kaydettim görüşmelerimi Allahtan bendede kaydı var ayrıca sizde ki o kayıtları da istetirim diyorum. İşte kusura bakmayın şöyle de böyle de gibi konuşmalar ne gereği var bu tarz konuşmaların, böyle mi savunuluyor alacaklı hakkı esas mesele alacak almak ise gel maaşımdan kes 500 – 500 deme ama mesele o değil.
  İcra dairelerinde dosya sayısının 20 milyon değil de 50-100 olduğu bir ülke ve ekonomi si gerçekten güçlü bir ülke olmamız dileklerimle, Allah yardımcımız olsun.
  Sürçü lisan etti isem affedin amacım kimseyi kırmak üzmek yada haksız eleştirmek olmadı ama gerçekleri ve gerçekte yaşananları görmemiz gerek.
  Saygılarımla
  Borçlu Bir Vatandaş

  (alıntı)

  • anonım dedi ki:

   arkadaslar bugun bır sey duydum sızlere sormak ıstıyorum bır bankacı hacızden dolayı mıllaet rahatladı fakat telefonda kayıt alınıyor oducez demelerı bıle tahaattut sayılıp hapıs cezası verılecek dedı bılgısı olan???

   • sargoz dedi ki:

    🙂

    • anonım dedi ki:

     sargoz bır bankanın sefı soyledı ınsanlar cok rahat ama telefonda tamam yapılandıralım demelrı tahahuut oluoyo hapıs cezası gelıyor dedı.hemde oyle borcumuz oldugunu bılmeden soyledı dogru mu acaba ses kaydıyla olur mu:S yenı bırsey cıkmıs olabılır mı?

     • anonım dedi ki:

      tamam yapılandırın tasıtlere bolum oducem demek tahaddutmus:S

      • şükran dedi ki:

       anonim kardeşim basit bir kural vardır sözle evet demek birşey ifade etmez resmi işlemlerde ancak yazı ve imzaya dökülünce geçerlilik kazanır.

     • Umut Ufuk dedi ki:

      neden yasalara ınanmak yerıne,boyle saçma ve tutarlılıgı olmayan sözlere inanıyorsunuz.Eğer telefonda herşey kabul oluyorsa bankadan kredı alırkende ınsanları şubeye çagırmasınlar telefonda söz verın olsun bıtsın.
      🙂

   • Umut Ufuk dedi ki:

    Sn. Anonim,
    Siz o banka şefini benımle tanıstırın,bende telefonda ondan kredı talebınde bulunayım bu işitelefonda halledelım.nasılsa telefonda verılen soz taahhüt olarak geçiyormuşya.Kredıyıde vermek zorunda.
    Bizim insanlarımızı ne sanıyorlar ya kendılerını çok uyanık görüyorlar yada halkımızın saf görüyorlar.

    • aano dedi ki:

     tesekkur ederım ıcım rahatladı bende sızın gıbı dusunuyorum ama oyle de kesın dıyınce panıkledım ıcım rahatladı..

   • şükran dedi ki:

    sayın anonim kardeşim 3.yargı içinde yasalaşan izinsiz usulsuz telefon dinleme ve bilgi vermeleri hukuksuz bunu yapan kendini sıkıntıya sokar.

   • şükran dedi ki:

    anonim kardeşim böyle bir söyleme kesinlikle vede kesinlikle vede kesinlikle inanmayınız benim eşim emekli bankacı bunu okuttum oda bu şekilde mümkün değildir dedi.

 33. Umut Ufuk dedi ki:

  Değerli Arkadaşlar,

  Alacaklı vekilleri yeni yasanın işleme alınmasından sonra bir çok arayışlara girdiler,
  Öncelikle,esya haczi bitmedi,biz haciz yaparız.Basının uydurması onlar vs. dedıler olmadı.
  sonra,gecıcı 10.maddeyı savundular eskı dosyalar dedıler.olmadı
  şuankı taktıklerı; esyaları almayıp bırsekılde borçluya yedıemın bırakmaya çalısıyorlar.Bu şekilde bır sonrakı işlem için kapıyı aralamış oluyorlar.
  Kesinlikle yedıemınlıgı kabul etmeyen,alsınlar eşyalarınızı şikayetcı olur sızde gerı alırsınız.Artık hacız işleminden icramemurları sorumlu bu nedenle baskası için kendı sicilini kimse bozmak istemez.

  ARTIK İCRA MEMURU KEYFİ DAVRANAMAZ.
  “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır

  AVUKAT HACİZDE GÖREVLİ DEĞİL.
  Evde yapılacak hertürlü haciz işleminde icra memurları sorumlu olacaklardır. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir

  EV HACZİ SINIRLANDIRILMIŞDIR.
  Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya;

  ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

  “12. Borçlunun haline münasip evi,”

  Sayın Erhan Beyin yaşadığı olay gibi,Aynı yöntemler kullanılmış ve eşyaları haciz edilmemesine ragmen kendısı uygulamada gördüğü yanlışlıkları şikayet etmişdir.Gelen karar ise olumlu netıcelenmişdir.
  “Gelen karar kısaca şu şekilde;
  “Davacı tarafından mahkememize sunulan 09.08.2012 havale tarihli ………………..Tüm dosya incelemesı sonucu 6352 sayılı yasanın 16.maddesı ıle değişik İİK 82/1(1-2bendleri) maddesinde Ekonomık falıyetı sermayesınden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebılmesı için gerekli olan hertürlü eşyanın haczedilemeyeceği,yine para,kıymetli evrak,altın,gümüş,değerli antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyanın aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan birinin haczedilemiyeceğinin düzenlendiği yine 6352 sayılı Kanunun 16.maddesi ile eklenen İİK.82.son maddesinde icra memurunun, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlenip,talebin kabulune veya reddine karar vereceğinin düzenlendiği. 02.07.2012 tarihinde yayınlanıp……………………yapılan hacız işleminin hukuki açıdan hükümsüz kaldığı doğrultusunda.” Karar elıme ulasdı.”

 34. Erhan Zengin dedi ki:

  YAPILAN HACİZ ŞİKAYETİNE GELEN MAHKEME KARARI

  Arkadaşlar Haciz işlemleri yeni yasa doğrultusunda yapılmaktadır. Eğer yanlış bir uygulama ile karşılaşırsanız hemen şikayetcı olun.Ben oldum ve karar aşağıda,

  Bayramdan önce işyerime ve evime hacze gelinmişdi,yapılan uygulamayı şikayette bulundum ve sonuç geldi,

  Daha önce işyerime hacze gelindı ve burada ilaçlar haczedılıp yedıemın olarak bana bırakıldı.Bunların dısında dıger hıcbır esya ve ev esyama hacız uygulanmadı.Bayram öncesı tekrardan işyerıme geldiler ve Hacız tutanagı tuttular burada yazan; daha önce yedıemın bırakılan ılaçların hazcının ıptal oldugu ve borçluya gerı verıldıgı belırtıldi ve evime hacız ıcın devam edıldı tutanagın devamına evdekı tüm ev esyalarım yazıldı deger bıcıldı bunları haczedeceklerını ve yedıemın olarak bana bırakacaklarını belırttıler.Sebeb olarak bana gecıcı 10.maddeyı soyledıler daha önce yedıemınlıgı kabul ettıgım ıcın haczederız dedıler.Bende bana sadece ılacları yedıemın olarak bırakmısdınız ancak onlarla ılgılı işlemı devamettırebılırsınız geçici 10. madde bunu kapsıyor yapılacak yenı eşya haczını kapsamadıgından bu eşyalar üzerinde devam ettıremezsınız dıyerek hıcbır belgeye ımza atmadım ve esyaları almadan gıttıler.
  Yapılan uygulama yanlışlıgını hem örnek olsun hemde bılınsın dıye icra hakımlıgıne sıkayettebulundum.

  Gelen karar kısaca şu şekilde;
  “Davacı tarafından mahkememize sunulan 09.08.2012 havale tarihli ………………..Tüm dosya incelemesı sonucu 6352 sayılı yasanın 16.maddesı ıle değişik İİK 82/1(1-2bendleri) maddesinde Ekonomık falıyetı sermayesınden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebılmesı için gerekli olan hertürlü eşyanın haczedilemeyeceği,yine para,kıymetli evrak,altın,gümüş,değerli antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyanın aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan birinin haczedilemiyeceğinin düzenlendiği yine 6352 sayılı Kanunun 16.maddesi ile eklenen İİK.82.son maddesinde icra memurunun, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlenip,talebin kabulune veya reddine karar vereceğinin düzenlendiği. 02.07.2012 tarihinde yayınlanıp……………………yapılan hacız işleminin hukuki açıdan hükümsüz kaldığı doğrultusunda.” Karar elıme ulasdı.

  Yapılan haciz işlemi geçersiz olduğundan hacız yapmaya çalısanları şikayetım dogrultusunda karaverılmesıne yer olmadıgı bıldırılmısdır.çünkü haciz işleminde eşyalar muhafaza altına alınamamıs olunduğundan bu dogrultuda yapılan haciz işlemi hükümsüz sayılmışdır.

  • Erhan Zengin dedi ki:

   BANA BÜTÜN AŞAMALARDA YARDIMINI VE DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN SİTE YÖNETİCİLERİNE VE YARDIMSEVER DOSTLARIMA TEŞEKÜR ETMEYİ BORÇ BİLİRİM…

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   Hayırlı olsun.Davayı kazanacağınızı söylemiştim ve kazandınız.İsterseniz sizi manen rahatsız ettiği için icra memurunu görevi kötüye kullanmasından ve kanun hükmünü yerine getirmeyişinden dolayı hapis veya maddi ceza dava açabilirsin.

   • Erhan Zengin dedi ki:

    TEŞEKÜRLER CELAL ABİ.. BU KARAR BANA VE İCRA MÜDÜRÜNE YETER ABİ.. BEN ASLINDA MUHAFAZA YAPMADIKLARI İÇİN DAVA AÇMAYACAKTIM; LAKİN HAKSIZLIĞA UĞRAYAN BİNLERCE KİŞİYE ÖRNEK TEŞKİL ETSİN DİYE DAVA AÇTIM VE SİZ ABİLERİM SAYESİNDE KAZANDIM.. HERŞEY İÇİN TEŞEKÜRLER…

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn. Erhan,

   Öncelikle sizi tebrik ediyorum.Ortalıkda insanları yanıltarak esyaları alamayacaklarını bıldıklerı halde her türlü kanun maddelerını kendılerıne göre yorumlayıp işlem yapmaya kalkanlara ve yenı yasada esya haczının olmadıgına ınanmayanlara güzelbir ders olmuş.
   Herzaman yorumlarımızda belırtıyoruz kesınlıkle yedıemınlık kabuletmeyın.

   Geçmişolsun

 35. Umut Ufuk dedi ki:

  Kredi kullanan 11 milyon kişiye müjde!

  Bankaların komisyon ve masraf adı altında kestiği ‘Deli Dumrul’ ücretlerine hakem heyeti karşı çıktı. Uzmanlar, son 10 yılda kredi çeken 11 milyon insana ‘dosya masraflarını geri almak için bankalara koşun’ çağrısında bulundu.

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın ‘Deli Dumrul ücretleri’ olarak adlandırdığı ve kaldırmak için çalışma başlattığı banka komisyonlarına tokat gibi cevap Konya’dan geldi. Konya Selçuklu Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 2009 yılında bir bankadan 10 bin liralık tüketici kredi si çeken Öğretmen Şamil Özkan’a çıkarılan 400 liralık masrafın geri verilmesine hükmetti. Kararın çıkmasının ardından öğretmek Özkan, bankadan 400 lirasını geri aldı.

  Yargıtay’ın kararı var

  Öğretmek Şamil Özkan’ın hareketi kredi kullanan tüketicilere de umut ışığı oldu. Tüketiciler Birliği Onursal Başkanı Avukat Bülent Deniz, Yargıtay’ın kararları uyarınca tüketicilerin geriye dönük 10 yıllık süreyle bankaların kestiği masrafları alabileceğini söyledi. Deniz, kredi kullanan milyonlarca insana işlem masraflarını geri almak için bankalara koşun çağrısında bulundu.

  Sözleşmeye dikkat

  Artık bankaların 31 kalem için aldığı masraflara yönelik hakem heyetine başvuran insanların davaları kazanmaya başladığını aktaran Deniz, “Bankalar eğer istediği masrafların nedenini ispatlayamazsa ücretleri geri ödemek zorunda kalıyorlar. Bankalar artık keyfe keder para talep edemeyecekler. İnsanlar 50-800 lira arasında değişen bu paraları ufaktır deyip almamazlık etmesin. Ortalama 5 bin lira kredi çeken milyonlarca insanı düşününce ortaya akıl almaz rakamlar çıkıyor” dedi.

  Tüketici Yasası’nın 10/a bendine dikkat çeken Deniz şöyle devam etti:
  “Burada tüketicinin önüne konmuş sözleşmelerin önceden görüşülmeden hazırlandığı kabul ediliyor. Yasaya göre bu tip sözleşmelerde tüketici aleyhine olan hükümler yok sayılıyor. Bankalar bunu aşmak için tüketiciden ayrı bir kağıda sözleşmeyi okudum anladım diye imza alıyorlar. Bu da bankayı kurtarıyor. Bu alınan tüm krediler için geçerli.”

  11 milyon kişi kredi aldı

  Bankalar Birliği verilerine göre, son 10 yılda 11 milyon 455 bin kişi kredi çekti. Bunun 273 bin 674’ü taşıt, 1 milyon 275 bin 920’si konut, 6 milyon 997 bini tüketici kredilerinden oluşuyor. 2 milyon 503 bin 863 kişi de diğer kredileri kullandı.

  Masal anlatmasınlar yasada hüküm var

  Tüketiciler Derneği Onursal Başkanı Engin Başaran, bankaların tüketiciyi doğru bilgilendirmediğini belirtti. Başaran şu noktalara dikkat çekti:

  “Tüketicinin bu hakkı zaten yasalarda vardı. Ancak kamu kuruluşları bankaların bu masrafları yıllardır almalarına göz yumdu. Yasalar tüketici lehine hiçbir zaman uygulanmadı. Masrafların geri alınmasına ve kredi kartı aidatlarının geri alınması gerektiğine dair iki tane yargı kararı var. Masal anlatmasınlar. 31 kalemde çıkarılan masrafların geri alınmasına karşı biraz tepki oldu diye bankalar hemen bir araya geldi ve büyük tepki gösterdiler. Aynı güçte tepkiyi tüketiciler de vermeli.”

  Nasıl başvurulur?

  İşlem masrafı adı altında toplanan ‘Deli Dumrul ücretleri’nin geri alınması için şu iki yolun izlenmesi gerekiyor:

  1- Bankaya masrafın istendiğine dair iadeli taahhütlü mektup gönderin.

  2- Banka parayı iade etmezse kaymakamlıkta hakem heyetine gidin. Buraya verilecek dilekçe sonrası karar en geç üç ay içinde size bildiriliyor.(BUGÜN)

 36. kalloni dedi ki:

  Önceki şirketimin Sgk ya olan borçları yüzünden SSK dan almış olduğum emekli maaşıma 1/3 oranında haciz konmuş durumda. Boşanmış olduğum eşime ödenecek nafaka (300 tl) miktarı ile ssk nın keseceği miktarın toplamı maaşımın 1/3 ünü geçebilirmi.6183 sayılı kanununun 71 maddesi (Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden çok, dörtte birinden az olamaz.) diyor Ancak İİk nın 83/2 maddesiyle çelişiyor gibi bir yorum var bu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşımın paylaşması umuduyla şimdiden teşekkür ederim.Saygılarımla

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sn Kalloni,

   Devlete olan borçlar,SSK ya olan borçlar ve nafaka davaları sonucunda emeklıde olsanız emeklı aylıgınızdan kesıntı olur.Bu madde 71 girmektedir.Dıger borçlarınız için yanı bankaya olan borçlarınız için emekli aylıgınızdan kesıntı olmaz.

 37. Umut Ufuk dedi ki:

  Bazı illerde yapılmış olan haciz işlemleri,

  Manisa da yapılan bır hacizde eşya muhafaza altına alınmamısdır,
  Manisa bölgesinde yapılan haciz işlemlerinde yeni yasa uygulanmaktadır.İcra memurları avukatın değil yasanın gerektıgı sekılde hereket etmekteler.

  İzmir de yapılan haciz işyerine olmuşdur.
  İzmir bölgeside yeni yasadoğrultusunda işlem yapmaktadır

  İstanbu da yapılan haciz işleminde ev eşyası muhafaza altına alınmamısdır.Ayrıca işyeri haczi yapılmışdır.

  Denizli de yapılan bir haciz eşya muhafaza altına alınmamışdır.
  Denizli bölgeside yeni yasayı uygulamaktadır,eskiden yediemin bırakılan eşyalar dışında.

 38. gül dedi ki:

  eşim taahhüt ünü yerine getiremedi ekim de duruşmamız var,taahhüdü ihlal itiraz dilekçesi işe yarar mı?teşekkür ederim.

  • Umut Ufuk dedi ki:

   Sayın Gül,
   Taahhüt icra dairesindemi imzalanmısdı.?

  • gül dedi ki:

   Evde imzalanmıştı Ufuk Umut Bey

   • umut dedi ki:

    Sn. Gül,
    Daha onceki yazilarinizi okudum.Sn.Sargoz size cevap vermis sizin hakim karsisinda kendinizi iyibir sekilde savunmaniz gerekir.taahhüt evde alindigi icin baski altinda oldugunuzu belirtmelisiniz.yasanan olaylara bakildiginda evde alinan taahhut ihlallerinde hakimlerin berat karari verdigi gorulmusdur.
    Gecmisolsun

    • gül dedi ki:

     çok teşekkür ederim umut bey.zor günler geçirdiğimiz bu günlerde bizlerin yanında olduğunuz için Allah u Teala razı olsun biri 4 yaşında biri altı aylık iki çocuğum var.çalışamıyorum çocuklarıma bakmak zorundayım.siteniz sayesinde yalnız olmadığımı farkettim ve bu bana kuvvet verdi.şimdi bizim eşimle beraber (bakacak kimse olmadığı için çocuklarımı da götürmek zorundayım) duruşmaya gidip kendimizi savunmamız gerekiyor peki eşime beraat kararı verilmezse hemen hapse atarlar mı.atarlarsa parayı ödeyip çıkarma imkanım olur mu.Eşim hapse girerse çocuklarımla zor durumda kalırım.Tekrar çok teşekkür ederim.

     • Umut Ufuk dedi ki:

      Sn. Gül Hanım,

      icra mah. kararından önce tutuklama söz konusu olmaz ve taahüdü ihlal suçun unsurları oluşmuşsa 2004/340 maddesine göre.. ödeme şartını makul bir sebeb olmaksızın ihlal halinde alacaklının şikayeti üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir ve hapsin tatbikine başladıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda oldugu meglagı öderse tahliye olunur
      borçlu tarafından yapılan ve alacaklının onayına tabi olan taahhüdler uygulamada ev ve iş yeri hacizleriyle oluşturulan baskı sonucu yapılan taahhüdlerdir. Hakim ortada geçerli bir taahhüd varsa ve taahhüde uymamanın makul bir sebebi yoksa cezaya hükmedecektir.
      Yanı savunmanızı çok ıyı şekılde yapmanız gerekmektedır.Evde imzalanan taahhüt olduğu için baskı altıydaydınız.
      Belkı aşagıdaki maddeler savunmanızda sıze yardımcı olabılır.Bu gibi durumda hakım karaları bazen berat olmuşdur.
      İİK 340 maddesi ile düzenlenen bu suç Anayasamızın 38. Maddesine açıkça aykırıdır. 38. Madde şöyle demektedir:
      “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.”
      Yeni BK 37. maddeye göre korkutma sonucu yapılan sözleşmeler geçerli değildir. Aynı düzenleme mevcu BK da vardır. 6098 sayılı yeni BK nın ilgili maddesi aynen şöyledir:
      MADDE 37- Taraflardan biri, diğerinin veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleşme yapmışsa, sözleşmeyle bağlı değildir.
      Borçlu ya ev eşyalarının kaldırılmasının, ya da iş yerinde işi için vazgeçilmez olan makine veya teçhizatlarının haczinin önüne geçmek için bu taahhüdü vermek zorunda kalmaktadır. Taahhüd nerede verilirse verilsin ortada serbest irade ile oluşmuş bir sözleşme yoktur.
      Ayrıca unutmayın,alacaklının aynı taahhütten tek bir şikayet hakkı oluyor.
      geçmişolsun

      • gül dedi ki:

       teşekkür ederim Umut Ufuk Bey peki duruşmaya gitmezsek ne olur.bir de hapis kararı kesinleşirse eşimi hemen, orada hapse götürecekler mi?

       • umut dedi ki:

        Sn. Gül,

        durusmaya katilmamaya bilirsiniz yalniz manzeret bildirmeniz gerekli,kactiginizi dusunebilirler ve bunu koz olarak kullana bilirler.birsonraki durusmaya polis esliginde cagirabilirler

 39. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Sevgili Dostlar.

  Bayram boyunca pek bulunamadım ama zaman zaman taahhüdü ihlal ile ilgili twetler atmaktayım.Artık uğraşma zamanı gelmiştir.Taahhüdü ihlali ve bireysel iflas sisteminin yasalaşması için çaba sarfetme zamanıdır.

  İcra ile ilgili birşeyler yamak istiyorum.Anlamayanlara anlamaları için büyük harfler ile yazacağım ve son olcak.Artık kusura bakılmasın.

  3.YARGI PAKETİ İLE BİRLİKTE NORMAL EVLERDEN EŞYA KALDIRMA OLAYI BİTMİŞTİR.

  1.TÜM BEYAZ EŞYALAR VE BİLGİSAYAR (BAKANLIK OKULLARDA TALEBELERE DAĞITMAKTADIR) 2.LERİ OLMAMAK KAYDİYLE HACZEDİLEMEMEKTEDİR.

  2.AVUKATLAR VEYA YARDIMCILARI EVLERE VE DAİRELERE SOKULMAMAKTADIR.

  3.SADECE İCRA MEMURU İÇERİ ALINIR VE HACZEDEBİLECEĞİ BİR EŞYAYI GÖRMÜŞSE EVRAKINA MUTLAKA GEREKÇELİ KARARI YAZMAK MECBURİYETİNDEDİR.

  4.SAKIN YEDDİEMİN OLMAYIN VE İMZADAN İMTİNA EDİYORUM DEYİN.

  5.İCRA MEMURU KANUNA AYKIRI HAREKET EDİYORSA MUTLAKA ERTESİ GÜN HACİZ EVRAKI İLE BİRLİKTE İCRA HAKİMLİĞİNE VE CUMHURİYET SAVCILIĞINA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASINDAN DOLAYI HAPİS CEZASI İLE YARGINLANMASI İÇİN ŞİKAYETDE BULUNUN VE DAVA AÇIN.

  HERŞEYİ KANUN ÇERÇEVESİNDE HALLEDİN VE EŞYA KALDIRMAYA KALKARLARSA POLİS ÇAĞIRIN KANUNA AYKIRI İŞ YAPTIKLARINI VE HIRSIZLIK,DOLANDIRICILIK YAPTIKLARINI KANUNU POLİSLERE GÖSTEREREK ELERE HÜKMETDİĞİNİ ANLATIN VE AKSİ HALDE KENDİLERİNDENDE ŞİKAYETÇİ OLACAĞINIZI ANLATIN.

  KISACASI DOSTLAR GÜÇ ARTIK SİZDE.ALLAH HERKESE BORÇLARINI TEZ ZAMANDA ÖDEME İMKANI NASİP ETSİN.

  HUKUK BÜROLARI SİZİ FAZLA RAHATSIZ EDİYORSA VE GÜNDE VEYA HAFTADA BİRKAÇ KEZ ARAYIP BASKI YAPARAK RAHATSIZ EDİYORLARSA BULUNDUĞUNUZ İLÇENİN ADLİYESİNDEKİ SAVCILIĞA TELEFON NUMARALARINI VEREREK HUKUK BÜRILARINI MUTLAKA ŞİKAYET EDİN.

  • bir bilen dedi ki:

   çok sevdiğim bir arkadaşım beni aradı su an evinde avukat ve icra memurunun oldugunu gelebilirmisin dedi ben gittim arkadasım 2008 den beri kirada oturuyor ev 3,sahısa ait ve eşyalarda araların da noterden sözleşme var 2008 yılına ait avukat hambal cagırılsın polis cagırılsın diya baktım tutanak tuttuyor dedim kaldıramasınız siz kimsin dedi o an avukatıyım dedim madde99 uygulayın dedim icra memuru tam avukatın yaveri
   avukat müdürünü aradı istikakı alacaklı avukatına ver malları yaz 3,sahsa yedi emin bırak dedi sordum bu icra dosyası kanundan önce niye iki tane olmayan malları yazıyorsun diye madde 10 bana gerekce gösterdi elinde mahkeme kararı var örnek okuyayaıom dedim vermedi neyse maları kaldıramadan gittiler şimdi bu icra memuru hakında görevi kötüye kulanmaktan savcılıga suç duyurusunda bulunacak avukatta maların arkadasıma ait olduğunu kanıtlamak zorunda ben artık ugrasamıyorum 68 yasındaym avukatlıktan sıkıldım madde 10 hakında bira daha açılım gerekçeli karar varmı celal bey kimseyi arayıpta sormak istemiyorum arkadasım için bu işe el attım su an emekliiğin huzurunu yasamak istiyorum saygılar

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    Merhaba

    Adaletbiz internet sitesine girerseniz 3652 sayılı yasanın tümünün maddelere göre gerekçeli kararları mevcut.O icra memurunu hiç beklemeden savcılığa şikayet edin ve hakkında ayrıca görevini kötüye kullanmaktan dolayı hapis cezası ile yargılanmasını talep edin.Ayrıca avukatın adamı olarak hareket ettiğinin ve rüşvete bulaştığınıda bir şikayet ile bildirirseniz sanırım gerekeni yapmış olursunuz.Size kolaylıklar dilerim.Malesef böyle tiyniyetsiz icra memurları var.Bunlar savcılıklar tarafındanda biliniyor ve bütün icra daireleri artık göztim altında.Yakında yüzlerce icra memurunun suyu sıkılmış olacak.Sanırım hapishanelerde onlara yer açıyorlardır.Her il ve ilçede böyle değilller.Sizin ilçe neresi ise sanırım alışmış kudurmuştan beterdir hareketi sergiliyorlar.Onlarda düzelecekler veya değiştirileceklerdir.Hükümetin bu konuda geniş çalışmaları var.

 40. memet dedi ki:

  bugün türk ekonomi bankası aradı ve 7 haziranda iptal edilen kartlarım için hacze gidleceğine dair 2 ay önce yaptıkları uyarıyı yineledi. oysa ben icraya verildim zannediyordum arayan bayan faiz istemediklerini olduğu gibi borcu ödememin yeterli olacağını söylediler. taksitlere ayırdılar elimden gelciğince ödemeye çalışacağım bakalım ne olacak. bankalarda hacizle bir şey yapamayacaklarını biliyorlar anladığım kadarıyla ben 8 aydır kart için ödeme yapmamıştım.

 41. Umut Ufuk dedi ki:

  burada bir kaç avukatın yorumları var bazı şeyleri öğrenmek için ve bizi nasıl takip etiklerine dair

  Alıntı:
  Yazan omerkostelekoglu

  sayın meslektaşlarım bu sitede, avukatlara “lavukat” şeklinde hakaret ediliyor. bilginize. …..//…………

  Siz yeni mi farkediyorsunuz. Bu konuda muhtelif siteler olsa da iki ana kola ayrılıyor.Biri …….takma adını kullanan kişinin ………grubu türevleri, diğeri piyasaya trilyonlarca karşılıksız çeki bulunan aynı zamanda avukat olan kişinin sitesi ve türevleri.
  ve bu ülkenin ilgili meslek kuruluşları bu durumu seyrediyor.
  ————————————————————————————————————————-
  Hacze gitmeden, taahhüt almadan, telefonla taciz etmeden de pek tabi tahsilat yapılır demişsiniz. Avukat olarak acaba başka hangi yöntemi kullanabiliriz? Bizim bilmediğimiz bir yasa mı çıktı acaba!

  ————————————————————————————————————————–
  Sevgili meslektaşım,

  Yeni bir yasa çıkmadı. Ve evet, ben yaklaşık 10 yıldır taahhüt almadan ve telefonla taciz etmeden tahsilat yapabiliyorum. Hacze gitmeden demedim, ev eşyası muhafaza etmeden dedim, yoksa pek tabii ben de gidiyorum hacze. Tek fark, borçlulara insan gibi davranıyorum. Bir deneyiniz, sonuçlarına şaşıracaksınız. Üstelik belki daha fazla şaşıracağınız birşey daha söyleyeyim, uzun bir süre banka vekilliği yaptım ben, yani “tahsilatın” en hızlı olması gereken yerde. Ancak her zaman avukatlık yaptım, tahsildarlık değil.

  Gelin mesleğimizle ilgili bazı gerçekleri kabullenelim. Yanında çalışanları hacze göndererek, telefonlara dahi çıkmayarak “avukatlık yapan” pekçok meslektaşımız var. Çoğunlukla çalışanlarının haciz işlemleri sırasında gerçekleştirdiği yanlış uygulamalar nedeniyle, mesleğimize karşı çok ciddi bir tepki oluştu. Siteleri, forumları gezin, haklı olduğumu göreceksiniz. Ben, bütün hacizlerime kendim gittim. Borçlular ile hep kendim muhatap oldum. ve evet, yeniden söylüyorum, ev eşyası muhafazası yaptığım dosya sayısı çok çok azdır, aldığım taahhüt sayısı çok çok azdır ama her zaman tahsilat yaptım. Üstelik kimse için de TCK anlamında suç teşkil eden telefonla taciz yöntemine de başvurmadım. Müsaadenize sığınarak söylüyorum, tahsilatın tek yönteminin “ev eşyası haczi, taahhüt, telefonla taciz” olduğunu düşünüyorsanız, mesleğimizle ilgili öğrenmeniz gereken daha epey şey var

 42. Umut Ufuk dedi ki:

  burada bir kaç avukatın yorumları var bazı şeyleri öğrenmek için ve bizi nasıl takip etiklerine dair

  Alıntı:
  Yazan omerkostelekoglu

  sayın meslektaşlarım bu sitede, avukatlara “lavukat” şeklinde hakaret ediliyor. bilginize. http://…………

  Siz yeni mi farkediyorsunuz. Bu konuda muhtelif siteler olsa da iki ana kola ayrılıyor.Biri …….takma adını kullanan kişinin ………grubu türevleri, diğeri piyasaya trilyonlarca karşılıksız çeki bulunan aynı zamanda avukat olan kişinin sitesi ve türevleri.
  ve bu ülkenin ilgili meslek kuruluşları bu durumu seyrediyor.
  ————————————————————————————————————————-
  Hacze gitmeden, taahhüt almadan, telefonla taciz etmeden de pek tabi tahsilat yapılır demişsiniz. Avukat olarak acaba başka hangi yöntemi kullanabiliriz? Bizim bilmediğimiz bir yasa mı çıktı acaba!

  ————————————————————————————————————————–
  Sevgili meslektaşım,

  Yeni bir yasa çıkmadı. Ve evet, ben yaklaşık 10 yıldır taahhüt almadan ve telefonla taciz etmeden tahsilat yapabiliyorum. Hacze gitmeden demedim, ev eşyası muhafaza etmeden dedim, yoksa pek tabii ben de gidiyorum hacze. Tek fark, borçlulara insan gibi davranıyorum. Bir deneyiniz, sonuçlarına şaşıracaksınız. Üstelik belki daha fazla şaşıracağınız birşey daha söyleyeyim, uzun bir süre banka vekilliği yaptım ben, yani “tahsilatın” en hızlı olması gereken yerde. Ancak her zaman avukatlık yaptım, tahsildarlık değil.

  Gelin mesleğimizle ilgili bazı gerçekleri kabullenelim. Yanında çalışanları hacze göndererek, telefonlara dahi çıkmayarak “avukatlık yapan” pekçok meslektaşımız var. Çoğunlukla çalışanlarının haciz işlemleri sırasında gerçekleştirdiği yanlış uygulamalar nedeniyle, mesleğimize karşı çok ciddi bir tepki oluştu. Siteleri, forumları gezin, haklı olduğumu göreceksiniz. Ben, bütün hacizlerime kendim gittim. Borçlular ile hep kendim muhatap oldum. ve evet, yeniden söylüyorum, ev eşyası muhafazası yaptığım dosya sayısı çok çok azdır, aldığım taahhüt sayısı çok çok azdır ama her zaman tahsilat yaptım. Üstelik kimse için de TCK anlamında suç teşkil eden telefonla taciz yöntemine de başvurmadım. Müsaadenize sığınarak söylüyorum, tahsilatın tek yönteminin “ev eşyası haczi, taahhüt, telefonla taciz” olduğunu düşünüyorsanız, mesleğimizle ilgili öğrenmeniz gereken daha epey şey var.

 43. Umut Ufuk dedi ki:

  Yeni icra ve iflas yasası okadar net ve yorumsuz ki,bu na istinaden yinede bazı kişiler eşya haczedebilmek için bir çok yol denedıler.
  Şimdi buldukları yol ıse;

  Yürürlük tarihinden önce ev eşyası haczi yapılıp yediemine bırakılmışsa muhafaza yapılabiliyor. Yok ise; memur hacze kabil mal yoktur diyerek,evden çıkıyor.
  ÇÖZÜM; borçlunun ( verirse tabi )izni ile ev eşyası haczi yapıp borçluya yediemin bırakmak, ileri ki bir zamanda tekrar hacze gidip muhafaza altına almak.

  Bir hukuk sitesinede alıntı

 44. umut dedi ki:

  I- 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun cüzî ve küllî takip hukukuna ilişkin şeklî hükümlerinin somutlaştığı maddî hukuk platformunun dayanağını oluşturan kanunlardan 22. 04. 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ile 29. 06. 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yerine yeni kanuni düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur.
  11. 01. 2011 tarih ve 6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) (RG. 04. 02. 2011, S. 27836), 22. 11. 2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun Beşinci Kitabı olup, onun tamamlayıcısıdır (6098 sayılı TBK. m. 646).
  22. 04. 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe gireceği kanunda belirtilmiştir (6098 sa. TBK. m. 647-648).
  29. 06. 1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 13. 01. 2011 tarih ve 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) (RG. 14. 02. 2011, S. 27846), esas itibariyle 01. 07. 2012 tarihinde yürürlüğe girmekle beraber belirli şirketler bakımından 01. 01. 2013 tarihinde ve bazı maddelerinin de gene 01. 01. 2013 tarihinde yürürlüğe gireceğini kanun belirtmiştir (6102 sayılı TTK. m. 1533-1534).
  13. 01. 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu daha yürürlüğe girmeden 26. 06. 2012 tarih ve 6335 sayılı -Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- çıkarılmıştır (RG. 30. 06. 2012, S. 28339).

  II- 12. 01. 2011 tarih ve 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’nun (HMK) (RG. 04. 02. 2011, S. 27836) 01. 10. 2011 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) yürürlükten kaldırılmıştır (6100 sayılı HMK. m. 450-451).
  Ancak 31. 03. 2011 tarih ve 6217 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-, m. 30 ile 6100 sayılı HMK. ’ya Geçici Madde 3 eklenmiş olup, aynen şöyledir.
  -GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilân edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  (2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
  (3) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. –
  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği ,
  Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ,
  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi ,
  Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
  hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur.

  III- 11. 01. 2011 tarih ve 6099 sayılı -Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) ile 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.
  6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1, 10, 11, 21, 23, 25/a, 29, 35, 36, 49 ve 60. maddelerinde değişiklikler yapılmış, m. 7/a ve Geçici Madde 1, Tebligat Kanununa eklenmiştir.
  6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihleri şöyledir.
  6099 sa. K. (m. 1) ile değiştirilen 7201 sayılı Teb. K. m. 1’de yer alan -elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm- yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) bir yıl sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/a).
  6099 sa. K. (m. 2) ile 7201 sayılı Teb. K. ’na eklenen m. 7/a’nın sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getiren 2. fıkrası, yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) iki yıl sonra, m. 7/a’nın diğer fıkraları yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/b).
  6099 sa. K. (m. 8) ile 7201 sayılı Teb. K. m. 29/f. 1, b. 1’de yapılan değişiklik, yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) dokuz ay sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/c).
  6099 sa. K. (m. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) ile 7201 sayılı Teb. K. (m. 10, 11, 21, 23, 25/a, 35, 36, 49, 60)’da yapılan değişiklikler ve 6099 sa. K. (m. 13) ile 7201 sayılı Teb. K. ’na eklenen Geçici Madde 1, yayımı tarihinde (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/ç).
  6099 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na işlenmiştir.

  IV- 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda 14. 1. 2011 tarih ve 6103 sayılı, 31. 3. 2011 tarih ve 6217 sayılı, 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanunlar ile değişiklikler yapılmıştır.
  1) 6103 sayılı -Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun- ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklikler:
  14. 01. 2011 tarih ve 6103 sayılı -Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun- (RG. 14. 02. 2011, S. 27846), m. 41/(2) ile;
  İİK. m. 23, m. 26, m. 28, m. 29, m. 31, m. 136 ve m. 179/a değiştirilmiştir.
  m. 31/a, m. 144/a ve m. 153/a İİK. ’ya eklenmiştir.
  İİK. m. 91 ve m. 97’deki bazı ibareler değiştirilmiştir.
  İİK. m. 206/f. 3, cümle 2, madde metninden çıkarılmış ve maddeye bir fıkra eklenmiştir.
  İİK. m. 288/f. 1, cümle 4, madde metninden çıkarılmıştır.
  İİK. m. 24/f. 7, m. 27/f. 2, m. 92/f. 4, m. 144/f. 5, m. 153/f. 3 ve m. 257/f. 4-5 yürürlükten kaldırılmıştır.
  6103 sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi; 01. 07. 2012’dir [6103 sa. K. m. 43/(1)].
  6103 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun ilgili madde metinlerine işlenmiş, maddelerin değişiklikten önceki metinleri de dipnotlarında gösterilmiştir.
  2) 6217 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklikler:
  31. 03. 2011 tarih ve 6217 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- (RG. 14. 04. 2011, S. 27905) ile;
  İİK. m. 353/f. 1 değiştirilmiştir (6217 sa. K. m. 5).
  İİK. m. 354’ün başlığı değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir (6217 sa. K. m. 6).
  İİK. ’da değişiklik yapan 6217 sayılı Kanun, m. 5 ve m. 6’nın yürürlüğe giriş tarihi; Resmî Gazete’de yayımlandığı 14. 04. 2011 tarihidir.
  6217 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun ilgili madde metinlerine işlenmiştir.
  3) 2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklikler:
  Üçüncü Yargı Paketi olarak adlandırılan -torba kanun- niteliğindeki 6352 sayılı Kanun ile diğer bazı kanunlar yanında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda da düzenlemeler yapılmıştır.
  2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı -Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun-da (RG. 5. 7. 2012, sayı 28344) 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa ilişkin düzenleme şöyledir.
  6352 sayılı Kanunda 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun;
  1. , 4. , 88. , 99. , 110. , 115. , 126. , 127. , 129. maddeleri yeniden düzenlenmiş,
  8. , 32. . , 42. , 114. maddelere fıkralar eklenmiş,
  8/a maddesi ve ayrıca 9. , 10. ve 11. Geçici Maddeler kanuna eklenmiş,
  13/a maddesinden bir ibare, 118. maddeden bir cümle çıkarılmış,
  12. ve 116. maddeler yürürlükten kaldırılmış,
  18. , 58. , 60. , 82. . , 106. , 150/ei, 171. maddelerde fıkra veya bentler değiştirilmiş,
  67. , 68. , 68/a. , 69. , 72. , 97. , 112. , 123. , 169/a. , 170. , 243. maddelerdeki bazı ibareler değiştirilmiştir.
  2. 7. 2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun ilgili maddelerine işlendiği gibi, bu değişikliklerin ne zaman yürürlüğe gireceği, Hükümet Tasarısındaki madde gerekçelerinin neler olduğu ve ayrıca maddelerin değişiklikten önceki metinleri de dipnotlarında verilmiştir.

  V- Maliye Bakanlığı’nın, Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Hakkındaki Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) 492 sayılı Harçlar Kanunu eki (1) Sayılı Tarife’ye işlenmiştir.

 45. Erhan Zengin dedi ki:

  SAYGIDEĞER DOSTLARIM SARGOZ,UMUT VE CELAL ABİ…..BAYRAMDAN ÖNCE EVE YAPILAN HACİZİ ŞİKAYETTE BULUNMUŞTUM. VE ŞİKAYET DİLEKÇESİNİ DE SAYFA DA YAYINLAMIŞTIM HATIRLARSANIZ. BUGÜN KARAR ÇIKTI. KARARA BAKMANIZ İÇİN MAİL VEYA FAX ÇEKEBİLİRİM. SANIRIM YİNE GEÇİCİ 10. MADDE YE TAKILMIŞ. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA KONUSUNDA KARARDA BİŞEY YOK

 46. bernabursa dedi ki:

  merhabalar benimde bir sorum olacak yardımcı olursanız çok sevinirim.eşimin abisi bir yerden beyaz eşya almış eşimde kefil olmuş 1.500 liralık senedin 450 si ödenmiş diğer gerisi ödenmemiş bu durumda 08.08.2012 tarihinde avukatlar kefil olan eşime geldi tahahüt istediler eşimde abisiyle görüşüp tahatütte bulunmsı geetiğini söyleyeceğim dedi ve avukatlar ve icra memuru laptop u yzdılar yediemin olarak bize bırakıp gittiler.eşimin abisi tahahütte bulunmadığı için 17.08.2012 tarihinde biz evde yokken çilingir polis icra memurları ve avukat vekili ile gelinip çilingirle evimize girilmiş ve yedieminli laptopu ayrıca daha önceden yedieminli olarak yazılmayan masaüstü bilgisayarı ve lcd tv yi alıp gitmişler ve masanın üstünede avukatın kartvizitini ve icra dosya numarasını göstere bir kayıt bırakıp gitmişler üzerinede haczedilen malları yazmışlar haciz ve muhafaza yapıldı diye not almışlar.sizlere bi kaç sorum olacak bu olayla ilgili borç tek senet 1.500 lira olan borç 10 taksitin 3 ü ödendiğine dar makbuz var ve bunlar borçu 1.500 olarak avukata vermişler bu durumda ne yapmamız gerekiyor ayrıca eşimin abisi ssklı bir işte çalışıyor ve eşimde şu anda çalışmıyor onun maaşına haciz gelmiyor neden bizim eşyalarımıza haciz geliyor.lütfen bize bu konuda yardım edermisiniz.bide son olarak bu yasa çıkmadanmı bizim eşyalar haczedidi.ne yapamamız gerekiyor.şimdiden çok tşk ederim

  • yeter dedi ki:

   geçmiş olsun berna hanım hemen süresi için de ilgili mahkemeye itiraz edin ayrıca yasa çıktık dan sonra gelinmiş ve bir hafta sonra götürmüşler.. belki site de açıklama yapmak isteyenler vardır

  • umut dedi ki:

   Sn. Berna Hanım,

   Kefillikten maksat borcu üstlenmiş olmaktır.Sizin tek yapmanız gereken asıl borçluyla konuşmak ve ödemesini istemek. Bildiğim kadarı ile asıl borçluyu bulamazlar ise veya birşekilde ödeyecek durumu kaybolursa siz sorumlu olursunuz.Borçlunun çalışdığını yazmıssınız , yani ödeme gücü var demektir. Bunu icra dairesine bildiriniz ve asıl borçlunun maaşından ¼ oranında kesıntı olur bu sekılde borcunu öder.Borç cok fazla görünmüyor bu nedenle borçlunun ödeme için alacaklı ile görüşüp taksitler halınde ödeyeceğini belirtmesi ve borcunu ödemesi en doğrusu,yosa bu borcun faizleri artar ve ödenemiyecek duruma gelir.

   Ayrıca işinize yararmı bilme,eşiniz kefil olduğu için biliysunuz yeni borçlar kanununda kefillikde eşin rızası gerekli,

   Kefil olmak için eşin rızasının aranacağına yönelik düzenleme Kanun’un 584. maddesinde yer alıyor. Söz konusu hüküm şu şekilde:
   ‘Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.
   Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.’
   Belki kefıllık için sizin buradan bir ıtıraz şansınız olabilir.

   Yada,eski borçlar kanunu çerçevesinde kefillik var denılır ıse;

   Türk Medeni Kanunu’nun 198. maddesine göre “Eşlerden biri, birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse, hakim onun borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını emredebilir.”
   199. maddeye göre ise “Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.”
   Dolayısıyla kefilliği geçersiz kılamazsınız ancak eşinizin malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlanmasını aile mahkemesi yargıcından isteyebilirsiniz.

   Anladığım kadarıyla icra takibi başlamış bulunmakta,eviniz gelinip yedieminliği kabul ettiğiniz için bilgisayarınız haczedılmıs.Yenı yasada ev esyası hazcı yok yalnız istisnalar hariç.Evinizden eşya alınmamış yenı yasa uygulanmış burada sözkonusu bilgisayar lüzumsuz görünmüş veya ıkıtane olduğu için haczedılmıs olabılır.Dosyasınızdan gerekcesıne bakabılırsınız.Bununla ılgılı icra hakımlıgıne dılekce verebılırsınız.Bilgisayarın çocukların ödevlerını yapmasında bır ihtiyaç olduğunu heryerde 200-400TL cıvarında satıldığını,ikinciellerin ise maddı degerının olmadığı gibi şeklinde itirazda bulunabilirsiniz.Her ne şekilde olursa olsun birdaha yedıemınlıgı kabuletmeyın.Borcu ödeyecek gücünüz yoksa taahhüt sözü vermeyin.Biliyorsunuz hapis cezası var.

 47. adem dedi ki:

  benim 3 adet farklı bankaya ait kredi kartlarım var ve bunlardan 1 tanesine 6116 tl diğerine 10400 tl 3. ise 9050 tl bunlardan birtanesindende 10000tl kredi kullandım perakende satış yapmaktayım kuş ve akvaryum üzerine bu borçlarımı artık ödeyemiyorum evime icra gelirmi? gelirsede nasıl hareket etmeliyim üzerimize hiç gayrimenkul ve banka hesabıda yok evliyim 2 çocuğum var birtanesi okula gidiyor 4.sınıf onların gözünde ben bir ekolüm böyle bir icra durumunda bütün itibarımız onların ve etrafımızın gözünde yerle bir olur bankalar bu alacakları için nasıl biryol izleyebilir ben bu borcu evimde kira nasıl ödeyebilirim

  • memet dedi ki:

   ne yazık kı evınıze ıcraa gelmesını durduramazsınız ancak evınızdekı esyalar luks degılse ve ıkıser tane degılse kımse hıcbır seyınızı alamaz. hatta evım yok demıssınız dıyelım kı evınız var ve evınızı ıpotek gosterdınız bu durumda bıle o evı satamazlar aile konutu oldugu ıcın. tek sorun eve gelırlerse konu komsu ne der rezıl olma korkusu baska turlu hıc korkmayın. ve evınıze gelırlerse kesınlıkle yedieminligi kabul etmeyın muhafaza yaptırmayın. ısrar ederlerse savcılıga sıkayette bulunacagınızı belırtın. avukat cok cıkıntılık yapıyor ise eve sokmayın soktuysanız evden kovalayın avukatın evde bulunma hakkı yok. ne olursa olsun imza atmayın tahaahüt vermeyin. evden esyalarınızı ınat ederde gotururse ıcra muduru gider sikayette bulunur hepsını gerı alırsınız.

   bankalara durumunuzu bildirin lafım meclısten dısarı odeyemeyecek adama kredi kartlarını kredileri veririken iyi faizleri alırken guzel ama adam odeyemedi mi? kos evden hacizle mal kaldır! o devir bitti o çocuk öldü. haklarınızı bilin yeter.

   • yeter dedi ki:

    avukat girer avukat katibi giremez isterseniz kapıdan kovalarsınız bunu da düzeltelim

    • umut dedi ki:

     Sn. Yeter,

     Avukat hacizde görevli değildir.
     Konut dokunulmazlığının ihlâli
     Madde 116 – (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
     Evde yapılacak hertürlü haciz işleminde icra memurları sorumlu olacaklardır. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir
     Uygunsuz davranışlarda bulunur yada tehdit ederse, Madde 116 kendisine hatırlatıp suç duyrusunda bulunabılırsınız.
     Şantaj
     Madde 107 – (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır
     Ayrıca Şantaj ve tehditde bulunursa kendisine Madde 107 hatırlatabilirsiniz

     • Seyfi dedi ki:

      NOTLU İCRA VE İFLAS KANUNU NOTLU TEBLİGAT KANUNU – Timuçin MUŞUL – Ağustos 2012 – 9. Bası – Yeni – Roman Boy – 978-605-5263-553

      Bu kitap Adalet Yayıncılık tarafından basılmış olup, NOTLU İCRA VE İFLAS KANUNU NOTLU TEBLİGAT KANUNU kitabı hakkındaki tanıtım, yayıncının kendi sitesinden otomatik olarak alınmaktadır.

      Bu kitabı okuyanınız oldumu arkadaşlar ?

  • umut dedi ki:

   Sn. Adem Bey,

   Belirttiğiniz borçlarınızı ödeyemediğinizde yasal süreç başlar.Hakkınızda açılan dosyalara istinaden işyerinize ve evinize hacze gelirler.Yeni yasa doğrultusunda heciz işlemi gerçekleştirirler (3. yargı paketınde detaylı şekılde açıklama var).Mal varlıgınız varsa elkorlar,maaşınızın 1/4 oranını haczederler varsa tabi.
   Bankalara olan borcunuz avukatlara verılmeden bankalar ıle hemen görüşün ve taksıtler halınde borçlarınızı ödemenızı önerırım.

  • sargoz dedi ki:

   Adem Bey,

   Borcunuzu taksitlendirerek ödemeye çalışınız. Banka ile görüşün, idari takip yapsınlar ve anlaşın. Kanunu takip yapılmadan borcunuzu belli bir vadede taksit taksit ödemeye çalışın. Toplam 36.000 T.L borcunuz var gibi gözüküyor, 48 ay taksitle bu borcu anlaşıp biterebilirisiniz.

   Ev haczine ciddi sınırlamalar getirildi ama haciz kalkmadı.

 48. umut dedi ki:

  Düzenlemeyi destekliyorum. Belirtilen çekinceler haklı da olsa uzun vadede hem alacaklılara hem de borçlulara fayda getirecek bir düzenlemedir. Evet elde mevcut olan dosyaların tahsili neredeyse imkansız olacak ancak bundan böyle satıcılar, tacirler vs alacaklılar, kişileri kendilerine borçlandırmadan önce bir kez daha düşünecek; peşin para, teminat, kredi kartı haricinde mal vs vermeyecek çoğunlukla da alacağını alamama durumunun hesabını baştan yapacak. Tabi bankalar kredi kartı verirken leblebi dağıtır gibi dağıtamayacak, sigortası maaşı sağlam geliri olmayan kişiye kredi kartı vermeyecek vs.

  Sonuç da birini kendimize borçlandırırken o kişinin ödeme gücü var mı bunu öngörmemiz gerekir. Özellikle teminat müessesesi günümüzde sadece büyük meblağlar için ve taşınmazlarda uygulanıyor oysa değeri olan herşey teminat verilebilir.

  Eve hacze gitmek yeni tasarıyla da mümkün, menkul haczi ve muhafazası yapılamayacak olsa da eve gelinmesi bile tek başına baskı unsurudur. Ne kadar yeterli olur bilemem ancak bu sistemin işlemediği belli. Ne alacaklı doğru düzgün alacağını alabiliyor, ne borçlu borcundan kurtulabiliyor.

  Umarın avukatların hukukçuluğa terfi edebilmesinde bir katkısı olur.
  (alıntı, Türkhukuk sitesi, Av.Kaan)

 49. umut dedi ki:

  Artık Haciz Böyle YapılacakYeni yargı reformuyla birlikte haciz yapılacabilecek mallar yeniden tasnif edildi. Artık ev eşyaları hacz edilemeyecek.12345678910Haberi Paylaş
  Yeni yargı reformuyla düzenlemeye gidilen maddelerden biri de icra takibiyle ilgili. Ancak bu konu “artık haciz işlemi yapılmayacak” şeklinde kamuoyuna yansıdı.

  Peki gerçekten öyle mi ?

  Eve gelen haciz memurları nasıl davranacak ?

  Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in geçen hafta açıkladığı üçüncü yargı reformu paketi, kapsamı itibarıyla bir çok sorunlu alana el atıyor.

  Kamuoyunda en çok dikkat çeken düzenleme ise, icra takibiyle ilgili.

  Buna göre artık borcu olan vatandaşın evine ya da işyerine giden icra memurları her eşyaya haciz işlemi uygulayamayacak.

  Avukat Ulaş Öztürk bu konu ile ilgili bir noktaya dikkat çekiyor.

  Öztürk, “Bu artık eve hacze gelinemeyecek gibi yansıtıldı, ama böyle bir yasak yok. Eve hacze gidilebilecek. Ancak eve gidildiğinde artık haczedilebilecek mallar sınırlandığı ve kısıtlandığı için sadece onlar haczedilecek. Bunları da söyleyeyim buradan, para, kıymetli evrak, madeni süs eşyası, değerli taşlar. Bunların dışındakiler haczedilemeyecek.” dedi.

  İlgili maddenin düzenlemeden önceki hali de aslında borçlu kişilerin günlük hayatında kullanması zorunlu eşyaların haczini engelliyordu.

  Yeni düzenlemeyle alan daha da daraltılmış oldu. Peki borçluların içini rahatlatan bu düzenleme, alacaklılar için ne ifade ediyor?

  Avukat Ulaş Öztürk alacaklıları daha dikkatli olmaya çağırdı ve “Alacaklılar da o zaman kendilerine göre tedbir alacaklar. Ne gibi? Şöyle yapabilirler, çalışan bir memuru kefil alabilirler. Biraz daha satarken malı, daha sonra onun tahsilatında kendilerine zorluk çıkarmayacak kişilere satmaya çalışmaları lazım.” dedi.

 50. umut dedi ki:

  Yeni yasada ev eşyası haczi kaldırılmıştır. (ikincisi,para,kıymetli evrak.vs. Hariç).

  Halen bunları bilerek yedieminliği kabul edenlere diyecek söz bulamıyorum.

  Ayrıca yeni yasada haciz işlemini icra memuru değerlendirir,avukat hacizde yetkisizdir,keyfiliğe son verilmiş ve cezalar getirilmiştir.

  Kasıtlı eşya haczi yapılırsa şikayet sonrasında geri iade edilmektedir.

  Halen eski yasa ile ne farkı var diyenler bunları göremiyorsa,kendilerine bilerek eziyet ediyorlar.

  Bunları bilerek halen ben yedieminliği kabul ettim,avukat bana şöyle dedi,icra memuru böyle dedi diyerek yazanlar Sizler inanmak istediğinize inanın,

  Yeni yasa ile şimdiye kadar eşya haczi olmamıştır,yalnız daha önceden yediemin olanların dışında.

  Yapılan yanlış uygulama olmuştur bunlara da şikayet sonrasında gerekli işlemler yapılmıştır.

  Borçlular artık rahatlıkla borçlarını ödeyebileceklerdir.

  İnsanların borcunu ödeyebilmeleri de bazılarının çıkarlarını bozduğu için,denize düşüp yılana sarılıyorlar.

  Yasa dışı hareket eden icra daireleri hakkında incelemeler yapılıyormuş.Alınan eşyalarda geri verilmiştir.

  Hiç bir icra memuru avukat kazanacak diye 2 yıl hapsi göze alamaz.Kaldı ki icra memurunun bir görevi de borçluyla alacaklının arasındaki dengeyi koruyarak borçlunun da mağdur olmasını engellemektir.Aksi halde görevi kötüye kullanmaktan yargılanır

  • bernabursa dedi ki:

   merhabalar benimde bir sorum olacak yardımcı olursanız çok sevinirim.eşimin abisi bir yerden beyaz eşya almış eşimde kefil olmuş 1.500 liralık senedin 450 si ödenmiş diğer gerisi ödenmemiş bu durumda 08.08.2012 tarihinde avukatlar kefil olan eşime geldi tahahüt istediler eşimde abisiyle görüşüp tahatütte bulunmsı geetiğini söyleyeceğim dedi ve avukatlar ve icra memuru laptop u yzdılar yediemin olarak bize bırakıp gittiler.eşimin abisi tahahütte bulunmadığı için 17.08.2012 tarihinde biz evde yokken çilingir polis icra memurları ve avukat vekili ile gelinip çilingirle evimize girilmiş ve yedieminli laptopu ayrıca daha önceden yedieminli olarak yazılmayan masaüstü bilgisayarı ve lcd tv yi alıp gitmişler ve masanın üstünede avukatın kartvizitini ve icra dosya numarasını göstere bir kayıt bırakıp gitmişler üzerinede haczedilen malları yazmışlar haciz ve muhafaza yapıldı diye not almışlar.sizlere bi kaç sorum olacak bu olayla ilgili borç tek senet 1.500 lira olan borç 10 taksitin 3 ü ödendiğine dar makbuz var ve bunlar borçu 1.500 olarak avukata vermişler bu durumda ne yapmamız gerekiyor ayrıca eşimin abisi ssklı bir işte çalışıyor ve eşimde şu anda çalışmıyor onun maaşına haciz gelmiyor neden bizim eşyalarımıza haciz geliyor.lütfen bize bu konuda yardım edermisiniz.bide son olarak bu yasa çıkmadanmı bizim eşyalar haczedidi.ne yapamamız gerekiyor.şimdiden çok tşk ederim

 51. sedo5355 dedi ki:

  yeni yasadan 1 hafta önce evime hacze gelindi,eşyalarım yazıldı ve kanunu bilmediğimzden tarafıma yediemin olarak bırakıldı,bende bayram öncesi gidip yeddieminlikten caydığımı belirten bir dilekçe verdim icra müdürlüğüne şimdi ne olacak?

  • umut dedi ki:

   Sn. Sedo,

   Yapmis oldugunuz muracat kabul olmaz ise, icra hakimligine itirada bulunun,yeni yasada evv esyasinin haczedilemiyecegini,yanlis bilgi ile bilgilendirildiginizi belirtirsiniz

   • sedo5355 dedi ki:

    umut bey , yapmış olduğum müracaat kabul olur ise ne olacak ve ben kabul olup olmadığını nerden öğreneceğm,dilekçeyi verirken icra müdürü biz bu eşyaları siz komşularınıza rezil olmayın diye size emanet bırakmışız,aksi takdirde gelir alırız dedi…evimdeki eşyalar kanun çıkmadan 1 hafta önce yazıldı,yeni yasa benide kapsıyormu yada yedieminlikten düşersemmi kapsar..

    • umut dedi ki:

     Sn. Sedo,

     Yasal olarak yedieminligi birakabiliyorsunuz.sonrasinda esyalarinizi almazlar ise islem kapanmis olacagindan tekrardan yapilacak olan haciz yeni yasa dogrultusunda olacakdir.
     bilgi vermek acisindan,daha once yedimin olan borclu yedieminlikden vazgecmek icin dilekce verdi esyalarini almadilar,
     Tabiki tamterside olabilir,esyalarinizi alabilirlerde.boyle bir durumdada icra hakimligine sikayette bulunabilirsiniz.
     Digerbir yol yedieminlik sureniz bitene kadar beklemek.

     • sedo5355 dedi ki:

      umut bey teşekkürler,
      son olarak,eşyalarınızı almazlar ise işlem kapanmış olacağından demişsiniz bu işlemin kapanma süresi nedir,yeddieminlik süresi bitimi nekadar bir süredir,ben yasadan 1 hafta önce yapılmış dahi olsa yeddieminliği bırakıp bu haciz işleminden şikayetçi olabilirmiyim..

      • umut dedi ki:

       Sn. Sedo,
       Yedieminligi eski yasa varken kabul ettiginiz icin sure 1yil.bu sure icersinde alacakli isterse bu esyalari alabilir depoya kaldirir, satis isteyebilir yada hicbir sey yapmaz sure dolunca esyalar size kalir.
       Yasal olarak yediminligi birakmak isteye bilirsiniz,bu kabul oldugunda,siz yedieminlikden dustukten sonra alacakli esyalarinizi ya alirlar depoya kaldirirlar yada hicbirsey yapmaz birakir.eger alirlarsa icra hakimligine sikayette bulunursunuz oradan cikacak karara gore hareket edebilirsiniz.yeni yasa oncesi yedieminlik oldugu icin icra hakimligi esyalarin geri verilmesini onaylamamayabilir.
       Bulundugunuz yerde cok onemli eger orada yediemin deposu yoksa masraf edip esyalarinizi alacaklarini sanmiyorum.
       Tabi bu benim tahminim akside olabilir.

 52. memet dedi ki:

  benim merak ettiğim bir şey var diyelim ki haciz için geliyoruz dediler ve geldiler anck alacak bir şey yok deyip gidildi bunlar kaç günde bir gelirler tekrar ? yoksa gelmiyorlar mı? nasıl işliyor bu sistem?

  finansbank ve teb ile sorun varda. finansbank tahsilatçısı avukata; gelince bir şey alamazsınız dedim alamayız ama o kalablıkla gelicez siteye yetmez mi diyor.

  • ali dedi ki:

   haciz müdürlüğü bir sefer gelir alacak varsa alır gider yoksa bir daha hiç gelmez.çünkü icra artık avukatlardan cıktı,icra müdürüne geçti kontrol.icra neden gelsinki bosuna ikidebir,avukatın memuru değil artık

  • umut dedi ki:

   Sn.MEMET,

   Isyeri yada ev haczine gelindiginde,haczi kararinin yetkisi icra memuruna ayitdir.
   Fakat haczi talep eden alacakli yada vekilidir(avukat). Gerekli harclar yatirildiktan sonra icra memuru ile hacze gelinir.isterse alacakli birsefer gelir isterse daha fazla gelebilir.

 53. ÖZADANALI dedi ki:

  BORÇSUZ VE SAĞLIKLI YAŞAM DÜŞÜNEN HERKESİN BAYRAMLARINI EN İÇTEN DUYGULARIMLA KUTLAR ESENLİKLER DİLERİM

 54. umut dedi ki:

  mubarek ramazan bayraminizi en icten dileklerimle kutlarim.

 55. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Herkesin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar dünyada en önemli şey olan sıhhat,sağlık ve mutluluklar dilerim.Rabbim herkesin yardımcısı olsun.

 56. sargoz dedi ki:

  Bugün bayram. Daha özgür, daha demokratik ve hukukun üstünlügünün daha fazla yasandığı bir Türkiye temennisi içinde tüm dostların bayramını kutlarım.

 57. umut dedi ki:

  Umutsuz dusuneneler yada kasitli ortalik karistiranlar.

  suan Turkiyede olamamin sebe yegenime yardim etmek icin.kendisinin isleri kotuye gitiginden,9 adet icra dosyasi mevcut.
  Dosyalar yaklasik 1,5 sene once acildi.eski yasa dogrultusunda 6 dosya icen farkli zamanlarda farkli kisiler evhaczine geldiler.hicbirede birtane bile esya almadilar.suan yeni yasa mevcut.bu donemde de 1 dosya icin echaczine geldiler gorevlerini yapip gittiler.
  Suana kadar 2 dosyanin borcunu kapadi ve onumuzdeki ay 3. Dosyayada odeme yapacak.
  Sizler haklarinizi bilin.yeni yasa ile hersey dahada iyi olacak ve herkez borclarini baski olmadan odeyebilecekler.

  Herkeze iyi bayramlar.

 58. umut dedi ki:

  Yeni yasada ev esyasi haczi kaldirilmisdir (ikincisi,para,kiymetli evrak.vs. Haric).
  Halen bunlari bilerek yedieminligi kabuledenlere diyecek soz bulamiyorum.
  Ayrica yeni yasada haciz islemini icra memuru degerlendiri,avukat hacizde yetkisizdir,keyiflilige son verilmis ve cezalar getirilmisdir.
  Kasitli esya haczi yapilirsa sikayet sonrasinda geri iyade edilmektedir.
  Halen eskiyasa ile ne farki var diyenler bunlari goremiyorsa,kendilerine bilerek eziyet ediyorlar.
  Bunlari bilerek halen ben yedieminligi kabulettim,avukat bana soyle dedi,icramemuru boyle dedi diyerek yazanlar bu sitede kimseyi kandiramazsiniz.sizler inanmak istediginize inanin.
  Yeni yasa ile simdiye kadar esya haczi olmamisdir,yalniz daha onceden yediemin olanlarin disinda.
  Yapilan yanlis uygulama olmusdur bunlarada sikayet sonrasinda gerekli islemler yapilmisdir.
  Borclular artik rahatlikla borclarini odeyebileceklerdir.
  Insanlarin borcunu odeyebilmeleride bazilarinin cikarlarini bozdugu icin,denize dusup yilana sariliyorlar.

 59. Muzaffer dedi ki:

  Slm sargoz ve tum arkadaslarin bayramini kutlarim..

  • fedom73 dedi ki:

   Kanunda alınabilecek eşyalar (para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler) sayılmıştır.Pek lüzumlu ifadesi ne kanun gerekçesinde ne de kanunun kendisinde geçmemektedir,eski kanunda bulunan fakat yanlış yorumlanarak tüm evin talan edilmesine neden olan bir ifadeydi.Ev eşyaları alınamaz diyenler siyasiler değil icra memurlarının en yüksek mülki amiri Sayın Başbakanımız, Adalet Bakanı ve yasa koyucu TBMM dir.Sayın M.Celal TOPARLAKLI tarafından üstte verilen linkteki videoyu izlemenizi öneririm.Yasa dışı hareket eden icra daireleri hakkında incelemeler yapılıyormuş.Alınan eşyalarda geri verilmiştir.Hiç bir icra memuru avukat kazanacak diye 2 yıl hapsi göze alamaz.Kaldı ki icra memurunun bir görevi de borçluyla alacaklının arasındaki dengeyi koruyarak borçlunun da mağdur olmasını engellemektir.Aksi halde görevi kötüye kullanmaktan yargılanır.

 60. FARKETMEZ. dedi ki:

  SN. SARGOZ VE ŞAHSINDA SİTEYE KATKISI OLAN TÜM ARKADAŞLARIMIN BAYRAMINI KUTLAR. SAĞLIKLI, MUTLU VE BORÇSUZ GÜNLER TEMENNİ EDERİM. SAYGILARIMLA,

 61. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Sizlere söyleyecek lafım artık yok.Lütfen kanunu tam okuyun ve şu maddeyi sakın unutmayın.2 eşya maddesi evlerden hacizi ortadan kaldırmıştır.Yapabilen varsa çıksın yapsın.Altda başka bir madde bu hacizi gerçekleştiren icra memurunu hapis cezası ile yargılanmasına nedendir.

  3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya;

  ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

  “12. Borçlunun haline münasip evi,”

  ARTIK İCRA MEMURU KEYFİ DAVRANAMAZ.

  “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “üç aydan bir yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.

  (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile” cezalandırılır.

  Maddenin 1. Fıkrası “menfaat sağlayan kamu görevlisinin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “demektedir.

  KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSA

  Maddenin 2. Fıkrasına göre kamu görevlisi bir menfaat sağlamamış olsa bile görevinin gereklerini yapmayarak kişilerin mağduriyetine neden olmuşsa “3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “ demektedir.

  Keyfilik bir görev ihmalidir.

 62. demet dedi ki:

  Buraya bu yorumları yazan insanlar ya bugüne kadar hep ezilmiş, hakkı yenmiş, kendine bir hak verildiğinde inanamayan çaresiz telaşlı insanlar ya da haksız kazanç klapıları kesildiği için bilinçli olarak ortalığı karıştırmaya çalışan, art niyetli, zavallı insanlar. Üstünden bu kadar zaman geçmesine ve hiç denecek kadar az yanlış uygulama yapılmasına rağmen bunların temcit pilavı gibi durup durup önümüze getirmeleri ikincisi olduklarının daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Allah akıl fikir ve bu ikisini kullanma yeteneği versin…

 63. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  BU HABERİ İZLEYİN.

  http://www.trthaber.com/videol

 64. bedo1905 dedi ki:

  arkadaşlar bayramınız kutlu olsun.

  • lutfi dedi ki:

   bence evev haciz yok diyen devlet ve hükümet yalan söylüyor beyler oy toplama cıkıp tv de konuşuyorlar ama boş iş
   perk luzumlu ne demek adam halıyı ser koltukta otur diyor alın burdan yakın

   • fedom73 dedi ki:

    Onları söyleyenler siyasiler değil icra memurlarının en yüksek mülki amiri Adalet Bakanı ve yasa koyucu TBMM dir.Sayın M.Celal TOPARLAKLI tarafından üstte verilen linkteki videoyu izlemenizi öneririm.Yasa dışı hareket eden icra daireleri hakkında incelemeler yapılıyormuş.Alınan eşyalarda geri verilmiştir.Hiç bir icra memuru avukat kazanacak diye 2 yıl hapsi göze alamaz.

 65. Kurtuluş dedi ki:

  Sayın arkadaşlar… turkiye.gov.tr adresinde 2 tane haciz dosyamı göremiyorum. bu kapatıldığı anlamına mı geliyor. ayrıca varlık şiketlerine satılıp satılmadığını nasıl öğrenebilirim. varlık şirketlerine satılmış dosyalar acık dava dosyası olarak turkiye gov.tr de gözüküyor mu bilgilendirme için şimdiden teşekkür ederim

  NOT: Bu arada herkesin Ramazan bayramını kutlarım.

  • şükran dedi ki:

   kurtuluş kardeşim
   dosyalar bazen e devlette görünmeyebiliyor onu en iyi icradan öğren borcunda dosya kapalı veya açık olarak satllıp satılmadığını temlik olup olmadığını dosyana bakarak netleştirebilirsin

 66. ÖZADANALI dedi ki:

  ÇOK TEŞEKKÜRLER SAYIN SARGOZ ,SAYIN C.TOPARLAKLI VE DİĞER TÜM ARKADAŞLARIM.HERKESİN BAYRAMINI KUTLAR SAĞLIK DOLU, HUZURLU VE BORÇSUZ GÜNLER TEMENNİ EDERİM.

 67. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Sevgili Dostlarım.

  Dostumuz Sargoz un aşağıda anattıkları çok doğru.Artık yasayı yeniden yorumlamanın hiçbir anlamı yok.Yasa kendini anlatmış ve uygulamalar tam anlamı ile yapılmaktadır.Yani, normal evlerden artık haciz ile birlikte mıhafaza işlemi yapılmamaktadır.

  Bende Ümraniye adliyesinde bunlara şahit oldum ve bizzat sorguladım.İstanbul adliyesindede artık yeni yasa tam anlamı ile uygulanmaktadır.

  Ayrıca bazı bilgilerim şu yönde.

  Bazı İstanbul adliyelerindeki icra müdürlükleri (Hangi ilçe ve kaçıncı icra md.lükleri olduklarını yazmayacağım) en az 7 tanesi gözetim ve kovuşturma altında.Bana kış aylarında yazmış olduğum ”İcra dairelerinde değişen birşey yok” başlıklı yazıma istinaden Adalet bakanlığının bilgi sormalarından ve beni bilgilendirmelerinden dolayı haber verdiler.

  Bu soruşturmalar için inanın çok memnun oldum.Birçok şey meydana çıkacak.Sizlerde bazı bilgilere ve gördükleriniz varsa mutlaka ilgili adliyelerdeki cumhuriyet savcılığına şikayetde bulunabilir ve neler döndüğünü anlatabilirsiniz.Bu meyanda bu konu ile ilgili avukatlar hakkındada soruşturmalar yapmaktalarmış.

  Herkese hayırlı cumalar ve hayırlı bayramlar diliyorum.Sağlıcakla kalın.

  • fedom73 dedi ki:

   sizede hayırlı cumalar ve bayramlar.burdan insanların sıkıntılarına tercuman oldunuz.umarım kimse can sıkıcı olaylarla karşılaşmaz.kimse borcumu kabul etmiyorum ödemiyorum deme hakkına ve lüxüne sahip değil.ama bu durumdaki insanlarında imkansızlıktan borcunu ödeyemiyorsa yaşam hakkı elinden alınmamalı, dünya ona dar edilmemeli, borcun acısı çocuklarından çıkarılmamalı.Herkese hayırlı bayramlar…

  • lutfi dedi ki:

   arkadaşlar dün iş yerine gelip mallar yazdılar yedi emin oldum bayramdan sonrasına kadar dün ihtarname göndermeden mahkeme kararı ile geldiler
   bu konuda bir şey yapabilirmiyim ihtiyadi tedbir kararı ile gelmişler
   işlem yapıp gittiler
   oradaki icra memuru ile bir ufak görüşme yaptım bana eve gelip evdeki eşyalar da yazacagını söledi kanun dedim kanun ne diyor dedi kanunda luzumlu diyor dedi tv izlemesen ölmesin dedi bulaşık makinası olması elde yıka camaşır makinasıda fuzili dedi kolyuk takımınıda alırım dedi kısaca buzdolabı fırın ocak yatak oadası mutfak malzamesi gerisini alırım nee yaparsan yap evede gelirsem alırmıyım alamazmıyım görürsün koltukta oturma yerde otur diyor adam kanun boşp iş milleeti kandırıyorlar inanamayın tedbirli
   olun dedi

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    Sizlere söyleyecek lafım artık yok.Lütfen kanunu tam okuyun ve şu maddeyi sakın unutmayın.2 eşya maddesi evlerden hacizi ortadan kaldırmıştır.Yapabilen varsa çıksın yapsın.Altda başka bir madde bu hacizi gerçekleştiren icra memurunu hapis cezası ile yargılanmasına nedendir.

    3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya;

    ”Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

    “12. Borçlunun haline münasip evi,”

    ARTIK İCRA MEMURU KEYFİ DAVRANAMAZ.

    “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.

    (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “üç aydan bir yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.

    (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile” cezalandırılır.

    Maddenin 1. Fıkrası “menfaat sağlayan kamu görevlisinin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “demektedir.

    KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSA

    Maddenin 2. Fıkrasına göre kamu görevlisi bir menfaat sağlamamış olsa bile görevinin gereklerini yapmayarak kişilerin mağduriyetine neden olmuşsa “3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “ demektedir.

    Keyfilik bir görev ihmalidir.

 68. sargoz dedi ki:

  Bugün ümraniye ve kartal adliyelerindeydim. Yapılan bazı yorumlar üzerine son durumu öğrenmek istedim.

  Yeni kanun’un istisnasiz tüm icra birimlerinde kusursuz uygulandıgını gördüm ve cok sevindim.

  Yasa koyucunun iradesi adli birimlerin tüm haciz uygulamalarina tesir etmiştir. Bu noktada şüphe yoktur. (bir evde sadece piyanoyu haczetmişler bu arada)

  Bu sitede ev haczi hikayeleri yazan bazı ikiyüzlü sahısları lütfen ciddiye alıp yorum yazmayınız. Ayrıca bundan sonra samimi bulmadığım tüm sahısların yorumları direk silinecektir. Bu siteyi takip eden mağdurlar bunlar yüzünden psikolojik haciz şiddetinden halen kurtulamamışlardır.

  Ev haczi ciddi şekilde sınırlanmıştır. Aksini yazanlar dürüst değildir.

  • demet dedi ki:

   Çok teşekkürler Sn Sargoz.

  • Seyfi dedi ki:

   Hayırlı cumalar ve hayırlı bayramlar…

  • yeter dedi ki:

   sayın sargoz ankara ya geldiğinizde mutlaka beklerim gelin ki söylediklerim doğru olduğunu size ispatlayım ben sadece bir bilgi almak amacıyla yzmıştım ama siz yorumu silmişsiniz olabilir ancak hoş olmayan tabirler doğru degildir haciz arabasının plakası vereyim 06 bd 6609 adreside vereyim mail adresim gözüküyodur ben de ayny badireleri atlatıyorum akıl almak istedim ama siz ne düşündünüz bilemiyrom burda birbirlerine küfür edenleri silmediniz de bilgi paylaşımı yaptığım için siliyosanız anla şılır gibi değil hala bana inanmadıysanız diyecek bişeyim yok en kötü günlerim de burda derman aradım bide ilk zamanlar dan beri yazdığım yorumlara bakarsanız anlarsınız

   • sargoz dedi ki:

    Yorumunuz küfür içerdiği için silindi.

    Burda birbirine kim küfrediyor ? Tarih ve saat verin, o yorumlarda silinsin.

    • yeter dedi ki:

     sebep bumu sadece ya yapmış olduğunuz ithamlar eski yorumların hepsini tekrar okuyun aklımkda kalanlar dan biri sadece hacizci avukat isimli kişi ve ona o kadar küfür edenler.hak etti o ayrı ama siz silmediniz ben ise bir madur olarak içim deki sersişle yazdım ayrıca burada olan hiç kimse için de değil tekrarlıyorum bana atılan ithamları fazlasıyla iade ederim ayrıca gelin size apt kapıcısı karşıdaki kuaförler komşuları anlatsın neler aldıklarını asla yalan yok lafımda avizesini de aldı dedim ne var bunda insanlar bilsin sonuçta burası bilgi paylaşım yeri değil mi iyiyi de kötüyü de paylaşacağız celal bey lütuf etmiş cevap vermişti sağolsun…ben onu gördükten sonra rahatmıyım sanıyosun kapı çalacak diye akılm çıkıyor sizde aynı yoldan geçiyosunuz ama çocuklu bir kadın için daha da zor anlatabiliyomuyum ayrıca küfür diyosun noktalama işareti vardı bizde az çok yol yordam biliriz ..33 yaşında evli çocuklu bir kadınım yeri geldi burda yazılanlar için ağladım yeri geldi eşya aldık yazıklarında sevindim daha bana bunlar iki yüzlü yalan haciz hikayeleri derseniz benim diyecek bişeyi yok mail adresim var keşke kameraya alsaydım daha ne diyeyim

     • sargoz dedi ki:

      Üstünüze alinmayiniz. Yorumunuz …..cocuğu yazdığınız için silindi.

     • umut dedi ki:

      Sn. Yeter,

      Eşyalarınızı kaldırdıklarını soyluyorsunuz,
      1. daha önce yedıemınlıgınız varmıydı?
      2. eger yoksa bu uygulamayı ıcra hakımlığıne sıkayetettınızmı.

      Daha öncede yapılan yanlış uygulamayı şikayet eden arkadasımız,hakımlıgın kararı ıle esyalarını almısdı.

      • yeter dedi ki:

       beyfendi benim eşyalarımı yasadan önce yazdılar götürdüler bide 6 aylık hamileydim düşünün psikolojimi isthkak davası açtım kaybettik arada muvazaa var dedi. hakim( eşyalar eşim ilk evliğindendi ve kayınperderin üstüne idi inanmayan varsa fax sını versin faxlayım ) yargtayda onadı onlar geçti gitti benim dedim yan apt geldi dedim ben bilmem yeddi emin bıraktılar mı bırakmadılar mı öncesini sonrasını sadece gelenlerin ne kadar vicdansız olduklarını paylaşmak iştemiştim ancak silinmiş olduğundan okuyamadınız tabii

       • umut dedi ki:

        Sn. Yeter,

        Oncelikle sizin yasadiklariniza inaniyoruz.yapilan haciz eski yasa yururlukdeyken uygulanmis bu nedenle esyalariniz kaldirilmis.paylasmis oldugunuz diger yorumlarida okumusdum orada yapilan islemin eski yasa yururlukdeyken oldugunu belirtmemissiniz,arkadaslarda dogal olarak yeni yasada yapildigini sanmislar.bende oyle sanmistim.
        Gerekli sikayetlerde bulunmussunuz sonuc olumlu olmamis buna uzuldum.
        Artik yeni yasada esyalar haczedilmiyor ve 3.kisilere ayit esyalari almiyorlar.yanlis uygulama yapilsa bile sikayet dogrultusunda olumlu sonuc aliniyor.
        Yasadiginiz maduriyeti icin cok uzuldum.yeni yasa ile artik insanlar haklarina kavusabilecek ve bu gibi uzucu olaylar insallah yasanmiyacak.
        Gecmisolsun

        • yeter dedi ki:

         sn umut
         tabiki eski yasadan dolayı götürdüler tabi yürürlükteyken sonra tekrar geldiler kapıyı açmadım koltuk almıştım onuda götürmesinler diye akşamına eşimim iş yerine taşıdım 1 yıl koltuksuz mini buzdolabıyla yaşadım oda çocuğun sütleri bozulmasın diye akabinde şehir dışın da iken kapıyı kırıp resmen kırıp içeri girmişler icra gelen bayan memur içeri almamış avukat katibini tutanağa da icra yapıldığı gibi duruyor yazmış yani boş 100 ytl kapı kırdırma parasına yanlarına kar kaldı sonra gelmediler yasa çıktık tan sonra tabi ama eski yorumlarım da da aynısı yazıyor bunlaın hepsini yasa çıkmadan yazdım yasa çıktıktan sonra gelen olmadı zaten kanun çıkalı şurda ne oldu ki 1 -2 ay evet icra arabası görmüyordum taki yan apt gelene kadar onu yazmıştım yanlış anlamışlar düzgün yazmaya çalışmıştım oysaki açık ve seçik

  • aylin dedi ki:

   yeni yasa burya gelmidi sargoz bey herkez istediği gibi düdüğünü çalıyo

   • sargoz dedi ki:

    Kanunların emrettiği şekilde icra memuru görevini yapar. Orası burası fark etmez. Maçmı bu düdük çalsın? Aksi davranışı Şikayet edin düdük müdük susar.

  • lutfi dedi ki:

   aksini yazan dürst degil diyorsun biz yazmak için değil benimde borcum var yasa çıktıgın da sevinmiştim ama yasanın gerektirdigi nedir gelen icra memuru luzumlu diyor koltuk takımı degil diyor tv degil diyor arkadaşım size inanıyoz ama bu yasa bir işe yarıyormu yaramıyormu eve geldiklerinde örenecez bire bir icra memuruyla icra esnasında konuştum bana verdigi bilgi eski kanundan sonra degişen şey buzdolabı ve fırını alamam gerisini eski kanundan götürürüm istedigini yap diyor sizde dürüst degil diye bizi itham ediyorsunuz bizim bir bilgimizi var ise ve size yanlış şeyler yazıyorsak namert olallım adam elinde dosya yanında avukat polis
   ben yaparım diyor

   • sargoz dedi ki:

    Yaptılarmi? Yapacaklarmı? Ne zaman? Nasıl?

    Yapabilirler paronoyası ilemi yaşamak istiyorsunuz ? O zaman ben sizi tutmayım siz devam edin. Ancak bilinki burası tedavi merkezi değil.

    Yasa koyucunun yapilamaz dediği birşeyi yapan var ise suç işler. Suç cezalandırılır. Bu suçu size karşı işlerlerse şikayet edersiniz, mağduriyetiniz giderilir, ilgililer hakkında gerekli kanuni ve idari işlemler başlatılır.

    Eskiden bu hakkınız yoktu.

    • demet dedi ki:

     Buraya bu yorumları yazan insanlar ya bugüne kadar hep ezilmiş, hakkı yenmiş, kendine bir hak verildiğinde inanamayan çaresiz telaşlı insanlar ya da haksız kazanç klapıları kesildiği için bilinçli olarak ortalığı karıştırmaya çalışan, art niyetli, zavallı insanlar. Üstünden bu kadar zaman geçmesine ve hiç denecek kadar az yanlış uygulama yapılmasına rağmen bunların temcit pilavı gibi durup durup önümüze getirmeleri ikincisi olduklarının daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Allah akıl fikir ve bu ikisini kullanma yeteneği versin.

     • yeter dedi ki:

      AMİNNN CÜMLESİNE bir de herkesi kendi zanneden insanlar uzak etsin allahımmmm

    • yeter dedi ki:

     çok basit bir örnek vereyim size şikayet edin dediniz ya;vergi memuru olmayan bir adres se sözde gidiyor tutanak tutuyor gidiyor bir hafta sonra başka bir memur gidiyor böyle bir adres yo diyor gittim bu arada cezalar yağıyor belediyenin numarataj bölümünden yazı aldık böyle bir adres yok diye şikayet ettim savcılığa ve vergi müdürlüğüne kaymakam bey soruşturma gerek yok demiş denetmende uyarı verecekmiş ceza alması gerekirken verdiğin dilekçeler dosya da yok yok olmuş ne olacak çark baştan bozuk ve bana dünya kadar vergi borcu geldi cebime girmeyen paranın vergisini ödedim dava açtım kısmen kabul kısmen red ne bu şimdi şimdi haksızlık değil mi itiraz edin diyeceksiniz demi öyle olacak ama meğlalar büyük olunca 1.500 2.00 milyarı buluyor bir dava açmak

   • umut dedi ki:

    Sn. Lutfi,

    bazi kisilerin 5, bazi kisilerin 10 dosyasi mevcut onlar, sizin gibi bir avukatla degil onlarca avukatla ugrasiyor ve yilmadan mucadelesini veriyor.
    Sanirim side 1 dosya icin mucadele edebilirsiniz? Yada haklarinizi teslim edersiniz.

 69. sedat dedi ki:

  merhabalar. benimde bir sorum var. 2004 senesinde babam, et lokantası sahibi borçlu olan arkadaşına kefil olmuş ve babamın dükkanda bulunduğu sırada haciz memurları gelip haciz işlemleri yapmışlar. dükkandaki eşyaları yedi emine almışlar. Bu dükkanı babam ile birlikte işletiyorlardı. babam 2009 senesinde vefat etti. babamdan da bize borçları kaldı. biz de şuan 4 kişilik bir aileyiz. annem,ben,kızkardeşim (24),erkek kardeşim (14). Redd_i miras yapmak istedik fakat bu kez hakim vesayet davası istedi bizden ilerde menfaat çatışmasının önüne geçebilmek için. ondada bir takım sıkıntılar yaşandı ve dava düştü. geçen sene işte bu et lokantasından kalma bir ödeme emri geldi. gittim konuştum,dedim bizim herhangi bir malımız yok,gayri menkulumuz yok,hali hazırda paramızda yok bir şey yapamazsınız, fakat memur bu durumun farklı olduğunu yedi emin ile ilgili bir işlem olduğunu istese haciz işlemlerini şimdi bile başlatabileceğini söyledi. durum böyle olunca borcu taksitlendirdik,sadece tek bir taksit verebildim gerisi gelmedi. çünkü yok. geçenlerde ( yani 17/7/2012 tarihinde) yine aynı gerekçe ile bize borcumuzu hatırlatan,aile bireylerimizin her bir ferdi için hazırlanmış ödeme emirleri geldi. sorum yeni yasa bizi de ilgilendiriyor mu? ailede şuan herkes borçlu göründüğü için eşyalarımızın haczedilme olasılığı var mı? beni bilgilendirirseniz sevinirim,şimdiden teşekkürler.

  • sargoz dedi ki:

   Ev haczine ciddi sınırlamalar getirilmiştir. Sitede ayrıntıları bulabilirsiniz.

   • sedat dedi ki:

    teşekkürler sargoz bey. bu sitedeki bütün bilgiler gerçekten çok aydınlatıcı. yayınladığınız her bilgiyi ilgi ile okudum. benim anlamadığım nokta şu,borçludan dolayı ailesi mağdur olmasın diye eşya haczine baya kısıtlama getirildi. yukarıda da ifade ettiğim gibi şuanda aile bireyleri olarak hepimiz borçlu görünüyoruz,bu işin rengini değiştirir mi? şimdilik tek sıkıntı bu. tekrar teşekkürler,hayırlı bayramlar.

    • sargoz dedi ki:

     Farketmez, ev haczi genel olarak borçlununda yaşamsal haklarını koruyacak şekilde sınırlandırildi.

 70. okan dedi ki:

  Merhabalar başımdan geçenleri anlatayım. Yasadan önce eşyalarım yazıldı ve bana yediemin bırakıldı.yasadan sonra gelip televizyonumu aldılar. Aslında alamazlarmış bunu iki ayrı avukattan öğrendim. Geçici 10. maddeye göre yapılacak her türlü yeni işlemde yeni yasa geçerli. Benim tv mi nasıl mı aldılar. “Sana daha önce yediemin olarak bıraktığımız için alırız” dediler ve tutanak tuttular. Tutanakta yediemin değişikliği yazıyordu. Tabiki biz bu terimlere yabancıyız imzaladım gitti. Halbuki imza atmasam hiçbir şekilde alamıyolarmış satamıyolarmış. Satış yapmak istese yeni bir işlem. Yani mal sabit sizde kalıyo yedieminlik görevinden dolayı istendiğinde mahcuzların eksiksiz olarak hazır bulundurulmasından başka üzerimize düşen bişey yok. İşin özü yasadan önce haciz yapılıp yediemin olmuşsanız bile artık hiçbir şekilde hiçbir tutanağı imzalamayın hiçbir eşyanıza dokunamazlar.

  • umut dedi ki:

   YAPILACAK TEKŞEY, HİÇBİR ŞEKİLDE HİÇBİR YERE İMZA ATMAMAK.EŞYALARINIZI ALMIYORUZ HACZEDEGER MALYOKTUR DIYE TUTANAK YADIK DESELERDE HİÇBİRYERE İMZA ATMAMALI.

 71. umut dedi ki:

  Üçüncü yargı paketi ile ailenin kullandığı eşyanın haczedilemeyeceği hükmü getirilmiş

  – Ekonomik faaliyeti, sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya;

  – Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri.

  – Borçlunun haline münasip evi.

  – Öğrenci bursları. İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir..Avukatın hacizde işlevi yokur.

  Yeni yasa ile eski yada yenı acılmıs osyalar için haciz işlemi aynı uygulanmaktaır..2012 yılından sonra aşagıdakı gıbı bır duzenleme olacagından esya haczetmenın yenı yasaya tabı oldugunu acıklamaktadır.

  Yeni yasaya göre artık muhafaza işlemleri kalkıyor ve hacize kabil eşyalar imternet üzerinden satışa sunuluyor.
  Ayrıca yeddi emin depolarındaki eşyalar icranın malı ve icra dairelerine sanırım 1 ay gibi zaman verildi bunların temizlenmesi ve satışı için.Bu eşyalar 05.01.2013 e kadar satılmaması halinde sanırım hakem heyeti ile gerekenler yapılacak.O zaman bunlar haciz işlemi yapılan kişiye tekrar verilirmi yoksa belli bir bedelle kendisinemi satılıt sanırım o kararı o heyet verecek.
  Ama kesin olan birşey varki yeddieminler en kısa zamanda kapatılacak.Bu yüzden artık evden eşya kaldırma olayınında önüne geçilmiş olacak.
  Ayrıca kesin olan şu dosya yenide olsa eskide olsa haciz işlemi yeni yasaya tabidir.
  Düşünsenize hergün her icra dairesi onlarca haciz işlemine çıkarlardı.Şimdi sadece işyerlerine veya evde kayda değer eşya yoktur diyebilmek için ve evrak tanzim edilmesi için evin kapısından soruyorlar.Evinizde aynısından ikinci eşya varmıdır diye.Kanun çıkmadan önce en az bu siteye 2 veya 3 kişi bugün geldiler eşyamı aldılar ne yapabilirim diye yardım bekleyenler artık neredeyse hiç yok ve bunlardan bazılarıda yanlış bilgilendirme yapıyor.Zaten tereddütde kalan icra memuruda eşyayı almıyor kendine bırakıyorki yanlış bir iş yapıp sıkıntıya girmesin diye.Ertesi gün dilekçe ile itiraz edince düzeltiyor.

 72. kerem dedi ki:

  slm arkadaşlar ben babamın evinde kalıyorum ve eşyalar babama ait. benim ikamet adresim burası yeni aldırmak zorunda kaldım çünkü kızım okula gitmesi lazım.merak ettiğim benim şimdi biz 6 kişi kalıyoruz her evde olduğu gibi çam.makinası bul. mak.tv vs birer adet ama şimdi oturma grubu 2 kanepeden birini 2 koltuktan birinimi alıcaklar.bunlar takım.ayrıca biz 6 kişilik bir aile olduğumuz için bunlarda fazla değil sanırım.birde geldiler bunlar babamın eşyaları desem yazabilirlermi yada 3 şahsa ait olduğu için yediemin bırakmak zorundalarsa imzalamammı lazım aydınlatırsanız sevinirim.

  • umut dedi ki:

   Sn. Kerem Bey,

   kımse koltuk almaya tenezül etmez.ancak TV veya buzdolabı ıkıtanesı ıse bunlardan bırını alırlar.
   diğertürlü ev esyası haczı yapılmıyor.
   ayrıca 3.sahıslara ait esyaların haczı yapılmaz,baskasına ait oldugunu faturası ıle ıbraz edersınız.
   Lutfen 3.yargı paketını okuyunuz.orada bırcok sorunuza cevap bulabılırsınız.

  • bir bilen dedi ki:

   arkadaşım gelen icra memuruna 99 za göre hareket et de malları babana yedi emin bırakıp gelen avukata 7 gün süre verir istkak hakkı için dva süresi malları kaldırmaları kanuna aykırıdır o kadar bunun dışın da her yaptıkları hareket gaspa girer görevi kötüye kulanmaya girer o kadar

 73. umut dedi ki:

  Ev haczinin en büyük amacı, borçluyu taciz etmek. Borcunu ödemezse, evine gidileceği, çoluk çocuğunun önünde, komşulara rezil olacağı korkusu insanları borçlarını ödemeye sevkediyor. Şartları zorlamasını sağlıyor. Ama diğer yandan bütün şartlara rağmen borçlarını ödemeyip evine haciz memuru gelince 7′nci kattan atlayıp intihar eden, ailesiyle birlikte kendini öldürmek isteyen çok sayıda borçlu var. Sık sık ajanslara, televizyonlara; eve gelen haciz memuruna, avukata saldıran, intihar eden kişilerin hikâyeleri düştü. Kanundaki bu uygulama bazen gerekli oldu bazen de taciz amaçlı kullanıldı. Bir avukat, stajyerken yanında çalıştığı avukatın hacze giderken, “Sadece perdeleri çek, getir.” dediğini aktarıyor. Bu durum da ev haczinin ne kadar kötü niyetli, tacize yönelik kullanıldığını da gösteriyor. Yasa koyucu da burada, borçlu her ne kadar kusurlu, kötü niyetli olsa da ev haczinin aileyi cezalandırmak anlamına geldiği için vazgeçilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Kadıköy esnafından ev eşyası satan Nevzat Bey de, kendilerinin kredi kuruluşu olmadığını, senetle çalışmadıklarını söylüyor. Müşterinin bankadan aldığı kredi ya da kredi kartı ile alışveriş yaptığı için yeni düzenlemenin kendisini bire bir etkilemediğini belirtiyor. Bu görüşten de anlaşılacağı üzere, büyük şehirlerdeki esnaf kredi kartı ile satış yaptığı için bire bir etkilenmeyecek görünüyor.
  Avukat, tahsilatçı değil

  Bu konuyu kendi aralarında tartışan hukukçular ve özellikle yıllardır hacze giderek dramlara şahit olmuş avukatlar var. Ev eşyasının haczinin kaldırılmasını onaylayan avukatlardan biri de Muhittin Köylüoğlu. “Ben avukatım ve tahsilatçı değilim. İnsanların ev eşyalarının haczedilmesi (ben de yaptım, bu yanlış olmasını değiştirmez) yanlıştır. Hukuka yasaya ve hatta insanlığa aykırıdır.” diyen Köylüoğlu, para kazanmak için hukuka aykırı düzenlemeler ve uygulamaların talep edilmesinin avukatlara yakışmayacağını savunuyor. Tencere-tava, buzdolabı haczederek para kazanmak yerine başka iş yapmayı tercih edeceğini söyleyen Köylüoğlu, “Hükümetin bu ve benzeri düzenlemeler için çalışmaları halkın yararına olup, halkın yararına hukuka uygun tasarruf ve düzenlemeleri kim yaparsa yapsın destek olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu düzenlemeler için hükümeti ve Meclis’i kutlayıp teşvik etmeliyiz. Ki biz avukatların sadece kendi sorunları için değil halkın sorunları ve menfaati için de çaba gösterdiğimiz görülsün.” diye konuşuyor. Köylüoğlu, hükümeti bu girişiminden dolayı da kutluyor.

  Avukat Mehmet Ali Devecioğlu, “ev eşyalarının haczedilemeyeceği” kuralının kanunda zaten var olan bir kural olduğunu ancak hiç uygulanmadığını söylüyor. “Bu kuralı şimdiye kadar gereği gibi uygulatabilseydik bugün yeni bir kanunla ev haczinin kaldırılmasını konuşmayacaktık.” diyen Devecioğlu, “Ama sonuçta ev eşyalarının haczi, borçluya baskı uygulamaktan ziyade hanımını ve çocuklarını (ailesini) cezalandırmak sonucunu doğurmaktadır. Bu yanlıştır.” tespitinde bulunuyor.

  Avukat Oktay Kocaman ise ev eşyasının haczine karşı olduğunu belirtirken, alacaklı için de bir şeyler düşünülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Kocaman, “Kendi alacağına şahin devlet, vatandaşının alacağına karşı umarsız. İcra iflas hukuku bu noktada değişen dünya ve insanla örtüştürülmeli. Borçlunun borcundan dolayı intihar etmesini önleyeyim derken alacaklıyı bir süre sonra borçlu duruma sokmak değildir.” diyerek kaygısını dile getiriyor

  (alıntı)

 74. umut dedi ki:

  Değerli Arkadaşalar,

  3.yargı paketı ıle gundeme gelen yenı hacız yasası tüm illerde uygulanmakta olup,küçük aksaklıklar meydana gelmektedır.Bir çok ilde yapılan uygulama yenı yasa dogrultusunda olmaktadır.

  yapılan hacız ıslemlerınde kaldırılan ev esyaları olmusdur.uygulamda yasa öncesı yedıemın bırakılan eşyaları almaktalar tabı herkez degıl.
  bunun dısında yapılan hacız ilemleri eskı yada yenı dosya farketmeksızın yenı yasa dogrultusundadır ve hiç haciz yapılmamısdır.İstısnalar hariç bunlar ” ıkıncı esya olusu,ıcra ıcın gelenlerın esyayı lüks olarak kendıne göre yorumlaması ve ışı ınada bındırmesı gibi “.
  suan için bazı avukatlar halen sızlere telefonda veya hacze gelındıgınde ben ıstedıgım esyayı alırım,hacız bıtmedı gıbı cumleler ıle borçluya baskı uygulayarak kormaktalar.yalnız bunların bu cumleyı kullanması bır sey ıfade etmemektedır çunku haczı degerlendırecek olan ıcra memurudur.Yapılacak her yanlıs uygulamada sorumluluk hacız memuruna aştdır.Gereklı sıkayet sonucunda avukat degıl hacız memurları ceza alacakdır.Halböyleyken kımse kımse ıcın sıcılını bozmak ıstemez.
  diyelımkı herseye ragmen yınede hacız yapılırsa mutlaka ıcra hakımlıgıne ıtırazda bulunun ve ardında bakanlıgımıza gereklı sıkayetlerı belgelerı ıle yapınız.ortalama ıkı haftagıbı surede esyalarınızı gerı almaktasınız.Bakınlıgımız yapılan bu sıkayetlerı degerlendırmektedır.Tatıl sonrasında gereklı uygulamalar yapılacakdır.Yasaya karsı gelmek sucdur.
  Bahsettıgım gıbı bazı uygulama hataları sonunda savunmakta oldukları “sızın ıcın degerlı olan benım ıcın luks sınıfına gırmektedır bu nedenle hacız yaptım” seklınde olmaktadır.Yalnız yasada haczedılenler belırtılmıs oldugunda bu gecerlı gerekce gorunmemektedır.
  Birçok ilde yenı uygulamaya gecıs baslamıs olup zaman gecdıkce dahada taslar yerıne oturacakdır.
  Önumuzdekı zamanda bır cok ıcra muduru ve ıcramemurlarının degısıklıgı olacakdır.Bu uygalama daha oncede yapılmakta olup,bundan sonra daha sıkı denetlerle olacakdır.
  3 gunder Ankaradayım burada bırcok kısıyle gorusmem oldu,uygalamar hakkında fıkırler edındım.
  Diğer ıllerde oldugu gıbı buradada ıslemler yenı yasa dogrultusunda olmakda,daha önce yedıemın bırakılan esyalar ıstenılırse haczedılmektedır.Ayrıca buradada avukatlar yıne aynı cumlelerı kullanmakta fakat uygulamada yenı yasa dogrultusunda hareketetmekteler.
  Daha öncede soyledıgım gıbı aksaklıklar ve yanlışlıklar olacakdır.Zamanla bunlarda ortadan kalkacakdır.
  Yasa sonrasında bu yana yapılan uygalamayı degerlendırırsek,eskısı kadar sıtemızde,dıger sıtelerde veya tanıdıklarımızda,komsumuzda (dısarda) ev esyası haczı ıle karsılasmamaktayız.
  Yasa cıkmadan önce son yıllarda esya kaldırma ıslemı cok fazla olmamaktaydı,bunun yerıne kısılere yedıemın bırakılmaktaydı.son bıryıldır ıse hacız ıslemlerı yavaslamısdı.Zaten aldıkları esyalar buzdolabı,çamasır makınası,Tv,bılgısayar gıbı yer kaplamayan esyalar olmusdu.
  Arkadaslar yapılacaklar ortada,insan gıb yasayarak borçlarınızı ödemek.söylene hıc bır tehdıte kulak asmamak,taahhüt ımzalamamak.
  İnşallah herkez yenı yasa ıle ekonomık sıkıntıya gırmden borçlarını odeyerek kurtulur.
  teşekkürler

 75. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Hangi il veya ilçedesiniz.

  • yeter dedi ki:

   ankara çankaya

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    Daha önce yeddiemin olarak ailenin kendisine bırakmışlardır.Bu yüzden alma hakları var.Ancak yeni muhafaza ise o icra memuru yanmıştır.Kendilerini mutlaka bilgilendirin.İcra memuru hapis ile yargılanır yasaya aykırı hareketden.

    • yeter dedi ki:

     o kadar şaskım mı cocuğa yemek hazırlayacağım ama kafam orda avize ya olacak iş değil kamyon şöforünü bir görseniz adama bir teşekür ardından hadi ezan okunak demezmi

     • murat demır dedi ki:

      2 ay once ıcra memuru ıle eve gelıp avukat esımı yedıemın yazıp camasır mak buzdolabı ve bulasık makınasını yazıp gıtmmıs esyalar annemın ustune faturası ıcralık ollan ıse ben sımdıde evekagıt geldı esyalarınız 13 08 2012 de satısa cıkarılcak satıs ta hazır bulunun dıye evımden esyaları alabılırlermı? avukat bır turlu uzlasmıyor asgarı ucretle calsıyorum 5 banak ıle ugrasıyorum ayrıca maasıma ıcra getırtsem dıyerlerı mecbur sıra beklermı esyları aynı sekıl yazıp cızıp gıdermı en onemlısı evden alabılırmı en ne yapabılırımbu on gun sonrası mal satısı ıcın ?

 76. sargoz dedi ki:

  Haczedilmezlik evdeki tüm eşyalari kapsamaktadir. Kanun istisnalari ayrica tek tek belirtmiştir.(para, değerli evrak, antika, süs eşyaları)

  Ev haczi bitmiştir. Münferit olaylar yaşanmakta, kanunu bilmeyen arkadaşlarimiz birtakım oyunlarla hata yapmaya zorlanmakta ve mağdur edilmektedir. Ancak gündemi sürekli meşgul eden bu olaylar sanki haciz devam ediyormuş havasıda yaratmaktadır. Bu doğru değildir.

  Haciz esnasında sakin ve rahat olun. Kanuni haklarınızı bilin. Yediemin olmayın. Eşyalar üzerinde Haciz işlemi yada muhafaza işlemi olursa resmi tutanak tutturup derhal icra mahkemesine şikayet edin. Haczi hemen kaldiriyorlar.

  Tekrar herkeze geçmiş olsun.

  • bedo1905 dedi ki:

   sn sargoz
   bakanlıktan tam bir açıklama yapılmadımı gecici 10,maddeyle ilgili.benim anlamadığım bu yasayı icra müdülükleri ne hakla hizmet kendi kafalarına göre yorumluyorlar.ilin birisinde eski dosya yeni dosya ayrımı yapılmadan yeni yasa uygulanıyor.ilin birisinde eski dosyalar eski yasaya göre işlem yapılacak deyip kendi kafalarına göre işlem yapılyor.pekela bunu bakanlık görmüyormu bunlara resmi yazı göndermiyormu kardeşim siz yasaları şu şekilde uygulayacaksınız demiyormu.bu nasıl iş anlamış depğilim

   • umut dedi ki:

    Sn. Bedo,

    gecici 10. Madde yeni yasda cok acik.bu maddeyi kullanarak haciz yapilmadi.
    Simdiye kadar yapilan hacizler, yasaoncesi yedieminlikvarsa ve ikincisi olan esyalar.
    fakat tabikide biz haczederiz cumlesini kullanacaklardir.
    Sayin Sargoz cok acik ve net bir sekilde yazmis.
    Aksini dusunmek kendinizi negatif etkiler ve uzer.
    Birakiin gelsinler alabiliyorlarsa alsinlar.
    Tabi yedieminliginiz varsa alirlar.

    • bedo1905 dedi ki:

     sn umut bey
     yedi eminlik sözle olmuyorsa ben imza atıp yedi emin olmadım.sorun o değil sorun bu icra memurlarının amacı ney yasayı niye düzgün uygulamıyorlar.yoksa avukatlarla ortakmı çalışıyorlar malüm ülkmizde rüşvet yemeyi seven bir çok kişiler var.

  • steel2006 dedi ki:

   Sayın sargoz.Kanunda para,değerli evrak,antika ,süs eşyaları hariç ev eşyaları diyor.Bugün hangi bilgisayar antika,para yada süs eşyası olarak kabul edilebilir. Çocukların ödevleri için gerekli olan bir eşya.üstelik günümüzde çoğunu çocuklar ders çalışsın diye devlet veriyor.Hatta yakın zamanda tüm dersler bilgisayarda olacak,yani kitap kalkacak diye devletimizin uygulamaları var.Ayrıca zaten icralık biri evine 5-10 milyarlık apple alacak durumda değildir.Bu durumda olsa zaten borcunu öder.Çoğu ya eskidir yada ucuz bilgisayardır.Ama başka forumlarda okuduğum kadarıyla sırf zor duruma düşürmek için onlarıda alanlar var.Bu konuda mahkeme kararı yada başka bir gelişme oldumu,bilginiz varsa paylaşırsanız seviniriz.

   • Sargoz dedi ki:

    Evden bilgisayar kaldıranda kalmadı. Yeni yasa borcu olmayan ancak borçlu ile aynı evde yaşayan insanların kullanıldığı tüm ev eşyalarını koruma altına aldı.

    • oktar34 dedi ki:

     arkadaslar selam

     bir sey sormak istıyorum bilgisi olan üstadlarıımzıdan cevp rica edıyorum..hepimizin ALLAH yar ve yardımcısı olsun..istanbulda elektronik işi yapıyordum bilindik bır markanın frencazıng şbesini işlettim..bu sözlesmede cok kapsamlı kendını garantıye alcakalrı bır suru madde yuzunden bayılıgımı ıptal etıler ve ısım hakını aldılar.ustune ustluk 120bın dolar devraldıgım sırketın borcunu odettıkden sonra bayılıgımı ve ısım hakını noter yoluyla ıptal ettıler..10 kısıye ekmek verıyordum..4500 tl kıra verıyordum..ellerıyle benı batırdılar..tabı benımde bankalarda cok guzel bır tıcaretım vardı kapımda kul oluyorlardı işler tersıne gıdınce ümüğümü dıkmak ıcın sıraya gırdıler..3 yıldır kacak yasıyorum..bır kac tane acılmı hacız dosyam mevcut bu gune kadar teblıgat alamdım adresım yok cunku ulasamıyorlar ulassalar emınım dunyamı dar edecekler..tc kımlıgımle acılan davalara baktıgımda yenı bır hacız görunuyor hacız tarıhı eskı ama sırket adına cektıgım bır kredı vardı eımde sırket ortagı oldugu ıcın orda sırketın adı ve esımın ısmı gözukuyor borclu hacız dosyasında şirketımın kapanısı verdım bu gune kadar kazanamdıgımdan daha fasla vergı ödedım 3000 tlık bır vergı borcum kaldı ve sırketımın kapanısı verıldı ama ordakı bır memur kapanısı yapmadı kadv daha fasla cıkıyor dıye..sorcagım sudur sırketım tasfıye halınde dıye unvan almıs ve kapanıs surecı kapanmıs.haczı dosyası eskı tarhlı ama yenı benım sayfama eklenmıs..sorum sudur.şirket tasfıye halınd emal varlıgı yok esım bana kefıldı..bunlardakı hacız ıslemı bırreysel hacızden fakrlımdır.şirketın butun kapanısları yapılmıs ssk bagkur borcu yoktur..sırketımın tıcaret odasındna kapanısı da onaylandı ızlemem gereken yol nedır..saygılarımla..

     ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN..TSKLER

   • steel2006 dedi ki:

    steel2006 nickimi neden kullanıyorsun?

    • Sargoz dedi ki:

     İsterseniz sitede şifreli yorum sistemine geçelim. Böylece hiçkimse nick çalamaz.

     • stell2olsun dedi ki:

      Stel2006 nickin size ait olduğunu bilmiyordum,siz benden önce kullanıyordunuz galiba.Tamamen rastgele yazdım.Kasti bir şey yok.Kusura bakmayın,daha kullanmam.
      Şifreli yani üye kayıtlı sistem olursa iyi olur.

      • steel2006 dedi ki:

       önemli değilde yazılanlar karışıyor o bakımdan aynı sorunu 2 kişi ayrı ayrı yazınca karışıklıklar oluyor.

  • mağdur anne dedi ki:

   sayın sargoz ben burda yoktum yenı geldim bildiğiniz üzre evimiz boştu dolap ç makinesi aldık inanın yüreyım ağzımda kapıdan bir araç geçse bize geldi sanıyoruz bunlarıda götürürlermi

   • sargoz dedi ki:

    Merhaba,

    Lütfen sakinleşin artık. Gelirlerse gelsinler, esyalar üzerinde haciz işlemi yapamazlar. Ancak aynı eşyanın 2.sini haczedebilirler.
    Zor ama normale dönmek lazım.

    Tekrar geçmiş olsun.

    • memet dedi ki:

     benim merak ettiğim bir şey var diyelim ki haciz için geliyoruz dediler ve geldiler anck alacak bir şey yok deyip gidildi bunlar kaç günde bir gelirler tekrar ? yoksa gelmiyorlar mı? nasıl işliyor bu sistem? finansbank ve teb ile sorun varda. finansbank tahsilatçısı avukata gelince bir şey alamazsınız dedim alamayız ama o kalablıkla gelicez siteye yetmez mi diyor.

   • steel2006 dedi ki:

    korkucak birşey yok artık onların amacı insanları pisikolojik baskı yapıp imza almak rahat olun karşılarında ezilip büzülmeyin ve sizin üstün olduğunuzu duruşunuzla konuşmanızla belli edin benim uzun zamandır borcum var ve defalarca aradılar yazı gönderdiler ama bitanesi evime gelmeye cesaret edemedi taviz vermiceksiniz alt tarafı eşya kortuğunuz zaman kokunuzu alırlar köpekler gibi:)

 77. umut dedi ki:

  Sn. Sanem Hn.

  Yedi eminligi kabul ettiginizi neden basdan belirtmiyorsunuz.bu durumda yapilan haciz kanun cercevesinde olmusdur.
  Sitede size yardim etmeye caba gosteren arkadaslarin size destek olabilmesi icin olayi eksiksiz anlatmaliydiniz.

  • sanem dedi ki:

   umut bey ben belirttim zannediyorum geçen hafta geldiler yedi emin bırakmassak avukatı arıcam gelicek eşyaları götürcek deyince benim evimdede misafirler vardı bir an önce gitsinler diye imzalamak zorunda kaldım şimdi yapacak bişey kalmadımı diyosunuz ne olur bilgilendirin ne anladım bu kanundan boşuna çıktı ozaman kanun

   • sanem dedi ki:

    umut bey bişey daha söylücemhani eşyalardan birden fazlası yazılmıyodu zaten icra geldiyse mecbur imza attırıyolar tehdit etti atmassan hemen kaldırcez dedi ne yapa bilirdim sadece buzdolabı birde fırın diyo bu ikisi içinmi çıktı bu yasa aylardır buzdolapla fırın içinmi bekledik yasayı yine ele güne rezil oluyoruz ne anladım ben bu işten

   • hakan dedi ki:

    Sayın sanem

    icra dairesine gidin yeni yasaya göre kanun dışı işlem yapılarak başkı altında zorla yediemin olduğunuzu ye akabinde eşyanızın yine kanuna aykırı haciz edildiğini ve eşyaların geri iyade edilmesini isteyin icra mahkamesinden hemen eşyanız üzerinde haciz işlemi kaldırılaçaktır.
    icra memurunun kanuna aykırı işlem yapmaktanda şikayetçi olunuz aşağıda bununla ilgili biz dilekçede olması lazım hemen yapınız itiraz süresini kaçırmayınız.

    sayğılarımla

    • sanem dedi ki:

     çok sağ ol hakan bey yarın hemen gidicem bilgilendirdiğin için allah razı olsun

    • sanem dedi ki:

     nasıl dilekçe hakan bey bana eşyaları götürürken bişey bırakmadılar ki

     • umut dedi ki:

      Sn. Sanem,

      Oncelikle dosyaniza bakin.yapilan uygulama neticesinde sikayette bulunursunuz.
      Yalniz yedieminligi kabulettiginiz icin fazla sansiniz olmamaya bilir.
      Eve hacze geldiklerinde herkeze ayni seyleri soyluyorlar,cogu kisi taahhut imzalamiyor,bazilarida yedieminligi kabuletmiyordu.

      Yeni yasa ciktiktan sonra hacze gelindiginde kesinlikle kimse yedieminligi kabul etmesi.ev esyasi haczi yokdur

 78. umut dedi ki:

  Arkadaslar,

  Pazartesi gunu Ankaraya geldim. 3 gun burada olacagim.

 79. ÖZADANALI dedi ki:

  BUNDAN 7 YIL ÖNCEYE AİT BİR BANKA BORCUMDAN DOLAYI BANA HİÇBİR TEBLİGAT YAPILMADAN 3 KİŞİ EVİME GELDİLER.BORÇ MİKTARI AZ OLDUĞUNDAN DOLAYI İÇERİ GİRMEDİLER KAPIDAN İŞİ HALLETTİK SÖZLÜ ÖDEME GARANTİSİ VERDİM VE GİTTİLER.SORMAK İSTEDİĞİM ŞU,BU BORCUN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?BİLEN ARKADAŞLARDAN ACİL CEVAP BEKLİYORUM.SAYGILARIMLA

  • bimottt dedi ki:

   normalde on yıldır fakat bu on yıl içinde dosyaya herhangibir işlem yapılmamış olması gerekir yapıldıgı takdirde süreç yeniden başlar

 80. Senem dedi ki:

  Arkadaşlar Merhaba,
  Size son üç gündür başımdan gecen olayları anlatmak ve bilgi almak istemekteyim. Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
  Ticaret hayatıma başladığım ilk yıllarda ailemle beraber yaşıyordum. Maddi durum düzgün olunca bir kaç banka ile çalışmaya başladım. Kredi Kartı, Kredili Mevduat Hesapları v.s … Geçen zaman zarfında ailemle de bazı problemlerden dolayı ayrı yaşamaya başladım. İkamet kaydımda hali ile kendi yaşadığım adreste gözüküyordu. İşler bozulup, durumlar kötü olmaya başlanınca ödemelerimde aksaklıklar başladı. Başka bir kanaldan şirketi devir aldığım firma şahıs ve şirket hesaplarıma icra dairesinden haciz yoluyla bloke koydurdu. Neyse kartlarım kapatıldı, hesaplarımdaki kredilerimi kullanamaz oldum derken, çalıştığım bankalarda hakkımda yasal takip başlattılar. 06.08.2012 Pazartesi günü hakkımda İstanbul 27. İcra Müdürlüğünden ihtiyati haciz kararı çıkarmışlar, 10.08.2012 Cuma günü saat 13:30 da avukat bey beni aradı ve saat 15:00 e kadar paranın tamamının dosyaya yatırılması gerektiğini ve yatmadığı taktirde aynı gün içinde icra memurları ile ellerinde bulunan bütün adreslerime haciz yapılacağını söyledi. Bende sürenin çok kısıtlı olduğunu aynı gün içinde yapamayacağımı belirttim ama dinletemedim. Neyse söylediği saate beni aradı ve parayı verdiği hesap numarasına yatırmadığım için bayağı bir yüksek sesle konuştu ve gerildik. Bana saat 16:15 de dedi ki “ siz kendi adresinizden, annenizde evinden ayrılmasın iki farklı icra ekibini yola çıkarıyorum. Annenizde haciz tutanağını imzalayacak” dedi ve telefonu yüzüme kapattı. Bugün 13.08.2012 Pazartesi kıyameti kopardılar haciz yapacağız diye. Şimdi arkadaşlar;
  • Bu avukat arkadaşımız benin annemin evine gelerek nasıl bir işlem gerçekleştirebilir?
  • Benim yaşadığım yer hem ofis hem ev olarak kullanıyorum. Bu yaşadığım yer hukuka uygun bir adres midir?
  • Ve yine haciz işlemi için annemin ve benim adresime gelebilirmi?

  • Senem dedi ki:

   çok acil bekliyorum cevapları arkadaşlar

   • Muzaffer dedi ki:

    Senem hanim ve arkadaslar biraz eksik bilgiler vermisler avukat isterse annenizin evine gider size ait resmi evrak fatura vs gibi seyler bulursa orda haciz yapabilir!! Ama yeni yasa kapsaminda yapar ve ailenizi esyalri goturecm vs baski kurarak kefillik vs almaya kalkar bunlara dikkat edin. Ama bir kanit bulamazsa orda hic bir islem yapamaz oncelikle sizin orda yasadiginizi kanitlamasi gerek buda soyledigim gibi size ait evrak fatura vs ile olur. Bunlar disinda avukatin yapabilecegi bir sey cikmaz annenizn evinde.

  • Erhan Zengin dedi ki:

   Hacize sadece sizin ikametgah olarak gösterdiğiniz adrese gelir. Anneniz borçda kefaleti görünmüyorsa kesinlikle hacize gidemezler. Sizin bulunduğunuz adrese geldiklerin de de yeni yasaya göre haciz yaparlar. Kesinlikle haciz memurunun yazdığı listeye yediemin olmayın. Yediemin olursanız 2. kez geldiklerinde muhafaza yapabiliyorlar.

   • Senem dedi ki:

    Bugün avukat bey anneme “sizin işiniz varsa dışarı çıkabilirsiniz şayet icra memuru evinize gelirde sizi bulamazsa çilingir ve polisle gelinir haciz işlemi gerçekleşir eşyalarınız muhafaza altına alınır ve siz yarın kızınıza istikhak davası açarsınız prosedür budur” demiş. Benim kendi avukatım da istikhak davası falan yok hiç bir şey alamazlar dedi sonra yapılan görüşmelerden sonra avukat bey icra memurunu arayarak anneme ait adresi dosyadan sildirip işlem yapılmasından vazgeçtiğini söylemiş.

  • umut dedi ki:

   Sn. Senem Hn.

   Borclarinizdan dolayi dosyaniz acildiginda avukatlar ilk larak sizinle goruseceklerdie,ardindan haciz islemi icin geleceklerdir.

   Avukatin borc icin sizi aramasi normal kisa surede odeyemeyeceginizi anladiginda ise zaten kisa surede odeyebilseydiniz dosyaniz acilmazdi. Sizinle piskolojik savasa baslar yapabileceklerini ve yapamayacaklarinida sanki yapabilcek gibi soyler.amaci sizin piskolojinizi bozmak,yanlislar yapmanizi saglamak ve cikmaza dustugunuzu hissettirerek onun sartlarinizi kabulettirmekdir.
   Yapabilecekleri, hakkinizda takip baslatir,malvarliginiz varsa elkor,evinize hacze gelir..bunlarin disinda hicbirsey yapamaz kanunun disinaa cikmis olur.
   1. Eve hacze geldiginde yeni yasa dogrultusunda hareket etmek zorunda, kullanilan esyalarin haczi yok
   2. Haciz isleminde avukatin icbir yetkisi yok,isterseniz eve almamaya bilirsiniz.
   3yanlis uygulama yaparlarsa hemen sikayetci olun.taahhut imzalamayin.
   4.ikamet adresinizde haciz yapmak zorundalar.ayrica 3.kisilere ayit esya haczedilemez.
   Budurmda ailenin evine gidemezler gitselerde haciz yapamazlar.
   Gecmisolsun

   • Senem dedi ki:

    Umut bey verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. 2 gün önce bunları yaşamıştık fakat avukat benim ve annemin yeni yasa hakkında bilinçli olduğunu anladı sanırım 2 gündür ses soluk yok. Ben kendisine de söyledim ne gerekiyorsa yap gel bekliyorum dedim. Ailemin evinde bana ait elektrik, su, telefon, doğalgaz v.s gibi hiç bir kayıt yok. Eğer evraktan kasıt bu ise maalesef bu evrakları bulması mümkün değil. İhtiyati haciz kararının süresi ne kadar bilmiyorum ama gelebilecek olsaydı şu 6 gün içerisinde muhakkak gelirdi diye düşünüyorum.Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.

 81. Muzaffer dedi ki:

  Yasa ciktigi halde yasaya uymayan, masum insanlarin sirtindan daha para kazanmaya calisan, ve bunlara canak tutan memurlara yaziklar olsun!! Bu tip kendini avukat sanan canlilar ve memurlara diyorum bir tv satmak icin kendini bukadar alcaltanlar vatanida satar serefinide satar!! bittiniz siz bu davranislariniz son kivranislarinz ve kivirmalarinizdir sizin. seytanin usaklari’ siniz siz yasa sayesinde elekten asagi dustunuz! durust avukat ve memurlar arasindan acilan davalarla ne mal oldugunuz gosteriyorsunuz aciyorum size

 82. Erhan Zengin dedi ki:

  KARAPINAR İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  ŞİKAYET EDEN

  BORÇLU: ERHAN ZENGİN …………….
  DAVALILAR: 1-AKBANK T.A.Ş. VEKİLİ …………………..
  2-KARAPINAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

  TALEP KONUSU: Şikayet

  Konya Ereğli İcra Müdürlüğü Dosya No: 2011/458 esas sayılı
  Konya Karapınar İcra Müdürlüğü Dosya No: 2011/364 talimat

  Konu: 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 02/07/2012 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 6352 sayılı yasanın 16. maddesi ile İİK’nın 82. maddesinin 2,3,12 bentleri değiştirilmiş olup borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için luzümlu eşya, aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması halinde bunlardan biri dışında hiçbir eşyanın haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  Karapınar İcra Müdürlüğü tarafından 07/08/2012 tarihinde tarafıma haciz uygulaması yapılmış ve aile bireylerim için luzümlu eşyalar haciz edilmiştir. Tarafımdan yedieminlik kabul edilmemiştir.Yeni yasa ile haczedilmezliğin tüm sınırları çizildiği halde bu yasadışı uygulama haciz memuru ve avukat tarafından gerçekleştirilmiştir.

  Deliller: Karapınar 1. İcra Müdürlüğü 2011/364 talimat Haciz tutanağı, Diğer yasal deliller
  Hukuki Nedenler: 6352 Sayılı İİK Kanunu

  Sonuç ve İstem: Yeni yasaya aykırı bir şekilde muhafaza altına alınmaya çalışılmış olan tutanakta belirtildiği gibi 3. şahsa ait olan ve şahsıma ait olan bazı eşyalar üzerindeki haciz uygulamasının kaldırılması, Haciz işlemi yapan görevli memur hakkında yeni yasayı bildiği halde görevi kötüye kullanmış olmaktan dolayı yine yeni yasa da maddeleri bulunan cezaların bu kişiye uygulanmasına, yeni yasaya aykırı davranan avukattan, tüm uyarı ve bilgilendirmelerime rağmen bilerek ve isteyerek kasden baskı kurma amaçlı yasanın dışında yapılan bu uygulamanın ve rencide edilmenin sonucunda tazminat haklarımın saklı tutulmasına, haciz memurunun yasaya aykırı yapmış olduğu haciz işlemini kaldırılmasını arz ve talep ederim. 07/08/2012

  Adres:

  • Vatandaş dedi ki:

   Anlayamadığım birşey var yediemin olmamışsınız Erhan bey eğer olmadıysanız yaptıkları haczin bir hükmü yoktur. Yani eşyalar hailen sizindir. Üst kat komşunuza kaldırsanız eşyalar nerde diye soramazlar yeniden haciz yapmak zorundalar. Önce bunu bir araştırın çünkü oluşmamış bir olay gözüküyor sanki.

   • umut dedi ki:

    Sn. Vatandas.

    Hacze gelinmis, esyalari almak istemisler tutanaga esyalari yazmislar Erhan Bey yedieminligi kabul etmeyince esyalari almak istemisler yalniz bulundugu yerde depo olmayinca kalmis.
    Buradaki sikayet konusu yapilan yasadisi uygulama ayrica kanunda olmamasina ragmen tutanaga yazilmis olmasi.

    • sanem dedi ki:

     umut bey az önce evime icra geldi birtane olmasına rahmen tv yi götürdü nasıl bir yola baş vura bilirim

     • AYŞE dedi ki:

      NEDEN YASAYI HATIRLATIP İTİRAZ ETMEDİNİZ .YADA ETTİNİZ NE GEREKÇE ÖNE SÜRDÜLER ?

      • sanem dedi ki:

       git nereye şikayet edersen ed dediler aldılar ayşe hanım

     • umut dedi ki:

      Sn. Sanem Hanim,

      Eger daha once gelip size yediemin imzalatmadilar ise,kanunen goturmeleri yanlis.bu tur bir yanlis uygulama Sn. Aybars beyede uygulanmisdi.kendisi hemen icra hakimligine sikayette bulundu ve karar olarak Tv haczedilemez dendi ve iyadesini kabulettiler. Konuyla ilgili dilekce ornegi sitemizde mevcut.
      Sizde hemen sikayette bulunun.

     • steel2006 dedi ki:

      sanem hn.daha evvel yediemin yapılmışsa almışlardır yoksa yeni kanunlara göre alamazlar böyle bir riskin altına girmezler sonuçta hapis cezası var icra memuru olduğuna eminmisiniz kimlik falan gördünüzmü? tv yi götürürken poliste varmıydı?

      • fedom73 dedi ki:

       Benim anlamadığım Sayın Başbakanımız yasa çıkmadan önce vatandaşımın ev eşyaları haciz edilmeyecek dedi. Konuşma metni forumlarda halen çıkıyor.Sayın Adalet bakanımızda beyanda bulundu.İcra memurlarının en yüksek mülki amirleri ev eşyaları haciz edilemeyecek diye emir veriyor,onlar hala ben yaparım diyip eşya götürüyorlar.Bunlar kimden emir alıyorlar.Bence sayın başbakanımızı ya da adalet bakanlığını bilgilendirelim.
       Aksi halde yargıtay bunlara durun diyene kadar bunlar devam edecekler.

      • sanem dedi ki:

       polis vardı birde 1 hafta önce gelip bana yedi emin bıraktılar gitsem şikayet etmeye nasıl olur cevap yazarsanız sevinirim

      • sanem dedi ki:

       steel yeni kanundan sonra daha 1 hafta önce geldiler misafirlerim vardı rezil olmuyayım diye yedi emin bana bıraktılar bugünde götürdüler bide başbakanımız rezil olunmasın diye çıkardı bu kanunu bence bütün icra dairelerine bilgi verilmesi gerek

       • Erhan Zengin dedi ki:

        önce yediemine bırakıp, sonra da gelip muhafaza yapıyorlar.. 3.Yargı paketinden sonra uyguladıkları taktik bu şekilde

       • steel2006 dedi ki:

        sanem hn burada yediemin yaptıklarını imza atarak onayladığın için kendi rızan ile ondan alıp götürmüşler eğer imza atmasaydın bişey yapamazlardı artık iş pisikolojik savaşa döndü.

       • umut dedi ki:

        Sn. Sanem Hn.

        Yedi eminligi kabul ettiginizi neden basdan belirtmiyorsunuz.bu durumda yapilan haciz kanun cercevesinde olmusdur.

   • Erhan Zengin dedi ki:

    birkaç gün sonra bir yediemin bulup gelirlerse; kaldıramayacaklarını öğrenmeleri lazım.. eşyaları haciz ettikten sonra, hem geri alması uzun sürer. hemde konu komşuya rezil olursun..

    • umut dedi ki:

     Sn. Erhan Bey,
     Siz dogru olani yapmissiniz.

    • steel2006 dedi ki:

     kim kime güvenipte yedieminlik yapacakki zarflıyorlar 24 saat evinin önünde nöbetmi tutacak vatandaş 🙂

     • Erhan Zengin dedi ki:

      iş iddiaya kalırsa; bu ilçeden bir dükkan kiralıyorlar ve oraya kaldırıyorlar.. Birkaç kez yaşandı bu olay.. Lakin yediemine alan kişinin de dosya ya ikametgahını isteyin.. hemen vazgeçiyorlar.. Böyle uygulamalar yüzünden bayağı tecrübelendik.. İnanın bana bunlarla uğraşmaktan, çalışıp borcumu ödeyemiyorum

  • Muzaffer dedi ki:

   Erhan bey haciz tutanagina memur yazdiysa onuda kendisi imzalar oraya geldigine dair o tutanagin bir nushasi elindeyse memuruda diger kendini kanun adami sanan canliyida kanarya gibi otturursun ama elinde kanit yoksa zor biraz. esyalarin gitmez ama yasa hirsizlari kitabina uydurmustur Tutanagi yok edip seni iftirayla suclarlar.

   • Erhan Zengin dedi ki:

    Haciz işleminden hemen sonra icra dairesine gittim ve haciz tutanağının bir nüshasnı mühürlettirdim ve aldım alime.. icra hukuk mahkemesine de haciz tutanağı ve itiraz dilekçemi beraber verdim. orjinal nüshasının biri hala da elimde

 83. umut dedi ki:

  Çok güzel yorumlamış, kendisine teşekküediyorum,

  varlık şirketleri riski satın almışlardır…onların geri dönüşü olmaz diye düşünüyorum ancak siz neden bukadar endişeleniyorsunuz ki..??
  varlık şirketleri yasal kuruluşlardır….yasalar çerçevesinde haraket ederler…yasadışı oluşumlar içerisinde olmaları sözkonusu değildir…
  sadece yöntemleri kırıcı , küstahça ve demolarize edici olabilir…bunlara kulak asmayınız….
  onların size yapabilecekleri banka avukatlarınkinden farklı değildir…üstelik imkanı olanlar için onlardan çok çok daha iyidir…
  riskinizi çok düşük bedelle satın aldıkları için çok önemli ölçüde indirim yapıp dosyaları kapatabilirler…
  sıkıntı yapmayınız bence…

  saygılar..

 84. umut dedi ki:

  Bir arkadasımızın paylasımı

  Kaptan61
  Türkiye genelinde 650 icra müdürünün yeri değiştirildi.Hepinize sonsuz hayırlara vesile olur inşallah.

  diğerlerini göster daha azını göster

 85. sedat ok dedi ki:

  BORÇLU İNSANLARI RENCİDE ETMEK VE ÇAĞ DIŞI TAHSİLAT YAPMAK İÇİN ELLERİNDEN GELEN
  HER TÜRLÜ OYUNLARI YAPIYORLAR, BORCU OLANLAR DİKKATLE OKUSUN.

  İcra dairesinin görevlendirmiş olduğu icra memurları dışında hiç kimse Haciz için evinize yada işyernize gelemez..

  Citibank tarafından tahsil edilemeyen borçlar, tahsilat için vekillerine göndermektedir.Yalnız ege bölgesine bakan banka vekili farklı işlem uygulamaktadır.Belkide tüm Citibank vekilleri aynı işlemi uygulamaktadırlar.Bu bankanında talimatı olabilir yada olmamayabilir.

  Dosya açıldıktan sonra sürekli borçlu aranmakta,sert konuşmalar yapılmakta olup en önemlisi AVUKATLIK BÜROSU ÇALIŞANINI BORÇLULARIN İŞYERLERİNE ve EVLERİNE göndermektedir.

  Kapılarında bir anda avukat çalısanını gördüklerinde neye ugradıgını şaşıran kişiler kendılerını konuşmak zorunda hissetmektedir.

  Borçlunun evıne veya işyerıne icra dairesinin görevlendirdiği memur dısında borç tahsilatı için kimse giremez..Yapılan bu uygulama yanlışdır ve KANUNDA HİÇBİR YERİ YOKTUR.

  Çalışan bir borçlunun işyerine gelinip rahıtsız edılmesı,işyerinde ödeme durumunun konuşulması,taksıtlendırme yapılmak ıstenmesı,yanlış ve YASAL OLMAYIP işcinin çalışmasını engellediği için bu kişinin İŞTEN ÇIKARILMASINA sebep olabılır.

  Borçlunun evdeyken yada yokken evine gelip konuşmak istemesi,ödeme pilanı yapmak istemesi ve eve girmek istemesi kesinlikle yanlış bır uygulama olup YASAL DEĞİLDİR.

  Alacaklı vekili borcun tahsılatı için icra dairesenı müracat etmek zorunda ve görevli icramemurları ıle bırlıkde hacız işlemi için gelmek zorundadır.

  Aşagıda şikayetvar sitesinden alın bir yorumu görmekdesiniz.

  “CITIBANK Banka Avukatı Beni Çok Rencide Etti! Citibank kredi kartımla ilgili ödeme problemi yasamış ve borcumu taksitlendirmiştim. Geçen ay son taksitimi de yatırdım ve borcum bitti. Ama bu süre içerisinde her ay beni arayan bankanızın avukatı, bir avukat gibi değil de, sokak ağzıyla konuşuyor. Benimle konuşurken yanındaki ile konuşup benimle dalga geçerek taciz edercesine arayarak, bırakın avukatı sokaktaki herhangi bir kişiye yakışmayacak şekilde konuşuyor.

  Benimle muhatap olurken sürekli haciz ettiririm tehditleri savurup, sanırım ağzındaki sakızı çıkarmayarak bu esnada (ya da konuşma şekli o) benimle düzenli her ay 2–3 kere telefonla görüştü. Beni rencide etti dalga geçti. Çok şükür bankanızdan kurtuldum. Ama bu avukatınızın davranışlarının bana açıklamasını yapın. Nasıl olur da Citibank’ın bu şekil rahat bir avukatı olur?

  Hiç mi denetlemiyorsunuz konuşmaları, hiç mi avukatlarınızın konuşma biçimlerini bilmiyorsunuz? Bu avukatınız her ay düzenli yaptığı konuşması bana özel değildir, sanırım herkese bu şekildir. Yakışıyor mu bir dünya bankasına? Lütfen bana bunun cevabını verin.”

  (alıntı şikayet var sitesi)

 86. sedat ok dedi ki:

  GİRİŞİM VARLIK Protokol İstiyorum!

  Firmanızda takipte olan bir dosyam var. Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde firma çalışanınız D**** hanımı
  aradım ve protokol istedim. Kendisi bana 550 TL peşin olmak üzere 11 ay 200 TL’den borcumu kapatabileceğimi söyledi.

  Bir gün sonra 550 TL’yi yatırdım ve protokol istedim. Fakat kendisinin bana dediği protokol veremeyeceği ve işime gelirse borcu ödersin, gelmezse ödemezsin gibilerinden konuştu.

  Bu durumda protokol istemek benim en doğal hakkım değil midir. Kaldı ki ben firmanızın 11. taksit bittikten sonra bize bilmem şu kadar borcunuz kaldı demeyeceğini nereden bileyim. Firmanızın en kısa sürede bana protokol için dönüş yapmasını arz ediyorum.

  şikayet var adlı siteden alıntıdır.

 87. sedat ok dedi ki:

  GİRİŞİM VARLIK Protokolü Okumamam İçin Faksı Geç Gönderdi!

  Girişim Varlık şirketine olan borcumu peşin ödemek üzere anlaştık.Ancak önce borcum kalmadığına dair bir yazı istediğimi,ödemeyi sonra yapacağımı söyledim.Onlar da bir protokol göndereceklerini, protokol ücretini Yapı Kredi şubesine yatırmamı söylediler. Gaziantep’te Yapı Kredi’nin İbrahimli şubesine gidip saat 15.54’te protokol ücretini yatırdıktan sonra, protokolü hazırlamaya başladıklarını bana fakslayacaklarını ve beklememi söylediler.

  Zira protokol gereği o gün ödeme yapmam gerekiyor. Aksi takdirde yine faizlenecek. Saat 15.56’dan 16.56’ya kadar, yani bir saat beklettikten sonra saat 17.00’da faksı bankaya çektiler. Protokol’de ileride bizim aleyhimize işleyecek birçok ifade yer alıyordu.Ödeme yapmadık.Çünkü aslında faks 15.56’da zaten bankaya gelmiş.Bizi son ana kadar bekletip protokolü okumamıza fırsat bile vermeden ödeme yapacağımızı planlamışlar.

  Banka personeli de faksın geldiğini bizden sakladı.Şirketin ve bankanın gayri ahlaki oyununu (kanıtları elimdedir) herkes duysun ve bilsin.

  şikayet var adlı siteden alıntıdır.

 88. sedat ok dedi ki:

  GARANTİ BANKASI Kart Borcumu Yatırıyorum Ama Şüphe İçindeyim!

  Garanti Bankasına olan kredi kartı borcumdan dolayı BEBEK VARLIK YÖNETİMİ ne bağlı COLLECTURK diye bir yerden arandım. Borcunuzu taksitlendirdik denildi. Tamam dedim. Garanti bankası şubesine gittim, bankadaki görevli biz BEBEKLE çalışmıyoruz ilk defa duydum dedi. Ben şimdi bu borç taksitlerini yatırıyorum fakat şüphe içindeyim. Gerçekten böyle bir şey var mı?

  COLLECTURK firmasının amatörlüğü de bu kuşkularımı kuvvetlendiriyor. Ödemeyi yapıyorum 3-4 gün geçiyor üstünden, hala ödemenizi yapın diye mesajlar geliyor. Banka görevlisi biz LTB ile anlaştık BEBEK ile değil diyor. Garanti bankasından sesimi duyan varsa lütfen bir açıklama yapılsın.

  şikayet var adlı siteden alıntıdır.

 89. sedat ok dedi ki:

  GARANTİ BANKASI Borcun Tahsil Yöntemini Anlayamadım!

  Garanti bankasına olan kredi kartı borcum Bebek Varlık Yönetimine devredilmiş.

  Bunu cep telefonuma gelen bir mesajla öğrendim. 02123****** nolu telefonu arayıp taksitle borcumu ödemek istediğimi, tarafıma bir taksit sözleşmesi gönderilmesini, her ay taksit tutarını bankaya yatıracağımı taahhüt etmeme rağmen, belge gönderemeyeceklerini böyle bir uygulamalarının olmadığını belirttiler.

  Daha önce girişim varlık ve standart varlık şirketlerine aynen bu şekilde borcumu ödediğimi belirtip, onların bana yaptığı taksit sözleşmelerini faksladığım halde sözleşme, belge veremediklerini, ödeme yapmam gerektiğini belirttiler.

  Hergün cep numarama mesaj geliyor 2-3 tane. Yapılan protokolün iptal olmaması için ödeme yapın yazıyor. Protokol yapılmadı ki, belge nerede, nasıl bir yönetim biçimi anlayamadım. Para harcamasınlar diye cep numarama çağrı yapıyorlar. Çaldırıp kapatıyorlar, aramam için.

  Bebek Varlık yönetimi ve onun yan kuruluşu collection un yönetim biçimini umarım bu yazıyı okuyan üst yöneticilerden biri düzeltir.

  şikayet var adlı siteden alıntıdır.

 90. umut dedi ki:

  şikayetimvar sitesinden,

  Kredi kartı borcum tüm ısrarlarıma rağmen bankanız tarafından taksitlendirilmedi. Daha sonra avukatınız olan S******* T**** avukatlık bürosuna devredildi. Avukatlık bürosundan arayarak ismini vermeyen bir bayan tarafından arandım. Borcumu defaten kapatamayacağımı ancak taksitle ödeyebileceğimi söylediğimde hem hakarete maruz kaldım hemde borcumu yasal hakkım olduğu halde taksitlendirilemeyeceğini söyleyerek telefonu suratıma kapattı.

  Kurduğu cümlede borcumu 10 katına çıkararak geri ödeteceğini söyledi. Böyle bir şey bir hukuk devletinde bir hukuk bürosu tarafından yapılıyor. Nedense avukatlık bürosunu aradığımda ismini bilmediğim o bayan haricinde kimse ile görüştürmediler. Bu durumdan mağdurum. Gerekirse hem bankanıza hemde Avukatlarınıza dava açacağım. Benimle temasa geçilmesini istiyorum

  (alıntı)

 91. umut dedi ki:

  şikayetvar sitesinden,

  2008 yılında Hakkari Vakıfbank maaş müşterisiydim.Ağustos ayında tayinle İstanbul’a geldim. Vakıfbank hesabımda ek hesapta eksideydim ödemelerimde gecikme oldu 2009 Mart ayında bana ihbar gibi bir bildiri oldu ben ertesi gün Vakıfbank’a borcumu ödedim.

  Hatta banka 1000 liralık avans hesabımı 1500 TL’ye çıkardı. Başka bankalardan kredi alırken sürekli bu gecikmiş ödemeden dolayı problem yaşıyordum. En son 2010 Haziran ayında Vakıfbank’tan borcu yoktur kağıdı aldım.

  Diğer hesaplarımın kapalı olduğunu belirten. Şimdi tesadüfen 2010 Ocak’ta takibe düştüğümü öğrendim. Hesabım yok borcum yok bana 3500 TL borç çıkardılar. 2010 Ocakta takibe düştüysem 2010 Haziran’da bana nasıl borcu yok kağıdı verebiliyorsunuz . Mağdur edildim avukatla görüştüm. Bakalım ne olacak

  (alıntı)

 92. umut dedi ki:

  BORCU OLANLAR DİKKAT,

  İcra dairesinin görevlendirmiş olduğu icra memurları dışında hiç kimse Haciz için evinize yada işyernize gelemez..

  Citibank tarafından tahsil edilemeyen borçlar, tahsilat için vekillerine göndermektedir.Yalnız ege bölgesine bakan banka vekili farklı işlem uygulamaktadır.Belkide tüm Citibank vekilleri aynı işlemi uygulamaktadırlar.Bu bankanında talimatı olabilir yada olmamayabilir.
  Dosya açıldıktan sonra sürekli borçlu aranmakta,sert konuşmalar yapılmakta olup en önemlisi avukatlık burosu çalısanını borçluların işyerlerıne ve evlerıne göndermektedir.
  Kapılarında bir anda avukat çalısanını gördüklerinde neye ugradıgını şaşıran kişiler kendılerını konuşmak zorunda hissetmektedir.
  Borçlunun evıne veya işyerıne icra dairesinin görevlendirdiği memur dısında borç tahsilatı için kimse giremez..Yapılan bu uygulama yanlışdır ve kanunda hiçbir yerı yokdur.
  Çalışan bir borçlunun işyerine gelinip rahıtsız edılmesı,işyerinde ödeme durumunun konuşulması,taksıtlendırme yapılmak ıstenmesı,yanlış ve yasal olmayıp işcinin çalışmasını engellediği için bu kişinin işten çıkarılmasına sebep olabılır.
  Borçlunun evdeyken yada yokken evine gelip konuşmak istemesi,ödeme pilanı yapmak istemesi ve eve girmek istemesi kesinlikle yanlış bır uygulama olup yasal değildir.

  Alacaklı vekili borcun tahsılatı için icra dairesenı müracat etmek zorunda ve görevli icramemurları ıle bırlıkde hacız işlemi için gelmek zorundadır.

  Aşagıda şikayetvar sitesinden alın bir yorumu görmekdesiniz.

  “CITIBANK Banka Avukatı Beni Çok Rencide Etti! Citibank kredi kartımla ilgili ödeme problemi yasamış ve borcumu taksitlendirmiştim. Geçen ay son taksitimi de yatırdım ve borcum bitti. Ama bu süre içerisinde her ay beni arayan bankanızın avukatı, bir avukat gibi değil de, sokak ağzıyla konuşuyor. Benimle konuşurken yanındaki ile konuşup benimle dalga geçerek taciz edercesine arayarak, bırakın avukatı sokaktaki herhangi bir kişiye yakışmayacak şekilde konuşuyor.

  Benimle muhatap olurken sürekli haciz ettiririm tehditleri savurup, sanırım ağzındaki sakızı çıkarmayarak bu esnada (ya da konuşma şekli o) benimle düzenli her ay 2–3 kere telefonla görüştü. Beni rencide etti dalga geçti. Çok şükür bankanızdan kurtuldum. Ama bu avukatınızın davranışlarının bana açıklamasını yapın. Nasıl olur da Citibank’ın bu şekil rahat bir avukatı olur?

  Hiç mi denetlemiyorsunuz konuşmaları, hiç mi avukatlarınızın konuşma biçimlerini bilmiyorsunuz? Bu avukatınız her ay düzenli yaptığı konuşması bana özel değildir, sanırım herkese bu şekildir. Yakışıyor mu bir dünya bankasına? Lütfen bana bunun cevabını verin.”

  (alıntı şikayetvar sitesi)

 93. cenk dedi ki:

  selam umut bey selam arkadaşalar eve icra geldiginde avukatı eve almayabilirmiyim sadece icra memurunu alsam olurmu bide borcum nekadsar olursa olsun evden bişey alamıyorlar degilmi

  • umut dedi ki:

   Sn. Cenk Bey,

   Ev haczinde değerlendirmeyi ve yapacak olan icra memurudur,Eğer isterseniz avukatı eve davetedebılır ıstersenız etmemeyebılırsınız.
   İcra memuruda yaslar dogrultusunda evınızde işlem yapacakdır.

 94. Erhan Zengin dedi ki:

  14/08/2012 tarihinde önceden hiçbir şekilde haciz ve yedieminlik olmayan bir dosya için evimde haciz yapıldı.. defalarca icra memurunu ve avukatı uyarmama rağmen bu kanunsuz işlemi sonuna kadar devam ettirdiler.ilçemizde yediemin deposu bulunmadığı için muhafaza yapamadılar. Bende yedieminliği kabul etmedim. birkaç gün içinde yediemin bularak muhafaza yapacağız dediler. Haciz tutanağına haciz edilen eşyaları yazdılar.. ( hemen hemen evdeki bütün eşyaları) Dün itibarıyla bende icra hukuk mahkemesine dava açtım. bakalım sonuç ne olacak.

  • umut dedi ki:

   Sn. Erhan Bey,

   Size uygulanan işlem tamam ile yanlış,Siz zaten olayraın ve yenı yasanın bilincindesin.Gerekli yerlerede şikayetde bulunmussunuz.
   Yasa çıkalı parmakla sayılacak kadar yanlış uygulama yapıldı,inşallah bundan sonrada hiç yapılmaz
   geçmiş olsun

   • umut dedi ki:

    Sn Erhan ,

    Size aşagıdaki taktiği uygulamak istemişler,

    Yürürlük tarihinden önce ev eşyası haczi yapılıp yediemine bırakılmışsa muhafaza yapılabiliyor. Yok ise; memur hacze kabil mal yoktur diyerek,evden çıkıyor. ÇÖZÜM; borçlunun ( verirse tabi )izni ile ev eşyası haczi yapıp borçluya yediemin bırakmak, ileri ki bir zamanda tekrar hacze gidip muhafaza altına almak.

    Sizzaten yediemin değildiniz.Size yenı yasa ıçersinde imzalatıp iişlem yapacaklardı,beceremediler.Tekrar geleceklerını sanmıyorum.Fakat şikayet etmeklede çok iyi yapmıssınız.

    • Erhan Zengin dedi ki:

     Elde ettiğimiz bu bilinç; inanın bana bu site sayesinde olmuştur. Başta sayın sargoz beye muteşekkirim.. Bugün e devleetten baktım dava açılmış. TENSİP ZAPTI HAZIRLANDI diyor..İlerleyen süreçlerdeki gelişmeleri buraya yazacağım.. sağolun…

  • canturkcelik1981 dedi ki:

   gecmiş olsun erhan bey….bizde bu sürecte sizin takıpcınız olacagız…. icra hukuk mahkemesine yazdıgınız dilekçenınde bır kopyaasını da burda paylasırsanız cok ıyı olurdu mumkunse tabı….tekrar gecmıs olsun….

  • Sniper dedi ki:

   Kazanacaksiniz. Kanun yoruma acik degildir. Kanunu uygulamayanlar suç işlerler. Suç işleyen devlet memuru görevden uzaklaştirilir ve memuriyetten atilir.

  • erdal dedi ki:

   Sayın erhan bey önce geçmiş olsun yalnız sizin haciz tarihinde bir yanlışlık var galiba 14/08/2012

  • Vatandaş dedi ki:

   Sayın Erhan bey yanlız haciz tutanağına birşey yazmaları ifade etmiyor. Çünkü yeddieminliği kabul etmemişseniz eşyaları alıp çıkartabilirsiniz ve hiç birşeyde yapamazlar yeni haciz yapmak zorundalar. Çünkü yeddiemin olmamışsınız ve eşyaları şu an yazmış olmaları sizin eşyaları kaldırmanıza engel değildir.

   • umut dedi ki:

    Saın Vatandaş,

    Erhan bey yedıemınlık kabuletmemış doğrudur.Yalnız Erhan beyın burdakı amacı Evine hacze gelındıgınde eşyaları götürmek istemişler ve depo olmayınca tutanağa eşyaları yazmışlar ve sonra gelır kaldırırız demişler.Yenı kanuna göre eşyaları haczedemezler.Bu durumda tutanagada yazamazlar.
    Bu nedenle Erhan bey yapılan bu yasadısı olaydan şikayetcı oldu.Tutanağa eşya yazmalarıda yanlış.

    • Vatandaş dedi ki:

     Böyle bir olayı bir hukuk forumunda okudum. Avukat hacize gitmiş ancak yeddiemin bulamamış. Sonra borçlu eşyaları kaldırmış ve avukata diğer arkadaşlar yeniden haciz yapman gerektiğini yasal olarak birşey yapamayacaklarını yazmışlar. Yani Erhan bey evinde yazılan eşyaları kaldırabilir ancak yeni haciz yasası çıktığı için zaten yeni yasaya göre yapmak zorundalar.

  • şükran dedi ki:

   erhan kardeşim yaptıkları işlemler hem yasaya aykırı hem hukuksuz vede usulsüz mücadelenizi sonuna kadar götürün lütfen.sonuç inşallah sizin için iyi olacak.

   • Erhan Zengin dedi ki:

    KARAPINAR İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

    ŞİKAYET EDEN

    BORÇLU: ERHAN ZENGİN …………….
    DAVALILAR: 1-AKBANK T.A.Ş. VEKİLİ …………………..
    2-KARAPINAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

    TALEP KONUSU: Şikayet

    Konya Ereğli İcra Müdürlüğü Dosya No: 2011/458 esas sayılı
    Konya Karapınar İcra Müdürlüğü Dosya No: 2011/364 talimat

    Konu: 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 02/07/2012 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 6352 sayılı yasanın 16. maddesi ile İİK’nın 82. maddesinin 2,3,12 bentleri değiştirilmiş olup borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için luzümlu eşya, aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması halinde bunlardan biri dışında hiçbir eşyanın haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

    Karapınar İcra Müdürlüğü tarafından 07/08/2012 tarihinde tarafıma haciz uygulaması yapılmış ve aile bireylerim için luzümlu eşyalar haciz edilmiştir. Tarafımdan yedieminlik kabul edilmemiştir.Yeni yasa ile haczedilmezliğin tüm sınırları çizildiği halde bu yasadışı uygulama haciz memuru ve avukat tarafından gerçekleştirilmiştir.

    Deliller: Karapınar 1. İcra Müdürlüğü 2011/364 talimat Haciz tutanağı, Diğer yasal deliller
    Hukuki Nedenler: 6352 Sayılı İİK Kanunu

    Sonuç ve İstem: Yeni yasaya aykırı bir şekilde muhafaza altına alınmaya çalışılmış olan tutanakta belirtildiği gibi 3. şahsa ait olan ve şahsıma ait olan bazı eşyalar üzerindeki haciz uygulamasının kaldırılması, Haciz işlemi yapan görevli memur hakkında yeni yasayı bildiği halde görevi kötüye kullanmış olmaktan dolayı yine yeni yasa da maddeleri bulunan cezaların bu kişiye uygulanmasına, yeni yasaya aykırı davranan avukattan, tüm uyarı ve bilgilendirmelerime rağmen bilerek ve isteyerek kasden baskı kurma amaçlı yasanın dışında yapılan bu uygulamanın ve rencide edilmenin sonucunda tazminat haklarımın saklı tutulmasına, haciz memurunun yasaya aykırı yapmış olduğu haciz işlemini kaldırılmasını arz ve talep ederim. 07/08/2012

 95. umut dedi ki:

  TÜRK HUKUK SİTESİNDEN ALINTI,

  08-08-2012, 14:57
  sebepsiz zenginleşme Ev Haczİ Kaldiriildi Mi Şİmdİ

  Yargı paketi ie ev hacizinde kısıtlamalar getirildi yeni kanunda hacize giden arkdaşlar icrada nelerle karşılaşıldı özellilke orta düzeyde gelir sahibi olanlar
  ——————-
  08-08-2012, 16:00
  maxxim

  Yürürlük tarihinden önce ev eşyası haczi yapılıp yediemine bırakılmışsa muhafaza yapılabiliyor. Yok ise; memur hacze kabil mal yoktur diyerek,evden çıkıyor. ÇÖZÜM; borçlunun ( verirse tabi )izni ile ev eşyası haczi yapıp borçluya yediemin bırakmak, ileri ki bir zamanda tekrar hacze gidip muhafaza altına almak.
  ———————
  Dün, 00:16
  rancho

  Sayın maxim, yürürlük tarihinden önce demişsiniz de söz konusu yargı paketi henüz yürürlüğe girmedi, altı ay sonra girecek. Dolayısıyla o zamana kadar ve o tarihten sonra bile eski takiplerde eski hükümler geçerliliğini koruyacak diye biliyorum. Yanılıyor muyum?
  ———————
  Dün, 08:09
  maxxim

  6352 sayılı yasanın ;

  MADDE 16-2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (12) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (13) numaralı bent ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”
  “12. Borçlunun haline münasip evi,”
  “13. Öğrenci bursları.”
  “Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.
  İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”[/i][/i][/i][/i][/size]
  MADDE 106- Bu Kanunun;
  a) 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 10 uncu, 17 nci, 21 inci, 23 üncü ila 33 üncü maddeleri ile 36 ncı ve 37 nci maddeleri, 18 inci maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay sonra,
  b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
  yürürlüğe girer.

  ** 16.madde şuan yürürlüktedir
  ————————-
  Dün, 08:11
  Av.Birsel

  Yargı paketi yürürlüğe girdi, sadece bazı maddeleri 6 ay sonra yürürlüğe girecek (diye biliyorum).
  ————————-
  Dün, 13:18
  rancho

  Tamam şimdi oldu ben yanılıyormuşum, bu kadar detaylı bakmamıştım. Teşekkürler..
  —————————
  Dün, 13:58
  avmurat

  METNİN ESKİ HALİ:
  2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan
  yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
  3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,

  METNİN YENİ HALİ:
  “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

  Aslına bakarsanız arada çok fark da yok gibi görünüyor. Sanırım biraz da uygulamayla ilgili bir algı farkı var gibi.
  ——————————-
  Dün, 14:12
  av_yaseminceylan

  Şimdi tebligat geldi.
  Borçlunun evinde haciz ve muhafaza yapılmıştı.
  Şimdi de “yeni kanuna göre ev eşyası haczi yapılamaz” diye icra mahkemesine şikayette bulunmuş.
  Uygulamaya fiilen başlıyoruz artık, hayırlısı…

 96. keremars dedi ki:

  BU DA İKİNCİ NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN ŞAHIS (TÜRK HUKUK SİTESİNDEN)
  sebepsiz zenginleşme

  Burada icra memurunun takdiri rol oynayacak tv izlemesinler eskiden insanlar nasıl yaşayabiliyorlardı ki;sohbet etsinler lüks kesinlikle tek bir televizyon bile birde borçlunun ne ihtiyacını karşılıyormuş ki örneğin lüzumlu değil fırında pasta börek yapmasınlar şart mıbu da lüzumlu değil elde çamaşırlar yıkanabilir bence bu da lüzumlu değil onun dışında

 97. keremars dedi ki:

  BİR AVUKAT ÜSTELİK DE BAYAN
  Bugün, 07:58 #6
  av_yaseminceylan

  Olayı somutlaştırabilmek adına haczedilen menkulleri listeliyorum. Ancak yalnızca bu olay bazında değil, genele ilişkin görüşlerinizi de paylaşmanızı isterim.

  1. 1 bulaşık makinası – Kanaatimce lüzumlu değildir. Elde de yıkanabilir.
  2. 1 no-frost buzdolabı – Lüzumlu olduğunu düşünüyorum.
  3. 1 mikrodalga fırın – Lüzumsuz
  4. 1 çamaşır makinası – Çamaşır makinası konusunda emin değilim.
  5. 1 tüplü TV – Kanaatimce TV lüzumlu değildir. Vatandaş bilgilenmek için gazete okuyabilir.
  6. 1 82 ekran LCD TV –
  7. 1 toplama bilgisayar takımı – Evde kullanılan PC’nin lüzumlu olduğunu düşünmüyorum.
  8. 1 klima – Klima konusunda da emin değilim. Evde başka ısıtıcı yoksa pekala lüzumlu olabilir.
  9. 1 oyun konsolu ve 2joystick – Tamamen zevke ilişkin eşyalar.
  10. 2+1 ses sistemi – TV ve bilgisayarın olmadığı yerde lüzumsuz kalacaktır

  • umut dedi ki:

   Sanırım kendi evinde bu eşyalardan yok,eğer varsa lüzümlu olmayan eşyaları neden aldı.Bu dönemde insanların yaşaya bilmesi ve ihtayaçları için bu eşyalar lüzumlu ise borçlular İNSAN değilmi?

   Borcunu ödemeyenler için eski yasada bir, yeniyasada bir.
   Yeni yasa ile borcunu ödeyecekler için kolaylıklar getirildi.

   Yapılan eski uygulama ile borçlu ile aynı çatıaltında yaşayan ailesi zarar görmekteydi.Eşyaları giden borçlu mecburiyetten eşya almak zorunda kaldı,borç için ödeyeceği parayı başka yere vermişoldu.Peki eşya gidince borç ödendimi.Tahhüt imzalatıldı,ödeyemeyınce içeri atıldı sonuç; ailesi dağıldı,isyan etti,belki yanlış yollara saptı.Borç ne oldu ödenmedi.
   Soruyorum, onca esya haczınde,onca insanın özgürlüğü karşısında hangi alacaklı alacağını alabildi,hangi borç kapatıldı. Ödenen onca paralar nerede.

   Ev hacizleri cebri icranın başarılı olması için geçerli bir yöntemdi de neden yedi eminler ağzına kadar ev eşyaları ile dolu, neden yüzbinlerce dosyada tahsilat yok?
   Neden alınan onca eşyalar ile borçlar kapatılmadı.Neden onca kişilerin özgürlüklerini elinden alarak borçları kapamadınız.

   Hiçbir Avrupa ülkesinde ev eşyaları, emekli maaşları haczedilemez, hiçbir Avrupa ülkesinde taahhüdü ihlal diye saçma sapan bir ceza yoktur..

  • Sniper dedi ki:

   Ben adliyede gorevli bir memurum.
   Bu isler bos isler. Haciz bitti. Hicbir icra memuru istanbulda haciz yapmiyor. Kimse kendini avukat icin yakmaz. Sicil var, adamin emekliligi bile tehlikeye girer.

   • umut dedi ki:

    Sn. Sniper.

    Paylastiginiz bilgi icin tesekkurler

   • AYŞE dedi ki:

    SAYIN SNİPER BU KONUYA DAHADA AÇIKLIK GETİRİRİMİSİNİZ ,SİZ DİREK İŞİN İÇİNDE OLDUĞUNUZDAN SANIRIM ARKADAŞLAR DAHADA RAHATLAYACAKLAR BU AÇIKLAMALARLA

  • Zaman dedi ki:

   Bu bayan avukata televizyonun pekala lüzumsuz yorumu için cevap yazmak istedim.Keske karşımda olsada….
   Televizyon lüzumu bir esaydın.Devlet savaş deprem uyarısı gibi özel insan hayatını birinci derecede ilgilendiren uyarıları tüm tv kanallarının yayını kesmek sureti lale televizyondan durucaktir.Onenli bir esyadir ev için ve ikaz duygusunu gazete baskısından anında öğrenmezseniz.

 98. ÖZADANALI dedi ki:

  sayın sargoz bey ve sayın umut bey,kardeşim internetcafe işletmeciliği ile iştigal etmekte olup ödeme güçlüğü içinde bulunmaktadır.dün bir banka avukatı arayıp pc leri ve diğer eşyaları haciz edeceğini söylemiş.acaba gerçekmi yoksa blöf mü yapılmaktadır?kardeşim bu işten evini geçindirmekte çocuk okutmaktadır.gerçekten lüzumlu malları kaldırabilirlermi?yoksa yeni yasaya göre dokunamazlarmı?çok acil cevaplarsanız sevinirim.saygılarımla

  • umut dedi ki:

   Sn. Özadanalı,

   Kardeşinizin durumu . Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya.
   Borçlunun filen çalıştırıp bir eşyasından kazanç sağlıyorsa haczedılemez.Örneğin, bir marangozun bir adet testere makınası fılen bu makınada çalısıp üretım yapmakta.İnternet kafede durum biraz farklı.Oradakı bılgısayarlar sermaye olarak durmakda ve kıralama yöntemı ıle kazanç saglanmakta.
   yanılıyorda olabılırım.

 99. umut dedi ki:

  İCRADA KEYFİLİĞE SON TCK 257
  2004 sayılı İİK’da yapılan değişiklikler reform niteliğindedir

  6352 sayılı kanununla İİK’da yapılan değişiklikler reform niteliğindedir. Yasa koyucu bu değişikliklerle 2004 sayılı kanunda köklü değişiklikler yapmayı amaçlamıştır. Tasarının genel gerekçesinde şöyle denmektedir:
  “2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birçok değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, bunlar köklü ve kapsamlı bir boyuta ulaşmamıştır.”

  NEDİR BU KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER?
  Kararlar Gerekçeli Olacak
  6352 sayılı kanunun 2. maddesi 2004 sayılı kanunun 8. Maddesine “İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.” fıkrasını ekleyerek artık icra dairelerinin kararlarının gerekçeli olmasını buyurucu biçimde düzenlemiştir.
  Bu hükmü uygulamaktan hiç kimse kaçınamaz.
  2. maddenin gerekçesi :
  Madde 2- Maddeyle, kararların gerekçeli olarak icra tutanaklarına yazılması kabul edilmektedir.
  Uygulamada talepler hakkında gerekçe yazılmadan karar verilmekte, genellikle bu işlem kaşe Kullanılarak yerine getirilmektedir. Bu değişiklikle, standart ifadeli kaşe kullanılmasının önüne geçilerek kararlarda yaşanabilecek keyfiliğin önlenmesi ve böylece etkin bir denetim sağlanması amaçlanmaktadır. Taraflar, gerekçesi olmayan kararları anlamada, değerlendirmede zorlanmakta, bu nedenle şikâyete veya itiraza konu etmektedirler. Bu şekilde kararlara gerekçe yazılması tarafları ikna etmede daha etkili olacak, aynı zamanda işlemin şikâyete konu edilmesi hâlinde etkin ve hızlı bir denetim sağlanması imkânı doğacaktır.

  KEYFİLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEK, TEREDDÜTLERİ ÖNLEMEK
  Yasa koyucu icra dairelerinin kararlarını gerekçeli olacağını buyurucu biçimde düzenlerken, keyfiliğin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Yasa koyucu bu amacını madde gerekçesinde açıkça belirtmektedir. Yasa koyucu aynı şekilde mal haczi yaparken mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığına doğrudan icra memurunun kendisi karar verecek, bu kararını da 6352 sayılı kanunun 2. maddesiyle değişik 2004 sayılı kanunun 8.maddesinin buyurucu hükmüne göre gerekçeli olarak verecektir.
  2004 sayılı kanunun 82.maddesine eklenen fıkra:
  “İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”
  Madde gerekçesinde yasa koyucu düzenlemenin amacını şöyle açıklamaktadır:
  “Ayrıca, icra memurunun mal ve hakların haczi konusunda değerlendirme ve takdir yetkisine sahip
  olduğu açıkça belirtilmek suretiyle uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.”

  KEYFİ DAVRANIŞIN TCK’DAKİ KARŞILIĞI
  Devlet memurlarının görevlerinin gereklerine aykırı davranmalarının veya keyfi davranmalarının TCK’daki karşılığı asgariden “görevini kötüye kullanma” başlığını taşıyan TCK’nun 257.maddesidir. 257.madde şöyledir:
  “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.
  (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “üç aydan bir yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.
  (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile” cezalandırılır.
  Maddenin 1. Fıkrası “menfaat sağlayan kamu görevlisinin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “demektedir.
  KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSA
  Maddenin 2. Fıkrasına göre kamu görevlisi bir menfaat sağlamamış olsa bile görevinin gereklerini yapmayarak kişilerin mağduriyetine neden olmuşsa “3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “ demektedir.
  Keyfilik bir görev ihmalidir.

  23 Temmuz 2012 Pazartesi 18:29 icrada net

 100. umut dedi ki:

  Yasa koyucu 2004 sayılı İİK’nun 1. Maddesinde değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliğin amacı madde gerekçesinde “icra ve iflas dairelerinde kaliteyi arttırması olarak” açıklamaktadır. 1. Madde gerekçesi:

  “Madde 1- Maddeyle, icra dairelerinde çalışan personelin uzmanlaşmasını sağlamak ve böylece hizmet kalitesini artırmak amacıyla, sadece icra dairelerinde çalışacak icra kâtipliği kadrosu ihdas edilmektedir. Yapılan yeni düzenlemeye göre, icra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan yazılı sınav ve yine Bakanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanacaktır. İcra kâtipleri, merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Bakanlıkça yetki verilecek adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanacaktır. İcra dairelerinde görev yapan kadrolu icra kâtiplerinin yeterli olmaması durumunda, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde adalet komisyonlarınca icra dairelerinde zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilecektir.”

  Yasa koyucu icra ve iflas dairelerindeki düzeyin farkındadır ve kaliteyi arttırmak için 1. Maddede yeni düzenlemeler yapmıştır.

 101. umut dedi ki:

  Dün sizinle bir yazı paylaşmışdım,Değerli bir arkadaşımız evde yokken haczegelinmişdi,kendisi evde yokdu.

  ” arkadaşlar akşam evime geldim.İçeri girdiğimde vestiyerde yazı buldum.Evime çilingir ile girmişler,haczedeğer birşey olmadığından gitmişle.Yazıda alacaklı vekili ile irtibata geçiniz.yazıyor.”

 102. sedat55 dedi ki:

  MADDE 106- Bu Kanunun;
  a) 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 10 uncu, 17 nci, 21 inci, 23 üncü ila 33 üncü maddeleri ile 36 ncı ve 37 nci maddeleri, 18 inci maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay sonra,
  b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
  yürürlüğe girer.

  geçici 10. madde yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer diyor peki kanunun yayımlanmasından günler önce yapılmış olan haciz işlemleri usulsüz olmuyormu bu durumda???

  • umut dedi ki:

   Madde 106- burada
   a) sıkkında geçici 9. ve geçici 11. maddeleri kapsıyor. Geçici 10. made yazmıyor.

   • umut dedi ki:

    16.madde şuan yürürlüktedir

   • karbeyazçocuk dedi ki:

    SAYIN UMUT BEY

    SİZE BİŞEY SORMAK İSTİYORUM TİCARETİ TERK ŞUÇU NE DEMEK? ACABA NE İÇİN AÇILABİLİR Bİ DAVADIR?

    • umut dedi ki:

     Ticareti Terk Suçunun Oluşabilmesi İçin Ticareti Terk Edilmesi, Bunun Onbeş Günlük Süre İçerisinde Bildirilmemesi ve Bir Mal Beyannamesi Verilmemesi gerekir.
     Bu tür davalar genelde alacak baskısı için açılan davalardır. Bu tür davalardan ceza çıkma olasılığı çok düşüktür ve 90% dan fazlası beraat ile sonuçlanır. Ceza verilenler ise genelde yargıtayda bozulur. Bu tür davalarda dava zaman aşımı suç tarihi itibarı ile 3 yıldır. Ticareti terk ( İİK 333a ve 337a ) ceza davaları çok extrem ve sık karşılaşılmayan davalardır

     TİCARETİ TERK ETMEK SUÇU ( Suçun Oluşabilmesi İçin Tacirin Fiili Olarak Ticareti Terk Etmesi ve Bu Durumu On Beş Günlük Süre İçerisinde Kayıtlı Olduğu Ticaret Siciline Bildirmemesi Gerektiği )
     -TACİRİN FİİLİ OLARAK TİCARETİ TERK ETMESİ ( Zabıta Araştırması Yaptırılması ve Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden Mükellefliğinin Devam Edip Etmediğinin Sorulması Gerektiği )

    • sargoz dedi ki:

     Ticareti terk suçunda verilen ceza kararını yargıtay içtihat kararı ile bozdu. Sonrasında ceza genel kuruluda yargıtayın bu kararını bozdu. Son durma göre dava takip edilmez ise ceza verilebilir.

     Bu sebeple davayı mutlaka takip edin ve ticareti terk etmediğinizi, şirketin yeni adresini bildirir bir dilekçe ile savunmaya çalışın.

     • karbeyazçocuk dedi ki:

      Öncelikle tşk edrim ama ben üzerimde 6 sene önce kurulmuş resen terk olmuş bi firma var ortaklı şuanda böyle bişey yok ama internette okudum 6 sendeir böyle bişeyle karşılaşmadım fakat vergi dairesi böyle bişey yapabilrmi diye korktum daha öncede yazdım 4çek bi kredi kartı bide resen terk şirket var üzerimde bide bu çıkarsa bilmiyorum naparım.kafayı yeyicem ya

 103. umut dedi ki:

  EV HACZİ TARTIŞMASI,

  Adaletbiz sitesinde yayınlanan bazı alıntılar,

  Avukatlar ev haczini tartışıyor,
  maxxim……
  Yürürlük tarihinden önce ev eşyası haczi yapılıp yediemine bırakılmışsa muhafaza yapılabiliyor. Yok ise; memur hacze kabil mal yoktur diyerek,evden çıkıyor. ÇÖZÜM; borçlunun ( verirse tabi )izni ile ev eşyası haczi yapıp borçluya yediemin bırakmak, ileri ki bir zamanda tekrar hacze gidip muhafaza altına almak.

  rancho …..
  Yürürlük tarihinden önce ev eşyası haczi yapılıp yediemine bırakılmışsa muhafaza yapılabiliyor. Yok ise; memur hacze kabil mal yoktur diyerek,evden çıkıyor. ÇÖZÜM; borçlunun ( verirse tabi )izni ile ev eşyası haczi yapıp borçluya yediemin bırakmak, ileri ki bir zamanda tekrar hacze gidip muhafaza altına almak.

  av_yaseminceylan…….
  Şimmdi tebligat geldi.
  Borçlunun evinde haciz ve muhafaza yapılmıştı.
  Şimdi de “yeni kanuna göre ev eşyası haczi yapılamaz” diye icra mahkemesine şikayette bulunmuş.
  Uygulamaya fiilen başlıyoruz artık, hayırlısı…

  •mithat kama……..
  geçici 10.madde takip işlemlerinin eskisi gibi olacağını sözylüyor.”takip işlemleri”tabirine dikkat çekerim.yani yeniden tebligat göndermemek kırtasiye işinden kurtulmak için söylenen bir cümledir.yoksa eski dosyalara haciz yapılabilir gibi bir mantık çıkmadığını böyle yorumlanamayacağını side bildiğiniz halde acaba bu kanundan haberi olmayan cahil vatandaş varsa onlara hacze devam edelim derdindesiniz.ama haciz yapacak memuru nereden bulacaksınız.unutmayın sziler hacizi isteyen tarafsınız hacize onay verecek kişi memurdur.kaldıki haciz mahalline girmeniz dahi yasaktır ama vatandaş bunu bile yeni öğrenmektedir.artık deniz bitti ve haciz yapamayacağınız için telaş içindesiniz.hukuku haciz avukatı olmak içinmi bitirdiniz.hıırsızın arsızın katilin peşinde olacağınıza yıllardır borçlunun tepesinde kılıç gibi durmaktaydınız ama artık bu iş bitti.6352nin 16.maddesini sonuna kadar birdaha okuyun.bu maddeyi değilde geçici 10.maddeden yola çıkarak haciz yapamazsınız.sonucu cumhuriyet savcisıdır

  3.yargı paketinde eve icrada geçici 10.madde 5 temmuzdan önceki takip işlemleri hakkında eski hükümler geçerli diyor. takip dosyası demiyor yasada. takip işlemleri nedir(haciz,satış aşamaları,ihbarnameler v.b.) bu tarihten önce yapılan tüm bu işlemler eski yasaya tabidir. fakat yeni bir takip işleminde(ödeme emri,haciz,satış v.b.) yeni yasaları uygulamak gerekiyor

  Kaynak: 09 Ağustos 2012 Perşembe 22:28 adaletbiz. sitesi

  • umut dedi ki:

   Borcunu ödemeyenler için eski yasada bir, yeniyasada bir.
   Yeni yasa ile borcunu ödeyecekler için kolaylıklar getirildi.

   Yapılan eski uygulama ile borçlu ile aynı çatıaltında yaşayan ailesi zarar görmekteydi.Eşyaları giden borçlu mecburiyetten eşya almak zorunda kaldı,borç için ödeyeceği parayı başka yere vermişoldu.Peki eşya gidince borç ödendimi.Tahhüt imzalatıldı,ödeyemeyınce içeri atıldı sonuç; ailesi dağıldı,isyan etti,belki yanlış yollara saptı.Borç ne oldu ödenmedi.
   Soruyorum, onca esya haczınde,onca insanın özgürlüğü karşısında hangi alacaklı alacağını alabildi,hangi borç kapatıldı. Ödenen onca paralar nerede.

   Bir bayan Avukat şöyle yazmış, (kısaca)
   1 bulaşık makinası – Kanaatimce lüzumlu değildir. Elde de yıkanabilir
   1 mikrodalga fırın – Lüzumsuz
   1 çamaşır makinası – Çamaşır makinası konusunda emin değilim
   1 tüplü TV – Kanaatimce TV lüzumlu değildir. Vatandaş bilgilenmek için gazete okuyabilir
   1 toplama bilgisayar takımı – Evde kullanılan PC’nin lüzumlu olduğunu düşünmüyorum
   ……….
   Sanırım kendi evinde bu eşyalardan yok,eğer varsa lüzümlu olmayan eşyaları neden aldı.Bu dönemde insanların yaşaya bilmesi ve ihtayaçları için bu eşyalar lüzumlu ise borçlular İNSAN değilmi?

   Ev hacizleri cebri icranın başarılı olması için geçerli bir yöntemdi de neden yedi eminler ağzına kadar ev eşyaları ile dolu, neden yüzbinlerce dosyada tahsilat yok?
   Neden alınan onca eşyalar ile borçlar kapatılmadı.Neden onca kişilerin özgürlüklerini elinden alarak borçları kapamadınız.

   Hiçbir Avrupa ülkesinde ev eşyaları, emekli maaşları haczedilemez, hiçbir Avrupa ülkesinde taahhüdü ihlal diye saçma sapan bir ceza yoktur..

  • karbeyazçocuk dedi ki:

   SAYIN UMUT BEY

   SİZE BİŞEY SORMAK İSTİYORUM TİCARETİ TERK ŞUÇU NE DEMEK? ACABA NE İÇİN AÇILABİLİR Bİ DAVADIR?

 104. umut dedi ki:

  TÜRK HUKUK SİTESİNDEN,

  Dün, 14:12
  av_yaseminceylan

  Şimdi tebligat geldi.
  Borçlunun evinde haciz ve muhafaza yapılmıştı.
  Şimdi de “yeni kanuna göre ev eşyası haczi yapılamaz” diye icra mahkemesine şikayette bulunmuş.
  Uygulamaya fiilen başlıyoruz artık, hayırlısı…

  • sanem dedi ki:

   umut bey iyi günler az önce icra geldi tv götürdü nasıl bir yola baş vurabilirim

 105. umut dedi ki:

  TÜRK HUKUK SİTESİNDEN,

  08-08-2012, 14:57
  sebepsiz zenginleşme Ev Haczİ Kaldiriildi Mi Şİmdİ

  Yargı paketi ie ev hacizinde kısıtlamalar getirildi yeni kanunda hacize giden arkdaşlar icrada nelerle karşılaşıldı özellilke orta düzeyde gelir sahibi olanlar
  ——————-
  08-08-2012, 16:00
  maxxim

  Yürürlük tarihinden önce ev eşyası haczi yapılıp yediemine bırakılmışsa muhafaza yapılabiliyor. Yok ise; memur hacze kabil mal yoktur diyerek,evden çıkıyor. ÇÖZÜM; borçlunun ( verirse tabi )izni ile ev eşyası haczi yapıp borçluya yediemin bırakmak, ileri ki bir zamanda tekrar hacze gidip muhafaza altına almak.
  ———————
  Dün, 00:16
  rancho

  Sayın maxim, yürürlük tarihinden önce demişsiniz de söz konusu yargı paketi henüz yürürlüğe girmedi, altı ay sonra girecek. Dolayısıyla o zamana kadar ve o tarihten sonra bile eski takiplerde eski hükümler geçerliliğini koruyacak diye biliyorum. Yanılıyor muyum?
  ———————
  Dün, 08:09
  maxxim

  6352 sayılı yasanın ;

  MADDE 16-2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (12) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (13) numaralı bent ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
  “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”
  “12. Borçlunun haline münasip evi,”
  “13. Öğrenci bursları.”
  “Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.
  İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”[/i][/i][/i][/i][/size]
  MADDE 106- Bu Kanunun;
  a) 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 10 uncu, 17 nci, 21 inci, 23 üncü ila 33 üncü maddeleri ile 36 ncı ve 37 nci maddeleri, 18 inci maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay sonra,
  b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
  yürürlüğe girer.

  ** 16.madde şuan yürürlüktedir
  ————————-
  Dün, 08:11
  Av.Birsel

  Yargı paketi yürürlüğe girdi, sadece bazı maddeleri 6 ay sonra yürürlüğe girecek (diye biliyorum).
  ————————-
  Dün, 13:18
  rancho

  Tamam şimdi oldu ben yanılıyormuşum, bu kadar detaylı bakmamıştım. Teşekkürler..
  —————————
  Dün, 13:58
  avmurat

  METNİN ESKİ HALİ:
  2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan
  yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
  3. Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,

  METNİN YENİ HALİ:
  “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

  Aslına bakarsanız arada çok fark da yok gibi görünüyor. Sanırım biraz da uygulamayla ilgili bir algı farkı var gibi.
  ——————————-
  Dün, 14:12
  av_yaseminceylan

  Şimdi tebligat geldi.
  Borçlunun evinde haciz ve muhafaza yapılmıştı.
  Şimdi de “yeni kanuna göre ev eşyası haczi yapılamaz” diye icra mahkemesine şikayette bulunmuş.
  Uygulamaya fiilen başlıyoruz artık, hayırlısı…

 106. murat dedi ki:

  iyi günler .banka ek hesabımda 15000 tl borcum vardı 10 ay içinde 7-8 bin yatırdım son 2 ay ödeme yapmadım ve takibe düşmüş.faiz eklenmiş hacize gelindi. dün itibariyle borç 24000 tl.olmuş.bu tutara taahhüd imzaladım. eve haciz yapılmadı ama bugün bu ek hesaba kefil olanların araçlarına falan haciz konulmuş icra takibi devam ediyormuş.bu durumda benim hiçbir hukuki hakkım yok mudur? yüzde 80 temerrüt faizi uygulanıyor hem benden öeme tarihi ve taahhüdü alınıyor hem de kefiillerin araçlarını bağlatıyor bu hukuki midir?* yardımcı olursanız sevinirim..

 107. bedo1905 dedi ki:

  sn sargoz

  bu yasayı yetkili bi ağızdan duymak için daha önceleri sitenizdeki bakanılığın telefonlarını aradım bu çıkan yeni yasayla ilgili bilgi alacaktım dedim bağlı bulunduğunuz icra müdürlüklerini arayın dediler.mersin il icra müdürlüğünü aradım bize daha bakanlıktan yazı gelmedi dediler yani herkes birbirine yönlendiriyor.o zaman bu icra müdürlükleri kendi kafalarına göre yasları icra etmektedirler.eski yasaymış yeni yasaymış fark etmiyor bunlara o zaman.birde mersin il icra müdürlüğünün söylediğine bakın siz baklanlıktanm yazı gelmemiş yasa çıkalı bir ay olmuş.bu icra müdürlükleri ve avukatlar neye hizmet ediyorlar anlamış değilim.sayın sargoz bey bu yasayla ilgili telefonla görüşebileceğimiz yetkili birilerinin telefonları varsa veririseniz sevinirm

  • umut dedi ki:

   Sn Bedo,

   Lütfen uygulamalar sorunsuz şekılde devam etmektedir.Sizin düşündüren sadece ” neden avukatlar bana haciz devam ediyor dıye söylüyor,icra daireleri net bilgi bana vermiyor diyosunuz.”

   1.Avukatın görevi alacıklının borcunu tahsiletmek,sizde borçlusunuz size gelip haciz kalktı sen canın istediğinde öde gibi cümleler kullana bileceğini düşüne biliyormusun.Benım aklım kesmiyor.
   Görevini yapmak zorunda her fırsatı değerlendirmek zorunda.Karşıdaki gerçekden borçluda olabilir dolandırıcıda olabilir.Bunu telefonda yada ilk görüşde kimsenin anlama şansı yok.Bu nedenle icra daireside avukatda gerekdiğigibi davranıyorlar.
   2.Eğer siz borçlu iseniz şu yasa ne gerektiriyor ise evinize gelindiğinde uygulanacakdır.Siz haklarınız bilin geldiklerinde ise uygun bır sekılde konusursunuz..Aksi bir uygulama ıle karşılasırsanız şikayet hakkınız bulunmakta.

   Sizde eşya korkusu mevcut,zaten bu korkunuzu karşı taraf farkettiği takdirde üzerinize gelecek ve belkide taahhür imzalatacakdır.Aslında eşyanızı kaldıramaz fakat zemini siz hazırlamış oluyorsunuz.

   aşagıda son ıkı hafta içersinde birçok ilde yapılmış uygalamanın özeti mevcut.

   UYGULAMALAR SORUNSUZ YAPILMAKTADIR.

   Ev hacizleri cebri icranın başarılı olması için geçerli bir yöntemdi de neden yedi eminler ağzına kadar ev eşyaları ile dolu, neden yüzbinlerce dosyada tahsilat yok?
   Hiçbir Avrupa ülkesinde ev eşyaları, emekli maaşları haczedilemez, hiçbir Avrupa ülkesinde taahhüdü ihlal diye saçma sapan bir ceza yoktur..
   Bugüne kadar, kredi kartı ve banka kredilerini daha çok, “eve haciz getiririz” diyerek tahsil etmeye çalışan bazı banka avukatları,aynı oyuna devam etmekte.
   Bazı avukatlar borçlu vatandaşlara, “Ev eşyaların haczi devam ediyor, diyerek tahsilatlarına devam etmeye çalışıyorlar
   Aşagıdakı ıkı madde ıle Avukatın haciz sırasındakı durumu değişmişdir.Haciz işlemlerini Avukat değil icra memurları yapmaktadırlar.
   1- Haczedilecek mala icra memurunun karar vermesi; ” İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.” 16.maddenin 3.fıkrasının son paragrafı
   2- İcra memurlarının yapacakları bütün işlemlerin gerekçeli olması zorunluluğu;” “İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.” Madde 2
   İcra daireleri 3Yargı paketinde yer alan “yeni icra iflas kanunu”na göre ev eşyalarının haciz edilemeyeceğine ilişkin hüküm doğrultusunda hareket etmektedirler.Bir çok ilde yapılan uygulamalarda bu acıkca görülmektedir.
   Yeni yasa dogrultusunda hareketmeyip,aksı yonde işlem yapıldıgında yapılan itiraz sonucunda hakkınızı alabılıyorsunuz.Bazı illerde yasanın ilk çıkdığı dönemde buna benzer hatalar yapılmıs olup itiraz sonrasında eşyalarını almışlardır.
   YENİ DÜZENLEMEYLA AÇIK BİR ŞEKİLDE HACZEDİLEMEZLİĞİN SINIRI ÇİZİLMİŞDİR.
   – Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun
   mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
   – borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyalar haczedilemez (Para,
   kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç ve
   aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya hariç )
   – Borçlunun haline münasip evi
   – Öğrenci bursları

   • bedo1905 dedi ki:

    sn umut
    ben avukatlar neden açıklama yapmıytor demiyorum avukatın görevi zaten o onuda biliyorum benim demek istediğim devletin memuru hem bakanlıktaki kişiler hemde icra dairesinde çaılışan zatı muhteremler neden doğru dürüst cevap vermiyorlar.avukatı arayıpta yasayı soran yok zaten.

    • demet dedi ki:

     yasa yürürlüğe girdiğinden beri yeddi eminlik imzası atanlar dışında eski borç yeni borç ayrımı yapılmadan kimseye haciz işlemi yapılmamıştır. Bundan iyi cevap olurmu sn bedo?

     • bedo1905 dedi ki:

      sn demet
      inşallah öyledir.

      • demet dedi ki:

       takip ettiğimiz ve “bizzat yaşadığımız” kadarıyla öyle. inşallah zamanla daha da oturacak.

       • Erhan Zengin dedi ki:

        Demet hanım.. 2 gün önce benim evimde ev hacizi yaptılar.. bulunduğumuz ilçede yediemin deposu yok, o yüzden de bana yediemin olarak bırakmak istediler yazdıkları eşyaları. bende kabul etmeyince hacize son verildi. ben de dün icra hukuk mahkemesine dava açtım. bakalım sonuç ne olacak…

        • demet dedi ki:

         imzalamakla çok iyi etmişsiniz. inşallah davadan da olumlu bir sonuç çıkar. Uzlaşmaktan başka yapacakalrı birşey olmadığını onlar da biliyor. Yeter ki herkse sizin gibi bilinçli olsun.

        • umut dedi ki:

         Sn Erhan ,
         yukarıdada açıklama yapmışdım,

         Size aşagıdaki taktiği uygulamak istemişler,

         Yürürlük tarihinden önce ev eşyası haczi yapılıp yediemine bırakılmışsa muhafaza yapılabiliyor. Yok ise; memur hacze kabil mal yoktur diyerek,evden çıkıyor. ÇÖZÜM; borçlunun ( verirse tabi )izni ile ev eşyası haczi yapıp borçluya yediemin bırakmak, ileri ki bir zamanda tekrar hacze gidip muhafaza altına almak.

         Sizzaten yediemin değildiniz.Size yenı yasa ıçersinde imzalatıp iişlem yapacaklardı,beceremediler.Tekrar geleceklerını sanmıyorum.Fakat şikayet etmeklede çok iyi yapmıssınız.

  • umut dedi ki:

   Sn. Bedo,
   yukarıdakı yazıları okurmusun,adalet bizde yayınlanan yazılar.uygalamalar zamanla yoluna girmektedir.

 108. nasuhi dedi ki:

  selamlar,
  bankaya olan kredi borcum avukatlık olmuş tu ödemelerimi elimden geldiği kadar yapmaya devam ettim ama faizi bile bitiemedim..4000tl borcum için 6000 tl ödemişim ama hala 9750 tl borcum varmış,yasadan önce 2 memur geldi eşyaları yazdı,bana yeddiemin olarak imza attırdılar,bende diğer arkadaşlar gibi olayı tam bilmediğimden imzaladım..fakat yazılan eşyaların faturaları eşimin üstüne..şimdi bu eşyalar alınabilirmi merak ediyorum..

  • Muzaffer dedi ki:

   Arkadasim gecmis olsun o borc bitmez! Esyalar esin adinaysa hacizden hemen sonra itiraz etmen gerekirdi ama o surede en fazla 3 gundu. Bence avukata soyleyin gelsin alsin esyalari!! Yoksa bu sekilde sonu gelmez. Avukatin isine gelmez esyalari kaldirmak hamal nakliye depo harclar vs pesin odemesi gerekecek, alirsada oraya odeyecegine git yeni esya al birdaha evine gelse bile yeni kanunlar gecerli oldugu icin esyalarini haczedemez hatta yeni kanuna gore avukat evine giremz haciz icin!!

   • umut dedi ki:

    Sn. Nasuhu,

    Eşyalar yedıemın olarak teslım aldıgınız için eşyalar alacaklıya ayit görünmektedir.İsterlerse alabilirler,yada satış isterler.Satış istelersede alan olmaz zaten.Ya siz bu yedıemınlık süresının bıtmesını bekleyeceksınız o zaman zarfında alırlarsa alsınlar dıyeceksınız.süre doluncada esyalar sızın olacak.bırdaha kı hacız ıslemınde alamazlar faturasınıda ıbraz edersınız geldıklerınde.
    yada yedıemınlıkden ayrılmak ıstedıgınız bıldıreceksınız.Burdada ya alıp depoya götururler yada hıc dokunmazlar kalır gıder.

    Borçlu yeddiemin değişkliği talep edebilir.

    İİK. Madde 95. Alacaklı haczedilen malların muhafaza ve idare ve işletilmesi masraflarını istenildiği takdirde peşin vermeğe mecburdır” şeklindedir.

    Bu nedenle de icra müdürü muhafaza yani yeddiemin değişikliği ile ilgili bir masraf olacak ise bunu alacaklıdan talep etme hakkı vardır .
    Ancak uygulamada masraf olmaması ve bazen de borçlu ile uzlaşma kapısını kapatmamak için alacaklının kabul ve muvafakati ile borçlu yeddiemin olarak görevlendirilmektedir. Tabiidirki bu borçlunu da kabulü ile olabilmektedir. Yasal yeddiemin olmayan boçluyu yeddieminliğe zorlayacak yasal dayanak olmadığına göre borçlunun yeddieminlik görev ve sorumluluğundan kurtulmak için yeddieminlik değişikliği isteme hakkına da her zaman sahiptir. Borçlu elinde bulunan mal borçlunun eylemi dışında da zayi olma imkan ve ihtimali olacağı için hem hukuki hem de cezai sorumluğulu olan yeddieminlik görevinden kurtulmak istemesi doğal karşılanabilir. Borçlu sadece borcu ödeme anlamında hukuki sorumlulğu var iken; yeddieminlikte ilave olarak bir de cezai sorumluluk vardır. Bu nedenle de objektif olarak yeddieminlikten kurtulmak istemeside her zaman hukuki yararı vardır.

 109. cagatay dedi ki:

  Cümleten iyi günler arkadaşlar. Mümkünse bilgi sahibi arkadaşlara bir sorum olacaktı.
  Aynı adreste iki firma var. A firması ve B firması ikisininde adresi aynı ofis. A firması icralık durumda LTD şti. B firması Şahıs şirketi ve borçlu degil. Ofiste 2 adet bilgisayar var, bilgisayarlar B firmasının ama faturaları yok. Bu durumda icraya gelecek olanlara bu durum izah edilip bilgisayarların borçlu olmayan firmaya ait oldugunu söylememiz hacizi engellermi. Şimdiden cevap için teşekkürler.

 110. umut dedi ki:

  Degerli bir arkadasımız bildirmiş:
  ” az önce avukat aradı evin kapısına gelmişler.kimse olmayınca beni aradılar.Biz evinizdeyiz kapıyı kimse açmıyor açarmısınız diye.bende şehirdışında olduğumu söyledim gelemem dedim.bana polis gözetiminde çilingirci çağırıp gireriz,bu masraflı olur siz ödersiniz dediler.bende yapacağım birşeyyok.bana sizbilirsiniz dediler.Bilmiyorum ne yaptılar girdilermi yoksa gittilermi.akşam gidince görecem artık.”

 111. erdal dedi ki:

  Sn sargoz Biraz önce avukat aradı bunlar yasadan önce eve gelip eşya kaldırmıştı şimdi bu dosyayı ne yapcaz dedi ben de taksit yapalım odeyim dedim 2 yıllık bi dosya için taksit yapamam ya emekli yada memur kefil istedi bende bulamam deyince hem haciz için gelirim hemde hakkinda idari takip baslatırım mahkemede görüşürüz dedi bu ıdari takip ne yapmaya çalıyor bu avukat

  • sargoz dedi ki:

   İdari takip dosya avukata devredilmeden ve icra dosyası haline gelmeden önce yapılan takibe denir. Kanuni takip ise sizin şuanki durumunuzdur.(icra başlamış, haciz yapılmış)

   Kısaca avukat size idari takip yaparım derken neden bahsettiğini kendide bilmiyor aslında; sizi ve mevcut durumu inceden idare ediyor 🙂

   Eski haciz zaten yapılmış, eşyalar kaldırılmış. bunları eski kanuna göre satar dosyayı kapatmaya çalışırlar. AMA EVİNİZDE AYNI EŞYANIN 1.Sİ İÇİN YENİDEN GELİP HACİZ YAPAMAZLAR.

   • erdal dedi ki:

    Sargoz çok teşekkür ederim yani şimdi mahkeme söylemi bir nevi göz korkutma taktiğimi

    • umut dedi ki:

     Sn.Sargoz izninizle Erdal beye birşey söylemek istiyorum.

     Sn Erdal Bey,
     Yaklaşık 9 ay önce bir dostumuzu avukat arayarak borcu ile görüşdü,kendisi baska dosyaya ödeme yaptıgı için şuan yapamayacıgını belırtti ve sonrasında avukat onu yaparım bunu yaparım vs. soyledı ve sızı mahkemeye verecegım hakkınızda suç duyurusunda bulunacagım dolandırıcılık yasasından yararlanarak sızı hapse attıracagım demıs. sonrasında: borçlu dolandırıcı degıl ısbatı yok ve aradan 9 ay gecdı eve haczede geldıler suan sırasını beklemekde.diğer borç bıtecek ve odeme yapacakdı.

     siz kanun kaçağı,katil,vatan hayını değilsiniz sadece borcunuzu ödeyemeyip bu duruma düşmüşsünüz.Zamanı geldıgındede ödeyıp kurtulacaksınız.

     • erdal dedi ki:

      Umut bey çok teşekkür ederim zaten ben söyledim borçumu taksitlendirme yapın odeyim diye ama kabul etmiyor illa haciz yapacakmış tekrar ve mahkemelerde süründürecekmiş nasıl bi mantık sa bu ben nerden bulayım toplu parayı şimdi taksitlerimi düzenli ödemek için ben çoçuklarıma bayramlık alamıyor ken

      • umut dedi ki:

       Sn. Erdal Bey,

       Yasalar çerçevesınde hareket eden ve alacaklıyı düşünen bir avukat arka arkaya eve haciz işlemi yapmaz.
       1. Her hacızde masraf oluşmaktadır.bu masraflar alacaklıdan tahsıl edılıyor ve sızın dosyanıza yansıyor.Ozaman bu sekılde alacaklıyada külfet açıyorlar ve onlarıda zor durumda bırakıyorlar.En önemliside zaten hacze gelinmiş gereken yapılmış.Borçlu durumuna göre zaten ödeme yapacak.
       2. Tekrar hacze geldıgınde yenı yasaya göre hareketmek zorunda etmezsse kendi başı ağrır.Ayrıca en önemlisi Avukat hacizde etkili değildir.Hacze kararı icmemurları verır.Bu saatten sonrada kımse kımse için yorgan yakmaz.

       Artık herşeye geride kaldı modern türkiye diye öncülük eden avukatlar neden uygulamalarda çağdışı hareket etsınkı.Çelişki yaratır.

       Eskiden en çok kullanılan cümle “eve haciz getiririz” . bazı banka avukatları,aynı oyuna devam etmekte.Bazı avukatlar borçlu vatandaşlara,halen “Ev eşyaların haczi devam ediyor, diyerek tahsilatlarına devam etmeye çalışıyorlar.Yasayı yanlış aktarıyorlar aslında,yasayı temsil eden kişilerin böyle yasaya aykırı hareket etmesı ve yorumlaması bir suç temsil etmektedir.
       Aşagıdakı ıkı madde ıle Avukatın haciz sırasındakı durumu değişmişdir.Haciz işlemlerini Avukat değil icra memurları yapmaktadırlar.
       1- Haczedilecek mala icra memurunun karar vermesi; ” İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.” 16.maddenin 3.fıkrasının son paragrafı
       2- İcra memurlarının yapacakları bütün işlemlerin gerekçeli olması zorunluluğu;” “İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.” Madde 2
       İcra daireleri 3Yargı paketinde yer alan “yeni icra iflas kanunu”na göre ev eşyalarının haciz edilemeyeceğine ilişkin hüküm doğrultusunda hareket etmektedirler.Bir çok ilde yapılan uygulamalarda bu acıkca görülmektedir.
       Yeni yasa dogrultusunda hareketmeyip,aksı yonde işlem yapıldıgında yapılan itiraz sonucunda hakkınızı alabılıyorsunuz.Bazı illerde yasanın ilk çıkdığı dönemde buna benzer hatalar yapılmıs olup itiraz sonrasında eşyalarını almışlardır.

 112. umut dedi ki:

  Borçlu yeddiemin değişkliği talep edebilir.

  İİK. Madde 95. Alacaklı haczedilen malların muhafaza ve idare ve işletilmesi masraflarını istenildiği takdirde peşin vermeğe mecburdır” şeklindedir.

  Bu nedenle de icra müdürü muhafaza yani yeddiemin değişikliği ile ilgili bir masraf olacak ise bunu alacaklıdan talep etme hakkı vardır .
  Ancak uygulamada masraf olmaması ve bazen de borçlu ile uzlaşma kapısını kapatmamak için alacaklının kabul ve muvafakati ile borçlu yeddiemin olarak görevlendirilmektedir. Tabiidirki bu borçlunu da kabulü ile olabilmektedir. Yasal yeddiemin olmayan boçluyu yeddieminliğe zorlayacak yasal dayanak olmadığına göre borçlunun yeddieminlik görev ve sorumluluğundan kurtulmak için yeddieminlik değişikliği isteme hakkına da her zaman sahiptir. Borçlu elinde bulunan mal borçlunun eylemi dışında da zayi olma imkan ve ihtimali olacağı için hem hukuki hem de cezai sorumluğulu olan yeddieminlik görevinden kurtulmak istemesi doğal karşılanabilir. Borçlu sadece borcu ödeme anlamında hukuki sorumlulğu var iken; yeddieminlikte ilave olarak bir de cezai sorumluluk vardır. Bu nedenle de objektif olarak yeddieminlikten kurtulmak istemeside her zaman hukuki yararı vardır.

 113. umut dedi ki:

  UYGULAMALAR SORUNSUZ YAPILMAKTADIR.

  Ev hacizleri cebri icranın başarılı olması için geçerli bir yöntemdi de neden yedi eminler ağzına kadar ev eşyaları ile dolu, neden yüzbinlerce dosyada tahsilat yok?
  Hiçbir Avrupa ülkesinde ev eşyaları, emekli maaşları haczedilemez, hiçbir Avrupa ülkesinde taahhüdü ihlal diye saçma sapan bir ceza yoktur..
  Bugüne kadar, kredi kartı ve banka kredilerini daha çok, “eve haciz getiririz” diyerek tahsil etmeye çalışan bazı banka avukatları,aynı oyuna devam etmekte.
  Bazı avukatlar borçlu vatandaşlara, “Ev eşyaların haczi devam ediyor, diyerek tahsilatlarına devam etmeye çalışıyorlar
  Aşagıdakı ıkı madde ıle Avukatın haciz sırasındakı durumu değişmişdir.Haciz işlemlerini Avukat değil icra memurları yapmaktadırlar.
  1- Haczedilecek mala icra memurunun karar vermesi; ” İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.” 16.maddenin 3.fıkrasının son paragrafı
  2- İcra memurlarının yapacakları bütün işlemlerin gerekçeli olması zorunluluğu;” “İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.” Madde 2
  İcra daireleri 3Yargı paketinde yer alan “yeni icra iflas kanunu”na göre ev eşyalarının haciz edilemeyeceğine ilişkin hüküm doğrultusunda hareket etmektedirler.Bir çok ilde yapılan uygulamalarda bu acıkca görülmektedir.
  Yeni yasa dogrultusunda hareketmeyip,aksı yonde işlem yapıldıgında yapılan itiraz sonucunda hakkınızı alabılıyorsunuz.Bazı illerde yasanın ilk çıkdığı dönemde buna benzer hatalar yapılmıs olup itiraz sonrasında eşyalarını almışlardır.
  YENİ DÜZENLEMEYLA AÇIK BİR ŞEKİLDE HACZEDİLEMEZLİĞİN SINIRI ÇİZİLMİŞDİR.
  – Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun
  mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  – borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyalar haczedilemez (Para,
  kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç ve
  aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya hariç )
  – Borçlunun haline münasip evi
  – Öğrenci bursları

 114. bedo1905 dedi ki:

  sn umut bey
  evlere gelen icra memurları yediemin için borçluya evdeki eşyaları yazıp imzalatması lazım değilmi.borçlu kişi imzalamassa yediemin olmuyor değilmi yanlışsam düzeltin lütfen

  • umut dedi ki:

   Yedieminlik görevi borçlunun kendisine yüklenmiş rızai bir sorumluluktur ve baştan haciz esnasında yedieminlik görevinin almayacağını beyan ederse bu husus tutanağa geçirilir ve borçluya yeddieminlik görevi yüklenmez ve bu görevi kabul etmeye de zorlanamaz.İcra müdürlüklerinin görevi talep halinde beyanları usul ve yasaya uygun olarak kabulden ibarettir.

 115. umut dedi ki:

  ANAM ÇAMAŞIRLARINI LEĞENDE YIKIYORDU
  adaletbiz 82. Maddenin icralarca nasıl uygulandığını tespit etmek amacıyla iletişim sağlayabildiği 8 icra dairesiyle görüştü. Bu icra dairelerinden birisinin müdürü telefonda şöyle diyordu:
  “Benim anam çamaşırlarını leğende yıkıyordu. Ben çamaşır makinesini de, buzdolabını da haczederim”

  Oysa 82.maddenin gerekçesinde maddedeki değişikliğin amacı (temel insan hak ve özgürlüklerini korumak) olarak belirtilmektedir.

  YAŞAM HAKKI HER İNSANIN TEMEL HAKKIDIR
  Yaşam hakkının koşulları ise çağa göre değişmektedir. Bir başkası çıkıp “ecdadımız mağaralarda yaşıyordu veya kerpiç evlerde yaşıyordu. Borçlunun konuta ihtiyacı yoktur” diyebilir. Oysa 82. Madde borçlunun “haline münasip evi” demektedir. Bu kavram çağa göre değişir. 50 yıl önce kerpiç bir ev sosyal bir konut sayılabilirdi, ama bugün sayılamaz.

  KEYFİ DAVRANIŞIN TCK’DAKİ KARŞILIĞI
  Devlet memurlarının görevlerinin gereklerine aykırı davranmalarının veya keyfi davranmalarının TCK’daki karşılığı asgariden “görevini kötüye kullanma” başlığını taşıyan TCK’nun 257.maddesidir. 257.madde şöyledir:
  “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.
  (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “üç aydan bir yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.
  (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile” cezalandırılır.
  Maddenin 1. Fıkrası “menfaat sağlayan kamu görevlisinin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “demektedir.
  KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSA
  Maddenin 2. Fıkrasına göre kamu görevlisi bir menfaat sağlamamış olsa bile görevinin gereklerini yapmayarak kişilerin mağduriyetine neden olmuşsa “3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “ demektedir.
  Keyfilik bir görev ihmalidir.

  Rahmi ofluoğlu

  (AVUKAT)

 116. umut dedi ki:

  Başka bir sitede arkadaşımızın paylasmıs oldugu yazı:

  icra memuru ile avukat katibi işyeri icrasından çıkıp arabaya yaslanıp konuşuyorlar kulak misafiri oldum.Avukat katibi …..bey malları niye kaldırmadık.Yasadan önce gelip yedii emin yapsaydık kaldırırdık şimdi ekmeğimle oynayamam diye tersledi.Taahüt almak için birşeyler söylememe izin vermediniz.Ben neciyim icra memurumuyum senin işcinmiyim dedi soğuk bir duş….

 117. umut dedi ki:

  Sn. Meryem Hn.

  Ayne şöyle yazmıssınız :
  ” ..kanun çıkmadan 1 hafta önce gelindi 2 memur geldi eşyaları yazdılar ödeme yapacakmısınız dediler eşimi aradım eşim o gün borç harç 1000 tl ödedi,yazdıkları eşyaları bana bıraktıklarını eşyalardan sorumlu olduğumu söyleyip bi evrak imzalatıp gittiler”

  Eğer kanun cıkmadan evınıze gelmıs olduklarında esyalarınızı yedıemın olarak kabul etmeseydınız,çünkü o anda esınız para getırmıs ödeme yapmış sorun olmazdı.yasadan sonrada esyalarınızı kımse götürümezdi.

  yazınıza şöyle devam etmissiniz ” :..ben anaparamdan fazlasını ödemişim hala ana paramın 2 katı için evimden eçyalarım götürülecek komşum kendisine benden 5 gün sonra gelindiği için 5 yıllık takibin anaparasının 3 te 1 ini ödeyerek sıkıntısından kurtulacak..ben böyle adalete…”

  Burada komsunuzun dosyası daha eskı gorunuyor fakat kendısı yedıemınlık ımzalamadıgı ıcın yasa sonrasıda esyalarına dokunamıyorlar.ayrıca onlarda sizin gibi bır mıktar odeme yapmıs görunuyorlar.

  Siz yedıemınlıgı tecıh etmıssınız komsunuz ıse etmemıs aradakı fark bu.

  Yenı çıkan kanun ıse artık borçluların gerıde yasamıs oldugu haksızlıkları ortadan kaldırıyor.Ödemeler resmı olarak yapılıyor ve alacaklıda parasına kavusabılıyor.Ödenmıs olan paralar bosa gıtmıyor.sızde oldugu gıbı.
  Ayrıca artık ınsanca yasayarak nefes alarak borçlar odenebılecek.

  Bu yasadıgınız olaydan dolayı yenı cıkan yasaya “ben böyle adalete…” demenize gerekyok.

  Madurıyetınız anlıyorum,bundan sonrası artık herkez için daha iyi olacak.
  Geçmişolsun.

  • umut dedi ki:

   Sn.Meryem Hn.

   Size gelindıkden 5 gün sonra komsunuza gelinmiş.İcra dosyası acıldıgınca alacaklı ısterse aynı ay içersınde gelır,isterse 8 ay sonra gelir yada hiç gelmez.bu tamamen sizin şansınız

  • meryem5555 dedi ki:

   umut bey,
   diyorsunuz ki komşunuz kabul etmemiş,siz yedieminliği tercih etmişsiniz…ben ne olduğu konusunda hukuk bilgisine sahip hür iradem ile tercih yapmışım gibi yazmışsınız..evime 2 memur girdi eşyaları yazdı ödeme yapıyormusunuz dedi şurayı imzalamanız gerekiyor dedi bu eşyalar size emanet artık siz sorumlusunuz diyip gitti..ben ne avukatım ne hukukçu,tercih yapabilecek yada kanunları bukadar iyi bilecek durumda olsaydım burda sormazdım..komşuma benden sonra gelinmiş olmasını şans olarak değerlendiriyorsunuz..bende diyorumki hukukta yada kanunda şans kavramı varmı..adalet önünde hani herkez eşitti??? benim eşyam evimde ne tekrar alma gücüm var ne önüme konanborcu ödeme gücüm..iyi niyetle yaptığım onca ödeme içinde okadar pişmanımki…sabırla cevapladığnız için teşekkür ederim ayrıca..anladımki ben avukatın elinde çile çekmeye devam edeceğim..bu bence adalet değil…

   • umut dedi ki:

    Sn. Meryem Hn.

    Yaşadagınız olaylara benzer bır cok kişi haciz maduru oldu.Bunu tercıh meselesı olarak düşünmeyin.Evde yasananları herkez bılır uzerınıze gelınır,baskı kurulur,tehdıt edılır,…. bu dogrultuda karsıdakı borclunun tavrı,korkusu,bılgısı,tereddutu,niyetı,…. gıbı seyler tartılır.
    Öncelikle herkeze tavsıyemız evınıze gelındıgınde hiçbirseye ımza atmayın oldu.Eger imza atacaksanız ıyıce okuyup ne oldugunu anladıkdıktan sonra sızce uygunsa ımzalamanız.
    Çok yakınımızın birine hacze gelındı,evi dolaşdılar,oturup borçluyla konusdular.Biliyorsunuz, odeyın,sımdı bıraz verın,taahhüt yapalım yavas yavas odersınız,vs… Borçlu soyle cevap verdı: suan odeme gucum yok nedenı dıger borcumu odemekdeyım ancak o borcum bıttıkden sonra sıze olan borcumu odeye bılırım.Gercekden borcunu oduyordu.Sızın gıbı ıyı nıyetlı anlayacagınız. İcra memuru hacız tutanagını hazırladı ve borcluya sundu.Borçlu ımza atmadı.kanunen hakkı var tabıkı.Sonrasında avukat ben kabul etmem hemen bulun odeyın esyanızı kaldırıyorum,çagırıyorum naklıye aracını,imzalamıyorsunuzda dıyerek bıraz cıkısdı.Borçlu sız bılırsınız tercıh sızın.Sonrasında gıttıler.Suan borcu kalmadı.Bu olay yasa cıkmadan cok once yasanmısdı.
    Sizin ıyı nıyetınız kadar karsınıza cıkan kısının de nıyetı onemlı.gerçekden nıyetı yasaları uygulamakmı yoksa borclunun hayatını karartmakmı.

    Birşeyleri bılmek için ıllakı uzman olmaya gerek yok,bugun kım olursa olsun nereye neden ımza attıgını bılmek zorunda.

    Sizin yasadıgınız bu sorun eskı yasa dogrultusunda olmuş.Yasa koyucularımız buradakı eksıklıklerı ve yanlış uygulamaları kaldırmak için yenı yasayı cıkardılar.Bundan sonrakı uygulamalarda yasanmıs olan yanlışlıklar,yapılan kasıtlı hareketler,…. ortadan kalkmıs lacak.

    Şuan birçok ilde hatta heryerde çok küçük aksaklıklar dısında yenı yasaya göre hareket edılmektedır.Eger yasadısı hareket edılırse sıkayette bulunuyorsunuz ve en gec 2 hafta ıcınde hakkınız kazanıyorsunuz.

    demissinizki “anladımki ben avukatın elinde çile çekmeye devam edeceğim..” hayır kımse kımseye cıle cekdıremez bu ulkede adalet var.Enfazla sıze yapabılecegı kendıne onca masraf acar esyalarınız alır,çünkü ona ayıt ve gıder.Alacak oldugunuz esyalarada bırdaha dokunamaz.
    ödeme yapmak ısteyen bırının esyasını almakda zaten mantıga sıgmaz.Dıger secenegı esyalarınızı almaz,süresı doldugunda yedıemınlıgınızde bıter ve esyalar sızın olun.Ozamanda yenı yasaya hareket etmek dogrultusunda.

    Siz ıyı nıyetlısınız borcunuzdan kurtulmak ıcın çabalarken,avukatın aykırı davranısı cok yanlış olur.

 118. umut dedi ki:

  E-HACİZ UYGULAMASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ve KOLAYLIKLAR

  UYGULAMADAN ÖNCE,

  – İcra dairesi, SGK da haciz konulacak kişinin aylık alıp almadığı veya kimlik bilgileri hakkında yazı yazar ve SGK ya gönderilmek üzere postaya verir.

  1.PTT aracılığıyla gelen yazı SGK evrak servisine gelir ve kayıt altına alınır.
  2.İlgilinin arşivden gelen dosyası yazı ile beraber icra servisine gönderilir.
  3.İcra servisinde incelendikten sonra haciz bilgileri sisteme işlenir ve 7 gün içinde icra dairesine gönderilmek üzere yazı yazılır ve imzalar tamamlandıktan sonra evrak servisine gönderilir.
  4.Evrak servisinde işlemleri tamamlanır ve icra dairesine gönderilmek üzere postaya verilir.
  5.PTT aracılığıyla icra dairesine gönderilerek UYAP kullanıcısı tarafından kaydedilir.
  6.SGK’ca emekli veya hak sahibinin aylığından kesilen miktar icra dairesine gönderilmek üzere bankaya aktarılır.
  UYGULAMADAN SONRA

  1.İcra dairelerince, kişi sorgulaması UYAP Bilişim sistemi üzerinden yapılır.
  2.Borçlunun aylık veya alacağına UYAP Bilişim Sistemi üzerinden doğrudan haciz konulur veya kaldırılır.

  UYGULAMA SONUÇLARI,

  ■SGK’da malvarlığına haciz konulacak kişilerin kimlik bilgileri, maaşı, kaç adet icrasının olduğu, UYAP Sistemi tarafından görülebilmektedir.
  ■SGK ile icra daireleri arasındaki yıllık ortalama 400.000 adet yazışma ortadan kaldırılmıştır.
  ■Yıllık ortalama 400.000 yazışmanın posta masrafı olarak 2.600.000,00 TL tasarruf yapılacaktır.
  ■PTT aracılığıyla yapılan yazışmalardaki zaman kaybı önlenmiş ve işlemlerde daha hızlı netice alınması sağlanmıştır.
  ■SGK’da bu işlemlerle ilgili 300 personelin iş gücünden tasarruf edilerek başka işlemlerin yapılmasında kullanılabilecektir.
  ■SGK ve Adalet Bakanlığı arasındaki bilgi alışverişi elektronik ortama alınarak daha güvenli hale getirilmiştir.
  ■Uygulamadan önceki sistemde, bu işlemler için yapılan kırtasiye malzemesi ve arşivden evrak getirmek için kullanılan araç, memur vb. genel gider kalemlerinden tasarruf edilmiştir.

 119. umut dedi ki:

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Haziran 2012 Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Raporu’na göre 2012 yılının ilk yarısında bankaların faiz dışı gelir kalemlerinde yer alan bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlardan elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 oranında, 1 milyar 32 milyon TL tutarında artışla 9 milyar 276 milyon TL oldu. Komisyon, ücret ve hizmet gelirlerinin bankaların toplam gelirine oranı son 1 yılda, 2 puan azalışla yüzde 14.8’den yüzde 12.8’e geriledi.

  -ARTIŞIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KREDİ KARTI ÜCRET VE KOMİSYONLARINDAN-

  Bankaların hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlarda son 1 yılda yaşanan 1 milyar 32 milyon TL tutarında yaşanan artışın 742 milyon TL’si kredi kartı ücret ve komisyonlarından, 291 milyon TL’si kredilerden elde edilen ücret ve komisyonlardan meydana geldi. Kredilerden elde edilen ücret ve komisyonların yüzde 58’i nakdi kredilerden, kalan kısmı gayrinakdi kredilerden elde edildi.

  -BANKALARIN İŞLETME GİDERLERİNİN YÜZDE 65.5’İ VATANDAŞTAN-

  Haziran 2012 itibarıyla son 1 yıllık dönemde bankacılık sektörünün işletme giderleri yüzde 12.7 oranında, 1 milyar 602 milyon TL tutarında artışla 14 milyar 212 milyon TL oldu. İşletme giderlerindeki artışta personel giderlerindeki 559 milyon TL’lik, kiralama giderlerindeki 158 milyon TL’lik, kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uygulamaları giderlerindeki 121 milyon TL’lik artış etkili oldu. Böylece bankacılık sektöründe, ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirleriyle işletme giderlerini karşılama oranı son 1 yıllık dönemde yüzde 65.6’dan yüzde 65.5’e geriledi.(ANKA)

 120. meryem5555 dedi ki:

  şimdi bu adaletmidir…yasadn önce koştur koştur gel eşyaları yaz bide dalga geçer gibi borçluya yani bana imzalat..kanunda evet bu doğrudur desin..ee benden 5 gün sonra gidilen şahıslar analarından kadir günümü doğmuş yarın kapıma dayanacaklar adalet bumudur..bir kanun çıkıyor 50 yıl hüküm giyen katile bile tahliye doğuyor biz katildende betermişiz kanun geriye çalışmıyor..benim suçum borcumu ödemeye çalışmakmı..yazıklar olsun be..ben anaparamdan fazlasını ödemişim hala ana paramın 2 katı için evimden eçyalarım götürülecek komşum kendisine benden 5 gün sonra gelindiği için 5 yıllık takibin anaparasının 3 te 1 ini ödeyerek sıkıntısından kurtulacak..ben böyle adalete…

 121. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Ödenmeyen kart borçları yılın ilk yarısında patladı
  07 Ağustos 2012 Salı 08:26
  Son Güncelleme: 14:45
  Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk altı ayında kredi kartı ve bireysel krediborcunu ödemeyenlerin sayısı 580 bini aşarak, 2011’in yıllık rakamının üstüne çıktı.
  Talip AKTAŞ
  İSTANBUL – Bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısında patlama yaşanıyor. Bu yılın ilk altı aylık döneminde bankalara borcunu ödemeyenlerin sasıyı, geçen yılın tamamında gerçekleşen rakamın da üstüne çıkarak 580 bin kişiyi aştı.
  Merkez Bankası’nın açıkladığı, “Negatif Nitelikli Ferdi Krediler ve Kredi Kartları” verilerine göre, bu yılın ocak-haziran döneminde bireysel kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 343 bin 428 kişi olarak belirlendi. Bu rakam, geçen yılın tamamında borcunu ödemeyenlerden 32 bin 173 kişi daha fazla ve yılın tamamına göre yüzde 10.3’lük artışı ifade ediyor. İlk altı aylık dönemde bireysel kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı da geçen yılın toplamının üstünde gerçekleşti. 2011 yılında 226 bin 710 kişi bireysel kredi borcunu ödeyemezken, bu rakam bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 10 bin kişi artarak 236 bin 857’ye yükseldi. Böylece bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını ödemeyenlerin toplam sayısı da 580 bin 15’e çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Her iki kalemde borcunu ödemeyenlerin sayısı 2011 yılında 537 bin kişi olarak belirlenmişti.
  Sayı “istikrarlı” bir artış gösteriyor
  Gerek kredi kartı gerekse bireysel kredilerde borcunu ödememekte zorlananların sayısında aylar itibarıyla düzenli bir artış dikkati çekiyor. Nitekim, Ocak ayında yaklaşık 50 bin kişi civarında
  bulunan kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı şubatta 57 bini, mart ayında 60 bini nisan ve mayıs aylarında ise 73 bini aştı. Bu sayının haziran ayında ise 82 bini aşan bir büyüklüğe ulaşması dikkati çekti.
  Bireysel kredi kartı borçlularında benzer bir trend yaşanıyor. Bu yılın başlarında 35-38 bin civarına
  bulanan sayı mart ayında 40 bini aştı. Nisan ve Mayıs aylarında 50 bin sınırına dayanan rakam, haziranda ise 59 bini aşarak 60 bin sınırına yaklaştı.

  Asgari ödeme artışı etkili oldu
  Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının ödenmesinde yaşanan sıkıntıda, ekonomideki daralmanın yanı sıra, kredi kartlarında geçen yıl eylül ayından itibaren asgari ödeme tutarının artırılması ve nakit çekime sınırlama getirilmesinin de payı bulunuyor. Nitekim, uygulamanın başladığı tarihten itibaren kart ve bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısında olağandışı bir artış yaşanıyor. Uzmanlar ve piyasa analistleri, bu durumun, borcu borçla ödeyen çok sayıdaki kart sahibinin, nakit çekim olanağı bulamadığı için borcunu çevirmekte sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını gösterdiğine işaret ediyor.
  Uygulamanın başladığı dönemde DÜNYA konuyu gündeme getirmiş, 24 Şubat tarihli “Asgari ödeme artışı kart sahibini vurdu” başlıklı haberde, “Kredi kartlarında nakit çekime sınırlama getirilmesi ve asgari ödeme tutarının artırılmasının, kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısında hızlı artışın dikkat çektiği” belirtilmişti.
  Ortalama rakam ikiye katlandı
  Aylık ortalama olarak, 2011’in ocak-ağustos döneminde kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı 20 bin 700, bireysel kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı 34 bin 600 düzeyinde iken, eylül-aralık döneminde ortalama rakamlar sırasıyla 40 bin ve 60 bine seviyesine yaklaştı. Kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödemeyenlerin toplamı da bir önceki yıla göre yüzde 54.4 oranında artarak 2011 yılı sonunda 707 bin 801’e ulaştı. Böylece, 2011 yılında borcunu ödemeyenlerin toplamı, küresel krizin etkilerinin en yoğun hissedildiği 2009 yılındaki rakamın da yüzde 23 üzerine çıktı.

 122. umut dedi ki:

  Sn. Sargoz,

  Hayirli ramazanlar.
  Uygulamalar ile ilgili sizde bir bilgi varmi.?
  Tesekkürler

  • sargoz dedi ki:

   Uygulamalar sorunsuz yapiliyor sevgili Umut. Eski yeni fark etmeden ev haczi ciddi sinirlamalar altina alindi. Yeni haciz ve muhafaza daha hic yapilmadi. Hangi devlet memuru bir avukat evde mal kaldirip 3-5 nasiplenecek diye sicilini omur boyu kalacak sekilde kirletirki?

   • umut dedi ki:

    Tesekkürler Sn. Sargoz.
    Artik borclular insan gibi yasayarak borclarini odeyebilecekler.
    Yeni yasa ile kendi menfaatlarini dusunenler bundan sonra alacakli icin borc tahsilati yapacaklar.

 123. meryem5555 dedi ki:

  Hakan bey ,
  yanlış anlamadı isem siz diyorsunuz ki..siz hem borçlu hem yeddiemin olamassınız bu yanlış diyorsunuz doğru anlamışmıyım,eğer ben yeddiemin olamassam ozaman haciz işlemi anlamsız mı oluyor lütfen biri bana net açıklasın…
  bedo1905 ben iki kere imza falan atmadım,olay şöyle..kanun çıkmadan 1 hafta önce gelindi 2 memur geldi eşyaları yazdılar ödeme yapacakmısınız dediler eşimi aradım eşim o gün borç harç 1000 tl ödedi,yazdıkları eşyaları bana bıraktıklarını eşyalardan sorumlu olduğumu söyleyip bi evrak imzalatıp gittiler…bu işlemden 2 hafta sonra tekrar gelmişler evde olmadığmız bir saatte ve not bırakmışlar..

  • umut dedi ki:

   Sn. Meryem Hn.
   Kanun cikmadan gelmisler ve size esyalari yazdiklarini soyleyip imza attirmislar.
   1. Imza attiginiz belge nedir. Yediemin olarakmi imza attiniz.
   2.dosyaniza bakip ne oldugunu ogrenin.

   yasa cikmadan once esyalari yediemin olarak kabul edip imzaladi iseniz.daha oncede yazdim esyalarin alacakliya aitdir.isterse alabilir.

   Tekrardan gelmeleri su nedenlerden olabilir.
   1.yedieminligi kabul ettiginiz icin haciz islemi icin gelmislerdir
   2.eger yediemin degilseniz,borcunuzu odemiyorsunuz odeyin diyerek yeni yasa dogrultusunda haciz yaparlar.

   • meryem5555 dedi ki:

    şimdi bu adaletmidir…yasadn önce koştur koştur gel eşyaları yaz bide dalga geçer gibi borçluya yani bana imzalat..kanunda evet bu doğrudur desin..ee benden 5 gün sonra gidilen şahıslar analarından kadir günümü doğmuş yarın kapıma dayanacaklar adalet bumudur..bir kanun çıkıyor 50 yıl hüküm giyen katile bile tahliye doğuyor biz katildende betermişiz kanun geriye çalışmıyor..benim suçum borcumu ödemeye çalışmakmı..yazıklar olsun be..ben anaparamdan fazlasını ödemişim hala ana paramın 2 katı için evimden eçyalarım götürülecek komşum kendisine benden 5 gün sonra gelindiği için 5 yıllık takibin anaparasının 3 te 1 ini ödeyerek sıkıntısından kurtulacak..ben böyle adalete…

 124. umut dedi ki:

  Çabalarımız inşallah boşa gitmeyecekdir,Taahhütü ihlaldan dogan hapıs cezasıda ınsallah kalkacakdır.

  NEDEN TAAHHÜD VERİLDİ ?

  TAAHHÜDÜN TEK SEBEBİ HACİZ KORKUSU !
  Hacız işlemi icin gelındıgınde ve borclu o anda borcunu ödeyemeyeceği için baskı uygulanıyor ve bunların en önemlısı EV ESYALARINIZI KALDIRIYORUZ oluyor.ailesine çevresine karşı ezik düşen borçlu daha fazla mudur olmamak için taahhüdü kabul ediyor.Ve sonrası biliyorsunuz.

  Derler ya yılanın başını ezmak lazım.Eğer evlere gelinip eşya kaldırılmasa idi bu insanların bir çoğu taahhüd vermeyecekdi.Hapse girmeyecek ve kaçak yaşamadan çalışarak borçlarını ödeyebileceklerdi.Yılanın Başı Ev esyası haczidir öncelikle bu olayın tamamen bitmesi lazım.3.yargı paketi ile gelen yenı yasamızda bir çok değişiklik yapıldı lakın bazı avukatlar ve bazı icra daireleri geçici 10. maddeyi kendilerine göre yorumlayaral işlem yapmaktadırlar.Bilinçli kişiler buna engel olmakda,yada şikayet etmektedır.Ya bilmeyen onlarca madur yine aynı korku ile esyam gitmesın diye halen TAAHHÜDE imza atmaktadırlar.
  Kişisel olarak değil bence hep birlikde yaşanan bu yanlışları herkeze heryere ( Basına,Bakanlıklara,Dairelere,vs.) duyuralım.Mailler atalım,fax gönderelim.
  Artık büyüklerimizden biri çıkıp bu geçici 10. maddenın anlamı şudur desin.

  Kendilerini savunamayan,korkudan birsey yapamayan onlarca insanlar için birlik olalım.Unutmayın taahhüdün başı ev haczidir.

  3. yargı paketinde taahhüdü ihlal cezasıyla ilgili bir düzenleme yok. İİK’da “BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA “ başlığı altında düzenlenen 340.maddesindeki suçla ilgili 3. Yargıı reform paketinde bir düzenleme olmadığı gibi hükümetin gündeminde bulunan 4. Yargı paketinde de bu suçla ilgili bir düzenleme görülmemektedir.

  BİR ÇOK TAAHHÜD HEP BİRLİKDE ÖNLEYELİM

 125. umut dedi ki:

  AVUKAT HACİZDE GÖREVLİ DEĞİLDİR
  Konut dokunulmazlığının ihlâli
  Madde 116 – (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  Evde yapılacak hertürlü haciz işleminde icra memurları sorumlu olacaklardır. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir
  Uygunsuz davranışlarda bulunur yada tehdit ederse, Madde 116 kendisine hatırlatıp suç duyrusunda bulunabılırsınız.
  Şantaj
  Madde 107 – (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır
  Ayrıca Şantaj ve tehditde bulunursa kendisine Madde 107 hatırlatabilirsiniz

 126. meryem5555 dedi ki:

  bedo1905 bana imza attırdılar,ama anlamadığım şey geçenlerde tekrar eve gelmiş olmaları,eve geldiler eşyaları yazdılar,bana yeddiemin olarak size bırakıyoruz dediler,imza attırdılar,sonradan niye geldiler onu çözemedim…ben şimdi ne yapacağım borcum 4800 tl ben 5800 tl ödeme yapmışım masraflar hariç 6000 tl borcun var diyor nasıl çıkarım bu işin içinden elimden gelen iyi niyetle borcumu ödemeye çalıştım bu meblağ nakit ödenecek taksitle 10000 tl yi bulur diyor vade kabul etmiyor evinde ne varsa götüreceğim diyor yeter canımdan bıktım artık yaa..

  • bedo1905 dedi ki:

   bunların hepsi adi insanlar meryem hanım.daha önce geldiklerinde imza attırmadılarmıydı.imzayı yenimi attınız benim bildiğim kadarıyla imza atmasanız yedi emin olmazdı diye biliyorum,ama size en iyi cevabı umut bey verecektir.

   • umut dedi ki:

    Sn.Meryem Hn.

    Öncelikle ilk geldiklerinde eşyalarınızı yazmışlar ve size yediemin bırakmişlar,ardından yine aynı avukat gelerek eşyaları tekrardan yazıyor ve yıne sıze yedıemın bırakıyor.Sizde imzalayarak yedıemınlıgı kabul ettınız.Ve bu olaylar yenı yasa cıkmadan meydana gelıyor.Dosyanıza baktınızmı dosyanızda ıkı adetmi yedıemınlık bulunuyor.
    Eğer yasadan önce gelindi ve eşyalar yediemin olarak size bırakıldı ise,Bu eşyalar kanunda alacaklıya aitdir.Siz sadece depo görevi yapmakdasınız.Eger alacaklı isterse bu eşyaları alabilir.Kanun çıktıkdan sonra haciz için gelinmiş olsaydı,eşyalarınıza dokunamazlardı.
    Haczin düşmesini bekleyeceksiniz,sonunda yedieminliğinizde bitmiş olur.Tabi bu süre içersinde eşyanın satışı istenebilir yada kaldırabilirler.
    Sonzamanlarda yasa çıkmadan öncede artık esyalar para etmedıgı için kaldırma işlemi nadır olmaktadır.İnatlaşmadıgınız sürece pek dokunacaklarını sanmıyorum.Enfazla alacakları Tv, çamasır makınası,buzdolabı olur bunun dısındakıları almazlar.
    Her ik

  • hakan dedi ki:

   sayın meryem

   hemen icra dairesine gidin ve tutanağa bakın sizden eşyalarınız adına yediemin alamazlar almışlar ise icra mahkemesine itiraz edin icra memuru ve avukat eşyalarınızı yazıp size yedi emin bıraktı ise onları da kanuna aykırı işlem yapmaktan mahkemeye verin ve adalet bakanlığına mail atın (ayrıca borç fayizinede)hiç ğeçikmeden bunları yapınız ve hakkınızı aramaktan çekinmeyiniz.

   saygılarımla

  • hakan dedi ki:

   Sayın meryem
   avukatın tehditlerine kanma yaptıgın ödemeleri icra dairesinde düşürt ve hesaplat dır. senden hiçbir şey alamaz alsa bile icra mahkemesi yeni yasaya göre yasadan önce yediemin olan ama yasadan sonra haciz yapılan eşyalarıda geri veriyor avukata karşı dik durun ve size yazdığım önceki yazımı okuyun hemen icra dairesinden tutanağın fotokopisini alın ve icra mahkemesine yapılan usulsüzlüklerini sıralayın (bunu bir bilen avukat daha iyi yapar)
   saygılarımla

 127. bedo1905 dedi ki:

  sayın umut bey meryem hanımın yazısında eve gelip eşyalarını yazdılar diyor.sizde yedi emin bırakmışlar size dediniz yedi emin bırakmaları için borçlunun imza atması gerekiyormu eşyalar yazıldıktan sonra yoksa sadece icradan gellen memur eve bakıp eşyaları yazıp gittiğinde yedi emin olarak kalıyormu borçluya.

 128. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  YEDDİEMİNDE EŞYASI BULUNANLAR BU MADDE VE GEREKÇEYE GÖRE EŞYALARINI GERİYE İSTESİNLER BAKALIM NE SONUÇ ÇIKACAK.

  İİK. mad. 88/IV- Mahcuz mallar lisanslı icra depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgarî niteliklere ve teşhir salonlarına, depo için alınacak teminata, bu mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, depo işleticisi olma niteliklerine, depoculuk lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine, lisanslı depo işleticisinin hak ve yükümlülüklerine, lisanslı depo işletmeleriyle ilgili Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri ile depoculuk faaliyetinin durdurulması ya da iptali gibi idarî tedbir ve tasarruflara ve bu depoların denetimine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Adalet Bakanlığı bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun göreceği yerlerde mahcuz mallar lisanslı icra depoları açabileceği gibi Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfından da bu depoları açması için talepte bulunabilir veya işletme hakkını devredebilir.

  İİK. mad. 88/V- Lisanslı icra depolarına bırakılan mahcuz malların, 116 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen üç aylık teşhir süresi sonunda satılamaması ve icra müdürlüğünce bu malın hukuken muhafazasına gerek kalmadığının icra deposuna bildirilmesi halinde üç ayın bitiminden sonra yedi gün içinde depo ücretinin ödenmesi şartıyla borçlu ve alacaklı hacizli malı geri alabilir. Bu süre içinde mahcuz malın geri alınmaması ve depo ücretinin malın değerinin yüzde otuzunu bulması durumunda malın mülkiyeti icra deposuna depo ücreti karşılığında devredilir. Bu konuda ortaya çıkan ihtilâflar icra mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.

 129. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  MADDE 15- 2004 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  İİK. mad. 99- Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra hâkimliğine başvurulabilmesi için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra hâkimliğine dava açılmaz ise üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar hacizli malın satışı yapılamaz.

  Haciz, üçüncü şahsın yokluğunda yapılmış ve üçüncü şahıs lehine istihkak iddiasında bulunulmuş ise yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

  Gerekçe: Tasarının 15. maddesiyle, haczedilen şeyin, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunması hâlinde bu malın yediemin olarak kendisine bırakılması düzenlenmiştir. Bu durumda icra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra hâkimliğine başvurulabilmesi için alacaklıya yedi gün süre verecektir. Bu süre içinde icra hakimliğine dava açılmaz ise üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılacaktır. Ayrıca, haciz, üçüncü şahsın yokluğunda yapılmış ise haczedilen mal muhafaza altına alınmayacak ve alacaklı tarafından süresinde açılan istihkak davası sonuçlanıncaya kadar satışı talep edilemeyecektir. Mevcut düzenlemede, haciz nerede yapılırsa yapılsın alacaklı muvafakat etmiyor ise malın muhafaza altına alınması gerekmektedir. Borçla ve borçluyla ilgisi bulunmayan üçüncü şahsın fiili hakimiyetinde ve zilyetliğinde bulunan haczedilen malların sadece alacaklının talebine istinaden muhafazaya alınması uygulamada büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Bu düzenlemeyle, istihkak davasında dava açma ve ispat külfeti alacaklıya düşmesi nedeniyle istihkak davasının devamı süresince malın muhafazaya alınmaması ve satışının yapılmaması amaçlanmıştır.

 130. meryem5555 dedi ki:

  selamlar,yeni yasa çıkmadan bir hafta önce evime hacze gelindi,eşyalar yazıldı,bu arada eşim eşyaların kaldırılmaması için ödemede yaptı,yaptığımız ödeme ile bugüne kadar ana paradan fazla ödeme yapmış olmamıza rağmen şu an bizden istenen mebla ana paradan fazladır..sorum şu avukat gelip evde kilime varana kadar alacagım diyor hatta iki gün önce gelmiş not bırakmış tekrar gelişte çilingirle kapınızı açtıracağım diye..bu yasa çıkmadan önce yazılıp tarafıma bırakılan eşyalar yeni yasaya göremi işlem görecektir yoksa avukat gelip bunları alabilirmi yarına kadar süre verdi korkuyorum lütfen cevap

  • umut dedi ki:

   Sn. Meryem Hn.

   Evinizdeki eşyalar yenı yasa çıkmadan önce yediemin olarak size bırakılmış.Bu eşyalar kanunda alacaklıya aitdir.Siz sadece depo görevi yapmakdasınız.Eger alacaklı isterse bu eşyaları alabilir.Kanun çıktıkdan sonra haciz için gelinmiş olsaydı,eşyalarınıza dokunamazlardı.
   Haczin düşmesini bekleyeceksiniz,sonunda yedieminliğinizde bitmiş olur.Tabi bu süre içersinde eşyanın satışı istenebilir yada kaldırabilirler.
   Sonzamanlarda yasa çıkmadan öncede artık esyalar para etmedıgı için kaldırma işlemi nadır olmaktadır.İnatlaşmadıgınız sürece pek dokunacaklarını sanmıyorum.Enfazla alacakları Tv, çamasır makınası,buzdolabı olur bunun dısındakıları almazlar.

 131. umut dedi ki:

  Yediemin Araç Deposunda Yangın Çıktı

  İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova semtinde bulunan yediemin araç deposunda çıkan yangın kontrol altına alınamadı.
  İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova semtinde bulunan yediemin araç deposunda çıkan yangın kontrol altına alınamadı. Yangın sebebiyle birçok arabanın yakıt deposu infilak ettiği gözlenirken birçok aracında patlamaların etkisiyle havaya fırladığı bildirildi. Çok sayıda itfaiye ekibi, bölgeye sevk edilirken patlama sesleri çevre halkında korku dolu anlar yaşattı.

 132. selimak dedi ki:

  Bakın arkadaşlar Sayın Yiğit BULUT bu VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE SATILAN KREDİLERİ yazısının sonunda ne kadar da güzel özetleyip
  yorumlamış.Gerçekten de cesur bir kalem ağzına,yüreğine sağlık Yiğit BULUT.

  6 Ağustos 2012, Pazartesi
  Yiğit BULUT
  Türkiye’nin şımarık çocukları…(alıntıdır)

  Bu ülkede birden çok “şımarık” sektör var. Bunlardan biri de bankalar. 2009 yılında yazmıştım, yeni kar rakamlarını-yapmaya çalıştıklarını ve reel sektörün bu “büyümenin” inanılmaz gerisinde kaldığını görünce YENİDEN YAZACAĞIM…

  Sevgili dostlar, yaklaşık 3 yıl önce TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun şu sözlerinden yola çıkmıştım;“…Reel sektör ağlarken, bankacılık kesiminin yüzünün gülmesi ve mutlu olabilmesi mümkün değil. Bizlerin ağladığı bir dönemde bankalar çok mutlu ve büyük bir kar patlaması yaşıyorlar” …

  Haklıydı, TOBB Başkanı sonuna kadar haklıydı ve bir şeyler yapılması gerekiyordu… Aradan 3 yıl geçti bugün durum daha da vahim… Topladığı mevduata % 100 fark koyarak “krediye çevirirlerken” yanına bir de “abuk subuk uygulamalarını” eklediler… Örnek mi, hemen vereyim; kredi aldınız, borcunuz bitti, yazı almak için sizden hukuksuz olarak 50 TL istiyorlar… Yara büyük hatta kangren olmaya doğru gidiyor…

  Sevgili dostlarım, bence Türkiye’nin “en önemli sorunu”! Bir ülke düşünün bankacılık sektörü ile vatandaş arasındaki “bütün düzenlemeler” vatandaşın aleyhine yapılmış! Bir ülke düşünün “dünyada eşi benzeri olmayan” bir uygulama yapılıyor. Konut kredisi alıyorsunuz, adına dünya ile uyumlu şekilde “mortgage” diyorlar ama yaptıkları dünya yüzeyinde eşi benzeri olmayan detaylar içeriyor… Konuta karşılık verilmesi gereken kredi için “bütün mal varlığınız hatta ailenizin bütün varlıkları” tehdit altına alınıyor! Bir ülke düşünün “bankadan gelen öde emrine” itiraz etmeniz için “önce ödemeniz” sonra “Yargı makamına” gitme hakkınız var! Bir ülke düşünün “düşük kredi faizi” diyerek reklam yapılıyor, işlem yaptığınızda “peşin komisyon, dosya parası, kur farkı” gibi “abuk subuk” kalemler ile “kredi faizi” inanılmaz noktalara geliyor… Bir ülke düşünün “aylık kredi kartı gecikme faizi” ABD ve AB’deki “yıllık faizden” daha yüksek! Dahası da var bitmedi! Bir Ticaret Kanunu düşünün “bütün detaylar” vatandaşın “aleyhine” çalışıyor ve “size gönderilen” ödeme emrine itiraz etmeniz için en az “o ödeme kadar” paranız olması gerekiyor! Bir ülke düşünün bankaları “katrilyonlarca” kar açıklarken, reel sektör “yok oluyor”! Var mı böyle “karlı, ballı” bir ticaret !

  Sevgili dostlar, Hisarcıklıoğlu’nun açıklamalarından devam edelim, bakın 2009’da ne diyor TOBB Başkanı; “…her sektör kan kaybederken bugün bankacılık sektörü kâr patlaması yaşıyor. Ama kâr patlaması yaşamasının altında yatan neden şu; Bankada mevduatınıza en fazla yüzde 12-12.5 faiz veriyorlar. Şirketlere açılan kredilerde ise en sağlam olan şirkete yüzde 20, normal verilebilecek kişiye de yüzde 25 faiz uyguluyorlar. Tam yüzde 100 fark var. Böyle bir şey olmaz bu insafsızlık. Yüzde 12.5 ile mevduat toplayacak, yüzde 25 ile kredi vereceksin. Bunu kabul etmek mümkün değil. Eğer buradan hep beraber çıkacaksak, birlikte sorumluluğumuzu da bilmemiz lazım. Aslında bir bankacı olarak düşündüğünüz zaman yüzde 25 faizle kredi vermek dururken, neden yüzde 14’le devlete para satıyorlar. Çünkü paraya ihtiyacı olan daha güvenilir bir yer var. İşi sağlam gördükleri için hazine bonolarına yatırımı tercih ediyorlar. Şimdi de bize insafsızca yükleniyorlar. Devletin iç borçlanma ihtiyacının bu nedenle azaltılması lazım”…

  Bu cümleler 2009 yılında TOBB adına konuşan Başkan’ın ağzından dökülüyor ! Sonra pişman mı oluyor yoksa hala içinde bu fikirleri taşıyor mu bilmiyorum ama sonrasında KONUŞMAZ oluyor !

  Sonuç : Türkiye, bu ülkenin “şımarık çocuğu” olan bankacılık sektörüne “dünya standartlarında” düzenlemeler getiremez ise çok net söylüyorum; asla ama asla kalkınamaz! Kalkınamaz! KALKINAMAZ !

  Son söz : Bu noktada adım atması gereken siyasi otorite. Aslında 2009 yılından bugüne birçok değişiklik oldu ama YETERLİ değil ! Bu yüzden bir vatandaş olarak bir daha siyasi otoriteye sesleniyorum; “mortgage” düzenlemesinden başlamak üzere, “her satırı” vatandaşımızı koruyacak şekilde, ABD ve AB düzeyine getirelim! LÜTFEN ACİL olarak yapalım ! Ve “bankacılık” lobilerinin seslerini de hep birlikte keselim…

  Not 1 : Hayati bir soru: kredi aldınız ödeyemediniz, banka krediyi kapattı ve zarar ederek vergiden düştü. Sonra aynı krediyi bir “alacak şirketine sattı” ! Peki vergiden düştüğü sonra yeniden satarak kazandığı kısım ne olacak !

  Not 2 : Hayatımda en büyük saldırıyı “Bankacılık Sektörünü” ele aldığımda dönemlerde yaşadım. Yine bekliyorum önemli değil, durmak yok yola devam…

 133. umut dedi ki:

  Ekonomi yönetimi, Türk Ticaret ve Türk Borçlar Kanunu’nun ardından, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapmak için de düğmeye bastı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 75 milyon vatandaşın hayatında önemli değişiklik yapacak bir Tüketici Kanun Taslağı hazırlandı. Taslakta, bankalar ile tüketiciler arasında yıllardır tartışma konusu olan, ‘kredi kartı aidatı’ kaldırılıyor. Taslağa göre aidatlar kredi kartı verilirken bir kez alınacak. Mevcut kredi kartlarından ise her yıl aidat alınmasına son verilecek.

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da’ değişiklik öngören taslak, toplam 30 maddeden oluşuyor. Taslak öncelikle Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ele alınacak, ardından da kamu kurumlarının görüşüne sunulacak. Taslağın yeni yasama döneminde ise Meclis’e sunulması planlanıyor. Taslakta, ayıplı mallar, üreticinin sorumlulukları, cezai yaptırımlar, reklam kurulunun görevleri gibi bir çok tüketici hakkının yanında, kredi kartları, tüketici kredileri, mortgage kredileri konusunda da önemli değişikliklere yer verildi. Taslakta yer verilen kredi kartlarına ilişkin düzenlemede, kredi kartı aidatının bir kez ve o da sözleşme imzalanırken alınması öngörüldü. Yasanın yürürlüğü girdiği tarihten önce yani mevcut kredi kartlarından ise aidat alınmayacak. Mevcut sistemde ise bankalar tüketicilerden her yıl kredi kartı aidatı tahsil ediyor. Ayrıca taslakta bankaların kredi kartı ve kredilerden ‘alacağın tahsili masrafları’ dışında hiçbir masraf alamayacağı hüküm altına alındı. Yine aynı maddelerde, BDDK’ya kredi kartı aidatı için azami tutar belirleme yetkisi verildi.

  Kredi alırken sigorta şartı kalkıyor

  Hazırlanan yeni Tüketici Kanunu taslağında, konut kredilerinde sık sık tartışma konusu olan hayat ve konut sigortaları konusu da netlik kazandı. Buna göre, kredi veren, konut sigortası ve hayat sigortasını zorunlu olarak uygulamayacak. Yani banka konut ve hayat sigortasını şart koşamayacak. Tüketicinin erken ödeme hakkı bulunuyor. Erken ödemelerde kredi veren erken ödeme ücreti talep edebilecek. Ancak erken ödeme ücreti, kredinin binde 5’ini geçemeyecek.

  İndirimli satış yılda 2 kez olacak

  Taslakta, ayıplı mal, üreticinin sorumluluğu, kapıdan satışlar konusunda da düzenlemeler yer aldı. Buna göre, kullanım kılavuzundaki özellikleri taşımayan ürünler ayıplı mal sayılacak. Ayıplı mallar, özürlü mal etiketi ile satılabilecek. Reklamdaki şartları taşımayan ürünler de ayıplı mal olarak işlem görecek. Tüketici, 14 gün içinde ürünü iade ederek bedelini geri tahsil edebilecek. İndirimli satışlar ise 15 Ocak-1 Mart ve 15 Temmuz-1 Eylül arasında yılda iki kez yapılabilecek. Kapıdan satış yapmak isteyen şirketlerin 50 bin sermayesi ve kapıdan sözleşme yapma yetkisi alacak. Taslakta cezalar da artırılıyor. Yasaya aykırı hareket eden üreticilere 500 bin liraya kadar para cezası ve üretimlerin geçici süre ile durdurulması ilişkin yaptırımlar uygulanacak. Haksız Ticari Uygulamalar Kurulu oluşturulması ve her yıl üreticilere tüketici ödülü verilmesi de öngörüldü.Haber Kaynağı : Ajanslar / medya

 134. umut dedi ki:

  İcra Takibi Nedir?
  Alacaklının borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır..

  Haciz Nedir?
  Aşağıda ayrıntıları açıklanacağı üzere borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü aracılığı ile el konulması demektir. Halk arasında icra işlemlerinin tümünü kapsayacak şekilde kullanılmakta ise de haciz icra takibi işlemlerinin bir aşamasından ibarettir.

 135. umut dedi ki:

  Kredi karşılığı evini ‘ipotek’ ettirene iyi haber
  Nurettin KURT/ANKARA6 Ağustos 2012

  Ankara 11. Aile Mahkemesi, evini eşinin rızası olmadan “ipotek” ettirip, borç para alanları yakından ilgilendiren örnek bir karara imza attı. Hakim Mustafa Karadağ insaat halindeki evini “ipotek” ettirip borç alan ve borcunu ödeyemediği için evine icra takibi başlatılan kişinin “evini ipotek, gösterirken eşinin rızası olmadığı” gerekçesiyle ipoteğin kaldırılması yönünde karar verdi.

  Eşin rızası şart

  Mustafa T., Yenimahalle semtinde inşaat halindeki binada bulunan dairesini ipotek ettirip, A.G. isimli tefeciden aylık yüzde on faizle 2007 yılında 32 bin TL borç aldı. Mustafa T. borcunu ödeyemeyince, borç faizi ile birlikte 90 bin TL oldu. Alacaklı A.G. ipotek gösterilen dairenin satışı için Ankara 22. İcra Müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlattı.

  Karısı ‘haberim yoktu’ diye dava açtı

  Borçlu Mustafa T.’nin karısı Gülay T., “İpotek ettirilen dairenin, aile konutu olduğunu, ailenin inşaat bitene kadar kirada oturduğunu, rızası olmaksızın kocasının aile konutu olan evlerinin ‘ipotek’ ettirildiğini ancak icralık olunca öğrendiğini” belirterek kocası Mustafa T. ve alacaklı A.G. hakkında “ipoteğin kaldırılması” yönünde dava açtı.

  Kirada oturdukları yer aile konutudur

  Davalı A.G.’nin avukatları, “bahse konu dairenin ipotek gösterildiği tarihte boş olduğunu, tapuda aile konutu olduğuna dair bir kayda rastlanmadığını, ailenin oturmakta olduğu kiradaki evlerinin aile konutu olduğunu, inşaatı devam eden boş daireyi kullanmadıklarını” iddia ederek davanın reddini talep ettiler.

  Hakim: Eşin rızası alınmalıydı

  Davaya bakan Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi Mustafa Karadağ davacı Gülay T.’yi haklı bularak “ipoteğin kaldırılması” yönünde karar verdi.

  Hakim Karadağ 5 Temmuz 2012 tarihli kararını şu gerekçelere dayandırdı:
  “Kaldırılması istenen ipotek inşaatı devam eden yapı kullanılıp izni henüz alınmayan bölüm üzerine konulmuştur. Davacı ve ailesinin geçici olarak kirada oturup yine eski oturdukları yere taşınmaları, davaya konu edilen aile konutu olduğunun bir ifadesi, bir işaretidir. Netice itibariyle davaya konu olan bağımsız bölümün davacı Gülay T. ile davalı Mustafa T.’nin aile konutu olduğunu kabulde zorunluluk vardır. Eşin rızası olduğu kanıtlanamadı

  TMK’nın 193. ve 194. maddeleri uyarınca tapu maliki eşin aile konutu üzerindeki tasarruf yetkisi diğer eşin açık rızasına bağlı tutulduğuna göre diğer eşin açık rızası olmadan yapılan tasarruf işlerinde kesin hükümsüzlük söz konusudur.

  Davalı tarafından davacı eşin ipotek tesisi sırasında açık rızasının alındığı kanıtlanamadığına göre kesin hükümsüzlük nedeniyle davaya konu bağımsız bölüm üzerinde tapu maliki eş Mustafa T. tarafından diğer davalı ipotek alacaklısı A.G. lehine tesis edilen ipoteğin de kesin hükümsüzlüğü söz konusudur. Bu nedenle davanın kabulunü ve adı geçen ipoteğen kaldırılmasına karar verilmiştir.”

  diğerlerini göster daha azını göster

 136. mybaker dedi ki:

  slm arkadaşlar bugün beni citibank tan aradılar kredı kartı borcu için nasıl ödeme yaparsın diye sordular bende bankanıza ödediğim faizler yeter dedim dahada ödeyemem dedim avukat dosyanız 2009 yılında açıldığı için ev haczinde bir değişiklik yok dedi evinizi bulduğumuz zaman kaldırırız dedi bende yeni yasadan haberıniz yok sanırım dedim o yeni açılan dava dosyalarını kapsıyor dedi ve kapattı telefonu

 137. umut dedi ki:

  “avukatlık oyunları”

  3. Yargı paketinde yer alan “yeni icra iflas kanunu”na göre ev eşyalarının haciz edilemeyeceğine ilişkin hüküm bankaların tahsilatını vurunca, bazı banka avukatları vatandaşı oyuna getirmeye çalışıyor.

  Bugüne kadar, kredi kartı ve banka kredilerini daha çok, “eve haciz getiririz” diyerek tahsil etmeye çalışan bazı banka avukatları,aynı oyuna devam etmekte.

  Birçok banka avukatının ise “avukatlık oyunları” ile tahsilatlarını artırmanın yollarını aradığı belirlendi.

  Bunlar:

  1. Bazı avukatlar borçlu vatandaşlara, “Ev eşyaların haczi devam ediyor. Medyanın
  abartması” diyerek tahsilatlarına devam etmeye çalışıyorlar.

  2. Bazı avukatların da borç tarihinin 3. Yargı paketinin yürürlüğe girmeden önceki tarihte
  çlmasını gerekçe göstererek, “ev eşyalarını haciz” edebileceklerini söylüyorlar.

  GERÇEKLER:

  1. YENİ DÜZENLEMEYLA AÇIK BİR ŞEKİLDE HACZEDİLEMEZLİĞİN SINIRI ÇİZİLMİŞDİR.
  – Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun
  mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  – borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyalar haczedilemez (Para,
  kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç ve
  aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya hariç )
  – Borçlunun haline münasip evi
  – Öğrenci bursları

  2. HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA TABİ OLACAKTIR TBMM.KANUNLAR
  GENELMÜDÜRLÜĞÜ 3652 SAYILI YASA GEREKÇELERİ HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA
  TABİ OLACAKTIR

  YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN TAKİP İŞLEMLERİ
  Geçici 10. Madde yasanın yürürlük tarihinden önce yapılan takip işlemlerinin eski yasaya
  tabi olduğunu söylüyor.
  TAKİP İŞLEMLERİ
  Bir icra takibinde birden faz işlem vardır; takip talebi farklı işlemdir, ödeme emri farklı
  işlemdir, ödeme farklı işlemdir, haciz farklı işlemdir. Şimdi takip eski diye icra memuru
  banka üzerinden ödeme yapma yerine icradan ödeme yapmaya devam edebilir mi? Bu
  yasanın amacına aykırıdır.
  HACİZ İŞLEMİ
  Haciz sözcüğünün sözlük anlamı zapt etmek, zorla almaktır. Haciz işlemi ya fiili olarak
  yapılır, yada kaydı olarak.. Takip talebi ve ödeme emri haciz işlemini kapsamaz. Haciz
  işlemlerinin başlaması için takibin kesinleşmesi gerekir. Haczin yapılması ise fiili veya kaydı
  bir işlemdir. Yasanın yürürlük tarihinden önce böyle fiili veya kaydı bir haciz yapılmamış ise
  bu işlem yeni bir işlem olacaktır ve yeni yasaya tabidir.

  3. AVUKAT HACİZDE GÖREVLİ DEĞİLDİR,
  Evde yapılacak hertürlü haciz işleminde icra memurları sorumlu olacaklardır. Artık Yargıtay
  4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz
  mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı
  gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir

  4. icra ve iflas dairelerince verilen kararların gerekçeli olarak tutanaklara yazılması hükmü
  getirilmiştir. Bu hüküm gereğince, icra memurunun yapacağı değerlendirme sonucu bir
  şeyin haczedilip haczedilemeyeceği konusundaki kararını gerekçeli olarak verecektir.
  Böylece icra memurunun keyfi kararlar vermesinin önlenmesi ve denetim kolaylığının
  sağlanması amaçlanmaktadır.” İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak
  tutanaklara yazılır.”

  GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANAN KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLECEK CEZADA 6352 SAYILI
  KANUNDA YENİDEN DÜZENLEMİŞTİR
  MADDE 86 – 5237 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
  değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “(1) Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar
  sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi,
  beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve
  davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde
  görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya
  yönlendireceği kişiye menfaat temin etmişolması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.”

 138. umut dedi ki:

  KREDİ KARTLARI ÇILDIRTMAYA DEVAM EDİYOR

  İstanbul Maltepe’de Mahide Ç.(33) 2008 yılında boşandığı 13 yıllık eşi Esat Selçuk Ö.,(54) arasında kart borcu yüzünden kavga çıktı. Esat Selçuk Ö. eski eşinin kredi kartlarını kullanıyor, ödeme yapmıyordu.
  ÇOCUĞU KOLUNDAN YARALANDI
  Mahide Ç.’Bu ne kadar borç’ diye sorunca Esat Selçuk Ö., ustura ile çocuklarının gözü önünde, eski eşini vücudundan ve başından yaraladı. Bu sırada 12 yaşındaki D.Ç., babasına engel olmak istedi fakat o da babasının elindeki usturayla kolundan yaralandı.

  diğerlerini göster daha azını göster
  ————————————————

  KOCASININ BORCU İÇİN SIRTINDAN VURULDU
  Adana’da, 2 kardeş, alacakları olduğunu iddia ettikleri 50 yaşındaki Veli Şahin’in eşi 45 yaşındaki Sevim Şahin’i tabancayla sırtından vurup ağır yaraladılar
  04 Ağustos 2012 – 19:25
  Yazı Boyutu:

  Yaralanan kadının şüphelileri 2 gün önce şikayet ettiği ileri sürüldü.
  Olay, saat 17.30 sıralarında Merkez Seyhan İlçesi’nin Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sevim Şahin’in eşi Veli Şahin, Adana’daki işleri bozulduğu için yurtdışına çalışmaya gitti. Nerde çalıştığı açıklanmayan Veli Şahin’den alacağı olduğunu iddia eden Emin G. ile kardeşi Özgür G., paralarını istemek için Sevim Şahin’in evine gitti. Şahin, alacaklarını isteyen 2 kardeşe, “Elinizde senet mi var? Ne bileyim eşimin size borçlu olduğunu. Çekin gidin. Benim bir daha da kapıma gelmeyin” diyerek kızdı. Bu duruma öfkelenen Özgür G., üzerinde taşıdığı tabancıyı çekerek arkasını dönüp evine giden Sevim Şahin’i sırtından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Şahin, yakınları tarafından Adana Devlet Hastanesi’ne götürülüp tedaviye alındı.
  Hayati tehlikesi devam eden Sevim Şahin’in, 2 gün önce evine gelen ve olayın faili olan kardeşleri kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğu ileri sürüldü. Karakolda ifade veren Emin G., ve Özgür G.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis kayıplara karışan 2 kardeşi arıyor.

  diğerlerini göster daha azını göster

 139. umut dedi ki:

  TEFECİLİK HORTLADI

  Prof. Dr. Korkmaz, “Banka faizleri yüksek olduğu için insanlar tefecilerden para alıyor. İnternet bankacılığındaki artışın nedeni bu” dedi

  Finansmana ihtiyacı olan vatandaşın daha önce kontör bank ve kuyumculardan altın alarak borcunu çevirme yöntemine internetten borç verenler de eklendi.

  Bankalar Birliği’nin internet bankacılığı verileri de durumu teyit etti. İnternet Bankacılığı verilerine göre 2009 yılıHaziran ayında internetten yapılan başkasının kartına ait borç ödeme miktarı 506 milyon lira iken, bu rakam Haziran 2012’de yüzde 143 artışla 1 milyar 230 milyon liraya yükseldi.

  Para transferi şahlandı

  Aynı durumpara transferi kaleminde de yaşandı. 2009’da üçüncü şahıslara yapılan para transferi adedi 6 milyon 946 binden 2012’de yüzde 146 artışla 17milyon 64 bine çıkarken, üçüncü şahıslara transfer edilen para miktarı yüzde 325 artışla 18 milyar 549 milyon liradan 78 milyar 840 milyon liraya ulaştı.

  Piyasa uzmanları ve akademisyenlermevcut bankacılık sistemi içerisinde internet bankacılığının yüzde 10’larda olmasına karşın üçüncü şahısların kredi kartına ödenen paranın ve transfermiktarının yüksek olmasını tefecilerin sistemegirmesi şeklinde açıkladı.

  Kullanıcı sayısı az arttı

  Başkasının kartına borç ödeme miktarı ve üçüncü şahıslara yapılan para transferlerindeki artışlar yüzde 100’ün üzerinde gelişim gösterirken aynı dönemde internet bankacılığını kullanan aktif kullanıcı sayısında yüzde 60’lık artış yaşandı.

  2009’da 5 milyon 592 bin 555 olan aktif kullanıcı sayısıHaziran 2012’de 8 milyon 923 bin 448 oldu.

  Borç sarmalına dikkat

  Akademisyenler verilerdeki artışın sadece eşe dosta yardım şeklinde açıklanamayacağını belirterek tefecilerin insanların kredi kartı borçlarını internetten ödemeye başladığının göstergesi olduğuna dikkat çekti. EkonomistUğur Civelek, internet bankacılığı kanalı ile yapılan işlemlerin toplam bankacılık işlemleri arasında yüzde 10’luk dilimin üzerine çıkmadığını kaydetti.

  Civelek, “Yine de üçüncü kişilere yapılan para ve borç ödeme transferlerinde artış olması yakından izlenmesi gereken önemli bir veri olarak dikkat çekiyor. Rakamlar bize internettekomşununborcunuödemeye başladığımızı gösteriyor. Bu da borç sarmalının önlem alınmazsa giderek artabileceğine işaret ediyor” yorumunda bulundu

 140. umut dedi ki:

  VATANDAŞ BORCUNU BORÇLA KAPATIYOR Tüketici kredileri yüzde 154 artışla 171 milyar TL’nin, kredi kartı borçları da 58 milyar TL’nin üstüne çıktı

  İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) “Tüketici Kredileri ve Borçların Türkiye Panoraması” adlı raporuna göre vatandaş, kısa vadeli nakit sıkıntısına çareyi “Banka kredisi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı”nda buldu.

  Rapora göre, vatandaşların kullandığı toplam tüketici kredileri son beş yılda yüzde 154 artışla 172 milyar liraya ulaştı. Bankaların kredili mevduat hesapları ise aynı dönemde ikiye katlanarak 4 milyar lirayı geçti. kredi kartı borçları ise beş yılda iki katından fazla artış göstererek 58 milyar lirayı aştı.

  Büyümenin üstünde artış
  Tüketici kredisi artış oranları, ekonominin genel büyüme trendinin de üzerinde. Tüketici kredileri kullanımında 2008 yılında, yüzde 22.9, 2009’da 12.3, 2010’da 38.4, 2011 yılında da yüzde 30.5 artış olurken, tüketici kredilerinin 2007’nin dördüncü çeyreği ile 2012’nin birinci çeyreği arasındaki dönemde toplam artış oranı yüzde 154.1’e yükseldi. 2007’nin son çeyreğinde kullanılan tüketici kredisi tutarı 67.

  diğerlerini göster daha azını göster

 141. gül dedi ki:

  sitede daha önce böyle bir bilgiye ulaşamadığım için neyle karşılaşacağımı bilmiyorum izninizle sorumu açmak istiyorum şu anda elimde 2 gün önce gelen , avukatın göndermiş olduğu

  icra ceza mahkemesine
  şikayet eden:…
  vekili…
  kabahatli:…
  suç: taahhüdü ihlal


  sonuç:kabahatlinin iik’nın 340. maddesi gereğince takdiren üç aya kadar tazyik hapsine ve mahkeme masraflarıyla ücreti vekaleten kabahatliye yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygılarımla talep ederim.
  ve altında da duruşma gününü aldım yazılı ve sadece avukat tarafından imzalanmış kağıt var

  şu anda yakalama emri çıkmış mı demektir ve bundan sonra başımıza neler gelecek
  tekrar teşekkür ederim.

  • sargoz dedi ki:

   Gül Hn. Merhaba,

   Bence çok önemli bir noktadasınız. Şimdi, öncelikle yakalama falan yok, boşverin bu noktayı korkmayın .

   Avukat dilekçe vermiş, mahkeme size ekli dilekçe ile duruşma gününü bildirmiş olması lazım. Tebliğ edilen resmi zarfın üzerinde yazar. İnceleyin.

   Sonra kendinizi mahkemede savunup beraat etmeye çalışacaksınız.

   Ama önce inceleyin…

 142. gül dedi ki:

  cevabınız için teşekkür ederim erdal bey.peki eşimi yakalamak için eve geldiklerinde eşimin nerede olduğunu sorduklarında ne yapmalıyım sonuçta ben yerini biliyorum, eşimin cep telefonu da açık.bir de yakalandıktan sonra benim gidip ödeme yapıp eşimi çıkartma imkanım var mıdır.

  • erdal dedi ki:

   Eşinizin yerini bilip bilmemek veya söylememek sizin adınıza bir suç teşkil etmiyor artık bilmediğinize dair biseyler söylüyeceksiniz artı borçu kimin ödediğinin önemi yok yeterki suça konu olan dosya kapansın eşiniz yakalansa bile hemen salıvenilir

 143. bedo1905 dedi ki:

  slm arkadaşlar ben bulunduğum mersin il icra müdürlüğünü aradım yeni icra yasasıyla ilgili bilgi almak istiyorum dedim.icra müdürlüğündeki kişi aynen şöyle söyledi bizimde tam bir bilgimiz yok bize yazı gelmedi daha diye salladı beni aranızda mersinde icra müdürlüklerinde icralarda yeni yasamı uygulanıyor eski yasamı uygulanıyor bilgisi olan varmı

 144. gül dedi ki:

  siteyi uzun süredir takip ediyorum çok faydalandım emeği geçen herkese teşekkür ederim.bir sorum olacaktı eşime taahhüdü ihlalden hapis kararı çıktı eşim şehir dışında çalışıyor adresimiz belli ve çocuklarımla birlikte ben evdeyim eşimi almak için eve gelirlerse ne yaparlar? eşim yakalanırsa borç ödendikten sonra bırakılır mı? saygılarımla.

  • erdal dedi ki:

   Eşinizi bulamadıkları sürece sizin evinize gelir gelir giderler borç ödendiğinde yakalama kalkar

 145. umutufuk0934 dedi ki:

  SUCLU  HEPIMIZIZ……

  Yasalarımız artık modern cagın gerektırdıgı sekılde duzenlenmektedır.

  Dıger ulkelerın yaptıgını bız neden yapamayalım,
  çekin ne oldugunu hepımız bılırız.genellıkle tıcarı haytta kullanılmaktadır.bır ınsanın alıs verıs yaptıgında uzerınde nakıt bulunmadıgı zaman nakıt yerıne vermıs oldugu evrak.yanı pesın alıs verıslerde kullanılmakta.pekı ulkemızde nasıl kullanılıyor?
  Tıcaret yapılıyor,ben daha cok satayım mantıgı ıle 6ay, 12ay hatta 24ay vadelı cekler kullanılıyor.karsıdakı kısının neyıne guvenerek bukadar vade yapılıyor.amacının dısında kullanılıyor.pekı çek alınan fırma batarsa batarsa ne oluyor onca yapılan satıs gume gıdıyor.elındekı urunde gıdıyor sonrasında bu urunlerı verenler darbogaza gırıp borclu hale gelıyor,ıcra dosyaları acılıyor.alacaklı ıken borclu oluyor.yada alacagını alamıyor ugrasıyor.kendı sonumuzu ıyı yada kotu hazırlamak ınsanların kendı elınde.halbukı çek amacınca kullanılsa yada pesın satıslar olsa dıger ulkelerde oldugu gıbı kımse magdur olmaz.hatırlarmısınız eskılerde marketler yokdu.kucuk bakkallar vardı alır yazdırır sonra oderdın.Dendıkı marketler acılacakmıs,hersey olacakmıs,pazarlık yapılamıyacak,ustelık pesın alıs verıs olacakmıs.olmaz oyle sey vade olmazssa yurumez vs. Gıbı her kafadan ses cıktı.ne oldu sımdı hertarafda acıldı sayısı belırsız hepsıde cok ıyı ıslemekde.Ustelık ya bu hafta para verırmı,yok bu ay odermı derdı olmadan.
  Gelelım konut kıralarına yuzde 80 kontrat yapmıyor yapsada noterde onaylamıyor.vergı kacırmak ıcın gercek degerını yazmıyor.sonrada odenmeden kacan oldugunda veryansın edıyor.halbukı kanunlarımız dogrultusunda hareket edılse herkez kendını guvenceye alsa bu sorunlar yasanmaz.
  Insanların arasındakı dolandırıcılarda zamanla yok olur.
  Dıger ınsanlarada suclu gozuyle bakılmaz.
  Icra kalkarsa,hapıs cezası kalkarsa ne yapacagız nasıl borclarımızı alacagız.bunlar yaptırım gucu deyıp bastan yasalara uymadan hareket edıp sonradan yasalara sıgınmakmı dogru.yoksa basdan yasalar dogrultusunda hareket etmekmı dogru.

 146. cenek dedi ki:

  selam arkadaşlar sorum olacak şimdi eve icra geldiginde ne yapmamız gerekecek sonuçta icra yapamayacaklar ama genede gelecekler tutulartı tutanagı imzalamamızmı gerekir yoksa hiçbirşeye imza atmayalımmı

 147. umut dedi ki:

  Baska bir sitede bir arkadasımızın paylasımı,

  Evime 2 hafta once 2 kez icra geldi. 1. de odeme yapin esyalari kardiracagiz dediler. Hemen alin dedim. Ama yok pahasina satilir, cok kotu olur gibi seyler soylediler ama ben direk olarak hemen kaldirin dedim. Peki o zaman size yediemin olarak birakalim dediler. HAyir, hemen kaldirin, istemiyorum dedim. O zaman avukat takipcisi bu ilk kez oldugu icin islem yapmayalim dedi. Icra memuru genc kiz esyalari yazdi. Laptopuma 400 Lira yazdi. Dedim hemen sana bunu 200 Liraya satayim. Hatta kablosuz mouse ve kulaklik hediye dedim ve kiz guldu. Yazmamiz lazim dedi. Ben ogretim uyesiyim ve insanlari anlarim cunku yillardir bir suru kisi taniyoruz siniflarda. Her ikisininde hareketleri normal degildi. Rahat degillerdi. Cikarken icra memurunun adini sordum ve takilarak soyledi. Iste aslinda 1 de calisiyormusta su an 16 ya yardim ediyormus gibi seyler. Avukat elemani ofise gelin ve tutanagin 1 kopyasini alin dedi. Tamam dedim ve gittiler. Ertesi gun dosyadaki tutanagin kopyasini almak icin gittigimde avukat elemanini orada gordum ve panikledi, ne yapiyorsunuz burada, ofise gidin orada size yardim ederler falan dedi. Once tutanagin kopyasini alayim dedim ve hemen tamam ben simdi alirim sizin icin dedi ve 2 dakika sonra geldi ve henuz dosyaya islenmemis dedi. Tamam dedim ve ayrildim. 1 hafta sonra gittim ve dosyayi cikartim ve orada calisan memur bu dosyada tutanak yok, hatta hacize gidilme talebi bile yok dedi. Anladiginiz gibi icra memuru ve avukat anlasip sanki gercek haciz gibi bir icra memurunu evime yollayip baski yapmaya kalkiyor. Ama biz cok okuruz ve herseyi biliyoruz tabii ki. O yuzden evimde herseyi yapmalarina izin verdim sonucunu gormek icin. Gercekten cok yazik. Bu nasil kanunsuzluktur. Evime icra memurunu gorevi ( bayani icra dairesinde gordum ve gercek icra memuru) disinda getirmek ve esya kaldirmak ile tehdit etmek, esyalari ve degerlerini yazip gitmek

 148. umut dedi ki:

  ADALET BAKANLIĞI İCRA DAİRELERİNE GENELGESİNİ GÖNDERDİ VE GEÇİCİ 10.MADDENİN SADECE TAKİP İŞLERİ İLE PARASAL ALAKASI OLDUĞUNU BİLDİRDİ

  Geçici 10. Madde yasanın yürürlük tarihinden önce yapılan takip işlemlerinin eski yasaya tabi olduğunu söylüyor.
  TAKİP İŞLEMLERİ
  Bir icra takibinde birden faz işlem vardır; takip talebi farklı işlemdir, ödeme emri farklı işlemdir, ödeme farklı işlemdir, haciz farklı işlemdir. Şimdi takip eski diye icra memuru banka üzerinden ödeme yapma yerine icradan ödeme yapmaya devam edebilir mi? Bu yasanın amacına aykırıdır.
  HACİZ İŞLEMİ
  Haciz sözcüğünün sözlük anlamı zapt etmek, zorla almaktır. Haciz işlemi ya fiili olarak yapılır, yada kaydı olarak.. Takip talebi ve ödeme emri haciz işlemini kapsamaz. Haciz işlemlerinin başlaması için takibin kesinleşmesi gerekir. Haczin yapılması ise fiili veya kaydı bir işlemdir. Yasanın yürürlük tarihinden önce böyle fiili veya kaydı bir haciz yapılmamış ise bu işlem yeni bir işlem olacaktır ve yeni yasaya tabidir.

  GEÇİCİ MADDE 11’e göre
  “Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.

  (bir hukuk sitesinden alıntı)

 149. umut dedi ki:

  Değerli bir arkadaşımızın paylaşımı:
  sevgili arkadaşlar herkese iyi akşamlar…..

  bugün öğleden sonra hafta sonu tatili için istanbuldan baba ocağım Eskişehir’e geldim…
  sevgili arkadaşlar aile dostumuz babamın eski avukatlarından biri de babamı ziyarete gelmiş, bende tam üstüne geldim…hoş sohbet…sonra ben hani sitemizde bir arkadaşımız vardı eskişehirde 7.icrada mesut adında bir icra müdürü, vahşice icralarına devam ediyormuş deniliyordu…o aklıma geldi ve sordum….

  senem hanım dedi , burada fırtınalar esiyor….6 icra müdürünün görevine son verilmek üzere…şu an görev harici tutuluyorlar….haklarında acayip şikayetler var….meslekleri sona erecek…eee tabi kafalarına göre haciz yapmak neymiş gördüler….

  gerçekten sevgili arkadaşlar bu söylediklerimi eskişehirli arkadaşlar mutlaka sorduklarında öğrenecekler…durum aynen böyle imiş…artık öyle kafalarına göre haciz yapanlar aynen hiç taviz verilmeden şutlanacaklarmış….

  bu güzel haberi buradan sizlere duyurmak istedim…çünkü endişesi olan arkadaşlarımız vardı….bakanlık artık kesinlikle ihraç edecekmiş….öyle yasa dışı hiçbirşey yapamayacaklar…zaten bana göre böyleydi ama şimdi somut olarak böyle….eskişehirli arkadaşlarım artık rahat olsunlar…bakın altını çizerek söylüyorum zaten yapamazlardı ama haklarınızı arayamak zorundaydınız..ama artık bu ortam da değişti….
  eskişehir icra müdürlükleri hakkında çok fazla şikayet oluşmuş….bu arada avukat bey zaten 10 günden beri ihtiyati haciz harici hiçbiryere gidilmiyor…talep de yok dedi….

  bu bilgi ile sizleri Eskişehirden saygı ve sevgilerimle selamlıyorum….

  hoşçakalın….

  seker765

 150. umut dedi ki:

  Sn. Av Bülent,

  Tekrardan paylaşımınız için teşekkürler,yayınlamış oldugunuz yazıyı okudum karanlıklara ışık olmuşsunuz.

  Sızı tebrık edıyorum bu kadar ugrasıyı,bukadar emegı,ıkı parca esya ıcın harcamızssınızya.
  Bende sandımkı borclunun vıllası var altın kaplama esyaları var paha bıcılemez koltukları var.bunları alıp hemen borcu kapatacaksınız. gercegı boyle bır borclu olsabıle …………ulaşılmaz.

  Sızın ugrastıgınız borclunun Olsa olsa ıkı parca esyası vardır aılesının kullandıgı,.satsan satılmaz atsan atılmaz.

  Halen bu devırde esyalara tapıp, borcun odenmesı ıcın degıl ,menfaat ıcın ugrasanlar varsa onlarında kendıne gelmesı lazım artık. gerceklerı kabullenmeliler.
  Diyeceksinizki benim işim bu,hayır sizin işiniz alacaklıyı düşünerek borcu tahsıletmek yol göstermek.Yolları tıkayarak ıkı parça esyayı haczedıp alacaklıya,yaptım haczımı gersıni o dusunsun demek değil.Alacaklı ne kazandı,hiç.Peki siz?
  Asla size işinizi öğretmiyorum ne haddime.

  Yapılan bir yasa var Bakanımz tarafından açıkca söylenen söz var “Bundan sonra” diye başlıyor.”lüzümlü ev eşyaları haczedilmeyecek” diye devam ediyor.

  Bugun devletımızın bıle esya haczını kaldırdıgı bu donemde, bunu kabullenmeyıp,ılerı degıl gerı gıtmek ıcın caba sarfetmenız ınanılmaz.

  Suna benzıyer arabaya bınmek yerıne at arabasına bınmeyı tercehetmek gıbı bırsey.

  saygılarımla

  • Av.Bulent dedi ki:

   Umut bey hani bir avukat olarak yazında sitede genellikle tepki ile karşılaşıyorum ancak sunu bilin çok samimi söylüyorum hic bir avukat muhafaza yapmaktan zevk almaz hatta bizim de işimize gelmez uygulamada da zaten belki 50 tane dosyadan bir tanesinde muhafaza talep ediyorduk bizim sıkıldığımız yanlış bulduğumuz şey borcun odenmesinin tamamen borçlunun insiyatifine ve borçlunun borç ödeme alışkanlığına bırakılmış olması ödemediğinde hic bir yaptırımının kalmamış olmasıdır. Cebir icra dir icra hukukunun adı yani devlet eliyle hakkın yerine getirilmesi bunun sadece haciz boyutu yok cebir icra sayesinde kırayı uzun süredir ödemeyen kiracınızı devletin bu gücü sayesinde tahliye edebiliyoruz ornek olarak. Yani sonuc olarak tabii ki borçlunun hatta Borclu da demek yanlış her insanın onurlu yasam hakkı borcun ödenmesinden değerlidir ancak yeni kanun Borclu lehine iki taraf arasında bir dengesizlik oluşturduğu kanaatindeyim. Yani çok haklısınız muhafaza yapilan cok az dosyada dosya borcu ödeniyor. Ama dosyaların yani kapanan dosyaların büyük bir cogunlugu da borçlunun herhangi bir yaptırılma karsı karşıya kalmayayım diye kapattığı dosyalardir. Zaten biz illa da muhafaza yapalım buzdolabı kaldırmalıyım bu çamaşır makinesi bana çok Kazım diye yanıp tutuşan insanlar değiliz. Belki bunun yerine başka bie yaptırım da dusunulebilirdi o da olabilir. Hakkınızda icra takibi olan birisi gibi düşünmeyin bir şahıs firmasında uzun yıllar çalıştınız adam kapatıyorum kardesim isler bozuk dedi çıktı gitti kıdem tazminatımızda ilgili dava actık ve kazandık diyelim her isin sonu icra en nihayetinde yani bu parayı davalı dam alamazsak onun insiyatifine bırakırsak bu adalet sağlanmış olacak mıdır. Yani sadece Karsı tarafı banka olan icra takipleriyle sınırlı düşünmeyin bence. İyi günler

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    Bülent bey.

    Öncelikle şunu iyi tesbit etmemiz lazım.Biz haciz işlemleri dursun kimse alacağını alamasın borçlu borcu ile birlikte rahatça yaşayıp borcunun üstüne sünger çeksin demiyoruz.
    Bizim anlatmak istediğimiz şu anda çıkarılmış olan kanuna çok uygun bir söyleşi.Yani evde belki hiçbir kabahati olmayan evin hanımının,çocuğunun rahatsız edilmesinin bir anlamı varmıydı.Bilhassa çocukların nasıl bir travmaya girdiklerini tahmin edebiliyormusunuz.
    Borç bugünden yarına malesef piyango tutmadıktan sonra ödenmesi mümkün değildir.Bunu herhalde mesleğinizin icrası sırasında sizde müşahade etmişsinizdir.
    O zaman bu borçlu kişilerin ailelerini rahatsız etmek sizlere (Sizi tenzih ederim) zevk veriyorsa böyle düşünen icra avukatarının topluca psikoloklara başvurmasını tavsiye ederim.
    Zira hiç suçu olmayan insanların kullandığı eşyaları alyorsunuz ve daha önce size ithafen yazdığım yazıdada okumuş olduğunuz gibi hiçbir işe yaramadan ve bu borcu ödemeden sonunda üstüne sünger çekiyorsunuz.Benca etki tepkiyi doğurur.Açık söylüyorum benim evimden eşya kaldıranın borcunu ömrüm boyunca birdaha düşünmem ve ödemem.
    Verdiğiniz örnekde haklısınız.Ben 1999 yılında işyerimi kapattığım zaman tüm borçlarımı ve çalışanlarımın tazminatlarını ödemek için 3 şajsi arabamı satarak arabasız gezdim.Elbette kötü niyetli olanlar vardır.Zaten kötü niyetliden zınnık almanız mümkün değildir.
    Eski bir milletvekili olan bir ahbabım (ismi lazım değil) bir bankaya olan çok büyük bir borcu için bana şu lafı etmiştir.Ne zamanki bu borç 1 çift ayakkabı parası olacak işte o zaman ödeyeceğim.
    Bu kişi hala yaşıyor ve pek yakında da evladını evlendirdi.
    İşte peşine düşmeniz gerekenler onlar.Onların buradaki yazılanlardan haberleri bile yok.Zira onlar neyin nasıl yapıldığını gayet iyi biliyorlar.İşte peşlerine düşmeniz gerekenler onlar.Buradaki kişiler inanın kendilerini bile zor savunuyorlar.
    Bu yüzden savunmasız insanlara saldıran icra avukatlarının muayeneden geçmeleri gerektiğini söylüyorum.Ancak şunu iyi bilin.Gerçekten normal evlerden haciz işlemi tamamen bitmiş olup yeni kanuna aykırı haciz yapanlar hakkındada soruşturma yapılmaktadır.Adliyelerdeki avukatlar hakkında şikayet alan savcılar da bu icra avukatları hakkında şikayetlerin arttığını ve yanlış işler yaptıklarını ifade etmektedirler.
    Belki biraz uzun bir yazı oldu ama sizin iyiniyetle hareket etmek istediğinize inandığım için birşeyler katmak istedim.Sağlıcakla kalın.

   • umutufuk0934 dedi ki:

    Sn.Av.Bülent Bey

    Ben bir genelleme yaptım,herkez bir değil ne borçlu nede avukat.Sizde çok iyi biliyorsunuzki eskılerde bu hacızlerden bir cok kısı usulsuz kazanç sagladı.Peki borçlu borcunu ödeyebildimi,alacaklı alacağını alabildimi hayır.Ardaki kötü niyetlıler kazanç sağladı.Günümüze gelindiğinde esyalar para etmeyınce artık yavas yavas hacızde ortadan kalkmaya basladı.Tabıki herkez menfatı dogrultusunda hareket etmıyor,kanunları uyguluyor.Yenı yasa ıle simdiye kadar borçlunun ve alacaklının menfeatları gözetilmeden kazanılan haksız kazançlar ve yanlış uygulamalar ortadan kalkıyor.
    Sanrım sizde benım gıbı düşünüyorsunuz; yani :
    İnsanların esyalarını alıp yasam mücadelelerine bırkez daha darbe vurmak yerıne,
    İnsanları hapishaneye tıkıp çalışmasını engellemek yerıne,
    daha ekonomık yaptırıcı bir sıstem olmalıkı insanlar hem günlük hayatını sürdürsün hemde borçlarını ödeyebilsin.Böylelıkle borçlu ile dolandırıcı kendılıgınden ayrılmış olur.
    Pırım konusu yada buna benzer konular ıse bunlarda zamanla duzelecek.bakın pırımlerın fona aktarılması gıbı durum sozkonusu.

    Sn.Bülent Bey göreviniz icabı bır cok olayları canlı yasamıssınızdır,Bense olaya bırazdaha kuş bakışı bakıyorum.Biliyorsunuzkı en dogru seyler yukarıdan bakıldıgında görünür.
    Ben 38 yıl yurtdısında yasadım ve orada dogdum orada üniversiteyı bıtırdım.Belkı bılırsınız oralarda devlete baglı yabancılar burosu mevcut,orada goreve basladım.Bızlerde orada bırcok yabancıların hakkını korumak veya yol gostermekle ugrasmaktaydık.Oradakı hukuk sistemı nin uygulanması ıle Ülkemizdei hukuk sıstemının uygulanması arasındakı farkı görünce çok üzülüyorum malesef.Tabıkı bazı kısılerın.
    Ben 38 yıl içersinde orada hıc bır avukattan “borçluyu içeri attırdım gerısı benı baglamaz ,hacızde yaptım.parama bakarım” cümlesini duymadım.Yada kendılerıne göre yasayı yorumlayıp işlem yapıldığını.Bır cok hukuk sıtesını ınceledım malesef orada hukukla ılgılı cok az bılgı paylasılmıs genelde,bazı avukatların sevın cıglıkları mevcut,nekastettıgımı bılıyorsunuz.Boyle bır durumda halkımızın nasıl avukatlara sıcak kanlı davranmasını beklersınız.
    Bızlerde bırcok avukat tanıyor ve yardımlasma yapıyoruz.hepsıde hukukun ustunlugune ınanmakta,sımdı hukuk sıtesınde o tarz yorumlar yapan bazı kısılerle karsılastırdıgımda,tekrardan uzuluyorum.
    Sanırım sizde benı anlıyorsunuz
    teşekkürler

 151. çilekeş dedi ki:

  içra dan dolayı çok yuva yıkıldı ama yeni yasa umarım bunların önüne geçek avukatlar dan çok çektım avk lar çok acımasız onlarda insani duygu yok ALLAH onları ıslahetsin

 152. umut dedi ki:

  BİR BORÇ ANCAK ÇALIŞARAK ÖDENİR HAPSANEDE YATARAK DEĞİL.
  IKI PARçA ESYA ILE HIÇ DEĞİL.

  SİZCE ALACAKLIYI YADA BORÇLUYU DÜŞÜNEN VARMIYDI?

  BAKIN NELER DEĞİŞİYOR :
  3.yargı paketinin kabul edilmesiyle borçluların insan gibi yaşam içersinde borçlarını nefes alarak ödemisi pilanlandı ve uygulamaya geçirildi.Aslında bu yasa ile alacaklılar içinde bir güzel gelişme.Artık borçlu borçlarını resmi bir şekilde icra dairelerinin hesaplarına yatıracaklar ve alacaklı bu parayı tahsis etmişolacak.Bazi kisilerin daha önceden oluşan birtakim kanundişi uygulamalarininda önüne gecilmis oldu.

  Öyle bazı zihniyetler vardıki aramızda Kendi menfaatleri doğrultusunda ne alacaklıyı nede borçluyu düşünmüyorlardı.

  Kendinizi biran alacaklı olarak düşünün;
  Eski yasanın uygulandığını düşünün.Avukata gidiyorsunuz konuyu anlatıyorsunuz ve dosyanız açılıyor.Buraya kadar her şey normal.Sonrasında borçluya ihbar gidiyor,malvarlığına bakılıyor,ev esyasına haciz yapılıyor ve depoya gidiyor.Bütün bu işlemler birer masraf.Peki bu masrafları kim ödüyor?borçlunun hanesine yazılıyor ayrıca alacaklıdan para isteniyor giderler için.Borcuna borç katılıyor ve alacaklıyada bir fayda getirmiyor.Borçlu mecburiyetten eşya alıyor,dolayısı ile dosyasına ödeme yapamıyor.Yaşaya bilmesi için buzdolabına ihtiyacı var.Bununla birlikde borçlu bırde taahhütten hapse girdiğinde bu borç nasıl ödenecek.Sen insanın özgürlüğünü elinden almıssın,ailesini elinden almissın,çalışmasını elgellemissin peki neden.Cinayetmi işledi,tecavüzmü etti,vatan hayinimi ne yaptı?.Suçlu değil BORÇLU. Bir borç ancak çalışarak ödenir.Yatarak değil.

  Birde bunların dışında yasaya uymayan yasaları kendi menfaatleri doğrultusunda kullan bazi kişiler var,bunlarda şöyle bir yol izliyor.Haczedilen eşyalar üzerinde (TAŞINIR YADA TAŞINMAZ) para kazanıyorlar.Bunun için iki yol izliyorlar.Belki daha fazla….
  -Eşyalar için satış isteniyor.Tabı bundan ne alacaklının nede borçlunun haberi oluyor.Kendi bildikleri kişiler tarafından satış gerçekleştiriliyor ve herkez yoluna.
  -Diğeri satış istemiyorlar haciz süresi doluyor tabı kımse bılmıyor.Depoda bir sekılde satılıyor (elden çıkarılıyor).Tabi yine kimsenın haberi yok.
  Evet siz alacaklıydınız ne oldu bu sistemde borcunuzu alamadığınız gibi bazı kişileri zengin ettiniz.Sizin üzerinizdende para kazandılar.3.yargi paketi ile buna benzer kanundisi hareket edenler önlenmis olacak.

  Diyelim borçlusun,
  borcunuzu ödemek istiyorsunuz.fırsat vermiyorlar piskolojık baskı uyguluyorlar,tehdit ediyorlar,ödedikce borç artıyor,faiz üstüne faiz biniyor.Birde bunlar yetmiyor gibi eşyalarınız haczediliyor taş devrinde yaşanmanız söyleniyor.Bir buzdolabı olmadığından çocuklarınız gıda zehirlenmesi ile karşılaşıyor hayat mücedelesi başlıyor.Eşya almanız gerekiyor varınızı yogunuzu bir buzdolabı harcıyorsunuz.Taahhüt imzasından dolayı hapse giriyorsunuz.Borçlar birikiyor aileniz dağılıyor,hayata isyan ediyorsunuz.Okurken bile stresi girdiniz dimi.
  Bütün bunlar kimin için ne Alacaklı nede borçlu için.

  İşde aşağıda gazetelrden alınmış bunlara birkaç örnek,

  Adana Adliyesi’nde, icralık malların satışı için yapılan ihaleye fesat karıştırdıkları ileri sürülen biri avukat, biri icara daire müdürü olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
  Yapılan araştırma neticesi 2 trilyona yakın fiyatla satışa çıkarılan taşınmazın 843 bin 500 TL’ye alındığı tespit edildi.

  Bursa’da icra mallarını deposunda emanete alan yedd-i emin A.E., milyarlık mallarla kayıplara karıştı. İcra ücretlerini ödeyen mağdurlar mallarını almak için geldiklerinde boş depo ile karşılaşınca soluğu savcılıkta aldı.

  (alıntı)

 153. umutufuk0934 dedi ki:

  Sn. Bedo,

  Sıtede bu konu ıle ılgılı acıklamalar va yasananlar anlatılmıs olmasına ragmen,ısrarla ınat etmekdesınız.

  Kıme ınanmak ıstersenız ınana bılırsınız.bu sızın dogal hakkınız.
  Inanmak ıstedıgınız ıkı yolunuz mevcut.

  1. Yenı yasada eskı ve yenı dosya ayırtetmeksızın yapılacak her ıslem yenı yasaya gore olacakdır.

  2. Konustugunuz avukata ınanmak.

  Nasılsa evınıze henuz hacız yapılmamıs tekrardan geleceklerdır.
  Ozaman sorunuzun cevabını net bır sekılde almıs olacaksınız

  • bedo1905 dedi ki:

   sn umut
   bey ben size inanmasam zaten siteye girmezdim.benim merak ettiğim şu icradan gelipte eski yasayı uygulamaya çalışırlarsa ne yapmam gerektiği çünkü bizim burdaki icra müdürlüğü yasalardan bayağı bi geri kalmış.onun için ısrarla sordum size

   • umut dedi ki:

    Sn. Bedo,

    Öncelıkle yenı yasanın tam metnının cıktısını alarak evınızde saklayın.Birde Sayın Celal Beyın yayınlamıs olugu yazılar var bunlarıda saklayın.Gelen icra memuruna gereklı acıklamayı yaparsınız.Aksını ıdda eder ılllada esya alacagım derse polıs cagrın ve tutanak tutturun ardındanda sıkayetcı olun.Asagıdakı yazıyı ıyı okuyun keyfı davranan yasalara karsı gelenler hakkına yapacagınız ıslemler bulunmaktadır.

    AYNI AMAÇLA KULLANILAN EŞYANIN BİRDEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA

    Bu maddeye aykırı hareket eden 3.yargı paketinde bulunan kamu görevlisinin nasıl yargılanacağınıda göstermektedir.

    3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

    “12. Borçlunun haline münasip evi,”

    “13. Öğrenci bursları.”

    KEYFİ DAVRANIŞIN TCK’DAKİ KARŞILIĞI

    Devlet memurlarının görevlerinin gereklerine aykırı davranmalarının veya keyfi davranmalarının TCK’daki karşılığı asgariden “görevini kötüye kullanma” başlığını taşıyan TCK’nun 257.maddesidir. 257.madde şöyledir:

    “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.

    (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “üç aydan bir yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.

    (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile” cezalandırılır.

    Maddenin 1. Fıkrası “menfaat sağlayan kamu görevlisinin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “demektedir.

    KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSA

    Maddenin 2. Fıkrasına göre kamu görevlisi bir menfaat sağlamamış olsa bile görevinin gereklerini yapmayarak kişilerin mağduriyetine neden olmuşsa “3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “ demektedir.

    Keyfilik bir görev ihmalidir.

    TBMM.DEN 10 MADDE İLE İLGİLİ GEREKÇELER.BİLMEYENE BİLDİRİLİR.
    Madde 26- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin geçiş hükümleri
    düzenlenmektedir.
    Geçici 9 uncu maddeyle, 2004 sayılı Kanunda değişiklik öngören Tasarının kanunlaşarak yürürlüğe
    girmesinden önce başlatılan icra takiplerinde ilgililere yapılacak ödemelerin banka hesap numaralarına
    yapılabilmesi için altı aylık süre tanınmaktadır.
    Geçici 10 uncu maddeyle, Tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce başlatılan takip
    işlemlerine değişiklikten önceki hükümlerin uygulanacağı hükmü getirilmektedir. Böylece, daha önce
    başlatılan takip işlemleri bakımından hangi hükümlerin uygulanacağı hususunda doğabilecek
    tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
    Geçici 11 inci maddeyle, Adalet Bakanlığının, 2004 sayılı Kanunun değişik 88 inci maddesinin
    dördüncü fıkrası gereğince hukuki ve teknik her türlü altyapıyı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
    itibaren bir yıl içinde tamamlaması ve lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerdeki
    mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde
    devam olunmasına ilişkin geçiş hükmü getirilmektedir. Öte yandan lisans alamayan mevcut depo ve
    garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiye usulüne ilişkin
    geçiş hükmü getirilmektedir.

    Geçici 10. Maddeye göre yürürlük tarihinden önce yapılan takipler için hangi yasa yürürlükte olacaktır?

    Takip, kanunun yürürlük tarihinden önce yapılmış, ödeme ise bu kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılmış ise icra memurluğu parayı alacaklı veya vekilinin banka hesabına mı gönderecek, doğrudan icrada alacaklı vekiline veya alacaklıya mı ödeyecektir?

    Kanun dar yorumlandığında icra memurluğu parayı doğrudan alacaklı veya vekiline ödeyebilecektir. Bu durum ise yasa koyucunun amacına, yasanın özüne ve sözüne aykırıdır. Yasa koyucu bu düzenleme ile icra memurlarının para ile ilişkisini asgariye indirmek istemiştir. Yasanın yürürlük tarihinden sonra paranın doğrudan alacaklı veya vekiline ödenmesi yasaya aykırı olacaktır.

    • umut dedi ki:

     bır cok yerde neredeyse her yerde yenı yasa uygulanmakta.gecıcı 10. Maddeyı kendı menfaatlerı dogrultusunda yorumlayanlar olacak ve yanlıs uygulama yapacaklardır,busekılede yasaya karsı gelınmıs olacagı gıbı sıkayet dogrultusunda yapılan yanlıslık ıptal edılmektedır.bununla ılgılı orneklerde mevcut.yasa koyucunun amacı eskı dosyalarda yapılan ıslemlerın devamı dıyor,yapılacak her turlu ıslem yenı yasa dogrultusunda yapılacakdır.gereklı takıplerde bakanlıgımızca mutlaka yapılmaktadır.yapılan yanlıslıkların gıderılmesı dogrultusunda gereklı acıklamalar gelecekdır.

     Eskı yasada luzumlu esyalar haczedılemezdı, ozamanlar tabak,tencere,tup ocagı,yatak,yastık,kanepe gıbı esyalar vardı.zaman ılerledıkce cekyatlar geldı koltuk takımları geldı fırınlar,buzdolapları vs. Bunlar luzumlu gorulmedı aslında bulunan donemın ıhtayac esyaları ıdı bazı kısıler kendı menfaatlerı dogrultusunda hareket ederek hacızettıler.gelelım dune kımsa koltuk takımını almıyor bırcok esyayı alımıyor cok nadır buz dolabı,tv,camasır makınası haczedılıyordu.suanda anlarıda alan yok .alınsa bıle satıs yapılamıyor depolarda curuyor.yenı yasadakı en onemlı fark artık ınsanların yanlıs uygulamada sıkayet edebıleceklerı yer var ve sonuc alınıyor.ayrıca gunumuzde cogu ınsanda bılınclı.
     Sorarım sımdı,
     Sımdıye kadar hangı esya haczınden borc tahsıl edıldı,
     Hangı esya satısından borcdan dusuldu.depo parasını karsılayamadı
     Taahhutle ıcere gıren kac kısı borcunu odeyebıldı.

     En onemlısı alacaklıdan tum bu ıslemler ıcın her defasında onlarca para alındı.kım kazanıyordu menfatlerı olanlar.gercegı onlarda son yıllarda kazanamz oldu.
     Yenı yasa ınsanların ınsan gıbı yasamasını getırdı.borcların odenmesı ıcın bır cıkar yol oldu.

     Bırakın artık esyalara tapmayı,Yuva yıkmayı.

     Artık ulkemız ucuncu dunya ulkesı degıl.

    • bedo1905 dedi ki:

     sn.umut bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekediyorum

 154. bedo1905 dedi ki:

  sn sargoz ve sn umut bey.
  Geçici 10 uncu maddeyle, Tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce başlatılan takip
  işlemlerine değişiklikten önceki hükümlerin uygulanacağı hükmü getirilmektedir. Böylece, daha önce
  başlatılan takip işlemleri bakımından hangi hükümlerin uygulanacağı hususunda doğabilecek
  tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

  şimdi arkadaşlar tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden öce başlamış bir icra dosyam var.borcum takibe düşüp haciz davası açıldı hakkımda.kanun tasarısı kabul edilmeden icradan iki sefer evime geldiler.içeri girmeden evde bulamadık,dye bir yazı bırakıp gitmişler.yeni yasa çıkalı daha hiç gelmediler.şimdi bu işlemler yasa çıkmadan dı.
  yasadada takip işlemlerine değişiklikten önceki hükümlerin uygulanacağı hükmü getirilmektedir diyor.yani o zaman eski yasaya göre gelip istedikleri gibi eşya kaldırabilirler anlamınamı geliyor.daha önceden evimden eşya kaldırmadılar yedi eminde bırakmadılar.

  • mybaker dedi ki:

   ayne öyle bedo avukatlar simdilik piyasaya çok çıkmıyorlar çünküüüüüüüüüüüü nasıl olsa aramazlar artık diye bizlerin ikamegah adreslerine kayıt yaptırmamızı bekliyorlar sonrada sobeliyecekler bizi onun için ben hala bu yasaya inanmıyorum kanundada açıkca söylenmiş eski hükümler geçerdiye çok saçma ama yapcak birşey yok inşallah yanılıyoruzdur. yoksa bu yasanın ne faydası oldu şimdi anlamadım gittti yadaeski borçluları piyasaya çıkarıp haciz yapmak olabilir.
   ALLAH hepimizin yardımcısı olsun
   amin

   • umutufuk0934 dedi ki:

    Sn. Mybaker,

    Kımsenın kımseyı sobeleyecegı yok.hacız ıslemı devam etmektedır.bır cok ılde bır cok eve hacız ıslemı yapıldı.sımdıye kadar yapılan bu hacızlerde bazı aksaklıklar (yada yanlıslıklar) dısında yenı yasaya gore hacız ıslemı yapılmaktadır.yalnız bazı avukatlar kendılerıne gore yorum yaparak hareket edıyorlar,ayrıca hacızde avukat degıl ıcra memuru yetkılı ve sorumludur.
    Bır ornek vereyım;
    Bır borclunun 9 adet dosyası mevcut yasa cıkmadan 6 adet dosya ıcın evıne hacız yapıldı ve bır tanebıle esya alınmadı.
    Evınde bulunan esyalar ıse, tv,buzdolabı,camasır makınası,ocak,koltuk takımı,masa sandalye,halılar,yatak odası,cocuk odası.bır aılede olması gereken esya.
    Gerı kalan 3 dosya ıcınde hacız yapılacak artık yenı yasaya gore.
    Haklarınızı bılın ve onagore hareket edın.yeterlı.

    • Mybaker dedi ki:

     İnsallah oyledir yoksa vay halime benim bendede 6adet kanun oncesi acilan icra dosyasi var ikametgahimi aldirmiyorum korkudan ama eylulde aldirmam gerekiyor cocugumu okula yzdircam napcam bilmiyorum.

 155. Alper dedi ki:

  Varlik yonetimi firmalarinin durumu hakkinda bilgisi olan arkadaslar, varlik yonetimine devrolan borcu gercek borcundan daha fazla ya mi yoksa daha mi az oduyorlar . Bu konuda herhangi bir sekilde borc odeyen varmi . Bilgi verenlere simdiden tesekkurler.

  • sargoz dedi ki:

   Bankaların tahsil kabiliyetini yitiren alacaklarını %5-%10 oranla satın alan varlık yönetim şirketleri daha sonra bu alacağı borçlu ile pazarlık yaparak ile tasviye eder. Durum tamamen sizin pazarlık gücünüze ve kabiliyetinize bağlı. Peşin ödemelerde ana paranın 1/3 miktarına işlemin bittiği oldu.

   • selimak dedi ki:

    toplam borç 5000tl ise 1500 e kapatılabilinir yani teşekkürler sayın Sargoz .

    • sargoz dedi ki:

     Bu konu sizin ve valik yonetim sirketinin karsilikli pazarlik gucunuze bagli. Gorusup anlasmayi deneyin. Olmaz ise 1 ay sonra tekrar deneyin. Onlarin isi bu; ne kurtarirsa kar onlar icin.

     • Alper dedi ki:

      Varlik yonetimi sirketleri var olan takip ustunden mi islemi surduruyorlar yoksa yeni takip mi baslatiyorlar. Bu konuda uygulamasi olan varmi .cevaplar cin tesekkurler.

   • torun dedi ki:

    Sn. Sargoz Bey.
    Taahütü ihlalden aramam var izmirdeki ikametkahımı sildirdim. İstanbulda kaçak yaşıyorum. Ailemi İstanbula getirsem sadece onlar ikametkah yapsa bende onlarla yaşasam yakalanma riskim olurmu.
    Saygılar.

    • sargoz dedi ki:

     Sn. Torun,

     Gecmis olsun. Cezaniz 90 gun ise cok uzun bir zaman degil, kacak yasamak cok zordur, teslim olup bu dertten tez zamanda kurtulmanizi tavsiye ederim.

   • Mybaker dedi ki:

    Bu varlikcilar anlatilanlara gore cok tehlikelilermis cep telefonlarini bile yasal olmayan yollardan dinliyorlarmis bilginize dikkatli olun

    • selimak dedi ki:

     evet onu bende duydum 4leventde bir tower varmış orda yasal olmayan bir şekilde 600 kişilik deneyimli kadrosuyla dinleme ve izleme takip işlemleri yapılıyormuş ne derece doğru orasını bende bilmiyorum herhalde BDDK nın haberi vardır bu işten

  • bedo1905 dedi ki:

   Geçici 10. madde eski dosyalar demiyor,” takip işlemleri” diyor 2004 sayılı İİK’da yapılan değişikliklerle icra işlemlerinin şekli ve içeriği değişmiştir. Yeni değişiklikler hem icra işlemlerinin şeklini hem içeriğini hemde özünü değiştirmiştir. Kararların gerekçeli olması 8. maddede yapılan değişiklikle icra ve iflas dairelerinin verecekleri kararların gerekçeli olması öngörülmüş. Gerekçesiz verilen kararlar şikayet konusu olabilecek, ancak […]

   arkadaşlar takip ney icra ney.bunuda açıklarsanız

  • bedo1905 dedi ki:

   arkadaşlar takip ney icra ney.bunuda açıklarsanız

 156. Tufan dedi ki:

  TÜRK İNSANI NASIL OLSA BORCUNA SADIKTIR mantığıyla Benim güzel ülkem Varlık Yönetim

  Şirketleriyle dolup taşıyor.Gel İngiltere gel bir sen eksiktin sende gel.

  Türkiye’ye girmek için nabız yokluyor.

  İngiltere merkezli Varlık Yönetim Şirketi Schroder Investment Management Ltd., yeni faaliyet alanlarına Amerika ve Hindistan’ın ardından Türkiye’yi de eklemek istiyor.

  İngiltere merkezli varlık yönetim şirketi Schroder Investment Management Ltd., yeni faaliyet alanlarına Amerika ve Hindistan’ın ardından Türkiye’yi de eklemek istiyor.

  310 milyar doları yöneten ve 26 ülkede 33 ofisi bulunan şirket, Türkiye’de bankacılık sektörünü küresel kriz sürecinde gösterdiği başarıyı dikkate alarak görüşmelerini hızlandırdı. Türkiye’de yatırım fonu sektöründe potansiyel büyüme fırsatları olduğuna inandığını belirten Schroders Orta ve Doğu Avrupa Direktörü Lydia Malakis, “Ancak bu, büyük oranda, mevduat oranlarının düşmesine ve bankaların, dağıtım ve ürün geliştirme modellerini değiştirmesine bağlı olacaktır. Yerel bankalar, daha fazla servet yönetim hizmetleri sunmak ve emeklilik fonları ile ilişkilerini derinleştirmek amacıyla yatırım kapasitelerini geliştirme ve müşteri tabanlarını bölümlere ayırma konusunda daha fazla proaktif davranmaktadır.” dedi. Malakis, hâlihazırda, yüksek net değerli bireysel ve kurumsal hesaplarda müşterileri bölümlere ayırma ve isteğe bağlı portföy yönetimi konusunda cesaret verici adımlar gördüklerini ifade etti.

  Şirket, uygun demografik şartlara bağlı olarak Türkiye’de özel emeklilik planlarıyla ilgili yükselen bir trend göründüğüne dikkat çekerken, buna karşılık zorunlu bir tasarruf planının yokluğunda, bu fırsatın devam ettirilebilmesi için mevcut tasarruf oranının çok daha yüksek olması gerektiğine işaret ediyor. Schroder Investment Management Ltd., küresel kriz konusunda yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de GSMH artışındaki büyümenin hafifleyeceği tahmininde bulunurken, ancak sıfır büyüme riskinin, Avrupa’daki diğer ülkelere göre daha düşük olduğuna dikkat çekti. Şirkete göre, Avrupa resesyon riski, birbirinden farklı ve yavaş ekonomik canlanma yolları ve Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden ayrılma ihtimalinin getirebileceği etki ile yüz yüzeyken, Euro Bölgesi’ndeki kötüye gidiş endişe uyandırmaya devam ediyor. Bu sebeple Schroder, Avrupa’ya yakınlığı sebebiyle Türkiye’nin uzun vadeli görünümü hakkında temkinli olmayı sürdürüyor. Şirketin Avrupa Ekonomisti Azad Zangana, Avrupa için belirsiz ekonomik görünüm riskinin, Yunanistan’daki olayların ardından, bulaşmanın diğer ülkeler açısından daha büyük bir sorun haline gelip gelmemesine bağlı olduğunu söyledi. ZAMAN

 157. Vatandaş dedi ki:

  Arkadaşlar bir çifcinin traktörünün haciz edilmesine karşı temyizi kazandığı bir yargıtay kararı. Aracı olanların işine yarayabilir.

  YARGITAY
  12. Hukuk Dairesi 2009/23870 E.N , 2010/5820 K.N.

  Diğer taraftan, teknolojinin hızla gelişerek ilerlediği günümüz koşullarında sermaye unsurunun ağır bastığı değerlendirilmesinden hareketle, işlerin süratli, emniyetli ve verimlilik kıstaslarına uygun olarak sonuçlandırılması gerektiği hususu da gözardı edilmemelidir.

  Bu itibarla verimliliği, kaliteyi ve kârlılığı arttıran, ekonomik hayata artı değerler kazandıran teknolojideki değişimleri ve gelişmeleri sağlayan makinelerin kullanılması gerekliliği de değerlendirme kapsamına alınmalıdır. Bu bağlamda Dairemizce de içtihat değişikliğine gidilerek ekonomik hayatın sürekliliği, borçların bir an evvel ödenmesinin temini gayelerine matuf olmak üzere kendisinin ve ailesinin sağlıkla yaşamlarını sürdürebilmesi, mesleğin devamı için zorunlu, vazgeçilmez, çağın koşullarına uygun alet, edevat, makine ve benzer vasıtalar makul kıstaslar dahilinde haczedilmezlik kuralı kapsamında değerlendirilmeye başlanılmıştır.

  İcra mahkemesince yukarıda açıklanan yasa ve ilke kararlarına uygun araştırma yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe İle ve eksik inceleme ile şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

  Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 09.03.2010 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

 158. Vatandaş dedi ki:

  Bu karışıklık yargıtaya ne zaman gider bilgisi olan varmı kimse temyize gitmiyor diyemi yargıtaya gitmiyor dosyalar bir türlü

  • Vatandaş dedi ki:

   Arkadaşlar bir siteden alıntı yaptım gerçekten Avukatlar sonuna kadar ne yapabilirsek diye bütün yolları deniyorlar. Gerçekten beni şok eden bir açıklama yapmış biri

   Alıntı;
   “Bugün icra dairesinde konuşulurken duydum. Biraz garibime gitti. Bir meslektaş, borçluyu tazyik etmek için 2 çekyattan 1 ‘ini, salondaki koltuk takımından da 2 koltuğu kaldırmak istemiş. İlginç bir yöntem olduğunu söylemeliyim; ilgilenenlere duyurulur. Çok trajikomik geliyor. Bu meslek nereye gidiyor diye kendime soramadan edemiyorum.”

  • Vatandaş dedi ki:

   7 Aydır kanun çıksın diye her gün bekle bekle canımız çıktı şimdi birde kanunları düzgün uygulamayan bazı icra daireleri için yargıtay kararı bekliyoruz kim bilir ne zaman çıkacak.

 159. ÖZADANALI dedi ki:

  SAYIN SARGOZ
  ÇOK HAKLISINIZ.HATA ETTİĞİMİN FARKINDAYIM ÖZÜR DİLERİM.

 160. ÖZADANALI dedi ki:

  AVUKATLARIN ANLAYABİLMELERİ İÇİN BU YASA ŞÖYLE ÇIKMALIYDI ” 5/7/2012 TARİNİNDEN İTİBAREN HİÇKİMSENİN EV EŞYALARI HACİZ EDİLEMEZ HİÇBİR EVE İCRA MEMURU VE AVUKAT GİREMEZ” ” 5/7/2012 TARİHİNDEN ÖNCE AÇILMIŞ DOSYALAR YENİ YASAYA TABİDİR” BAŞKA YORUM YOK ARİF OLAN ANLAR

 161. ÖZADANALI dedi ki:

  AV.BÜLENT BEY
  ELİNİZDEKİ KESİN MAHKEME KARARINI NEDEN YAYINLAMAK İSTEMİYORSUNUZ ANLAMIŞ DEĞİLİM.YAYINLAMADIĞINIZ SÜRECE SİZİN AVUKATLIĞINIZDAN ŞÜPHE DUYACAĞIM.

  • sargoz dedi ki:

   Sn.Özadanalı,

   Bu mahkeme kararının ilgili dosya haricinde hiçbir önemi ve bağlayıcılığı yoktur. Lütfen yayını konusunda ısrar etmeyin, bunun gibi 100 tane kararda olsa KANUN KANUNDUR, yanlış uygulamalarıda en kötü yargıtay düzeltir.

   Olayı olduğundan daha ciddi ve önemli bir mesele haline lütfen getirmeyin.

   Birisi kasten bir taş atıyor, sonra milletle dalga geçiyor, farkında değilsiniz.

 162. ÖZADANALI dedi ki:

  AV.BÜLENT BEY
  MUHAFAZA TALEP EDİYORUM MEMUR KABUL EDİYOR DİYORSUNUZ.MEMUR EŞYALARI GÖRMEDEN NASIL KABUL EDEBİLİR ANCAK 2, SİNİ ALABİLİRSİNİZ.ZATEN SİZ HACİZDE AKTİF DEĞİLSİNİZKİ HİÇ SÖZ HAKKINIZ YOK.EVDE 2, EŞYANINI VARLIĞINDAN HABERİNİZ VARMIKİ MEMUR KABUL EDİYOR .MAHKEME NEYE İSTİNADEN USULÜNE UYGUNDUR DİYEBİLİYOR KALDIRILAN EŞYALARI GÖRMEDEN BİLMEDEN.HACİZDEN HEMEN SONRA MAHKEMEYE BAŞVURUP BEN ŞÖYLE ŞÖYLE HACİZ YAPTIM SİZCE UYGUN MUDUR DİYEMİ SORUYORSUNUZ BENCE BÜYÜK ÇELİŞKİ İÇERİSİNDESİNİZ.YASALARI BİRAZ DAHA OKUYUN LÜTFEN.AVUKAT OLMAK KOLAY DEĞİL.

 163. umut dedi ki:

  Arkadaşlar,

  YILANIN BAŞINI EZMAK LAZIM.

  Çabalarımız inşallah boşa gitmeyecekdir,Taahhütü ihlaldan dogan hapıs cezasıda ınsallah kalkacakdır.

  NEDEN TAAHHÜD VERİLDİ ?

  TAAHHÜDÜN TEK SEBEBİ HACİZ KORKUSU !
  Hacız işlemi icin gelındıgınde ve borclu o anda borcunu ödeyemeyeceği için baskı uygulanıyor ve bunların en önemlısı EV ESYALARINIZI KALDIRIYORUZ oluyor.ailesine çevresine karşı ezik düşen borçlu daha fazla mudur olmamak için taahhüdü kabul ediyor.Ve sonrası biliyorsunuz.

  Derler ya yılanın başını ezmak lazım.Eğer evlere gelinip eşya kaldırılmasa idi bu insanların bir çoğu taahhüd vermeyecekdi.Hapse girmeyecek ve kaçak yaşamadan çalışarak borçlarını ödeyebileceklerdi.Yılanın Başı Ev esyası haczidir öncelikle bu olayın tamamen bitmesi lazım.3.yargı paketi ile gelen yenı yasamızda bir çok değişiklik yapıldı lakın bazı avukatlar ve bazı icra daireleri geçici 10. maddeyi kendilerine göre yorumlayaral işlem yapmaktadırlar.Bilinçli kişiler buna engel olmakda,yada şikayet etmektedır.Ya bilmeyen onlarca madur yine aynı korku ile esyam gitmesın diye halen TAAHHÜDE imza atmaktadırlar.
  Kişisel olarak değil bence hep birlikde yaşanan bu yanlışları herkeze heryere ( Basına,Bakanlıklara,Dairelere,vs.) duyuralım.Mailler atalım,fax gönderelim.
  Artık büyüklerimizden biri çıkıp bu geçici 10. maddenın anlamı şudur desin.

  Kendilerini savunamayan,korkudan birsey yapamayan onlarca insanlar için birlik olalım.Unutmayın taahhüdün başı ev haczidir.

  3. yargı paketinde taahhüdü ihlal cezasıyla ilgili bir düzenleme yok. İİK’da “BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA “ başlığı altında düzenlenen 340.maddesindeki suçla ilgili 3. Yargıı reform paketinde bir düzenleme olmadığı gibi hükümetin gündeminde bulunan 4. Yargı paketinde de bu suçla ilgili bir düzenleme görülmemektedir.

  BİR ÇOK TAAHHÜD HEP BİRLİKDE ÖNLEYELİM

 164. bedo1905 dedi ki:

  SN UMUT BEY:
  GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
  açıkça eski
  hükümtabisin haciz mümkün.

  ben sizin bana yazmış olduğunuzu aynı şekilde avukat arkadaşıma yazdım oda bana bu yukarda ki 10,maddeyi yazdı.yani evine banka avukatı gelip haciz yapabilir diyor.

  Cevapla

  • umut dedi ki:

   Sn. Bedo,

   3. yargı paketinin 2004 sayılı İİK da değişiklikler yapan bölümünün Geçici 10. maddesine göre kanunun “yürürlüğe girdiği tarihinden önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.” Demektedir.

   Takip işlemleri 2004 sayılı İİK’nun 3.ve 4. bapında düzenlenmektedir. Haciz işlemleri ise 4. Basın 2.bölümünde düzenlenmektedir.

   HACİZ İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

   Haciz işlemleri takibin kesinleşmesinden sonra başlar. “ihtiyati haciz istisnadır”

   3. yargı paketi ile icra takibinin yapılması bazı ön koşullara bağlanmış; örneğin asgari ücret tutarını aşmayan alacaklar için doğrudan icra takibi yapılamamaktadır, icra takiplerinin içeriği değişmiştir, icra takiplerinin kanunlara uygun yapılıp yapılmadığına icra memurluğu karar verecektir. İşte bu icra takip işlemleri açısından İİK’nun değişiklikten önceki hükümleri geçerli olacaktır. Bütün haciz işlemleri için ise İİK’nun değişen ve yürürlüğe giren maddelerine göre işlem yapılacaktır. Kısaca bu kanunun yürürlük tarihinden sonra ev eşyalarının haczine sınırlamalar getirilmiş, mesleğin devamı için gerekli olan eşyalar, alet ve edavat haczedilmezlik kapsamına alınmıştır

   • bedo1905 dedi ki:

    sn umut bey şimdi benim anladığım bulunduğum ilçedeki icra avukutları bu yasayı kendine göre yorumlamışlad o zaman.şimdi benim evime icraya geldiler eşya kaldırmak istediler veya kaldırdılar.ne gibi işlem yapmam lazım.

  • umut dedi ki:

   Bır cok yerde neredeyse her yerde yenı yasa uygulanmakta.gecıcı 10. Maddeyı kendı menfaatlerı dogrultusunda yorumlayanlar olacak ve yanlıs uygulama yapacaklardır,busekılede yasaya karsı gelınmıs olacagı gıbı sıkayet dogrultusunda yapılan yanlıslık ıptal edılmektedır.bununla ılgılı orneklerde mevcut.yasa koyucunun amacı eskı dosyalarda yapılan ıslemlerın devamı dıyor,yapılacak her turlu ıslem yenı yasa dogrultusunda yapılacakdır.gereklı takıplerde bakanlıgımızca mutlaka yapılmaktadır.yapılan yanlıslıkların gıderılmesı dogrultusunda gereklı acıklamalar gelecekdır.

   Eskı yasada luzumlu esyalar haczedılemezdı, ozamanlar tabak,tencere,tup ocagı,yatak,yastık,kanepe gıbı esyalar vardı.zaman ılerledıkce cekyatlar geldı koltuk takımları geldı fırınlar,buzdolapları vs. Bunlar luzumlu gorulmedı aslında bulunan donemın ıhtayac esyaları ıdı bazı kısıler kendı menfaatlerı dogrultusunda hareket ederek hacızettıler.gelelım dune kımsa koltuk takımını almıyor bırcok esyayı alımıyor cok nadır buz dolabı,tv,camasır makınası haczedılıyordu.suanda anlarıda alan yok .alınsa bıle satıs yapılamıyor depolarda curuyor.yenı yasadakı en onemlı fark artık ınsanların yanlıs uygulamada sıkayet edebıleceklerı yer var ve sonuc alınıyor.ayrıca gunumuzde cogu ınsanda bılınclı.
   Sorarım sımdı,
   Sımdıye kadar hangı esya haczınden borc tahsıl edıldı,
   Hangı esya satısından borcdan dusuldu.depo parasını karsılayamadı
   Taahhutle ıcere gıren kac kısı borcunu odeyebıldı.

   En onemlısı alacaklıdan tum bu ıslemler ıcın her defasında onlarca para alındı.kım kazanıyordu menfatlerı olanlar.gercegı onlarda son yıllarda kazanamz oldu.
   Yenı yasa ınsanların ınsan gıbı yasamasını getırdı.borcların odenmesı ıcın bır cıkar yol oldu.

   Bırakın artık esyalara tapmayı,Yuva yıkmayı.

   Artık ulkemız ucuncu dunya ulkesı degıl.

 165. bedo1905 dedi ki:

  SN UMUT BEY::
  GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
  açıkça eski
  hükümtabisin haciz mümkün.

  ben sizin bana yazmış olduğunuzu aynı şekilde avukat arkadaşıma yazdım oda bana bu yukarda ki 10,maddeyi yazdı.yani evine banka avukatı gelip haciz yapabilir diyor.

 166. Değerli Arkadaşlar,

  YILANIN BAŞINI EZMAK LAZIM.

  Çabalarımız inşallah boşa gitmeyecekdir,Taahhütü ihlaldan dogan hapıs cezasıda ınsallah kalkacakdır.

  NEDEN TAAHHÜD VERİLDİ ?

  TAAHHÜDÜN TEK SEBEBİ HACİZ KORKUSU !
  Hacız işlemi icin gelındıgınde ve borclu o anda borcunu ödeyemeyeceği için baskı uygulanıyor ve bunların en önemlısı EV ESYALARINIZI KALDIRIYORUZ oluyor.ailesine çevresine karşı ezik düşen borçlu daha fazla mudur olmamak için taahhüdü kabul ediyor.Ve sonrası biliyorsunuz.

  Derler ya yılanın başını ezmak lazım.Eğer evlere gelinip eşya kaldırılmasa idi bu insanların bir çoğu taahhüd vermeyecekdi.Hapse girmeyecek ve kaçak yaşamadan çalışarak borçlarını ödeyebileceklerdi.Yılanın Başı Ev esyası haczidir öncelikle bu olayın tamamen bitmesi lazım.3.yargı paketi ile gelen yenı yasamızda bir çok değişiklik yapıldı lakın bazı avukatlar ve bazı icra daireleri geçici 10. maddeyi kendilerine göre yorumlayaral işlem yapmaktadırlar.Bilinçli kişiler buna engel olmakda,yada şikayet etmektedır.Ya bilmeyen onlarca madur yine aynı korku ile esyam gitmesın diye halen TAAHHÜDE imza atmaktadırlar.
  Kişisel olarak değil bence hep birlikde yaşanan bu yanlışları herkeze heryere ( Basına,Bakanlıklara,Dairelere,vs.) duyuralım.Mailler atalım,fax gönderelim.
  Artık büyüklerimizden biri çıkıp bu geçici 10. maddenın anlamı şudur desin.

  Kendilerini savunamayan,korkudan birsey yapamayan onlarca insanlar için birlik olalım.Unutmayın taahhüdün başı ev haczidir.

  3. yargı paketinde taahhüdü ihlal cezasıyla ilgili bir düzenleme yok. İİK’da “BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ HALİNDE CEZA “ başlığı altında düzenlenen 340.maddesindeki suçla ilgili 3. Yargıı reform paketinde bir düzenleme olmadığı gibi hükümetin gündeminde bulunan 4. Yargı paketinde de bu suçla ilgili bir düzenleme görülmemektedir.

  BİR ÇOK TAAHHÜD HEP BİRLİKDE ÖNLEYELİM…..

 167. Muhibbi dedi ki:

  Digiturk borcumdan dolayı 2 icra dosyası ile borcum var daha önce aradım ne kadara kapatırsınız diye dediler 650 tl tamam dedim aradan 2 gün geçti aradım dediler faiz kampanyası bitti.Şu an 920 tl bu nasıl insafsızlık bu nasıl vicdan? :((

  • Seyfi dedi ki:

   Muhibbi; biz borçlular çoktan ana paraları ödediğimiz halde faiz illeti yüzünden bu ızdırabı yaşıyoruz.. Paranın ve uşaklarının ne insafı nede vicdanı olur.. Ama hepsi namaz kılıp, oruç tutar, Cuma günlerini sektirmezler.. Onlarda günahlarını bu şekilde af ettirmeye çalışıyorlar.. Mevlam büyük herkesin kalbinden ve aklındna geçeni biliyor..

 168. bedo1905 dedi ki:

  sn.umut bey benim anladığım.dosya ve takip eski olsa bile eve icraya geldiiklerinde önceden haciz veya yedi emin burakmadılarsa.eşya kaldıramazlar.doğrumuyum.ha oldu ya geldiler eşyaları kaldıracağız senin takibin yeni yasadan önce başladı dediler.benim ne yapmam lazım.vermiş olduğunuz bilgilerden dolayıda teşekür ederim

  • Sn. Bedo,

   asagıdakı yorumunuzda gereklı acıklama yaptım.Yasada eskı dosya demıyor yapılmıs olan her işlem eskı yasaya göre yapılacak her işlem yenı yasaya göre olacakdır.

   • bedo1905 dedi ki:

    sN UMUT BEY::
    GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
    açıkça eski
    hükümtabisin haciz mümkün.

    ben sizin bana yazmış olduğunuzu aynı şekilde avukat arkadaşıma yazdım oda bana bu yukarda ki 10,maddeyi yazdı.yani evine banka avukatı gelip haciz yapabilir diyor.

    Cevapla

 169. umutufuk0934 dedi ki:

  bugun yapılan ıkı hacız ıslemı,

  1. Eveyapılan hacızde esya kaldırılmamısdır.

  2. Isyerıne yapılan hacızde, ıslenmek uzere olan 40 paket ( çuval ) fermuar haczedılmısdır.

 170. Muhibbi dedi ki:

  Adalet Bakanlığı tarafından haczedilerek muhafaza altına alınan mallarını satılmadan önce dosya borcunun tamamını ödeyerek geri almak isteyen vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Eşyalarını depolarda bulamayan vatandaşlara mallarının müdavimleri olan başka bir borçluya ait eşyaların verilmesi teklif edildi.

  Mallarınız bir borcunuzdan dolayı İcra Müdürlüğü tarafından haczedilerek muhafaza altına alındı ve borcunu ödeyerek geri almak istiyorsanız size kötü bir haberimiz var.
  Şikayet Portalı Şikayetvar’a gelen şikayetlere göre tüm masraflarını ödeyerek hacizli eşyalarını geri almak için icra depolarının yollarını tutanları kötü bir sürpriz bekliyor. Çünkü depolarda size ait eşyaları bulmak hayli zor. Eşyalarınız bulunmadığı gibi size başka bir borçlunun eşyası verilmek isteniyor. Yani iş gittikçe karmaşık hale geliyor.

  Eşyalar Yerinde Yok!

  “2010 yılında borcumdan dolayı haciz edilen evimin eşyaları geri almak için dava açtım ve kazandım. Eşyalarımı almak istediğimde depo ücretini yatırdım ve müdür beyle depoya gittim. Bana bir kağıt imzalattı eşyaları aldığıma dair eşyaların buradan alabilirsin dedi ve gitti. Depocu deponun arkasında ben size emaneten bir makine vereyim çıkarana kadar kullanın dedi. Bende aldım şimdi de bana yeni haciz edilmiş aynı markada bir makine veriyor senin makinenin yerine bunu vereyim diyor. Benim makinem üst modeldi ve yeni alınmış bir makineydi. Ben kendi eşyamı istiyorum. Diğer eşyalarım da depoda yok o konuda da hiçbir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. Acaba eşyalar izinsiz satılıyor mu?”

  Bilgisayarı İle Notları Da Gitti

  “Bir arkadaşıma kefil oldum borcunu ödeyemediğinden dolayı bana icra geldi ve evimdeki bilgisayar ve televizyonumu götürdü. Aradan 6 ay geçti , kefil olduğum arkadaşım tüm borçlarını ödedi. Ardından icradaki mallarımı geri almaya gittim ve bu arada yeddiemin bürosuna da yatma parasını da yatırdım. Asıl önemli olan nokta ben depodan bilgisayar ve televizyonumu almaya gittiğimde yaşandı. Benim bilgisayarımı bulamadılar. Asıl önemlisi tüm ders notlarım çalışmalarım hepsi o bilgisayarım içindeydi. Bilgisayarım icra deposunda kayboldu ya da bir başkası tarafından alındı . Büro bana daha düşük fiyatta bilgisayar alabileceklerini söylediler. Hem kendi bilgisayarım hem 4 yıllık bilgilerim gitti. Benzer bilgisayardan alın diyorum ama ona da yaklaşmıyorlar. İcra depolarına yaptırım uygulanabilir mi?”

  Hukukçular Uyardı: Satılmadan Önce Kendi Mallarınızı Alabilirsiniz

  Gelen şikayetler sonrası konu hakkında açıklık getiren hukukçular “Mallarınız bir borcunuzdan dolayı İcra Müdürlüğü tarafından haczedilerek muhafaza altına alındı ise bu mallarınız yediemin deposunda bulunur. Bu mallar icra yolu ile satılmadan önce borçlu icra dosya borcunun tamamını masraf ve ferileriyle birlikte öderse kendi mallarının tarafına iadesini talep ederek mallarını geri alabilir” şeklinde konuştular.

  Haber Kaynağı : Şikayetvar Tüketici Haber Merkezi

 171. bedo1905 dedi ki:

  sayın umut bey dün burda bu icra davalarına bakan bir avukat la görüştüm aynen yazdığı şöyle eski takipler icin haciz yapılabiliyor.dedi benim evimden eşya kaldırmadılar,yediemin bırakmadılar sadece babama evin içine girmeden evde ne tür eş yalar var diye sormuşlar.herhangi bir imza felan atılmadı yani.ama yinede eve gelip eşya kaldırmak isterlese ne yapmam lazım.

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   DUYMAYANLARA YANLIŞ ANLATANLARA KASDİ OLARAK EŞYA KALDIRIYORUZ DİYENLERE TEKRAR ALTDAKİ DÜNKÜ YAZIYI KOYUYORUM.EŞYA KALDIRABİLİYORUM DİYEN AVUKAT KALKSIN EŞYAYI KALDIRSINDA GÖRELİM BAKALIM NELER OLACAK.
   NE OLUR ARTIK KİMSENİN LAFINA BAKMAYIN.

   Sevgili Dostlar.

   Bugün öğle saatlerinde Ümraniyede 1.icra hakimi haımefendi ile birlikte savcı ve avukatların olduğu bir ortamda sohbetdeydik.Açıkca soruyu sordum.Hacizlerin durumu nedir ve geçici 10.madde önünüze gelse ne yaparsınız.Aynen söylediklerini yazıyorum.

   Kimse bundan sonra evlerde 2.eşya olmadıktan sonra haciz yapmaya kalkamaz.Kalkarsa cezai müeyyideleri vardır.Geçici 10.madde herkes tarafından gayet iyi biliniyor.Adalet bakanlığı açıklama yapmaya bile gerek görmez zira her hukukçu takip işlemlerinin ne olduğunu gayet iyi bilir bilmemezliğe gelenler olabilir o da görevini kötüye kullanmadan kaynaklanır.Ev hacizleri ister bugünün ister 2005 in dosyası olsun artık normal evlerden ikincisi olmaması kaydiyle bitmiştir.

   Oradaki savcı ve avukatlarda aynen onayladılar.Hatta buluşmamdan önce 2 avukat ile sohbet yaptık.Her ikisinede aynı soruyu sordum ve verdikleri cevaplar aynı idi.

   İŞTE BUDUR.DUYMAYANLARA DUYURULUR.

   • Av. Bülent dedi ki:

    CELAL BEY SOHBETLERİNİZE DİYECEK LAFIM YOK AMA ELİMDE KESİN MAHKEME KARARI VAR DİYORUM DUYMAK DUYMAMAK SORUNU DEĞİL Kİ BU. ACABA BU KARARI VERENLER DE, SUÇ MU İŞLEMİŞ OLDULAR. AVUKAT OLARAK MUHAFAZA TALEP EDİYORUM MEMUR KABUL EDİYOR MAHKEME DE USULUNE UYGUN DİYORSA SİZ ACABA HAK ARAMA METODU OLARAK T.C MAHKEMELERİNDEN DAHA YÜCE BİR MAKAM MI TANIYORSUNUZ? KALDIRSINLAR DA GUNLERINI GORSUNLER DERKEN NEYI KAST EDIYORSUNUZ?

    • demet dedi ki:

     Celal Bey’ e itafen yazıyorum Celal Bey, lütfen bu şahsa cevap vermeyin artık. Bunun gibilerle ilgili atalarımız güzel sözler etmiş biliyorsunuz. KERVAN YÜRÜYOR ÇOK ŞÜKÜR…

    • sargoz dedi ki:

     Bülent bey,

     ”kesin mahkeme kararı ” nedir, biraz açarmısınız ? Temyiz edilmeden kesinleşmiş mahkeme kararındanmı yoksa yargıtay tarafından onanmış bir karardanmı bahsediyorsunuz ? Bu karar sizin icra dosyanız haricinde neyi ve kimi bağlar ? Neye emsal teşkil eder ?

     Bence burda bu polemiği bitirelim. Siz elinizdeki kararla ev ev dolaşmaya ve yapabiliyorsanız eşya kaldırmaya devam edin, bizlerde doğru bildiğimiz yolda hukuk mücadelemize devam edelim.

     Konu kapanmıştır.

     • Av.Bulent dedi ki:

      Başlık geçici 10 . Madde ile ilgili zaten ben de onunla ilgili yazdım kesin karar demek temyizi kabil olmayan karar veya Yargıtay’dan onanmis karar demektir hakim . Aldığım karar Yargıtay kararı değildir. Bana sitede nasıl yayinlayabilecegimle ilgili bilgi verirseniz kararı sitede yayınlayayım herkese iyi aksamlar

    • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

     Bülent Bey.
     1.Ben sizinle yazı münakaşasına girmek için o yazıyı yazmadım ve burayı tkip edenlere yazdım.
     2.Günlerini görsünler demedim.Görelim bakalım neler olacak dedim.
     3.Siz avukatsınız.TC mahkemelerinden daha yüce makam Yargıtay,Anayasa mahkemesi
     4.Siz hangi şehirdesiniz bilmiyorum ama böyle bir kararı alan hakim hakikaten yasaların nasıl yürüdüğünü bilmeyen bir hakimdir.Şahsen benim başıma gelse hakim dahil bu olaya muvaffakat veren tüm kişiler için dava açar suç duyurusunda bulunur ve AİH na kadar giderim.Ama yazıkki benim halkım hakkını malesef arayamıyor.Sizlerin işinede malesef borçlunun avukatı olmak gelmiyor.Oysa birde Amerikadaki meslektaşlarınızı inceleyin bakalım nasıl hareket ediyorlar.Bazı yerleri yeniden keşfetmenin bir anlamı yok.

     Muhafaza yaptıklarınız ile borçları kapatabiliyorsanız ne mutlu sizlere ama kapatamıyorsanız evin çocuğunu,kadınını rencide etmek onları zorda bırakmak çokmu hukuki geliyor size.İnsan haklarına uygun bir hareketmi.Şayet öyle geliyorsa sizde dahil olmak üzere bu ülkenin gerçek demokratikleşmesini daha çok beklersiniz.Benim yaş olarak artık fazla bir beklentim yok ama sizlerin evlatlarınız ve torunlarınız için demokratik bir ülke beklentinizin olması lazım.Ancak yaptığınız meslekten icra avukatı olarak çalışmaktan zevk alıyorsanız zaten size söyleyecek bir lafım yok.Unutmayın hesap sadece burada değil.Allahın huzurunda asıl hesap.Ama herkes kendini iyi tahlil etmeli.
     Şöyle düşünün.Ben heryerde icra avukatı olduğumu rahatça söylüyorum diyorsanız mesele yok mesleğe devam ahlara devam.Ama bunu diyemiyorsanız o zaman şapkayı alıp düşünün ben biryerde yanlışmı yapıyorum diye.
     Sağlıcakla kalın Allah sizinde gönlünüze göre versin.

    • misafir12 dedi ki:

     av.bülent bey benim işlerim nedeniyle 10 larca davam var alacak verecek davaları bu davalarımada gayet tecrübeli kurumsal firmalarında davalarına bakan 7 tane çok değerli av. arkadaşlarım var meslekte en az 13 seneyi devirmiş avkatlar bunlar şimdi benim anlayamadığım bu av.larımın tamamı artık ev haczinin bittiğini yenisi eskisi diğe birşeğin olmadığını söylüyorlar .benim av.larım ev haczine gidiyorlar borçlu bizim av.ları eve sokmuyor siz rahatça girip istediğime el koyuyorum diyorsunuz.benim yaşadıklarım türkiyede oluyor sizinle aynı ülkede yaşıyoruz değilmi.siz gerçekten bu kadar becerikliyseniz irtibata geçelim sizlerle. davalarımın tamamını sizlere vereyim

     • Av.Bulent dedi ki:

      Becerikli olsam ben de muhafaza altına alırdım muhafaza talebimiz reddedilince memur muamelesini sikayet ettik sadece ve mahkeme muhafaza yapılabilir diye karar verdi geçici 10.madde ile ilgili. Siz avukatlarıniza bu durumu hatırlatın yeni bir durum çünkü bilebilme imkanları yok çünkü henüz Türkiye geneline yayılmış bir içtihat birliği yok. Sadece benim takip ettigim bir dosyada karşılaştığım durum bu. Muhafaza talepleri reddedilen meslektaşlara icra mahkemesinde memur muamelesini sikayet etmelerini söyleyin tabii takibiniz eski tarihli ise açılması anlamında. Yeni takipler İcin ise lüzumu eşyaların haczi mümkün değildir lüzumsuz eşya olduğunu tutanağa geçirmek ve dava açılırsa kazanmanız halinde avukatlarinizin yine muhafaza yapabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim iltifatlarının İcin ancak çalıştığınız arkadaslar en az bizim kadar İyidirler eminim

      • umutufuk0934 dedi ki:

       Sn. Av Bülent,

       Sızı tebrık edıyorum bu kadar ugrasıyı,bukadar emegı,ıkı parca esya ıcın harcamızssınızya.
       Bende sandımkı borclunun vıllası var altın kaplama esyaları var paha bıcılemez koltukları var.bunları alıp hemen borcu kapatacaksınız. gercegı boyle bır borclu olsabıle …………ulasılmazdır.
       Sızın ugrastıgınız borclunun Olsa olsa ıkı parca esyası vardır aılesının kullandıgı,.satsan satılmaz atsan atılmaz.
       Halen bu devırde esyalara tapıyor borcun odenmesı ıcın degıl ,menfaat ıcın ugrasanlar varsa onlarında kendıne gelmesı lazım artık. gerceklerı kabullenmıyorsunuz.
       bu vakıtlerınızı daha degerlı seylerle degerlendırın.
       Bugun devletımızın bıle esya haczını kaldırdıgı bu donemde,sız aydınlarımızın bunu kabullenmeyıp,ılerı degıl gerı gıtmek ıcın caba sarfetmenız ınanılmaz.
       Suna benzıyer arabaya bınmek yerıne at arabasına bınmeyı tercehetmek gıbı bırsey.

  • sinan dedi ki:

   ARKADAŞLAR BEN BİR ŞEY SORACAM BENİM MAAŞIMDA 4 TANE HACİZ VAR ŞU AN BİRİNCİSİ KESİLİYOR.3. SIRADAKİ BANKANINI AVUKATI ARADI ÇOK KİBAR KONUŞARAK ALACAĞI 1800 TL Yİ 50 ŞER TL OLARAK ÖDEMEMİ SÖYLEDİ FAİZDE İŞLEMEYECEĞİNİ BELİRTİTİ. SİZCE OYUNA MI GETİRİYOR ACEBA ÖDEYİMMİ.SONRA MASRF ÇIKARIRMI NE DERSİNİZ

  • sinan dedi ki:

   ARKADAŞLAR BEN BİR ŞEY SORACAM BENİM MAAŞIMDA 4 TANE HACİZ VAR ŞU AN BİRİNCİSİ KESİLİYOR.3. SIRADAKİ BANKANINI AVUKATI ARADI ÇOK KİBAR KONUŞARAK ALACAĞI 1800 TL Yİ 50 ŞER TL OLARAK ÖDEMEMİ SÖYLEDİ FAİZDE İŞLEMEYECEĞİNİ BELİRTİTİ. SİZCE OYUNA MI GETİRİYOR ACEBA ÖDEYİMMİ.SONRA MASRF ÇIKARIRMI NE DERSİNİZ…..

  • sinan dedi ki:

   ARKADAŞLAR BEN BİR ŞEY SORACAM BENİM MAAŞIMDA 4 TANE HACİZ VAR ŞU AN BİRİNCİSİ KESİLİYOR.3. SIRADAKİ BANKANINI AVUKATI ARADI ÇOK KİBAR KONUŞARAK ALACAĞI 1800 TL Yİ 50 ŞER TL OLARAK ÖDEMEMİ SÖYLEDİ FAİZDE İŞLEMEYECEĞİNİ BELİRTİTİ. SİZCE OYUNA MI GETİRİYOR ACEBA ÖDEYİMMİ.SONRA MASRF ÇIKARIRMI NE DERSİNİZ…..

   Cevapla

  • umutufuk0934 dedi ki:

   Sn. Bedo,
   Ilk olarak sunu belırteyım,hacız ıslemlerınde avukat yetkısı yokdur,haczı ıcra memuru degerlendırı ve uygular.borclu ısterse avukatı ıcerı alır yada almaz.
   Yasa cok acık gecıcı 10. Madde yapılmıs olan ıslemler dıyor,yapılacak herturlu ıslemler yenı yasaya gore olacakdır.
   Ayrıca evınıze gelınmıs ve hacız ıslemı zaten yapılmıs ve hacze deger bırsey olmadıgı yazılmısdır.yoksa kaldırırlardı dımı.
   Ayrıca avukata sorarsanız tabıkı sıze kendıne ozgu cevap verecekdır.cunku işi bu.borclular kendısı bılınclenmelı,once boyle soylerler sızı tartarlar acaba bılınclımı degılmı dıye onagore uzerınıze gelırler.artık herseyı eskısıgıbı avukatlar bılmıyor.bugun bakanlıgı arayarak sorabılırsınız.gelsın kaldırsınlar esyanızı sıkayetınız dogrultusunda esyalarınızı gerı alırsınız.
   Artık bır esyadan ıkıtane olmadıgı takdırde esya haczı yapılmamaktadır.
   Kurda kuzu emanet etmeyın.

 172. bedo1905 dedi ki:

  sayın sargoz bu yasa çıkmadan önce hakkımda acılmış bir adet icra dosyam var.avukat iki kez geldi gitti her gelişinde biz evde değildik.babamgil üst katımda oturuyorlar onlara bi tebligat burakıp gitmişler.yani evimin içine girmediler.şimdi bu yeni yasada avukat benim evime gelip eşya kaldırabilirmi,icra dosyam eski olduğu için.yeni yasadan biz faydalanamıyormuyuz.
  avukat bu yasa çıkmadan önce evime gelmişti.yasa çıktıktan sonra gelmedi

  • umutufuk0934 dedi ki:

   Sn. Bedo,

   Yasada eskı dosya yenı dosya dıye ayrım yok.daha onceden gelıp hacız yapmadılar yada sıze esyaları yedıemın bırakmadılar ıse.
   Yenı yasaya gore hacız ıslemı gerceklesır.
   Konunun detayları ıle ılgılı sıtemızde bırcok acıklama mevcut.

 173. Mert dedi ki:

  Dün hukuk sitelerinin birinde bir haber okudum.Sanırım avukata aitti.Bilecik’te evlerdeki tüm eşyalar perdelere varana kadar alınıyormuş.Konu hakkında bilgisi olan varmı.
  Birde bilgisayar çocukların eğitimi için şart,ödevleri hep internetten.Hatta çoğunu devlet verdi.Mahkeme kararıyla bilgisayarını alan arkadaş varmı.Bilgilendiriseniz seviniriz.

  • umutufuk0934 dedi ki:

   Sn. Mert.
   Okudugunuz yazı zamanında bır avukatın yaptıgı yazıdır,yada goz boyamak ıcın yazılan yazıdır.

   1. Boylebırseyın yapılması kanunen yanlıs.yenı yasa dogrultusunda hareket etmek zorundalar.ayrıca yenı yasda avukatlar hacızde ıslevsız.boylebır yanlıs uygulamada sıkayet edılebılır.

   2. Son 5 yıldır evden kaldırılan esyalar para etmedıgı ıcın yedıemın depoları bıle sadece tv,camasır makınası.buzdolabı gıbı para edebılecek esyaları kabul edıyorlardı.
   Son 1 yıldan fazladır artık bunlarda para etmıyor.cok nadır esya kaldırılıyor.eger bır avukat perdelere kadar dusdu ıse yazık.su olabılır tacız ıcın yapabılır. Artık onuda yenı yasa dogrultusunda yapamaz.

   Unutmayın hersey menfaat cıkar ılıskısı.cıkarları yoksa hıcbır sey yapmazlar.

 174. ERHAN dedi ki:

  ŞİKAYET VAR adlı siteden alıntıdır

  Özel Bilgilerimi Paylaştılar! Ödemesi geciken kart borcuyla ilgili olarak bir gün COLLECTURK isimli bir şirketten arandım. Tanımadığım bilmediğim bu şirketi internetten araştırdığımda borç takibi yaptığı bilgisine ulaştım. Bankam Yapı Kredi bu işlemle ilgili bilgilendirme yapmadı. Telefon ve e-posta gibi iletişim bilgilerim olmasına rağmen.

  Kendilerine niçin itimat edeceğimi anlayamadığım COLLECTURK isimli firma hafta içi onlarca kez arayarak bir çeşit psikolojik tacizde bulundu. Telefonda bana verilen bilgi ise “efendim sizi Yapı Kredi İdari Merkezden arıyoruz”. Doğru bilgi vermeyi, kendini tanıtmayı bile beceremeyen, bende şüphe uyandıran bir şirketle karşı karşıya idim. Üstelik “anlatamadım galiba” gibi cümleler ve borç yapılandırması ile ilgili de gayet sert bir tavır.

  Sorun şu: Bu firma neyin nesidir, hukuki durumu nedir? Nasıl olur da bankam özel mali bilgilerimi, bana haber bile vermeden bir başka özel firma ile paylaşır? Bankamın sorunumu çözmemesi durumunda her iki firma için de hukuki yollara başvuracağımı, devletin her makamında hakkımı arayacağımı, sosyal medya ve (kariyer danışmanı sıfatımla) seminerlerim dahil olmak üzere yasal her platformda her iki kurumu gündemde tutacağımı bildiririm.

 175. ahmet dedi ki:

  ŞİKAYET VAR adlı siteden alıntıdır.

  GİRİŞİM VARLIK 1350 TL Borç Taksitli Olarak 3000 TL Çıkartıldı! 2009 yılından Yapı Kredi
  Bankası’ndan kalan bir kredi kart borcumu Girişim Varlık adında bir şirkete devretmişler. Girişim Varlık’ta çalışan Z*** A**** adlı hanımefendi beni 2010 tarihinde Kasım ayında aradı, durumum olamadığını ve ödeme yapamayacağımı bildirdim.

  Daha sonra işe girdim ve borcumu 300 TL taksitler halinde ödemeye başladım, 7 ay sürece bir sorun yaşamadan ödeme yaptım, ama daha sonra işten ayrıldım ve ödeme yapamadım.O zaman bana 1350 TL borcumu tek seferde kapatabileceğimi ama taksitli olarak 3000 TL çıkarttılar. Bende çaresiz kabul ettim, şimdi 7 ayda 2100 TL ödeme yapmışım 750 TL faiz ödemesi yapmışım.

  Bu zaten haksız bir faiz, birde bana protokol yapılmıyor, yazılı bir belge yok. Şimdi bana sil baştan yapıyorlar, ben bunu kabul etmiyorum. Bana yazılı bir protokol istiyorum ve mantıklı bir ödeme ama yazılı ve ıslak imzalı yoksa ödemeyeceğim. Bugüne kadar ödediğim paraların da dekontları da bende. Bu haksız kazanca nasıl bir hukuk yolu izlemeliyim?

  • ahmet dedi ki:

   GİRİŞİM VARLIK Hakaret Ettiler! İş Bankası ve YKB na olan borçlarım Girişim A.Ş.’ye temlik edilmiş. Borcuma yönelik bir kampanya olduğunu ve verilen sürede ödediğim takdirde indirimden yararlanacağımı çok kibarca tarafıma bildirdiler. O güne o kadar toplayamayacağımı, bir kısmını yatırabileceğimi kalanı 1 hafta sonra yatırabileceğimi bildirdi. Bir miktar ödeme yaparsam kampanyadan yararlanabileceğim bildirildi.

   Bir kısım ödemeyi yaptım, kalanı ise söz verdiğim tarihte tamamlayamayıp bir miktar daha gönderdim. Bunun üzerine sürekli görüştüğüm kibar hanım bağırıp hakaretler ederek borca da 1 haftada 5.000,- TL ekleyerek tahsil edeceğini bildirdi. Uzlaşmaya çalışıp, önce eski borcu, sonra daha yeni olan borcu kapatayım ki eskisi daha fazla faiz almasın, nasıl işlem yaparız soruma da yine azarlanarak kesinlikle olmayacağına dair bilgi aldım.

   Nasıl davranmam konusunda yorumlarınızı bekler, şikayetimi bildiririm.

 176. bedo1905 dedi ki:

  avukat bu yasa çıkmadan önce evime gelmişti.yasa çıktıktan sonra gelmedi

 177. bedo1905 dedi ki:

  bu yasa çıkmadan önce hakkımda acılmış bir adet icra dosyam var.avukat iki kez geldi gitti her gelişinde biz evde değildik.babamgil üst katımda oturuyorlar onlara bi tebligat burakıp gitmişler.yani evimin içine girmediler.şimdi bu yeni yasada avukat benim evime gelip eşya kaldırabilirmi,icra dosyam eski olduğu için.yeni yasadan biz faydalanamıyormuyuz

 178. bedo1905 dedi ki:

  slm arkadaşlar arnıza yeni katıldım bir sorum olacaktı.

 179. burcu dedi ki:

  Teşekkür ederim arkadaşlar.

 180. burcu dedi ki:

  mal beyanında bulunmamanın cezası varmı?

  • erdal dedi ki:

   Hayır mal beyanı cezası yok

   • erdal dedi ki:

    Sadece alacaklı veya vekili tarafından yapılan şikayette tarafınıza yakalama çikar ama gerek kolluk kuvvetiyle gerekse kendiniz gidersiniz c.savcılığına gerekli beyanınız alınir yakalamanız hemen kalkar ama şu siralar böyle bir şikayette hiç bir alacaklı vekili bulunmuyor

  • sargoz dedi ki:

   Yok, kalkti.

 181. ender dedi ki:

  SAOL SARGOZ TŞK.EDERİM.EVE HACZE GELDİKLERİNDE EVİN EŞİMİN ÜZERİNE OLDUĞUNU SÖYLEMESEM OLURMU.

  • sargoz dedi ki:

   Ev haczi farkli. Ancak ev haczinede sinirlama getirildi; sedece ayni esyanin 2.si haczedilebiliyor.

 182. ender dedi ki:

  SAYGIDEĞER ARKADAŞLAR HERHALDE BENİM SORUNUMU PEK KAYDADEĞER BULMADINIZKİ PEK YORUM YAPMA LÜTFUNDA BULUNMUYORSUNUZ…

 183. ender dedi ki:

  AYRICA BEN EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİYİM BUNU BELİRTMEYİUNUTMUŞUM.

 184. ender dedi ki:

  BENİMDE KREDİ KARTLARIMDAN DOLAYI İCRALİK BİR DURUMUM VAR. VE MAAŞIMDAN ALABİLECEKLERİ KONUSUNDA SAYENİZDE YETERİNCE BİLGİ SAHİBİ OLDUM.AYRICA BENİM OTURDUĞUM EVİ GEÇEN YAZ KAYINPEDERİM EŞİMİN ÜZERİNE YAPTI ÖLÜRSEM AÇIKTA KALMA DİYE BU EV BENİM BORCUMDAN DOLAYI HACZEDİLEBİLİRMİ TEK ENDİŞEM BU BENİM YÜZÜMDEN ONLARINDA MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUM LÜTFEN BENİ BİLGİLENDİRİN.SAYGILAR.

  • sargoz dedi ki:

   Sizin borcunuzdan dolayi suan esinizin uzerine kayitli tapuya haciz gelemez. Ancak Siz borca batak ölürseniz esinizin reddi miras yapmasi gerekir. Yapmaz ise tapuya haciz konabilir.

 185. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  İBRETLİK BİR OLAY DAHA

  Ölen babanın borcu için 14 yaşındaki çocuğa hapis!

  Balıkesir’de, ölen babasının 2 bin 700 liralık kredi kartı borcu nedeniyle 14 yaşındaki çocuk, 3 ay hapse çarptırıldı. Uzmanlar, reşit olmayan çocuğa borçtan hapis cezasının hukuki yanılgı olduğu görüşünde.
  02 Ağustos 2012 Perşembe 15:21

  Balıkesir’de, eşi Şengül Baştürk’ten boşanan 42 yaşındaki Serdar Ali Makas geçen şubatta kalp krizi geçirerek öldü. 39 yaşındaki Şengül Baştürk, eski eşinin yasal mirasçısı olan 14 yaşındaki oğlu Serkan Makas’ın zarar görmemesi için bankalarla görüşerek Serdar Ali Makas’ın borcu olup olmadığını sordu. Birkaç bankadan çıkan borçları ödeyen Baştürk, bir süre sonra daha önce sorduklarında borçları olmadığı yanıtını veren bir bankadan gelen eşi Serdar Ali Makas’a ait 2 bin 700 liralık kredi kartı borcuyla şaşkına döndü.
  Bankanın avukatı ile görüşen talihsiz kadın, borcu taksitle ödeyebileceğini söyleyip 27 Haziran’da ilk taksit olarak 470 lirayı gecikmeli de olsa yatırdı. Oğluyla yeni bir hayat kurabilmek ve eski eşinin borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya başlayan Şengül Baştürk’ün işte olduğu bir gün eve gelen postacı, Serkan Makas’a bir tebligat bıraktı. Zarfı açan çocuk, 1. İcra Ceza Mahkemesi’nden gönderilen tebligatta, babasının yasal mirasçısı olarak o bankaya olan borcunu ödemediği için başlatılan icra takibinde, mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını görünce şoke oldu.

  ’SUÇ İŞLEMEDİM Kİ…’

  Babasının acısını unutmaya çalışırken yaşadığı bu olay nedeniyle korkuya kapılan Serkan Manas, durumu annesine haber verdi. Anne Şengül Baştürk, “Oğlum sürekli, ’Suç işlemedim ki niye hapse gireyim’ diye soruyor” dedi. Mahkeme kararıyla kâbus dolu günler geçiren Baştürk, yaşadığı travmanın sorumlularının adalet karşısında hesap vermesi için dava açacağını söyledi. Baştürk “Oğlum bir taraftan babasının acısını yaşarken bir taraftan da henüz 14 yaşında hapis korkusu yaşadı. Bu aklın, mantığın almadığı hukuk dışı kararı verenlerin cezalandırılması için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

  ’BÖYLE BİR KARAR VERİLEMEZ…’

  Eski Balıkesir Barosu Başkanı Av. Muzaffer Mavuk, velayeti annesinde olan 14 yaşındaki bir çocuğa babasından kalan borç için hapis kararı verilmesinin büyük bir hukuk yanlışı olduğunu söyledi. Mavuk “Bu verilen karar yapılacak itiraz ile düzelir. Reşit olmayan bir çocuğa borçtan dolayı hapis kararı verilmesi büyük bir hukuki yanılgı” dedi.

  SABAH

  • usta dedi ki:

   mal beyanı ile ilgili hapis cezası kalkmamışmıydı?

 186. umutufuk0934 dedi ki:

  Esyalar artık para etmedıgı gıbı,esya haczınde yapılan masraflarda külfetlı olmaya baslıyor.
  Bu hafta bır eve yapılan hacızde yenı yasa uygulanmıs,yalnız evde bır adet kılıma goze carpmıs.bunun gereklı olmadıgı haczedılebılr oldugu borcluya bıldırılmıs, alacklı haczetmemıs,cunku sokmek ıcın kılımacı gelecek,arac tutulacak,depo parası verılecek, kılımaya yazılacak deger ıse 150tl cıvarı.yapılacak masraf nerdeyse 3 katı olacak.bununla borcda odenmeycek. Dogru bır karar verılerek haczedılmemıs.

  BU DONEMDE ARTIK HERTURLE EV ESYASI GERCEKDEN IHTIYAC.

 187. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Sevgili Dostlar.

  Bugün öğle saatlerinde Ümraniyede 1.icra hakimi haımefendi ile birlikte savcı ve avukatların olduğu bir ortamda sohbetdeydik.Açıkca soruyu sordum.Hacizlerin durumu nedir ve geçici 10.madde önünüze gelse ne yaparsınız.Aynen söylediklerini yazıyorum.

  Kimse bundan sonra evlerde 2.eşya olmadıktan sonra haciz yapmaya kalkamaz.Kalkarsa cezai müeyyideleri vardır.Geçici 10.madde herkes tarafından gayet iyi biliniyor.Adalet bakanlığı açıklama yapmaya bile gerek görmez zira her hukukçu takip işlemlerinin ne olduğunu gayet iyi bilir bilmemezliğe gelenler olabilir o da görevini kötüye kullanmadan kaynaklanır.Ev hacizleri ister bugünün ister 2005 in dosyası olsun artık normal evlerden ikincisi olmaması kaydiyle bitmiştir.

  Oradaki savcı ve avukatlarda aynen onayladılar.Hatta buluşmamdan önce 2 avukat ile sohbet yaptık.Her ikisinede aynı soruyu sordum ve verdikleri cevaplar aynı idi.

  İŞTE BUDUR.DUYMAYANLARA DUYURULUR.

  • demet dedi ki:

   Celal Bey evdeki bilgisayar konusunda birşey konuştunuz mu?

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    Malesef evdeki bs.lar hakkında bir görüşmem olmadı ve açıkcası aklıma bile gelmedi.Ama alınacağını zannetmiyorum.Bana 4 kere geldiler ve bs.gördükleri halde almadılar.Zira bs.lar artık çok ucuz ve hükümetin tablet bs.dağıtımı yaptığı bir ortamda sanmıyorum alacaklarını.

    • demet dedi ki:

     teşekkürler, burada bir arkadaşın eşyaları kaldırılmıştı ve geri almıştı ama bilgisayarı geri alma isteği reddedilmişti. O yüzden sordum.

 188. umutufuk0934 dedi ki:

  bugun yapılan bır hacı,

  Borclunun dosyası yenı yasa cıkmadan once acılmısdı,evınde bulunan esyalar;koltuk,buz dolabı,camasır makınası,tv,yatak odası,masa,sandalye,halı,fırın gıbı esyalar.
  Bu esyaların borclu ıle bırlıkde yasanlar ıcın luzumlu esya oldugu ve ıkıncısının olmadıgından hacız ıslemı yapılmamısdır.
  Borclu, bır baska borcu odedıgını,bıtııgınde odeyebılecegını bıldırdı.

  Bunu soyle degerlendırelım;
  1. Eger bu esyalar alınsaydı,yasaya karsı gelınmıs olunacakdı,bu esyalar borcu karsılayamayacakdı.borclu borc odemek yerıne parasını esya ıcın harcayacakdı.vs.
  2. Zaten bır borcunu odemıs dıgerını odemekde ve sonrasında bu borcunuda odeyecek.

  Hepımız ınsanız

  • umutufuk0934 dedi ki:

   EV HACİZLERİ

   3. yargı paketinin 2004 sayılı İİK da değişiklikler yapan bölümünün Geçici 10. maddesine göre kanunun “yürürlüğe girdiği tarihinden önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.” Demektedir.

   Takip işlemleri 2004 sayılı İİK’nun 3.ve 4. bapında düzenlenmektedir. Haciz işlemleri ise 4. Bapın 2.bölümünde düzenlenmektedir.

   HACİZ İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

   Haciz işlemleri takibin kesinleşmesinden sonra başlar. “ihtiyati haciz istisnadır”

   3. yargı paketi ile icra takibinin yapılması bazı ön koşullara bağlanmış; örneğin asgari ücret tutarını aşmayan alacaklar için doğrudan icra takibi yapılamamaktadır, icra takiplerinin içeriği değişmiştir, icra takiplerinin kanunlara uygun yapılıp yapılmadığına icra memurluğu karar verecektir. İşte bu icra takip işlemleri açısından İİK’nun değişiklikten önceki hükümleri geçerli olacaktır. Bütün haciz işlemleri için ise İİK’nun değişen ve yürürlüğe giren maddelerine göre işlem yapılacaktır. Kısaca bu kanunun yürürlük tarihinden sonra ev eşyalarının haczine sınırlamalar getirilmiş, mesleğin devamı için gerekli olan eşyalar, alet ve edavat haczedilmezlik kapsamına alınmıştır

 189. umutufuk0934 dedi ki:

  Sn. AV.Bülent Bey,

  Paylasımınız ıcın tesekkurler.bır cok yerde neredeyse her yerde yenı yasa uygulanmakta.gecıcı 10. Maddeyı kendı menfaatlerı dogrultusunda yorumlayanlar olacak ve yanlıs uygulama yapacaklardır,busekılede yasaya karsı gelınmıs olacagı gıbı sıkayet dogrultusunda yapılan yanlıslık ıptal edılmektedır.bununla ılgılı orneklerde mevcut.yasa koyucunun amacı eskı dosyalarda yapılan ıslemlerın devamı dıyor,yapılacak her turlu ıslem yenı yasa dogrultusunda yapılacakdır.gereklı takıplerde bakanlıgımızca mutlaka yapılmaktadır.yapılan yanlıslıkların gıderılmesı dogrultusunda gereklı acıklamalar gelecekdır.

  Eskı yasada luzumlu esyalar haczedılemezdı, ozamanlar tabak,tencere,tup ocagı,yatak,yastık,kanepe gıbı esyalar vardı.zaman ılerledıkce cekyatlar geldı koltuk takımları geldı fırınlar,buzdolapları vs. Bunlar luzumlu gorulmedı aslında bulunan donemın ıhtayac esyaları ıdı bazı kısıler kendı menfaatlerı dogrultusunda hareket ederek hacızettıler.gelelım dune kımsa koltuk takımını almıyor bırcok esyayı alımıyor cok nadır buz dolabı,tv,camasır makınası haczedılıyordu.suanda anlarıda alan yok .alınsa bıle satıs yapılamıyor depolarda curuyor.yenı yasadakı en onemlı fark artık ınsanların yanlıs uygulamada sıkayet edebıleceklerı yer var ve sonuc alınıyor.ayrıca gunumuzde cogu ınsanda bılınclı.
  Sorarım sımdı,
  Sımdıye kadar hangı esya haczınden borc tahsıl edıldı,
  Hangı esya satısından borcdan dusuldu.depo parasını karsılayamadı
  Taahhutle ıcere gıren kac kısı borcunu odeyebıldı.

  En onemlısı alacaklıdan tum bu ıslemler ıcın her defasında onlarca para alındı.kım kazanıyordu menfatlerı olanlar.gercegı onlarda son yıllarda kazanamz oldu.
  Yenı yasa ınsanların ınsan gıbı yasamasını getırdı.borcların odenmesı ıcın bır cıkar yol oldu.

  Bırakın artık esyalara tapmayı,Yuva yıkmayı.

  Artık ulkemız ucuncu dunya ulkesı degıl.

 190. ÖZADANALI dedi ki:

  SAYIN,
  AV.BÜLENT BEY
  DEMET HANIMIN GÖRÜŞLERİNE AYNEN KATILIYOR VE SİZE SORUYORUM.SARGOZ BEY KARARI YAYINLAYABİLİRSİNİZ DEMESİNE RAĞMEN NEDEN KARARIN TAMAMINI YAYINLAMAKTAN İMTİNA EDİYORSUNUZ ? MAİL ADRESİ İSTEMEKTEKİ KASTINIZ NEDİR ? BURASI HERKESE AÇIK BİR PAYLAŞIM SİTESİDİR HERKES ELİNDEKİ VERİLERİ BURADA ÇEKİNMEDEN YAYINLAR DOLAYISI İLE BİRBİRİMİZE FAYDALI OLMAYA ÇALIŞIRIZ.SİZİN ART NİYETLİ OLMADIĞINIZI TAHMİN EDİYORUM VE BİR AVUKAT OLARAK BİZLERE YARDIMCI OLACAĞINIZI UMUT EDİYORUM.SAYGILARIMLA

  • Av. Bülent dedi ki:

   YAYINLAYAMAMAMIN TEK NEDENİ TEKNIK BILGIMIN OLMAYISIDIR. OTURUP KARAR METNINDEN YAZMAK EMIN OLUN DAHA ZOR. AMA DAHA ACIK NASIL SOYLEYEBILIRIM? SITE YONETICISINDE BENIM MAILIM VARDIR BANA MAIL ATSIN KARARI ONUN MAILINE GONDEREYIM. BU COK ZOR BIR DURUM DEGIL KI. YASA ILK CIKTIGINDA DA AYNI SEKILDE YORUMLADIM HALEN AYNI SEYI SOYLUYORUM YASA KOYUCUNUN SIZIN YORUMLADIGINIZ GIBI BIR AMACI OLMUS OLSAYDI BUNU NEDEN ACIKCA DUZENLEMESIN KI? ACIKCA BORCLUNUN HALINE MUNASIP EVINDE BULUNAN MENKUL MALLAR MUHAFAZA ALTINA ALINAMAZ DER KAPATIRDI KONUYU. HERNEYSE BURADA HUKUKI TARTISMAYA GIRMEYE DE LUZUM YOK AMA BENIM VE MAHKEMENIN YORUMU BU SEKILDEDIR. HA ILERLEYEN ZAMANLARDA AKSI YORUMLAR AKSI KARARLAR DA CIKABILIR. EN NIHAYETINDE SERIATIN KESTIGI PARMAK ACIMAZ. IYI GUNLER

 191. ahmet dedi ki:

  BUGÜNKİ GAZETE BAŞLIĞINDAN YİNE İNSANLIĞA SIĞMAYAN BİR HUKUK YANLIŞI…!

  Balıkesir’de, eşi Şengül Baştürk’ten boşanan 42 yaşındaki Serdar Ali Makas geçen şubatta kalp krizi geçirerek öldü. 39 yaşındaki Şengül Baştürk, eski eşinin yasal mirasçısı olan 14 yaşındaki oğlu Serkan Makas’ın zarar görmemesi için bankalarla görüşerek Serdar Ali Makas’ın borcu olup olmadığını sordu. Birkaç bankadan çıkan borçları ödeyen Baştürk, bir süre sonra daha önce sorduklarında borçları olmadığı yanıtını veren bir bankadan gelen eşi Serdar Ali Makas’a ait 2 bin 700 liralık kredi kartı borcuyla şaşkına döndü.

  Bankanın avukatı ile görüşen talihsiz kadın, borcu taksitle ödeyebileceğini söyleyip 27 Haziran’da ilk taksit olarak 470 lirayı gecikmeli de olsa yatırdı. Oğluyla yeni bir hayat kurabilmek ve eski eşinin borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya başlayan Şengül Baştürk’ün işte olduğu bir gün eve gelen postacı, Serkan Makas’a bir tebligat bıraktı. Zarfı açan çocuk, 1. İcra Ceza Mahkemesi’nden gönderilen tebligatta, babasının yasal mirasçısı olarak o bankaya olan borcunu ödemediği için başlatılan icra takibinde, mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını görünce şoke oldu.

  • Vatandaş dedi ki:

   Bu haber bana biraz mantıksız gibi geldi. Öncelikle mal beyanına hapis cezası zaten yok. İkincisi olsaydı bile hakim sanığın yaş bilgileri elinde mutlaka vardır

  • Vatandaş dedi ki:

   Ayrıca kadın yinede o kadar iyi niyetliymiş, mirası red davası açsalardı hiç ödemeyedebilirdi.

  • umutufuk0934 dedi ki:

   Sn. Ahmet,
   1.mal beyanında bulunulmadıgında hapıs cezası yok.
   2.kısının olumunde mıras kalır.esınde bosanan bır kısı mırası hakedemez.dolayısı ıle borclarda ayrıldıgı esını baglamaz.cocuk ıse henuz yasal yasını doldurmamıs.ayrıca mırası kabuletmeme hakkına sahıp reddı mıras verebılır.

 192. Vatandaş dedi ki:

  Sayın Bülent Bey
  Yazdığınız mahkeme kararı emsal teşkil etmez, çünkü tam aksine daha fazla olan mahkeme kararlarıda var. Borçlunuz umarım bilinçlidir ve temyize gidecektir.

 193. Mert dedi ki:

  Evde oturma grupları,halılar fazla olduğu için alırım ,birer tane bile olsa bilgisayar hacz edilerek borçlu korkutulabilir diyen bir yetkilinin yazısını okudum.Ayrıca şöyle bir mahkeme kararı var.Televizyon hacz edilemiyor ama bilgisayar çocuklara gerekli değilmiş.

  AŞAĞIDA TV Mİ HACZEDEN VE O KANUN ÖYLE DEĞİL MEDYANIN ABARTMASI DİYEREK BEN İSTEDİĞİM HERŞEYİ ALIRIM DİYEN ESKİŞEHİR 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCISINA ADALETİN KAT’İ CEVABIDIR.TÜM ARKADAŞLARIMA EMSAL OLSUN DİYEREK YAYIMLIYORUM KARARI.AYRICA BUNDAN SONRA İLGİLİ MEMURUN CEZA ALMASI İÇİN VE AİLEMİN YANINDA BENİ RENCİDE ETMELERİNDEN DOLAYI NELER YAPMAM LAZIM YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER…

  davacı borçlu hakkında davalı alacaklı banka tarafından eskişehir 7. icra müdürlüğünün ——— ve —— sayılı dosyaları ile ilamsız icra takipleri yapıldığı, takiplerin kesinleştiği, borçlu davacının evinde 12 tem 2012 tarihinde haciz yapıldığı, davacının evindeki televizyon ve bilgisayarın haczedildiği, 2 tem 2012 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 6352 sayılı yasanın 16. addesi ile 2004 sayılı İİK nun 82. maddesinin 2,3,12 bentlerinin değiştirildiği ‘para,kıymetli evrak, altın,gümüş,değerli taş,antika ve süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya;aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan birinin haczedilebileceği,’ meddesinin eklendiği, somut olayda haczedilen televizyonun davacı ve aile bireyleri için lüzumlu eşya kategorisine girdiği, böylelikle televizyona konulan haczin kaldırılması gerektiği, ancak bilgisayarın aile bireyleri için lüzumlu eşya kategorisine girmediği, böylelikle icra müdürlüğünce televizyona yapılan haciz işleminin, usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla davacının şikayetinin kısmen kabulu kısmen reddi ile 12 tem tarihinde haczedilen televizyona konulan haczin kaldırılmasına, bilgisayara konulan haczin kaldırılması şikayetinin reddine karar vermek gerekmiştir.

  YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLER VE GEREKÇELERE GÖRE;

  1.DAVACININ EVİNDEKİ TELEVİZYONA KONULAN HACZİN KALDIRILMASINA,
  2. BİLGİSAYARA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI ŞİKAYETİNİN REDDİNE,
  3. DAVACI TARAFINDAN YAPILAN 31 TL YARGILAMA GİDERİNİN DAVALIDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,
  4. ARTAN GİDER AVANSININ DAVACIYA İADESİNE, KARAR VERİLMİŞTİR.

 194. Mybaker dedi ki:

  Bir yasa cikarttilar sevinelimmi aglayalimmi anlayamadik bu nasil mantiktir ya eski dosyami yoksa Eski takip islemlerİmi ev esyalarimi alayimmi almayimmi kararsiz kaldim napcam bilmiyorum cocugumu okula yazdircam ikamet yok naPcam sastim kaldim alyi yasindaki cocugun ikametgahini dedesinin adresine aldirilabilirmi veya velisi annesi olurmu neyaPcam lutfen konu ile bilgisi olan varsa cevaP yazsin

 195. şener dedi ki:

  selam mal beyanıyla ilgili işlemlerı bılen arkadas bana cagrı atsın lutfen kontorlu hatta yurt dısında fatura kesıldı tum sıkıntım budurrr 533 549 45 98

 196. demet dedi ki:

  Bir avukat kızımızın İLK HACİZ DENEYİMİ;

  Elbette ki yazacaktım…

  “İlk kez hacze çıkmak, ilk kez konsere çıkmak gibiymiş,” dedim bir gece öncesinde bir çay bahçesinde çay içerken. İlk konserimize çıkacakken bir gün öncesinde içimde ince bir gerginlik ve kafamda “Bir anda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağım ve kendimi klavyeyi kurarken, soundcheck alırken bulacağım, çok gerginim,” düşünceleri vardı. Aynı şeydi, birebir aynı şey, bir anda kendimi ekip otosunda buldum. Çıktığım ilk konserde grup arkadaşlarım benden çok daha deneyimlilerdi, ekip otosunda her gün yaptıkları iş olduğu için deneyim konusunda ellerine su dökülemeyecek bir icra katibi ve bir şoför vardı. Üstelik ilk çıktığım konserde bizden önce bir grup çıkıyordu, ilk çıktığım hacizde de benden önce iki avukatın ikişer dosyası vardı. Ve ilk haczime yalnız gittim, yanında çalıştığım avukat “Böyle işler en iyi yalnız öğrenilir,” diyerek bana güvendiğini de belirtti ve sabah dokuz buçukta haciz sıramızı öğrendim, dosyalarımı aldım, saat onda ekip otosundaydım.

  Ha, siz bilmiyorsunuz, yeni bir işe başladım. Dibe vurup vurup o dipten çıkma konularında çok iyiyim, arkadaşlarımla dışarı çıkacak kadar halim yokken, evin içinde kolumu kaldıracak kadar halim yokken, bir anda gelen bir dürtüyle “Hayattan vazgeçmek nedir, evde bezmek nedir, çalışmadan bir boka benzemiyor, düzen oturmuyor, çalışmak lazım…” diye gidip yeniden çalışmaya başladım. Eski patronumla değil, ondan çok daha iyi bir patronla hem de, bir arkadaşımın avukat sevgilisinin yanında çalışıyorum şu an. Eski ofisimde icra davaları yoğunluktaydı, bu ofiste kendimi buldum, daha ilk ceza hukuku dersimize girip çıktıktan sonra sınıf arkadaşım Ozan’la birbirimize bakıp “Cezacı olmalıyız bro…” demiştik yıllar önce, resmen yıllar önce, şimdiki ofisimde ceza davaları, malpraktis davaları, iş davaları yoğun ve cennette gibiyim sevdiğim hukuk dallarıyla iç içe oldukça.

  Haciz macerasına geri döneyim. İlk haczim olduğundan gerçekten ilk konserim kadar önemli benim için. Ekip otosu hareket ederken kendimi önünde T.C. İzmir Adliyesi yazan bir minibüste sanki tahtırevan ile taşınan bir Ortaçağ kraliçesi gibi hissettim ne yalan söyleyeyim. Teyteeeey, demek ki baro kartımı elime aldığımda kendimi FBI’ın başına geçmişim gibi hissedeceğim, bunlar hep çok fena şeyler. Alsancak’tan alacağımız bir avukat vardı, minibüste benim dışımda bir avukat daha vardı ve önde şoförün yanında oturan icra memuru, dört kişi tıntın yola çıktık. Minibüsün en arkasına oturmuştum ve korkak gözlerle dışarıya bakıyordum, kimseye o ana dek bunun ilk haczim olduğunu söyleyememiştim, söylesem yardımcı olurlardı ama henüz söyleyecek fırsatım olmamıştı, acaba diyordum evine gittiğimiz borçluyla benim konuşmam mı gerekecek yoksa benim yerime memur mu halledecek bu işleri… Her şey bir muammayken icra memuru bana dönüp dosyalarımı uzatarak “Bunun üzerine adresleri de yazacaksınız avukat hanım,” dedi. “Ya şey ben stajyerim,” demedim elbette, bilmiş bilmiş kalkıp “Aslında ilk sayfada talebin üzerinde yazıyor adresler zaten,” dedim ve “Olm niye adamların suyuna gitmiyorsun ki aptal?!” diye beynim kafatasıma bir yumruk attı. Sanki çok şey biliyormuşum gibi… Sonra uslu uslu çantamdan bir tükenmez kalem çıkarıp talebin üzerindeki adresi dosyanın kapağına da yazdım. Tabii çantam dediğim, evrak çantası, üzerimde elbette ki çiçekli bir gömlek ve siyah bir kumaş pantolon var falan, neler neler… Sırt çantasıyla oraya buraya gidip orada burada kalan, yırtık kotunu, Jimi Hendrix tişörtünü üzerinden çıkarmayan şahısla alakamız yok o an.

  Yerime dönüp oturduğumda ilk avukatın ilk dosyasının adresine gidiyorduk bile, adresler GPS cihazına giriliyor, önde icra memuruyla şoför “Bizim kız da bugün sınava girecekti bakalım ne yapacak,” “Yapar yapar ya, canavar senin kız maşallah,” diye günlük muhabbetler ediyorlar, önümde oturan avukat yolda uyuyor, bense tırnaklarımı yiyorum. Aynen ilk konserimde sahneyi kuran organizatörler kendi aralarında karı kız muhabbeti ederlerken bizden önce sahne alacak grup üyelerinin pişkin pişkin bira içtiği o anda da tırnaklarımı yediğim gibi. Her şey kusursuz bir döngü içerisinde.

  İlk avukatın ilk dosyasında borçluyu adreste bulamıyoruz, ikinci dosya Alsancak’ta, Alsancak’tan diğer avukatı da alacağız, üç dosya sonra sıra benim dosyalarıma gelecek.

  Alsancak’ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin girişindeki ışıklarda kaldırıma çıkıp park ediyor şoförümüz arabayı, memur ve avukat iniyorlar, diğer memurla da buluşuluyor, onlar hacizlerine giderken ben araçta oturup bekliyorum şoförle birlikte. Şoför bana dönüp “Sizi ilk kez görüyorum siz sanırım stajyersiniz, bayağı gençsiniz zira…” diyor. “Evet, ilk haczim zaten,” diyip yumuşakbaşlılıkla gülümsüyorum, “Aaaa? Heyecanlısınızdır da siz şimdi?” diye şoför oturduğu yerden bana doğru dönüp sigarasını yakıp bana da uzatıyor, iki koltuk öne oturup pencereden külümü silkerek sohbet ediyorum şoförle. “Memur M. Bey, epey deneyimlidir haciz konusunda, ilk hacziniz olduğunu söylerseniz sizi idare eder, hem işi de öğretir, hiç heyecanlanmayın, su gibi akıp gidiyor bu haciz işleri, genelde mal kaldırılmasın diye taahhüt verme yoluna gidiyor borçlular da, zor bir iş değil yani, mal kaldırılacak olursa da yine de M. Abi halleder işi, siz rahatınıza bakın…” diyor. Diğer avukatların hacizleri bir buçuk saat sürüyor, biz kliması çalışan ekip otosunun içinde o öğle sıcağında işine gücüne koşuşturan insanları, ter dökerek Alsancak’ı gezmeye çalışan turistleri, o sıcakta gezme aşkını bastıramamış gençleri izleye izleye mayışıyoruz, sigaralar içiyoruz, pencereyi açtığımızda içeri hücum eden cehennem sıcağı yüzünden pişman olup sigaralarımızı yarısında dışarı atıyoruz. Bir polis gelip “Vatandaştan tepki toplayacaksınız kaldırımda park ettiğiniz için, adliye otosu diye bir şey demiyoruz ama lütfen abartmayın,” diyor, şoför kıskıs gülüp “Haklı adam, gölgeye park edeceğiz diye biraz abarttık tabii,” diyip kaldırımdan iniyor, yol kenarına çekiyor aracı.

  Sonunda memur ve avukatlar geliyorlar araca, ikisi de Alsancak’ta kalacaklar, ben yalnız gideceğim haczime, tutanaklar gözden geçiriliyor, vasıta ücreti ödeniyor ve avukatlar bana kolay gelsin diyorlar, gidiyorlar. Bundan sonrası benim şovum. Sahneye ben çıkacağım.

  M. Bey, şoför S. Abi’ye dönüp “Acıktık mı, yemek yiyelim mi?” diyor ve anında bana çok ayıp etmiş gibi dönerek “Oruçlu muydun kızım?” diyor. O ilk “kızım” geldiği anda kendimi güvende hissediyorum, ilk konserimde organizasyon ekibinde tanıdığım insanlar, grup arkadaşlarımın içinde çok yakın bir arkadaşım vardı, aynı sıcak his, “Yok yok, ben de oruçlu değilim, hep birlikte önce yemek yiyebiliriz, ben de acıktım zira…” diyorum kibarlıkla, M. Bey “Sizi daha önce görmemiştim,” diyor gülümseyerek, S. Abi “Kızımızın ilk haczi,” diyor, “Oooo, haydi bakalım hayırlı olsun, gel yemeğe gidelim heyecanın gitsin, sonra ilk önce Karabağlar dosyasına gidelim,” diyor, öne doğru eğilip çantamdan çıkardığım not defterine bakarak “Karabağlar’daki adres işyeri, işyeri haczi olacak, işyeri kendi üzerine kayıtlı değil ama borçlunun işyeri, biz bilgisini aldık, eğer kendisini merkezde bulamazsak aynı sokağın başında metal kapılı bir atölye varmış, orada bulabiliriz,” diyorum, bir anda kendimi işin piri gibi hissediveriyorum, “Kızımız, ufaklık, minik…” hisleri de o anda arka plana atılıyor zaten, ciddi ciddi onlar da not alıyorlar, “Demek işyeri haczi, tamam o zaman ilk onu aradan çıkarır sonra ev haczine gideriz, diğer dosya ev ama değil mi?” diyorlar, o sırada yemek yiyeceğimiz yere doğru ilerliyoruz, gerçekten heyecan kalmıyor bir anda, bir anda gerçekten avukat olduğumu hissediyorum.

  Yemek yerken havadan sudan sohbet ediyoruz, yanımıza başka bir icra dairesiyle birlikte başka bir ekip otosuyla hacze çıkmış bir avukat geliyor, “M. Abi, nasılsın, uzun zamandır görüşmemiştik!” diye tokalaşıyor memurla, sonra bana dönüp “Kolay gelsin, afiyet olsun avukat hanım,” diyor, “Teşekkürler, size de,” diyorum, “Var ya, ilk haczime M. Abi’yle çıkmıştım hiç unutmam, dizlerim titriyordu, M. Abi her şeyi halledivermişti, bundan mı korkmuşum diye gülmüştüm, sonra bizi yemeğe buraya getirmişti, şimdi buranın yakınından geçerken hep burada yemek yerim…” diye kendi anısını anlatıyor, M. Bey gülüp “Hanımkızın da ilk haczi, bakalım o da yıllar sonra hatırlayacak mı bizi?” diyor, hatırlamaz mıyım, hiç hatırlamaz mıyım…

  Tekrar araca binmeden önce lokantanın önündeki sandalyelere oturup birer çay ve sigara içiyoruz, dosyalar hakkında konuşuyoruz, nereli olduğumu soruyorlar, kendi hayatlarından bahsediyorlar, yaşımı sorup hayrete düşüyorlar, hiç de yirmi beşimde gibi göstermediğimi düşünüyorlarmış, yeni mezun oldum sanıyorlarmış beni, “Hahah, zaten yeni mezun sayılırım, uzun hikaye onlar hep…” diyorum, “Aman be kızım, erkek değilsin, önünde askerlik yok, bir kere kapağı attın mı fakülteye, nasıl olsa gerisi gelmiyor mu, sen iyi ol da ne zaman bitirdiysen bitirmişsin işte okulunu, ne olacak…” diyorlar, gülüveriyorum.

  Araca binip yola çıktıktan beş on dakika sonra ilk haciz yapacağımız yerdeyiz. Çantamı alıyorum, dosyalarım zaten memurun elinde, şoför “Hadi bakalım rastgele,” diyor arkamdan ben kapıyı çekerken. İşyeri, değişik bir yer, büyük metal kapıları olan, alt katı atölye, üst katı ofis iki katlı bir bina. Girişteki işçilerden birinin yanına gidiyoruz, memur “İyi günler, biz R. isminde birini arıyorduk,” diyor, işçi de tüm saflığıyla “Üst katta, ofisinde şu an,” diyor, yukarı çıkıyoruz. Oysa biz de öğrendik resepsiyonda çalıştığımız dönemde resmi bir kurumdan biri geldiği zaman önce patrona haber vermeyi, onu haberdar edene dek resmi kurum yetkililerini oyalamayı ahah, o sırada dosyaları, defterleri, levhaları düzgünce asıp düzenleyecek zaman kazandırmayı… Garibim işçi, borçluyu hazırlıksız yakalatıyor bize.

  Bundan sonrası hoşuma gitmeyen ama alışacağım şeyler.

  Yukarı çıktığımızda memur kendini tanıtıyor, neden orada bulunduğumuzu kısaca anlatıp bir koltuğa oturarak dosyayı açıyor, ben de karşısındaki koltuğa oturuyorum, borçlu da masanın başındaki koltuğa. Üzülüyor elbette adam, ben de üzülüyorum zaten, daha önce çok icra takibi hazırlayıp çok haciz müzekkeresi gönderdim, haciz randevusu aldım, haciz talebi yazdım ama ilk kanlı canlı haczimde “Ya, ölüm yok sonunda, vallahi öder adamcağız bir şekilde, hadi gidelim,” diyecektim neredeyse. Borçlu, taahhütte bulunmayı kabul ediyor, ödeme planının altına imza atmayı ise reddedince memur “O zaman mal kaldıracağım, fiilen haciz yapacağım, avukat hanım, şoföre haber verin, nakliyeyi arasın, biz de işyerindeki malların tutanağını hazırlayalım,” diye yerinden kalktığı anda “Eyvahlar olsun ilk haczimde mal kaldıracağız, olaylı haciz, aman yarabbim…” diye geçirirken içimden, adam da taahhüdün altına imza atmayı kabul ediyor zaten çaresizlikle.

  İlk haczim fazla olay olmadan geçiyor, patronu arıyorum borçlunun yanında, durumu anlatıyorum, “Aferin, çok güzel, hedefimiz taahhüt almaktı zaten, güzel, hadi bakalım devam…” diyor, memurla da konuşuyorlar taahhüdün içeriği hakkında, aşağı inerken memur bana kısık sesle “Bir de imza atmayacaktı, mal kaldıracağım diyince nasıl da imza attı ama …” diye okkalı bir küfür savuruveriyor, gülüyoruz, ne kadar terbiyesiziz o an, incir ağacı diktiğimiz bir ocaktan çıkarken gülüyoruz, ayıp tabii ki.

  Aşağı inip yeniden araca bindiğimizde artık güvenim yerine gelmiş, şoföre yukarıda olanları anlatıyorum, bu sefer Buca’da bir eve hacze gideceğiz, yol boyunca radyo dinliyoruz, olimpiyatlardaki Türk sporcuların o gün yaptıklarını öğreniyoruz, birkaç sikindirik Türkçe pop şarkıyı da atlattıktan sonra haciz yapacağımız apartmanın önündeyiz ama ben yine geriliyorum, işyeri haczi hadi bir şekilde kolaydı da ev haczi daha zor gibi geliyor, bir kere insanların evine gireceğiz ayol, ayakkabılar falan çıkarılacak, evrak çantasıyla, kumaş pantolonla ayakkabısız kendimi çok zavallı hissedeceğimi düşünüyorum, ya bir manyağın evine girersek, adam cinnet geçirirse borçlarından dolayı, bizi oracıkta kesiverirse diyorum içimden, insanları ev hallerinde rahatsız edeceğiz, bu sıcakta don atlet oturan adamlar bizim yüzümüzden içeri gidip giyinmek zorunda kalacaklar, çocuklarının gözü önünde mal kaldırmak zorunda kalırsak ne hissedeceğim diye düşünürken bu işlerin pratikte hep kağıt üzerinde olduğundan daha zor olduğunu fark ediyorum.

  Neyse ki kapının zilini çalıyoruz çalıyoruz ve açan yok, o evden taşınmışlar, alt kattaki emlakçıdan öğreniyoruz bunu, tutanağa emlakçının beyanını geçiriyoruz, patronu arayıp söylüyorum, “Olsun yeniden araştırırız adresi, boşver, ne yapalım, bizim hatamız değil, doğru adres verilmemiş bize, sıkma canını,” diyor. İki tutanakta da “alacaklı vekili” kısmının altına imzamı atmaktan gurur duyarak araca dönüp vasıta ücretini de ödüyorum. “Siz adliyeye mi dönüyorsunuz, başka hacizler de var mıydı?” diye soruyorum, “Vallahi yeniden Alsancak’a gidip bir süre sonra dördüncü bir avukatı alacağız oradan, seni İZBAN’da bırakalım mı yoksa Alsancak’tan otobüsle mi geçersin adliyeye?” diyorlar şoförle memur, İZBAN’da bırakılmayı tercih ediyorum, klimalı bir vasıta, klimasız otobüs gelme ihtimaline ağır basıyor, banliyö treniyle gideceğim. Bırakıyorlar beni istasyonda, ellerini sıkıp her şey için teşekkür ediyorum, “Görüşürüz zaten daha, merak etme, hoşgeldin bu işlere…” diyorlar.

  Bugün, dünkü tutanakların onaylanmış hallerinin fotokopilerini almak için dünkü memurun yanına gidiyorum, göz kırpıyor, “Nasılsın hanımkızım?” diye soruyor.

  “İlk haczimi yaptım, bitirdim, çok eğlenceliydi var ya, kendimi mesleğimi yapıyor gibi hissettim ofisten ve adliyeden çıkınca, ekip otosuna bindiğimde çok heyecanlandım, çok güzeldi ya!”
  “Manyak. İnsanların yuvasını yıktın, ocaklarına incir ağacı diktin, nesi eğlenceli ahaha sadist!”

  Ve yine, ilk konserin stresi üzerimden kalktığı anda, her şeyi temiz temiz çalıp sahneden indiğim anda “Bir sonraki konser ne zaman ehehehaha?” diye sorduğum gibi, bir sonraki haczi de bekliyorum elbette. Elbette…

  Hiç unutmayacağım günlerden biriydi dün, altından güzel güzel kalktım, bu da güzel anılarımın arasında yerini aldı.

  • ali dedi ki:

   eeee..güzel bir hikaye biraz da roman yaz baska sitelerde ..burası ciddi bir site demet hanım lütfen.

   • demet dedi ki:

    bunu ben yazmadım ali bey. yeni avukat olmuş bir bayanın sitesinden aldım.

   • demet dedi ki:

    buranın ciddiyetini en az sizin kadar biliyorum.

    • ali dedi ki:

     yanlıs anladım galiba özür demet hanım

     • demet dedi ki:

      estağfirullah 🙂 yazı biraz uzun olduğu için okumadan yorum yaptınız sanırım. Ben okurken tüylerim diken diken oldu. Avukat Bayan kendi web sitesinde ilk haczini öyle ballandıra ballandıra anlatmış ki. Ruhum dondu.

   • umutufuk0934 dedi ki:

    Sn. Ali Bey.
    Demet Hanımın paylastıgı yazıyı tam olarak okursanız,sanırım olayı kavraya bıleceksınız.
    Ayrıca burası cıddı bır sıte ve bu sıtede Demet Hanımın bır cok paylasımları olmusdur.nedense sızın paylasımlarınıza rastlayamadım

 197. umutufuk0934 dedi ki:

  ARKADASLAR HERKEZ KENDINCE KENDI MENFATINCE YENI YASAYI YORUMLAMAKTADIR.HANI ESITLIK ILKESI,DOSYA ESKI YADA YENI ACILMIS OLABILIR HACIZ ISLEMI YENI YASYA GORE YAPILMALIDIR.

  ALACAKLIDAN HERTÜRLÜ MASRAF ICIN ODEME ISTENIYOR,BORCLUNUN BORCUNU ODEYEMEMESI ICIN HERTURLU BASKI VE HACIZ UYGULANIYOR,
  ESYALAR DEPODA CÜRÜYOR SATISDA ISTEMIYORLAR,DOLAYISI ILE SATISI ILE BORCDAN DUSULMUYOR,GERCEGI PARADA ETMIYOR YAPILAN MASRAF ESYANIN 3 KATI.

  KIM KAZANIYOR SIZCE ALACAKLIMI? BORçLUMU? IKISIDE KAYBEDIYOR.

  BUGÜN BIR YEDIEMIN DEPOSUNU ZIYARET ETTIM .
  Sımdıye kadar haczedılerek gelen esyaların coguna satıs ıstenmedıgını,suresı doldukdan sonra hacız dusunce bu esyaların depoya kaldıgı ve kendılerı kalan depo parasını bunları satarak hallettıklerını soyledı.bırdepoya esya haczı ıcın 3 aylık para pesın yatırılıyor,kalan dıger aylar ıcın beklıyorlardı.tabı alacaklı satıs ıstemeyınce surenın dolmasını beklemek zorunda kalıyorlar.depo parası bırıkıyor.
  bırcok depoda oldugu gıbı para etmeyen cok yer kaplayan esyaları kabuletmıyorlarmıs.gercegı hıcbır esya artık para etmıyor.TV heyerde satılıyor,buzdolabı,heryerde cok ucuza satılıyor.bırde halkımız ahlı mal dıyerek almıyor.dıyede bıraz sıtemettı
  dıger önemlı bır konu,yenı yasa cıktı sızın ıcın ıyımı kotumu dedım.bana ıyı oldu hacız suresı kısaldı 6 ay oldu.alamadıgımız depo paraları azalmıs olacak dedı.ayrıca,kımler bunlara bılgı verdıyse,söyle bır acıklama yaptı : eskı dosyalara eskı hacız yapılıyor yenı dosyalara yenı uygulama yapılıyor boyle olacakmıs benım ıcın degısen bırsey yok sonucda ben depo ucretıme bakarım dıye bır acıklama yaptı. Kendısıne soylebır soru yonelttım.yenı yasa cıktıgından bu yana cokmu esya geldı nasılsa eskı dosyalar ıcın eskı yasa demıstınız, yooo ev esyası hıc gelmedı.
  Artık ev haczıne gıtmıyorlar bırssey alamadıkları ıcın ısyerlerıne gıdıyorlar.

  çelıskıyı farkettınız dımı. Ne soylenıyor ne yapılıyor.

  ARKADASLAR HERKEZ KENDINCE KENDI MENFATINCE YENI YASAYI YORUMLAMAKTADIR.HANI ESITLIK ILKESI,DOSYA ESKI YADA YENI ACILMIS OLABILIR HACIZ ISLEMI YENI YASYA GORE YAPILMALIDIR.
  YAKINDA BUNUNLA ILGILI BIR NET ACIKLAMA GELECEKDIR.HERKEZIN KAFASINDAKI SORU ISARETLERI BITECEKDIR.
  SIZLER KANUNDAKI HAKLARINIZI BILIN VE HAKLARINIZI KORUYON
  KIMSE YASALARDAN USTUN DEGILDIR,YASLARA UYMAK ZORUNDADIR.

 198. sargoz dedi ki:

  Borçlu ile aynı evde yaşayan ancak borcu olmayan insanların direk mağdur edildiği bir düzen içinden hukuka ve insan haklarına saygılı yeni bir adalet sistemine geçiyoruz. Yapılan sosyal ve halkçı reformlar sayesinde toplumsal adalet düzenimiz yeniden dengeleniyor; adil hale geliyor.

  Geçiş sancılı oluyor çünkü üstünlerin hukukunu savunan bir hukuk sistemi kabuk değiştiriyor; hukukun üstünlüğünü yavaş yavaş kabul etmek zorunda kalıyor.

 199. umutufuk0934 dedi ki:

  NEGÜZEL YORUMLAMIŞ SEYMA KARDEŞIMIZ.
  Arkadaşlar her birimiz başımızdan geçen olayları burada paylaşıyoruz. Bu sitenin kurucularının üstlendiği sorumluluk gerçekten büyük ve hayırlı bir iş yaptıkları kanısındayım.

  Beni sürekli olarak düşündüren ve rahatsız eden olaylar zincirinde kafamdan bir türlü atamadığım olay ;

  3. yargı paketi mecliste oylamada iken gece gündüz pür dikkat izledim. Öyle önergeler vardı ki bazen bu önergeleri kızarak eleştirmeden duramadım. Şimdi eğer bazı sayın milletvekilleri bu milletin vekili ise eğer, halkın %90′ nın borçlu olduğu bir ülkede ve bu borçlularında % 50 sinin icralık olduğu alacaklı tarafında % 90 bankaların ve faiş faizlerin olduğu bir ülkede, şöyle bir söylem doğru mudur yada ne kadar mantıklı, akademik, halkı savunan ve çözüm söylemleridir.

  “Borçlular büyük bir lobi oluşturmuş elleri çok güçlü burada alacaklı mağdur ediliyor”

  Şimdi sayın milletvekilimize buradan soruyorum,

  1. Ev Haczi yapılarak kaç icra dosyası kapanmıştır ?

  2. Ev Haczi yapılan eşyaların kaçı satılarak esas alacağı kapatmıştır, kaçı avukatlık ücreti ve icra masraflarını karşılamıştır ?

  3. Ev Haczi yapılan kaç yuva dağılmıştır ?

  4. Ev Haczi ile taahhüd alınan kaç icra dosyası kapanmıştır ?

  5. Ev Haczi ile taahhüd alınan kaç kişi hapistedir, ailesi dağılmış ve işinden olmuştur ?

  6. Ev Haczi olayının başında veya sonunda doğru olmayan bir davranış olduğu halde kaç kişi çaresizlikten farklı yollara başvurmuştur ve şu aramızda yoktur.

  7. Ev Haczi uygulaması yüzünden yani borçluya yüklenen ek maliyetlerden ülkemizde kaç avukat, kaç memur, kaç avukat çalışanı,kaç çilingirci, kaç nakliyeci, kaç yeddieminci, anaparayı ödemede zorlanan borçluya ek borç yükü olarak getirilen ve iyice borç batağına sokularak (ana paranın alınması hayal edilen) bu sektörden faydalanıyor.
  Yani bu borçlu kesimini daha çok borç batağına sokarak kaç kişi havadan gelmiş gibi para kazanıyor.
  Her hangi bir ürün üretmeden, bir şey satmadan, herkesten özür dileyerek borçlular gelsin diye bekleyen ve böylece çok yüksek mevlalarla insanlar üzerinden yünbinlerce lira haksız kazanç elde edenler kaç kişidir.

  8. Sayın milletvekilim tekrar soruyorum çözüm Ev Haczi yapılması mıdır. Sizce borçlar böyle ödenip bitecek midir. Sizinde söylediğiniz ve savunduğunuz gibi ekonominin çokta iyi olmadığı ülkemizde bunun sonu nereye gidecektir. her yıl 5 milyon kişi daha bu borç batağına girerek kaç yıl sürecektir Yunanistan gibi olmamız.

  Ev hazci devam ettiği sürece kaç depo daha yaptıracaksınız, kaç milyon eşya daha çöpe atılacak.

  Sizler eğitimli akademik kariyerleri olan kişilersiniz. Yine bu milletin oyları ile seçildiniz. Bizleri daha refah bir topluma taşımak için halkın hem ekonomik hem sosyal refahı için ülkenin ve milletin çıkarları için sözler vererek çıkmadınız mı seçim meydanlarına böylelikle seçilmediniz mi.

  Alacaklıların alacaklarını alabileceği, borçlularında borçlarını ödeyebileceği ortak bir zemin kurulamaz mı. Bu ortak zemin sadece ev haczi, yüksek faizler, avukat, çalışanları, vs.. bir sürü ek ücret,hapis cezaları ve taahhüd müdür. Eğer bu ise ortak yol kesinlikle her iki tarafta hem alacaklı hemde borçlu mağdur olmaya devam edecektir. Ancak borçlu ve alacaklı arasında olan insanlar bu işten kazanç sağlayacaklardır.

  Bunu alacaklı insanlar da iyi bilmelidir.

  Art niyetli insanların olduğu gibi art niyeti olmayanda binlerce insan vardır. Eğer ortak bir yol bulunur bir sistem kurulursa inanıyorum ki bunu herkes seve seve kabul edecektir. Öncelikle bankaların uyguladıkları yüksek faizlere dur denilmelidir. 1000 TL ana para için 5 bin lira para ödenmez. 1000 TL parayı ödeyemeyen 5 bin TL yi hiç ödeyemez bunu düz mantıkla herkes tahmin edebilir.

  Sizlerden hem alacaklı hemde borçlu için uygun çözümler getirmenizi diliyoruz. Uygun çözümler getirin ki borcu olanlarda borçlarını ödeyip ekonomik ve psikolojik olarak rahatlasınlar. Sizlerinde fiili olarak kendilerine hizmet için orada olduğunuzu görsünler.

  Saygılarımla
  (alıntı)

  • umutufuk0934 dedi ki:

   3.Yargı paketınden sonra ev haczınde ve dıger işlemlere yenı yasaya uygun hareket edılıp edılmedıgı denetlenmektedır.Bırcok ıcra dairesı yenı yasayı uygulamakta ve güngecdıkce aksaklıklar ortadan kalkacakdır.

   Üçüncü yargı paketi ile ailenin kullandığı eşyanın haczedilemeyeceği hükmü getirilmiş

   – Ekonomik faaliyeti, sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya;

   – Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri.

   – Borçlunun haline münasip evi.

   – Öğrenci bursları. İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir..Avukatın hacizde işlevi yokur.

   Yeni yasa ile eski yada yenı acılmıs osyalar için haciz işlemi aynı uygulanmaktaır..2012 yılından sonra aşagıdakı gıbı bır duzenleme olacagından esya haczetmenın yenı yasaya tabı oldugunu acıklamaktadır.

   Yeni yasaya göre artık muhafaza işlemleri kalkıyor ve hacize kabil eşyalar imternet üzerinden satışa sunuluyor.
   Ayrıca yeddi emin depolarındaki eşyalar icranın malı ve icra dairelerine sanırım 1 ay gibi zaman verildi bunların temizlenmesi ve satışı için.Bu eşyalar 05.01.2013 e kadar satılmaması halinde sanırım hakem heyeti ile gerekenler yapılacak.O zaman bunlar haciz işlemi yapılan kişiye tekrar verilirmi yoksa belli bir bedelle kendisinemi satılıt sanırım o kararı o heyet verecek.
   Ama kesin olan birşey varki yeddieminler en kısa zamanda kapatılacak.Bu yüzden artık evden eşya kaldırma olayınında önüne geçilmiş olacak.
   Ayrıca kesin olan şu dosya yenide olsa eskide olsa haciz işlemi yeni yasaya tabidir.
   Düşünsenize hergün her icra dairesi onlarca haciz işlemine çıkarlardı.Şimdi sadece işyerlerine veya evde kayda değer eşya yoktur diyebilmek için ve evrak tanzim edilmesi için evin kapısından soruyorlar.Evinizde aynısından ikinci eşya varmıdır diye.Kanun çıkmadan önce en az bu siteye 2 veya 3 kişi bugün geldiler eşyamı aldılar ne yapabilirim diye yardım bekleyenler artık neredeyse hiç yok ve bunlardan bazılarıda yanlış bilgilendirme yapıyor.Zaten tereddütde kalan icra memuruda eşyayı almıyor kendine bırakıyorki yanlış bir iş yapıp sıkıntıya girmesin diye.Ertesi gün dilekçe ile itiraz edince düzeltiyor.Durum budur.S

 200. Av. Bülent dedi ki:

  YAPTIGIM SON YORUM HIC BIR HAKARET YADA KOTU SOZ ICERMEMESINE RAGMEN VE SITE YONETICISININ BOYLE HAKARET ICERMEDIKCE SILINMEZ DIYE BIR SOZU OLMASINA RAGMEN SILINMISTIR ARKADASLAR. GECICI 10. MADDE ILE ILGILI KESIN MAHKEME KARARINI ALMIS BULUNUYORUM BUGUN. ONU SITE YONETICISI YORUMUMU SILEN ARKADAS MAIL ADRESINI VERIRSE GONDERIRIM . SIZDE ONDAN HABER ALMIS OLURSUNUZ ARKADASLAR. IYI GUNLER

  • sargoz dedi ki:

   Bülent bey Merhaba,

   Sitede yeni olduğunuzu düşünüyorum. Sitede mail adresi paylaşımı ve reklam genel güvenlik kuralları nedeni ile yasaktır. Sonuçta kimlik doğrulaması yapılmadan direk yorum yazımına izin verilmektedir. Yorumunuz bu sebeple kaldırılmıştır.

   Mahkeme kararını istediğiniz gibi direk burada paylaşabilirsiniz ancak üyelere mail atmanız mümkün değildir.

   • Av. Bülent dedi ki:

    Sadece son kısmı yazıyorum. Isteyen arkadaslara kesın karar ornegını maıl atabılırım ama sanırım sıte yonetıcısı uygun gormuyor. Hernyse kararın son kısmı aynen su sekıldedır.
    Tum dosya kapsamı dıkkate alındıgında 6352 sayılı Kanun 05/07/2012 tarıhınde yururluge gırmıs olup bu kanunla 2004 sayılı iik nun bazı hukumlerı degıstırılmıs ve yenı hukumler eklenmıstır. 6352 sayılı kanunun gecıcı 10. maddesınde Bu kanunun ılgılı hukumlerının yururluge gırdıgı tarıhten once baslatılan takıp ıslemlerı hakkında degısıklıkten oncekı hukumlerın uygulanmasına devam edılır hukmu bulunmaktadır. Sıkayete konu ıcra takıbı davacı tarafca degısıklıkten once 08.06.2012 tarıhınde baslatılmıs olup bu tarıhtetekı 2004 sayılı ıık dakı hukumlerın ılgılı takıbe uygulanması gerekmekte olup 05.07.2012 tarıhınde yururluge gıren 6352 sayılı kanundakı degısıklıklerın takıbe uygulanamayacagı acıkca aynı kanunun gecıcı 10.maddesınde de bıldırıldıgınden ıcra mudurunun 10.07.2012 tarıhlı hacız ıslemındekı uygulaması ılgılı kanun hukumlerıne aykırı oldugundan davacı sıkayetının kabulune KARAR VERMEK GEREKMISTIR

    • erdal dedi ki:

     Şimdi bu karara göre eski açılmış dosyalar için eski hükümler mü uygulanacak

     • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

      Geçici 10. Madde ile bu madde birlikte değerlendirildiğinde varılacak sonuçlar:
      Geçici 10. Maddeye göre yürürlük tarihinden önce yapılan takipler için hangi yasa yürürlükte olacaktır?
      Takip, kanunun yürürlük tarihinden önce yapılmış, ödeme ise bu kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılmış ise icra memurluğu parayı alacaklı veya vekilinin banka hesabına mı gönderecek, doğrudan icrada alacaklı vekiline veya alacaklıya mı ödeyecektir?
      Kanun dar yorumlandığında icra memurluğu parayı doğrudan alacaklı veya vekiline ödeyebilecektir. Bu durum ise yasa koyucunun amacına, yasanın özüne ve sözüne aykırıdır. Yasa koyucu bu düzenleme ile icra memurlarının para ile ilişkisini asgariye indirmek istemiştir. Yasanın yürürlük tarihinden sonra paranın doğrudan alacaklı veya vekiline ödenmesi yasaya aykırı olacaktır.

    • borçlu dedi ki:

     Bülent Bey,
     kararı incelediğimde olayın senaryosu sanırım şu şekilde:
     – Siz alacaklı vekilisiniz.
     – İcra memuru, yasa öncesi başlatılan icra takip dosyasında, yasa tarihinden sonra çıktığı haciz işlemine yeni yasayı uyguladı.
     – siz de itiraz ettiniz.
     – karar da yukarıda.
     – borçlununuz itiraz edebilir.

     Benim yaşadığım olayda şu şekilde gelişti ve tarihler aynı:
     – ben borçluyum,
     – icra memuru, yasa öncesi başlatılan takipte, yasa tarihinden sonra çıktığı haciz işlemine eski yasayı uyguladı.
     – ben de itiraz ettim.
     – hakim, yazılan çift eşyalardan birer tanesi hariç (TV ve PC yeni olanları hariç) diğer hacizlerin hepsini kaldırdı.
     – alacaklım itiraz edebilir.

     Şimdi sizin borçlunuz da, benim alacaklımda temyize gidecek, sonrasında emsal karar çıkacak ve tüm dosyalarda yargıtayın vereceği kararlar uygulanacak.
     Siz de, ben de biliyoruz ki, hukuk aşamaları geçmişe dönük soru işareti kalmadan basamak basamak uygulanır.
     talep edilir, karar çıkar, itiraz edilir, itiraz kabul veya red görür, bir üste taşınır, karar kesinleşir, uygulama böyle sürer gider.

     Avukatlar nasıl 2 türlü yorumladıysa, icra memurları nasıl 2 türlü yorumladıysa, hakimler de 2 türlü yorumluyor geçici 10.maddeyi.
     En sonunda emsal kararlar çıkınca göreceğiz hangisinin uygulanması gerektiğini.

     Bu yüzden arkadaşlar Bülent Bey’in verdiği örnek morallerinizi bozmasın. Alınan kararlara süresini geçirmeden itiraz edin. Gereği gibi itiraz edemeyeceğinizi düşünüyorsanız da mutlaka sizin gibi düşünen bir avukattan hukuki yardım alın.

    • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

     Burada davacı malı haczedilen vatandaş ve icra memurunun yapmış olduğu muhafaza eski yasaya göre.Dolayısiyle davacı olan borçlu vatandaş şikayetde bulunuyor ve hakimin şu son satırlarına dikkat edin.10.maddeyi kabul etmiyor.Altdaki cümleye dikkat.

     6352 sayılı kanundakı degısıklıklerın takıbe uygulanamayacagı acıkca aynı kanunun gecıcı 10.maddesınde de bıldırıldıgınden ıcra mudurunun 10.07.2012 tarıhlı hacız ıslemındekı uygulaması ılgılı kanun hukumlerıne aykırı oldugundan davacı sıkayetının kabulune KARAR VERMEK GEREKMISTIR

     • erdal dedi ki:

      Hayır celal bey davacı taraf alacaklı yukarıda ki bi cümle aynen şu; davacı tarafın kanundan önce açmış olduğu dosyaya istinaden diyo

      • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

       Evet ona dikkat etmemişim ama bu sorun temyizde çözülecektir.Hakim bile gerekçeleri henüz okumamıştır.

       • erdal dedi ki:

        Celal Bey Ben dün denizli de bir icra müdürüylegörüştüm bana söyledikleri aynen şu, yeni dosya eski dosya olsun tv be pc haric tek eşyaları alamayız bu tv luzumlu değilmi

        • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

         Erdal bey.Doğru söylüyorlar.İstanbuldaki Çağlayan,Ümraniye ve Kartaldaki icra müdür ve memurları ile görüştüm.Ortak mutabakat ve genelge 2.eşyalar olmazsa kaldırma yapılmıyor ve 10.madde sadece parasal işlemler için geçerli.Hala yanlış davranan hakim ve icra müdürleri olabilir ama genelgeleri iyi okuyunca anlayacaklardır.Hatta şunu söyleyeyim evlere hacize bile gitmediklerini ifade ediyorlar.

  • soner dedi ki:

   sevgılı bulent bey kardesım bugun sana bu sıteden bır soru soruldu yayınladıgın gecıcı 10.ncu maddeyle ılgılı kesın mahkeme kararının tam metnını neden yayınlamıyorsun.bır anda ortadan kayboldun.beklenıyorsunn merakla hangı mahkemenın hangı dosyasıyla ılgılıymıs bu bır bakıp görelım oyle yorum yapalım…..

   • Av.Bulent dedi ki:

    Arkadasım neden kaybolaym kararı yayinlayamadm açıkcası da beceremedim:) yoksa amele gibi oturup karar metninden yazar miyim ayrıca bundan daha acik nasıl söylenebilir kararı site yoneticisinin mail ine atayım dedim daha ne diyeyim

 201. demet dedi ki:

  neden mail adresi istiyorsun? buradan yayınlasana, herkes görsün. tarayıp nete yükleyerek linkini verebilrisin burada. ha uğraşamam filan dersen bilmem. ama o zaman buraya böyle bir yorum yazmayla da uğraşmamalıydın derim.

  • Av. Bülent dedi ki:

   Sadece son kısmı yazıyorum. Isteyen arkadaslara kesın karar ornegını maıl atabılırım ama sanırım sıte yonetıcısı uygun gormuyor. Hernyse kararın son kısmı aynen su sekıldedır.
   Tum dosya kapsamı dıkkate alındıgında 6352 sayılı Kanun 05/07/2012 tarıhınde yururluge gırmıs olup bu kanunla 2004 sayılı iik nun bazı hukumlerı degıstırılmıs ve yenı hukumler eklenmıstır.. 6352 sayılı kanunun gecıcı 10. maddesınde Bu kanunun ılgılı hukumlerının yururluge gırdıgı tarıhten once baslatılan takıp ıslemlerı hakkında degısıklıkten oncekı hukumlerın uygulanmasına devam edılır hukmu bulunmaktadır. Sıkayete konu ıcra takıbı davacı tarafca degısıklıkten once 08.06.2012 tarıhınde baslatılmıs olup bu tarıhtetekı 2004 sayılı ıık dakı hukumlerın ılgılı takıbe uygulanması gerekmekte olup 05.07.2012 tarıhınde yururluge gıren 6352 sayılı kanundakı degısıklıklerın takıbe uygulanamayacagı acıkca aynı kanunun gecıcı 10.maddesınde de bıldırıldıgınden ıcra mudurunun 10.07.2012 tarıhlı hacız ıslemındekı uygulaması ılgılı kanun hukumlerıne aykırı oldugundan davacı sıkayetının kabulune KARAR VERMEK GEREKMISTIR

 202. D E D E K T İ F dedi ki:

  Benim 3 bankadan 5 icra takip dosyasi acildi. Bunlardan er en erken Mayis ayi ama adresim degistiginden tebligatlar almadim. Cep numarlarim acik oldugundan banka avukatlari ariyor. Bana ceza davasi acacaklarini soyluyorlar. Boyle bir dava arastirmasi yaptigimda 331 ve 332 icra ya icra ceza mahkemesinde boyle dava acilabiliniyor mu? Ben subat ayindandan beri hicbir borcuma odeme yapmiyorum bilgi verebileck var mi?

  • Muhibbi dedi ki:

   İİk 331 ve 332 eğer muvazzalı satışlarınız var ise konu olur ayrıca bu gibi suçlarda icra dosyası açıldıktan sonra 3 ay içinde açılması lazım her halükarda 1 yıllık zamanaşımı vardır.

   • DEDEKTİf dedi ki:

    Kardes diyebilir umarim. Katdes hileli satisi kastediyorsunuz sanirim. Oyle bir durumum yok. Zaman asimi derken neyin zaman asimi aciklayabilrmisiniz.

 203. kemal dedi ki:

  selam arkadaşlar. ben bir bilgi almak istiyorum. 4 ay önce kredi kartımı ödeyemediğim için toplamda faizleri ile birlikte 9000 tl gibi bir borç yazısı avukat aracılığı ile elime ulaştı icra dairesinden. neyse avukat ile görüşüp taksitlendirdim ve son taksitim olan 1350 tl yi yatıramadım. yani borcum sadece 1350 olarak kaldı. şimdi avukat nasıl bir yol izler eve haciz gelirmi

  • Seyfi dedi ki:

   Kemal bey;

   İnşallah TAAHHÜTNAME olarak icra dairesi onayıyla bunu imzalamamışsındır!!
   TAAHHÜTÜ İHLAL suçundan hapis cazası alabilrisin, taksit yatırmadığın için. Öncelikle bunu net öğrenin. Eğer öyle birşey varsa, itiraz dilekçesi ile süre kazanın. Mahkemeye çıktığınızda da hakimle bu zmana kadar ki ödemelerinizi ve bundna sonra kalan borcu nasıl ödeyeceğinizi söyleyin. Aslında imkanınız varsa 1350 verip kurtulun… TAAHHÜTNAME imzalamadıysanız icra dosyası açılır ve son yasanın hükümleri uygulanır. Zorunlu ev eşyaları dışında eşya haciz (2. aynı eşya dışında) edilemiyecek.
   Allah kolaylık versin…

  • hakan dedi ki:

   Sayın kemal

   1.350 yatırmana gerek yok elinde ne kadar varsa hemen yatır 300tl -500 tl ve aradıklarındada müşkiliyatını anlat ve hemen kalan bakiyenide en kısa zamanda yatır bu senin iyi niyetini gösterir,zaten son taksite kadar gelmende iyi niyetini gösteriyor.ama elinde ne varsa dedigim gibi yatır bitir borç illetini

   saygılar

  • sargoz dedi ki:

   Acilen 1350 tl yatirin ve kurtulun borctan.

 204. aybars dedi ki:

  arkadaşlar daha önce yazmıştım 12 temmuzda evimden tv ve bilgisayarı (2 side tek) aldılar.ben icra mahkemesine başvurdum ve tv üzerindeki haciz kaldırılacak bilgisayar lüzumlu değil şekliyle kısmen kazandım.bugün tvyi almak için icra dairesine gittim.icrada 100 tl para ödettiler harç için.artyı yeddiemin deposunada 15 tl ödedim ve tvmi aldım.şimdi sorum şu haksız şekilde ve kanuna aykırı olarak memur tvmi haczetti.ama ben mahkeme kararıyla haczin kaldırılmasına rağmen neden icra dairesine 100 tl harç ve depoya 15 tl para ödemek zorunda kaldım.bence bu iştede bir yanlışlık olmalı haksız bir işlemin ücretini benden aldılar.ltf arkadaşlarım yardımcı olsun ne yapmalıyı.teşekkürler.

  • okan dedi ki:

   aybars bey eşyalarınız daha önce yasadan önce haczolunma yada yediemin bırakılmışmıydı?

   • aybars dedi ki:

    hayır ilk defa 12 temmuzda gelindi ve kaldırıldı bende icra mahkemesine dava açtım kısmen kazandım.tv deki haciz kalktı.bilgisayardaki kalklmadı.tvyi alırken bu harç paraları alındı benden

 205. okan dedi ki:

  Sayın Sargoz Bey cevaplarsanız çok memnun olurum. Biraz önce icra memuru ve avukat geldi ödeme sordu sözlü alaşma yapmıştık ve taksitle ödüyordum bu ay ödeme yapamayacağımı ancak bayramda sonrasına ödeme yapabileceğimi söyledim. Patronunu aradı sadece tv mi aldı ve tutanağa yazıldı. Bende yedieminlikten vazgeçeceğimi kalan mallarıda almasını ve bundan sonrasına yeni eşya alacağımı dolayısı ile kendilerine ödeme yapmayacağımı beyan ettim. yarın icra dairesine yedieminlikten feragat dilekçesi verecem. Bunun bir sebebi olması gerekirmi rızam yeterlimi? Bana bir yol gösterebilirmisiniz? Saygılar.

  • steel2006 dedi ki:

   HACİZ İŞLEMİ

   Haciz sözcüğünün sözlük anlamı zapt etmek, zorla almaktır. Haciz işlemi ya fiili olarak yapılır, yada kaydı olarak.. Takip talebi ve ödeme emri haciz işlemini kapsamaz. Haciz işlemlerinin başlaması için takibin kesinleşmesi gerekir. Haczin yapılması ise fiili veya kaydı bir işlemdir. Yasanın yürürlük tarihinden önce böyle fiili veya kaydı bir haciz yapılmamış ise bu işlem yeni bir işlem olacaktır ve yeni yasaya tabidir.

  • umutufuk0934 dedi ki:

   Sn. Okan,
   Anladıgım kadarı ılr sız yenı yasa cıkmadan once yedıemınlıgı kabul etmıssınız ve onlarda sadece tv almıslar.yedıemınlıgınız ıptal olursa ve esyaları almaz sıze bırakırlarsa esyalar sızın olmus oluyor dolayısı ıle yenı yasaya gore hareket edeceklerınde haczedemezler.

 206. cenk dedi ki:

  şimdi avukatla görüşmeye gidecem önerileriniz nedir

 207. veli dedi ki:

  sayın sargoz bey..bu ödeme taahütü imza iptal yasası ne zaman kabul olur. yasa hakkında görüşlerinizi bekliyoruz. bir bilen varsa aydınlatırsa sevinirim saygılar.

  • sargoz dedi ki:

   Veli Bey,

   Tahhhüdü ihlal suçu ile ilgili şahsi görüşlerim şunlardır:

   1. Taahhüdü ihlal suçunda hapis cezasını kaldıran herhangi bir kanun taslağı benim bilgim dahilinde yok.

   2.Ev haczine gelen sınırlama bu suçun panik ve baskı altında oluşumunu engelleyecektir.

   3.Bu suçla ilgili mahkemelerde savunma yapıldığı takdirde beraat kararı almak mümkündür; çünkü lehte birçok yargıtay içtihad kararı bulunmaktadır. Ancak aynı çek suçlarında eskiden olduğu gibi vatandaş haklı bile olsa adliyeye ve mahkemeye çıkmaktan korkmaktadır, kaçak yaşamı tercih etmektedir..

   4.Taahhüt suçu ve savunma ile ilgili birçok yorum yazılmıştır, referans alınabilir.

 208. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  KREDİ SKOR PUANI GELİYOR.

  Kredi kartları ve bankacılık işlemlerinizde yep yeni bir sistem geliyor, artık kredi kartı almanız, kredi kullanmanız hiçte kolay olmayacak.Cep telefonu faturanızdan, kredi kartı ödemenize, su faturanızdan internet faturanıza kadar her şey tek tek incelenecek.Bankalar Birliği’ne bağlı faaliyet gösteren Kredi Kayıt Bürosu (KKB) yeni yılla birlikte Türkiye’de risk anlayışını değiştirecek yeni bir sistem başlatıyor. Bugüne kadar sadece kredi kartı vebireysel kredi borçlarını takip eden ve ilgili kişiye bunun karşılığı bir skor veren KKB, 2013′tenitibaren kişi ve şirketlerin ödeme yaptığı birçok noktadan borç bilgilerini alarak kayıt altına alacak.

 209. fatih dedi ki:

  banka avukatları eşya kaldırırlarmı çünkü yasadan önce yediemin bırakmışlardı.yoksa artık ugraşmazlarmı.
  onlar için masraflımı olur anlamında tv.buzdolabı klima fırın koltuk takımı

  • umutufuk0934 dedi ki:

   Sn. Fatıh,

   3.yargı pakatının tam mednını okumanızı onerırım.Ayrıca sormus oldugunuz sorunun yanıtı bırcok kez verıldı.sıtedekı dıger yorumları okursanız.cevaba ulasabılırsınız.

 210. şükran dedi ki:

  taahhüdler hangi koşullarda geçersiz hale gelir.

  1.icra müdürlüğünde alınmayan haahhüdler.

  2.ücret kısmının yanlış hesaplanması

  3.üzerinde tarih yoksa veya tarih yanlışsa kişinin itirazı ile alınan taahhüd geçersiz olur.

  • veli dedi ki:

   teşekkürler şükran hanım verdiğiniz bilgiler için

  • Muzaffer dedi ki:

   Sukran hanim icra dairesinde verilmesede bazen tahhut iptal olmuyor bunun ornekleri var, yablis hesaplama olayi ise avukati degil memuru bagliyor sonucta haciz aninda resmi rakam alinirsa dosyayi memur kapatiyor! Yani yanlis hesap avukati baglamz bence, yada belirlenn miktari kabul etmistir borclu taahutu imzalayarak!!! Ayrica taksitlendirip ama yari taksitte odeyemeyip tahutten yatanlar vat bir taksitten dolayi

 211. veli dedi ki:

  istihkak davası ne demektir bilen varsa anlatsın saygılar

  • şükran dedi ki:

   veli kardeşim

   istihkak demek o eşya ve malın size ait olduğunun mahkeme tarafından tescil ettirilmesi demektir.
   malınız veya eşyanız üzerinde başka birileri hak iddia ediyorsa istihkak davası açılır.konu ile ilgili resmi belgelerinizi mahkemeye sunarsınız.mahkeme o belgelere bakarak inceleyerek o mal veya eşyanın size ait olduğuna karar verir tescil ettirmiş olursunuz.bu kararı aldıktan sonra o mal ve eşya üzerinde hiçkimse benimdir iddiasında bulunamaz.yapılan icra takibi o dosya için durur ve haciz yapılamaz.diğer dosyalar içinde emsal teşkil eder.

 212. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  http://www.adaletbiz.com/iik

  Bu Adrese girin.İcra ve Haciz ile alakalı bütün sorularınıza cevap bulabilirsiniz.Yeni İİK.geniş yorumlar ile burada madde madde sizlere sunulmakta.

 213. Muzaffer dedi ki:

  Bu siteye her gun giriyordum fakat son zamanlarda artik konu lardan bakmak istemiyorum uzun uzun koptala yapistir yazilar halen yeni eski muhabbeti ve daha yasa ciktimi diyen var soyle bakinca yeni hic bir sey yok bi konu yok yada amac kalmadi ev haczi bitti turkiyenin icra iflas sorunlari hep cozuldu sayin sargoz size cok tesekkur ederim bu site sayesinde o gunlrde moral bulduk biseyle paylastik ama inan cok sikici olmaya basladi ayni mevzulardan hoscakalin belki yine ara sira acarim isallah bi amac daha olurda yine yazariz

  • veli dedi ki:

   simdi tek şey kaldı.mağdur ve zorunlu aileler için mutlak ama mutlak gerekli,haciz kadar önemli….ÖDEME TAAHÜTÜ İMZA İPTALİ.. insallah bu yasada yılbasına kadar cıkar.SARGOZ kardesimiz bu konuda görüslerinizi vede yasa konusunda bilgilerinizi arz edermisiniz saygılar

   • Muzaffer dedi ki:

    Kesinlikle cok onemli bir konu daha once birkac kez burda dile getirdim bu sorunu ama arkadaslar halen ayni konuda israrci!! Sayin sargoz umarim bo konuyla alakali gorus bildirirseniz! Yapilan yorumlardan herkes bilgi sahibi olur. Ben eminmki taahutun ne oldugunu bilmeyip o ani kurtatmak icin imzalar rast gele atiliyor bence bu konuda uyaralim insanlari ev hacizi bitti soran olursada kisa cevap verilsin, ayrica yasal sureler var itiraz sureleri yada istihkak davasi kac gun de acilir vs vsbu konularda islensin! Avukatlarin tek kozu kanunlari bilmiyen insanlari baski altina alarak taahhut ve diger konularda dilediklerini yapmalarina azda olsa engel olalim ben biliyordum ama bilmediklerimi burdan ogrendim benim gibi cok insan vardir saygilar.

    • Seyfi dedi ki:

     TAAHÜTÜ İHLAL’de bazı avukatlar bilerek eski ikamet adresini yazıyor ki, mahkeme celp insanların eline geç ulaşsın. İtiraz etmeye fırsat bulamadan kendini hakimin karşısında bulsunlar.
     Hakim iş durumunu soruyor ve bu borcu nasıl ödeyebileceğini soruyor ona göre karar veriyor.

     • Muzaffer dedi ki:

      Ben yasamadim ama yasayan arkadaslar hakime iyi savunma yapanlar ceza almiyor ama ne diyecek bu arkadaslar hakim karsisinda heralde hakimlerde merakli degil iceri atmaya umarim bundan sonra bu konularda ele alinirda herkes aydinlanir haklarini bilir seyfi bey

    • veli dedi ki:

     istihkak ne demek muzaffer by saygılar

     • Muzaffer dedi ki:

      İstihak davasi yapilan hacizde mallar size ait degilse sanirim 3 gun icinde yapilan itiraz itirazda gerekli bilgi evrak fatura vs vs eklenirse haciz iptal edilir

 214. umutufuk0934 dedi ki:

  Arkadaslar,
  Bu hafta ıcersınde farklı sehırlerde yapılan hacız ıslemlerınde yenı kanuna gore hareket edılmıs.
  Zaman gecdıkce yenı yasanın uygulaması netlesmektedır.
  Tabı halen bunu kabullenmeyen kısıler ıse kanun dısında ıslem yaparlarsa,yapılan sıkayet dogrultusunda haklarınızı korumalısınız.sayın aybars’ın evıne yapılan hacızde kanundısı hareket edılmıs ve gereklı sıkayetler sonucunda esyasının gerı verılmesı mahkemece kanıtlanmısdır.
  Avukatlar ıstedıklerı yorumu yapsın,kanunda avukatların ıcra yetkısı yokdur.hacız yetkısı ıcra memuruna verılmısdır.yapacagı her ıslemden yalnızca ıcra memuru sorumludur.
  Kımse baskaaı ıcın kendını rıske atmaz.

 215. şafak dedi ki:

  merhabalar;

  Sizlere bir sorum olacaktı.2 sene önce evimize babamın borçları yüzünden icra geldi.Eşyalarımız götürüldü.2sene boyunca evimize banka avukatları sürekli gelip gittiler.fakat eşya bulamadılar.çalışıp beyaz eşyaları tekrar aldım ama korkudan eve getiremedim.eşyalar benm üzerime faturalı.23 yaşındayım.yeni yasa çıktı acaba eşyaları getirsem mi artık? biz evde yokken gelirlerse icraya çilingirle içeri girerlermi? yardımlarınızı bekliyorum :(:(

  • umutufuk0934 dedi ki:

   Sn. Safak,

   Yenı yasaya gore ev esyası haczı olmamaktadır (ıkıncısı harıc )
   Ayrıca ücüncü sahıslara aıt esyalar haczedılemez

  • umutufuk0934 dedi ki:

   daha detaylı bılgı asagıdakı yorumlarda mevcut.özellıkle Sn. celal beyın yorumlarında konunuz ıle ılgılı bılgılerde mevcut

 216. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  AYNI AMAÇLA KULLANILAN EŞYANIN BİRDEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA

  Bu maddeye aykırı hareket eden 3.yargı paketinde bulunan kamu görevlisinin nasıl yargılanacağınıda göstermektedir.

  3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

  “12. Borçlunun haline münasip evi,”

  “13. Öğrenci bursları.”

  KEYFİ DAVRANIŞIN TCK’DAKİ KARŞILIĞI

  Devlet memurlarının görevlerinin gereklerine aykırı davranmalarının veya keyfi davranmalarının TCK’daki karşılığı asgariden “görevini kötüye kullanma” başlığını taşıyan TCK’nun 257.maddesidir. 257.madde şöyledir:

  “MADDE 257 – (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “altı aydan iki yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “menfaat” sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “üç aydan bir yıla kadar” hapis cezası ile cezalandırılır.

  (3) İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, (Değişik ibare: 6086 – 8.12.2010 / m.1) “bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile” cezalandırılır.

  Maddenin 1. Fıkrası “menfaat sağlayan kamu görevlisinin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “demektedir.

  KAMU GÖREVLİSİ BİR MENFAAT SAĞLAMAMIŞSA

  Maddenin 2. Fıkrasına göre kamu görevlisi bir menfaat sağlamamış olsa bile görevinin gereklerini yapmayarak kişilerin mağduriyetine neden olmuşsa “3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır “ demektedir.

  Keyfilik bir görev ihmalidir.

  TBMM.DEN 10 MADDE İLE İLGİLİ GEREKÇELER.BİLMEYENE BİLDİRİLİR.
  Madde 26- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin geçiş hükümleri
  düzenlenmektedir.
  Geçici 9 uncu maddeyle, 2004 sayılı Kanunda değişiklik öngören Tasarının kanunlaşarak yürürlüğe
  girmesinden önce başlatılan icra takiplerinde ilgililere yapılacak ödemelerin banka hesap numaralarına
  yapılabilmesi için altı aylık süre tanınmaktadır.
  Geçici 10 uncu maddeyle, Tasarının kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce başlatılan takip
  işlemlerine değişiklikten önceki hükümlerin uygulanacağı hükmü getirilmektedir. Böylece, daha önce
  başlatılan takip işlemleri bakımından hangi hükümlerin uygulanacağı hususunda doğabilecek
  tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.
  Geçici 11 inci maddeyle, Adalet Bakanlığının, 2004 sayılı Kanunun değişik 88 inci maddesinin
  dördüncü fıkrası gereğince hukuki ve teknik her türlü altyapıyı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
  itibaren bir yıl içinde tamamlaması ve lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerdeki
  mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde
  devam olunmasına ilişkin geçiş hükmü getirilmektedir. Öte yandan lisans alamayan mevcut depo ve
  garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiye usulüne ilişkin
  geçiş hükmü getirilmektedir.

  Geçici 10. Maddeye göre yürürlük tarihinden önce yapılan takipler için hangi yasa yürürlükte olacaktır?

  Takip, kanunun yürürlük tarihinden önce yapılmış, ödeme ise bu kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılmış ise icra memurluğu parayı alacaklı veya vekilinin banka hesabına mı gönderecek, doğrudan icrada alacaklı vekiline veya alacaklıya mı ödeyecektir?

  Kanun dar yorumlandığında icra memurluğu parayı doğrudan alacaklı veya vekiline ödeyebilecektir. Bu durum ise yasa koyucunun amacına, yasanın özüne ve sözüne aykırıdır. Yasa koyucu bu düzenleme ile icra memurlarının para ile ilişkisini asgariye indirmek istemiştir. Yasanın yürürlük tarihinden sonra paranın doğrudan alacaklı veya vekiline ödenmesi yasaya aykırı olacaktır.

  • davut22 dedi ki:

   peki ben bu avukat hakkında ve icra memuru hakkında nasıl işlem yapabilirim

  • Av. Bülent dedi ki:

   Sadece son kısmı yazıyorum. Isteyen arkadaslara kesın karar ornegını maıl atabılırım ama sanırım sıte yonetıcısı uygun gormuyor. Hernyse kararın son kısmı aynen su sekıldedır.
   Tum dosya kapsamı dıkkate alındıgında 6352 sayılı Kanun 05/07/2012 tarıhınde yururluge gırmıs olup bu kanunla 2004 sayılı iik nun bazı hukumlerı degıstırılmıs ve yenı hukumler eklenmıstır. 6352 sayılı kanunun gecıcı 10. maddesınde Bu kanunun ılgılı hukumlerının yururluge gırdıgı tarıhten once baslatılan takıp ıslemlerı hakkında degısıklıkten oncekı hukumlerın uygulanmasına devam edılır hukmu bulunmaktadır. Sıkayete konu ıcra takıbı davacı tarafca degısıklıkten once 08.06.2012 tarıhınde baslatılmıs olup bu tarıhtetekı 2004 sayılı ıık dakı hukumlerın ılgılı takıbe uygulanması gerekmekte olup 05.07.2012 tarıhınde yururluge gıren 6352 sayılı kanundakı degısıklıklerın takıbe uygulanamayacagı acıkca aynı kanunun gecıcı 10.maddesınde de bıldırıldıgınden ıcra mudurunun 10.07.2012 tarıhlı hacız ıslemındekı uygulaması ılgılı kanun hukumlerıne aykırı oldugundan davacı sıkayetının kabulune KARAR VERMEK GEREKMISTIR..

 217. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Emekli maaşına muvafakat verirseniz haciz gelir, muvafakatı kaldırırsanız da haciz sona erer…

  Kardeşimin kredi kartı borcundan dolayı babamın emekli maaşının tamamına banka tarafından haciz getirilerek el konulmuştur. Bunun yasal dayanağı var mıdır varsa biz ne yapabiliriz yasal olarak nasıl hareket etmeliyiz. M.E

  Emekli aylıklarına SGK alacakları ve nafaka borcu dışında kimse haciz getiremez ama siz izin (muvafakat) verirseniz haciz gelir, muvafakatı kaldırırsanız da haciz sona erer…

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93 üncü maddesine göre;

  “Madde 93 – Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.”

  demektedir.

  ***SADECE SGK ALACAKLARI VE NAFAKA İÇİN HACİZ SERBEST

  Kanun gereğince, emekli maaşlarına, sürekli işgöremezlik gelirlerine, dul-yetim aylık ve gelirlerine sadece Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için SGK, ve nafaka alacakları için de boşanılan eş-çocuklar izinsiz icra koyabilirler. Bunun dışındaki alacaklar için borçlu emekli-dul-yetimin izni olmadan hiç kimse icra-haciz getiremez.

  ***İZİN (MUVAFAKAT) VERMEZSENİZ İCRA YASAK

  Normalde, banka alacakları, gerçek ve tüzel kişileri alacakları için emeklinin-dulun-yetimin aylığına haciz-icra getirilemez ancak, borçlunun emekli aylığımdan kesilsin şeklinde izni varsa icra-haciz yapılabilir. Bunun dışında haciz-icra yasaktır.

  ***İZİN VE MUVAFAKATTAN HER ZAMAN VAZGEÇEBİLİRSİNİZ

  Özellikle bankalar emeklilere kredi verirken en başta emekli aylığımdan kesilsin izni vermektedirler ve bu izin olmadan da emekliye kredi vermemektedirler. Ancak, başta verilen bu izinden (muvafaktten) borçlu her zaman vazgeçebilir. Kardeşiniz kredi kartı borcu sebebiyle emekli aylığından kesintiyi (icrayı) başta kabul etmiş ve bu sebeple banka maaşına el koymuşsa (ki yüzde 25 oranında fazlasına el koyamaz) şimdi kardeşiniz dilerse bu izinden vazgeçip, bankanın emekli aylığına yaptığı kesintiye karşı dava açabilir.

  ÖRNEK YARGI KARARI

  12. Hukuk Dairesi

  E: 2007/6970, K: 2007/9174, T: 07.05.2007

  * HACZİ MÜMKÜN OLMAYAN MAL VEYA HAK

  * ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR

  İİK.nun 83-a maddesi gereğince borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklı ile yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de “… Borçlunun, hacizden önce sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle, bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa hükmünün uygulanmasından feragat etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira, bir malın ne derece haczedilmez olduğunun, borçlunun ve ailesinin haciz anındaki durumlarına göre saptanabileceği…” ifade olunmuştur. Bu durumda borçlunun haciz sırasındaki yada haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde haczedilmesi mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili olarak bu haklardan vazgeçmesi geçerli olabilir. (2004 s. İİK. m. 83A) (506 s. SSK. m. 20, 121)

  ALİ TEZEL / HABERTÜRK

  • davut22 dedi ki:

   arkadasım size sorabılırmıyım dun 8 icra dairesine gittigimde dosyamın fotokobısını aldım ve avukatımı gosterdıgımde bu dosyanı bıttıgını bu dosya ıcın işlen yapılamayacagını söyledi bu sebeb nedır dıye sordugunda bu dosyanın 1 yıl doldurdugunu damga vergısı veharc yatırılmadıgı goruldu soylendı ama halabu dosya icin hala evime polis ve hacıze gelınıyor ne yapmam gerekır yardımcı olursanın memnun olurum durumumu şöyle acıklayayım banka kredi borcum vardı taksitli ama taksıtını odeyemdım eve gelip hacim yapı goturduler bende bankanın genel mudurlugunden taksıtımı tekrar yapılandırdım ama ve eşyalarımı yedemın deposundan aldım ama 2 ay sonra odeyemedım aradanda 1 yıl gecti dava dosyamı baktıgımda dosyamın düştügünü gördüm harclarımı ve damga vergısını yatırılmadıgını gorduk birde sunu soracagım dava dosyamı aldıgımda her ne kurum varsa ssk bagkur avea turkcell aklınıza ne gelıyorsa gondermış bir alacaklı avukat bu kadar insana rendıce edilirmi odeyecek olsak neden kacalım bu avukat hakkında ne yapabılırım yardımcı olursanız memnun olurum

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    İlgili icra dairesine gidip itirazda bulunun ve dosyanın kapandığı halde gelindiğini bildirin.Sanırım kurumların avukatlarının yaptıkları yanlışlıklar olabiliyor.1 yılı geçmiş dosyalar bir işlem yapılmadıysa kapanır.

  • salacak dedi ki:

   Babam benim konut kredime kefil olmuştu.Kendisi emekli.4 aydır kredimi ödeyemediğim için banka maaşının 1/4 ünü kesiyor.Hemde kendisine sormadan ve hiç bir muvaffakatname vermeden.Bu uygulama için dava açtık ve mahkemeyi kaybettik.Mahkemenin gerekçeli kararına göre banka borçları emekli maaşının haczedilemezliğini kapsamıyormuş.Yorum lütfen….

   • sargoz dedi ki:

    Sn.Salacak,

    Böyle bir durum yok. Emekli maaşı SGK kurum borçları haricinde diğer tüm borçlara karşı koruma altında. Kesilmesi mümkün değil.

    Babanız emekli maaşını teminat göstererek kredinize kefil olmuş olabilir. Yada banka kendi şubesine yatan maaşı haciz kararı olmadan kesiyor olabilir.

    Uğraşmak istemiyorsanız maaşı PTT üzerinden almaya çalışın yada başka bir banka vasıtası ile almaya çalışın. Mahkeme kararınıda temyiz edin.

  • Av. Bülent dedi ki:

   YAPTIGIM SON YORUM HIC BIR HAKARET YADA KOTU SOZ ICERMEMESINE RAGMEN VE SITE YONETICISININ BOYLE HAKARET ICERMEDIKCE SILINMEZ DIYE BIR SOZU OLMASINA RAGMEN SILINMISTIR ARKADASLAR. GECICI 10. MADDE ILE ILGILI KESIN MAHKEME KARARINI ALMIS BULUNUYORUM BUGUN. ONU SITE YONETICISI YORUMUMU SILEN ARKADAS MAIL ADRESINI VERIRSE GONDERIRIM . SIZDE ONDAN HABER ALMIS OLURSUNUZ ARKADASLAR. IYI GUNLER KOLAY GELSİN

 218. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Adalet Bakanlığından yedi bin avukata soruşturma izni
  28/07/2012
  Avukatlarla ilgili 7 bin şikayet gitti

  Adalet Bakanlığı’na avukatlarla ilgili olarak 2011 yılında gelen 7 bin 468 dosya ve 2010 yılından devreden 2 bin 943 dosya ile birlikte toplam 10 bin 411 dosyaya bakıldı. Bunlardan 7 bin 649 dosya 2011 yılında çıkarıldı. 2 bin 762 dosya 2012 yılına devredildi.

  Noterlerle ilgili olarak ise 2011 yılında gelen 299 dosya ve 2010 yılından devreden 170 dosya ile birlikte toplam 469 dosyaya bakıldı. Bunlardan 358 dosya 2011 yılında sonuçlandırıldı, 111 dosya ise 2012 yılına devredildi.

  132 HÂKİM VE SAVCI HAKKINDA ŞİKAYET YAPILDI

  “Adalet hizmetleri ile cumhuriyet savcılarının idari görevlerine ilişkin şikâyetler, Türk Ceza Kanunu’nun 299′uncu maddesinde yer alan ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan kovuşturma yapılması, Türk Ceza Kanunu’nun 301′inci maddesinden soruşturma yapılması, avukatların görev suçlarından ötürü soruşturma ve kovuşturma yapılması, noterlerin görevden doğan suçları veya görev sırasında işledikleri suçlarının kovuşturulması, Türk Ceza Kanunu’nun 305′inci maddesinde düzenlenen ‘Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlama’ suçunun kovuşturulması, yabancı devlet aleyhine asker toplama suçundan kovuşturma yapılması” Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlı.

  Hâkim ve cumhuriyet savcılarının suç işlediklerine dair ihbar ve şikâyetin doğrudan veya diğer kurumlar aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na bildirilmesi üzerine, öncelikle dilekçe 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 93 ve 97′nci maddeleri uyarınca inceleniyor. Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşları ile uluslararası mahkemeler veya kuruluşlarda görev yapan hâkim ve savcılar, geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir birim, kurul veya kuruluşta çalışan hâkim ve savcılar, idari görevleri yönünden savcılar ve Komisyon işlerine yönelik görevleri yönünden adalet komisyonu başkan ve üyeleriyle ilgili olanlar dışındaki dilekçeler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na gönderiliyor.

  Diğer hususlar ise Adalet Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda 2010′dan 2011 yılına devreden dosya sayısı 41 iken; 2011 yılında açılan dosya sayısı ise 132. 2011 yılında derdest dosya sayısı 88, şikâyetin işleme konulmaması 63, dosyanın işlemden kaldırılması 1, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na tevdii 3, işlem yapılmasına yer olmadığı 5, soruşturma izni verilen 1, soruşturma yapılmasına gerek görülmeyen 15 olmak üzere toplam 173 dosya bulunuyor.

  301′DEN 297 DOSYAYA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

  Soruşturma yapılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlı olan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301.maddesinde düzenlenen ‘Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi, devletin yargı organları ve devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşağılama suçuna ilişkin işlemler’ de Adalet Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

  Konuya ilişkin olarak bir önceki yıldan devredilen dosyalarla birlikte bakanlığa 2011 yılında toplam 386 adet dosya geldi. Bunların 8 adedine 301/4. maddesi gereğince izin verildi. İzin verilen dosyalarda sanık ve şüpheli sayısı 9 iken 297 adedine soruşturma izni verilmedi. Sanık ve şüpheli sayısı 414 iken, 66 adedi 2012 yılına devredildi.

  Cumhurbaşkanına hakaretten 109 dosya hakkında işlem yapıldı

  Cumhurbaşkanına hakaretten 2011 yılında 109 dosya hakkında Adalet Bakanlığı tarafından kovuşturma izni verilirken; 4 dosya hakkında ise izin çıkmadı.
  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299′uncu maddesinde yer alan ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan kovuşturma yapılması Adalet Bakanı’nın iznine bağlı. Konuya ilişkin olarak bir önceki yıldan devir olarak gelen dosyalarla birlikte, 2011 yılında toplam 336 adet dosya geldi. Bakanlık tarafından bu dosyalardan 109 adedine 299/3 maddesi gereğince kovuşturma izin verildi. 4 adedine ise kovuşturma izni verilmedi.

  Birleşerek kapanan dosya sayısı 15 iken; cumhuriyet başsavcılıklarınca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen dosya sayısı da 52 oldu. Daimi arama kararıyla kapanan dosya sayısı 1, derdest dosya sayısı 155.

 219. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Borcu olana artık ‘kız yok’

  Kredi Kayıt Bürosu, cep telefonu, su, elektrik gibi borçları da kayıt altına alacak.

  28 Temmuz 2012, Cumartesi- 09:10
  HİT: 252(0)

  Kredi Kayıt Bürosu, sadece bankacılık sistemindeki borçları değil cep telefonu, su, elektrik gibi borçları da kayıt altına alacak. Bilgiler herkese açık olacak ve artık vadeli mal satan, ortaklık kuranlar, hatta kızını evlendirecek olan herkes riskli iş yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

  Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, 1 Ocak 2013’ten itibaren ‘kredi skor puanı’ verirken sadece banka hesaplarına değil vergi, cep telefonu, su ve elektrik borçlarına da bakacaklarını söyledi. Akdeniz, “Riski alan herkes, vadeli mal satan, biriyle bir ortaklığa giren, birine kızını veren bizden rapor isteyebilir” diye konuştu.

  Bankalar Birliği’ne bağlı faaliyet gösteren Kredi Kayıt Bürosu (KKB) yeni yılla birlikte Türkiye’de risk anlayışını değiştirecek yeni bir sistem başlatıyor. Bugüne kadar sadece kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını takip eden ve ilgili kişiye bunun karşılığı bir skor veren KKB, 2013’ten itibaren kişi ve şirketlerin ödeme yaptığı birçok noktadan borç bilgilerini alarak kayıt altına alacak. KKB bünyesinde oluşturulan ve Merkez Bankası’ndan devir işlemleri devam eden Risk Merkezi, yeni dönemle birlikte cep telefonu operatörlerine olan borçlar, vergi borçları, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri borçlarını da izlemeye alacak. Kurum böylece bankacılık sisteminin yanı sıra sistem dışındaki ticari ve bireysel borçların kaydını tutacak.

  KKB’nin oluşturduğu yeni sistemin bireyler açısından önemi, daha önce sadece bankalara açık olan platformun risk raporları yoluyla hem ticari hem de bireysel anlamda adeta herkese açık hale gelecek olması. Burada kanunen aranan şart ilgili kişinin finansal risk durumunu ortaya koyan rapor için onay veriyor olması

  Milliyet gazetesinin haberine göre, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, yeni Ticaret Kanunu ile uygulamaya başlanan ticari kredi ve kefalette eş onayı tarafında geçmişe yönelik borç bilgilerinin de görülmesinin mümkün olacağını kaydetti. Eşin, kocasının da onayı ile bu raporu alabileceğini ifade eden Akdeniz, “Kişi eşinin ne kadar kefaleti, borcu olduğunu kendisinden risk raporunu isteyerek KKB’den öğrenebilir. Kefalet bilgileri bilançoda yer almaz. Ama bir şekilde bu kefalet nedeniyle şirket ya da şirket ortağı yüklü miktarlarda para ödemek zorunda kalırsa şirket de bundan etkilenir, hatta batma noktasına gidebilir. Bu da bir risk olduğu için KKB’de hiç bir yerde olmayan o kefalet bigilerinin paylaşılması söz konusu. Ancak kendisi doğrudan bizden öğrenemez, bu Bankalar Kanunu’na aykırı. İki tarafın onayı gerekiyor.”

  Kasım Akdeniz, yeni uygulamayla ilgili soruları şöyle yanıtladı.

  Bilgiler nasıl toplanacak?

  Bilgi akışı için belirlenmiş tarihler var. Bunlar geçikirse para cezası kesiyoruz. Kurumlar buna uymak durumunda. Bilgi paylaşım merkezlerinin en önemli özelliği budur. Biri bilgi göndermezse acaba orada bir geçikmiş alacak ve kredi var mı diye soru işareti doğar. Yeni sistem için de bu geçerli.

  Sorgulama en çok hangi alanda yapılıyor?

  En çok bireysel alanda, kredi kartları ve bireysel kredilerde (ihtiyaç, konut ve otomobil kredileri) yapılıyor. Burada yaygın bir müşteri kitlesi var. Her sorgulama bir ücrete tabi. Sorgulama yapan bankanın aldığı bilgi hangi bankanın bilgisiyse sorgulayan o bankaya ücret ödüyor. Her bir sorgulamada 15 sent ödeniyor.

  Sorgulama sayısında artış nedir?

  2001’de bu sayı KKB’de 6 milyondu, 2011 sonu itibarıyla 205 milyona ulaştı. Bu inanılmaz bir gelişme. Toplamda 25 milyon müşteri olduğunu düşündüğümüzde bankalar her bir müşteriyi yılda ortalama 8 kere sorgulamışlar. Bugün geldiğimizde noktada KKB sorgulaması risk yönetiminin kredi tahsisinin vazgeçilmez adımlarından biri.

  Yeni sistemle tüketiciye sunduğunuz yarar ne olacak?

  Risk Merkezi ile beraber gelecek olan en önemli yenilik buradaki bilgilerin sokakdaki kişi ile ya da bankacılık dışı sektörlerle de paylaşılabir hale gelmesi. Bu ülkenin risk yönetim anlayışını değiştirebilecek potansiyele sahip bir uygulama. Çünkü biz gerek bankacılık sektöründen aldığımız kredi bilgilerini gerek bankacılık sektörü dışından aldığımız bilgileri müşteri bazında birleştirdikten sonra 2013’te kişilere risk raporu verecek duruma geleceğiz. Topladığımız bütün bilgileri risk raporu adı altında birleştirip bireyler ile paylaşıyor olmamız söz konusu olacak. Burada şimdiye kadar bu bilgilerin bankalar arasında paylaşılması söz konusuydu. Gerçek kişiler veya tüzel kişiler bu bilgilere ulaşamıyorlardı. Ulaşamadıkları için de farklı yöntemlerle ulaşmanın yolunu arıyorlardı. Ama Risk Merkezi ülkenin risk yönetimi anlayışını değiştirecek potansiyele sahip bir uygulama olacak.

  Riski alan herkes, vadeli mal satabilirsiniz, biriyle bir ortaklığa girebilirsiniz, birine kızınızı veriyor olabilirsiniz, karşı tarafın finansal durumunu merak ettiğinizde, öğrenmek istediğiniz her bir ilişkide bunu karşı taraftan isteyebilirsiniz. Ev kiralarken, satarken. Bu yolla karşı tarafın finansal yapısını, bütün ödemelerini, ödeme ahlakını net bir şekilde bu raporlarla görme imkânınız olacak.

  Sistemle hedefiniz…

  Sonuçta Risk Merkezi’nden alınacak risk raporları Türkiye’nin ticari ve sosyal hayatını değiştirebilecek potansiyele sahip. Bu açıdan ben bunu çok önemsiyorum. Uygulamaya geçtikten sonra taraflar bunu görecek ki yepyeni bir dünya açılacak önlerinde. Tüm ticari taraflar için ilgili kişinin tüm finansal durumu görebileceğiz bir dünya, bir pencere açılacak. Bizim en temel hedefimiz hem bireylerde hem şirketlerde olsun kişinin finansal resminin tamamını karar vericinin önüne koymak. Çek ve risk raporu için ikisi için de aynı şey söz konusu.

  Bunun için ücret ödenecek mi?

  İlk yılda her bir kişinin alacağı ilk rapor ücretsiz olacak. İkinci, üçüncü, döndüncü alınırsa bunlar ücretli olacak. Bugün çek raporu için belirlenen ücret 1 lira. Bankaların genelinde de 5 lira gibi bir rakam var. Şubeden alırsanız 5 lira, ATM veya internetten alırsanız 2 lira. Risk raporu da buna paralel olacak.

 220. hasan bayrak dedi ki:

  yukarıda okuduğum bazı yorumlarda tam anlayamadığım durumlar var. bana bunları açıklayabilirseniz sevinirim.
  1. yasa çıkmadan önce eve gelinip eşyalar yazılıp yedi emine teslim edilmişse eşyalar şu an kaldırılabilir mi?
  2. hacizin düşmesi için eski yasaya göre 1 yılın geçmesi ve/veya harcının yatırılmaması gerekiyor . daha doğrusu haczin düşmesi için yazdığım durumlardan ikisinin aynı anda olması mı gerekiyor yoksa biri yeterli mi?
  3. yasada takip işlemleri eski yasaya göre yapılacak deniyor. takip işleminden kasıt nedir. kişinin harcı yatırıp eve gelinip eşyaların yazılıp yediemine teslimi mi?
  4 .1 yıl sonunda hacizin düşüp düşmediğini nasıl öğrenebilirim?

  • murat dedi ki:

   tek tek cevap vereyim.
   1. kaldırılabilinir.
   2. aynı anda olması gerekiyor.
   3. takip demek hakkınızda icra işleminin başlatılması demek. yani evinize gelip eşya yazılşmadıysa yeni yasaya göre davranılmak zorunda.
   4. icra dairesine gidip dosya numaranızdan bakabilir veya e-devletten kontrol edebilirsiniz.
   geçmiş olsun.

  • umutufuk0934 dedi ki:

   Sn.Hasan Bayrak,
   1.yasa cıkmadan esyalar yedıemın bırakılmıssa,esyalar sızıın degıl onlarındır.sız sadece depo gorevı yapıyorsunuz anlamına gelır.ıstdıklerı zaman alabılırler.
   2.hacızın dusmesı ıcın surenız 1yıldır.
   3.dosya eskı yada yenı acılmıs olabılır,yapılacak hacız ıslemı yenı yasaya gore olacakdır.yapılmıs ıslemler (yedıemınlık )gıbı bunlar eskı yasaya gore uygulanacak.
   4.dosyanıza bakarak ogrenebılırsınız

 221. iast dedi ki:

  Arkadaşlar daha önce yazmıştım yeni yasa yürürlüğe girdikten sonra evimize gelindi eşayalrı yazıp bana yediemini imzalattılar. Dediğiniz gibi icra mahkemesine itiraz gönderdik. (ildeki icra müdürü mü memuru mu bilemiyorum tam olarak bu sorumluluğu üstüne almak istememiştir ve merkeze gönderildi itirazımız). Merkezden ne zaman karar gelmeli? Ne kadar bekleyeceğiz bilen var mı?

  • Vatandaş dedi ki:

   İcra mahkemesine itiraz gönderdik diyorsun icra müdüründen dolayı itirazımız merkeze gönderildi diyorsun. Anladığım kadarı ile sen icra mahkemesine değil icra dairesine itiraz etmişsin.
   İcra mahkemesinde dava açman gerekiyor merkez ney.

   • iast dedi ki:

    ben değil eşim ilgileniyor bu işlerle. mahkemesine dedi.

    • iast dedi ki:

     avukatla yapmışlar, biliyordur nereye gönderilmesi gerektiğini umarım!
     sadece bu ne kadar zaman alacak diye merak ediyorum. Kanuna göre haklı çıkmamız lazım.
     Sadece bizimkiler burada hiç bir şey yapmak istemiyorlar bence, gönderelim demişlerdir oradakiler uğraşsın.

  • Av. Bülent dedi ki:

   YAPTIGIM SON YORUM HIC BIR HAKARET YADA KOTU SOZ ICERMEMESINE RAGMEN VE SITE YONETICISININ BOYLE HAKARET ICERMEDIKCE SILINMEZ DIYE BIR SOZU OLMASINA RAGMEN SILINMISTIR ARKADASLAR. GECICI 10. MADDE ILE ILGILI KESIN MAHKEME KARARINI ALMIS BULUNUYORUM BUGUN. ONU SITE YONETICISI YORUMUMU SILEN ARKADAS MAIL ADRESINI VERIRSE GONDERIRIM . SIZDE ONDAN HABER ALMIS OLURSUNUZ ARKADASLAR. IYI GUNLER DİLİYORUM

 222. MisafirCenk dedi ki:

  sn sargoz , sn toparlaklı ve diğer arkadaşlar bizlere ve bizim gibi dara düşmüş insanlara yardımınızdan dolayı teşekkür ederim..benim bir sorum olacak yardımlarınız için şimdiden sağolun..

  5 senedir oturduğum evin son 4 aydır kirasını ödemekte zorlanıyorum vede ev sahibi ile anlaşamıyoruz süre istedim vermedi…

  ancak ev sahibim 4 aylık kira borcum yerine icradan bu hafta tebligat yollamış hızlı posta ile 8 aylık kira borcum olduğunu iddia ediyor yalnız benim elimde ilk gün itibarı ile banka hesabına yatırdığım bütün dekontlar var hesapladım sadece 4 aylık borcum var şimdi ben nasıl bir yol izlemeliyim ve nasıl bir itiraz etmeliyim…bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim saygılarımla..

  • sargoz dedi ki:

   Cenk Bey,

   Ev sahibiniz ödemediğiniz kiralardan dolayı kalan kiralarıda muaccel hale getirmiş ve sizi icraya vermiş. Kısaca daha oturmadığınız ayların kirasını istiyor. Bu durum kira kontratınızda vardır, inceleyin.

   Çözüm1: Oturup anlaşın. 4 tane kirayı ödeyin, avukatında 8 kira parası üzerinden isteyeceği %10 parayı ödeyin, icra masraflarını ödeyin, anlaşmazlık bitsin.

   Çözüm 2: ilamsız takibe derhal itiraz edin. İtirazın iptali davasında 8 değil, 4 kira borcunuz olduğunu belirtin ve mücadele edin. Bu dönem zarfında tekrar anlaşmaya çalışın.

   Geçmiş olsun.

   • MisafirCenk dedi ki:

    sn sargoz
    muacceliyet söz konusu değil geçmiş tarihli elimde dekontu olan ayları yazmış ileri tarihli ayları değil…

    birde 4 kira borcum olduğunu belirtir itiraz yaptığım zaman icra devam edermi tahliye davası açabilirmi ? eğer ispata kadar sürem olursa 4 aylığı toparlayıp ödeyebilirim 40 – 45 gün içinde…

    • sargoz dedi ki:

     Ödeme ispatı yapabiliyorsanız borca ve faizlerine kısmi itiraz edeblirisiniz. (icra inkar tazminatı doğmaz) Ancak bu durumda icra durmaz, haciz ve tahliye devam eder.

     Bence borcun tamamına haksız icra tazminatıda talep ederek itiraz edin, itirazın iptali davasına kadarda kira borçlarını ödeyin (resmi hesaba yatırın) Sonrada hiçbir kirayı aksatmayın. Davada tüm ödeme dekontlarını gösterin ve haksız yere yapılan icrayı ispatlayın.

     • MisafirCenk dedi ki:

      sn sargoz çok teşekkür ederim yardımlarınız için…

      itirazın iptali davasını adli tatil döneminde açabilirmi….birde dava tahmini ne kadar sürer…

      kusura bakmazsanız bana elinizde mevcut varsa haksız icra tazminatı isteyerek itiraz dilekçesinin örneğini verebilirseniz sevinirim..saygılarımla..

      • sargoz dedi ki:

       Yapılan ilamsız takibin tebliğinden 7 gün içersinde itiraz hakkınız var. süreyi geçirirseniz icra kesinleşir.

       İtirazın iptali davası karşı tarafa bağlı, sanırım 3-5 ay içinde açılır. yaklaşık 1 yıl sürer.

       siz bu süre içinde:

       geçmiş kira borçlarınızı ödeyin (hesaba yatırın)

       yeni kiralarıda hiç aksatmayın.

       daha önceden ödenmiş ancak icraya konu olmuş kiraların dekontlarını mahkemeye sunun.

       ve ev sahibinizle anlaşıp sulh olun.

 223. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Kazanmadan harcıyoruz

  Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ”Kazanmadan harcıyoruz. Kendi tasarruflarımız yetmiyor yabancıların tasarruflarıyla ülke ekonomisini büyütmeye çalışıyoruz” dedi.

  Babacan, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) Geleneksel İftarında yaptığı konuşmada, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  Ekonominin önünde çalışılması gereken pek çok konu bulunduğuna işaret eden Babacan, tasarruf oranlarının az olduğunu ve yükseltilmesi gerektiğini belirtti. ”Kazanmadan harcıyoruz. Kendi tasarruflarımız yetmiyor yabancıların tasarruflarıyla ülke ekonomisini büyütmeye çalışıyoruz” diyen Babacan, Türkiye’de hane halkının yüzde 45’inin gelirinden daha fazla harcadığını dile getirdi.

  2010 ve 2011 yılında kredi hacminin çok hızlı arttığını ifade eden Başbakan Yardımcısı, kredileri frenlemeye gittiklerini, bankaların kredi hacmi artışı üzerine sınırlar getirmeye başladıklarını hatırlattı. Babacan, ”Önce kazanalım, sonra harcayalım’ dedik. Çünkü hakketmediği refahı yaşamaya çalışan ülkelerin başına er ya da geç kötü şeyler geliyor. Avrupa’da bunların örneği çok” dedi.

  İş adamlarına çağrı

  Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun aynı tarihte Meclis’ten geçtiğini, ancak uygulama tarihini 1 Temmuz 2012 olarak belirlediklerini hatırlatan Babacan, bu kanunların bir an önce Resmi Gazete’de yayımlanması, yürürlüğe girmeden önce problemlerin kendilerine iletilmesi ve bunların düzeltilmesi amacıyla böyle bir uygulamayı tercih ettiklerini söyledi.

  Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda bunu yaptıklarını ve 70-80 maddeye yönelik önemli değişikliklerin düzeltme paketiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Babacan, şunları kaydetti:

  ”Ancak Türk Ticaret Kanunu üzerine öyle yoğunlaştık ki, iş dünyamız bize Borçlar Yasasıyla ilgili yeteri kadar problemleri, sıkıntıları anlatmadı, anlatamadı. Meclis’in kapanacağı günlerde 7-8 maddesinde değişiklikler yaptık, yani bize ulaşan kadar değişiklikler yaptık. Ama Meclis kapandıktan sonra da şimdi arka arkaya problemler geliyor. Aynı Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu gibi Borçlar Kanunu’nda da bir değişiklik paketine ihtiyaç var. Çünkü bu iki kanun Meclis’ten geçerken, sosyal kesimlerin, ilgili tarafların, paydaşların, iş dünyasının görüşü tam yansıtılarak geçmedi. ‘Bir an önce hızlıca geçsin, daha sonra problemleri çözülür’ dedik. Toplam 3 bin maddelik bir paket vardı önümüzde. Şimdi sıra inşallah Borçlar Kanunu’nda. Borçlar Kanunuyla ilgili iş dünyasını olumsuz etkileyen, günlük işlemleri sıkıntıya sokan ne varsa bizlere bildirin. MÜSİAD başta olmak üzere iş dünyamızın tüm örgütlerinden biz bunları bekliyoruz. Bunlar ulaştıktan sonra aynı Türk Ticaret Kanunu’nda yaptığımız gibi ekonomi Koordinasyon Kurulu’nu toplarız, ilgili tarafların görüşlerini alırız, yasayı hazırlayanların görüşlerini alırız ve inşallah makul, uygun bir yol bularak problemleri ortadan kaldırırız.”(AA) 10.27

 224. ahmet dedi ki:

  EMRE BEYE
  1. SÜREKLİ BANKA HESAPLARINA HACİZ KONULAMAYACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI EKTEDİR.
  BEN BU KARARI ÖRNEK GÖSTEREREK. İCRA MAHKEMESİNE DAVA AÇTIM. SÜREKLİ OLAN BANKA HESAPLARINDAKİ HACZİ KALDIRTTIM…
  T.C.
  YARGITAY
  12. HUKUK DAİRESİ
  Esas No.
  2004/17928
  Karar No.
  2004/22583
  Tarihi
  22.10.2004
  İLGİLİ MEVZUAT
  2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/89
  KAVRAMLAR
  KURAL OLARAK İLERİDE DOĞMASI MUHTEMEL BİR HAKKIN HACZİ MÜMKÜN DEĞİLDİR
  ÖZET
  İLERİDE DOĞMASI MUHTEMEL ALACAKLARIN KURAL OLARAK HACZİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU NEDENLE BORÇLUNUN DOĞMUŞ VE İLERİDE DOĞACAK HAK VE ALACAKLARININ HACZİ İÇİN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMİŞ OLMASI HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU HACİZ MÜZEKKERESİNİN ULAŞTIĞI TARİHTEKİ FİİLİ DURUMLA SINIRLIDIR. İLERİDE DOĞMASI MUHTEMEL ALACAKLAR YÖNÜNDEN SONUÇ DOĞURMAZ
  Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
  Kural olarak ileride doğacak muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. Bu nedenle İİK’nun 89. maddesi gereğince 3. şahsa, borçlunun nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczini şeklinde haciz ihbarnamesinin çıkarılması halinde 3. şahsın sorumluluğu haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut durumla (fiili durumla) sınırlı olacağından ileride doğacak, doğması muhtemel bu hakkın bu aşamada 3. şahısça net olarak bilinmesi mümkün olmadığından bu şekilde çıkarılan haciz ihbarnamesi yukarıda açıklanan nedenle muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmaz. İcra mahkemesine başvuran borçlunun şikayetinin bu kurallar ışığında değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken istemin reddi isabetsizdir.
  SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  AYRICA EMRE BEY;
  MAAŞ HESABIN OLDUĞUNU BELGELEYEN İŞYERİNDEN BELGE ALACAKSIN. VE VARSA MAAŞINDAN 4/1 ORANINDA KESİNTİ ONUNLA İLGİLİ BELGEYİDE BULUNDUĞUN YERDEKİ İCRA DAİRESİNE VERECEKSİN. İCRA DAİRESİ SANA MAAŞININ EĞERKİ VARSA 4/1 ORANINDA KESİLDİĞİNİ GÖSTEREN BİR MAKBUZ VE BELGE VERECEK, ONU BANKAYA VERDİĞİNDE ANINDA ÇÖZERLER PARANI( AMA BANKAYA YATAN PARA MAAŞININ 4/3 Ü KADAR İSE) DİĞELİMKİ MAAŞINDAN HİÇBİR KESİNTİ YOK. OZAMAN HESABININ VEYA YATAN PARANIN MAAŞ HESABI OLDUĞUNU ISPATLAYACAKSIN. BUDA İŞVERENNİN SANA VERECEĞİ BELGE İLE OLACAK. YANİ İNTERNET ÜZERİNDEN İŞVEREN PARANI BANKAYA YATIRIYORSA MAAŞ HESABIDIR DİYE BANKALARIN BİR PROGRAMI VAR ORADAN GÖNDERMİŞTİR. BU ŞEKİLDE ISPATLAYIP İLGİLİ İCRA DAİRESİNE 4/1 Nİ ALIN DİYEREK MUHAFAKAT VERECEKSİN. GEÇMİŞ OLSUN. YANİ ANLAYACAĞIN MAAŞININ HEPSİNE BLOKE KOYAR AMA ALAMAZ. SENDE ÇÖZDÜRÜRSÜN( YANİ 4/1 KESİLİR VEYA 4/3 Ü YATIYORSA BANKAYA VE İŞVERENİN 4/1Nİ İCRA DAİRESİNE YATIRIYORSA MAAŞININ BU SEFER BANKADAKİ PARANIN TAMAMINI ALIRSIN.

  • davut22 dedi ki:

   arkadasım size sorabılırmıyım dun 8 icra dairesine gittigimde dosyamın fotokobısını aldım ve avukatımı gosterdıgımde bu dosyanı bıttıgını bu dosya ıcın işlen yapılamayacagını söyledi bu sebeb nedır dıye sordugunda bu dosyanın 1 yıl doldurdugunu damga vergısı veharc yatırılmadıgı goruldu soylendı ama halabu dosya icin hala evime polis ve hacıze gelınıyor ne yapmam gerekır yardımcı olursanın memnun olurum

 225. soner dedi ki:

  arkadaslarım sızlere bır sorum olacak emeklı maasımı aldıgım bankayı degıstırmek ıstıyorum kredı borcum olmadıgı halde yanı bır sure once bıtırdıgım halde hala kredı borcunuzdan dolayı kısıtlama vardır yazıyor.bu konu hakkında bılgı verebılırsenız sevınırım

 226. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  HERHANGİ BİR ŞEKİLDE EVİNİZE İCRA GELİP YANLIŞ UYGULAMA YAPARLARSA AŞAĞIDAKİ DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ KOPYALAYIN VE KULLANIN.OLMAZ AMA YİNEDE TEDBİRLİ OLUN.

  T.C İstanbul…………İlçesi…..İcra Hakimliğine
  İcra Müdürlüğü: ……….İcra Müdürlüğü
  Dosya No:……/……..
  Konu:2004 sayılı İcra İflas Kanununun 02/07/2012 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 6352 sayılı yasanın 16.maddesi ile İİK’nın 82.maddesinin 2,3,12 bentleri değiştirilmiş olup borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya,aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması halinde bunlardan biri dışında hiçbir eşyanın haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
  ……….İcra müdürlüğü tarafından……………………tarihinde tarafıma haciz uygulaması yapılmış ve aile bireylerim için tüm lüzumlu eşyalarım haczedilmiştir.Yeni yasa ile haczedilmezliğin tüm sınırları çizildiği halde bu yasadışı uygulama haciz memuru ve avukat tarafından gerçekleştirilmiştir.

  Sonuç ve İstem:Yeni yasaya aykırı bir şekilde muhafaza altına alınmış olan eşyalarımın tam ve hasarsız bir şekilde ivedilikle tarafıma iadesine, muhafazayı gerçekleştiren icra memuru yeni yasayı bildiği halde görevi kötüye kullanmış olmaktan dolayı yine yeni yasada maddeleri bulunan cezaların bu kişiye uygulanmasına,polis ile gelmiş oldukları halde kanunu polise açıklamadan eşyanın muhafazasını yapmış olmaktan dolayı avukat ve yardımcısından şikayetçi olmaya,tüm uyarı ve bilgilendirmelerime rağmen bilerek ve isteyerek kasden baskı kurma amaçlı yasanın dışında yapılan bu uygulamanın ve rencide edilmenin sonucunda tazminat haklarımın saklı tutulmasına,haciz memurunun yasaya aykırı yapmış olduğu haciz işlemini kaldırılarak hacze konu olan eşyalarımın hasarsız ve tam olarak tarafıma iadesini talep ve arz ederim.

  • davut22 dedi ki:

   arkadasım size sorabılırmıyım dun 8 icra dairesine gittigimde dosyamın fotokobısını aldım ve avukatımı gosterdıgımde bu dosyanı bıttıgını bu dosya ıcın işlen yapılamayacagını söyledi bu sebeb nedır dıye sordugunda bu dosyanın 1 yıl doldurdugunu damga vergısı veharc yatırılmadıgı goruldu soylendı ama halabu dosya icin hala evime polis ve hacıze gelınıyor ne yapmam gerekır yardımcı olursanın memnun olurum durumumu şöyle acıklayayım banka kredi borcum vardı taksitli ama taksıtını odeyemdım eve gelip hacim yapı goturduler bende bankanın genel mudurlugunden taksıtımı tekrar yapılandırdım ama ve eşyalarımı yedemın deposundan aldım ama 2 ay sonra odeyemedım aradanda 1 yıl gecti dava dosyamı baktıgımda dosyamın düştügünü gördüm harclarımı ve damga vergısını yatırılmadıgını gorduk birde sunu soracagım dava dosyamı aldıgımda her ne kurum varsa ssk bagkur avea turkcell aklınıza ne gelıyorsa gondermış bir alacaklı avukat bu kadar insana rendıce edilirmi odeyecek olsak neden kacalım bu avukat hakkında ne yapabılırım

 227. emre dedi ki:

  Sayın Sargoz ve M.Celal TOPARLAKLI az önce banka maaş hesabıma bankaya olan kredi ve kredi kartı ödemelerimden dolayı bloke konulduğunu öğrendim. Müşteri temsilcisi ile yaptığım görüşmede banka borçlarınızdan dolayı bloke konulmuş çözemem ama yinede avukatlarla görüşüp ararım denildi lakin 2 saattir hala aramadı. evet bankaya borcum var banka icra davası açıp maaş haczinde sıraya girdi. ama ben maaşımı çekemiyorum ne yapacağım şimdi bilgi verebilirseniz sevinirim.

  • Vatandaş dedi ki:

   İcra dairesine dilekçe vereceksin avukatla uğraşma, ..nolu hesabım aynı zamanda maaş hesabım olduğu için blokenin kaldırılmasını ve tekrar bloke yapılmamasını istiyorum diye o zaman kaldırırlar.

   • karbeyazçocuk dedi ki:

    merhaba arkdaşlar uzun zamandır yazamıyodum daha önceden yazdığım gibi üzerimde şirket kuruldu okumuşsunuzdur sanırım 3 çek vergi borcu ama ssk bağkur yok hep kaçarak korkarak yaşadım borçlardan dolayı ama nereye kadar benim size bi sorum olucak cvp veririseniz sevinirim ben şimdi otelde falan kalsam bişey olurmu borç falan varya bilmiyorum korkuyorum bu arada şükran hanım cevabınız için tşk ederim..

    • karbeyazçocuk dedi ki:

     birde şükran hanım bana yazdığına göre çeklerden sıkıntı yokmuş bende allah razı olsun benim dosyalarıma bakan avukat abiyle görüştüm çekler artık berrat veriyo dedi ama yine korkuyorum şirket ortağıyım yani tüzel kişi yüzde 30 hissem var ama hergün bunlar yüzünden ağlamaktan yoruldum hep korkarak yaşamaktan sıkıldım artık lütfen bana yardım edin belkide içinizde en küçük benimdir eşimle hiç bi yere gidemiyorum korkudan bişey olucak diye

     • Muzaffer dedi ki:

      Ya arkadas sen ne diye bukadar korkuyosun tut esinin elinden aklinin estigi yere git kimse sana dokunamaz cek hapsi kalkti ev hacizleri bitti sayilirve senin borc dedigin zaten sirket sana gelebilecek bi durum yok yeterki sirket borcunu bazi kurnazlik yapan avukatlar tarafin kefillik ciro vs gibi oyunlara dusme!! Tek hapis cezasi taahhut e var!! Sen onuda bilmiyorsun sanirim sahsi borcuna icra memuruna gun veripte odemezsen hapis cezasi var sakin bunu verme hayatini yasa kardesim kacma sakin kafayla borcunu odemeyi dusunmeyide ihmal etme

      • karbeyazçocuk dedi ki:

       muzaffer bey çok tşk ederim cvplarınız için

     • şükran dedi ki:

      karbeyaz kardeşim

      sana daha öncede belirttiğim gibi çeklerden hapis cezası kalktı.çek cezaları ekonomik cezalara dönüştü.çek mahkemelerin varsa yasa gereği hapis cezası yok.ev eşyalarına haciz sınırlandı.bağ-kur.ssk borcum yok diyorsun bu çok iyi.maliye borcun varsa borcunu yapılandırırsın.bu yasalar borçlulara hayat hakkı yaşam hakkı tanıdı karbeyaz.hergün ağlamak çözüm değil.bu konularla ilgili haklarını öğren takip et korkma hayatı cesur olanlar yaşar.
      karbeyaz benim kızımda 22 yaşında ticaretle uğraşırken dolandırıldı.yaşadığımız sarsıntı 9 deprem şiddetinde 6 çek mahkemesi hepsinden ceza aldık.1 gasp darptan ağır ceza 29 çeklere bağlı icra dosyası,banka kredileri,kredi kartları bizim 3 yıl önce tablomuz buydu.
      çekten hapis cezası kalktı ağır cezayı karşı tarafla anlaşarak bitirdik.29 dosyadan 2o dosyayı ödeyerek kapattık 9 dosyamız kaldı.banka kartlarımız bloke oldu onları henüz çözemedik.
      bu süreç içinde kaç avukatla muhatap olduk sayılarını bilmiyorum evimize kaç icra takibi yapıldı sayılarını unuttum.karbeyaz halen hayatta ve ayaklarımız üstünde durmaya çalışıyoruz.bunları sana anlatmamın nedeni halimi şikayet değil zaman içinde herşeyin yavaşta olsa yoluna gireceğini söylüyorum.
      umutsuz olma mutlu bir yuvan var allah daim etsin.üzülme .

      • karbeyazçocuk dedi ki:

       ŞÜKRAN HANIM SİZEDE GEÇMİŞ OLSUN TŞKLER

  • Vatandaş dedi ki:

   Eğer hailen çalışıyorsan maaşının 4’de 1 ne haciz koyabilirler bu sebeple kalan paranı çekebilmen lazım.

   • emre dedi ki:

    Maaşımda zaten 4 adet haciz var bu dosyaları kapatamadığım içinde işten çıkarıldım ve bu hesaba yatan 15 günlük alacağımdı ama maalesef alamıyorum.ne yapacağımıda bilemiyorum bankada aramadı BDDK ya yazsam faydası olurmu acaa?

    • Vatandaş dedi ki:

     Dosyan hangi icra dairesindeyse gidip dilekçe verirsen daha iyi olur.

  • şükran dedi ki:

   emre kardeşim
   banka maaşının hepsine avukatın talimatı bile olsa bloke koyamaz yasal değil bu.çalışanın maaşına ancak 1/4 üne haciz koyabilir.icra müdürlüğüne itiraz dilekçesi verin kaldırtabilirsiniz.

 228. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  BİR AVUKATIN YAZDIKLARI

  Hangisine öncelikle kafa yorayım. Ülkemin yöneticilerinin hangi adalet mantığı ile kabul ettiği şu yargı paketine mi , yoksa sahtekar borçlulara karşı geliştireceğim yeni stratejilere mi ? Bilemedim . Kanunun geçici maddesi açık-Bu kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan icra takip işlemlerine, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.” denilmektedir.

  Buna karşın sayın icra müdürleri toplantı yapıp biz bu maddeyi şöyle yorumladık. 10.geçici madde parasal işlemleri kapsamaktadır.Kanun koyucu gerekçesinde bunu zikretmektedir.

  Bu sebeple yeni yasayı 05.07.2012 tarihinden evvel takibe konulan icra dosyalarına da uygulayacağız diyebilmektedirler .

  Adalat mekanizması bence tam bir keşmekeş içinde . Kim ne yapacak belli değil. İşte bu arada konu başlığını açan meslekdaşımızın yayınlamış olduğu borçlu dilekçeleri ile daha çok karşılaşırız. Hatta bir borçlumuz , taahhüt verdi ama nasıl olsa tahhütten cezalar da kalkacak diye çok rahat? Ne varki icra ceza kararını henüz tebliğ almadı.

 229. Vatandaş dedi ki:

  Sayın Aybar temyize gittiniz mi pc için bu herkes açısından önemli bir husus çünkü.

 230. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Aşağıdaki Arkadaşımız Aybars namına Adalet Bakanlığına şikayet dilekçesigöndermiştim.Gelen cevap altda.

  T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  Personel Genel Müdürlüğü
  Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.19-903-08-02/4523/33831 26/07/2012
  Konu :2012/927
  Sayın M.Celal TOPARLAKLI

  Eskişehir 7’nci İcra Müdürlüğü görevlileri hakkında şikayetinizi içeren ilgi yazı ekinde alınan 18/07/2012 tarihli dilekçeniz incelendi:
  Şikayetinizin icra memurunun işlemine yönelik şikayeti içermesi ve yargı yetkisine giren bir konu olması nedeniyle İcra ve İflas Kanununun 4, 16,
  17 ve 18’inci maddeleri gereğince işlemin, İcra Mahkemesinde şikayet müessesesi yoluyla düzeltilmesi mümkün bulunmuştur, ilgili ikaz edilmiş hakkında disiplin ve ceza soruşturması yapılmasına gerek görülmemiştir.
  3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6’ncı maddesinin b bendi gereğince söz konusu dilekçenizin işleme konulmadığı hususunu, Bilgilerinize rica ederim.

  Ş. Aysun MUTAFOĞLU
  Hâkim
  Bakan a.
  Daire Başkanı

 231. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  26.07.2012 09:43:52
  Bu oyuna gelmeyin!

  Yargı paketinde ‘ev eşyalarının haciz’ edilemeyeceğine ilişkin hüküm bankaların tahsilatını vurunca, banka avukatlarının vatandaşı oyuna getirmeye çalıştığı ortaya çıktı. BDDK’ya vatandaşlardan şikayet yağıyor.

  Kamuoyunda 3. Yargı paketi olarak bilinen yasada yer alan, ‘ev eşyalarının haciz edilemeyeceği’ne ilişkin hüküm, en çok bankaların tahsilatlarını vurdu. Star`ın haberiner göre bugüne kadar, kredi kartı ve banka kredilerini daha çok, ‘eve haciz getiririz’ diyerek tahsil eden banka avukatları, haciz sistemin değişmesi ile birlikte adeta tahsilat yapamaz hale geldi. Birçok banka avukatının ise ‘avukatlık oyunları’ ile tahsilatlarını artırmanın yollarını aradığı belirlendi. Vatandaşlardan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) konuyla ilgili çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.

  Adalet Bakanlığı ve BDDK başta olmak üzere, ekonomi kurumlarına, yeni haciz sistemine ilişkin gönderilen şikayetler hem banka ve şirketlerden hem de borçlu vatandaşlardan geliyor. En fazla şikayet banka avukatlarının uygulamalarından geldi. Şikayetlere göre, bazı avukatlar borçlu vatandaşlara, ‘Ev eşyaların haczi devam ediyor. Medyanın abartması’ diyerek tahsilatlarına devam ediyorlar.

  Yine bazı avukatların da borç tarihinin 3. Yargı paketinin yürürlülük tarihinden önce olmasını gerekçe göstererek, ev eşyalarını haciz etmeye kalktığına ilişkin şikayetler geldi. Yine kurumlara gelen şikayetlerde, evlerde bulunan tek eşyaların da haciz işlemine konu edildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili ise itiraz davaların açıldığı bildirildi. Bankalar ve şirketler gibi ‘alacaklı’ gerçek ve tüzel kişilerden şikayetlerde ise ev eşyalarının haciz edilmemesine ilişkin hükmün, borçların ödenmesini imkansız hale getirdiğine ilişkin iddialara yer verildi. Bankaların ise yeni dönemde kredilerde, ‘memur kefil alınması’, ‘konut ve araç ipoteği’ gibi bazı ek tedbirlerin üzerinde çalıştığı kaydediliyor.

 232. baykaya dedi ki:

  Sevgili arkadaşlar
  az önce elime gecen bir icra daire tutanağını (24/07/2012 tarihli ) aktarayım yer antalya haciz mahaline gelindi borçulaya soruldu borçlu borçunu kabul etmedi haciz mahali gezlldi (1 ad.buzdolabı,1 adet çam.mak. 1ad.bul.mak) hacze kabil mal yoktur.bu şekilde tutanak tutulmuş

  • baykaya dedi ki:

   85.maddeye göre yazmayı unutmuşum

  • bedo1905 dedi ki:

   sn baykaya
   evinize icra dan geldiğini söylemişssiniz dosyanız yeni yasadan öncemi acılmıştı,yani takip işlemleri yeni yasadan öncemi başlamıştı.

 233. demet dedi ki:

  STAR TV BUGÜNÜN HABERİ
  ARTIK KİMSENİN ŞÜPHESİ KALMAZ UMARIM
  HAKLARINIZI BİLİN ARTIK ARKADAŞLAR

  Yargı paketinde ‘ev eşyalarının haciz’ edilemeyeceğine ilişkin hüküm bankaların tahsilatını vurunca, banka avukatlarının vatandaşı oyuna getirmeye çalıştığı ortaya çıktı. BDDK’ya vatandaşlardan şikayet yağıyor.

  KAMUOYUNDA 3. Yargı paketi olarak bilinen yasada yer alan, ‘ev eşyalarının haciz edilemeyeceği’ne ilişkin hüküm, en çok bankaların tahsilatlarını vurdu. Bugüne kadar, kredi kartı ve banka kredilerini daha çok, ‘eve haciz getiririz’ diyerek tahsil eden banka avukatları, haciz sistemin değişmesi ile birlikte adeta tahsilat yapamaz hale geldi. Birçok banka avukatının ise ‘avukatlık oyunları’ ile tahsilatlarını artırmanın yollarını aradığı belirlendi. Vatandaşlardan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) konuyla ilgili çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.

  Adalet Bakanlığı ve BDDK başta olmak üzere, ekonomi kurumlarına, yeni haciz sistemine ilişkin gönderilen şikayetler hem banka ve şirketlerden hem de borçlu vatandaşlardan geliyor. En fazla şikayet banka avukatlarının uygulamalarından geldi. Şikayetlere göre, bazı avukatlar borçlu vatandaşlara, ‘Ev eşyaların haczi devam ediyor. Medyanın abartması’ diyerek tahsilatlarına devam ediyorlar. Yine bazı avukatların da borç tarihinin 3. Yargı paketinin yürürlülük tarihinden önce olmasını gerekçe göstererek, ev eşyalarını haciz etmeye kalktığına ilişkin şikayetler geldi. Yine kurumlara gelen şikayetlerde, evlerde bulunan tek eşyaların da haciz işlemine konu edildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili ise itiraz davaların açıldığı bildirildi. Bankalar ve şirketler gibi ‘alacaklı’ gerçek ve tüzel kişilerden şikayetlerde ise ev eşyalarının haciz edilmemesine ilişkin hükmün, borçların ödenmesini imkansız hale getirdiğine ilişkin iddialara yer verildi. Bankaların ise yeni dönemde kredilerde, ‘memur kefil alınması’, ‘konut ve araç ipoteği’ gibi bazı ek tedbirlerin üzerinde çalıştığı kaydediliyor.

 234. aybars dedi ki:

  ben evimden kaldırılan tv ve bilgisayar için dava açmıştım.mahkeme tv ye yapılan haczi uygunsuz buldu ve haczi kaldırdı.şimdi tv yi ben nasıl alacağım ltf yardımcı olunuz usul konusunda.tşkler.

 235. salacak dedi ki:

  Borçlunun haline münasip evi haczedilemez ne demek?Açıklar mısın?Banka kredisi ile ev almıştım.Ödeyemedim.Satış daha istenmedi ama kıymet takdiri yapıldı.160.000 tl.Bankaya borç 90.000 tl.Başka evim yok.2 yıldır çalışmıyorum.Ayrıca kıymet takdiri için eve geldiklerinde ben yoktum.Eşim evdeymiş o imzalamış.Bu kıymet takdiri geçerli mi?

  • sargoz dedi ki:

   Sn. Salacak,

   Bu maddenin gecerli olabilmesi icin tapuda aile konutu serhinin bulunmasi gerekir.

   Ev uzerinde bankanin daha onceden tesis edilmis rehni var.(ipotek) Bu sebeple aile konutu serhi zaten konulamaz. Evinizin kredi borcundan dolayi satisi istenmis ve satis icin kiymet taktirine gelinmis. Kiymet taktirine icra mahkemesinde dava acarak itiraz edebilirsiniz. Bu size hem sure kazandirir hemde evinizin satis icin degeri artar. Ancak en fazla 2 kere daha kiymet taktiri yapilir ve en gec 1 yil icinde eviniz icradan satilir.

   Bence ilerde yasanilacak uzucu olaylarin onune gecmek icin banka oturup borcunuzu tekrar yapilandirin ve odeyin.

 236. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Hüseyin Özay/Özel Haber 00.12
  Yargı paketinde ‘ev eşyalarının haciz’ edilemeyeceğine ilişkin hüküm bankaların tahsilatını vurunca, banka avukatlarının vatandaşı oyuna getirmeye çalıştığı ortaya çıktı. BDDK’ya vatandaşlardan şikayet yağıyor.
  KAMUOYUNDA 3. Yargı paketi olarak bilinen yasada yer alan, ‘ev eşyalarının haciz edilemeyeceği’ne ilişkin hüküm, en çok bankaların tahsilatlarını vurdu. Bugüne kadar, kredi kartı ve banka kredilerini daha çok, ‘eve haciz getiririz’ diyerek tahsil eden banka avukatları, haciz sistemin değişmesi ile birlikte adeta tahsilat yapamaz hale geldi. Birçok banka avukatının ise ‘avukatlık oyunları’ ile tahsilatlarını artırmanın yollarını aradığı belirlendi. Vatandaşlardan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) konuyla ilgili çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.

  Adalet Bakanlığı ve BDDK başta olmak üzere, ekonomi kurumlarına, yeni haciz sistemine ilişkin gönderilen şikayetler hem banka ve şirketlerden hem de borçlu vatandaşlardan geliyor. En fazla şikayet banka avukatlarının uygulamalarından geldi. Şikayetlere göre, bazı avukatlar borçlu vatandaşlara, ‘Ev eşyaların haczi devam ediyor. Medyanın abartması’ diyerek tahsilatlarına devam ediyorlar. Yine bazı avukatların da borç tarihinin 3. Yargı paketinin yürürlülük tarihinden önce olmasını gerekçe göstererek, ev eşyalarını haciz etmeye kalktığına ilişkin şikayetler geldi. Yine kurumlara gelen şikayetlerde, evlerde bulunan tek eşyaların da haciz işlemine konu edildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili ise itiraz davaların açıldığı bildirildi. Bankalar ve şirketler gibi ‘alacaklı’ gerçek ve tüzel kişilerden şikayetlerde ise ev eşyalarının haciz edilmemesine ilişkin hükmün, borçların ödenmesini imkansız hale getirdiğine ilişkin iddialara yer verildi.Avukatların yaptıkları yanlış uygulamalara karşın bankaların ise yeni dönemde kredilerde, ‘memur kefil alınması’, ‘konut ve araç ipoteği’ gibi bazı ek tedbirlerin üzerinde çalıştığı kaydediliyor.

 237. buldozer dedi ki:

  Siteye yeni katıldım. Gerçekten önemli bilgiler paylaşılmış. Başta sn.Sargoz olmak üzere herkezin eline bilgisine sağlık.

  • Seyfi dedi ki:

   Türk Telekom, tüm avukatlarına kesin talima verip yasa çıkmadan milletin evinde ne varsa icra yoluyla gasp ettirdi… İcralık olan bir hattı hem iptal ettirmeyip, hemde ardı ardına 2-3 ayrı icra dosyası açtırıp bizleri icra illetiyle tanıştırdı.. Allah’a and olsun ki bundan sonra ne olursa olsun Türk Telekom denilen şirketin hiçbir ürününe para vermeyeceğim.. Adının başında ki Türk’lük ifadesinide kendilerine yakışmıyor..