İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapan 6352 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi

Yayınlandı: 05/07/2012 / 6352 Sayılı Kanun Tam Metni (İcra İflas Bölümleri)
Etiketler:, ,
3.Yargı Paketi içersinde İcra İflas Kanunda değişiklik yapan ve 02.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı yasanın icra iflasla ilgili maddelerinin tam metni aşağıdadır.

Kanun No. 6352

Kabul Tarihi: 2/7/2012

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra daireleri:

MADDE 1- Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.

Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur.

İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra katipleri arasından Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir.

İcra katipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Adalet Bakanlığının bu konuda yetki vereceği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. Unvan değişikliği suretiyle icra katipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun yüzde ellisini geçemez.

İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin, yazılı sınav, sözlü sınav, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir.

İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilir.

İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi bir nedenden dolayı yokluğu halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilir.

Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir.”

MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.”

MADDE 3- 2004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/a maddesi eklenmiştir.

“Elektronik işlemler:

MADDE 8/a- İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.

Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz.

Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce güvenli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine aktarılır ve gerektiğinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır.

Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve mühürlenir.

Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

Elektronik işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 4- 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası:

MADDE 9- İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.

İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü sonuna kadar verilir.

İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hâllerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler.”

MADDE 5- 2004 sayılı Kanunun 13/a maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, diğer örneğinin ise en geç o ayın sonunda Adalet Bakanlığına gönderilmesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6- 2004 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır.”

MADDE 7- 2004 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası andlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu ayrıca ihtar edilir.”

MADDE 8- 2004 sayılı Kanunun 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamaz.”

MADDE 9- 2004 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.”

“1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır.);

2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri;

Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerleri;”

MADDE 10- 2004 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra müdürü takip talebinin bu Kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar verirse ödeme emri düzenler. Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılır.”

“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları,

2. Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi, borç, teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,”

MADDE 11- 2004 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde kırkından” ibaresi “yüzde yirmisinden” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.”

MADDE 12- 2004 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “yüzde kırktan” ibaresi “yüzde yirmiden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 2004 sayılı Kanunun 68/a maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “yüzde kırktan” ibaresi “yüzde yirmiden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14- 2004 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “yüzde kırkından” ibaresi “yüzde yirmisinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- 2004 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yüzde kırktan” ibaresi “yüzde yirmiden” ve beşinci fıkrasında yer alan “yüzde kırkından” ibaresi “yüzde yirmisinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (12) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (13) numaralı bent ile maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,

3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”

“12. Borçlunun haline münasip evi,”

“13. Öğrenci bursları.”

“Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.

İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”

MADDE 17- 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 88– Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.

Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği takdirde muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı devlet başkanı, parlamento başkanı, hükümet başkanı veya hükümet üyelerini taşıyan ulaşım araçları, bu kişiler Türkiye’de bulundukları sürece, muhafaza altına alınamaz ve yediemine bırakılamaz.

İcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan malları da muhafaza altına alabilir. Ticari işletme rehni kapsamındaki taşınırlar ise icra dairesince satılmalarına karar verilmesinden sonra muhafaza altına alınabilir. Bu mallar paraya çevrilmediği takdirde geri verilir.

Haczedilen mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkilerini Adalet Bakanlığının onayıyla alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşuluyla devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bu depoların yönetmelikte belirlenen nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda işletme belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Haczedilen malların muhafaza işlemleri; lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya; işletici olma niteliklerine, işletici lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine; Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir. Haczedilen malların muhafazası aşamasındaki ücretler Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifeyle belirlenir.

İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü tetkik merciinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar tetkik mercii tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.

İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlar, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü, aracın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunur.”

MADDE 18- 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde kırkından” ibaresi “yüzde yirmisinden” şeklinde, yedinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Haciz ihbarnamesi, borçlunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bir tüzel kişinin veya müessesenin şubesine veya tüm şubelerini kapsayacak şekilde merkezine tebliğ edilir. Haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği merkez, tüm şubeleri veya birimlerini kapsayacak şekilde beyanda bulunmakla yükümlüdür.”

MADDE 19- 2004 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan “yüzde kırkından” ibaresi “yüzde yirmisinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20- 2004 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 99- Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

MADDE 21- 2004 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.”

MADDE 22- 2004 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 110- Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir.

Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.”

Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.

MADDE 23- 2004 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “iki ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır.”

“Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.

Satışa çıkarılan taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.”

MADDE 25- 2004 sayılı Kanunun 115 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhalenin yapılması:

MADDE 115- Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.

Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır.

İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.”

MADDE 26- 2004 sayılı Kanunun 118 inci maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Daire dışında tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.”

MADDE 27- 2004 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki ay” ibaresi “üç ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- 2004 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.”

MADDE 29- 2004 sayılı Kanunun 126 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

MADDE 126- Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.

İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.

Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.

Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır.”

MADDE 30- 2004 sayılı Kanunun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 127- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.”

MADDE 31- 2004 sayılı Kanunun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 129- Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.

Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır.

İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.”

MADDE 32- 2004 sayılı Kanunun 150/e maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren bir yıl içinde isteyebilir.”

MADDE 33- 2004 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,

2. Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,”

MADDE 34- 2004 sayılı Kanunun 169/a maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yüzde kırktan” ibaresi “yüzde yirmisinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35- 2004 sayılı Kanunun 170 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde kırkından” ibaresi “yüzde yirmisinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36- 2004 sayılı Kanunun 171 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,

2. Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,”

MADDE 37- 2004 sayılı Kanunun 243 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “116 ve 242 nci maddeler” ibaresi “242 nci madde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- 9 uncu maddenin ikinci fıkrası gereği ödeme yapılabilmesi için ilgilisi tarafından, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde banka hesap numarasının bildirilmesi gerekir.

GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 11- Adalet Bakanlığı, 88 inci maddenin beşinci fıkrası gereğince hukuki ve teknik her türlü altyapıyı anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tamamlar. Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunur.

Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.

İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işlemi yapılır.

Ancak, satış yapılamazsa Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek icra müdürünün başkanlığında kaymakamlık, belediye, ilgili yer baro başkanlığı ve ticaret odası tarafından bildirilecek birer kişinin katılımıyla oluşturulacak değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek değer üzerinden, yedieminin alacağına mahsup için malın mülkiyeti yediemine devredilebilir; komisyon, ekonomik bir değerinin kalmadığına karar verirse mal bir tutanakla imha edilir.

Satılan veya mülkiyeti devredilen malın bedelinden, muhafaza ve diğer giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktar talep halinde ilgilisine ödenir.”

Reklamlar
yorum
 1. sargoz dedi ki:

  Sayfa Yoruma kapanmıştır. Yeni sayfada (Star Gazetesi haberi) yorumlara devam ediyoruz.

 2. Anonim dedi ki:

  inşallah o geçici 10.madde geçici olur ve sistem eskiye döner…..alacaklı kıvranırken borçlunun keyif çatması ne vicdanlara sığar ne de dine……..

  • umut dedi ki:

   Sayın Ananim.

   Kimse isteyerek borçlu olmaz.Belki bir gün sende borçlu olacaksın.ozaman düşüncelerın değişecekmi,ki mutlaka değişecek.bu durumda sen ıkıyüzlülük yapmış olacaksın menfaatcı olacaksın.Kimseye beddu etme döner seni bulur.
   Eskiden bakkal vardı alırdık yazdırırdık sonra oderdık.Birileri market açılacak herşey olacak ama orada pazarlık yokmuş herşey peşin olacakmış dedıgınde.Hadi ordan işlermi orası batar deniyordu.Bakın nasıl çalışıyorlar her gün yenisi açılıyor.
   Ben borçlu olmanınyanında alacaklıyımda,lakin suçu kendimde arıyorum ben çokmu zengindimde verdim ve alamadım.Neden bir Avrupa ülkesi gibi olamadık hep hatır gönül ilişkisi çercevesınde alışverış yapıldı.o yuzden.Eskiden herkez bırbırını tanırdı şimdi milyonlarca kişi olduk.Mutlaka alış veriş sistemi değişmeli.
   Aslında biliyormusun sistemimiz yanlışdı. bizim asıl suçlayacağımız bence bizleri sizleri bu duruma getiren sistemimizdir.

   Saygılar

   • Anonim dedi ki:

    yarası olan gocunur umut bey…çok mu rahatsız ettı benım yorum..kanunun degısmesı yorumlarına bakılırsa senı rahatlatmıs gıbı gözüküyor…senın canın yandımı senin için sızladımı hiç…emek verdiğin bısey uckagıtcı tokatcılar tarafından senet karsılıgı dıyıp goturuldumü…..benım dukkanımdan mal alacak sonra karsılıgına gelınce abı bu ay yattı bu ay camura battı….bu ısın bole olması sadece ıllegal yolları daha da gecerlı hale getırecek….sen sanıomusunkı alacaklı alacağını bırakır sineye çeker….benım cığerim yandı umut bey sen neyden bahsedıosun Allah askına………..

    • umut dedi ki:

     O zaman Tokatcı ve dolandırıcılar için sözlerını sarf edeceksın.Her borçlu için değil.Evet benımde parama aldılar içim kanagladım.Çocuklarımın rıskı gıttı.Ama bunlar ıkı parça esya haczetmekle olmuyor gerı gelmıyor.Yukarıdada bahsettıgım gıbı sistem.Ama emın olun zamanla bu yenı yasalarlar herkez daha dıkkatlı alısverıs yapacaklar ve kımse bu hale gelmeyecek.

  • murat dedi ki:

   geçici 10. madde eski takiplerle ilgili. kalktığında eski yeni tüm takipleri kapsayacak yasa. bir avukatın bunu da bilmesi gerekirdi. benim alacaklım bir banka. nasıl sürünüyor anlamış değilim.

  • murat dedi ki:

   geçici 10. madde eski takiplerle ilgili. kalktığında eski yeni tüm takipleri kapsayacak yasa. bir avukatın bunu da bilmesi gerekirdi. benim alacaklım bir banka. nasıl sürünüyor anlamış değilim. benim evimden alacağı buzdolabı ile mi keyfi yerine gelecek????

 3. ÖZADANALI dedi ki:

  arkadaşlar,
  istanbulda mesleği bilirkişi olan samimi bir arkadaşımla şimdi telefonla görüştüm.hacizle ilgili görüşlerini sordum.ofisinin alt katında 8-9 adet icra memurluğu olduğunu memurluğa ait 15-17 tane icra arabaları bulunduğunu fakat yasadan sonra bu arabaların hiçbiryere gitmediğini belirtti.icra memuru olan arkadaşlarıda gitsek dahi birşey bulamayacağız dediklerini ve kendiside kesinlikle koltuk, masa,çekyat v.s alamayacaklarını sadece 2 adet olan eşyadan 1 tanesini bırakacaklarını bunun haricinde hiçbirşey alamayacaklarını söyledi.hatta şöyle bir örnekleme yaptı.mutfakta birsürü çatal-bıçak-tabak var o zaman onlardan birer tane bıraksınlar diğerlerini alsınlar dedi. ben şahsen çok rahatladım.kaynak çok sağlam inanabilirsiniz.

 4. umut dedi ki:

  Arkadaşlar,

  Sitemiz sürekli ziyaret edenler var. Burada aynı soruları üstüste soranlar,inatla ısraredenler veya evime geldiler haciz yapıyorlar ( diğerbir site böyle olmuş;Jandama falan haczı gıtmıs evı falan almıs götürmüş) diyenlere inanmayalım.Bizler nasıl diğer siteleri geziyorsak bazı Kişilerde bizim sitelerimizi gezmekde ve moral bozmak için sizin bılgınızı tartmak için veya sızlerı yanılgıya ugratmak için herşeyı yazabılırler.Tabı sözüm art niyetli olanlara.

 5. umut dedi ki:

  Sayın Sargoz,

  Sizden ricam olacak.sayfada çok yığılma oldu.yeni bir sayfa açarak hangı sayfada devam edecegımızı belirtirmısınız.Ayrıca buradıkı yorum yapmayı kapatırsak her yenı sayfada hepimiz buluşuruz,dağılmayız.

 6. ÖZADANALI dedi ki:

  sn. Sargoz bey
  aşağıdaki yorumda Bilecik,te yapılan haciz işlemlerine istinaden yasayı muğlak olarak değerlendirdim.Herşey açık ve net yazılmasına karşın ortada bir muğlaklık varki bilecikteki haciz memuru sadec tv ve buzdolabını almamış geriye kalan herşeyi almış.bu nasıl bir cesarettirki böyle birşeye karar verebiliyorlar.ya bizim bilmediğimiz onların bildiği birşey var yada yorum yazan arkadaşı yanlış bilgilendirmiş olabilirler.inanın aklıma başka birşey gelmiyor.inşallh diğer bölgelerdede haciz işlemleri Bilecik,teki gibi yapılmıyordur.aksi olursa vay halimize…….

  • umut dedi ki:

   Gün içersinde Bilecikde bulanan arkadaşalrımla görüşdüm.Konuyu inceleyıp haber edecekler.Orda bır yanlışlık olduguna yada,atlanılan bırsey oldugunu söylüyorlar.Şimdiye kadar koltuk,halı gibi şeylerın alındıgının mılyonda bir oldugunu belırttıler.Yasa çıkmadan öncede alsalar bıle TV.Buzdolabı,Çamasır makınası gıbı esyaları alıyorlardı bunlarda eskı degılse tabı.
   Teşekkürler

 7. Muhibbi dedi ki:

  Yedieminde malı bulunanlar dikkat

  2004 sayılı İİK yasasının 3. Yargı paketi kapsamında değiştirilen geçici 11. Maddesine göre mevcut yediemin depolarında muhafaza altında bulunan ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların yasanın yürürlüğe girdiği 5 Temmuz 2012 tarihinden itibaren bir ay içinde sahibine teslim edilmesi gerekiyor. Aksi halde “üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işlemi yapılır. “denilmektedir.

  MADDE 38- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir başlığı altında yer alan GEÇİCİ MADDE 11’e göre

  “Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.

  İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işlemi yapılır.

  Ancak, satış yapılamazsa Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek icra müdürünün başkanlığında kaymakamlık, belediye, ilgili yer baro başkanlığı ve ticaret odası tarafından bildirilecek birer kişinin katılımıyla oluşturulacak değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek değer üzerinden, yedieminin alacağına mahsup için malın mülkiyeti yediemine devredilebilir; komisyon, ekonomik bir değerinin kalmadığına karar verirse mal bir tutanakla imha edilir.

  Satılan veya mülkiyeti devredilen malın bedelinden, muhafaza ve diğer giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktar talep halinde ilgilisine ödenir.”

  Kaynak : icrada.net

  • Anonim dedi ki:

   peki bu evde yediemin bıraktıkları eşyalar ne olcak

 8. sargoz dedi ki:

  Sn. Özadanalı,

  Muğlak olan ne var ben anlamıyorum,
  Salondaki koltuk takımı tektir, yatak odası takımı zaten haczedilmez, mutfak masası tektir vs vs vs

  Yasa nettir, ev haczi bitmiştir, muğlak olan yada avukatlardır; onların bakış açısıdır. Kısaca geride kalan Teferruattır.

  • Hakan dedi ki:

   Eski dosyalar içinde degilmi?geçici 10madde eski takipleri baglamıyormu?2defa evden esya kaldırdılar daha haciz yapamazlarmı?

 9. Muhibbi dedi ki:

  Arkadaşlar 5 brüt asgari ücret altı muhafaza altına alınamaz olan madde kaldırılmış herhalde?

 10. mesut dedi ki:

  anladığım kadarıyla şu meşhur geçici 10.madde yoruma açık yetkili bir ağızdan bunu duymak herkesi rahatlatırdı ama yok öyle biri herkes tedirgin ona buna soruyor cevap bulamıyor gerçek açılımını bilen varsa açıklasın teşekkürler

  • şükran dedi ki:

   mesut kardeşim

   nacizhane geçici 10.maddeden anladığımız şudur

   dosyalarınızın açıldığı tarih önemli deği isterse 20 yıl önce açılsın

   bu yeni yasa çıkmadan önce evinize icra memuru ve avukat geldiyse eşyalarınızı yazdı yediemin bıraktı veya evden çıkardıysa eski hükümler devam eder diyor yasa bunun nedeni şudur yazılan eşyalarda malın mülkiyeti değişiuor o meşya sizin evinizde yalnızca emanet bırakılıyor ancak sizin olmuyor

   bu yasa çıkmadan önce evinize herhangibir icra memuru avukat gelipte eşyanızı yazmadıysa yadiemin bırakmadıysa evden eşya çıkarmadıysa bu saatten sonra evden eşya kaldıramayacak.çünkü eşyalar sizin eşyaların mülkiyetide sizin.

   yasa şöyle istisna durum getirmiş evinizde gelseler bile altın gümüş değerli taş kıymetli evrak bulurlarsa alabilecek

   ayrıca yasa koyucu diyorki aynı amaca hizmet eden iki eşya diyelimki evinizde 2 buzdolabı var bunlardan birini bırakmak zorunda yani tek olan eşyayı alamıyor.

   ayrıca diyelimki borç sizin eşinizin çantasındada para var üzerindede ziynet eşyası var.bunu talep edemezler borç sizin ziynet para eşinizin.

   ayrıca çok kafa karıştıran konunun da evde kullandığımız koltuk kanape.yatak takımlarında ne olacağıdır.bunlar kolay nakite dönüşen eşya grubu değildir.depolarda çok fazla yer kapladığı için tercih edilmezler.ayrıca her evde çift kişilik yatak zaten önceden beri kalrırılması tercih edilmezdi,diyelimki 2 çocuğunuz var bunlarında yatakları ihtiyaçtır kullanımdadır.salolarımızdaki masa sandalye oturma grupları eşya kaldırmada tercih edilen şeyler değil ayrıca mobilya da lüks ve değerli taşlarla bezeli olursa kaldırılabileceği öngörülmekte.ancak birçoğumuzun yaşantısında lüks yoktur.evlerimiz eşyalarımız kendimize göredir ve lüks gruba girmezler ve kaldırmada hercih edilmezler.

   umarımkiyeterli açıklama olmuştur.

   • mesut dedi ki:

    Şükran hanım diyorsunuzki yoruma kapalı şimdi 10 dk. önce yargıtayda savcı arkadaşımla görüştüm geçici 10.maddeyi okudu ve tereddüt etmeden hacze gelip eşyanı alırlar dedi yani maddeyi okuyunca anladığı o oldu bir savcı böyle anlıyorsa icra md. ne anlar diye düşünüyorum sıkıntı burda net anlaşılan bir şey değil siz güzel yorumluyorsunuz ama bir başkası başka yorumluyor anlatmak istediğim yasal dayanağı varmı anlattığınız şeyin kabalaştıysam özürdilerim ama sağlam bir ışık lazım önümüzü göremiyoruz cevap için şimdiden teşekkürler

    • umut dedi ki:

     BU KONU SİTEDE ÇOK YER ALDI ESKİ TAKİPLERDEKİ İLAM TEBLİGAT GİBİ İŞLEMLERİN YENİ KANUNA GÖRE YENİDEN YAPILMASINI ÖNLER GEÇİCİ 10. MADDE YANİ HACİZLE ALAKASI YOKTUR ESKİ YENİ BÜTÜN DOSYALARDA HACİZ İŞLEMİ YENİ KANUNA GÖRE YAPILMAK ZORUNDADIR

   • baykaya dedi ki:

    ŞÜKRAN HN.
    peki şöyle bir durum var 1.banka eşyaları yazdı gitti sonra 2.banka geldi oda yazdı (fakat 1.bankanın bu malları haczettiği söylendi ) daha sonra 1.banka geldi ve eşyları aldı götürdü 2.banka geldiğinde 1.bankanın malları götürüldüğü söylendi ve teşekkür edip gittiler bu durumda yeni eşya alsak nasıl olur

    • umut dedi ki:

     Sayın Baykaya,

     1. sıradaki yada sonuncu sıradakı alacaklı evınıze gelmiş olabılır.Eşyayı ilk olarak yazarak depoya götüren kişi eşya üzerinde ilk alacaklı olur.Yada size yediemin bırakabılırler.diğer alacaklıda gelip size yediemin bırakabilir.Baska biride geldi direk olarak alıp giiti farzsayalım.Eşya üzerine ilk işlemi yapan kişi eşyanın satışından yararlanır.Bunu onlar kendı aralarında halledecekler.Siz sadece eşyayı alan alacaklının sıze bırakdıgı evraga dayanarak yedıemınlık yapmış oldugunuz dosyaya bır dılekce ıle bu esyaların kaldırıldıgını bıldırın yeter.
     Tabiki bunlar yenı kanun oncesınde yapıldı ıse.Biliyorsunuz yenı kanunda eşya haczı değişdi.

     • baykaya dedi ki:

      UMUT BEY
      yeni kanundan önce yapıldı ama diğer bankanın haciz dosyasına bildirmedik sadece telefonla aradılar bende 1 bankanın eşyaları alıdıgını söyledim o kadar bu durumda yapılacak işlemler yeni kanuna göre ev eşyası haczi yapılamayactır diye düşünüyorum

 11. ÖZADANALI dedi ki:

  MAALESEF BİZDE YASA KOYUCULAR İŞİN BU YÖNÜNÜ FAZLA DÜŞÜNMEZLER.BİZ BU YASAYI BU HALİ İLE ÇIKARIYORUZ AMA MEMURLARIMIZ 2 KOLTUKTAN BİRİNİ 3 HALIDAN İKİSİNİ ALAMAZLARMI DİYE DÜŞÜNMÜYORLAR.BİRKAÇ KELİME DAHA FAZLA YAZIP AÇIKLAMALI YASA YAPILSA OLMAZMI?
  ,KÜÇÜK YERLEŞİM BİRİMLERİNDE HERKES BİRBİRİNİ TANIR. MEMUR BORÇLUNUN HASMI İSE REZİL ETMEK İÇİN İSTEDİĞİNİ ALABİLİR NEDEN BUNA FIRSAT VERİLİYOR?BANA GÖRE SON 50 YILIN EN ÖNEMLİ YASASI BÖYLE MUĞLAK YAZILIRMI?İNSANIN ÇILDIRASI GELİYOR.ŞUAN BÜTÜN TÜRKİYE BU YASA ÜZERİNDE TARTIŞIYOR.AMA KİMSE SOMUT BİRŞEY ORTAYA KOYAMIYOR.KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENELGESİ DENİYOR.İNŞALLH GENELGEDE BÖYLE MUĞLAK OLMAZ.AKSİ TAKTİRDE ORTALIK YİNE YANGIN YERİNE DÖNER.

 12. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  STAR HABER 10.07.2012

  Hüseyin Özay / ANKARA
  TBMM’de kabul edilen 3. Yargı Paketi, ekonomik hayatta da değişiklikler yapıyor. Yasa evdeki eşyaların haczedilmesi, hacizli malların satışı, kaçak elektrik kullananların cezalandırılmasını yeniden düzenliyor.
  KAMUOYUNDA ‘3. Yargı Paketi’ olarak bilinen ve TBMM tarafından kabul edilen yargı hizmetlerinin hızlandırılmasına ilişkin yasa tasarısı ile ekonomi alanında da reform niteliğinde düzenlemeler getiriliyor. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerin başında ise ‘icra ve haciz’ sisteminin değiştirilmesi, üst kurul kararlarına dava yolu açılması, rüşvet ve nüfus ticaretine ilişkin cezaların ağırlaştırılması ile kaçak elektrik cezalarında indirime gidilmesi yer alıyor. Yasa tasarısında yer alan ‘icra ve haciz’ sisteminin değiştirilmesine yönelik maddeler ile ‘buzdolabı, televizyon, çamaşır ve bulaşık makinesi’ gibi ev eşyalarının haciz edilmesine sınırlama getiriliyor. Yeni sistemde, söz konusu eşyalar tek ise haczedilemeyecek. Örneğin, evde iki televizyon varsa sadece birisi haczedilecek. Tek televizyon bulunuyorsa, söz konusu eşya haciz kapsamına alınmayacak. Yine hacizli mallar için de internetten satış imkanı getiriliyor.

  Talipler, internet ortamından hacizli mal için teklif verebilecekler. Hacizli malların, bedelleri de bankalara yatırılacak. İcra dairelerinde parasal işlemler yapılmayacak. Yeni düzenlemeler, hacizli malların daha yüksek fiyattan satılmasını sağlarken, hacizli mallarla ilgili suiistimal iddialarının da sona ermesini sağlayacak. Yargı paketi ile üst kurulların kararlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, Rekabet Kurulu, Şeker Kurulu, Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi üst kurulların aldığı kararlar için Danıştay yerine idare mahkemelerinde dava açılacak. Yeni düzenlemeyle, bankalar başta olmak üzere, enerji şirketleri ve şeker şirketleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren firmanın üst kurul kararları ile mağdur olmasının önüne geçilecek. Davalar daha hızlı sonuçlandırılacak ve şirketlerin ekonomik kaybı da önlenecek. Ayrıca, bankalar veya finans kuruluşları, sahte paralarla ilgili bildirimde bulunmazlarsa savcılık tarafından 5 bin liraya kadar para cezası ile cezalandıracaklar.

  • Anonim dedi ki:

   geçici 10 madde eski dosyalarda haciz yapılır anlamınamı geliyor,benim eşyalarımı haciz yaptılar yasadan 10 gün önce tekrar alırsam tekrar beyaz esyaları haciz etme hakları bu geçici 10 madde den dolayı varmı

   teşekkürler

   • umut dedi ki:

    İLKNUR HANIM BU KONU SİTEDE ÇOK YER ALDI ESKİ TAKİPLERDEKİ İLAM TEBLİGAT GİBİ İŞLEMLERİN YENİ KANUNA GÖRE YENİDEN YAPILMASINI ÖNLER GEÇİCİ 10. MADDE YANİ HACİZLE ALAKASI YOKTUR ESKİ YENİ BÜTÜN DOSYALARDA HACİZ İŞLEMİ YENİ KANUNA GÖRE YAPILMAK ZORUNDADIR

    • umut dedi ki:

     avukatın biri bir yazısında “Aynı konuda konuştuğum bazı icra müdürleri “ısrarla” geçici maddenin hacizlerle ilgili olmadığını parasal konularla/ödemelerle ilgili olduğunu ve bu nedenle eski/yeni dosya ayrımı olmaksızın muhafaza yapılamayacağını söylüyorlar.” demiş

     • umut dedi ki:

      Sayın Anonım,sizi ıkı ayrı alıntı gönderdim.birisi baska bir sitede diğeri ise Aukat arkadaşların yazdıgı siteden.

  • Anonim dedi ki:

   geçici 10 madde eski dosyalarda ev esyalarını kapsıyormu yoksa eski dosyalardadamı ev hacizi yapılamıyaçak.

   • umut dedi ki:

    Geçici Madde 10- Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan iş ve işlemler hakkında, değişiklikten önceki hükümler uygulanır.
    Bu madde yeni düzenlemelerin bütünü göz önünde bulundurularak yorumlanmalı. Yeni düzenlemeler ile icra işlemleri için bir dizi yeni kural getirilmekte, işte bu kurallar için maddenin yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerli olacaktır. Örneğim asgari ücretin altındaki takipler için iadeli taahhütlü mektup zorunluluğu maddenin yürürlük tarhinden sonra geçerli olacaktır. İcra takipleri bu yasanın yürürlük tarihinden önce başlatılsa bile bu değişikliklerin yürürlük tarhinden sonraki uygulamalar için yeni hükümler geçerli olacaktır, aksini düşünmek anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

 13. Vatandaş dedi ki:

  Arkadaşlar aşağıdaki yoruma bakın ya,,

  Yani hailen yasaya açıkca aykırı gelen icra müdürleri demekki var. Siz şahit oldunuz mu, inşallah bu avukatlar ve bunu yapan icra müdürleri en kısa sürede cezalarını bulurlar, kesinlikle şikayet edin etmezseniz yapmaya devam edeceklerdir.

  Alıntı.
  “””
  ev hacizleri için Bilecikteki uygulamada hiçbir değişiklik olmadı. İcra müdürleri sadece tv ve buzdolabını almıyorlar (birer adet varsa) onun dışında halı, mobilya, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer tüm ev eşyaları haldır haldır haczediliyor, gerekçe olarak da hepsinden birden fazla olması gösteriliyor. Takdir hakkının bu şekilde icra müdürlerine bırakılması, uygulamada son derece olumsuz ve yanlış işlemlere sebebiyet veriyor. İnsan gibi yaşamaya hakkı vardır diye televizyonunu almadığınız borçlunun (geriye bir tane bırakmak koşulu ile) bütün koltuklarını, halısını perdesini falan gayet güzel alabiliyorsunuz! Yeni İİK, tasarı halindeyken (kendi görüşümdür) çok güzel ve olumlu bir yasaydı, ancak kanunlaşırken yapılan değişikliklerle budandı ve amacından saptırıldı kanaatindeyim.
  Sizlerin uygulaması nasıldır? Nelere şahit olmaktasınız? “Aman mesleğimiz elden gidiyor, tahsilat yapamayacağız artık” diye 5 sayfa boyu konuşmuşuz, biraz da bunu konuşalım hadi. Takdir hakkı diye bir hak tanınmayan icra müdürlerine, bu kadar geniş bir “takdir” hakkı tanınması, doğru olmuş mudur?”””

  • Anonim dedi ki:

   Böyle bir durumda yapılıcaklar çok basit hemen cumhuriyet savcılıgına suç duyurusunda bulunucaksınız görevi kötüye kullanmaktan yasa yoruma kapalı icra memurlarının keyfi kanaat getirmesi gibi bir durum yok

   • umut dedi ki:

    Peki herkez bu ıtırazı yapabılecekmı hayır.Kaç kişi var haklarını bılen,malesef çok az.Çoguda ugrasmayacak.Peki şikayet edemıyenler neyapacak.Kanun çıkdı ama kanuna karşı gelenler elını kolunu sallayarak işlerine devam edecek.Bireysel itiralar bir yere kadar çözüm.Genelbir çözümü olmalı.Herkez bilmemli.

  • ÖZADANALI dedi ki:

   Ç.MAKİNESİ, B.MAKİNESİDE 2 ŞER TANE MİYMİŞ?

 14. Anonim dedi ki:

  Arkadaşlar aşağıdaki yoruma bakın ya,,

  Yani hailen yasaya açıkca aykırı gelen icra müdürleri demekki var. Siz şahit oldunuz mu, inşallah bu avukatlar ve bunu yapan icra müdürleri en kısa sürede cezalarını bulurlar, kesinlikle şikayet edin etmezseniz yapmaya devam edeceklerdir.

  Alıntı.
  “””
  ev hacizleri için Bilecikteki uygulamada hiçbir değişiklik olmadı. İcra müdürleri sadece tv ve buzdolabını almıyorlar (birer adet varsa) onun dışında halı, mobilya, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer tüm ev eşyaları haldır haldır haczediliyor, gerekçe olarak da hepsinden birden fazla olması gösteriliyor. Takdir hakkının bu şekilde icra müdürlerine bırakılması, uygulamada son derece olumsuz ve yanlış işlemlere sebebiyet veriyor. İnsan gibi yaşamaya hakkı vardır diye televizyonunu almadığınız borçlunun (geriye bir tane bırakmak koşulu ile) bütün koltuklarını, halısını perdesini falan gayet güzel alabiliyorsunuz! Yeni İİK, tasarı halindeyken (kendi görüşümdür) çok güzel ve olumlu bir yasaydı, ancak kanunlaşırken yapılan değişikliklerle budandı ve amacından saptırıldı kanaatindeyim.
  Sizlerin uygulaması nasıldır? Nelere şahit olmaktasınız? “Aman mesleğimiz elden gidiyor, tahsilat yapamayacağız artık” diye 5 sayfa boyu konuşmuşuz, biraz da bunu konuşalım hadi. Takdir hakkı diye bir hak tanınmayan icra müdürlerine, bu kadar geniş bir “takdir” hakkı tanınması, doğru olmuş mudur?”””

  • sargoz dedi ki:

   Pek yakında hukuk literatürüne ÇEKYATÇI AVUKATLAR katılacak.

   • umut dedi ki:

    Sayın Sargoz,
    yukarıdaki olay gerçekden çok üzücü,Bu konuya yaptıgınız yorumla ” Pek yakında hukuk literatürüne ÇEKYATÇI AVUKATLAR katılacak” esgi uygulama devam edecek anlamındamı?.Bir yorumunuzdada “Ev haczi bitmistir. Gerisi teferruattır.” diye yazmısdınız..Bizler sizinle birlikde hareket edıyor,sizden desdek buluyoruz Sargoz bey.Bilecikdeki bu durum için şuan çok üzülmekdeyim,hepimiz aynı durumda olabilirdik.Son durumlar nedir?uygulamalar nasıldır?.Benim görüşdüğüm yerlerde yeni yasa uygulanıyor.Belkı arada küçük aksaklık oluyordur.Genel anlamda Yurt çapında nasıl?
    Teşekkürler

    • Sargoz dedi ki:

     Umut Bey,

     Öncelikle sitedeki degerli ve yapici yorumlarınızdan dolayı tesekkur ederim.

     Evet ev haczi gerçekten kalktı. 1-2 ay içersinde uygulama netleşir, kalkmadığını düşünerek hareket edenlerede yargı gerekli cevabı verecektir.

     Çekyat bu sitedeki bir espiriydi daha önce, yoksa kim ne yapsın çekyatı.

     Bir hukukçu dostumuz yazmış, PasPası bile kaldırdılar diye, artık oda kalkamıyor yerinden çünkü her evde 1 tane var !
     🙂

     • Anonim dedi ki:

      Sayın Sargoz

      benim evimdeki eşyalar haciz edildi şimdi yeniden alırsam eski dosya diye yeniden tv,buzdolabı,çamaşır mak,bulaşık mak tekrar hacizle kaldıramıyaçaklar doğrumu.şimdi diyeçeksinki bu sorulardan bıktım aynen bende ama az önce bir yetkili midemi bulandırdı alınır dedi emin olmak için sana soruyorum .
      teşekkürler

     • Anonim dedi ki:

      birde geçici 10 madde önce acılan takiplerde eski hükümler devam eder diyor.bu eski dosyalarda olanların ev eşyalarına haciz yapılır anlamınamı geliyor.burda ikilem varmı

      • umut dedi ki:

       Kesinlikle yok,
       avukatın biri bir yazısında “Aynı konuda konuştuğum bazı icra müdürleri “ısrarla” geçici maddenin hacizlerle ilgili olmadığını parasal konularla/ödemelerle ilgili olduğunu ve bu nedenle eski/yeni dosya ayrımı olmaksızın muhafaza yapılamayacağını söylüyorlar.” demiş

 15. keremars dedi ki:

  merhaba arkadaşlar yeni üye oldum.Merak ediyorum burda herkes aynı dili konuşuyor bende borçluyum ve adresim yok babam yanında kalmak durumundayım.Ben eve adresimi aldıracam.istanbuldaki avukat arkadaşım alabilirsin bundan sonra birşey olmaz üstelik seninki bi de 3. şahıs haczi olurki kendileri sıkıntıya girer dedi.icra memurlarından dolayı.Burda yani tokatta bir avukat arkadaşla konuştum yok biz devam ediyoruz aynen o yasanın o maddesi 2013 ocak ayında yürürlüğe girecek dedi.nasıl dedim icra müdürleri öyle diyormuş.ya böyle birşey varmı buranın icra müdürleri avukatları uzaydanmı geldi yoksa bizmi anlayamadım.Sivasta tokatta farklı biR cumhuriyettmi var yoksa…

  • Vatandaş dedi ki:

   Sayın keremars başkalarının söylediklerini boşverin, kanunlaşan yasayı kendiniz okursanız zaten hangi maddelerin 6 ay sonra hangilerinin hemen yürürlüğe girdiğini görebilirsiniz.

 16. hüseyin dedi ki:

  slm.ya arkadaşlarlar yasa cıktımı net bişey duymak istiyorum lütfen..

 17. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Yine başka bir siteden alıntıdır.Yazanları tanıyorum ve sözlerine güvendiğim kişilerdir.

  SELAM ARKADAŞLAR AZ ÖNCE İCRA MÜDÜRÜ DOSTUMUZLA GÖRÜŞTÜM BÜĞÜN EPEY Yİ İCRAYA ÇIKMIŞLAR HİÇ BİŞEY ALMADAN DÖNMÜŞLER KİMSE TAHAHÜT TA VERMEMİŞ ÇİFT EŞYA DA BULAMAMIŞLAR ELLERİ BOŞ DÖNMÜŞ TEKRAR YEDİEMİN OLAYINI SORDUM KENDİSİNE ÖNCE İCRA DAİRESİNE SONRA İCRA HAKİMLİĞİNE 6352 SAYILI YASA GEREĞİ MURACAAT EDİYORSUNUZ KENDİLERİ MURACAATI KABUL EDİYORMUŞ VE YEDİEMİN İCRALARI YASA GEREĞİ İPTAL EDİP GERİ VERİYORMUŞ AŞAĞIDA Bİ ARKADAŞIMIZ BULUNDUĞU YERDE İCRA HAKİMLİĞİ YOKMUŞ DİYE SÖYLEMİŞ İCRA HAKİMLİĞİ HERYERDE VAR

  • BORÇLU dedi ki:

   Celal bey varlık şirketide mesaj yollamış bloke koyacagız diye zaten emekli maaşımı aldıgım bankada her ay koyuyor maaşıma bir daha bloke konulmaması için ne yapabilirim blokeleri kaldırmak içinde her seferinde masrafım oluyor zaten şu anda çok magdurum Allahım hepimize boçlarımızı ödeme kolaylıgı versin lütfen cevap yazın

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    Sanırım aşağıda cevap verdim.Ama tekrar edeyim Emekli maaşına bloke konmaz ve kesinti yapılmaz.İlgili bankaya ve icraya dilekçe vererek düzeltilmesini isteyin.

    • BORÇLU dedi ki:

     Celal bey aylardır blokeler le uğraşıyorum ben blokeyi kaldırmak için dava açıyorum sonuçlanması üç haftayı buluyor maaşı alamayınca mağdur oluyorum her şey altüst oluyor ödemelerim gecikiyor beş parasız kalıyorum her ay 50 ile 70 TL arası para gidiyor zaten maaşı alamıyorum her seferinde blokeyi kaldırmak için bu masrafı yapmak zorunda kalıyorum bu blokelerin tekrarlanmaması için hiç konmaması için yapabileceğimiz bir şey var mı sekiz aydır bu böyle devam ediyor çok sağolun cevap verdiğiniz için saygılar

     • Anonim dedi ki:

      kardeşim sende maaşını başka bankaya aldır yada ptt ye aldır

 18. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Dün evine hacize gidilen bir kişinin bugün yaşadıkları başka bir sitede anlatımı

  ARKADAŞLAR DÜN EVİME HACİZ GELMİŞTİ BUGÜN İCRA DAİRESİNE GİTTİM BENDEN YEDİEMİN ALINDIĞINI İTİRAZ EDECEĞİMİ SÖYLEDİM BANA GELEN MEMUR YOKTU BİR BAŞKASI DOSYAYI BULDU BAKTI BU YEDİEMİN DEĞİL DEDİ EVİNİZDE KAYDADEĞER BİŞEYİN OLMADINA DAİR İMZALANMIŞ DEDİ SİZLERİ BİLGİLENDİREYİM DİYE YAZIYORUM SİZLERE YARDIMLARINIZDAN DOLAYI TEKRAR TEŞEKKÜRLER SAOLUN VAROLUN

  • Hakan dedi ki:

   Celal bey yasa cıkmadan 1hafta önce evdeki esyaları biz yok iken haciz işlemi ile kaldırdılar tel lofonda kalp rahatsızı oldugumu raporlu ilac kullandıgımı söyledigim halde buzdolabınıda aldılar daha bana yazı gelmedi ama ben yarın icra mahkemesine buzdolabı rv bulaşık mak ve bulaşık makinesini almak için dilekcemi verecegim kartalda alma durumum nedir.

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    Yasa gereği icra müdürlüğünden olmazsa icra hakimliğine dilekçe verin.Alabilirseniz ne mutlu.Onlar hastalığa bakmazlar.Zira onların insanlık yönleri sadece paradır.Ben kendimden biliyorum.Ama boşverin artık.Kanun sizden yana.

    • Anonim dedi ki:

     bundan sonra esya hacizi yapamayaçaklar dogrumu eski dosya olsa dahi

     • şükran dedi ki:

      anonim kardeşim

      eski dosya yeni dosya diye bir ayrım yok.isterse dosyan 20 yıl önce açılsın.burada işin şu yönüne bakılıyor.
      bu yeni yasa çıkmadan önce avukat icra memuru senin evine gelip eşyalarını yazdıysa yediemin bıraktıysa vaya eşyanı evden çıkardı ise eski hükümler devam ediyor.bunun nedeni şu yazılan eşya yediemin bırakılan veya evden çıkartılan eşyada malın mülkiyeti değişiyor artık o mal üzerinde mülkiyet değişikliği var evinizde emanet kalıyor ama size ait olmuyor.

      bu yeni yasa çıkmadan önce diyelimki evinize avukat ve icra memuru glmedi eşya yazılmadı muhafazaya alınmadı yani evden çıkarılmadı.bu durumda eşyanın mülkiyeti size ait gelselerde yeni yasa gereği kullanımda olanları yazıp kaldıramıyor.

      ancak yeni yasa şöyle istisnai bir durum getirmiş şöyleki farzedelimki evinize icra memuru geldi evinizde alabileceği altın gümüş.değerli taş değerli evrak,süs eşyası

      ayrıca evinizdeki aynı amaca hizmet eden 2 eşya varsa mesela 2 tv var.bunlardan birini bırakmak zorunda,diğerini alabilir

      diyelimki eşinizin çartasında para var üzerindede ziynet eşyaları var.borç sizin eşinizden talepte bulunamazlar.buna dikkat etmek lazım.

      sanırım açıklayıcı bilgi olmuştur.

 19. UFUK dedi ki:

  sevgili sargoz selamlar daha önce haciz edilip yedi emin bırakılan eşyalarda zaman aşımı süresi ne kadardır. eşyalar satılmaz ise icranın düşme süresi ne kadar. ilginizi rica ediyorum,

  saygılarımla,

  • BORÇLU dedi ki:

   Arkadaşlar emekli maaşımı aldıgım bankanın maşıma bloke koydugu yetmiyor gibi varlık şirketi de mesaj yollamış maaşınıza bloke koyacagız diye ne yapacagımı şaşırdım

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    Emekli maaşınıza hiçbirşekilde bloke koyamazlar.Önce ilgili banka şb md.lüğüne ve sonra bloke koyan icra md.lüğüne itiraz dilekçesi yazın.İçinden alınan varsa iadesinide isteyin.Gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağınızı söyleyin.Kısacası emekli maaşlarına hiçbirşekilde bloke konmaz ve kesinti yapılmaz.(SSK.Maliye hariç)

 20. demet dedi ki:

  GAZETEPORT.COM’ dan

  Aranızda kaç kişi, borcunu ödememek niyetiyle borçlanır? Aranızda kaç kişi çekini ödememeyi kafasına koyarak çek verir? Aranızda kaç kişi resmi kayıtlara aldığı çalışanlarının SSK primini ve gelir vergisini ödememek üzerine iş planı yapar?

  Borcunu ödemediği için eve haciz gelmesi çağdışıdır. Çekini ödemediği için hapis yatmak çağdışıdır. Vergisini ödeyemediği için teşhir edilmek, hapis yatmak, yurtdışına çıkamamak çağdışıdır.

  Hapis, yurtdışı yasağı, haciz (ticari hayatı korumak için değil) alacaklıyı korumak için kullanılır. Ancak ticari yaşamın kendisi risklerle doludur. Satıcı ve alıcı ilişkisi özeldir. İki tarafta için de riskler vardır. Birinin riski parasını alamamaktır. Diğerinin ki ise ticari itibarını kaybetmek, iş yapamaz hale gelmektir. Bunun ötesinde ceza uygulamak taraflardan birisini korumaktır ve doğru değildir. Ekonomik suça ekonomik ceza mantığına da aykırıdır.

  Allahtan hükümet bu konuda pek çok itiraza, engele, önyargılara rağmen doğru adımlar atıyor. Artık çeki ödemediğiniz (dolandırıcılık vasfı taşımıyorsa elbette) için hapis yatmıyorsunuz. Vergi borcunuz nedeniyle gümrük kapılarından geri çevrilmiyorsunuz. Telefon şirketinize ödemediğiniz üç kuruş için (hacizden kaçmak için mal beyanı vermeyip) hapis tehdidi kalmadı. Haciz gibi çağdışı uygulama da yumuşatıldı.
  Bugün ve muhtemelen pek çok gün, “artık evlerden mal kaldırma” haberlerini okuyamayacaksınız. Çünkü 3’üncü Yargı Paketi olarak bilinen Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesine İlişkin Yasa’da yer alan, evlerde bulunan tek eşyaların haczedilememesine ilişkin hüküm uygulamaya girdi.
  Haciz baskısıyla yaşayan binlerce insan rahatladı.

  Evinizde iki televizyon veya iki buzdolabı var ise artık biri hacze konu olabilir. Mücevher ve altın gibi taşınabilir değerli eşya bulunmaz zaten! Bu durum fiilen haciz tehdidinin ortadan kalktığı anlamına gelir.

  Normal olarak akla şu soru geliyor: peki ama bu caydırıcı önlemler yok ise ticari hayatta kim kime nasıl güvenecek? İşte şimdi gerçek anlamda risk analizi dönemi başladı. İş yaptığınız kişinin ticari sicili en önemli gösterge. Onunla yapacağınız sözleşme de önemli.

  Banka kredi verdiği kişinin başka bankaya ödenmemiş kredi borcu olup olmadığını, kredi kart borçlarını zamanında ödeyip ödemediğini nasıl araştırıyor ve ona göre (yine de teminatlarını da alarak) kredi veriyorsa, (veya vermiyorsa) siz de çek aldığınız kişinin sicilini öğreneceksiniz. Daha önce çeki dönen kişinin tekrar çekini kabul ediyorsanız bu tercihinizin sonuçlarına katlanacaksınız.

  Alıcı ise borcuna sadık olmayı artık daha çok önemseyecek. Çünkü ödemediği kira borcu bile satıcının önüne geleceğini bilecek. İş yapmak istiyorsa, kredi almaya devam etmek istiyorsa, ayağını yorganına göre uzatacak veya ticari risklerini daha iyi analiz etmeye başlayacak. Kötü senaryolara daha çok önem verecek.

  Küçük bir not: borçlar kanununda yapılan değişiklik de ticari hayatınızdaki alışkanlıkları değiştirecek. Kredi alırken, borçlanırken kişisel bir teminat veriyorsanız, eşinizin iznini almak zorunlu hale getirildi. Özel hayatınızı riske edecek evinizi otomobilinizi kaybetme üzerine bir kredi anlaşması yapıyorsanız, bu durumdan eşinizin de haberi olması doğru bir uygulama. Korkmayın. İyi tarafından bakın. Riskinizi bilen eşiniz, harcamalarına eskisinden daha fazla dikkat edecektir…En azından doğum gününde veya evlilik yıldönümünde alınmayan pırlanta, elbise veya çıkılmayan gezi için eleştirilmekten kurtulacaksınız… Bu da yabana atılmayacak bir gelişme!

  • okan dedi ki:

   HERKESE İYİ GÜNLER BEN TÜM YAZILANLARI OKUDUM ŞAHİT OLDUĞUM BİR OLAYI ANALATACAM YILLAR ÖNCE TEFECİLİK YAPAN KİŞİ X KİŞİYE PARA SATAR X KİŞİ ÖDEYEMEZ TEFECEİ NEDEN ÖDEYEMEDİĞİNİ SORAR X KİŞİ BAŞKA YERLERE BORCUM VAR SIKIŞTIRIYOR LAR SERMAYEMDE KALMADI DER TEFECİ BORÇLARINI ÖDER ÖNÜNE SERMAYEDE KOYAR KENDİNİ GARANTİYE ALARAK VE SORAR KAZANCIN NE X KİŞİ 10 TL DER 2,5 TL BENİM 7,5 TL Sİ SENİN İŞİNİBOZMA DEVAM ET DER BUNU YAPAN TEFECİ AVUKATLARIMIZ HEM OKUMUŞ AYDIN KİŞİLER OLMASINA KARŞILIK PAPAS KALDIRIIR ELİNE NE GEÇTİ? BEN PERDELERİNİ ALANI GÖRDÜM İSTİSNALAR HARİÇ TEFECİLER KADAR OLAMIYORLAR .ASLINDA İNSANLARA 1 TEKMEDE SEN VUR DÜŞÜNCESİ OLMASA HAYAT NE GÜZEL OLUR ÇIKARLAR ÖNDE GELİP İNSANLAR ÖLMİYECEKMİŞ GİBİ AÇ GÖZLÜ NEREYE KADAR .TEŞKRLER

 21. umut dedi ki:

  BAŞKA BIR SITEDE OKUMUS OLDUGUM YORUMU SIZLERLE PAYLAŞMAK ISTEDIM.
  OK AÇIKLAYICI BIR SEKILDE İŞLEYIŞI ANLATMIŞ.

  Emin Şahin 07/06/2012 12:36 PM şuna cevaben: yasargenc

  sayın yaşar genc bey BEN YAZILARIMI BİLER YAZIYORUM AKSİNİ İDDİ EDİYORSANIZ FACE GRŞ. siz ne işlen uğraş veriyorsunuz bilmiyorum ama ben bu gün işten çıkışım verildi yani 53 yaşındayım emekliyim 35 senelik icra iflas hukunu üzerin icra takipcisiyim dün haciz günümüzdü ve hacze gittik kapı çaldık borçlu kapıyı açtı icra memuru geliş nedeni söy. borçlu anladım dedi memur evi gezdi çift eşya aradı bulamdı ve altın, gümüş, ve antika eşya aradı yok ve borçluya şunu söyledi borçunu ne zaman ödemek isterseniz dedi borçlu durumum yok inş. en kısa zamanda dedi ve çıktık daha sonra başka bir yere gittik daha önceden haciz yaptığım ve yediemin olarak bırakdığımız mahcuzları ( eşyaları ) muafaza altına almak istedik icra hayır alamazsın dedi ve haciz tutanağı tutuldu geri geldik bu gün sabah bir icra müdürü ile sohbet ettik uygulama hakkında daha önceden muafaza altına alınan tüm mahcuzlar ( eşyalar ) satış istiyebilirsiniz kesinlikle borçluya teslim edilmiyor satış yolu açık şayet borçlu icra hukuk. mah. mahcuzları ( eşyaları ) iade isteme hakkı var son söz mahkemenin bu işleri çok ama çok iyi bilen ülemizin icra düşünürü tahit uyar ‘ stajri ile sohbetde sadece yani yasada şunlar olaçak ( altın, gümüş, ( kıymetli maden ) antika, maaş haczi, araç haczi, gayri menkul, banka hesabı üçüncü kişlerdeki alaçakları, ham madde, hazır madde ( satışa hazır ) devlet tahvili, hisse senedi v.s ) haricin işlem yok evet ben gene size şunu söy. 7 milyon dos. bunlar varsa dosyalar düşmez bunlar yoksa düşer yaşar bey saygılarımla isterseniz beni faceme tel yazın bu konuyu dana ayrıntılı görüşelim en güzel günler sizin olsun hayırlı cumalar

  • Uğur dedi ki:

   Sevgili kardeşim miras kalan gayrimankule haciz koyabilirlermi? Müteahhit ile kat karşılığı anlaştık hisseli arsamız var ama tapuya gitmeye korkuyorum.Hayallerim yıkılacak eğer haciz konmussa.Yıllardır kiradayım, iyi de bir teklif geldi.Basımı sokabileceğim bir evim olacak ama haciz konmussa YANDIM ne dersınız;? Şimdiden tesekkurler

   • Uğur dedi ki:

    Bir de kızımın bilgisayarını alabilirlermi Evden?

    • okan dedi ki:

     uğur kardeş sen bu zevzek avukata bakma eline şey i alan avukatım diyo sen kulak asma şaşırdı onlar ne yapacağını bilmiyo cami duvarınıda pisletiyo
     öncelikle kızının blgisayarına bir şey yapılmaması için çıktı bu yasa bir şey yapamazlar
     tapuya gelince bildiğim kadarını alacaklı biliyorsa koyar fakat reddi miras yaparsan birşey alamassın ama bunun değişik yolları var sen bu hulisi gibi değil hakikaten mesleğini icra eden bir avukata danışırsan yanlış bir iş yapmazsın tavsiyem budur buradada her yazanın sözüne inanma site sahibi sargoz onun denetimi altında bilgi alırsan iyi olur

   • avkat hulusi dedi ki:

    babayın öldüğünü biliyorlarsa ve de babayın açık kimlik bilgileri varsa tapıya yazarlarsa haciz neyim goyarlar hemencecik.

    • okan dedi ki:

     avukat bozuntusu hulisi hadi git salyalarını başka yere akıt buraları pisleme

   • umut dedi ki:

    Reddi miras verebilirsiniz.Ozaman bu miras diğer mirascılara kalır.hacze ugramaz.mirasdan faydalanamazsınız.Yeni bina yapıldıgında Tapu diğer misarcıların üzerine olur.

 22. ÖZADANALI dedi ki:

  SAYIN UMUT BEY,
  BEN SİZİ GAYET GÜZEL ANLIYORUM ASLINDA İKİMİZDE AYNI ŞEYLERİ SÖYLÜYORUZ.BENİM SÖYLEMLERİM SENİ VE BENİM GİBİ OLANLARI ANLAMAK İSTEMEYENLEREDİR.ESKİDEN (YASALAR BÖYLE ELİMİZDEN BİRŞEY GELMEZ) DİYENLERE ŞİMDİDE BİZLER (YASA BÖYLE EMREDİYOR SAKIN EŞYALARIMA DOKUNMA) DİYEBİLME HAKKINA SAHİBİZ.BİZLER HİÇBİR ZAMAN SUÇLU OLMADIK AMA NE YAZIKKİ HEP ÖYLE GÖRDÜLER VEYA GÖRMEK İSTEDİLER.ASLINDA BEN HİÇKİMSEYE KIZMIYORUM.BANA GÖRE TEK SORUMLU GEÇMİŞ İKTİDARLARDIR.1932 YILINDA ÇIKARILMIŞ İNSANLIK AYIBI BİR YASAYI KALDIRMAK HİÇBİR İKTİDARIN AKLINA GELMEDİMİ?GELDİDE BAZI KESİMLER TARAFINDAN ENGELLENDİMİ?HEP BU SORUYU SORMUŞUMDUR.TÜCCAR MALINI SATARKEN BENİM EVDEKİ EŞYAMI DÜŞÜNMEMELİ.ÖDEMEZSE EVİNDEKİ EŞYAYI KALDIRIRM DEMEMELİ.KURALLAR BUNA GÖRE DİZAYN EDİLMELİ.ALICI TARAFTA MAL ALACAĞI ZAMAN VERESİYE ALAMAYACAĞINI ÖNCEDEN BİLMELİDİR.BUNLAR GERÇEKLEŞTİĞİ TAKTİRDE GÖRECEĞİZ TÜRKİYEDE BÜYÜK BİR SORUN ORTADAN KALKMIŞ OLACAKTIR.

 23. ÖZADANALI dedi ki:

  EVDEKİ BUZDOLABI,Ç.MAKİNESİ VE DİĞERLERİ İÇİN LUZUMLUDUR, LUZUMLU DEĞİLDİR TARTIŞMASI YAPANLARA:
  1-SİZLERİN EVİNDE Ç.MAŞIR MAK.VARMIDIR YOKMUDUR?
  2- ” ” BUZDOLABI ” ”
  3- ” ” TELEVİZYON ” ”
  4- ” ” MİSAFİR KOLTUK TK. ” ”
  5- ” ” YEMEK MASASI TK. ” ”
  TABİİKİ EN GÜZELLERİNDEN VARDIR.GÖZÜMÜZ YOK ALLAH DAHA İYİLERİNİ VERSİN.AMA MADEM LUZUMLU DEĞİLLERDİDE NEDEN BİR SÜRÜ MASRAF EDİP ALDINIZ ?NEDEN LÜZUMSUZ EŞYALARLA EVLERİNİZİ DOLDURUP HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ DARALTTINIZ.ATIN HEPSİNİ ÇÖP E EVİNİZDE RAHAT RAHAT DOLAŞIN.BU SICAKLARDA BU KADAR LÜZUMSUZ EŞYALARLA UĞRAŞILIRMI?HAA BİRDE KLİMANIZ VARMIDIR YOKMUDUR SORAYIM.TABİİKİ VARDIR VE BENCE LÜZUMSUZDUR.HASTA EDER ADAMI.ONUDA ÇÖP E ATMAYI UNUTMAYINIZ.

 24. umut dedi ki:

  Avukatlar değişimi görmeli
  Bir an için ev eşyalarının haczinin hukuka, adalete aykırı olduğunu bir tarafa bırakarak soralım:

  Ev hacizleri cebri icranın başarılı olması için geçerli bir yöntemdi de neden yedi eminler ağzına kadar ev eşyaları ile dolu, neden yüzbinlerce dosyada tahsilat yok? Neden bu insanlar yaşamsal ev eşyalarının haczine rağmen borçlarını ödemezler?

  Çünkü bu insanlar iflas etmişler, bitmişler…

  Uygar ülkelerde bu ilkel uygulamalar yoktur..

  Zaten hükümetin bu çağdışı uygulamalara karşı yasal düzenlemelere gitmesinin baş nedeni AB mevzuatına uyum ve sosyal barışı sağlamaktır. Bu düzenlemeler keyfi düzenlemeler değildir.

  Borç, alacak bir haklılık, haksızlık sorunu değildir..Alacaklının alacağını borçlunun mal varlığından cebri icra ile almak yasal bir haktır.. Bu hakkı borçlunun haksızlığı ile karıştırmak bir kavram kargaşasıdır, çünkü bu zihniyetin devamı borçlular suçludur gibi bir sonuca varır.. Bugün işini kaybettiği için borcunu ödeyemeyen bir kişi neden haksız olsun, neden suçlu olsun? Ya da serbest rekabet düzeninin doğal bir sonucu olarak iflas eden firmaların sahipleri neden haksız olsunlar, neden suçlu olsunlar? Rekabet düzeni içerisinde batan insanlar veya küresel krizlerde iflas eden firma sahipleri haksız ve suçlu olabilirler mi? Bu anlayış bilgi toplumu ile trampa dönemini ayırt edememektedir. Hukukun temel görevi suçlu ile suçsuzu ayırt etmektedir.. Böylesine toptancı bir yaklaşımla bütün borçlulara suçlu gözü ile bakmak hukuk ve adalet anlayışı ile bağdaşmaz

  hiçbir Avrupa ülkesinde ev eşyaları, emekli maaşları haczedilemez, hiçbir Avrupa ülkesinde taahhüdü ihlal diye saçma sapan bir ceza yoktur..

  Avukatlar değişimi görmeli ve kendilerini değişime hazırlamalı. Ya değişeceğiz, ya da değiştirileceğiz.. Tercih sizin.. Türkiye’nin istikameti ortaçağa dönük olamaz, buna küresel güçler izin vermeler..

  Rahmi OFLUOĞLU/ Hukukçu
  (alıntı)

 25. ÖZADANALI dedi ki:

  SAYIN UMUT BEY,
  ANLAMADIKLARI BİRŞEY VAR.MADEM HERŞEY ESKİSİ GİBİ OLACAKTI NEDEN YENİ YASA YAPMA İHTİYACI DOĞDU?NEDEN BU KADAR SIKINTI YAŞANDI?NEDEN SAYIN BAŞBAKANIMIZ VE SAYIN ADALET BAKANIMIZ HİÇKİMSENİN BORCUNDAN DOLAYI EVLERİ HACİZ EDİLMEYECEK DİYE DEMEÇ VERDİLER?HİÇBİRŞEY DEĞİŞMEYECEKTİDE NEDEN TBMM SABAHLARA KADAR ÇALIŞTI?ÖNCELİKLE LÜTFEN BU SORULARIMA CEVAP VERSİNLER.ŞUAN BAZI KESİMLER PANİK HALİNDELER.SEBEBİDE GAYET AÇIK.NASILKİ BİZLER KRİZ ORTAMINDA ZARAR GÖRÜP BUGÜNLERE GELMİŞ İSEK MÜSAADE EDELİMDE HERZAMAN İŞLERİNİ DÜZENE SOKAN BOL KAZANÇ SAĞLAYAN BAZI KESİMLERDE BİZLERİN ÇEKTİKLERİ ZORLUKLARI ANLASINLAR.ÇIKAN YASAYI BİRTÜRLÜ KABUL ETMEK İSTEMİYORLAR.ELLERİNDEN GELSE İNSANLARI BİR KAŞIK SUDA BOĞACAKLAR AMA NE YAZIKTIRKİ GÜÇLERİ YETMEYECEKTİR.BUNU KENDİLERİDE ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN SAĞA SOLA SALDIRMAYA BAŞLADILAR.BUNDAN BÖYLE HİÇBİRŞEY ONLARIN DÜŞÜNDÜKLERİ GİBİ OLMAYACAKTIR.

  • umut dedi ki:

   Sayın ÖZADANALI,

   Benım anlatmak istediğim, uygulama Avukatların elındeydı.insanlarla istedikleri gibi oynuyorlardı.diş geçirebildiklerine acımıyorlardı.Eski kanunlarda cok boşluk ve yorum vardı.Bunuda Avukatlar ıyı kullandılar.
   Yenı yasa sonderece Açık ve net.
   BU yasayla artık EV ESYASI HACZI BITMIS OLUYOR.

   Bizler birçok zorluk cektık,Karsılarında dımdık durabılmek için,suçlu degıl sadece borçluyuz dıye bılmek ıcın mucedele ettık.
   Malesef çogumuz mucadele edemedı.Onlara acımadılar.
   Artık bundan sonra ACIK VE NET OLAN YASALARIMIZ BIZLERI KORUYACAK.
   Artık Avukatlar yorum yapamıyacak,
   Artık evlere izinsiz giremiyecek,

   sanırım şimdi beni anladınız sayın ÖZADANALI. çok şey değişdi artık.

 26. umut dedi ki:

  ARKADAŞLAR,
  Sizinle Paylaşmak istedim,

  Yeni 3.yargı paketi çıkmadan önce. Evimde; 1 adet TV,koltuk takımı, sehba,yemek masası ve sandalyelerı,buzdolabı,çamaşır makınası,ocak,küçük fırın,yatak odası (ebeveyn),çocık odası ve odalarda serılı halılarım mevcuttu.
  açılmış olan 4 adet dosyam mevcut,bunlarla ılgılı evıme hacız ıslemleri için gelinmişdi.Bir banka vekılı ve icra memuru hacız işlemı için geldiğinde, içeri girdi dolaşdı ve haczedeger bırsey yokdur dıyerek tutanak tutarak ayrıldı.Diğer banka vekılı ve hacız memuru çeriye girerek bakındılar ve onlarda tutanak tutarak hacze deger bırsey yokdur dedıler.Tabı bu arada odemeler ıle ılgılı konustular.Diğer bir işlem için geldiklerinde evde degıldım.Benı aradılar hacze geldıklerını söyledıler,Telefonda durumumu anlatmaya çalışdım.Bana mutlaka gelın,kapıyı acın dedıler.Gelme sansım yokdu bende anahtarın ayakkabılıkda oldugunu acıp gırebıleceklerını soyledım.Girmeden gitmişler.dıger dosyam için gelındıgınde içeriıye girdıler nasıl ödeyecegımı sordular,bende suan bır borcu oduyorum dıgerıne baslayacagımı 3 dosyayı bırden odeme sansımın olmadıgını belırttım.Bana ılla ozaman esyaları haczedeceklerını soyledıler.bununla ılgılı tutanak dolduracagız sızede bır ıyılık edecegız burada yedıemın bırakacagız dıye.Ben kabul etmedım.Esyaları hacız edersenız alın goturun dedım.bıraz ugrasdı kararımdan donmedım.almalarını göturmelerını soyledım ve oradan ıcra memuru konunun fazla uzadıgını borçlu kabul etmıyorsa zorla yedıemın bırakamazsın dıye uyardı.sonrasında göturmeyı avukat kabuletmedı.tutanak tutarak gıttıler.
  Hiçbir şekilde imza atmadım ve taahüt vermedim.Eşyalar benim özgürlüğüm kadar degerlı degıldır.Eşyalarım gıdecek dıye imza atıp özgürlüğümü kısıtlayamazdım.Ben herzaman yenı esya alabılırdım ama,eşyalar benim özgürlüğümü alamazdı.
  Bu yasananlar yenı yasa cıkmadan önce olmusdur.Diyecegım şukı bulunan eşyalar zaten bır aılenın yasaması ıcın gereklı esyalar,bunların luzumlu oldugunu herkez yenı yasadan oncede bılıyordu fakat uygulamada aksaklıklar vardı.Şimdi yenı yasaya göre zaten ev esyası haczı bıttı.
  Benim esyalarım haczedılmedıgı ıcın bende oraya harcayacagım parayı dosyalarımı kapamak ıcın kullandım.Şuan bır dosyaya borcum bıttı ve ıkıncısını öduyorum.
  İnsanlarda piskolıfık baskı ve korku olmadıgı surece,borçlarını kapatabıleceklerıne emınım.
  İnşallah herkez birgün özgürce nefes alır.

  • cenk dedi ki:

   umut kardeş tutanak tuttuklarında tutanaga imza atmayalımmı

   • umut dedi ki:

    Bu sizin hakkınız.Onlar gelir görevini yaparlar ve giderler.Ben şimdiye kadar hiç birene atmadım.eşimde atmadı.

 27. ÖZADANALI dedi ki:

  SAYIN AVUKAT ANONİM BEY,
  GÖRÜŞLERİNİZE KATILMAK MÜMKÜN DEĞİL.BUNU SİZDE ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ.ŞUAN SİTEDE BULUNAN TÜM ARKADAŞLAR ENAZ SİZLER KADAR YASALARI BİLİYOR VE TAKİP EDİYORUZ.BU KONUDA AVUKAT OLMAYADA BENCE HİÇ GEREK YOK.BEYAZ EŞYA TAMAM DİYORSUNUZ.AMA KOLTUK TAKIMLARINDAN BİR TANESİNİ BIRAKIRLAR GERİSİNİ ALIRLAR İDDİASINDASINIZ.KOLTUK TAKIMLARI BİR BÜTÜNTÜR TEK TEK DÜŞÜNEMEZSİNİZ. HACİZ YAPILACAK EŞYALARIN LİSTESİNİ KANUN KOYUCU GAYET GÜZEL YAZMIŞ.BUNU BİLİYORUZ.AKSİ OLMUŞ OLSA İDİ HACİZ YAPILACAK EŞYALARI İSİM İSİM YAZMAZ YASAYI MUĞLAK BIRAKIR İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ YORUMLARDI.O ZAMAN HAKLI OLABİLİRDİNİZ.KALDIKİ BU YENİ YASANIN ÇIKARILMIŞ OLMASI ESKİ DEN YAPILAN ZULÜMLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİNDİR.DEĞİLSE YENİ YASA YAPMAYA HİÇ GEREK KALMAZDI.ŞUANDAN İTİBAREN HİÇBİR İCRA MEMURUDA SİZİN DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ HAREKET ETMEYE CESARET EDEMEYECEKTİR.DİKKAT EDERSENİZ AVUKAT DEMİYORUM ÇÜNKÜ BUNDAN BÖYLE AVUKATLAR EV VE İŞYERLERİNE DAHİ ALINMAYACAKLARDIR.MÜDAHALE HAKLARI YOKTUR.

  • Umut dedi ki:

   Sayın ÖZADANALI,

   Zaten eskıdende,para etmıyor yer kaplıyor dıye,kimse o esyaların yüzüne bakmıyordu.Depo parası vermeden kolay para kazanacakları çarklarını döndüreceklerı esyalara yönelıyorlardı.yanı TV,buzdolabı ve çamasır makınası.onlarıda çogu zaman almıyorlardı bile tutarı depo malıyetını geçıyor diye. Şimdide tamtersınden bahsedıyorbu anonım Avukat.
   Bahsettıgınız gıbı yasa acık ve net.
   Yıllarca bizim piskolojımızı bozmak için ugrasdılar.Bundan sonra kendı kendılerının piskolojılerını bozuyorlar.Sitelerıne bır bakın,kendı kendılerıne satasmaya basladılar.İyi olan insanları ezmeyen kazanır.

  • Anonim dedi ki:

   Son kez yazıyorum, çünkü anlaşılmadığını düşünüyorum artık. Mesleğimize olan nefret o kadar büyümüş ki, ne yazdığımı bile kimse okumuyor. Bunlar benim görüşlerim değil. Ben de ev eşyası haczinden sizin kadar nefret ediyorum, ev eşyası haczinin insan onurunu zedeleyici ve mesleğimize zarar verici olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyi düşünüyoruz yani. Kişisel olarak, hiçbir icra dosyamda da ev eşyası haczi yapmadım. Ben diyorum ki, kanun biraz muallak, uygulamada bazı “çakallıklar” olabilir, uyanık olun, izin vermeyin, dava açın, şikayet edin. Savunmuyorum ki koltuk haczini, onun tek bir bütün olduğunu bende biliyorum, bence de haczedilemez, ancak uygulamada böyle yapılabiliyor, buna izin vermeyin diyorum, yol da göstermeye çalışıyorum ancak kimse anlamak istemiyor herhalde. Ben, paspas haczedilen ev gördüm arkadaşlar. Bir factoring firmasının avukatıydı yapan ve insanlığımdan utandım o gün, bırakın avukatlığı. Paspas yahu. Bildiğin paspas. O günlere geri dönmeyelim, geri dönmemek için ne gerekiyorsa yapın, gerektiğinde yardımcı olmaya da hazırım diyorum. Budur.

   • umut dedi ki:

    Teşekkürler Sayın Anonim,

    Bu saatten sonra haklarımızı koruyacagız.Sizede inanıyorum.Fakat bu siteye çok farklı maksatlarla gelenler oldu.Ayrıca sizin dedıgınız gıbı paspası alacak kadar düşmüş avukatlarda ortalıkda olunca ister istemez genel bır tepkı verılıyor.
    Bundan sonra o tarz kısılerde kanunlara uymak zorunda kalacaklar.Hacizde avukutan yetkılerının bıtmıs olması bıle onlara yeter.Elektronık ortamda satışlar olacak.sureler kısaldı,esya haczı kalkdı (ıkı adet harıc,vs).Şimdiye kadar bu paspası bıle alan avukat tarzındakılar alacaklıyı bıle dusunmuyorlar,onlarada habıre masraf acıp paraları cebe atıyorlardı.Bıryandan borçludan dıger yandan alacaklıdan, sistem güzeldi.Malesef bozuldu sıstemlerı.

 28. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Dünyada nasıl iflas ediliyor?

  Gelişmiş ülkelerde iflaslara başka türlü yaklaşılıyor ve genellikle toplum için daha faydalı ve alacaklılar bakımından da daha adil bir sonuç sağlanıyor. Avukat Mehmet Gün, dünyadaki durumu bir örnekle açıklıyor:

  “Örneğin mahalledeki fırıncının iflas etmesi, mahallenin ekmeksiz kalmasına neden olabilir. Burada fırının çalışmasında mahallelinin faydası var. Öte yandan alacaklının alacağını alma hakkı var. Dolayısıyla, fırındaki malları haczetmesine kimsenin itirazı olmaması gerekiyor.

  Fırıncının ise bu malları bir arada tutmasına ihtiyacı var, çünkü mallar bir arada olduğunda faaliyetini devam ettirip ekmek üretebiliyor ve borcunu ödeme imkanına sahip oluyor.

  Bizde alacaklı malları haczedip, haraç mezat sattırarak konu çözülüyor, dolayısıyla mahalleli ekmek alamıyor. ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde ise mahkeme alacaklı ve fırıncı arasında bir moratoryum uyguluyor ve fırının idaresini kendi atadığı, gerçekçi olarak ücret verdiği bir kayyıma veriyor. Kayyım hem fırının faaliyetine devam etmesi için çaba gösteriyor hem de fırını mahkemenin de muvafakat edeceği bir şekilde satmaya çalışıyor. Alacaklılar o paradan alacağını alıyor. Tabi kayyım işi pahalıya patlıyor. Ancak, borçlunun mal varlığı talan edilmiyor, ticari işletmeler faaliyetine devam ediyor ve neticesinde mahalleli ekmek almaya devam edebiliyor”.

  Yeni düzenlemelere ihtiyaç var

  Türkiye’de iflasın kolaylaştırılması için, öncelikle yasal prosedürün, hem alacaklıların haklarını koruyacak hem de şirketlerin faaliyetlerini kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağlayacak şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Bugün Türkiye’de iflas kurallarının oldukça ilkel olduğunu belirten Avukat Mehmet Gün, “Bir an önce bu konuda iyileştirile yapılmalıdır” diyor.

  İflas Kanunu’nda hileli ya da kusurlu iflasla ilgili hükümlerin etkin olarak uygulanmadığına da dikkat çeken Mehmet Gün, “Yapanın yanına kar kalıyor. Genellikle ve iflas durumundaki şirketlerle iş yapan iyi niyetli bir çok alacaklı alacaklarını alamıyor” değerlendirmesini yapıyor.

  Bu konuda hukuken bir şey yapamadığı için kanun dışı yollara başvuranlar da olduğunu belirten Avukat Mehmet Gün, Denizli’de iflas eden bir işadamının, bu tür mal kaçırma işlerine giriştiği ve zarar verdiği için, bir alacaklı tarafından öldürüldüğünü duyduğunu söylüyor.

  Türkiye’de iflasın, adalet sisteminin ağır işlemesi nedeniyle de zorlaştığını kaydeden ITO Başkanı Mehmet Yıldırım ise “Yüklü olduğu için bir şirketin iflası hemen gerçekleşmiyor. Bu nedenle birincisi şirket tasfiyelerini kısıtlayıcı bazı süreler koymak, ikincisi, şirket varlıklarını belirli bilanço üzerinden kaybetme noktasına geldiği zaman tasfiye edebilme imkanı sağlamak gerekiyor” diyor.

  “KOLAY İFLAS EKONOMİYİ RAHATLATIR”

  Ege Cansen/ Ekonomist

  Ekonomist Ege Cansen Türkiye’de iflas konusunu en çok inceleyen uzmanlardan biri. İflasların kolaylaşmasının ekonomiye rahatlık getireceğini kaydeden Cansen şöyle diyor:

  “İflasın kolaylaşmasının ekonomiye son derece olumlu getirileri var. Bir orman düşünün. Ormandaki her ağacın ideal ömürleri vardır. Ömrü dolan ağaçları kesmek gerekir. Kesilmezlerse, koflaşır, kereste değerleri düşer.

  Ayrıca yeni ağaçların yetişmesine engel olurlar. Belli şekilde ağaç kesmek ormanı gürleştirir. Şirketler için de durum böyle. Bir iflas başlamışsa, bunun bir an önce gerçekleşmesi gerek. Biliyorsunuz, iflas, hukuki bir tabirdir. İktisadi açıdan ise bir süreçtir. Borçlarını ödeyemeyen şirketler teknik olarak iflas sürecine girmiş demektir. Bugün Türkiye’de Toprak Holding’den Ceylan Holding’e kadar bu sürece giren pek çok firma var. Bu firmaların iflası için gereken yapılmalıdır”.

 29. sargoz dedi ki:

  Celal Bey,

  Ev haczi bitmistir. Gerisi teferruattır.

  Birakın kendi aralarinda anket yapsınlar.

  Bu akşam geniş yorum yazmıyorum. Sadece onlara, sahte nickle yazıp duranlara ve anketlerine saygılarımı sunuyorum.

  • levent dedi ki:

   sayın sargoz sizden bişey rica edebilir miyim bu yasayla icra katibi alımı olacaktı milyonlarca arkadaşım bu alımı bekliyor bununla ilgili kimse bilgi vermiyor acaba siz bişeyler öğrenir misiniz?

 30. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  AVUKATLARIN SİTESİNDEKİ BİR ANKETİN SONUCU.YORUM SİZİN.

  Yeni İik.beyaz eşyanın hacizine izin vermelimi vermemelimi ?

  İİK. izin vermeli 787 63.98%
  İİK. izin vermemeli 401 32.60%
  Kararsız 42 3.41%
  Oy Verenler: 1230. Bu ankette oy kullanamazsınız. (Anket no : 329)

 31. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Sevgili Sargoz.

  Senden bugün için haber ve gelişmeler varmı ?

  Bizleri bilgilendirebilirsen seviniriz.Sevgilerimle.

 32. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  SİZE ADALET VE BİZ ADLI HUKUK SİTESİNİN HUKUKÇULARI TARAFINDAN YAPILAN YORUMLARI ALT DA KOPYALIYORUM.TEKRAR EDİYORUM BUNLAR HUKUKÇULARIN YORUMLARIDIR.KANUNLAR HENEL MÜDÜRLÜĞÜ HENÜZ YORUMLAMALARINI GÖNDERMEMİŞTİR.ZİRA İNTERNET SİTELERİNDEDE HENÜZ YOKTUR.DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ GİBİ 1 HAFTA 10 GÜNÜ BULACAKTIR.BUGÜN DE MUHAFAZA YAPILMADAM GEÇİLMİŞTİR.ŞU ANDA KİMSE TAM OLARAK NE YAPTIĞINI BİLMİYOR AMA İSTANBULDAKİ İCRA DAİRELERİ YENİ KANUNA GÖRE HAREKET ETTİĞİNİN BİLGİLERİNİ ALIYORUZ.EVLERE BAKILIYOR VE HACİZE DEĞER EŞYA YOKTUR YAZILARAK GİDİLİYORMUŞ.

  HACİZDE AVUKAT İŞLEVSİZ

  HACİZDE AVUKAT İŞLEVSİZ

  09 Temmuz 2012 Pazartesi 14:35

  HACİZDE AVUKAT İŞLEVSİZ

  6352 sayılı yasa icra ve haciz işlemlerinde reform sayılacak değişiklikler içeriyor. Bu değişikliklerden en önemlileri:

  1- Haczedilecek mala icra memurunun karar vermesi; ” İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.” 16.maddenin 3.fıkrasının son paragrafı

  2- İcra memurlarının yapacakları bütün işlemlerin gerekçeli olması zorunluluğu;” “İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.” Madde 2
  Bu iki düzenleme avukatı haciz işlemlerinde etkisiz duruma getirmiştir. Bu kanundan önceki uygulamada İİK’da böyle bir düzenleme olmamasına rağmen de facto olarak avukatlar bütün haciz işlemlerinde aktif olarak yer almaktaydı, hacze ve muhafazaya avukatlar karar vermekteydi. Yeni değişiklik bu uygulamayı yoruma yer bırakmayacak şekilde düzenlemiştir.

  YENİ DÜZENLEMELER İCRA MEMURLARINA SINIRLAMALAR GETİRMEKTEDİR.

  İcra memurlarına getirilen bu sınırlamalar aynı zamanda avukata getirilen sınırlamalardır. İİK 99.madde icra memuruna haczedilen malın muhafazası konusunda geniş yetki veriyordu. İİK’da yapılan yeni değişiklikle icra memurlarının bu takdir yetkisi kaldırıldı. Değişik 99. Maddeye göre artık haczedilen malın borçluya ya da üçüncü şahsa aidiyeti konusunda icra memuru karar veremeyecek. Maddenin yeni haline göre haczedilen şey üzerinde üçüncü şahıs hak iddiasında bulunduğunda mal muhafaza altına alınamayacak, alacaklıya istihkak davası açmak için yedi günlük süre verilecektir. Oysa maddenin eski halinde taşınır malın borçlunun veya üçüncü şahsın yedinde olup olmadığına icra memuru karar vermekteydi. Maddenin yeni halinde ise üçüncü şahsın her hangi bir hak iddiası yeterli görülmektedir.

  AVUKAT HACİZDE GÖREVLİ DEĞİL

  İİK’da yapılan bu köklü değişiklikler; eski, yanlış uygulamaların devamının engellenmesine yöneliktir. İİK’da bu değişiklikler yapılmadan önce, 14.03.2011 tarihinde Yargıtay 4. Ceza Dairesi avukatın hacizde görevli olmadığına karar vermişti (2009/3133esas,2011/3082karar,14.03.2011tarihli).

  Düzenleme öncesi uygulamada haczedilmezliğe, muhafazaya de facto olarak avukatlar karar vermekteydi. Oysa bu uygulama 2004 sayılı İİK’nun özüne ve sözüne (lafzına ve ruhuna) aykırıydı. Yeni düzenlemeyle açık bir şekilde haczedilmezliğin sınırları çizildi ve bu yeni kurallar doğrultusunda hangi malların haczedileceği doğrudan icra memuruna bırakıldı. Bu konuda avukatın talebinin bir önemi kalmadı. Bunun gibi hangi durumlarda muhafaza kararı verilebileceğine de yeni düzenlemelerle açıklık getirildi.

  AVUKATLARIN HACİZ MAHALLİNDEKİ DURUMU

  Değişiklik öncesi uygulamada yasanın özüne ve sözüne aykırı olarak avukatlar işyerlerinde, evlerde hiçbir kural tanımaksızın hareket edebilmekteydiler. Evlerin en mahrem yerlerine kadar girmekte, işyerlerinde işyerine ait evrakları alt üst etmekteydiler. Artık Yargıtay 4. Ceza Dairesinin kararı ve İİK’da yapılan yeni düzenlemelerden sonra avukatın haciz mahallin de dileği gibi hareket etmesi imkânsız hale gelmiştir. 4. Ceza Dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir. İİK’da yapılan yeni değişiklikler hacizde avukatı işlevsiz hale getirmiştir.

  AÇIKLIK

  6102 sayılı yeni TTK’nun genel gerekçesinde yasanın amacı; açıklık (şeffaflık), denetlenebilirlik, hesap verilebilirlik, adillik olarak tanımlanmaktadır. Çağımızda demokratik toplumlarda açıklık büyük önem kazanmaktadır. Artık çağımızda kayıt dışına, mafyaya, çeteye tolerans gösterilmemektedir. Her türlü derin ilişki Uluslararası küresel yapı tarafından yakın takibe alınmıştır. Türkiye’de bu süreç kısmen 90’lı yıllarda Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla başladı. Etkin uygulama ise son yıllarda ivme kazandı. Bunun ilk uygulaması ünlü mafya liderlerinin tutuklanmasıyla başladı. Daha sonra Ergenekon ve Balyoz davaları ile de mafyanın derin devletle ilişkileri gündeme geldi. Türkiye’de yaşanan süreç büyük küresel güçlerin ve bölgesel düzeyde AB’nin iradesi doğrultusunda gelişmektedir. Yeni TTK ile birlikte iş dünyasına getirilen yeni düzenlemelere paralel olarak İİK’da da açıklık, denetlenebilirlik, kişinin yaşam hakkına saygı, insan onuruna saygı, adillik, hesap verilebilirlik yeni düzenlemelerin esasını oluşturmaktadır. 0532 154 42 23

  İCRA MEMURLARININ PARA İLİŞKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI

  Açıklık ve denetlenebilirliğin İİK daki yeni düzenlemelere yansıyan en önemli hali artık icra dairelerine nakit ödeme yapılamamasıdır. Yasanın yürürlük tarihinden itibaren ödemeler Adalet Bakanlığı tarafından gösterilecek bankalara yapılabilecektir. İcra memurları haciz sırasında haczettikleri veya borçlular tarafından yapılan ödemeleri en geç takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar bankaya yatırmak zorundadırlar. Bu hesaplarda biriken paralar alacaklıların takip taleplerinde bildirdikleri veya daha sonra bildirecekleri banka hesaplarına aktarılacaktır.

  Bu düzenleme diğer düzenlemelerle birlikte dosya arası, masa altı ilişkileri zorlaştırmaktadır.

  BORÇLUYU KORKUTMAK, BORÇLUYU TACİZ ETMEK

  İİK’daki yeni düzenlemelere rağmen sırf borçluyu korkutmak, borçluyu sıkıntıya sokmak, taciz etmek için haciz yapılması zorlaşmaktadır.

  Bazı baro başkanlarının İİK’da yapılan değişiklikleri eleştirmek amacıyla kullandıkları “korkutma” gibi ifadeler bir hukukçuya yakışmayacak ifadelerdir. Hukuk kişilerin psikolojisini olumsuz etkilemeyi, korkutmayı kabul etmez. Bu ifadeler hukukçulara yakışmaz. Hukukçular herkesten daha çok kişinin vücut bütünlüğüne ve yaşama hakkına saygı göstermek zorundadırlar.

  SATIŞ İSTEME SÜRESİ

  Muhafazanın ilk koşulu alacaklının muhafaza masrafını peşinen karşılamasıdır.
  Eğer alacaklı muhafaza masrafını peşin olarak depo etmezse muhafaza yapılamayacaktır, Madde 17.
  Alacaklının satış isteme süresi taşınırlarda altı ay, taşınmazlarda bir yıldır. Bu süre içerisinde satış istenmez ise alacaklı yeniden muhafaza giderlerini yatırmak zorundadır. 6352 sayılı yasanın 22.maddesi ile 2004 sayılı yasanın 110.maddesinde yapılan değişikliğe göre bir malın yasal süresi içerisinde satışı istenmez veya icra müdürünün vereceği 15 günlük süre içerisinde gerekli gider alacaklı tarafından karşılanmaz ise mal üzerindeki haciz kalkar.
  İCRA MAFYASI

  Yeni düzenleme icralarda oluşan ihale mafyasına da ciddi bir darbe indirmiştir. Yeni düzenlemelere göre taşınır veya taşınmaz malların ihalelerine elektronik ortamda katılmak mümkün olacaktır. İhaleye girmek isteyenler elektronik ortamda teklif verebileceklerdir.

  İİK’daki yeni düzenlemeler eksik olmasına rağmen reform niteliğindedirler.

  Bundan sonraki uygulamalarda İİK’da yapılan bu değişiklikleri yeterince anlayamayan icra memurları veya avukatlar ceza davalarının muhatabı olabileceklerdir.

 33. mybaker dedi ki:

  değerli dostlar yasa resmileştikten sonra evine icraya gelen oldumu star gazetesi haberleri haricinde benim korkum eve geldıklerınde evde değerli süs eşyası antika gibi eşyalar bulamayınca bulmak için karıştırıp evi talan edebilirlermi buna yetkileri varmıdır sizce alacaklarını alamayınca böyle bir caydırıcı politika izleyebilirlermi sizce….. yorumlarınızı bekliyorum

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   Bakın karşınızdaki icra memuruda bir insan ve ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyorlar.Bana bıgüne kadar 4 defa geldiler ve bir tanesini savcılığa ve hakimliğe şikayet ettim hakkında dava açıldı ve soruşturması devam ediyor.Diğer gelenler son derece efendi ve hürmetli kişilerdi.Hatta espiri bile yaptık.Anck benim yaptığım tek şey icra memurunu tek başına eve almaktır.Buda benim hukuki hakkımdır.Mutfağa ve salona göz atıp hacize değer eşya yoktur deyip gittiler.Hatta o zaman 2 televizyonum olduğu halde.Ama tüplü tv.lv.ler.Hala onlar var.Yani icra memurunu tek başına içeriye alma hakkına sahip olduğun için 2 medeni insan gibi konuşup sohbet edersin.Tabi tersinede rastlarsan sıkıntı verirse benim gibi ertesi gün şikayette bulunursun.
   Yukarıya yazdığım yorumumu ve alıntı yaptığım yorumları iyi oku sanırım dahada aydınlanacaksın.

 34. mustafa dedi ki:

  arkadaşlar banka avukatı 6 binlik borç için 2 bin masraf çıkardı bende 2 bini ödedim bir ay sonra çıktı geldi yani bugün 1400 faiz oldu tekrar borcumu 7400 yüzde 60 faizi varmış sizce mümkünmu bu

  • yelda dedi ki:

   Ne yazikki avukatlar yasal faiz uygulamiyorlar benimde 4 binlira banka borcum 16 binkira okdu 8 ayda. Ancak tebligat gelince ilk 1 haftada faize itiraz ettim kazandim. Eger bu sureci kacirdiysaniz belli bir harc yatirip dava acabilirsuniz. Yasal faiz %15 uygulandi bana.. Suanda %1.5 bence davanizi yada itirazinizi mutlaka yapin ancak dikkat faize itiraz edin faiz fahistir diyerek.. Ana paraya itiraz edilirse kaybedersiniz

 35. Anonim dedi ki:

  Benim de nacizane bir yorumum olsun. Yeni İİK’dan sonraki ilk haciz uygulamaları başladı. Pratikte, eski kanun zamanındaki uygulama ile yeni kanun uygulaması arasında bir fark yok arkadaşlar. Yani, ev eşyası haczi kalktı diye birşey yok maalesef. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, çünkü ev eşyası haczinin bizim mesleğimizi en çok yozlaştıran, en ayaklar altına düşüren ve toplumun gözünde saygı yitirmemize neden olan şey olduğunu düşünüyorum, keşke gerçekten kalkmış olsaydı ama kalkmadı. Yeni yasa, icra müdürlerine neredeyse sonsuz takdir hakkı verdi. Yasa metnine dikkat edin, hangi malın bir ailenin zorunlu ihtiyacı olduğuna icra müdürü karar verecek. Televizyon ve buzdolapları konusunda bir sıkıntı yok, birden fazla değilse bunlar haczedilemiyor. Ancak geri kalan ev eşyaları konusunda, uygulamada büyük sıkıntı var. Kimi icra müdürüne göre çamaşır makinesi zorunlu eşya değil. Kimi icra müdürüne göre de, örneğin üç tane koltuk varsa (ki bunlar set olarak alınır biliyorsunuz, zaten birden fazla olur) birini bırakmak şartıyla diğerleri haczedilebilir. Uygulama, gerçekten sıkıntılı. Zaman içerisinde oluşacak Mahkeme kararları ile hangi malın haczedilip hangisinin haczedilemeyeceğini hep birlikte göreceğiz, ancak bu da nereden baksanız en az bir kaç sene süren bir iş olacak. Yani uygulamada tv ve buzdolabı dışındaki bütün eşyalar halen haczediliyor. Peki ne yapabilirsiniz? Haciz sırasında orada iseniz, yapılan hacze itiraz edin ve zapta geçirtin. Hemen akabinde, İcra Hukuk Mahkemesinde haczin kaldırılması için dava açın ve gerek işlemi yapan icra müdürünü, gerekse de avukatı hem C. Savcılığına ve hem de bağlı olduğu Barosuna şikayet edin. Gerektiğinde, kişisel tazminat davası açın. Örnek bazı dilekçeler hazırlayacağım ve Rapidshare gibi bir siteye yükleyeceğim, herkes kullanabilsin diye.

  Bizim mesleğimiz, yanına 50 tane hukuktan anlamaz “katip” alıp sağa sola telefon açtıran, ev eşyası kaldırmayı tahsilatın tek yolu olarak gören, kendini kaf dağında sanıp telefonlara dahi çıkmayan, aynı anda üç farklı vekalet ücreti alan, işi bilmeyen vatandaştan masrafa kestim diye milyarları cebe indiren “meslektaşlarımız” yüzünden büyük değer ve saygı kaybına uğradı. Gönül rahatlığı ile avukatız diyemeyecek hale geldik. Toplumda oluşan erozyonun sorumlularından biri de bizleriz. Yeni İİK uygulamasının en temel insan haklarına uygun olmasını sağlayacak olan kişiler ise sizlersiniz. Şikayet edin. Dava açın. Yoksa bu “meslektaşlarımız” işi eskisinden hiç farklı olmadan yürütmeye devam edecek.

  • usta dedi ki:

   böyle bir suçu hangi avukat göze alırki ego yapanlar cezasınıda çekerler

  • murat dedi ki:

   siz avukat mısınız? aşağıda da icralık olduğunuz ve akıl danıştığınız yorumlar var. gerçekten mağdurlardan biriyseniz geçmiş olsun ama yok değilseniz, burada insanlara yalan yanlış akıllar vermek de hem hoş değil hem de insanlık da yeri yok. ayrıca koltuk takımları bozulamaz, tek bir bütündür, bunu parçalayan icra müdürü de avukat da suçludur, yaptığı iş usulsüzdür. ayrıca ben izmitten yazıyorum, avukatım yazıyı bekliyor, incelesin ben de ayrıntılı bir yazı paylaşacağım. şu anda beklemedeyiz…

   • Anonim dedi ki:

    Avukatım. “Aşağıdaki” Anonim de ben değilim, bu ilk mesajımdı. Kimseye yalan yanlış akıllar da vermiyorum. Yazdığımı tekrar okuyun. “Uygulamada halen haciz yapılabiliyor, yapılırsa altta kalmayın, şikayet edin, dava açın” diyorum, yol da gösteriyorum, hatta bu başvuruların nasıl yapılacağını gösteren dilekçeleri hazırlayıp ücretsiz olarak herkesin kullanımına açmayı teklif ediyorum, bu mu yalan yanlış akıl?

    • Anonim dedi ki:

     burda paylasın ozaman,

     • murat dedi ki:

      aşağıdaki ben değilim demeniz yeterliydi. keşke başka nick ile yazsaydınız. uslubuma karşılık üslubunuz gereksiz.

  • umut dedi ki:

   sayin anonim,
   Bilgileriniz icin tesekkurler.bende size iki seyden bahsetmek istiyorum.
   1. Bugun saygi deger buyuklerimizle bir gorusmemiz oldu yeni cikan yasa ileilgili bilgiler aldik.kisacak bahsedecekolursam.eski yasanin yorumlara acik oldugunu ve eksikligi gidermek icin daha acik ve net yasanin geldigini.ev haczinde yasanan dramlarin borcludan cok aile bireylerini etkilediginin herkez tarafindan bilindigini belirttiler.yasda ev esyalarinin haczinin olmadigini,tum ev esyalari luzumlu katagorisinde oldugunu,eger bir esyadan iki adet var ise ( 2 adet TV) bu ikincisinin luzumlu gorulmedigini bunedenle ikincisinin haczedilebilecegini acikladilar.bunun disinda altin ,antika gibi esyalarda ayribir kapsamda.sizinde belirttiginiz gibi eger esya haczinde bulunurlarsa hemen sikayette bulunmamizi belirttiler.konuyla ilgili hemen islem yapilabilecekmis. Ayrica haciz yetkisi evet haciz memurunun elinde yaliniz haciz memuru kafasina gore TV luzumsuz buzdolabi luzumsuz gibi degerlendieme yapamaz kanunda belirtilenleri uygular.

   2. Bugun mahalleden bir komsumuza haciz islemi icin geldiler.iceri girip borcluyla konusduktan sonra,gittiler.

   tesekkurler

 36. neslihan dedi ki:

  Arkadaşlar benim bir bankaya 18.000 tl borcum vardı aralık 2011 den bu yana her ay 1200 tl ödüyorum avukat taahhüt yapmıştım ilk taksidi ödemediğim için mahkemeye verdi ama maşımdan kesildi.her ay 1200 tl mahkemeden berat ettim.nedenide mahkemeden önce maaşımdan kesilen paralar avukatın istediği taksit tutarını geçmiş. Asıl sormak istediğim avukat bey arabama hacis ve yakalama koydurmuş icraa dairesine 29.06.2012 tarih itibari ile bu yakalamayı kadırtma şansım varmı bir bilen arkadaş yardımcı olursa sevinirim. borcumu ödemeye devam ediyorum 7 aydır para ödüyorum bitene kadarda maşımdan para kesilecek zaten..lütfen bşr cevap verinn çok acil..

 37. ÖZADANALI dedi ki:

  BUGÜNKÜ STAR GAZETESİNİN İLK SAYFASINDA HACİZ İLE İLGİLİ HABER YOK .ZANNEDERSEM HABER İÇ SAYFALARDA.İÇ SAYFALARA GİREMİYORUM.NASIL GİRİLİYORSA BİLEN ARKADAŞLAR LÜTFEN YAZSINLAR.TEŞEKKÜRLER.

  • demet dedi ki:

   stargazete.com/ekonomi/yasanin-ilk-gunu-haciz-memurlari-eli-bos-dondu-borclular-bayram-yapiyor/haber-633590 BU LİNKİN BAŞINA www. yazıp adres çubuğuna yapıştırın.

 38. Anonim dedi ki:

  arkadaşlar benim bankaya borcum dolayı avukat 8100 borç çıkardı ve 2000 lirasını ödedim geçen ay bu gün geldi 6000 lira kalması gerekirken 7200 oldu dedi %60 faiz uygulanmis itiraz edemezmiyim ben buna sargoz cevap

 39. Anonim dedi ki:

  arkadaşlar bir bankaya olan kredi borcumu ödeyemedim bugün ilgili bankanın takip işleri müdürlüğünden ihtarname geldi.7 zarfında borcunuzu ödemediğiniz takdirde yasal takibe başlanacagını bildirmiş,şu an için borcumu ödeyecek durumum yok.1 hafta sonra yasal takibe geçtikleri zaman icra süreci ne kadar zaman içinde başlar yani hacize takriben ne zaman geleirler bilgi verirseniz sevinirim..

  • Umut dedi ki:

   Bu bankanın göndermiş olduğu ihtarname sanırım (ilgili bankadan demişsiniz).Size süre veriyorlar,Bu süre içersinde ödeyemezseniz sizi tekrar arayacaklardır bir kısmını öderseniz kalanı için görüşürler veya hiç ödeyemezseniz borcunuzu vadelere böleceklerdir.Eger bu sekılde ödeyebilirseniz.borcunuz kapanır.

   • Anonim dedi ki:

    sayın umut evet ilgili bankanın takip işeri müdürlüğünden geldi ihtarname 7 gün içinde borcunuzu ödemezseniz yasal takibe geçecegiz diyor .7 günlük süre içinde ödeyecek gücüm yok,muhtemelen yasal takibe geçecekler öğrenmek istediğim haciz işlemi ne kadar süre içinde başlar.

    • Umut dedi ki:

     Bankaya kalmış birsey .10 gun ıcersınde,yada sizinle irtibata geçip ödeyemiyeceğinizi anladıgında yasal takip için avukata verebilir.Avukat icra dosyasını açınca yasal süreciniz başlamış olur.Öncelikle size ödeme emri gelir (ihbarname) sonrası diğer işlemler.

 40. ÖZADANALI dedi ki:

  CELALBEY,
  AÇIKLAMALARINIZ BENİ ÇOK RAHATLATTI .AMA BENİM EŞYALAR HEPSİ MODEL VE RENK OLARAK BİRBİRİNE BENZİYOR VE YENİ SAYILIRLAR.BİR SORUN YARATIRMI?TEŞEKKÜRLER

  • Anonim dedi ki:

   arkadaşlar bir bankaya olan kredi borcumu ödeyemedim bugün ilgili bankanın takip işeri müdürlüğünden ihtarname geldi borcunuzu 7 gün içinde ödemezseniz yasal takibe geçecegiz diyor.yasal takibe geçilince icra safhası sizce ne kadar süre içinde başlar yani hacize işlemine ne zaman gelebilirler bilgi verirseniz sevinirim.

 41. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Son 2-3 gündür yoğun yorumlar ve bilgilerimi aktarmaya çalıştım ama birazdan ayrılıyorum.Arada bir zaman buldukça girip yazdıklarınızı okurum.
  Yoğun bir haftaya giriyoruz.Allah herkesin işini rast götürsün.Sağlıcakla kalın.

  • demet dedi ki:

   Değerli yorum ve bilgilendirmelerinizden mahrum bırakmayın lütfen. Saygılarlımla

  • okan dedi ki:

   ARKADAŞLAR BU TİCARİ ARAÇLARLA BAĞLANIR BAĞLANAMAZ KİMSE BİLMİYORMU

   • şükran dedi ki:

    bal gibi bağlanır. hiç bir yasal engel yok buna.

    • okan dedi ki:

     ya şükran hanım bal gibi bağlanır demişsiniz yanına birde baklava koyun kaymaklı tam olsun haz duyar gibi

  • şükran dedi ki:

   celal bey

   sizin kıymetli görüşlerinize ve mesleğinizde edinmiş olduğunuz engin tecrübelere ve doğru yönlendirmelerinize her zaman ihtiyacımız var.lütfen mahrum bırakmayın saygılarımızla.

 42. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Aşağıda adını veremeyen bir arkadaşımız bana sanal prim yapmak için yazılar yazdığımı ve tanıdığım kişileri kullandığımı ifade etmeye çalışıyor.

  Aslında ne dediğimi tam okumadığı için bilmiyor ama ben haberi aldığım noktaları gazetecilikten gelen bir davranış şekli olarak sizlere son çare olarak bilhassa anlamayanlara hissettirmeye çalışıyorum.

  Bu şahsın zaten konuşma şekli ve yazı şekli son derece avare bir tarz.Benim kim olduğumu adımı soyadımı tam olarak yazdığım için anlatmama gerek yok.Biraz bilgisayar kullanan bulabilir.

  Yaşım ve konumum itibariyle evet çok dostum ve arkadaşım var.Mesleklerimin icrası sırasında çok kişiyle tanıştım.Hayatımın ilk bölümleri müzikle sonrası büyük şirketlerde genel müdürlük yaparak işletmecilikle,sonrası gazetecilikle ve şimdi ise organizasyonlar ile geçiyor.

  Birçok gece ve şehir festivalleri düzenliyoruz.Kongreler gerçekleştiriyoruz.Buda benim yine yaşanmışlıklarımdan dolayı oluşuyor.Dolayısiyle aşağıda tarafıma yazı yazan arkadaşın sanırım daha çok ekmek,su içmesi lazım.İnşallah bizlerin yaşına gelince uslubünü ve davranışlarını değiştirir ve kimseden korkmadan cesurca ismini vererek yazılar yazar.

  Ama biz yinede o arkadaşı severiz yaradandan ötürü.

  İnsanları tanımak ve onların fikirlerini bilmeyenlere aktarmak ne zamandan beri suç.Kimse gocunmasın ama 3.yargı paketi ile birlikte ev hacizleri sona ermiştir.Bunu Taha Akyolun programında Adalet Bakanı Sadullah Ergin bey söylemiştir.Aksini iddia edene ancak meczup denir.Yasa yukarıda yorumcular Başbakan,Bakanlar ve Kanun koyucular.Avukatlara laf düşmez.Hukuku yargıçlar ve hakimler ve savcılar yorumlar.

  • Umut dedi ki:

   Sayın Celal Bey,

   alttakiyorumlarınızla ve bu yorumunuzla güzel ve açıklayıcı bir şekilde anlatmıssınız.Anlama kapasitesi varsa anlar eğer yoksa bırakalım kendi dogruları ıle yaşasın.
   Saygı çok okumakla,ünüversite okumakla kazanılmıyor.İnsanın yapısında başlıyor ve aile ortamı ıle devam ediyor.Bir insanın insan olduğunu unutup bulundukları durumda onları aşalık varlıklar olarak yargılayıp (biz borçluları) dosluklarını kesen,selam vermeden kaçan tanıdık,akraba ve eş dost varken ayrıca yine aynı şekilde Avukat olup kanunları farklı yorumlayıp insan haklarını hiçe sayarak işlem yapan Avukatlar oldukca daha çok yol gidecekler.
   Bir insan işveren olabilir,eğitimci olabilir,çalışan olabilir,anne olabilir, birgün borçlu olabilir.Borçlu olmadan saygı duyduğunuz bu insanlara borçlu olunca saygısızlık yapma hakkını bulan insanlar bence aciz insanlardır.Bilgi,saygı,sevgi,akıl insanın özündendir.Herkeze nasip olmaz.Borçlu yada borçsuz.
   Gerçek bir anımı anlatayım,
   Ben evliyim ve bacanagım başka sehırde yasıyor.Ben kendısıne defalarca maddı ve manevı desdekde bulundum.çok ıyı günlerimiz vardı.Birgün ben borçlandım ve dosyalarım acıldı.Şuan kendısıyle konusmuyoruz,Baldızda yasaklı benle ve kardesıyle konusmasıyla.Sebep benım borçlu bir ınsan olmam ve aılesıne zararım olabılırmış.Böyle bir toplumda böyle insanlar oldukca Sayın Celal Bey bence bizler çokdan kazanmışız.

   • yelda dedi ki:

    parasız ve borçlu adam gereksiz adamdır. toplumumuzda da sevilmez borçlu insanlar. bunu daha anlayamadınız mı?

    • umut dedi ki:

     sayin Yelda Hanim,
     Acaba toplumumuzda borcu olmayan kaç kisidir.arkadasina borcu olan,komsusuna,dukkanlara,kartlara vs.
     Ozaman toplumumuz kendini sevmiyor.

   • usta dedi ki:

    kimin ne olacağını ne yaşayacağını allah bilir ben bugün zordaysam yarınlarım daha iyi olacak asla boynumu bükmem allahıma binlerce şükürler olsun ben nice zenginler gördüm bir ekmeğe muhtaçlar zamanında kimseye selam vermezlerken şimdi onlara el açıp üçbeş kuruş istiyorlar kul hakkı yiyenler unutmasınki bunu allahuteala onların yanına bırakmaz başımız dik alnımız açık bizim borçluyuz ama kaçmıyoruz borçumuzun arkasındayız biz borçumuzu ödemek istiyoruz ona buna masraf diye paramızı vermek istemiyoruz

 43. ÖZADANALI dedi ki:

  CELAL BEY,
  DEFALARCA KONUŞULDU TARTIŞILDI AMA BEN YİNEDE SİZDEN DUYMAK İSTİYORUM.BEYAZ EŞYALARI ANLADIM AMA KOLTUK TAKIMLARI.ÇEKYATLAR.YATAKLAR,NASIL İŞLEME TABİ OLACAK.BENİM SALONUMDA 1 ADET MİSAFİR TAKIMI 1 ADET YEMEK MASASI TAKIMI,2 ADET BERJER(BİRBİRİNİN AYNISI)V.S VAR.MİSAFİR KOLTUKLARI BİRBİRİNİN AYNISI.YEMEK MASASI TAKIMININ SANDALYELERİDE BİRBİRİNİN AYNISI.MUTFAKTADA MASA SANDALYE VAR.DİĞER ODALARDADA HERKESTE OLDUĞU GİBİ ÇEKYATLAR,OTURMA GRUPLARI FALAN VAR.BENZER EŞYALARI ALABİLİRLERMİ?BU KONUYATEFERRUATLI BİR AÇIKLAMA GETİRİRSENİZ ÇOK SEVİNECEĞİM.SAYGILARIMLA

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   Onlar lüzümlu ev eşyası statüsüne giriyor.Bu yüzden antika değeri yok ise haczedilemez.Zaten bugüne kadar icra müdürlükleri söylediğiniz eşyaları artık haczetmiyorlardı.Bundan sonra hiç etmezler.Bana gelen hacizlerde özellikle alın demiştik.Zira atmaya kıyamadığımız için hala yüz değiştirip kullanıyoruz.Ama almıyoruz dediler.Zira yaşam için gerekli eşyalar konumuna giriyor dediler.Açık beyaz eşyada idi onuda kanun yapıcı düzeltmiş oldu.

 44. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Size bu sene yapılan bir araştırmayı da yazmadan geçemeyeceğim.

  TC.halkının % 18 i Yüksek okul mezunu.

  Trafik kurallarını ihlal eden % 76 lık bölümü malesef bu % 18 lik bölüm teşkil ediyor.

  Yani okumuşluk insanın (Çok afedersiniz) eşekliğini almıyor.Varın mevcut konumuz dahil bu ülkenin haline siz karar verin.

 45. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Sevgili Dostlar.

  Ben birşeyi hayatım boyunca çok iyi anladım.Hata yapan kişilerin üzerine giderseniz hemen savunmaya geçiyorlar ve hatalarının olmadığını normal şartlara göre davrandıklarını ifade ediyorlar.

  Oysa karşılarındaki kişiler işin üzerine hukuki kanallar üzerineden gidipte durumlarını izah ettikleri zaman ve adalet sistemi de gerekeni yaptığında herşey meydana çıkıyor ve hatalar sel gibi dökülmeye başlıyor.

  Burada bizim hiç kabahatimiz yokmu ?

  O zaman vatandaşlık görevlerimizi iyi bilip yapılan hatalara karşı şikayet hakkımızı mutlaka kullanalım.Hangi konuda olursa olsun.Demokratikleşmede en önemli unsur hataların kişilerin yüzlerine vurulmasıdır.Anlamıyorsa hukuki yolların araştırılmasıdır.

  Bizler bir devri geride bırakıyoruz ama sanırım çocuklarımız ve torunlarımız daha bilinçli olacaklar ve yaşayacaklardır.Bu gibi platformlar sıkıntıların dile getirildiği yerlerdir.Sadece haciz işi çözüldü diye bakmayalım.Başka o kadar çok çözülmesi gereken işler varki.Mücadeleye devam edelim.

  Size bir yaşantımdan bahsedeyim.

  Zaman zaman TEM otoyoluna çıkarım ve emniyet şeridinde kaputu açar beklerim.Oysa orada emniyet şeridini ihlal eden araçları fotoğraflarım ve İstanbul Trafik şb.müdürüne direk teslim ederim.Birçok kişinin bu yüzden maddi olarak canı yanmıştır ama bir kural var ve bu kuralı özümseyememişler.Yani kurallar olmasa ve cezai müeyyideler bulunmasa nasıll bir toplum olunur tahmin edebiliyormusunuz.

  Çok ülke gezdim.ABD de 5 sene yaşadım.Gelişmiş ülkelerde şunu gördüm.Önce trafik kurallarını ve insan haklarını ön plana getirip problemi çözmüşler.Biz daha hacizler 1 hafta önce kaldırdık.İnşallah yol alacağız.Yazımın başında dediğim gibi gelecek nesillere iyi ve hayırlı günler bırakmak için mücadeleye devam.Tökezletmek isteyenler olacaktır ama sakın takmayın.Okuyun,dinleyin ne demek istediğini anlayın,notunu verin ama mücadeleyi bırakmayın.

  Hepinize sevgilerimle.

 46. Umut dedi ki:

  AV.Engin Oğuz’un borçluları sürekli aşağıladığı yazılardan bir tanesine bir borçlunun verdiği cevap.

  10-02-2012, 16:36:45 #25 Av.Engin Oğuz

  Editör Kayıt Tarihi:Apr 2003
  Nerede:İstanbul
  İletiler:6.967
  Dilekçeler Sözleşmeler :3
  Dosya Yükleme:0 Cevap: Ev eşyalarına haciz kalktı mı?

  Bir şeyin iyice cılkı çıkmadan doğrusu iyisi gelmez. Kendini akıllı sanan zavallı borçlular bilsin ki kendi kıçlarını kurtarmış olabilirler ancak bunların acısı gelecek nesillerden yani çocuklarından torunlarından çıkacak. Bundan sonra çekle senetle zor ticaret yapılır kıçında donu olmayan adam milyarlara imza atıp zor mal alıp satar evini geçindirir. Eğitimin cılkı çıkalı zaten on yıllar oluyor en iyi üniversiteyi bitiren insan boş geziyor. İşsizlik fakirlik tavan yapar artık parası olan paradan para kazanır diğerleri avuçlarını yalar durur. Bankalar herkese kredi vermez verdiklerinden de faizle alır. Oysa çek senet vade kazandırıp genellikle faizsiz alış veriş olanağı sağlıyordu. Alıntı ile Yanıtla Hukuk Portalına Kopyala .

  ——————————————————————————–

  13-02-2012, 15:25:02 #26 akbuluti

  Yeni Üye Kayıt Tarihi:Sep 2009
  İletiler:10
  Dilekçeler Sözleşmeler :0
  Dosya Yükleme:0 Cevap: Ev eşyalarına haciz kalktı mı?

  Bu yakışıksız üslubunuzun nedeni bundan sonra daha az para kazanacak olmanızın verdiği üzüntü mü ?

  “Zavallı borçlular” derken sanırım 2008’de yaşanan ve birçok insanın işsiz kalmasına, iflas etmesine neden olan global ekonomik kriz nedeniyle ödeme güçlüğüne düşen insanları kast etmiyorsunuzdur.

  Elbette bankacılık sektörünün kontrolsüz ve gözü dönmüş bir şekilde ince eleyip sık dokumadan 500 TL maaş alan adama 15.000 TL limitli kredi kartı vermesinin de bugünkü yaşanan tabloya katkısı yadsınamaz. Ben limiti vereyim de bu insanlar nasıl olsa bunu hoyratça kullanır ve bana borçlanır. Ben de canına okur 20 katını alırım düşüncesi ile hareket ettiklerini hepimiz biliyoruz.

  Aynı bankalar tahsil edemedikleri alacaklarını zarar yazıp vergiden düşüyor zaten. Dolayısıyla zararını telafi ediyor.
  Bu yasa sanırım en çok sizin gibi gözü dönmüş ve insanlık onurunu zerre kadar önemsemeyen avukatları üzdü. Zaten başta da belirttiğim gibi üslubunuz sizi ele vermiş.

  Bundan sonra bankalar da esnafta parasını alabileceği insanlara kredi açar. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kredibilitesi yüksek insanlar kapitalist düzenin enstrümanlarını daha rahat kullanır.

  Ben ise kalan borcumu da ödeyip ondan sonra bankanın önünden dahi geçmemeyi planlıyorum

  (alıntı)

  • mehmet dedi ki:

   arkadaşlar birşey öğrenmek istıyorum. Eski takipten dolayı evime haciz geldi, eşyalarımı kaldırdılar götürdüler. Şimdi yeni yasa çıktı şayet evime yeni eşyalar alırsam eski takip diye onlarıda götürebilirlermi?

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    BİRER TANE OLURSA HACİZ YAPILAMAZ.YANİ HAYIR.

   • karbeyazçocuk dedi ki:

    ARKADAŞLAR MERHABA BEN BU SİTEYE NASIL KAYIT OLUCAM ACABA Bİ TÜRLÜ YAPAMADIM..

  • okan dedi ki:

   HERKESE İYİ GÜNLER HAYIRLI İŞLER 1 ŞEY SORUCAM BİLGİSİ OLAN CEVAPLARSA SEVİNİRİM TİCARİ ARAÇLARI BAĞLAYABİYORLARMI TAKSİ MİNİBÜZ KAMYON OTOBÜS GİBİ

 47. demet dedi ki:

  Hüseyin Özay / ANKARA

  Haciz memurları, 3’üncü Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesinin ardından ilk mesai gününde neredeyse iş ya-pamadı. Ev eşyalarının haczini sınırlayan yeni yasa nedeniyle memurlar eli boş dönünce borçlular sevindi.

  Kamuoyunda 3’üncü Yargı Paketi olarak bilinen Yargı Hizmetlerinin Etkinleştiril-mesine İlişkin Yasa’da yer alan, evlerde bulunan tek eşyaların haczedilememesine ilişkin hükümler, haciz kıskacındaki binlerce borçluyu sevindirdi. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 6 Temmuz tarihinde, evlere hacze giden memurlar, konutlarda çift eşya aradı. Çift eşya bulamayan haciz memurları ise borçlulara ‘Borcunuzu en kısa sürede ödeyin’ diyerek, konutlardan eli boş ayrıldı.

  Memurlar evlerde çift eşya aradı

  Binlerce kişinin hapisten çıkmasını sağlayan 3. Yargı Paketi, borçlulara adeta bayram yaptırdı. ‘Çek Mağdurları’, ‘Haciz Mağdurları’, ‘Banka Mağdurları’ adları ile sanal alemde örgütlenen bir çok borçlu, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, haciz işlemlerinde yaşananları üyeleriyle paylaştı. Mağdurların oluşturduğu sitelerde yer alan bilgilere göre, yasanın ilk günü olan 6 Temmuz’da haciz memurları evlerde sadece çift eşya aradı. Eğer, bir evde iki televizyon varsa bunun sadece birisi haczedildi. Evde bulunan tek eşyalarda ise haciz işlemi uygulanmadı. Yine işyerlerindeki haciz işlemleri ise yasada yer alan ‘Meslek ve işleri aksatacak makinelere haciz uygulanamaz’ hükmüne takıldı.

  MEMUR ODALARI GEZDİ BİRŞEY ALMADAN ÇIKTI

  3’üncü Yargı Paketi’nin yasalaşmasıyla birlikte, borç yüzünden eve haciz gelmesi ve ev eşyalarının haczedilmesi artık tarihe karıştı. Vatandaşlar için drama dönüşen ev eşyalarını haczetme olayına son verecek uygulama 6 Temmuz’da başladı. Buna göre icra memurları artık evlerden TV, koltuk, buzdolabı alamıyor. Eğer bu eşyaların herhangi birinden iki tane varsa birini haczedebiliyor. 6 Temmuz’da başlayan uygulamanın ilk gününde yaşananlar şöyle:

  -E.Ş: “35 senelik icra takipçisiyim. Dün haciz günümüzdü. Borçlu kapıyı açtı. Durumu anlattık. Borçlu ‘buyurun’ dedi. Memur odaları gezdi. Çift eşya aradı, bulamadı. Borçluya, borcunu ne zaman ödeyeceksin, dedik. ‘Durumum yok’ dedi. Evden bir şey almadan çıktık.”

  -M.T: “Müjde yasa yürürlüğe girmiş. Dün haciz için geldiler. Evde, çift eşya, antika eşya ve altın mücevher aradılar. Bir şey olmadığı için, tutanak tutup ayrıldılar.”

  -K.S: “İş amacıyla kullandığım aracı, bir yıldır depoda saklıyordum. Avukat yasanın yürüğe girdiğini haber verdi. Aracımı, tekrar trafiğe çıkardım.”

  • demet dedi ki:

   BU HABER BUGÜNKÜ STAR HABERDEN ALINDI.

  • kaleli dedi ki:

   taahhüdü ihlal suçu ile ilgili bildikleriniz varmı .? taahhüdü ihlal suçu 3 ay deiğilde 21 günemi indi..

   • şükran dedi ki:

    kaleli kardeşim

    taahhüdü ihlal suçu disiplin ve tazyik suçu kapsamındadır.1-90 arasında hakimin takdirine kalmıştır ister birgün verir isterse 90 gün.ancak ne hikmetse bu karar hep 90 gün verilir.

 48. bursali dedi ki:

  arkadaslar benimde bir sorum olcak bizinde borclarimiz var evimizi tasidik edevletten baktimizda icra takibi gozüküyo fakat elime hic bir icra kagidi gelmedi bir yere imza atmadim sorum su icra emri gelmeden icra takibi baslatilirmi?bilgi verirseniz memnun olcam
  bursali

  • yelda dedi ki:

   Mutlaka tebligatiniz gitmistir ama evinizi tasidiginiz icin size ulasmamistir. Sizin haberiniz olmadan evet dosya acilabilir.

   • yelda dedi ki:

    Sizin borcunuz var bunu anlatiyorsunuz ancak hicbiryere imza atmadiginizi soyluyorsunuz.sizden ricam borcunuzun nasil olustugunuzu aciklarsaniz belki daha iyi yardimci olabiliriz.

  • Muzaffer dedi ki:

   Bursali arkadasim buyuk olasilikla eski mahalle muhtarina birakilmistir

  • bursali dedi ki:

   bir kisinin eline tebligat gecmeden haciz işlemi baslatiliyomu?

 49. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Arkadaşlar.
  6352 sayılı yasaya istinaden henüz işlem görmemiş ve satışa sunulmamış eşyalarınızı geri alabilmek için işlemi gerçekleştiren icra md.lüğüne kabul etmezse aynı yerin icra hakimliğine bie dilekçe ile pak lüzumlu ev eşyasının olduğu belirtilerek geri iade edilmesini istemekte yarar var.Yasanın içinde açık ve sarih böyle bir madde ben hukukçu olmadığım için göremedim ama demekki görenler var ve böyle diyorlar.Bu dilekçeyi vermekte yarar var.Geri alınabilirse ne mutlu.Alınamazsa zaten gözden çıkartılmıştı denilir.

  • usta dedi ki:

   sayın celal bey asgari üçretle çalışan bir borçlu borçunu ödeyemiyorsa üzerine mal varlığı falanda yok kısaca boğaz tokluğuna çalışan biri borçunu ödeyemiyorsa ne olacak

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    İcralık olursa maaşının sanırım 1/4 ü kesilir.Şimdilik böyle ancak yıl sonuna kadar bireysel iflas yasası çıkarsa bu yeni yasaya göre aynen ABD de olduğu gibi gerekli merciye başvuruyorsun ve ödeme yapamayacağından dolayı şahsi iflasını istiyorsun.Onlar inceliyorlar ve çok kısa zamanda hakkındaki bilgilere erişip bireysel iflasını mal varlığına veya başka gelirlerine göre karar veriyorlar.Dolayısiyle kredibiliten bitiyor ama hakkında icra gerçekleşmiyor.Kredibiliten zaman içinde çalışmalarına ve kazancıma göre yeniden sürekli artabiliyor.
    Ancak bu yasa ne şekilde Türkiyede çıkar bilemiyorum.

  • Anonim dedi ki:

   Arkadaşlar icra iflas kanununda yer alan ev eşyalarına haciz gelmesin maddesinde değişen nedir neden bu kadar seviniyorsunuz?icra memurları ve avukatları takır takır haciz işlemlerine devam edilen bir Türkiye Cumhuriyetinde siz neden bu kadar seviniyorsunuz ben bunu anlamadım.Adam gibi dört dörtlük bir şeymi yaptılar elemanlar yine evlerimizin içerisindeler daha bile beter çekmeceler bile didik didik aranıyor sebebi çok açık borçlunun evinde altın bulmak.Arkadaşlar içinizde belki benim yazdıklarımı yadırgıyanlarınız olacak belki bana kızacaksınız sizler yadırgasanızda, kızsanızda bu yara kanamaya devam ediyor.,bu şekli ilede devam edecektir.Uzun zamandır bu siiteyi takip ediyorum bu buraya belki 3. belki 4. yazı yazışım.İsterdim ki buraya güzel şeyler yazayım ama inanınki bu Ülkey yönetenler tarafından Vatandaş için hiçbir yararlı şey yapılmıyor.şimdi soruyorum sizlere değerli arkadaşlar, evdeki tv. buzdolabı, çamaşır mak. fırın vb. gibi ev eşyaları tabiki önemlidir ancak bi bukadarda o evde yaşayan kişilerin gururu,onuru,haysiyet ve şerefi de önemlidir.Yukarıda saydığım ev eşyalarımız alınmayacak kısıtlama getirildi ama diğer belirtmiş olduğum unsurlar?Mahallemize bir adet icra dairsine ait bir icra aracı girdiğinde mahallemizin başından sonuna kadar herkez dışarı çıkmıyormu?Bırakın apartmanlarımızı orasına hiç girmek bile istemiyorum gerçekten üzülecek halimize bir nebze olsun kendimizi ikna yönünden seviniyoruz…ancak kendimizi kandırıyoruz arkadaşlar daha tek tek hangi eşya haczedilir hangileri hazcedilemez durumu belli olmamışken ki benim kendi kanatim inşallah ben yanılırım bunları belirlenmesi 10 yılı bulur siz neden bu kadar çok seviniyorsunu ki…

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    Ne zaman ki konu komşu ve mahalle baskısından kurtulacaksınız işte o zaman daha demokrat bir kişi ve daha demokratik bir ülke konumuna geleceksiniz.İcralık olmak hacizlik olmak hapise girmek insanın onur meselesi yapmaması gereken şeylerdir.Toplum ne kadar birbirinden haberdar olursa o kadar iyiyi ve kötüyü ayırt etmeye başlar.Avrupada hapise giren çıkan bir insan daha çabuk iş bulabiliyor ama bizim toplumumuzda yadırganıyor.Oysa Dünyanın en demokrat ve hür toplumu Avustralyalılardır.Oradaki toplumu birzamanlar Başta İngiltere olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinden sürgüne gönderilen kanun dışı insanların oluşturduğu bir toplumdur.
    Konumuza gelirsek Elbette haciz bitmemiştir ama normal evlere gelipde artık çekmece karıştırmazlar.Zira her eve gelmeleri bir bedel ve bu bedeli yatırmayı hiçbir hukuk bürosu istemez.Zira karşılığı yoktur.Kaldıki olanda evde bırakılacaktır.Yani kısacası evlere haciz kesinlikle bitmiştir.
    Artık daha demokratik bir toplum olmak için çaba sarfetmeli ve kendimize ödemelk isrediğimiz borçlar için yön çizmeliyiz.Kısacası mahalle baskısından kurtulun ve aileniz ile tek yürek olu.Ben hiçbirşey kaybetmedim.Aksine bu konuda akil adam oldum ve muhtar dahil herkes çevremde bu konuyu bana danışmaya başladı.Oysa ben işletmeci ve emekli gazeteciyim.Önemli olan nedenleridir.Bizler dolandırıcı değiliz.Dolandırıcı olsaydık zaten buralarda yazı yazmaz ve adresimizi vermez bir elimiz yağda bir elimiz balda şimdi tatilde olurduk.
    Sevgili Ananonim.Kullandığınız nick gibi çevrenizi kucaklayın ve kimseden utanmayın.Siz utanmaz bir kişi değil gerçekten kader kurbanısınız.

    • Anonim dedi ki:

     Sayın M.Celal Topraklı bey,

     Avukatlar ev eşyasında haciz bitmiştir şeklinde düşünmüyorlar.Yukarıda gayet açık olarak yazdım sanırım iyi anlatamadım.

     • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

      Değerli Arkadaşım.Ben anlatamadım herhalde.
      1.Kanun koyucu ev eşyasını hacizini kaldırmıştır.
      2.Hacizi icra memuru yapar ve avukat veya yamakları içeriye siz istemezseniz alınmaz.
      3.İcra memuru kanunlar genel müdürlüğünün talimatları çerçevesinde hacizi uygularlar.
      4.İcra memurunun yanlış bir uygulamasından dolayı siciline işlenir ve hatta memuriyeti bile biter.
      5.Haciz edilen emtea artık muhafaza edilmemektedir ve evde bırakılacaktır.Dolayısiyle emtea haczedilemeyecek birşey ise itirazınızı mal sideyken yapabilirsiniz.
      Neden hep karamsarları oynamaya çalışıyorsunuz.Rahat olun ve bazı şeyleri zamana bırakın.Şu bir gerçek ev hacizi bitmiştir.Dahada açığını söyleyeyim.Adalet bakanı gazetecilik mesleğimden dolayı dostumdur ve kendisi bizzat bana bu lafı söylemiştir.Daha ne diyebilirimki.Bu size son anlatmamdır.Şayet size gelip lüks olmayan bir eşyayı alıp giderlerse derhal savcılığa başvurun ve evimden hırsızlık yapıldı deyin.
      Herkese iyi geceler.

      • neden dedi ki:

       ya bırakın bu ıslerı dostum burada sanal prım yapmaya calısıyorsunuz. yok hakımler dostum yok savcılar ahbabım. olsa ne olur olmasa ne..yok adalet bakanıyla cay ıctım:) ıcra memurunun meslegı bıter mı yanlıs ıs yaptı dıye 🙂 ıcra hukuk mahkemesinde memur muamelesını sıkayetten basvuruda bulunursun haklı ısen ıcra hukuk hakımı ıslemı ıptal eder. ıptal ıslemı ıle ılgılı: bır ıcra memuru omrunde yaklasık 50 -100 arasında memur muamelesını sıkayetle karsılasır. sıkayet gecınce kelıme arasında memurun meslegının bıtecegını zannedıyor bazı arkadaslar ancak bu muameleyı sıkayettır. kanunda gecen seklı budur. zaten bu ısın dogasında vardır. tamam ısın ısleyısını bılmıyorsunuz da kurgu ulke de yaratmayın lutfen ınsanların gozunde.

       • demet dedi ki:

        STAR HABER
        09.07.2012
        Hüseyin Özay / ANKARA

        Ev eşyalarının haczini sınırlayan yeni yasa nedeniyle memurlar eli boş dönünce borçlular sevindi.

        Haciz memurları, 3’üncü Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesinin ardından ilk mesai gününde neredeyse iş yapamadı. Ev eşyalarının haczini sınırlayan yeni yasa nedeniyle memurlar eli boş dönünce borçlular sevindi.

        Kamuoyunda 3’üncü Yargı Paketi olarak bilinen Yargı Hizmetlerinin Etkinleştiril-mesine İlişkin Yasa’da yer alan, evlerde bulunan tek eşyaların haczedilememesine ilişkin hükümler, haciz kıskacındaki binlerce borçluyu sevindirdi. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 6 Temmuz tarihinde, evlere hacze giden memurlar, konutlarda çift eşya aradı. Çift eşya bulamayan haciz memurları ise borçlulara ‘Borcunuzu en kısa sürede ödeyin’ diyerek, konutlardan eli boş ayrıldı.

        Memurlar evlerde çift eşya aradı

        Binlerce kişinin hapisten çıkmasını sağlayan 3. Yargı Paketi, borçlulara adeta bayram yaptırdı. ‘Çek Mağdurları’, ‘Haciz Mağdurları’, ‘Banka Mağdurları’ adları ile sanal alemde örgütlenen bir çok borçlu, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, haciz işlemlerinde yaşananları üyeleriyle paylaştı. Mağdurların oluşturduğu sitelerde yer alan bilgilere göre, yasanın ilk günü olan 6 Temmuz’da haciz memurları evlerde sadece çift eşya aradı. Eğer, bir evde iki televizyon varsa bunun sadece birisi haczedildi. Evde bulunan tek eşyalarda ise haciz işlemi uygulanmadı. Yine işyerlerindeki haciz işlemleri ise yasada yer alan ‘Meslek ve işleri aksatacak makinelere haciz uygulanamaz’ hükmüne takıldı.

        MEMUR ODALARI GEZDİ BİRŞEY ALMADAN ÇIKTI

        3’üncü Yargı Paketi’nin yasalaşmasıyla birlikte, borç yüzünden eve haciz gelmesi ve ev eşyalarının haczedilmesi artık tarihe karıştı. Vatandaşlar için drama dönüşen ev eşyalarını haczetme olayına son verecek uygulama 6 Temmuz’da başladı. Buna göre icra memurları artık evlerden TV, koltuk, buzdolabı alamıyor. Eğer bu eşyaların herhangi birinden iki tane varsa birini haczedebiliyor. 6 Temmuz’da başlayan uygulamanın ilk gününde yaşananlar şöyle:

        -E.Ş: “35 senelik icra takipçisiyim. Dün haciz günümüzdü. Borçlu kapıyı açtı. Durumu anlattık. Borçlu ‘buyurun’ dedi. Memur odaları gezdi. Çift eşya aradı, bulamadı. Borçluya, borcunu ne zaman ödeyeceksin, dedik. ‘Durumum yok’ dedi. Evden bir şey almadan çıktık.”

        -M.T: “Müjde yasa yürürlüğe girmiş. Dün haciz için geldiler. Evde, çift eşya, antika eşya ve altın mücevher aradılar. Bir şey olmadığı için, tutanak tutup ayrıldılar.”

        -K.S: “İş amacıyla kullandığım aracı, bir yıldır depoda saklıyordum. Avukat yasanın yürüğe girdiğini haber verdi. Aracımı, tekrar trafiğe çıkardım.”

       • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

        Anlaşılan siz yazılanları iyi okumuyorsunuz ve hiç sorunların üzerine giden vatandaş ile karşı karşıya kalmadınız.İşin doğasında var dediğiniz olaylara ben 60 yıllık ömrümün 40 senesinde yüzlerce defa karşılaştım.Sıkıntı vatandaşımızın işin üzerine gitmeyişi nedenindendir.
        Son bir olay anlatayım.Bir dostumun evinden eşyalar alınıyor ve kendisi yokken muhafaza ediliyor.Oysa oradaki 2 eşya başkasına ait.Kiralama yapmışlar.Ertesi gün suç duyurusunda bulunuyor.Savcı takip ediyor.İşin enteresanı satış dosyasıda kayboluyor.Bu sefer savcılık dostumdan ayrıca bir hırsızlık takşp dilekçesi istiyor.Hacizi yapan memur açığa alındığı gibi icra dairesi de soruşturmada.Sanırım tüm ekip hem yer değiştirecek ve yine sanırım altından bir şebeke çıkacak.
        İşte işin doğası sizin düşüncenize göre buysa ve bunu tasvip ediyorsanız sanırım sizinde başınız dertte demektir.Zira sizin gibi yazanların çoğu bu işlerin içinde olan kişilerdir ve yarası olanlar gocunarak yazarlar.
        Bunun birçok örneği basında bu sene en az 10 kere yer almıştır ve birçok icra dairesi hali hazırda gözetim altındadır.Bunu ben inanırsanız çok iyi biliyorum.Sevgilerimle.

       • şükran dedi ki:

        nede kardeşimiz

        memurların yaptıkları hatalarda hiçbir müeyyide görmeyeceğini sanıyor olabilirsin.ancak yapılan işin hatanın cürümüne bağlı bir çok yaptırımı var.657 sayılı devlet memur olanların yaptığı her hataya göz yummazlar.belki şöyle düşündün amirinden bir şifahi ikaz alır biter.bu öyle değil.
        ikazlar kınama cezasıyla başlar,maaş kesimi,görevden uzaklaştırma,açığa alma,görevine son verme eğer işlediği cürüm rüşvet,irtikap,yüz kızartıcı suç ise 6 aya kadar da içeri gider.
        zannetmeyin ki memurlara dokunamazlar.sana birkaç örnek vereyim.antalya tapu dairesinden 50 kadar memur bir anda kendini içerde buldu.bunların hepsi 657 devlet memuru belediyelerde çalışan memurlar kaç tanesi kendini içerde buldu.yaşanan örnekler çok.bunlar bildiklerimiz.mesela benim daha önce görev yaptığım kurumda öğretmen arkadaşımızın biri önce açığa alındı sonra görevinden atıldı.bu anlattıklarım ordan burdan duyduklarım değil bizzat önümüzde olan gerçek durumlar.memurlar bildiğin üzere hangi bakanlığa bağlı iseler ordan kendilerine gönderilen genelgeler doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.kafalarına göre durum geliştiremezler çünkü amirin amiri bu şekilde hiyerarşik bir emir düzeni vardır.heleki bu yeni yasa adliyede çalışan ve bu görevi yapan memurlara ciddi anlamda sorumluluk yükleyecek.ya ben bu yasayı böyle yorumlamıştım öyle yaptım.artık bu kurtarıcı olmayacak.net anlamanız gereken bir şey var.bu çıkan yasalar.a.b.uyum yasaları ve bunlar artık sadece yasa şurda dursun biz gene bildiğimizden şaşmayız.bilin ki bu durum bitti.bunu sizde net bir şekilde yaşayarak göreceksiniz biraz zaman lazım.

    • Anonim dedi ki:

     bankalara ve kredi kartlarına 45.000TL borçlarım var. bakkaliye üzerine işyerim var.kredilerim ve kartlarıma olan borçlar bakkaliyem içindi.Ama bu düzende küçük esnaf ezilirken bende ezildim.Aynı zamanda aile geçimim boğkur pirimim muhasebeci parası vergiler ve kira ödemeleri derken kredi çekmek ve borçları mecburen kredilerden kapatmaya başladık.Küçük esnaf olmamızdan dolayı bu masraflar yanında borçlu düşmemiz kaçınılmaz oldu.şu anda işyerimi çalıştırıyorum ama kapatmak üzereyim.dükkanımda yeteri kadar ürün yok zaten küçük bakkaliye dükkanında ne olabilir.toptancılardan alışverişi kestim.bu durumda parada kazanamıyorum.bu borçları haliyle ödeyemiyorum. üzerime kayıtlı hiç bir mal yok babamın evinde bodurum katta kalıyorum. eski tip televizyon bir kanepe birde kaset çalar ve bir iki tas tava bankalar icraya verdiklerinde nasıl bir işlemle karşılaşırım.teşekkür ederim

   • Anonim dedi ki:

    SEN ORASINI DÜŞÜNME ANONİM…O ŞEKİL EVE GİREN AVUKAT SAĞLAM ÇIKMAZ BENİM EVDEN SIKAR BİRAZ,,,RELAX OL SEN…

    • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

     Sevgili Dostlar.
     Unutmayın evinize hacize gelindiğinde sadece icra memurunu içeriye alma hakkınız vardır.Zaten genelde avukat gelmez.Yamakları gelir.Avukat dahil hibirini içeriye almama hakkınız var ve sadece icra memuru içeriye alınır.İcra memurlarıda talimatlı değillerse kayda değer eşya yoktur deyip çıkarlar.Kolay kolay hiçbir icra avukatı yüzünü göstermez.Hatta facebook gibi yerlerde hesap bile açmazlar yüzleri görülecek diye.Zira korkarlar ve utanırlar.Çünkü kendi meslekdaşlarıda icra avukatlarını sevmezler.Bunlar direk benim sohbet ve gördüklerimle sabittir.İcra memurları ve icra avukatları kendilerini malesef ben icra memuru ve avukatıyım diye tanıtmaz.Varın gerisini siz düşünün.Bu ülkede 20 milyon 700 bin içra dosyası en az 13 milyon icralık aile var.Ama herşey AİH ve Kophenhag kriterleri çerçevesinde değişecektir.Büyük adımlar atmak mecburiyetindeyiz.

     • yelda dedi ki:

      Celal bey size bir sorum olacak eger mahsuru yoksa sizden ricam bilginiz varsa bu konuda aydinlatirmisiniz….
      Eve gelen avukati biz almamistik eve hatta icra memurunuda almamistik… Ancak polisi cagirip oyle geldiler… Sonra aldik eve peki polis gelse bile almasaydik nolurdu? Bu nasil bir sonuc dogurur…..?

      • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

       Eve icra memurundan başkası giremez.Polis bile çağırsanız kimlik tesbiti yapar ve kapı önünde durur.Kimseyi içeriye bırakmaz.Bana 4 kere geldiler ve her seferinde sadece memuru aldım ve kapıyı kapattım.Hiçbir hakları yoktur.Avykatın veya yamağının içeri girme hakkı yoktur.Bu kesindir.Girmek isterler ama almazsanız memur dışarıda bekleyin der.Hiçbir sonuç doğrmaz ve hiçbirşey yapamazlar.

       • Tuğba dedi ki:

        şimdi anlaşıldı, avukatlara olan düşmanlığınız, olan yaranızdan belli…

   • CONNECT dedi ki:

    SAYIN ANONİM DEVLET BU BAHSETTİĞİNİZ MAHALLELİ OLAYINA KARŞI NE YAPABİLİR Kİ ?
    İKİNCİ KONU HİÇ KİMSE ALACAKLI ALACAĞINDAN VAZGEÇSİN DEMİYOR SADECE EVLERDE YAPILAN TACİZ AMAÇLI HACİZ İŞLEMLERİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLDİĞİ İÇİN BU KONUDA BİR DÜZENLEME BEKLİYOR DU VE BUDA GERÇEKLEŞTİ BUNUN SONUCU MAĞDUR İNSANLAR BİR NEBZE DE OLSA RAHATLADI ARTIK KİMSENİN EVİNDEN İNSANİ YAŞAM GEREÇLERİ SADO MAZOHİST (VEYA NE DERSENİZ ADINI) NEDENLERDEN DOLAYI TALAN EDİLEMEYECEK ŞİMDİ TEK İSTEĞİMİZ İNŞAALLAH HAYIRLI BİR KAZANÇ NASİB OLURDA ŞU BORÇLARIMIZI ÖDERİZ HAYIRLISI İLE
    SAYGILAR KARDEŞİM

 50. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  BİR AVUKATIN BAŞKA BİR İCRA AVUKATINA VERDİĞİ CEVAP DİKKAT ÇEKİCİ VE ÇARPICI.OLAYIN NASIL BİTTİĞİNİN GÜZEL BİR İZAHI.

  Sayın avukat bey bir icra avukatısınız sanırım bu şekilde kafanıza göre yorumlamanız gayet doğal.

  Siz açık olan bir kanunu yorumlayamıyorsanız ben nediyeim. Takip işlemleri demek icra dosyasında ki tüm işlemler demek zaten orada bir çoğul ifadeside var. Haciz dediğiniz gibi icra takip işlemlerinizden biridir fakat bu işlemi başlattıysanız yani haciz yaptıysanız fakat muhafazaya almadı iseniz eski kanunlara göre hüküm uygularsınız çünkü bu işlem kanundan önce başlatılmıştır.

  Eğer hiç haciz yapmadıysanız bu bir yeni işlemdir ve bu durumu adalet bakanlığına danışan bir arkadaşımızın aldığı cevap böyle bir durumda bize veya savcılığa suç duyurusunda bulunun denmiştir.

  Zaten 10 gün içinde ortalama kgm genelgeleri gönderecek aldığımız duyumlara göre icraya çıkan bir çok icra dairesi yeni yasaya göre yapıyor ve bazıları ise hiç çıkmayarak kesinleşene kadar beklemeyi tercih ediyorlar.

  Siz bu kafayla giderseniz çok tazminat ödersiniz, şurada bir kaç gün sabredin kim haklı görürsünüz herhalde o zaman konuyuda silersiniz ben avukat olduğum halde nasıl yorumlamışım diye.

  Ayrıca kendi ağzınızla söylediğiniz şeyi farklı yorumluyorsunuz. Kanunda takip işlemleri diyor yapılan her işlem tek tek kastediliyor. İcra dosyaları deseydi haklıydınız. Yani bu kadar açık birşeyide artık bu şekilde yorumluyorsanız pes diyorum.

 51. CONNECT dedi ki:

  DİKKAT DİKKAT ÖNEMLİ BİLGİ !!!!!

  ARTIK ESKİ DOSYA YENİ DOSYA DİYE KAFALAR KARIŞMASIN

  HACİZ İŞLEMİ YAPILMIŞ OLAN LÜZUMLU EV EŞYALARI DAHİ GERİ VERİLİYOR

  • şükran dedi ki:

   sayın connect bu güzel bir haber bu haberin kaynağı nedir bilgiyi nerden temin ettiniz açıklayabilirmisin lütfen.

   • Anonim dedi ki:

    şükran hanım bir siteden alıntı ben takip ediyorum bu konuda farklı bir gelişme olursa yazacağım Celal beyin söylediği gibi icra dairesine müracaat ediliyormuş
    kabul etmezlerse icra hakimliğine dilekçe yazılacakmış
    gelişmeleri takip edeceğiz İnşaallah hep beraber

    • ayşe dedi ki:

     sayın anonim sanırım yaş itibariyle benden büyüksünüz ama size bi tavsiyede bulunmak istiyorum ,hergün doğup tekrar ölüyosunuz bi anda yorumlar aktarıyosunuz alıntılar gönderiyosunuz sonra tekrar karamsarlık ,yapmayın lütfen ayrıca 2008 de çıkan bi yasayla emekli maaşına haciz kaldırıldı , şölede bi durum var muvaffakat verdiniz hatta icra dairesinde bile verdiyseniz ,bunuda icra ceza hakimliğine dilekçeyle bildirip kaldırabilirsiniz ortalama 1 haftada halloluyo ,geçinecek başka bi kaynağınız olmadığına bakılıyo ve hakim iptal işlemini gerçekleştiriyo ,gerekçeli kararıda alıp sgk dan onaylatıyosunuz panik yapmayın arkadaşım babasının maaşını birebir şahit oldum karşıyaka icra dan bu şekilde kaldırdı hatta borç toplamıda baya yüksek bi tutardı biraz rahat olun lütfen .

     0

     • CONNECT dedi ki:

      AYŞE HANIM ANONİM OLARAK BU İKİ YORUMDA İSMİM ÇIKTI DİĞER ANONİMLER BEN DEĞİLİM
      FAYDALI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM BİR YORUM VEYA BİLGİ GÖRDÜĞÜMDE BURAYA AKTARIYORUM BELKİ BİR MAĞDUR KARDEŞİMİZE FAYDASI OLUR
      AYRICA SİZİN ARKADAŞINIZIN EMEKLİLİK OLAYI BİRÇOK MAĞDUR KARDEŞİMİZE FAYDALI OLACAKTIR BU TÜR FAYDALI BİLGİLERİ PAYLAŞIRSAK ÇOK İYİ OLUR BENCE
      SAYGILAR

   • Anonim dedi ki:

    ŞÜKRAN HANIM BİR SİTEDEN ALINTIDIR
    DEVAMINDA ŞÖYLE BİR BİLGİ VAR

    ÖNCE İCRA DAİRESİNE KABUL ETMESSE İCRA HAKİMLİĞİNE BAŞVURUYORSUNUZ BU BİLGİ BİZZAT İCRA HAKİNİN BİLGİSİ DİR

    FARKLI BİR SORUYADA ŞU CVB VERİLMİŞ
    YEDİEMİN ÜCRETİ ÖDENİYOR ENFAZLA BİR HAFTA İÇİNDE EŞYANIZI ALIYORSUNUZ
    SAYGILAR

 52. CONNECT dedi ki:

  TAAHHÜT MAĞDURU ARKADAŞLARA YARARLI OLABİLECEK BİR YORUM

  Arkadaşlar net bir bilgi arkadaşım yarın fax layacak şimdi DİKKAT Muhtara bırakılan ve hiç bir şekilde alınmayan ama hakkında icra ceza mahkemesinin vermiş olduğu yakalama ve tutuklama bulunan arkadaşım antalya E tipi ceza evine girdi orada tanıştığı bir arkadaşın tavsiyesiyle tebligata itiraz etti ve 16 gün sonra beraaat etti ve salındı bu yasa saklanıyor ve gizli tutuluyor yarın size kararı veren mahkeme karar no hakimin ismi artık ne varsa yazacam ve anında ısparta mahkemelerine baş vurucam sonucunuda size bildiricem hatta kendi avukatım bile bu gün sen nereden duydun bunu dedi aşşalık yaaaa kendi avukatım böyle yaparsa……… artık

  • Anonim dedi ki:

   Konuyla ilgili paylaşımınızı ivedilikle bekliyorum.Çok faydalı olacağından şüphem yok.Teşekkürler.

   • CONNECT dedi ki:

    BU KONUDA FARKLI BİR YORUM DAHA VAR

    slm arkadaşlar…uzun zamandır takipteyim ve tabiki maadur olanlardanım…simdi size bu konuyla ilgili ÇOK ÖNEMLİ BİR BİLGİ veriyorum lütfen dikkate alın….bir avukattan alıntıdır….!!!!!!!!!!!!!!!!!……”’Kararı veren mahkemeye,kararın usulsüz tebliğ sonucu kesinleştirildiği bu nedenle sanığın kararı temyiz etme hakkının kullandırılması için kararın yeniden sanığa tebliğ edilmesini,infazın derhal durdurulmasına karar verilmesi istemli dilekçe yazın…yeniden tebliğ dönemi nerden baksanız 1 ay veya usülsüzlükten belkide baraat verilebiliyor…………sevgili UĞUR KILINÇ kardeşimin bahsettiği konu buna yakın….fakat yinede uğurdan haber bekliyorum……saygılar..

   • Anonim dedi ki:

    Taahhüdü ihlalde salıverilme olacak mı?Bilen veya duyan arkadaşlar paylaşım yapabilirse çok sevinirim.Teşekkürler.

  • Anonim dedi ki:

   Taahhüdü ihlalde salıverilmeler olacak mı?Bilen arkadaşlar lütfen paylaşabilirse çok memnun olacağım.Teşekkür ederim.

 53. UFUK dedi ki:

  dostlar ve sn sargoz bir sorum olacak ,, yanlış bilmiyorsam ,, eski hacizlerde 7 emine ev de bıakılan eşyalar için satış isteme süresi 1 yıl değilmi 1 yıldan sonra icra kalkıyor haciz düşüyor tekrar gelip haciz yapmaları gerekiyor, tekrar geldiklerinde ise yeni yasa karşılarına çıkıyor,, doğrumudur, bir bilgi lütfen,,, birde satış istenirse %40 %60 ı mı geçerli olacak yoksa yeni satış şeklimi,,,

  saygılarımla

  • CONNECT dedi ki:

   ARKADAŞLAR YENİ BİR BİLGİ İŞTE O YORUM

   SELAM ARKADAŞLAR 6352 YASA GEREĞİ PEK LUZUMLU EŞYALARINIZI YEDİ EMİN DEPOLARINDA ALABİLİYORSUNUZ İCRA HAKİMLİĞİNE DİLEKÇE VEREREK

 54. ayşe dedi ki:

  sayın sargoz benimde bi sorum var faiz itirazı açtığım iki adet dosya vardı hatırlarsanız ,eylülde duruşması gerçekleşecek ,karşı taraf sanırım hesabıma bloke koydu banka şubemi biliyodu çünkü hep o şubeden ve hesaptan yolladığım için haftasonu olduğu için öğrenemiyorum ama hesabıma geldiğinden emin olduğum bakiyem için 0 gözüküyo mahkeme günü gelmeden bunu yapmış olabilirmi sizce?

  • ayşe dedi ki:

   sitenin kadrolu yorumcularından cvp bekliyorum arkadaşlar ,

  • ayşe dedi ki:

   büyük bi ihtimal bana çok diş bilediği için bunuda yaptı bunuda yaptıysa kazanamayacağını bile bile ben daha bişey demiyorum ,şimdi neden yaptın desem cvp kesin daha önce talep vardı para gelince kesilmiş dicek çünkü bi dönem bankada görev yaptığım için biliyorum ,küt die geliyodu bloke ,bilgisi olan paylaşssın lütfen kan beynime çıktı çünkü

   • CONNECT dedi ki:

    EMEKLİ MAAŞINA HACİZ YAPILAMIYOR AMA BLOKE KOYDURUYORLARMIŞ DAHA SONRA ÇÖZDÜRÜLÜYORMUŞ İCRA YAPMIYORLARMIŞ İCRA YAPARSA TAZMİNAT HAKKI DOĞUYORMUŞ
    BU DA ONUN GİBİ BİRŞEY GALİBA MAHKEME İCRA İŞLEMİNİ DURDURDU İSE BLOKEYİ ÇÖZEBİLİRSİNİZ HERHALDE KESİN BİLGİSİ OLAN VARDIR MUTLAKA BENİM AKLIMA BU GELDİ

    • ayşe dedi ki:

     emekli maaşı deil ,normal bireysel hesaba

     • CONNECT dedi ki:

      AYŞE HANIM EMEKLİ MAAŞINA HACİZ YAPILAMAMASINA RAĞMEN BUTÜR İŞLEMLER YAPILIYOR
      RAHATSIZLIK VERMEK İÇİN SONRA MAĞDUR KİŞİ UĞRAŞIP ÇÖZDÜRÜYOR
      BURADA DA BÖYLE BİR OLAY GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLİR
      BU BENİM ŞAHSİ DÜŞÜNCEM
      GERÇEK DURUM BANKADAN ÖĞRENİLEBİLİR HERHALDE

     • şükran dedi ki:

      ayşe hanım adınıza normal bireysel hesabınıza,adınıza yapılan para transferine yani adınıza yatan her paraya bloke koyabilir.( emekli maaşı hariç,çalışan maaşınında 1/4 oranında)

   • şükran dedi ki:

    ayşehanım aynı problem bizdede mevcut mahkemeler devam ederken avukat bankaya bloke koydurmuş.para nereden gelirse gelsin( emekli maaşı ve çalışanın maaşı hariç)
    kredi kartı ve kredi alamıyoruz.bunlarda da kırmızı çizgi var kara listedeyiz.

  • Muzaffer dedi ki:

   Daha onceden konmustur cunku avukatlar kaybetme riski olan davalarda bu tur islemleri yapmazlar kolay kolay!! Sebebi ise davayi kaybettiklerinde dava masraflari ve borcun yuzde kirkini tazminati ile kesilen miktarinda faizi ile odemek zorunda kalirlar

 55. demet dedi ki:

  Salı günü eşyalarım gelecek. Uzun zaman sonra evde buzdolabı ve çamaşır makinesi olacak olması oldukça heyecanlandırıyor beni. Yıllık iznimin bir kısmını salıdan itibaren kullanıp eşyalarımı koyup temizlik yapmakla geçireceğim. Yine de içimde biraz korku var. İnşallah Rabbim o insanları uzak tutar evimizden, bize de ödeme gücü verir. Allah kimseyi kimseye borçlu bırakmasın ve hepimizin yardımcısı olsun.

  • ayşe dedi ki:

   gözün aydın demet güle güle kullan

   • demet dedi ki:

    İnşallah Ayşe, Allah razı olsun. Bize evimizde huzur ve ödeme kolaylığı versin. Kimseye borçlu kalmayacak duruma gelelim inşallah hepimiz..

 56. yeter dedi ki:

  bu gün çamaşır makinemi banyoya koydum insanca yaşamak için bir adım inamadım karşı komşu ne halde olduğumu küçük bir çocuğum olduğunu gördüğünü halde biz o yasanın çıkmasını istemiyoruz dedi kaydınpederim ise ben icracı olsaydım halıları da götürürdüm dedi alt komşum apt toplansıtında dalga geçti benle sen yoktun memura çay ikram dedi hada ne laflar hepsini allaha havale ediyorum bundan sonra karşı tarafın avukatını arayıp uzlaşmaya çağırmak hakkı olmayan bir para için neyse hepinize çok teşekkür ederim canını gönülden allah hepimizin yardımcı olsun hepinizi seviyorum gerçekten kader arkadaşlarım eşime ağlayamadığım üzülecek diye söylemediğim şeyleri sizlerle paylaştım

  • şükran dedi ki:

   yeter hanım

   öncelikle yeni eşyanı güle güle sağlıcakla kullan arkadaşım.artık bu mağduriyeti allah bir daha yaşatmasın.bazen insanlar herkim olursa olsun ama konu komşu ama akraba ama en yakınlarımız bizi anlayamazlar.insanlar böyle şeyleri yaşadıkça karşısındaki insanların neler çektiğini anlıyor.bunun için üzülme lütfen.biz bu zorlukların içinden geçtik ne olduğunu biliriz.

   • ayşe dedi ki:

    şükran hanım selamlar ,peki hacze kabil mal yoktur yazmışssa,bi kaç arkadaşada bu şekilde yazmışlar bu konuda bilginiz varmı paylaşırsanız sevinirim.

    • şükran dedi ki:

     ayşe hanım bu sözün açılımı yanılmıyorsam haczetmeye değecek değerde bir eşya yoktur anlamında.eşya yasağı gelince bu ifadeyi çok sık duyacağız

  • ayşe dedi ki:

   ALLAH O KOMŞUNA DAHA BETERİNİ VERSİN SAYIN YETER.İNSANLIK HAKKATEN ÖLMÜŞ,BİZ EŞYALARI GİDEN KOMŞUMUZUN ÇAMAŞIRLARINI 6 AYDIR YIKIYOKEN ,BENCE HALA ONA KOMŞU DEME

  • ayşe dedi ki:

   sayın yeter ,bişey kafama takıldıda hadi komşu neysede senden torunu olan kayınpeder akıl sağlığı noksan değilse seden ne istiyo?

   • yeter dedi ki:

    o zaman bide hamileydim 6 aylık düşünün oğlunun evine haciz geldi ya ondan bide eşimin ilk evliliğinden olan eşyalarıydı çok zoruna gitti galiba şimdi konuşmuyorum zaten ama 20 gibi onlara gideceğiz offffffffffffffffffffff yüzünü görecem

    • yeter dedi ki:

     benden dolayı icra geldi de ondan bir işimiz olsun dedik güvendik başımıza bunlar geldi anlatık anlamadılar

    • ayşe dedi ki:

     katlanılması çok zor bi durum yerinde olmak istemezdim allah sabır versin

     • ayşe dedi ki:

      çarmağada gersinler olmadı bari ,romayıda senmi yakmışssın zihniyete bak ya sahip çıkacakları yerde

  • Seyfi dedi ki:

   yeter,, komşularınız şerefsizmiş resmen.. Kendi aile bireylerinin de aynı durumda olablileceği akıllarına gelmiyor..

 57. HAkan BABA dedi ki:

  Yapılan kanun değişikliğinin geçici 10’uncu maddesindeki “ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.” hükmündeki takip işleminden kasıt, icra kararının alınış tarihimi yoksa kanun tarihinden önce eve gelinip belirlenmiş eşya, yeddiemine teslim edilmiş eşya ya da satış aşamasına getirilmiş eşyamıdır?

  • şükran dedi ki:

   hakan baba kardeşimiz bahsettiğiniz 10.maddeden anladığımız şudur.
   dosyanın ne zaman açıldığını önemi yok isterse 20 sene önce açılmış olsun,
   .
   eğer bu yani yasa çıkmadan önce evinize avukat ve icra memuru gelip eşyalarınızı yazdı size yedemin bıraktı veya evinizden eşya kaldırdı eşyayı evden çıkardı ise eski hükümler devam ediyor.çünkü yazılan o eşyaların mülkiyeti size ait olmuyor malın mülkiyeti değişiyor yalnız size emanet bırakılmış oluyor.

   eğer dosyanız hangi tarihte açılmış olursa olsun evinize avukat ve icra memuru gelmemişse herhangibie eşya yazılımı yedieminlik eşya kaldırma muhafaza olmamışsa bu saatten sonra evinize gelseler bile yeni yasa hükümleri uygulanacak,

   farzedelimki evinize geldiler evinizde altın,para,değerli taş,değerli evrak,süs eşyaları var ise alabilecek ve evinizde aynı amaca hizmet eden 2 tv.var sayalım.birini alabilecek birini bırakacak.yani evde tek olan eşyayı alamayacak.

   ayrıca farzedinki borç sizin evinize geldiler eşinizin çantasında para var eşinizin üzerinde ziynet eşyası var onları talep edemeyecek.borç sizin para ziynet eşinizin

   sanırım ki yeterli bir açıklama olmuştur.

   • Hakan BABA dedi ki:

    Açıklamanız gerçekten çok detaylı ve açıklayıcı, çok teşeşkkür ederim Şükran hanım.

 58. sargoz dedi ki:

  hacizci avukat diyor ki:
  07/07/2012, 22:57
  bu yasa çıkmadan once ben büyük bir zevkle muhafaza yapıyordum. bu yasanın allah belasını versin.

  Bu yorumu yazan ”hacizci avukat” nickli şahıs, farklı nickler altındada hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazmaya devam etmektedir. Bağlantı adresi ve IP numarası tespit edilmiş olup siteye girişi yasaklanmıştır.

  Sitenin düzenini ve huzurunu kasten bozmak amacı ile sahte ve farklı nicler altında yorum yazan, olumlu paylaşımı farklı amaçlarla engellemeye çalışanları lütfen cevaplamayınız. Bu tip yorumları yazanların yorumları direk kaldırılacak ve bağlantı adresleri ile IP adresleri tespit edilerek siteden yasaklanacaktır.

  Öte yandan sitede bize destek olan ve değerli bilgilerini paylaşan diğer avukat ve hukukçu dostlarımızıda kırmamak adına lütfen yorum yazarken genelleme yapmamaya ve duyarlı olmaya çalışalım.

  • FARKETMEZ. dedi ki:

   Sn. sargoz un yukarıdaki ikazına katılıyorum.

   Bu kişiler; bizler yasanın çıkmasını takip ederken yok denecek kadar azdı.
   Şimdi, gözleri burada, neler konuşuluyor, insanlar nasıl yorumluyor, nasıl tedbir alıyor, bunları takip ediyorlar. Aynı zamanda bilgi paylaşımı yapılıp, bilinçlenen borçlu sayısının artması onlar için büyük kayıp oluşturuyor.
   Bunun için; madur ve psikolojik yorgun olan bizleri seçip, hakaret, tehdit ile, karşılıklı birebir diyaloglarla zayıflatmayı, bizlerinde aynı seviyelerde hareket ederek, sitenin huzurunun bozulmasını hedef almaktadırlar.
   Bu kişileri, Lütfen muhatap almayalım.

  • usta dedi ki:

   teşekkürler sayın sargoz ve tüm arkadaşlar bu site sayesinde yeni yasayı ve haklarımı iyice öğrendim allah bu yasanın çıkmasında emeği geçen herkesten ve sizden allah razı olsun

  • ayşe dedi ki:

   kesin bu sıradan bayağıdan bayağı mustafadır .sayın sargoz

 59. şükran dedi ki:

  dahi anlamsız kardeşim.evet biz eğitimciyiz yıllarımız okullarda geçti.çocuklarımıza gençlerimize müfredat gereği ders gösteririz.ancak yapamadığımız bir şey var.ailenin zamanında veremediği terbiye ahlak büyüklerine hürmet saygı işte bunlara kefil olamıyoruz.dilbilgin çok gelişmiş ama insanı insan eden vasıfların görünürde yok.gerçekten acınacak bir durum.bizim eğittiğimiz çocuklar çok şükürler olsun ki bugün iyi yerdeler hem insani hem meslek açısından.nerdenmi biliyorum senin gibi en azından insanlara sizlerden utanç duyuyorum kelimeleri harfleri katlettiniz diye bağırmıyor.

 60. ÖZADANALI dedi ki:

  ALİ KARDEŞ,
  SEN DİĞER SİTELERDEKİ YORUMLARLA HİÇ KAFANI KARIŞTIRMA.BURADA SARGOZ BEY VE ŞÜKRAN HANIMIN DEDİKLERİNE İNAN.BU KİŞİLER ASLA SENİ YANILTMAZLAR.KONUYU BİLMİYORLARSADA BİLMİYORUZ DERLER.HİÇ ÇEKİNMEZLER.SANA ŞUNUDA BELİRTEYİMKİ BİZİM YASALARIMIZ MAALESEF ÇOK ELASTİKİYETLİDİR.HERKES KENDİNE GÖRE YORUM YAPABİLİR.GEÇMİŞ GÜNLERDE OKUMUŞ OLDUĞUM BİR YORUMDA ŞÖYLE YAZIYORDU.BAKANLIK 5-10 GÜN İÇERİSİNDE İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE GENELGE GÖNDERİR O ZAMAN HERŞEY AÇIKLIĞA KAVUŞUR.ONUN İÇİNDİRKİ SEN RAHAT OL KARDEŞİM.SARGOZ BEY VE ŞÜKRAN HANIM GAYET NET VE GÜZEL AÇIKLAMA YAPMIŞLAR.BUNDAN DAHA GÜZELİ OLAMAZ.PANİK YAPMA DERİM.SAYGILAR

  • Anonim dedi ki:

   hala geçiçi 10 ncu madde ile ilgili bir yorum yok?

   • şükran dedi ki:

    anonim kardeşim bu geçici 10 .madde hakkında yeteri kadar şu an bilgi sahibi değilim.ancak yazını okuduktan sonra epey konuyu incelemeye başladım.detaylara bakalım teknik kısımlara bakalım ondan sonra yorumlayalım.

 61. ipek dedi ki:

  Sayın Sargoz benim sorum biraz farklı benim eşim cezaevinde ve yeni çıkan kanunla beraber açıkcezaevine geçme hakkı doğdu fakat içerdeyken temyiz dilekçesi verdiği için dosyası orada gözükmüyormuş bu yüzdende kazandığı hakkı kullanamıyor. temyizden vazgeçme şansı varmı dosyasını olduğu cezaevine getirtme şansı varmı ?ne yapmamız gerekli dilekçe ile temyiz hakkından feraget etse olumlu bir sonuç alınırmı bu süreç ne kadardır.lütfen yardımcı olursanız sevinirim..şimdiden teşekkür ederim…

  • sargoz dedi ki:

   Sn.İpek Hn.,

   Cezaevinde sistemin nasıl işlediğini bilmiyorum ancak tabiki eğer uygun ve doğru görüyorsanız temyizden vazgeçebilirsiniz ancak dosyayı yargıtay ilgili ceza dairesi kaleminden takip edip geridönüş sürecini hızlandırmanız gerekir. Durumunuz oldukça ciddi gözüküyor, bence iyibir avukattan hukuki destek alın.

 62. ali dedi ki:

  arkadaşlar
  ya allah için doğru dürüst bir yorum yazında anlıyalım her kafadan bir ses çıkıyor
  daha öncede yazdım
  5 yıldır hakkımda açılmış icra dosyaları mevcuttur
  ikamet adresimi bulamadıkları için ev eşyalarıma haciz konmadı
  yeni çıkan 3 yargı paketindeki icra yasasına göre
  nufus dairesine gidipte ikamet adresimi versem
  avukatlar adresimi bulup gelip evimdeki eşyaları haczedip kaldırabilirmi
  evimde beyaz eşya olarak her parçadan bir tane var
  ııvır zıvır yatak odası mutfak mazemesi
  yahu bunu açık bir dille çıkıp anlatsanız kıyametmi kopar
  istiyorsanız telefonumu vereyim
  mail adresimle iletişim kurabiliriz

  • sargoz dedi ki:

   Esyalariniza haciz konamaz artık merak etmeyin.

   • ali dedi ki:

    yahu çıldırmak üzereyim çoğu sitede yapılamaz diyor
    çoğu kişide avukat isterse evinde birer tane beyaz eşya varsa isterse kaldırabiliyormuş
    bu yasayı aylarca bekledik çıkmaz olaydı kafa oldu çorba kime inanalım

    • şükran dedi ki:

     ali bey bu tasarı yasalaştı cumhurbaşkanı onayladı resmi gazetede yayınlandı daha ne olsun eğer icra memuru ve avukat gelirde yasak olanları kaldırmaya kalkarsa ilgili mercilere şikayetini yaparsın arkadaşım bu iş bitti neden bu kadar panik oldunuz ya avukatlar ve bu işten nemalananlar burdan kazananlar tabiiki çıkan yasayı farklı göstermeye çalışacaktır.bunlara kulak asmayın.sayın sargozda size net bir şekilde anlatmış daha ne olsun üzülme artık .

     • BORÇLU dedi ki:

      Şükran hanım,sayın sargoz,vadandaş,celal bey, ve diğer arkadaşlar, anlamıyordum kafam çok karışıyordu siz sabırla anlattıkça ben okudukça aydınlandım artık içim çok rahatladı artık bilinçliyim Allah hepinizden razı olsun …

    • orjinal mustafa ;) dedi ki:

     ali kardeş icra memuru bir yakınım icra müdürü evlere gidin bakın gelin haciz yapmayın demiş bilgin olsun

   • kadir demir dedi ki:

    herkese selam

   • kadir demir dedi ki:

    sayın sarkoz bey ve diğer bilgisi olan arkadaşlardan bir ricam benim bir tane tır ve ticari kornet aracım var bu araçlar maliyeye kayıtlı ve üzerlerinde banka rehni var ,iki tane aç gözlü alacaklı ve onların avukatları aldıkları parayı bir daha alabilmek için hayatımı mahfetti araçlara yakalama çıkarttılar ben çalışamadım bankalarıda ödeyemedim bankalarda icraya verdi ama araçlar yakalanmadı benim himayemde şu an icralar yasadan önce kondu şimdi bu araçların akibeti ne olur ne yapmalıyım yeni yasa dan faydalanabilecekmiyim ne önerirsiniz şimdiden teşekkür ederim iyiki varsınız

   • ipek dedi ki:

    Sayın Sargoz benim sorum biraz farklı eşim cezaevinde yeni çıkan kanunla birlikte açıkcezaevine geçiş hakkı elde etti fakat dosyasını temyize göndermişti içerdeyken dosya orda olmadığından yararlanmıyormuş temyizden vazgeçme gibi bir şansı varmı ???dosyası geri gelirmi cezaevine???1 ay içinde bütün temyizdeki dosyalar gönderilecek diye duyum aldım ne kadar doğru olabilir bilmiyorum .bu konuda ne yapmalıyız dilekçemi vermeliyiz lütfen bir fikir verebilirseniz sevinirim..şimdiden teşekkür ederim…

  • şükran dedi ki:

   ali bey
   dosyalarının ne zaman açıldığının önemi yok.
   evine bu 5 sene içinde icra memuru girip eşya yazmadıysa kaldırmadıysa bu yeni yasadan sonrada kaldıramayacak.
   artık adres tespitini yaptırabilirsin
   senin evinden bu saatten sonra gelseler ne alablilirler altın para kıymetli evrak.değerli süs eşyaları
   ayrıca evinde aynı kullanıma hizmet eden iki eşya varsa mesela 2 buzdolabı örnek veriyorum bunlardan birini mutlaka bırakacak diğerini alabilir.
   sanırım açık bir dille anlattım bunların dışında kalan eşyaların evden alınmasını kanun yasakladı.

  • bir bilen dedi ki:

   arkadaşım alamazlar sen burda panikliyorsun avukat geldigi zaman sogukkanlı ol o kadar

  • Anonim dedi ki:

   fazla söze gerek yok bir hukuk sitesinde avukatın birinden aMADDE 9- 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; birinci fıkrasına aşağıdaki (13) ve (14) numaralı bentler ile maddeye aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.
   “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
   3. a) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler,
   b) aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,
   hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu her türlü eşya;”
   “13. Öğrenci bursları,
   14. Diğer kanunlarda haczi yasaklanan mal ve haklar.”
   “İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”

   icra avukatlığı sona ermiştir, mesleğimizi kötü günler bekliyor, her kes kendine yeni alanlar açsın, diğer dava, ceza işlerine yöneleceğiz artık o kısıtlı alanı da paylaşmaya çalışacağız, bu paylaşmada etik değerleri zayıflamış meslektaşlarımızı daha da çetin mücadele bekliyor

   fthcetin
   Üye Kimliği
   fthcetin İsimli Üyeye Özel Mesaj Gönderin
   fthcetin İsimli Üyeye Email Gönderin
   fthcetin İsimli Üyenin Tüm Mesajları Arayın

   lıntı..

  • Vatandaş dedi ki:

   Dostum sana o kadar cevap vermişler altta diğer yazılanları da okusan yine yazıyor sürekli aynı soruyu soruyorsun daha nasıl yanıt versinler.

   Şu andan itibaren evine yeni haciz geldiğinde alamazlar.

   Bak geçici maddede daha önce başlatılan takip işlemleri diyor yani takip dosyaları demiyor bir takip dosyasında bir çok takip işlemi olur hacizde bunlardan biridir. Eğer haciz yapmadılarsa evine gelip eşyaları yazmadılar ise haciz ile ilgili takip işlemini yasadan önce yapmamışlar demektir buda yeni yasaya uymak zorundalar.

  • Vatandaş dedi ki:

   Bu arada gidip bu yoldan para kazanıpta borçuları aşağılayan avukatların yazılarını okuma kendileri bir yasayı bile yorumlamaktan acizken (ki sanmıyorum işlerine öyle geliyor) kendi çıkarları doğrultusunda insanları yalan yanlış yazıyorlar. Onlarda bir kaç güne akıllanır sen gerçekten yardımcı olamaya çalışan insanların sözlerine kulak ver.

 63. ÖZADANALI dedi ki:

  NEDENSE YASA ONAYLANMADAN ÖNCE BU SİTEYE AVUKATLAR PEK GELMEZDİ.ŞİMDİ PEKÇOK AVUKAT GÖRÜYORUM NEDENDİR ACABA?(BANA GÖRE BUNLAR GERÇEK AVUKAT DEĞİL OLSA OLSA AVUKATLARIN ..)

  • usta dedi ki:

   arkadaşlar yasa çıkmadan önce türk hukuk sitesinde bir avukatın yorumunu sizinle paylaşmak istedim ……buda linki…… (http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=39401)…….. ( 1…..Alacaklının son kozudur ev eşyası haczi,Mal beyanı cezası kalktı,emekli maaşına haciz kalktı,çeklerde kalkıyor,haczi de kaldıralım tam olsun.Bizde avukat olarak yanımızda tetikçi bulundururuz artık tahsilat yapmak için….)2….Ayrıca ev eşyası hacizlerinden bir avukat olarak çok iyi sonuç alıyorum.Borçlunun durumu beni hiç ilgilendirmez.Zaten borçluların tamamı dolandırma kastıyla hareket ediyorlar.Dürüst insan ne yazık ki kalmadı memlekette dolayısıyla eşya haczi kaldırılmamalıdır.İbret olsun diye ,yaptırım gücü olarak zaten başka ne kaldı elimizde…

   • CONNECT dedi ki:

    KONUŞTUKÇA BATIYOR BAZILARI
    BAZI LAVUKLAR MUTLU MESUT OLSUN DİYE 70 KÜSUR MİLYON İNSAN BUNLARIN KEYFİNE GÖRE Mİ YÖNETİLECEK VARMIYMIŞ ACABA ÖYLE BİRYER
    KONUŞSUNLAR KARDEŞİM SESLERİ AÇILIR BOŞ VEEERRR

  • ali dedi ki:

   arkadaşlar
   ya allah için doğru dürüst bir yorum yazında anlıyalım her kafadan bir ses çıkıyor
   daha öncede yazdım
   5 yıldır hakkımda açılmış icra dosyaları mevcuttur
   ikamet adresimi bulamadıkları için ev eşyalarıma haciz konmadı
   yeni çıkan 3 yargı paketindeki icra yasasına göre
   nufus dairesine gidipte ikamet adresimi versem
   avukatlar adresimi bulup gelip evimdeki eşyaları haczedip kaldırabilirmi
   evimde beyaz eşya olarak her parçadan bir tane var
   ııvır zıvır yatak odası mutfak mazemesi
   yahu bunu açık bir dille çıkıp anlatsanız kıyametmi kopar
   istiyorsanız telefonumu vereyim
   mail adresimle iletişim kurabiliriz

   • umut dedi ki:

    size acik ve net bir cevap vereyim, şu saatten sonra evhaczi yokdur.yani esya kaldiramazlar.yapilacak her islem yeni yasaya gore olacakdir.haciz yetkisi avukatta degil. Haciz memurundadir.
    Yanilmiyorsam siz ikamet bildirmediginiz icin,ikamet bildirmeye gittiginizde ceza ile karsilasabilirsiniz.yalniz bundan emmin degilim

  • usta dedi ki:

   GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir…….diyo ama yapılan yorumlarda takip eski ama haciz yoksa yeni kanun geçerli diyorsunuz 10nuncu maddede eski takipler diyo bunu açıklarmısınız sayın sargoz

   • CONNECT dedi ki:

    USTA SAYIN USTA SEVGİLİ USTA
    HACİZ MEMURU ŞU AN BİR YERE İCRAYA GİDERSE NEYE GÖRE DAVRANACAK ? YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNA GÖRE ÖYLE Mİ ;?
    YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN HACZEDİLEBİLİR OLAN MALLARI BELİRTMİŞ BUNUN DIŞINDAKİ MAL LARA HACİZ YAPILAMAZ YAPILIRSADA SÜRESİNDE İTİRAZ EDİLİRSE TAZMİNAT VE CEZAİ İŞLEM LE KARŞI KARŞIYA KALIR
    SİZİN BAHSETTİĞİNİZ O MADDE DAHA ÖNCE AÇILAN DOSYALAR İÇİN YENİDEN DOSYA AÇMAYA GEREK OLMADIĞINI BELİRTİYOR YANİ İŞLEM AYNEN DEVAM EDECEK FAKAT HACZE GİDİLDİĞİNDE YASALAR UYGULANACAK HACZEDİLEMEZLER HACZEDİLEBİLİRLER VS
    KAFA KARIŞTIRACAK BİRŞEY YOK BU KONU EN AZ YÜZ DEFA ANLATILDI
    AMA SEN YİNE DE ESKİ KANUNLARI BANA UYGULAYIN DERSEN OLMAZ DEMEZ KİMSE
    SAYGILAR

   • umut dedi ki:

    satin usta,
    Ya bu sayfadaki hicbir yormu okumadinizmi,ya laf olsun diye yaziyorsunuz,yada gercekden anlayamiyorsunuz.
    DOSYANIZ ONCE ACILMIS OLABILIR,YASA ONCESI HACIZ ISLEMI YADA YEDIEMINLIK GIBI BIR DURUM VARSA BU ISLEMLER ESKI UYGULAMAYA GORE ISLEME DEVAM EDER.HICBIRSEY YAPILMADI ISE BUNDAN SONRA YENI KANUNA GORE ISLEM GORECEK.

  • Seyfi dedi ki:

   “Herkes yargı kararlarına uymak zorundadır.Yargının bağımsızlığını bitirdiği yerde temel hak ve hukuk özgürlüğünden bahsedilemez. Yargı bu ülkede herkese lazım.”

 64. orjinal mustafa ;) dedi ki:

  arkadaşlar icra müdürünun talimatini söylüyorum icra yapmayın eve bakın gelin diyor bundan ötesi varmı bu arada sıradan mustafa değil ben orjinal mustafa yim;)

  • okan dedi ki:

   MERHEBA ARKADAŞLAR ALDIĞIM DUYUMA GÖERE ÇOK YAKINDA GENEL AF GÜNDEMDE VARMIŞ

 65. Muzaffer dedi ki:

  Merhaba arkadaslar yasa cikmadan once sayin sargozun actigi bu siteye her saat basi bakiyordum! Ve cok guzel bilgilere ulasiyorduk bilenler bilir yasa cikti malum bide yaz gelince islerden dolayi fazla giremiyorum. Ama girdigim zamanlarda masallah cok yogun lasti sitemiz cok guzel bu fakat cogunlukta hep ayni konu uzeri de dogru yada yanlis bilgi paylasimlari oluyor, emin olun suanda en cok gundemde olan bir sitedeyiz bakin bazen iyi niyetli avukat arkadaslarda yardimci oluyor ard niyetlilerde saldirida bulunmuyor degil!! Lutfen dikkate almayin isleri bitti, bunlari dikkate almayalim. Turkiye gecmisten gelen ayiplari dan tek tek kurtuluyor suan belki azalma olacak ama taahut ayibi halen devam ediyor benim boyle sorunum da yok ama olan insanlari yalniz birakmayalim ev hacizi bitti!! Arti bu konu uzerinde yogunlasalim en buyuk avantajimiz bu site kullanmasini bilelim ayrica sayin sorgozada cok tesekkur ederim yeri geldi kizdik yeri geldi sevindik buyuk bir olgunlukla hepimizi idare etti iyi niyetini esirgemedi kimseden.

  • usta dedi ki:

   taahhüt derdi de inşallah yakın zamanda sona erer

   • Muzaffer dedi ki:

    Cok iyi bir yapilanma gerekiyor ses getirebilmek icin evinde cocugundan ayri kalan insalari yalniz birakmak bize yakismaz zaten kactiklari icin ellerinden bir sey gelmiyor mantikli bir yol cizelim ve elimizden geleni yapalim

 66. Tam olarak anlamadığım olay şuki bir çok kez yorumlanmış ancak net bir şey söylenmemiş , bu yasa yasadan sonraki açılan dosyalarımı yoksa yasadan sonra yapılacak hacizlerimi kapsıyor

  • sargoz dedi ki:

   🙂

  • Vatandaş dedi ki:

   Sayin ismail önceki dosya sonraki dosya diye bir kısım bulunmuyor.
   Önceki işlemler diye bir bölüm var. Önceki işlemler ise eğer haciz işlemi yapıldı ise yani gelip eşyaları yazdılar ise eski hükümlere göre eğer bu işlem yapılmadı ise yeni kanuna göre olacaktır.

  • bahattin dedi ki:

   Bakan haciz mağdurlarına müjde diyor hacizdden mağdur olacaklara değil… Bu açıklama sonrasında ben de yasadan sonra uygulanacak olan HACİZ işlemlerinde yeni yasanın geçerli olmasını umuyorum :)):)):))

  • Muzaffer dedi ki:

   Yasadan sonra yapilacak hacizleri kapsiyor

  • şükran dedi ki:

   ismail çelebi kardeşim dosyanızın ne zaman açıldığının önemi yok isterse 20 sene önce açılsın.
   önemli olan bu yeni yasa çıkmadan önce evinize icra memuru ve avukat gelipte eşyalarınızı yazdımı eğer yazdı ise onları istedikleri an gelip alabilirler çünkü artık o malın mülkiyeti size ait değil sadece size emanet bırakılmış .
   dosyanız hangi tarihte açılmış olursa olsun eğer yeni yasa çıkıncaya kadar icra memuru ve avukat evinize gelmemiş herhangi bir işlem yapılmamışsa bu saatten sonra evinizden eşya kaldıramayacak.kullanımda olan eşyaların kaldırılması yasak
   evinize geldiklerini farzedelim.evinizde size ait para.altın,gümüş.değerli süs eşyası değerli kağıt var ise birde aynı amaca hizmet eden 2 eşyanız var ise örneğin 2 tv var bunlardan birini bırakacak diğerini alabilir
   diyelimki borç sizin eşinizin çantasında para var veya eşinizin üzernde ziynet eşyası var onlar eşinize ait talep edemezler bunada dikkat edin eşinizin üzerinden alamazlar buna dikkat edin.

 67. sargoz dedi ki:

  Avukatlar savunmanın sembolüdür aslında. Zordakinin, sıkıntınya düşmüşün dostudur onlar. Başımız ne zaman derde girse avukat ararız kendimize. Hak ararız onlarla, zalime kötüye karşı savaşırız…

  Yerigelir ipten alırlar yeri gelir evdeki çocuklarıza kavuştururlar bizi. Bazen dost bazen doktor olurlar, moral verirler , bazen kızar azarlarlar. Onlar bu kutsal mesleği icra ederler…Çünkü adaletin keskin kılıcı altında savunma hakkı kutsaldır. Mesleğini namusuyla , şerefiyle, ilkeleriyle icra eden tüm değerli hukukçulara saygımız sonsuzdur.

  Ancak son dönemde Türkiyede yozlaşan finans sistemi farklı bir avukat yapısını; insani ve mesleki tüm değerlerden uzak paranın esiri olmuş ayrı bir hukukçu türevini yarattı ülkemizde. Sinkaflı kelimelkerle, bağırarak, tehdit ederek, her türlü hukuksuzluğu kullanıp devletin atıl kalmış ve amacını kaybetmiş eski kanunlarını arkasına alarak modern tefeciliğin tahsildarı oldular. Dara düşmüşü karısı, çocuğu,komşusu önünde rezil ederek; bir ailenin en mahrem en özel yaşam alanına hamallarla birlikte ayakkabı bile çıkarmadan girerek, evin kadının iç çamaşırları içinde sıkılmadan altın arayarak meslek icra ettiler, etmeye devam ediyorlar.

  “parayı öde yoksa evine geliyorum, dağıtacağım oraları” cümlesi ne anlama gelir ; değerli ceza hukukçularımiz cevabı iyi bilirler. Ama bu güne kadar mağdur şikayetler karşısında yaptırım ne oranda uygulanmıştır , savcılık hangi şikayeti dikkate alıp dava açmıştır? Baro hangi üyesini bu sebeple meslekten atmıştır?

  Bu sitede savaşımız bunlarladır işte…Bu kutsal mesleği bu hale getirenlerledir. 3 Yargı Paketi aslında herkezi uyandıracak, insanı insan olmaya davet edecek birçok yeni hüküm içermektedir. Cezaevlerinden şu ana kadar 3200 tahliye oldu, birçok hükümlü açık cezaevine geçiriliyor, tutuklu vekillerimizde inşallah çıkacak pek yakında. En üst düzeyde görev yapmış, vatan toprağı korumuş onurlu askerlerimizde pek yakında tutuksuz yargılanacak , kendilerini özgürce savunabileceklerdir. Umudumuz, temennimiz bu yöndedir. 3. yargı paketi aslında kanayan yaralara bir pansuman, toplumsal bir uzlaşma paketidir.

  Yasa ile artık kadın ve çocuklarımız evlerinde huzurlu bir şekilde oturabilecektir. Borçlu olmak suç değildir, hayatın sonu hiç değildir. Başımız diktir, Allahtan başka hiçkimseden korkumuz yoktur bizim.

  Tüm bu gelişmelerden sebep bazı avukat kardeşlerimizde kendi öz değerlendirmelerini yapacak ve tekrar hak- hukuk yolunda yürümeye başlayacaktır. Hukuk herkeze herzaman lazımdır. Ben bunada inanıyorum.

  Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın.

  • Seyfi dedi ki:

   sargoz teşekkürler.. Duygularımızı ve düşüncelerimizi çok güzel dile getirmişsiniz..

  • umut dedi ki:

   sayin Sargoz,
   Görüşünüze katiliyorum.cok dogru bir tesbit yapmisiniz.Bizlerinde,bu sitedeki arkadaslarinda savasi yetkilerini yanlisyere,insanligi yok etmeye yönelik,haczi kendine sektör haline getiren,ailelerin yikilmasina sebep olan Avukatlara karsidir.
   malesef beş parmagin beşide bir degil.

  • Vatandaş dedi ki:

   Teşekkürler Sargoz güzel açıklama olmuş.

 68. Vatandaş dedi ki:

  Sayın Umut belki haklısınız ancak sıradan denilen şahıs bence o kadar iyi dilekleri haketmiyor. Çünkü siteye girer girmez normal bir soru değil borçluları mağdur etmek amaçlı yorumlar yaparak daldı.

  Benim bunlara yanıt vermem bunları ikna etmek amaçlı değil ikna olup olmamalarıda umrumda değil sonuçta yasa ne ise o uygulanacak istedikleri kadar konuşsunlar, ama benim yanıt vermemin nedeni bu konuları belki bizim kadar konuşmayan vatandaşlarımız var buraya girdiklerinde bu şahısların mesajlarını okuyarak karamsarlığa kapılmamaları için.

  Avukatlar dolaylı yada dolaysız bir bakıma hukukuda temsil etmektedirler ancak gördüğümüz bazı avukatlar hukuku doğru yorumlamak yerine eğer kendi çıkarları söz konusu ise yalan yanlış yorumlayarak vatandaşların umutsuzluğa kapılmalarına sebep oluyorlar ki en büyük örneği bizlerin üye olmasına bile izin vermeyen malum hukuk sitesi normalde hukuku doğru açıklaması lazım iken herkezin okuduğu sayfalar olmasına rağmen yalan yanlış kendi içlerinde yorumları ile insanları yanlış yönlendirdikleri gibi ayrıca umutsuzluğa da kapılmalarına sebep oluyor aslında kamuya açık bir şekilde bunları yapmalarının suç olduğunu bile düşünüyorum.

  Dünkü olaya gelince benim bahsettiğim 3.cü kişilere ait mallar için çıkarılan yasa. Bu mallar 3.cü kişi kabul ederse alacaklı 7 gün içinde dava açarak bunu ispat etmesi gerekiyor. Yani orada ben bir işyerinden veya borca yada faize itirazdan bahsetmedim. Eve geldiklerinde 3.cü kişiye ait olan malları alamayayacaklarına dair net olarak yazan kanunu belirttim.

  • usta dedi ki:

   sayın vatandaş icra avukatları çok büyük bir gol yedi şimdi yaptıkları çocuklar gibi şunu takmam bunu bunu tanımam diyerek çok büyük olduklarını sanıyorlar ama onların işi artık bitti bundan sonra milletin cebinden şantaj ve tehditle aldıkları paralar olmadan nasıl yaşayacağız diye kara kara düşünüyorlar artık saltanat bitti koca çınar bile devrilirken çok gürültü ve ses yapar bunlarınkide aynı çok biliyorlarsa gitsinler bir borçlunun evinden lüzumlu bir eşya kaldırsınlarda görelim avukat bak git bu laf onlara çok güzel uyuyor :)))

  • umut dedi ki:

   Sayin Vatandaş,
   Buradaki yorumlarinizi okuyorum ve nekadarinsanlara yardimci olmak istediginizi görüyorum.
   bu siteye insanlarin kafasini karistirmak,moralini bozmak icin arda sirada bazilari katiliyor.bilgilerimizle bunlar yanlis oldugunu aktarmaya calisiyooruz.
   Eger bizimle ayni düsünüyorlaesa bizimle paylasmaya devam ediyorlar,yok aksini dusunuyorlarsa siteden cekip gidiyorlar.

 69. yelda dedi ki:

  Demet hanim bana haberle ilgili bir soru yoneltmissiniz aynen dogrudur.

 70. yelda dedi ki:

  Arkadaslar rahat olun suan avukat abimin yanindayim ve kendisi icra dosyalarina bakiyor. Bu yasanin boyle olmasi cok iyi oldugunu dile getiriyor sizlerle sicagi sicagina paylasmak istedim. Ve bizim sitede savunduklarimizin dogru oldugunu soyluyor.

 71. Umut dedi ki:

  Sayın Avukat Ulaş Öztürk’ün bir açıklamasını paylaşmak isterim.

  Avukat Ulaş Öztürk bu konu ile ilgili bir noktaya dikkat çekiyor.

  Öztürk, “Bu artık eve hacze gelinemeyecek gibi yansıtıldı, ama böyle bir yasak yok. Eve hacze gidilebilecek. Ancak eve gidildiğinde artık haczedilebilecek mallar sınırlandığı ve kısıtlandığı için sadece onlar haczedilecek. Bunları da söyleyeyim buradan, para, kıymetli evrak, madeni süs eşyası, değerli taşlar. Bunların dışındakiler haczedilemeyecek.” dedi.

  (alıntıdır)

 72. Umut dedi ki:

  Unutmayın “adli ve idari makamlarca” işlem uygulanır. Her alacaklı avukatını yanına alarak hiçbir borçlunun malına haciz işlemi uygulayamaz.
  borçlu olan vatandaşların kapılarına gelen herkesi icra memuru olarak görmemeleri gerekmektedir. Kendisini avukat olarak tanıtan kişi kimliğini ibraz etse de yanındaki kişi icra memuru olmayabilir. Ya yanındaki kâtibidir, ya şirkette çalışan bir elemandır veya arkadaşıdır. İcra memurları Adalet bakanlığında çalışan ve kimlikleri bulunan resmi görevlilerdir. Kendisini icara memuru olarak tanıtan kişilere kimlik sorulmalıdır. Gerekirse sicil numaraları ve isimleri kayıt edilmelidir. Ve şu asla unutulmaması gerekir ki haciz ihbarnamesi ( ödeme emri) tebliği yapılmadan haciz işlemi ( ihtiyati haciz hariç ) yapılamaz.
  Evinize elinde pembe dosya ile gelen herkesi kabul etmeyin. Önce kapıda kim olduklarını ve nereden niçin geldiklerini sorgulayınız. Kimliklerini isteyiniz ve kontrol ediniz. Eğer borcunuzdan dolayı ve icra dairesinden geldiklerine inanırsanız kapıyı açarak görevlerini yapmalarını sağlamak zorundasınız. Gelenler gerçek memur ise ve kapıyı açmazsanız polis ve çilingir vasıtasıyla içeriye girme hakkına YASAL olarak sahiptir. Aksi durumda sahte evraklarla canınıza da kastedebilirler veya göz göre göre siz başındayken dahi eşyalarınız çalınabilir… Ayrıca,bazı uyanık hırsızlarda borçlu olduklarını tespit ettikleri kişilerin bilhassa minibüslerle kapılarına gelmekte, kendilerine icra memuru süsü vererek haciz yapacakalrını söylemektedirler. Yükse hafif pahada ağır eşyaları bulduklarında ise ele geçirdikleri mallarla kayıplara karışmaktadırlar.
  Uzatılan her belgeyi imzalamak zorunda olmadığınızı ve içeriğini tam olarak bilmeden imzaladığınız kimi belgelerin ileride sizin için sorun teşkil edebileceğini unutmayın.
  Ayrıca İCRA ve İFLAS KANUNU’nun III- TATİLLER VE TALİKLER bölümünün BÜTÜN BORÇLULAR HAKKINDA başlığı altında kanun koyucunun “MADDE 51 – (Değişik: 538 – 18.2.1965 / m24) Güneşin batmasından bir saat sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye kadarki devrede (Gece vakti) ve tatil günlerinde takip muameleleri yapılamaz. Ancak, gece iş görülen yerlerde gece vakti hasılât haczi mümkündür. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabileceği gibi muhafaza tedbirleri de alınabilir. Borçlunun mal kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti dahi haciz yapılması caizdir

 73. demet dedi ki:

  Bu sitede yazılan yorumlar küfür ve hakaret içermedikçe silinmiyor, içerenlerde de düzeltme yapılıyor. Özgür tartışma platformu burada! 😉

 74. kaya dedi ki:

  Gunaydin arkadaslar epey arastirdim ama bulamadim.Belki bilgisi olanlar vardir; Bu banka kredi borclari icin bir borc limit SINIRI Var mi? Yani su kadar borc olursa AF yok sukadar olursa var hesabi…

  • (mustafa) dedi ki:

   taasarıda ben de okumuştum belli rakam üstü için icra dosyası açılacağını fakat resmi gazetede böyle bir şey yok.

  • yelda dedi ki:

   Borc miktari ne olursa olsun af falan yok. Daha once gazetede yayinlanmisti dediginiz ancak komisyon gorusmelerinde bu konum iptal oldu.

 75. Umut dedi ki:

  Sayın Sıradan(Mustafa) bey, Sayın Avukat Ahmet bey , Av.Bülent bey,

  Dikkatimi çekti,sitede yorum yaparken isimlerinizin başına Av. Koyarak yada Avukat oldugunuzu bildirerek yorum yazıyorsunuz.Sanırım buradakiler böyle yazarsak bizden korkar diye düşünüyorsunuz.Yanılıyor olabilirim.Belkide konulara hakim oldugunuz için daha doğru bilgi verebileceğinizi düşündünüz.o niyetle yazdınız. Yalnız,Katiller sizden korkmaz,saygı duymaz,hırsızlar sizden korkmaz,saygı duymaz.Yasadışı satış yapanlar sizden korkmaz,saygı duymaz.zaten yasaları çiynemişler.Bunlarla mücedele eden çok saygılı Avukat arkadaşlar bulunmaktadır.Sizler (yukarıdakı isimler) sadece size saygı duyan borçluların korktuğunu düşünürsünüz.Dikkat edin korku değil SAYGI.Aynı saygıyıda sizden beklerler.Görüyorumki Sizler (yorum yapanlar) yorumlarınızla herkezden önce sizler saygısızlık etmissiniz.
  Sayın Ahmet Beyin yorumu; “Lüzumlu eşya olduğunu düşünmediğim şeyi kaldırırım ben . Bana göre bulaşık makinesi lüzumu eşya değil mesela Yada tv. yasa yoruma acik. cbaşsavcısı na sikayet bilmem ne . Bunlar çözüm değil savcılığı da ilgilendirmeZ cunku konusu suc değil. Takipsizlik kararı verilir zaten bunu en iyi de bir avukat bilir ve sırf bu yüzden ısını yapmaktan vazgeçmez.” Bu yorumunuzla bile insanları yanlış yönlendiriyorsunuz.Kanunlar sizegöre değil,siz karar veremzsınız. Ayrıca “Ya allahaskina ne olacak asacak mı bakan Avukati bulaşık makinesinin Lüzumlu eşya olduğunu düşünmedi yasayı öyle yorumladı diye:)” yorumunuzlada Kanun yapıcılarla dalga geçtiğiniz apaçık ortada.
  Sayın Sıradan (Mustafa) Bey,Bir bilirkişi ve kanunları temsil eden birisi olarak buradakı arkadaşlara daha saygılı davranmanızı beklerdim.Yorumunuz aynen şöyle “pek lüzumlu çok lüzumlu olandır. lüzumlu olan daha az lüzumlu olandır. ortaokula geri dön ve edebiyat hocandan ders al vatandaş.. okuduysan tabi” Buradakiler insan.Herkez gibi saygı onlarında hakkı.

  Ayrıca, Çamaşır makınası gerekli değilse,neden evinizde mevcut.Siz çamaşırlarınızı elinizde yıksanıza,Madem fırın gereksiz,Siz yemeklerinizi yazın asfaltta pişirirsiniz.(Kışı bilemem).Artık bu ve buna benzer eşyalar her evde olması gerek eşyalardır.Hangi çağda yaşamaktayız.Lütfen.

  Ayrıca Kanunun o maddesı şöyle şu maddesi böyle diye kafa karıştırmaya gerekyok.Yenı yasa gayet açık.Ev eşyası hazcı kalktı ( aynı amaçla kullanılan eşyadan ıkıtane ise biri bırakılır).Sayın Başbakanamız,sayın Bakanımız ve TBMM bulunan değerli millet vekillerimiz,Evlerdeki bu eşya kaldırmanın çağdışı olduğunu,şuanda kullanılan eşyaların her evde kullanıldığını ve bu ev haczinin borçluya değil aile içersinde yaşayan eş ve çocuklara büyük zararlar verdiğini belirterek böyle bir yasa ile gündeme geldiler.

  Aslında sizlerde belki faydalı bir şeyler paylaşmak istediniz.Fakat sonuçda böyle bir izlenim oluşmamış olabilir.

  Teşekkürler

  • yelda dedi ki:

   Kendisi avukat olmadigini belirtti asagida. Kendini bilmezin biri.. Hukuk fakulteai gozunde kalmis sanirim burda egosunu tatmin ediyor iste…

   • Umut dedi ki:

    Yelda Hanım,
    Yukarıdada belirttiğim gibi,görevini yapan avukat arkadaşlara saygı duymaktayız.Sözümüz onların kimliğine bürenenler ve yanlış ve menfati dogrultusunda görev yapanlara.

    • yelda dedi ki:

     Aynen umut bey.. sozlerinize katiliyorum

    • ayşe dedi ki:

     sevgili yelda(şimdi bu mustafa hangi ?mustafa anlamadım ben)

     • yelda dedi ki:

      Once siradan diye girdi daha onca avukat olarak girdi simdi siradan mistafa olarak giriyor yani ne oldugu belirsiz arkadasin siradan iste:)

      • (mustafa) dedi ki:

       Sadece görüşlerinizi öğrenmek istedim ve girdim avukat değilim fakat hukuk fakultesi mezunuyum. avukat ahmet bey vs. gelse onların da zıt görüşlerini onlara savunurum. sizin tersine gidenler sıradanlaşıyor haklısınız. yeterlidir umarım yelda hanım. sağlıcakla..

       • umut dedi ki:

        sayin Mustafa,
        Insallah iyibir avukat olursunuz.meslegini laiki ile yapan,durust,saygili,kanunlarin yaninda olan Avukatlarla tanismani ve onlari kendine örnek almani temenni ederim.
        yada savci,hakim olmak isteye bilirsin.
        Karsindakiler,herne olursa olsun insan.
        Bazen cok okuyan degil,cok yasayan bilir.

       • şükran dedi ki:

        sizi tenzih ederim bende hukuk fakültesi öğrencisiyim… bir mustafa arkadaş daha girdi hatta nick i sıradan mustafaydı. burda herkese abuk sabuk yorum yazdı zaten okumuşsunuzdur.. lütfen yanlış anlamayın sizi kırdıysam özür dilerim

        • şükran dedi ki:

         bu arada yelda ben annemin nickinden yazmışım farkında olmadan:))):)

        • dahi anlamındaki de ayrı yazılır dedi ki:

         bende değil, ben de. size hukuk fakültesinde türkçe dilbilgisi öğretmiyorlar sanırım. dahi anlamındaki de yi ayrı yazamayanların burda yorum yazmaya hakkı olmaması lazım. gerçi sargoz da türkçe yönünden fakir bir zat. başta sargoz olmak üzere hepiniz türkçeyi katlediyorsunuz. ev haczine karşı olmama rağmen siz türkçe fakirleriyle aynı fikirleri paylaşmaktan utanç duyuyorum.

         • yelda dedi ki:

          Sen hakikaten git de bir akil testindengec bence.. Ayrica ben sayisal mezunuyum kusura bakma turkceden biraz uzak kaldim malum en agir bolumdur egitimin. Ayrica bu benm 3 universitem akilsiz herif git kendine baska adam bul laf soylicek ezicem seni yoksa daha fazla. Zaten eziksin de iste satasicak yer ariyorsun. Ama dikkat et fazla sinirlari zorlama. Buradaki insanlar heleku sargoza yazdigin o uslup sana cok agir donecektir. Bence sen yavastan yaylan. Hadi uza bakayim… Senin gibi kendini bilmez daha bir sayfada neyi konusacagini neyi tartisacagini insanlarin dertleri basindanasmis onlara nasil yardimci olacagini dusunmeyen sen! DEFOL GİT millete zorla kufrettirme kendine..

          • dahi anlamındaki de ayrı yazılır dedi ki:

           vah vah sana çok yazık! 3 üniversite ama türkçe sıfır. türkçe yazıyorsan kurallara uyacaksın. nasıl ki ingilizce yazarken kurallara uyuluyorsa, örneğin “book” yerine “buk” yazmıyorsak, türkçedeki kelimeleri de düzgün yazacağız. 22 yıllık eğitimci olduğunu iddia eden biri “herkez” yazıyorsa durum çok vahim demektir.

         • yelda dedi ki:

          Ah atlamisinhukuk fakultesinde edebiyat goruluyor bilmiyorum sen ne gordun ama dilbilgisi cok cok az. Ayrica sanane benim Turkcemden onun turkcesinden bunun turkcesinden. Tut ki ben yabanci uyrukluyum napacan?Orta zekali ki orta oldugundan bile supheliyim hatta hic yok da. İnsan olmayi ne zaman ogrenirsen o zaman cik halkin icine yoksa yazik annene…Anladin sen…. Haaaa benim canim illa annemin kulaklarini cinlatmak diyorsan buyur… Biraz daha salsir millete… Cok yormana gerek yok zaten kendini herkesin cani burnunda….. Yiyeceginbeddualarida yan cebine koyarsin artik bunlarda promosyon diye…

         • şükran dedi ki:

          kendini dahi zanneden herkezden üstün gören fütursuz söz sarfeden,kendi kimliğini ne olduğunu bilmeyen daha sana ne söylenirki
          kardeşim bizim okul çağımız çoktan geldide geeçti ne okuduysak okuduk bize dil anlatım dersinden notmu vereceksin sınıftamı bırakacaksın takıntın ne biz burda kendi dertlerimiz sorunlarımızı dilimiz döndüğünce aklımız erdiğince anlatıyoruz seni bu denli rahatsız eden ne biz burda türkçe dersiişlemiyoruz belkide aramızda konumundan hayat şartlarından fazla okuyamamış okulu yarıda bırakmış kardeşlerimiz bile bulunabilir.bence terbiye sınırlarını aşma burda seni eğitim ve bilgi yönünden cebinden çıkartabilecek çok değerli insanlar var biraz saygı ve hürmete davet ederim seni.22yıllık eğitimciyim aynı fikirleri paylaşmaktan biz utanç duymuyoruz ayrıca hayatta utanç duyulacak daha farklı şeyler var.utanç duyuyorum diyerek burdaki tüm insanlara açıkça alenen bilinçli kasıtlı hakaret ediyorsun seviyeni aşma terbiyeli ol dahi çocuk

          • dahi anlamındaki de ayrı yazılır dedi ki:

           sen mi 22 yıllık eğitimcisin? senin eğittiğin insanlara yazık. herkez değil, herkes. bu türkçeyle mi insanları eğitiyorsun sen çok yazık sana. bari eğitimciyim demeseydin iyice rezil ettin kendini.

       • yelda dedi ki:

        Ben iyice karistirdim sanirim siz siradan mustafamisiniz? Eger oyleyse tum iyi sozlerimi geri alicam

      • Anonim dedi ki:

       YOK DEMİŞTE ALTTAKİ YORUMLARDA KOCANIN BORCU YÜZÜNDEN EV HANIMI ANNELERİN YEMEĞİ NEDEN EKŞİSİN DİE , SONRADAN FİKİR DEĞİŞTİREN MUSTAFA ,KAFASINA SAKSI DÜŞÜP DOĞRU YOLU BULAN MUSTAFA EN SONDA MAĞDURUN SESİ MUSTAFA OLACAK BAK TAKİPTEYİM BEN BUNU 🙂 ŞAŞIRDIĞIMDAN SORDUM ÖLE Bİ YORUM YAPMIŞTA BAKARSIN SENDE

       • (mustafa) dedi ki:

        anonim burası özgür paylaşım yeri ise her görüşü savunabilirim burada 🙂

        • okan dedi ki:

         BURASI NORMAL İNSANLARA ÖZGÜR SANA DEĞİL GELİP BENDEN İZİN BELGESİ ALMAN LAZIM GELİRKEN YANINDA GETİRECEKLERİ BİLİYORMUSUN EN BAŞTA 3 YAGI PAKETİ YANLIZ GETİRMEDEN ÖNCE BİR OKU DA BELKİ BİRŞEYLER ÖĞRENİRSİN BAK BU SÖYLEDİKLERİMİ OKULDA SÖYLEMEZLER BU KIYAMIDA UNUTMA SONRA DOĞRU PARKA KUMDA OYNAMAYA GİT HADİ BUGÜN SANA İZİN BENDEN İYİ DEĞERLENDİR BİDAHA BÖYLE KIYAK YAPMAM İŞTE ADIN NE HALTSA

  • (mustafa) dedi ki:

   haklısınız umut bey üslübum ağır olmuş evdeki her eşya lüzumludur. sadece lüzumlu olarak nasıl değerlendirildiğini sordum ve sert cevaplar aldım sert çıktım biraz o kadar.. kimseyi rencide etmek, yermek gibi bir amacım yoktu. sadece eski yürütmelikte olan kanun maddesinde “evdeki pek lüzumlu eşya haczedilmez nitelikte olduğunu fakat yargıtay içtihatlarının evdeki bazı eşyaları lüzumlu görmediğini , haciz ve muhafaza altına altına alınmasında sorun teşkil etmediğini belirtmek istedim. ama ” aynı amaçla kullanılan malların birden fazlası olması durumunda bunlardan biri ” denmesi konuya açıklık getiriyor zaten.. bu mallar haczedilmez nitelikle. kocasının borcu yüzünden buzdolabı alınan ve yemekleri ekşiyen anne ‘ nin bu işte hiç bir suçu yok.. saygılarımla.

   • Umut dedi ki:

    Anlayışınız için teşekkürler (Mustafa) bey.

    Sayın Avukat Ulaş Öztürk’ün bir yazısını okudum paylaşmak isterim.

    Avukat Ulaş Öztürk bu konu ile ilgili bir noktaya dikkat çekiyor.

    Öztürk, “Bu artık eve hacze gelinemeyecek gibi yansıtıldı, ama böyle bir yasak yok. Eve hacze gidilebilecek. Ancak eve gidildiğinde artık haczedilebilecek mallar sınırlandığı ve kısıtlandığı için sadece onlar haczedilecek. Bunları da söyleyeyim buradan, para, kıymetli evrak, madeni süs eşyası, değerli taşlar. Bunların dışındakiler haczedilemeyecek.” dedi.
    (alıntıdır)

   • şükran dedi ki:

    mustafa kardeş
    senin ne yapmak istediğin belli değil amacın ne tutarsızsın bir dediğin birdeğini tutmuyor cümlelerinin başındaki ifadelerin sonuna doğru fark atıyor yada aklından geçenleri doğru ifade edemiyorsun yani bi garip anlaşılmaz ya arkadaşım bu yasayı yapan bir çok akıl üreten beyin var en güzel şekilde yapıp yasalaştırdılar.bu saatten sonra lüzumlu lüzumsuz pek,iyi,orta işaret zamirlerinimi konuşacağız.benden sana bir abla tavsiyesi otur şöyle bir düşün ben ne yapmaktayım ne yapıyorum ne yapacağım.eğer insanlara iyilik güzellik doğruluk dürüstlük yönünde bir katkı değer üretme yönünde bir katkın olmayacaksa yaptıklarının bir anlamı yok.bu sıkıntılı dertli insanlarla dalga geçerek,kafa bularak,alay ederek karşına alarak ne yapmaya çalışıyorsun ki yaptığının anlamı yok sadece söz sarfediyorsun havaya zaman kaybediyorsun bu kadar boş vaktemi sahipsin daha işe yarar şeylerle uğraş anlamsız şeylerle değil eğer burdaki ortamı nabzı ölçmeye mi çalıştın biraz öyle gibi bak burda hayatın tecrübeleri akıllar düşünceler konuşur lak lak olsun diye kimse konuşmaz herkezin zamanı değerli sende zamanını daha iyi şeyler için kullan zamanın geriye telafisi yok.bunlar sana sadece bir büyük tavsiyesi ister tutu ister tutma tercih senin.

   • armoni dedi ki:

    OLUM BAK GİT MUSTFA, KENDİNE BAŞKA BİR KAPI BUL,İCRADAN SİZİN VE SENİN GİBİLERE EKMEK YOK ARTIK,HA AKLIMDAYKEN SÖYLEYEYİM ASLINDA GÜZEL BİR MESLEK VAR,AŞÇILIĞA BAŞLAYIN,GERÇEKTEN İYİ BİR AŞÇI 10 BİN TL ALIYOR…

 76. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Sevgili Dostlar.
  Dün akşam sanırım kendini avukat sanan bie zat ile biraz fikir teatileri yapmışsınız ama gerek yok.İcra avukatları ve çalışanları dışarıda zaten kendilerine meslekleri sorulunca başka bir meslekte gösterirler.Yani nasıl kötü bir iş yaptıklarının farkındalar.Açıkca söyleyenler ise bu pis işlere ve halkı mağdur etmemeye çalışanlarıdır.Hiçbir avukat ve yamakları hukukun temsilcisi değildir.Ben akşam burada değildim ama sanırım vereceğim haber tartışmalarınıza cuk oturmaktadır.
  Dün 2 hakim ile sohbetim oldu.Bir tanesi icra hakimi idi.Çok kısa söylüyorum.Aynen söylediği gibi.Normal bir ev ise ve kanuna uygun olarak kullanılan eşyalardan birer tane var ise kesinlikle haciz yapılamaz.Zaten avukatların yetkisinde değildir.Görevli icra memurları içeriye tek olarak alınma yetkisi vatandaşdadır.Normal ev hacizi bitmiştir.Sanırım sene sonuna bireysel iflas da çıkacaktır dedi.
  İşte kullanılan kelimeler budur ve pek lüzumlu lafını zaten ağızına bile almamıştır.Sadece sizleri bilgilendirmek için yazma ihtiyacı hissettim. Bu siteye giren avukatlara veya yamaklarına sakın pirim vermeyin ve tartışmanında bir anlamı yok.Yasa açık ve sarihtir.Diğer hakim dostum da teyid etmiştir ve bu iş burada kapanmıştır.Sanırım çevrenizdende artık haciz haberleri almamaktasınız.
  Şayet kanuna karşı gelerek haciz ifa ederlerse ve anlatılan eşyalara haciz yazarlarsa derhal savcılıklara başvurulması ve hatta muhafaza ederlerse hırsızlık suçundan bile hem avukata ve hemde icra memuruna dava açılır ve sicillerine işlenir belkide meslekleri sona erer dedi ama bunu zaten hiçbiri bu saatden sonra yapmazlar diye söyledikten sonra sohbeti başka yönlere kaydırdık.
  Herkesin bilgilerine sunarım.

  • bir bilen dedi ki:

   sn celal by bizde girmeyelim artık bu siteye sonuçta 30 senemizi bu insanların bize koydurmuş olduğu damgayı silmekle geçiren biri olarak …saygılar

   • FARKETMEZ. dedi ki:

    Sn. Bir bilen, sizleri tenzih eder, teşekkürü her zaman borç biliriz.
    Siz ve sizin gibi arkadaşlarımız bizlere gerekli, İYİLER MÜCADELEYİ BIRAKIRSA, KÖTÜLER KAZANIR.

    • bir bilen dedi ki:

     sn farketmez ben sn sargoz by in yanında her zaman olacagım btn mücadelesin de yanlız bende burda avukat kimliğimle degil bir vatandaş ve bir baba kimliğimle yorumlar yapmak istiyorum yeri geldiğinde de bazı cevaplar ve bilgimiz dogrultusunda bazı aydınlatmalar da elbet yaparız vaktimiz oldukça

     • şükran dedi ki:

      sayın bir bilen kardeşimiz
      bizlerin sizin gibi mesleğini doğru dürüst icra eden mesleğin eti kurallarını gözeten insani değerlere önem veren insanlara ihtiyacımız var.
      bizleri değerli yorum ve bilgilerinizden mahrum bırakmayın lütfen 30 yıldır bahsettiğiniz o tür insanların mesleğinize verdiği zararlardan rahatsız olduğunuzu belirtiyorsunuz
      her mesleği iyi veya kötü icra eden insanlar heryerde var sayın bir bilen bu sizi üzmesin
      sitemize değerli katkı vermenizden ve hakkın tesisi yönünde durmanızdan dolayı teşekkür ederim.burda devam edin lütfen.

   • demet dedi ki:

    Sn birbilen, bece siz burada yazılanları hedefini bilecek olgunlukta ve anlayışta bir insansınız, saygılar:)

   • yelda dedi ki:

    Sayin bir bilen ve celal bey sizleri tenzih ederiz.. Ayrica cok tesekur ederiz. Bu tur kendini bilmez insanlarla asla ayni kefeye koyamayiz… Lutfen yanlis anlasilma olmasin sizleri kirmak ve uzmek istemeyiz… Sizler gibi meslegini dogru yonde kullanan insanlara sonsuz saygimiz vardir…

  • Umut dedi ki:

   Sayın Birbilen ve Sayın Celal Bey,

   Bazen okumak,eğitim almak o işi çok bilmek anlamında değildir.Bunu hayatta yaşayarak ögrenmek,bilgilenmek,başarmak ve bu bilgileri ihtayacı olanlarla paylaşmak anlamındadır.Sizler gibi insamların herzaman heryerde bulunması bizlere onur veriri.
   saygılar

  • Anonim dedi ki:

   Sn Celal bey çıkan kanun maliye borçlarını kapsamaktamıdır bilginiz varsa paylaşırsanız seviniriz

 77. Sargoz dedi ki:

  Ortacag zihniyeti ile burada cahilce yazan pek siradan avukat (?) arkadas:

  Burda, sikintida olan insanlarla sen Televizyonun lüzumunumu tartisiyorsun ? Bu isin bu saatten sonra luzumumu kalmis? Farzet Olablir yada olmayabilr, ama bu mudur senin hukukcu kimliginin esasi? Sen esya lüzumununmu egitiminimi aldin hukuk fakültesinde ? Peki kanun sence luzum ariyormu gercekten? Okudugunu anlarmisin sen ?

  Sokakta ben icra avukatiyim demeye utanirsiniz ama gelip buraya sahte nicklerle yazmaya utanmazsiniz !

  Hadi ordan avukat musfettesi seni, git adam gibi meslegini icra et, millete saygin yok bari kendine biraz saygin olsun, insan ol önce.

  • mua dedi ki:

   🙂

   ağzına sağlık…

  • yelda dedi ki:

   Agziniza saglik…

  • bir bilen dedi ki:

   İİK. mad. 44’deki koşullara uyulmadan yapılan işyeri devirleri, alacaklılara karşı geçerli olmaz.

   Uygulamada, alacaklılarından mal kaçırmak isteyen kötü niyetli borçlular hemen vergi dairesine dilekçe vererek «işyerini (içindekilerle birlikte) üçüncü kişi Ü’ye devrettiklerini» bildirmekte, işyerini devralan -çok kez borçlunun arkadaşı, yakını olan- üçüncü kişi de, vergi dairesine dilekçe vererek, «işyerini devraldığını» bildirmektedir. Bu devirden sonra, devredenin borcundan dolayı hacze gelen alacaklılar bu sürpriz devirle karşılaşmaktadırlar. Borçlunun, işyerini devretmek istemesi halinde yapması gereken işlemler İİK. mad. 44’de ayrıntılı biçimde düzenlenmiş olduğundan, bu maddedeki koşullara uymadan yapılan devirler borçlunun alacaklılarına karşı hüküm ifade etmez. Bu devre rağmen, devredenin (borçlunun) borcundan dolayı (eski) işyerinde haciz yapılması ve işyerini -İİK. mad. 44’deki koşullara uymadan- devralan üçüncü kişinin açtığı istihkak davasının reddedilmesi gerekir

  • FARKETMEZ. dedi ki:

   sıradan, sıradan … hukuk kasveti altında, edebiyat yapan, siyah-beyaz 37 ekran kafalı … arkadaşmısın, değilmisin… belli olmayan.

   Bulmuşsun madur fakat bir o kadar mağrur kanun nezdinde kendini savunmaya çalışan insanları,
   yazıyor, çiziyorsun. Bırak burada edebiyatı, alabiliyorsan; fiili olarak gelde televizyon al evlerden

   Bu sitedeki insanlar bilinçli yapmaz, bizlerde tasvip etmeyiz. fakat bir icra mahallinde evin 16 -17 yaşındaki çocuğu kafana 37 ekranı giydirir. Onun yerine sen izlersin dünyayı ekranın içinden. Sende suç duyurusunda bulunursun, 24 saat geçmeden çocuk evinde… Yine bu sitede bizler, bilgilerimizi paylaşarak, bunları da engellemek için, insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Haklarını hukuk nezdinde savunmalarını öneriyor ve savunuyoruz. o kadar okumuşsun yazık dünyaya biraz büyük ekrandan bak.
   Yakında senin gibiler komşularına avukat olduklarını söyleyemeyecekler..

   • Umut dedi ki:

    Hem alacaklıdan hem borçludan nekoparırım peşinde olan,insanların zaafından para kazanma amacı taşıyan,bunları sektöt halıne getırmıs ve bu yasayla tıcaretlerı sona erecek olan bu tür insanlara (yukarıda sözü geçen şahıs için) bir önerim var.Görevini gerçek anlamda uygulayan Avukatların yardımını isteyin.işde ozaman piyasadada yokolmazsınız.

  • önce insan olun dedi ki:

   biraz insanlara saygılı davran sargoz. kendi mantığınızca borçlu ve mağdur(!) olmanız herkese hakaret etme hakkı vermez size. biraz hoşgörülü olun. mustafa arkadaşımız sakin sakin görüşlerini beyan ediyor. kimseye de hakaret falan ettiği yok. ama siz maşallah cengaverce saldırıyorsunuz düşüncesini özgürce açıklayanlara. nesiniz siz ya?

 78. murat dedi ki:

  Bu “sıradan” denen sıradan zat için söylenecek tek söz var.
  Nasıl ki doğuştan kör bir insana bir rengi anlatmak imkansızsa bunun gibi cahil birine de laf anlatmak imkansızdır. Bu vatandaş avukatsa bundan sonra haciz için gittiği evlerde bol bol kol saati alıp çıkar, faiz olarak da yanında bir adet kol alır. Hadi ssana eyvallah sıradan. Bundan sonra gerektiği gibi senin yazdıklarına “seni adam yerine koymayacağım için” cevap bile yazmayacağım. Nasılsa böğürür böğürür gidersin. Sen yine ortada takılmaya devam et. Zaten adam olsan ortada değil taraf olursun ama senin mizacın ortada takılmaya müsait belli ki:))))

  • ayşe dedi ki:

   tabiki avukat dio ya satarız ederiz ben haciz koyarım ederim die böbürleniyo ya anlamadınızmı vatandaş çözmüş zaten isim değiştirip geliyo yenilen pehlivan güreşe doymazmış ne azim ya ,sargoz lütfen birkez daha yasaklarmısınız bayağıdan bayağı mustafayı ,tvnin lüzumluluğunu bilmeyen adamın burda ne işi var haaa yarın herkes led tv alsın namussuzuz ya d smart dj üyeliğide yapalım namuslu mustafayla izleyelim gelince tvden kasıt ne sanıyo acaba

 79. ayşe dedi ki:

  pardon bayağıdannnnnnnnnnnn bayağı mustafa ,borcu var die insanlar ölsün haber dinlemesin insanların çocukları askerde ,yakınları yolda ,belki tek iletişimleri bu adam çiftçi hava durumu dinlemesi lazım ağzını havayamı açsın sen demin vatandaşa demişin ya ortaokula dön die ,ya sana deilde senin dersine giren hocalara acıyorum ya bayadan bayağı mustafa

 80. ayşe dedi ki:

  sanırım bu sıradan mustafa derken arkadaşlar nicklerle dalga geçiyo , (şimdide benle geçer eminim ama daha yeni gördüm ) evet sıradan mustafa gerçekten yakında sıradannnnnnnnnnnnnnnn mustafaaaaaaaaaaa die bağarıcaklar sana yapacak iş kalmadığından adliye adliye gezi arzulacilik yapıcan o zaman sıra kavgası yapıcan ya çok saygıdeğer meslektaşlarınla sanasa sıradannnnnnnn mustafa dicekler !!!! nasıl bi zihniyetsinki anlmıyorum gelip burda dalga geçtiğini sanan zavallı ,derdinizi yanacak yeriniz yok tabi burda millete bulaş

 81. Vatandaş dedi ki:

  Arkadaşlar şu sıradan herife birşey yazmayın. Nick değiştirip değiştirip geliyor. Yasa çıktığı için boşta kaldı işte böyle vakit geçiriyor. Ne dediği önemli değil sonuçta yasanın ne dediği önemli konuşur konuşur gider sallamayın.

  • Vatandaş dedi ki:

   Ayrıca arkadaşlar artık 3. cü kişilere ait mallarda borçlu dava açmıyor alacaklı 7 gün içinde dava açıyor. Kaybederse de tazminatı bunlar yiyor o yüzden kafanıza takmayın.

   • sıradan :) ( mustafa ) dedi ki:

    3. kişilere ait mallar İİK 99 A göre hacizler zaten anayasa mahkemesinin Kararı ile İİK 88.maddenin ikinci fıkrasına 2003 yılında eklenen “…alacaklının muvafakatı ve…” ibaresinin Anayasa’nın 2,13,35. maddelerine aykırılığından bahisle verilmiş. (Ek cümle: 17/07/2003 – 4949 S.K./21. md.) Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedilince, alacaklının muvafakatı( yürütmeliği durdurulan ) ve üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır şeklinde zaten değişmişti. zaten üçüncü şahıs elindeki mallar haczedilince 3. kişinin yedinde bırakılıyordu. fakat bahsettiğim şey İİK 96 VE 97 . maddeler vatandaş. bunlarda borçlu dava açıyordu. halen öyle.

    • Vatandaş dedi ki:

     Yahu sen harbi geridesin. Senin bahsettiğin 3.cü kişi malları haczini anayasa mahkemesi 1-2 ay önce iptal etti. Yani eski kanuna göre 3.cü kişi malları artık haciz bile edilmiyordu. Şimdi yeni çıkan yasada ise 3.cü kişi malları haciz edilebilir ancak muhafaza altına alınamaz. Bu durumda alacaklı 7 gün içinde dava açabilir açmazsa 3.cü kişinin dediğini kabul eder.

     Allah aşkına senin ne eski kanundan ne yeni çıkan kanundan haberin var ne konuşuyorsun belli değil

    • Vatandaş dedi ki:

     MADDE 20- 2004 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     “MADDE 99- Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

     • ( mustafa ) dedi ki:

      21.01.2012 tarihinden beri İİK 99. Maddesi zaten yukarıdaki gibi vatandaş. İİK 96 VE 97 yi de oku oldu mu direk 99 A atlama 🙂 yargıtay içtihatlarına bak mesela..

      • Vatandaş dedi ki:

       Hangi yargıtay içtihatından bahsediyorsun sen yahu sana diyorum ki anayasa mahkemesi 2 ay önce 3.cü kişi mallarına yapılan haciz ile ilgili maddeleri iptal etti. Yani eskiden öyle bir kanun manun kalmamıştı. Senin bana verdiğin 99 A nın gerçeğini verdim. Daha 2 günlük kanuna ne yargıtay içtihatı arıyorsun

       • ( mustafa ) dedi ki:

        yav arkadaşım anayasa mahkemesi zaten İİK 99 Maddesindeki ( alacaklının muvafakatı ) terimini çıkarmıştı 21.01.2012 tarihinde ve yazdığın hale getirmişti. İİK 99 A göre zaten muhafaza yapılmıyordu müdürlükler tarafından. Alacaklının talebi reddeliyor ve 3. kişiye bırakılıyordu. yani 6 aydır bu , bu şekilde.

        Fakat İİK 96. 97. 97a bunları hiç duymadın mı vatandaş o kadar borcun var madem ? bi de bunlara bak bakalım.

        • Vatandaş dedi ki:

         Ev haczi sınırlandırılınca bakmama gerek kalmadı zaten birşey alamayacağınız hiç kalsın sen öğrenmene devam et sana lazım olur

        • Vatandaş dedi ki:

         Ayrıca bu madde yeterli. 3.cü kişi malları muhafaza edilemez. Açıkca yazıyor ve bizi ilgilendiren kısmıda budur. Bu sebeple ortalığı karıştırman bir fayda sağlamaz. Anayasa mahkemesi 3.cü kişi itirazları ve mağdurluklarından dolayı bu maddeyi iptal etmişti. Eğer bir işe yaramıyor olsaydı iptal ihtiyacıda olmazdı. Kısacası alacaklılar açacaktır ve sen öyle yaparsın bir eve gittiğinde luzumlu olmayan birşey eğer bulabilirsen 3cü kişiye ait birde yapta muhafaza görelim.

         MADDE 20- 2004 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

         “MADDE 99- Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

       • CONNECT dedi ki:

        yeni çıkan iik ile ilgili yargıtay içtihatları damı var ne zaman oldu bu iş ?

    • Gülden dedi ki:

     Sevgili arkadaşım Mustafa, gerçekten meslektaş mıyız bilemiyorum ama öyleysek sanıyorum henüz çok gençsiniz. Kabul eder misiniz bilemiyorum ancak size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kişi yaptığı hiç bir şeyi boşa yapmamalı. Vaktini boşuna harcamamalıdır. Yapılan herşey de iyi bir amaca hizmet etmelidir. O zaman kişi bir şey yapmış sayılır. Eğer amacınız buradaki insanlara yardım etmek, onların bilgi eksikliğini gidermekse (ki ben böyle olduğunu düşünüyorum) üslubunuz çok doğru olmadığı için yanlış anlaşılıyorsunuz. Ancak bu üslubu gençliğinize verebilirim. Yok amacınız bu değilse burada bulunmamalısınız. Ne sizin buradan alabileceğiniz bir şey var demektir, ne de buraya verebileceğiniz. O zaman da tüm yapılanlar boşunadır. Savaşmak iyi değildir kardeşim. Savaşta kazanan olmaz. Herkes kaybeder. Selamlar..Sevgiler..

    • bir bilen dedi ki:

     İSTİHKAK DAVALARINDA KANITLAR (KARİNELER)

     (İİK. mad. 97a)

     İstihkak davalarında (İİK. mad. 97) ispat yükü kendisine düşen taraf (üçüncü kişi) neyi, nasıl ispat edecektir?

     §A. İstihkak davasında, isbat yükü kendisine düşen taraf (üçüncü kişi) n e- y i isbat edecektir?

     Borçlunun elindeyken haczedilen mallar hakkında açılan istihkak davalarında, davacı «malı ne suretle iktisap ettiğini ve (hacizli) malın borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukukî ve fiili sebep ve olayları göstermek ve bunları isbat etmekle yükümlü»dür (mad. 97/a-II).(1) Burada üçüncü kişinin iki hususu kanıtlaması gerekmektedir:

     a) «Haczedilmiş olan malı ne suretle iktisap etmiş olduğunu» yani; hangi hukuki sebebe dayanarak mal üzerinde ileri sürdüğü hakkı kazanmış olduğunu, örneğin; malı kimden satın almış olduğunu, malın kim tarafından kendisine bağışlanmış olduğunu, malın kimden kendisine miras yolu ile geçmiş olduğunu vb. açıklayıp kanıtlaması gerekir.

     Doktrinde,(2) üçüncü kişinin malı hangi hukukî sebebe dayanarak iktisap ettiği hususu yanında ayrıca «bu hukukî sebebin tazammum ettiği (gerektirdiği) ivazları ne yolda iktisap ettiğini»de -yani; davacı üçüncü kişinin, kendisine ait olduğunu (kendisi tarafından satın alındığını) ileri sürdüğü «dava konusu şey ya da şeyleri satın alma gücüne sahip olduğunu»da- isbat etmesi gerektiği -kanımızca da isabetli olarak- ileri sürülmüştür

     al arkadaşım sana cevap bunları faturalarla noterden yapılmış kontratlarla sana bir ispat eder yamyamlık neymiş görürsün oraya cıkıp türkiyede ki avukatlar adına konuşma emi çömez adamın kişiliginide bozduruyorsunuz

  • ( mustafa ) dedi ki:

   ben avukat değilim. sizin gibi sıradan vatandaş olduğumu varsay. Alacaklıdan yana değil tam ortadayım. sadece görüş öğreniyoruz gördüğün üzere. anlaşıyor ki çok borçlusun ama sağa sola saldırmana gerek yok .

   • Vatandaş dedi ki:

    Evet çoooook var napcan hoşunamı gitti. Bu kadar güzel birşeyse Allah sanada nasip etsin.

    • ( mustafa ) dedi ki:

     Allah korusun. Borcum namusumdur evelallah. Ama yargıtay içtihatları diyor ki mülkiyet karinesini ispatlama yükümlülüğü haciz mahalindeki 3. kişiye aittir.Vergi levhası ve faturalar tek başına mülkiyet karinesi oluşturmaz. aynı şey işyerleri için halen geçerli bu kadarını da abartma 🙂 Aksi durumda borçlu hazır olduğunda malı elinde bulunduran malın sahibidir. aksini ispat yükümlülüğü istihkak iddia eden 3. kişiye aittir. ( İİK 96 , 97 ve 97a )

     • Vatandaş dedi ki:

      Allah korusun dersin tabi ama unutma burada herkes isteyerek bu duruma düşmedi. Hatta ben seni on kere satın bile alırdım ama işte ne olacağını bilemiyorsun. Bakalım bu namus nasıl korunuyormuş Ama sen gerçekten hakediyorsun Allah sana bu yaptıklarının düşündüklerinin kat kat fazlasını nasip etsin.

      Amin.

     • Vatandaş dedi ki:

      Fatura yeterlidir kontrat yeterlidir. Biz 3 kişi yaşıyoruz evdeki 3.cü kişiye ait hadi gelde aksini ispatla.

     • Seyfi dedi ki:

      Allah bizim gibileri, sizlerden korusun..

   • yelda dedi ki:

    Bak evlat ben senin gibilerini cok gordum bu piyasanin her turlu yuzune sahit geldim. Sen burda ortada durmuyorsun. Daha dogrusu insanlik sinirini cok fazla asiyorsun.. Burda ki insanlarin sana ihtiyaci yok ortada durmana bile ihtiyacimiz yok. İlla kendine sovdurmek mi istiyosun icin mi rahatlayacak milletin damarina basiyosun az kaldi onu da dutacan icin mi rahatlayacak.. Rezil oluyorsun suanda. Millet seni tinlamaz burda. Bi de ustune kowulursun. Haaaa benim canim kalaylanmak istiyo dersen biraz daha git milletin damarina biraz daha bas cunku az kaldi.

   • okan dedi ki:

    ……MUSTAFA ORTADA KUYU VAR DÜŞERSİN KENERA KAÇ İKİLE KIYIDAN KIYIDAN

 82. ender dedi ki:

  ben bir emekliyim kredi kartlarım için icraya vereceklerini söylediler bugün avuıkata vereceklermiş.bende verin dedim oturduğum evi kayın pedererim engelli çocuğundan dolayı eşimin üzerine yaptı benim borcum için eşimin evini el koyabilirlermi.

  • sıradan :) ( mustafa ) dedi ki:

   yok el koyamazlar gelirler evde sana ait ziynet eşyası ararlar , ceplerine felan bakarlar üzerinde para var mı diye çayını içerler giderler ne diyim 🙂 televizyon da pek lüzumluymuş borcu olan için.

   • Vatandaş dedi ki:

    Sıradan herif pek kelimesi kalktı gitte yasayı bir daha oku luzumlu ile pek luzumlu arasında bir ton fark var

    • sıradan :) ( mustafa ) dedi ki:

     pek lüzumlu çok lüzumlu olandır. lüzumlu olan daha az lüzumlu olandır. ortaokula geri dön ve edebiyat hocandan ders al vatandaş.. okuduysan tabi.

     • Vatandaş dedi ki:

      Ben okudum merak etme de kendi ağzınla söylüyorsun işte. Yürürlüğe giren yasa da luzumlu diyor. Eski kanunda pek luzumluydu. Yani tv’nin luzumlu olduğunu sende böylece anlamışsındır.

   • Anonim dedi ki:

    İlamsiz takibe suresinde itiraz ederseniz (tebligden 7 gun icinde) icra durur, evede gelemezler merak etme.

    Bircok itirazin iptali davasida iyi takip edilirse kazaniliyor, cunku borc hep sisirme.. Buda bilinsinsin.

   • Seyfi dedi ki:

    Sıradan sıradan geçirtme kendini. Biz canımızın derdindeyiz, sen alay ediyorsun.. Öncelikle insan olmayı öğren.. Ne kadar eğitilirsen eğit, bazı şeyler maalesef baki kalıyor insanoğlunda..

  • Anonim dedi ki:

   Hayir kimse el koyamaz.

   İcra ilamsiz takip odeme emrinin Tebliginden 7 gun icinde itiraz hakkiniz var. İcra durur ancak itirazin iptali davasi (1-1,5 yil sonra) kaybedilirse %40 icra inkar tazminati dogar

   • sıradan :) ( mustafa ) dedi ki:

    kendi şahsi borcu için ilamsız takibe itiraz ederse icra inkar tazminatı yiyceği kesin.. yeni kanunla %20 olarak oranı değişti diye biliyorum.

    MADDE 11- 2004 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde kırkından” ibaresi “yüzde yirmisinden” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    “Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.”

  • yelda dedi ki:

   Rahat olun hicbirsey olmaz

   • sıradan :) ( mustafa ) dedi ki:

    hiç icra dosyası aldın mı eline yelda? Türkcell dosyasından değil banka dosyasından bahsediyoruz. peşinden koşarlar emin ol. itirazın iptalini de kazanırlar. yanlış yönlendirmeyin.

    • Vatandaş dedi ki:

     Yok ya itirazın iptalinide kazanırlar. İtirazı zaten 1 alacaklı yapacak.
     2 bu şekilde insanları tehdit ederek itiraz etmelerinin önüne geçmeye çalışmayın.
     Zaten devlet bunların hepsinin yaptığınız her yanlışın cezasını fazlasıyla verecek bu nedenle itirazlar bu saatten sonra daha da önemli hale geldi.

     • yelda dedi ki:

      Vatandas faize itirazi borclu yapiyor. Yasal faiz uygulamiyorlar cunku. Ozellikle bankalar %30 un uzerinden uyguluyorlar itirazi ana paraya yaparsaniz kaybedersiniz. Faize yapilirsa kazanirsiniz..

      • Vatandaş dedi ki:

       Ben 3.cü kişilere ait olan mallar için konuşmuştum. Borca itiraz anlamında değil sanırım yanlış analşılma olmuş bu arkadaş 3.cü kişi mallarını alırım itraz borçlu yapar diyor bide yaparsada kaybeder diyor. Halbuki yeni çıkan yasada itirazı alacaklı yapıyor 3.cü kişi malları üzerine bu sıradan denen herif konuyu başka bir yere getirmiş sanırım ben faizler yada anapara ile ilgili konuşmadım.

    • yelda dedi ki:

     6 tane banka dosyam var sadece toplam 29 tane. Yanlis yonlendirmedim kendi yaptigim isleri yazdim ayrica hic de kaybetmedim… Ama sen biraz daha burlarda dolanirsan ben sana okkali bir cevap vericem farkli sekilde anladin sen

     • yelda dedi ki:

      İtirazlar gercekten cok onemli vatandas hak veriyorum sana. yasal faiz uygulamiyorlar..

 83. sıradan :) ( mustafa ) dedi ki:

  sadece televizyonun size göre pek lüzumluluğunu açıklamanızı istedim ? ismim mustafa bu arada.

  • murat dedi ki:

   tv her evde artık bir ihtiyaçtır. insanların eğlencesi, bilgilenmesi için gereken bir alettir. birisinin borcu yüzünden ailenin diğer fertlerini eğlencesinden, dünyadan haber almasından engelleyemezsiniz. sanırım bu kadarı bile yeterlidir.. ayrıca sizin için lüzumsuzsa evinizdeki tvyi birine bağışlayın, siz de aileniz de bundan sonra seyretmeyin.

   • sıradan :) ( mustafa ) dedi ki:

    hem eğlence diyosun hem ihtiyaç diyosun 🙂

    • yelda dedi ki:

     Bende sizden avukat oldugunuzu isbatlamanizi istiyorum.. Ya ne kadar seviyesizsin. Gercekten bir tv tutki luzumlu degil. Napacan borc mu odeyecen? Yoksa karin evde tv eksik diye bagirdigi icin icra yoluyla alip ucuza getirip evemi koyacan. Hakikaten varya sana daha neler soylenirde degmezsin….

     • murat dedi ki:

      yazılanı nerenle okuyorsun sıradan mısın nesin? tv hem eğitici hem eğlendirici bir araçtır. şu anda bunu yazmak için kullandığım bilgisayar gibi ve her ev için lüzümludur.

    • hakan dedi ki:

     allah seni öyle bir sıradan yapar ki konuşamaz kımıldayamaz sadece gözlerinle bakıp içten içe ölüm gelsindiye beklersin allah acele etmez sen sıranı bekle bence allah işini ve niyetine göre sana muamele eder …. :))) ondan sonra millet sana kıçıyla güler zaten sıradansın:)))

  • Hasan dedi ki:

   Bir karar verin artık..mustafa mı ? Bülent mi?

 84. sıradan :) dedi ki:

  araçları zaten satıyoruz halen bunda bi sıkıntı yok sadece haciz süresi 6 aya düştü 6 aydan sonra 106 110 a göre fek edebiliyoruz resen.. ama televizyonun pek lüzumluluğunu biri bana anlatsın gözünüzü sevim 🙂

  • Hasan dedi ki:

   Av.bülent,Av.ahmet..şimdiki ismin çok uymuş…SIRADAN…:))))))))

  • Vatandaş dedi ki:

   Bu aynı herif ya takılmayın nick değiştirip değiştirp geliyor. Hadi gözüm öledir öledir…

  • Seyfi dedi ki:

   Sıradan Mustafa , Tv lüzümluluğunu bu yaşa geldin anlamadıysan; senin artık CAHİLİYE döneminden günümüze dönme vaktinin geldiği anlaşılıyor..

 85. sıradan :) dedi ki:

  gençlik. televizyon, bulaşık makinesi , çamaşır makinesi 10 sene önce her evde var mıydı bunların neresi pek lüzumlu ?? televizyon alınırsa gazete alıp gene takip edersiniz İİK ‘ nunu :))

  Türk için borç namustur. Bırakın bu işleri.

  • demet dedi ki:

   bunlar buralara türediğine göre durumları epey vahim.. bırakın deşarj olsunlar. Allah devletimize zeval vermesin..

  • okan dedi ki:

   önceden arabada yoktu gideceğin yere yayan git o zaman

  • okan dedi ki:

   sradanmısın kafadanmısın

  • murat dedi ki:

   ikibin yıl önce de insanlar incir yaprağıyla geziyordu. sen de önüne arkana koy incir yaprağı öyle gez, ne lüzümü var ki. bırak bu basit işleri. eskiden varmıymış. kaş göz çizer gülerler sana. ama olsun okumak cahilliği alır eşeklik baki kalır.

  • şükran dedi ki:

   sıradan kardeş sana sıradan birşey anlatayım 1974 kıbrıs barış harekatı zamanında bizim evimizde siyabeyaz televizyon ve buzdolabı vardı.30 sene evvel bizim evde tamotomatik çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi vardı.ya bu eşyaları yeni farkettin yada yaşın yetmedi ne zamandır var acaba diye
   namus kavramına gelince bu işler senin üzerine farz değil boşta kaldıysan burda eğlenemezsin burası eğlenebileceğin gönlünü sağa sola sataşarak hoş edebileceğin bir yer değil

   • ayşe dedi ki:

    şükran hanım size yazık deilmi kendinizi yoruyosunuz bayağıdan bayağı mustafa için o ne anlasın kıbrıstan o daha tv yi soruyo basmamış kafa ,siz o parmaklarınızı bunun için yormayın bize bırakın ,:)

    • Anonim dedi ki:

     arkadaşlar 2003 mod bir aracım var ve bununla iş yapmaktayım ve aracımın üzerinde 6 tane icra var sizlerden öğrenmek istediğim bu aracıma yakalatma yapabilirlermi daha önce başıma gelmişti şimdi yeni cıkan kanunla bu engellenmiş oldumu yada olmadımı

  • Seyfi dedi ki:

   Biz Türk oğlu Türküz ve öncelikle insanız…
   Senin gibi yabancılara satılan şirketlerinin avukatlığını yapanlardan değiliz..

 86. Dosya açılış tarihi değil haciz tarihi önemli

 87. yelda dedi ki:

  Ayse hanim nerdesiniz? Yasa cikinca mevlut okutucam diyordunuz. Mevlut bitmedimi daha….

  • ayşe dedi ki:

   yeldacım cevap veremedim bayağıdan bayağı mustafadan bende bayalaşmadan okutucam hiç okutmaz olurmuyum ,mutlaka sıradan mustafanın ruhunada okutmakla meşguldüm yeni aldım msjı bu arada annenize selamlar umarım biraz ferahlamışınızdır ,çok sevinç gösterisi yapmak istemiyorum ,bazılarının kendilerini buralarda teselli etmesi bizim için en büyük ödül bence

 88. Muhibbi dedi ki:

  Arkadaşlar İstanbul icra müdürü arkadaşa sordum o iş bitti dedi…

  • Vatandaş dedi ki:

   Zaten Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri, Borçlular, bu konuda yorumu alınan Savcılar, iyi niyetli avukatlar vs. herkes bitti diyor ama nedense bazıları gelip hailen kaldırırım deyip deyip gidiyor. Tamamen tahrik amaçlı arkadaşlar kimse prim vermesin.

   • Umut dedi ki:

    Sayın Avukat Ulaş Öztürk’ün bir yazısını okudum paylaşmak isterim.

    Avukat Ulaş Öztürk bu konu ile ilgili bir noktaya dikkat çekiyor.

    Öztürk, “Bu artık eve hacze gelinemeyecek gibi yansıtıldı, ama böyle bir yasak yok. Eve hacze gidilebilecek. Ancak eve gidildiğinde artık haczedilebilecek mallar sınırlandığı ve kısıtlandığı için sadece onlar haczedilecek. Bunları da söyleyeyim buradan, para, kıymetli evrak, madeni süs eşyası, değerli taşlar. Bunların dışındakiler haczedilemeyecek.” dedi.

 89. emre dedi ki:

  arkadaslar benim motora hacz konmustu ev haczi kalktına göre bu hacizde kalkarmı motordan

  • Vatandaş dedi ki:

   Hayır zaten motora bu yasadan sonrada haciz koyabilirler.

 90. demet dedi ki:

  MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, karşılıksız çek sayılarındaki artışla ilgili olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

  Çekte hapis cezasının kaldıran 6273 sayılı kanunun 3 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirten MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Çek nakit paradan sonra en güvenilir ödeme aracı idi. 6253 sayılı kanun ile karşılıksız çek verenlere hapis cezası kaldırılarak sadece idari yaptırım getirilmiştir. Böylece çek herhangi bir ödeme senedinden farksız hale getirmiştir. Ekonomik bir suçtan dolayı hapis cezasının kaldırılması doğrudur. Ancak hapis cezasının kalkmasıyla ödeme imkanı mevcutken çek alacaklısından mal varlığını gizleyenlere yönelik caydırıcılık ortadan kalkmıştır. 6253 sayılı kanun ile çekini ödemek yerine mal varlıklarını transfer eden kişilere karşı çek alacaklılarını koruyan bir düzenleme getirilmemiş olması da büyük eksikliktir. Alacaklının mağduriyetini bir kenara iterek tamamen borçluyu koruyan bu yasa birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Alacaklı ve borçlu menfaatlerinin çatışmayıp örtüştüğü, bir taraftan iyi niyetli borçluları korurken diğer taraftan alacaklının mevcut haklarının da korunduğu ve tüm bunların ötesinde toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak bir düzenlenme yapılması gerekir” dedi.

  6273 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte karşılıksız çek miktarında ciddi bir artış yaşandığını kaydeden Akçay, “6273 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılı Şubat ayında mahkemeye intikal eden karşılıksız çek sayısı 3 bin 120 iken, 2012 yılı Nisan ayında bu oran 13,5 kat artarak 42 bin 259’a ulaşmıştır” dedi.

  Karşılıksız çek sayılarındaki artışla ilgili olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e soru önergesi veren Akçay, “6273 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra mahkemeye intikal eden karşılıksız çek davalarında çok büyük artışlar yaşanmıştır. Bu artışların nedeni nedir? 6273 sayılı kanun kötü niyetli olarak mı kullanılmaktadır? Yoksa bu veriler ekonominin kötü gittiğinin bir göstergesi midir? 6273 sayılı kanun ile sadece borçluların hakkının korunduğu alacaklıların hakkının korunmadığı yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz? Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasının ardından sistemin kurulmaması nedeniyle çekin itibarsızlaştığı yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz? Çek nakitten sonra en güvenilir alım aracıydı. Ancak 6273 sayılı kanundan sonra çeke olan güven azalmıştır. Bu nedenle çekin itibarını korumaya yönelik bir çalışmanız var mıdır?” diye sordu.

  • Vatandaş dedi ki:

   CHP’nin kafa bu kadar basıyor. Arkadaş çekin neden itibarını korumaya çalışsınlar, değersizleşsin, dünyanın hangi yerinde çek vadeli para aracı olarak kullanılıyor. Kullanmasınlar arkadaş. Ben iş yaparken bakıyorum güvenmediğim adama iş yapmıyorum yada parasını peşin alıyorum bu kadar basit. Bu şekilde ne borçlu mağdur olur ne alacaklı mağdur olur.

   Bu çekini ödemeyen firmalar zaten batık firmalardır. Büyük firma niye kendine 10 yıl çek yasağı koydursun işte kafaları bu kadar basıyor. Ev haczini kaldırırsanız alacaklı alacağını alamaz diyen bir CHP milletvekili böyle düşünüyor ise çek çak bilmem ne sözde halkı düşünüyoruz ayağına böyle sorular sorarlar.

   • kayserili_abdulcabbar dedi ki:

    vatandaş akşam akşam ne içtiysen aynısından ben de istiyorum. yukarıda mhp milletvekili denmiş sen chp demişsin. chp kadar kafana taş düşsün. nerenle okuyorsun yazıları anlamıyorum. nedir bu sitedeki chp düşmanlığı? sizin akp’niz borçluyu düşündüğü için mi bu yasayı 6 ay geciktirdi?

 91. ahmet dedi ki:

  *** BİRAZ AŞAĞIDA YAVUZ BEY’İN PAYLAŞMIŞ OLDUĞU YARGITAY KARARI VAR. LÜTFEN HERKES BİLGİSAYARINA İNDİRİP BİR YERDE MUHAFAZA ETSİN İLERİDE MUHAKKAK LAZIM OLABİLİR…
  KONU : SÜREKLİ BANKA HESAPLARININ BLOKE EDİLEMİYECEĞİNE DAİR EMSAL KARAR (YARGITAY)

  • Anonim dedi ki:

   beyler şirket adına kayıtlı kamyon ve kamyonetleri haciz edebilirlermi…bilen varsa yorum yapsın yeni yasada bedeni çalışmasına dayanan diyo bu maddeye bu araçlarda girermi

   • Vatandaş dedi ki:

    Anonim ben emin değilim ama sen çoğuldan bahsediyorsun. Yani birden fazla araç var bu konular ciddi konular. Yani bizlerin yorumları ne kadar etkili olur bilmiyorum, şu yasa otursun bir kaç gün sonra bir avukattan danışmanlık hizmeti almanda fayda var.

    • Muzaffer dedi ki:

     İsyerinin faaliyetini durduracak her sey denmisti araclarin yaptigi is ayriysa biri olmadiginda is yeri faaliyeti duruyorsa haczedilemez diye biliyorum tabi bu benim bildigim yinede emin olun

    • kayserili_abdulcabbar dedi ki:

     sen avukat mısın her şeye atlıyorsun? bilmediğin konularda ahkam kesme. araçlar her şekilde haczedilir.

 92. emre dedi ki:

  sagolun arkadaslar allah razı olsun hepinizden

 93. ÖZADANALI dedi ki:

  DEMET HANIM
  17:14 DEKİ CEVABINIZDA BEYAZ EŞYA VE DİĞER EŞYALARINIZ BİRDEN FAZLA DEĞİLSE DEMİŞSİNİZ.BEYAZ EŞYAYI ANLADIM AMA DİĞER EŞYA DERKEN NEYİ KASTETTİNİZ ANLAYAMADIM BİRAZ AÇARSANIZ SEVİNİRİM.TEŞEKKÜRLER.

  • Vatandaş dedi ki:

   Tüm luzumlu eşyalar için birden fazla ise bu fazlaları alabilirler. Örneğin tv, pc , yemek masası iki tane var diyelim gibi.

  • demet dedi ki:

   ben özellikler beyaz eşya yazdım, koltuk, mobilya vs onları zaten önceden de kaldırmıyorlardı zahmet oluyor diye.. yeni yasa şu şekilde;
   a) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler,

   b) Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,

   hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu her türlü eşya;”

   yani altın inci saklamıyorsanız evde, 2 buzdolabınız, 2 tvniz, iki bulaşık makineniz, iki salon tak, vs yoksa gelip bir çayınızı içip gidecekler. Başka da hiçbirşey yapamazlar.

   • Avukat Ahmet dedi ki:

    Lüzumlu eşya olduğunu düşünmediğim şeyi kaldırırım ben . Bana göre bulaşık makinesi lüzumu eşya değil mesela Yada tv. yasa yoruma acik. cbaşsavcısı na sikayet bilmem ne . Bunlar çözüm değil savcılığı da ilgilendirmeZ cunku konusu suc değil. Takipsizlik kararı verilir zaten bunu en iyi de bir avukat bilir ve sırf bu yüzden ısını yapmaktan vazgeçmez. Siz sadece icra hukuk mahkemesine dava acar o malın Lüzumlu olduğunu ispat etmek suretiyle malınızın üzerine konan haczi davayı kazanabilirseniz kaldırırsınız.

    • demet dedi ki:

     Sen Bakandan, yasa koyucudan daha çok biliyosun dimi avukat. koy da gör ne oluyor.

     • Avukat Ahmet dedi ki:

      Ya allahaskina ne olacak 🙂 asacak mı bakan Avukati bulaşık makinesinin Lüzumlu eşya olduğunu düşünmedi yasayı öyle yorumladı diye:) arkadaslar bir önceki yasanın 82. Maddesinde de pek Lüzumlu eşya kaldırılmaz diyordu ben yine bu eşyaların pek Lüzumlu olduğunu düşünmediğimden muhafaza işlemi yapıyordum. Lüzumlu olduğunu da düşünmüyorum icra hukuk mahkemesine başvuracaksınız arkadaslar bak yolunu da gösteriyorum 🙂 konusu suc olan eylemler ile ilgili savcılığa basvurabilirsiniz benim bu yorumumun konusu da suc teşkil etmiyor ki bunu anlamak İcin hukuk okumaya falan da gerek yok. Neyse Allah oncelikle borçlarınızı ödeme iradesi sonrasında da kolaylığı versin

      • Melihcan dedi ki:

       Arkadaş sen avukatsan bu kafayla çok aç kalırsın.Daha okuduğunu anlamıyorsun.Madde de belirtiyor zaten haciz konulabilecek eşyaları.Okumayı öğren sonra yorumla…

    • Vatandaş dedi ki:

     Avukat kusura bakma ama git de yasayı iyi oku. Orada haciz edebileceğin şeyler yazıyor ha kullanmadığm birşeyi ben luzumlu desem bile alamazsın alırsan sen değil ama icra müdürü yanar. Şunu söyleyeyim bu saatten sonra sen kafana göre alabilirsin ama icra müdürü seni takacağını hiç sanmıyorum 🙂 Hatta seni eve bile almamak lazım kapıda bekle 🙂

     • Avukat Ahmet dedi ki:

      Açıkça söylüyorum Yasa degisikligini burda yanls yorumlaya yorumlaya birbirinizi pohpohlaya pohpohlaya neredeyse degisiklik ile dokunulmazlık almış hissetmeye başladı arkadaslar kendini:) Lütfen arkadaslar yere basalım dünyamıza donelim. Hayat devam ediyor borçlarınızı ödemeye çalışın bizi de uğraştırmayin iyi geceler

      • Vatandaş dedi ki:

       Arkadaşlar bunu kafanıza takmayın. Aç kaldığı için konuşuyor işte. Yasa pek luzumlu demiyor luzumlu diyor önce orayı oku. Nasıl okudu isen o okulu demekki sadece bitirecek kadar beyin varmış yorumlayacak kadar değil. Başbakan yasa koyucular bile tv lerde bunu yorumlarken tv b.makinesini sayarlarken sen kimsin

       • Avukat Ahmet dedi ki:

        Eski yasa pek Lüzumlu diyordu yeni yasa biraz daraltti sadece Lüzumlu diyor ben Lüzumlu olduguna inanmıyorsam haczi talep ederim. Aynı şeyi yazdım biraz önce ama ilk seferde anlayamamissiniz

        • Vatandaş dedi ki:

         İşte senin talep etmen onun luzumlu olmasını kaldırmaz. Seninde anlayamadığın bu. Lüzum önemi belirtilmediği için evde aile bireyleri için kullanılan herşey luzumludur.

        • okan dedi ki:

         avukat ahmet bikere ismin bozuk . birde senin suçun yok sana o diplomayı verenlerde suç eğer hakikaketen diplomalı olsan sen bu kelimeleri yapmazsın hani horoz gözü çöplükte kalırya işte sen çaresizlikten ne yapacagını bilmiyon ama artık çöplükte bitti bakalım napııcan ametcim

        • şükran dedi ki:

         avukat ahmet sen lüzumlu olduğuna inanmıyorsam kaldırırım diyorsunda yeni yasa kaldırma diyor sana demiyor merak etme sen bildiğinden sakın geri kalma devlet yasakları koymuş icra memuruna diyor zaten kaldırma diye bence icra memurunu ikna et yasak olanları kaldıralım keyfimize bakalım diye.onlar devlet memuru arkadaşım sizin gibi serbest değil adama sorarlar memur olmak bu zamanda çok zor biliyorsun değilmi sadece lisans bitirmek yetmiyor kpss sınavına yıllarca hazırlanıyorlar belli bir puan alırlarsa vede şansları yaver giderse belki atanarak devletin memuru olabiliyor adam bunu riske atarmı ya siz olsanız onun yerinde atarmıydın göze alımıydın müeyyideleri .inan ki riski almayacaklar işsizlik çok zor herkez öoce can der sonra canan bi düşünün hele

      • Vatandaş dedi ki:

       Eklemek isterim senin isteğine de bakmıyor ayrıca bunu belirlemek. En ufak bir yetkin bile yok. Bu tamamen icra müdürünün takdirinde ve oda kendisine tazminat olarak dönsün diye sennin gibi avukatım diye geçinen insanları dinleyecek değil. He rüyanda bol bol haciz yap kaldır hadi yoluna

      • yelda dedi ki:

       Star tv de dun ev esyasini kalsiran avukata 5000 tl ceza kesilecegini icra.memuruda hirsizlikla yargilanacak. Ev haczi kalkmistir dedi bakan sen neyden bahsediyosun be avukat degil avukat vekili bile olamazsin sen. ikile…

      • mustafa dedi ki:

       ahmet kardeşim icra müdürününün memurlara kesin talimati var evden haciz yapmayın bakın gelin die bu na ne diyorsun

      • okan dedi ki:

       avukat ametttcim gelde bendeki pek luzumlu ları kaldır o kadar meraklıysan

      • kayserili_abdulcabbar dedi ki:

       avukat ahmet haklı beyler.

    • Vatandaş dedi ki:

     Ayrıca takipsizlik değil yaptığın suça giriyor

     • Avukat Ahmet dedi ki:

      Tamam o zaman gidip hemen 3 ay yatayım baroya da sikayet et surum surum sürüneyim.. Geceleri uyuyamayayim bulaşık makinesi haczettim diye:)

      • Vatandaş dedi ki:

       Durum b.makinesini haciz ettin diye değil yaptığının hırsızlığa girdiği için. İstersen sayın Celal bey’in yorumlarını oku

       • Avukat Ahmet dedi ki:

        Celal bey kim 🙂

        • Vatandaş dedi ki:

         Ararsan bulursun herşeyi devletten bekleme

        • Vatandaş dedi ki:

         Birde ekleyeyim artık internetten satış yapılacak hadi bilmeyen bir aileden kaldırdın unutma internetten satışlar devletin gözü önünde olacak ve devlet sana bu malı nerden aldın demeyecek mi sanıyorsun.

        • Anonim dedi ki:

         ahmet be y hamam böceği çiftliğim var onu haczedermisiniz rica etsem malum luzumlu bir mal değil

      • okan dedi ki:

       şunlarla muhatap olmayın ya ne zannediyorlarsa kendilerini

      • Anonim dedi ki:

       Doktordan raporum var bulaşık yıkayamaz diye ona ne diyeceksin lavukat

      • okan dedi ki:

       SENİŞİKAYET ETMEYE GEREK YOK ZATEN ALLAH VERMİŞ SANA PEEEEEK LAZIMSUZ AVUKAT AMET

    • Anonim dedi ki:

     zavukat ahmet yasa net açık yorumunuz ancak sizi bağlar yasayı değil yasaya aykırı işlem yapmanın müeyidesi görevi kötüye kullanmaktır hukuk fakültesinde öğrenmişsinizdir herhalde bu suçun karşılıgı adli mi idari mi

     • Avukat Ahmet dedi ki:

      Neyse arkadaslar rastgele buldum siteyi. Çok yorum yapmam da yanlış sonuçta size has bir site ama bir iki yorumu görünce garip geldi sadece . İyi geceler ödene kolaylıkları hepinize. Sunu bilin ki hiç bir icra Avukati o lavukat diye düşündükleriniz de dahil olmak üzere bu işlemi yapmaktan zevk almıyoruz. Bunu çok samimi olarak söylüyorum iyi geceler

      • şükran dedi ki:

       avukat ahmet kardeşim daha kısa zaman önce yasa çıkmadan bir gün önce tanıdığım insanların evine icra memuru ve avukat zat girmişler.iğnesine kadar talan etmişler evdekileri dövmüşler iyiki evdekileri vurmamışlar ona duacıyım canlarını bağışlamışlar.bunuda garez olsun diye yaptıklarını ifade ettikten sonra evden çıkıp gitmişler.hani diyorsun ya biz bu işleri yaparken keyif almıyoruz diye valla keyiften daha fazla nefsiniz hoşnut oluyor yaptıklarınızla gurur duyuyorsunuzdur.lisans ve yasa yetkilerini fütursuzca sınırsız kullanmak ancak bitti.

      • hacizci avukat dedi ki:

       bu yasa çıkmadan once ben büyük bir zevkle muhafaza yapıyordum. bu yasanın allah belasını versin.

       • şükran dedi ki:

        hacizci avukat kardeşim bela okuma neden biliyormusun bela kelimesini andığın zaman bu havada asılı kalır.bir müddet sonra hiç ummadığın anda kim söylemiş ise sahibine haksızlık yapana geri döner.onun için bela kelimesini ağzına düsturla al bence

     • Hasan dedi ki:

      Arkadaşlar cevap yazıp durmayın..
      Av.Aahmet,dünkü forumda yazan Av.Bülent..dikkat ettiyseniz aynı tarz cümleler kuruyor..avukat bile değil..siz cevap yazmayın..

    • okan dedi ki:

     avukat ahmet kalkınca davayı sende indirecen herhalde

    • şükran dedi ki:

     avukat ahmet kardeş sen işim yolunda sepetim kolumda diyebilirsinde yasaları kafana görede yorumlayabilirsin hiç mahzuru yok bence yalnız şöyle bir durum mevcut.icra memuru olmadan sizler dosyayı elinize alıp hiçbir mekana giriş yapamazsınız sizler serbest avukatlar devlet memuru değilsiniz.aynı muhasebeciler nasıl maliye ile vatandaş arasında iş görür aracı ise sizlerde adliye ile vatandaş arasında lisansınıza dayanarak iş yaparsınız.icra memurları sizin gibi değil onlar genelgelerin dışına çıkamazlar.hiçbir aklı başında memur avukat istiyor diye kendini riske atmaz atanlar varsada kendi düşünsün.bilinki hiçbirşey eskisi gibi olmayacak.önce sizin icra memurunu ikna etmeniz lazım yasak eşyaları kaldırma konusunda onlar devlet memuru hiç gözünün yaşına bakmazlar bende 657 sayılı yasaya bağlı çalıştım.ne olduğunu gayet iyi bilirim sizlerrin üst amiri yok.memurlarınsa üstün üstü böyle gider bakanlığa kadar dayanır.ayrıca bu yasayı destekleyen a.b.uyum yasası gereği konut dokunulmazlığı bireysel iflas sırada bu yasalar çıktıkça sizlerin icra iflas haciz konularında sahanız daha da daraltılacak bunu benden iyi bilirsiniz..bundan sonra sizde izleyeceksiniz ki avukatlar gerçekten yapmaları gereken davalara ağırlık verecektir

  • Seyfi dedi ki:

   En insafsız avukatlar Türk Telekom’un avukatları. Oğlum SBS sınavına girdi bu sene. Sınavdan 1 gün önce Türk Telekom avukatına önümüzde ki hafta kapatayım dediğim halde evde ki tv icra yoluyla aldı geçen ay. Şimdi bu vicdandan yoksun Türk telekom avukatına teşekkürmü edelim?
   Üç kuruş uğruna çocuğumun geleceğiyle oynamış oldu. Yıllardır bu sınav için çocuğumuz hazırlanmıştı. Şimdi sınav sonucunu bekliyorum, inşallah başarılı olurda bunlara gereken cevabı vermiş olur.. Biz çocuklarımızı bu ülkeye iyi bir vatandaş olsun diye yetiştirmeye çalışıyoruz.. Onların babaları gibi evlatlar yetiştirmek istemiyoruz..

   • hacizci avukat dedi ki:

    bence teşekkür et. tv yi alınca oğlun biraz ders çalışır. aptal kutusuna bakıp da ne yapacak?

    • şükran dedi ki:

     hacizci avukat ya hakikaten okumak demekki bazı insanlara faydası olmuyormuş.okumak cahilliği alıyorda baki kalan başka şey oluyor.seyfi beyin evinden alınan tv ye çokmu sevindin ordan alıp senin evemi bıraktılar.insanların üzüntüleri sıkıntıları ile dalga geçme seyfi beyin oğlunun dersinden sana ne ders çalışıp çalışmaması seni ne ilgilendirir.herkez çocuğunu en iyi şekilde takip eder sana kalmaz bu işler sınırları aşma bence duracağın noktayı bil sağa sola sataşarak eğleniyorsun aklın sıra seviyeni bil

 94. Vatandaş dedi ki:

  Arkadaşlar borçluları dolandırıcı gibi gösteren icra avukatları bilsinlerki dolandıcılara zaten ulaşamazsınız ve onlar bu yolla zenginde olmuşlardır.

  Burada olan herkesin kendi çapında borçları vardır. Örnek olarak 20 bin tl borcu olan bir arkadaş villada oturmuyordur oturuyorsa zaten 20 bin onun için para değildir ve ödeyebilir.

  He villada oturanın 1 milyar borcu vardır onuda o villa kurtarmaz.

  Yani burada borcundan fazla mengul yada gayrimenkule sahip olan kimsenin olduğunu sanmıyorum. Olsa zaten borcunu ödememesi için bir sebepte olmaz.

  Borçluları değerlendirirken bu şekilde değerlendirirseniz her borçluya dolandırıcı damgasını o kadar rahat vuramazsınız.

  • hacizci avukat dedi ki:

   ben hiç iyiniyetli borçlu görmedim hayatımda. geçen sene hacze gittiğim ev tripleks idi her katta plazma tv vardı. iki yatak odasında da yürüme bandı vardı. ama o dolandırıcı borçlunun yanında çalışan hizmetçi karı bu ev benim. bilmemne bey (yani borçlu) bu evi eşyalarıyla bana kiraladı dedi. ama ben yer miyim? tüm evi muhafaza ettim. alacağı da tahsil ettim. benim müvekkilim olan alacaklı yokluk içinde yaşarken borçlu tripleks villada sefasında. bu borçluya mı acıyacağım ben?

   • şükran dedi ki:

    hacizci avukat dikkat ette bu hayatta sende acınacak duruma düşme

    • hacizci avukat dedi ki:

     tripleks villada oturan acınacak durumda mı? adam antalya/kemer/göynük’teki gemi şeklindeki 5 yıldızlı otelin hissedarı çıktı. ayrıca önce türkçeyi öğren sen. ette değil, et de. sende değil sen de. türkçe fakiri seni.

   • ayşe dedi ki:

    bayanlara karııı die hitap eden bi avukata ne denir senin bayan müvekkillerinin yerinde olsam seni boğardım

 95. mustafa dedi ki:

  arkadaşlar sizlere bir sey sorucam yardımcı olursanız sevinir. bankaya olan kredı kartı borçlarımdan 3 tanesını ıcra dosyası actılar ama ben banka yetkılileriyle konuştum borcu kredi kartı hesabına yatırdım biz kapatırız dedıler bırde bana ………….. numaralı kredı kartınızın borcu bulunmamaktadır diye bir yazı verdiler ama mahkeme dava dosyası sorgulamasında hala dosyalarım açık görünüyor bu bana sıkıntı yaşatırmı icra dosyaları halen açık konumda . geçenlerde bankayla konuştum borc morç yok dediler. avukatlar gelıp bana sıkıntı yaratırlarmı dava masrafı felan filan diye
  saygılarımla

  • Vatandaş dedi ki:

   Büyük ihtimal ile avukatlık parasını isteyebilirler. Bence davaya bakan avukatla görüşmende fayda var ondan sonra anlayabiliriz ne olduğunu belki dosyan öylesine açıkta kalmış olabilir o zaman avukata dosyayı kapatmasını söylersin kapatması gerekir çünkü.

   • mustafa dedi ki:

    evet sormakta yara var bunların sağı solu belli olmaz teşekkür ederim

  • Vatandaş dedi ki:

   Zaten dosya büyük ihtimal ile bankanın kendi avukatlarındadır. Yani banka ile görüşüp icra dosyasını kapatmadıklarını onlarada sorabilirsin

  • Hasan dedi ki:

   İcra işlemleri için nasılki dosya açtırırken bir ücret ödeniyorsa;
   Kapattırırken de bir ücret yatırmak gerekiyor..
   Sanırım karşı taraf bunu yatırmak istemiyor..yok ben sıkıntı yaşamak istemiyorum derseniz kendinizde yatırıp dosyayı kapattırabilirsiniz..
   Daha önce bu durum benim başıma geldi..avukatınız kapatma ücretini yatırmamış demişlerdi..

  • Hakan dedi ki:

   Onlar icra dosyanı kapamamışlar harcıd cebe indirmislrler biteme ve baroya şikayet et hemen hallederler

   • Vatandaş dedi ki:

    Ama burada durum farklı sanırım. Çünkü avukatın haberi yok gibi gözüküyor. Yani banka avukatına vermiş ancak parayı kendi tahsil ediyor normalde avukatın hesabına yatırması gerekiyor. O zaman banka parayı kendi aldı ise avukata bunu bildirip dosyayı kapattırması gerekiyor ama bu sefer avukatta ben iş yaptım o kadar benim param ne olacak diyebilir.

   • Hakan dedi ki:

    Bitem değil bimer olaçak

  • esmaa dedi ki:

   siz borcu öderken icra dosya kapatma harcını ödemediğiniz için dosya icrada hala açık gözükür. avukattan dosyanın haricen tahsil edildiğine dair yazı alıp icra dairesine gidip harcı yatırmanız gerekir . banka kapattık borç yok dediyse avukat dosyana bir yıl işlem yapmaz dosya takipsizlikten düşer ama ne kadar güven olur . en iyisi harcı yatırıp dosyada bulunan bütün hacizlerinizi kaldırtın

 96. ÖZADANALI dedi ki:

  GÜLDEN HANIM,
  AÇIKLAMALARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.GAYET GÜZEL İZAH ETMİŞSİNİZ.ZATEN BENİMDE ÜZERİMDE EV EŞYASINDAN BAŞKA BİRŞEYİM YOK.NE ARABAM,NE GAYRİMENKUL,NEDE BANKA HESABIM.AMA ÖDEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM FAKAT ŞUAN İÇİN MÜSAİT DEĞİLİM.PAZARTESİ GÜNÜ VERGİ DAİRESİNE GİDİP YETKİLİLER İLE GÖRÜŞÜP TAKSİTLENDİRME YAPABİLİRSEM YAPACAĞIM.YAPMAZLARSA PARAM KADAR ÖDEME YAPACAĞIM UMARIM KABUL EDERLER.KABUL ETMEZLERSE NE YAPARIM BİLMİYORUM.TEKRAR TEŞEKKÜRLER.

  • Vatandaş dedi ki:

   Vergi dairesine ödediğin tüm paraları alırlar. Ancak yılda bir iki kere genelde af ve taksitlendirme ile ilgili tebliğler yapıyorlar bunları kaçırma.

 97. emre dedi ki:

  allah razı olsun hasan kardesim beni avukat arayıp hacize gelcez dedi bende haciz kalktı dedim fakat diyorki kalkmadı ondan sordum tamamen yasalastı dimi kardesim ben ona göre avukata konusim

  • demet dedi ki:

   Başınız sağolsun.. Kusura bakmayın. Kalktı evet. Siz burada yazılan yorumları okuyun zaten kafanızdaki soru işaretleri gidecek. Avukata bilinçli cevap verirseniz o da uzlaşma yoluna girmek zorunda kalacaktır. Beyaz eşyalarınız ve diğer eşyalarınız birden fazla değilse hiçbirşey alamazlar. (iki buzdolabınız olduğunu sanmıyorum 🙂 )

  • Vatandaş dedi ki:

   Emre kardeşim öncelikle başın sağolsun.
   Avukata şimdi haciz kalktı dersen doğal olarak oda kalkmadı diyecektir, çünkü haciz kalkmamıştır tabi ki. Bu gelmelerine engel değil. Bu kanunla haciz edilebilecekler sınırlandırılmıştır. Bu sebeple luzumlu olarak kullanılan hiç bir eşyanızı sizin veya herhangi bir aile bireyi için ihtiyaç olan hiç birşeyi haciz edemezler. Ederlerse tutanağını tuttur acıma git şikayet et. Hatta e-devlet şifren var ise Bimer’e dosya numaranı falan yaz onlar senin adına yapıyorlar. Ben bir avukat için yazmıştım savclığa kendileri başvurmuş.

  • Hasan dedi ki:

   Gelemezler Emre kardeş..
   Gelselerde korkutmak amaçlı olabilir..kanunen haciz işlemi yapamazlar..
   Kanun yavaş yavaş yerine oturuyor..Bu gün sitede hiç kimsenin; bana ,arkadaşıma,komşuma vs.haciz için geldiler dediklerini okumadık..
   Şayet gelirlersede sakın taahhüt imzalamayın..
   Artık tek yapacağımız yavaş yavaş borcumuzu taksitler halinde ödemek olacaktır..
   Aslında gelmemek gibi bir kanun yok,aynı türden birden fazla eşya varsa fazlasını yazabilirler..kimin evinde 2 buzdolabı..2 Ç.makinesi..2 bulaşık makinesi varki..

 98. mybek dedi ki:

  inşallah bundan sonra ödemelerde kolaylık sağlarlar evdekı esyaları alsalar ne olac sanki borcumu kapatıcak uzun vadelı yapılandırma yapsınlar sabıt taksıtlı odeyelım ama avukatlarda bıraz zalım acıma yokkı hemen evdekılerı alırız dıye tehdıt edıyorlar hadı bakalım şimdi gelsinler görelim

 99. murat dedi ki:

  Bir konuya değinmek istiyorum. Bunu yaşayan çok var. Hacize gelecek hiçbir avukat “hazırlan, şu tarihte gelip haciz yapacağım” demez. Sana kendi eliyle ” şu tarihte geliyorum, saklayacağını sakla” kozu verir mi? Amaç tamamen korkutup, bu korkuyla ödeme veya taahhüt almak. Haciz yapacak avukat kesinlikle haber vermeden bir anda kapıda belirir. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar.

  • demet dedi ki:

   bize dedi. çarçamba gelecem dedi. cuma geldi herşeyi aldı gitti. tabi yasa çıkmadan bir süre önce. yeni değil.

   • Vatandaş dedi ki:

    Evet Demet hanım bunlara belli olmaz hatta yarın der bugün gelirler dedikleri ile yaptıkları tutmayan insanlar

 100. ÖZADANALI dedi ki:

  ŞÜKRAN HANIM,
  İNTERNECAFE İŞLETMECİLİĞİ SİZCE BEDENSELMİDİR? YOKSA SERMAYEYE DAYALI BİR İŞLETME MİDİR?KISACASI PC LER HACİZ YAPILABİLİRMİ?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

  • şükran dedi ki:

   özadanalı kardeşim bu konuyu düşündüm ancak bu konuda hukuken bilgi sahibi olmadığımdan size bir cevap yazamadım araştıralım soralım net bilgi edinelim bu işin hukuku nedir size o zaman bir cevap yazayım.eksik ve yanıltıcı bilgiden sakınırım.

  • Gülden dedi ki:

   Kardeş burada tek ve temel ölçüt sermayeye mi bedensel çalışmaya mı bağlı olduğu değildir. Yasa koyucu kanun gerekçesinde özellikle KOBİlerin iktisadi faaliyetini devam ettirebilmesini sağlamak istediğini yazmaktadır. Burada daha ziyade mesleğini devam ettirebilmesi için gerekli mi, ne kadar gerekli ölçütü ağır basmaktadır.

   Şöyle örnekleyelim: Bir masa sandalye ve bir telefonla yapılabilecek bir iş düşünelim. Ancak adam büyücek bir ofisi güzel mobilya ve koltuklar, her odada plazma ve bilgisayarlarla donatmış olsun. Bu eşyalar elbette haczedilebilir ve edilmelidir de. Ancak bir internet kafe bilgisayarlar olmadan iktisadi faaliyetini devam ettiremeyeceğine göre bu eşyalar gereklidir ve haczedilemez bana göre. Eğer edilirse 7 gün içinde icra mahkemesine haczedilmezlik şikayeti yapın. Sonucu hep birlikte görelim.

  • yelda dedi ki:

   Sayin oz adanali
   Suanda bir avukat abimin yanina geldim ve kendisine bu internet cafeyle ilgili sorunu yonelttim kendisi acikca haczedilemez dedi cunku siz ondan ekmek parasi kazaniyorsunuz bu durumda rahat olabilirsiniz

   • ÖZADANALI dedi ki:

    YELDA HANIM AÇIKLAMALARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.ŞİMDİ RAHATLADIM ÇOK SAĞOLASIN.SAYGILARIMLA

   • hacizci avukat dedi ki:

    o avukat abin yanlış biliyor. internet kafedeki tüm bilgisayarlar haczedilir. internet kafedeki bilgisayarlar terzinin makası, ayakkabı tamircisinin örsü gibi değildir.

    • şükran dedi ki:

     senin kafada olan biri olursa haczeder büyük memnuniyetle vede keyfini çıkartarak elbette ama herkez dua edelim ki sen değil.bilgisayarlar söküldüğü zaman bu kişi neyle kazanacak neyle dükkan kirasını diğer masraflarını karşılayacak tabii ki sen böyle insani şeyleri dikkate almazsın .

 101. ÖZADANALI dedi ki:

  ANONİM KARDEŞ,
  BORCUMDAN DOLAYI VERGİ DAİRESİ SIKIŞTIRIYOR.BİLGİYİ NEREDEN ALDIN.SAĞLAMMI?BEN ARAŞTIRIYORUM AMA KİMSE SAĞLIKLI BİRŞEY BİLMİYOR.BİRAZ DAHA AÇARSAN ÇOK SEVİNİRİM.TEŞEKKÜRLER

  • Gülden dedi ki:

   Kardeş devlet alacakları bu yasa hükümlerine göre takip ve tahsil edilmez. Amme alacakları 6183 sayılı yasa ile takip ve tahsil olunur. Yasayı incelemenizi tavsiye ederim. Ancak diğer arkadaşların yorumları doğrudur. Maliye alacakları için ev eşyası haczi yapmaz. Araç ya da gayrımenkulünüz varsa ona haciz koyar. Artık e-haciz sistemiyle bankalarda bulunan mevduatınız veya alacaklarınıza da haciz koyabiliyor. Aracınızın ticari olup olmamasının bir önemi yoktur, hepsine haciz koyabilirler.

   • Anonim dedi ki:

    Vergi dairesinde icra haciz işlemleri yapan memurla görüştüm anme alacakları dogrudur 6183 nolu kanuna göre tahsil edlir ama haciz işlemlerinde yeni kanun uygulanıyor ev eşyasını haczedemezler yasa dahilinde

    • Vatandaş dedi ki:

     Hayatımda maliyenin ev hacizine ne gittiğini gördüm ne duydum. Yani maliye bunla uğraşmaz. Dediğim gibi imkan bulunca yada af çıkarttıklarında taksitlendirip ödemek yoksa sürekli bir yerlerde karşınıza çıkar emekli olmaktan tutun herşeye kadar

    • Muzaffer dedi ki:

     Maliye den kacis yok is yerine ve eve gelmez ama tapu ve araclara banka hesaplarina haciz koyara tapuya yada araca baskasi once koysa bile oncelik maliyeye gecer en guzeli herkes kendini toparlayana kadar uzerinde bisey tutmasin ama is yeriniz varsa sorun degil yetrki tapu ve arac olmasin

     • Anonim dedi ki:

      Bir arkadaş 10 senedir ödenmemiş vergi borcundan bahsetmişti vergi borçlarında zaman aşımı 5 senedir 10 sene içinde tahsil yapılmamışsa borç zaman aşımına ugramıştır

      • Vatandaş dedi ki:

       Kardeş ben bahsetmiştim ama bu arkadaşın dükkanı açıktı yani kapatmamıştı, Eğer memurlar kendileri ufak paralar yatırarak uzatmadılar ise içlerinde zaman aşımı olanlar olmuşmudur bilmiyorum ancak açık olduğu için dpğal olarak borcuda bitmiyordu

    • hacizci avukat dedi ki:

     devlet vatandaşın alacağını affeder ama kendi alacağı söz konusu olduğunda donuna kadar alır merak etme. isterse ev eşyalarını da haczeder. buna hiç bir yasal engel yok.

 102. Gülden dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar, siteye yeni girdim ve dünkü yazıma verdiğiniz cevapları şimdi gördüm. Yazdıklarımı doğru düzgün okumamışsınız bile. Okuduysanız da ne de güzel yorumlamışsınız? Nasılsa bunu yazan da bir “lavukat” değil mi? Sanıyorum siz hep size haciz ve muhafaza için gelen avukatlarla karşılaşmışsınız. Avukatlık mesleğinin de sadece bundan ibaret ve aşağılık bir iş olduğunu düşünüyorsunuz. Bir arkadaşımız avukatların hukukun temsilcisi olmadığını sadece hakim ve savcıların olduğunu, sadece onlara inanacağını vs. söylemektedir. Başka bir arkadaşımız “avukatlar çalı dibi yokluyor”, bir başkası “avukatların yalanı başlıyor”, biri “avukatlar mı bilecek bunu” falan vs. Bu sitenin konusuyla alakalı olmadığından bunlara cevap verecek ya da bu polemiğe girecek değilim. Ancak şunu söylemeliyim. Amacım kimseyi yanlış yönlendirmek ya da kafa karışıklığı yaratmak değildi. Kendi kafamın da karıştığı bir konuda sizinle paylaşım yapmak sonrasında da kendi ulaştığım bilgiyi sizlere iletmek istedim. Kafa karışıklığını gidermek istedim. Yoksa benim burada ne işim vardı ki arkadaşlar? Sizi üzmekten haz alacak hastalıklı bir insan değilim emin olun.

  Hala söylüyorum ki, açık arayan her koşulda bir açık bulur. Ya da karşısındakinin güçsüzlüğünden (ekonomik ve moral), telaşından yahut bilgisizliğinden yararlanarak suistimale gidenler olacaktır. Ben bu hükümle ilgili bu tür suistimallerin olabileceğinden bahsettim ve aslında sizlerin buna karşı uyanık olmanız için bunları paylaştım. Şunu unutmayın ki, eski yasa uygulamasında da haklarını bilen ve arayan insanlar bu tür uygulamalara daha az maruz kalmış ve daha az mağdur olmuşlardır. Her şey, bilmektir arkadaşlar. Bilen insan güçlüdür. Güçlü olan da ezilmez!!!. Selamlar..Sevgiler..

  • Seyfi dedi ki:

   Gülden hanım teşekkürler. Fakat meslektaşlarınız bizlerin canını çok yaktılar.. Çoluk çoğumuzla bizlerin hayatlarımızdan bezdirdiler..

  • Vatandaş dedi ki:

   Sayın Gülden hanım dünkü yazınızın çoğuna katılmamakla önceki takip işlemlerini çok güzel açıklamışsınız. Ben evet buraya yazan avukatların genel olarak arkadaşlara ağır ithamlarda bulunmalarından dolayı herkes aksi birşey yazdığında otomatik olarak tepki veriyorlar ama sanmayınki buradakilerin suçu kalkıp hakaret eden avukatların yüzünden oluşmuş bir durum. Yani burada suçlamanız gereken insanlar sizin yüzünüzden tüm avukatları sizin gibi zannediyorlar diyeceğiniz bu ağzı bozuk insanlardır.

   Bu arada dünde bahsetmiştim burada arkadaşlar lavukat vs. gibi tamam hoş olmadığını kabul ediyorum ama yazdıkları kişiler bellidir. Her ne kadar genel gibi gözüksede genelleme yapmamaktadırlar. Bahsettiğimiz kişiler alt niyetli olan icra avukatlarıdır.

   Kötü niyete gelince tabiki herkes açık bulabilir, hatta vatandaş biraz uyanık olursa onların yaptıklarına karşı avukatlarında rahatlıkla açıklarını bulabilir ve karşı tepki verebilir bu dediğiniz gibi bilgiye bağlıdır.

   Ancak vatandaş herkes bu bilgileri bilmek zorunda olmadığı gibi bilme imkanıda olmayabilir. Çünkü bu iş hukukçuların işidir ve bilmeyen vatandaşı korumak yine devletin görevi olduğunu düşünüyorum. Vatandaş anlamaz tabi ama gitsin suç duyurusunda bulunsun vatandaş anlamıyorsa savcılarımız anlıyor elbette olay çözülür.

   Önceki yasada pek luzumlu olan eşyalar arasında dolap giriyordu tabi ama uygulayan yoktu itirazların yarısı reddediliyordu devlet naptı bu bilmeyen vatadandaşlar için daha kesin hükümler getirdi, ne yaptı internet ortamında satış sunarak haciz edilen mallarında aynı zamanda devlet tarafından kontrol edilmesini sağladı, Celal bey’in dün bahsettiği gibi devlet bu malı nereden buldun demeyecek mi?

   Ben sizin kötü niyetle yazmadığınızı hatta tam aksine yardımcı olmak amacıyla yazdığınızı farkettim bu yüzden şahsım adına özür dilerim, sizde hak verin burda herkes acı çekiyor ve olumsuz birşeyi kaldıracak durumda değiller.

   Avukatlık gerçekte saygı duyulması gereken bir meslek iken, sizin meslektaşlarınız tarafından yazılan borçlulara hakaretler o noktaya geldiki bunları okuyan insanların da iyi kötü avukat diye ayırmadan genelleme yapmalarına da kimse engel olamaz çünkü buna sebep veren yorumları ile yine bu avukatlar olmuştur.

   • demet dedi ki:

    Sn. Vatandaş . Allah aşkına boşverin. Tüm derdimiz bitti avukatların haklarını tartışmamız mı kaldı. Ortada belirgin bir yasa var hala bu LAVUKATLAR yasayı kitaplarına uydurmaya çalışıyor, insanları korkutuyor, yalanlarla gözdağı veriyor. Hepimiz hakkımız olan şeylerden onların açık bulup bu zamana kadar kendilerine göre yorumladıkları şeylerden dolayı perişan oluyoruz. Birileri girip burada yarım saat bana o VAMPİR YALANCILARI savunmasın.(Zaten bunu yapmayanlara sözümüz olmadığını defalarca yazdık)

    • Vatandaş dedi ki:

     Demet hanım tabi ki hayır. Bu kadar derdimiz var iken insanların kanlarını emmeye çalışan avukatların hakları inanın beni hiç ilgilendirmiyor. Ancak gülden hanım dünkü yazısında gerçekten bizlerin işine çok yarayacak bir bilgiyi sunduğu için kendisine haksızlık etmek istemedim.

  • mybek dedi ki:

   kasıtlı yapmadıkya borcu kozlar elınızdeyken hiç böyle konuşmuyorlar evdeki eşyaları alıpta bilmem nereye s…………………..lar sizde haklısınız ama evdekı esyalarla bu iş çözülmez banka sahipleri bu borçlarla ilgili bağzı çalışmalar yapıp yeni yapılandırma yoluna gitmeleri lazım düşük faizli

  • şükran dedi ki:

   gülden hanım öncelikle merhabalar bizim bu sitede yazan bizlere yol gösteren mesleğini ahlaki etik kurallara vicdanına insani değerlere uyarak yapan kıymetli avukat kardeşlerimiz var.sizide kırıcı söz ve konuşmalardan tenzih ederiz.ancak malumunuz bitirdiği okulu artı yasaların açıklarını arkasına alarak tüm insani değerleri bir kenara kaktırarak mesleğini son derece kötü icra eden avukatlarla karşılaştık bizler.nelere sebeb oldular biliyorsunuzdur fazla anlatmaya gerek yok.öyle bir zincir ki bu sizler işlem yaptığınız o evlerden çıktıktan sonra o insanların yaşantısındaki değişikliklerden birkaçını söyleyeyim.aile huzursuzlukları adres değiştirmeler,çocukların okul durumu,eşya mağduriyeti hayatın o evde durma noktasına getirilmesi boşanmalar,intiharlar,kaçak yaşama ve buna bağlı bir çok sorun,taahhüdden içeri girme suçunuz nedir ? borç belkide siz geride yaşananlara çokta vakıf olmuyorsunuz bilmiyorsunuz.peki bu vahim tablolar kalkabilirmi veya hafifletilebilirmiydi elbette mesleğini biraz vicdan anlayış karıdakinin durumunu görebilme olsaydı bu yaşananlar belki olmazdı onlara daha geniş süreler verilebilseydi ödemelerini daha kolay yapsalardı.inanın daha yasa çıkmadan bir gün önce tenıdığım insanlar eve avukat icra memuru giriyor taahhüd bile almayız deyip evin iğnesine kadar hiçbirşey bırakmadan evi bomboş hale getirerek ve evdekileri dövdükten sonra bunuda garez olsun diye yaptıklarını söyleyerek çıkıp gidiyorlar.iyiki evdekileri vurmamışlar bir canları kalmış.şimdi nasıl bu toplumda bu insanlar tepki vermezler yaşanan olaylar gülden hanım gerçekten çok münferit düşündürücü bende çok avukatla muhatap oldum baskı tehdit şantaj ne isterseniz biz istersek senin hayatını bitiririz karartırız diyenlerlede karşılaştım.lütfen sizlerde bizi bu konuda anlayın desteklerinizi yol gösteren yazılarınızı burda görmek isteriz elbette.

  • okan dedi ki:

   gülden hanım yorumunuz için teşekkürler sizin gibi bir insana burada kimse kötü bir şey söylemez avukatlar alacaklıların olduğu kadar borçlularında avukatı fakat kendini bilmez bir kaç meslektaşınız burada ekmek parası olmayan okul harçlığı veremeyen insanlarla dalga geçiyorlar buradaki tüm insanlar madur devlet ekonamisinin inşliçıkışlı hareketlerinden kefillikten veya cocuğunu borçtan kurtarmaya çalışan anne baba ve akarabalardan oluşmaktadır dolandırıcıların zaten en yiyi avukatları var onlar bir şekilde kitabına uyduruyor sizinde dediğiniz gibi burada bu konuda bilgisiz çaresizliğine deva arayan arkadaşlarımız var sen iyi olduktan sonra burada herkes iyi hatta avukatsanız mesleğinizi icra ediyorsanız buradan size müşteri bile çıkar sizde buradaki insanların güçü olun ezdirmeyin ve bizim gibi insanlarda topluma ailelerine kavuşsun ve yaşamlarında yeni sayfa açsın toplum bizi kazansın çünkü açlık sofuluğu bozuyor dürüst insanda bir bakmışın dolandırıcı oluyor şartlar bu hale getiriyor çünkü o insanda yaşamını bir şeklde sürdürmesi ve bakmakla yükümlü ailesi var işi bozulan insan bir dakikada adı dolandırıcıya çıkıyor okursanız yorumunuzu bekliyorum teşekkürler

   • Gülden dedi ki:

    Sevgili Okan Bey, Şükran Hanım, Vatandaş, Seyfi Bey öncelikle iyi geceler. Kastınızı ve durumunuzu biliyorum. Öncesinde de biliyordum. Ancak nasıl ki karşı taraf addettiğiniz insanların önyargıyla size karşı davranış ve sözlerine kırılıyor ve kızıyorsanız, aynı şeyi sizin de yapmanıza biraz sitemde bulundum.

    Şükran hanım, bu olaylardan sonrasına vakıf olmadığımızı düşünüyorsunuz ama inanın çok vakıfız. Belki sizden daha çok. Buna inanın. Biz sadece alacaklıların ve güçlü insanların vekili değiliz. Ya da şöyle diyeyim bu toplumda kaç kişi alacaklı ki? HAlkımızın ne kadarı çok güçlü?

    Biz her gün bu anlattığınız bozuk zihniyetin, hastalıklı egoist eğilimlerin sonucu ortaya çıkan boşanmalar, intiharlar, cinayetler vs. travmaların içinde hatta tam ortasındayız. Her şeyden önce biz de bu toplumda yaşayan insanlarız. Eşimiz dostumuz ailemiz çevremizde her şeyi yaşayan insanlar var. Hatta kendimiz.

    Parayı herşeyin önüne koyan insanlar tüm meslek guruplarında var. Bu tür insanlar para için değil vatandaşa kendi meslektaşlarına dahi aynı saldırganlıkla davranırlar. Biz onlara sizden daha fazla tepkiliyiz inanın. Hem hukuk dışı hem insanlık dışı davranışlarıyla benim milletime yaptıkları eziyet için, hem de mesleğimizi bu hale getirdikleri için. Ben sizden iki kat daha öfkeliyim. Baksanıza avukat denilince hepinizin tanıdığı tek tip insan. Hukuk denildiğinde ise avukatlık yanından bile geçmiyor sizin gözünüzde. Oysa avukat her şeyden önce hukukçudur. Her ne kadar serbest meslek sanılsa da yaptığı iş kamu hizmetidir. Avukat tacir değildir, tahsilatçı hiç değildir. Bir avukat müvekkilinin hak ve menfaatlerini savunmak ve korumakla mükelleftir. Ancak bunu yaparken karşı tarafa dilediği gibi davranmak gibi bir hakkı yoktur. Bu amaca ulaşmak için her yol mübah değildir. Dilediği gibi kırıp dökemez. Hele müvekkilinin intikamını hıncını almak gibi bir görevi hiç yoktur. Arkadaşlar maalesef böyle davranan meslektaşlar kendi müvekkillerinin gözünde de sizinkinden farklı değil. Avukata para veririm, dilediğimi yaptırırım. Sihirli sözcük “PARA”. Avukatları sizce onlar için ne kadar değerlidir?

    Okan Bey, size sonuna kadar katılıyorum. Üçkağıtçı adamlara kimse bir şey yapamıyor. Bu yasanın filan onlar için hiç bir önemi yok. Onlar her dönemde işlerini yürütür, hayatlarında hiç bir eksiklik olmaz. Onlar hukuku ve mevzuatı da bizden daha iyi bilirler. Onları çok iyi tanırım. Bu nedenle sizleri onlardan ayırmak hiç zor değil. Onlar sizin şu yaşadıklarınızın hiç birini yaşamazlar. Haciz olmasın diye taahhüt vermezler, içeri girmezler, konu komşudan utanmazlar, Allah’tan hiç korkmazlar o nedenle borçlu olmak onlar için sıkıntı değil, keyiftir. Evime haciz gelecek diye konu komşudan hatta kendi ailesinden utanan, bu olmasın diye taahhüt veren, intiharı düşünen ya da eden, bu hayaya sahip insanlar nasıl dolandırıcı sayılırlar.

    Ancak merak etmeyin. Gözünüzde fazla da büyütmeyin. Siz kendinizi öyle kötü hissetmeyin. Herkes kimin ne olduğunu bilir ancak yine herkes işine geldiği gibi davranır. Ayrıca bizim mesleğimizde de toplumumuzda da iyi insanlar hala çoğunluktadır. Bunun yüzü hürmetine bu memleket hala ayaktadır. Sanki doğruluğun enayilikmiş gibi gösterilmesine, kötülerin dünyası gibi empoze edilmesine rağmen bizim insanımız hala iyidir, hala inançlıdır ve güçlüdür. İyi düşünerek, iyiliği düşünerek, iyilik için çalışarak her güçlük Allah’ın izniyle aşılır. Hepinize aşmak nasip etsin.

  • lavukat(!) dedi ki:

   gulden hanım siz boşuna konuşuyorsunuz. burdakiler şartlanmışlar. her halükarda sizi yanlış anlayacaklardır. boşuna kendinizi yıpratmayın burdakilere laf anlatacağım diye.

 103. mustafa dedi ki:

  arkadaşlar icra memuru bir yakınım icra müdürünun evlere gidin bakin gelin eşya kaldırmayin demiş bilginiz olsun

 104. emre dedi ki:

  hasan kardes babam vefat etti takip edemedim kardesim

  • Seyfi dedi ki:

   Emre kardeş başın sağolsun.. Allah rahmet eylesin.. Sabırlar ihsan eylesin..

  • Hasan dedi ki:

   Emre kardeşim özür dilerim..
   Başın sağolsun..Allah rahmet eylesin..

  • şükran dedi ki:

   emre kardeşim başınız sağolsun allah başka acılar göstermesin

 105. Yavuz dedi ki:

  ARKADAŞLAR,

  SÜREKLİ BANKA HESAPLARINA HACİZ KONULAMAYACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI EKTEDİR.
  BEN BU KARARI ÖRNEK GÖSTEREREK. İCRA MAHKEMESİNE DAVA AÇTIM. SÜREKLİ OLAN BANKA HESAPLARINDAKİ HACZİ KALDIRTTIM…

  T.C.
  YARGITAY
  12. HUKUK DAİRESİ

  Esas No.
  2004/17928
  Karar No.
  2004/22583
  Tarihi
  22.10.2004

  İLGİLİ MEVZUAT
  2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/89

  KAVRAMLAR
  KURAL OLARAK İLERİDE DOĞMASI MUHTEMEL BİR HAKKIN HACZİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

  ÖZET
  İLERİDE DOĞMASI MUHTEMEL ALACAKLARIN KURAL OLARAK HACZİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU NEDENLE BORÇLUNUN DOĞMUŞ VE İLERİDE DOĞACAK HAK VE ALACAKLARININ HACZİ İÇİN ÜÇÜNCÜ ŞAHSA HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMİŞ OLMASI HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU HACİZ MÜZEKKERESİNİN ULAŞTIĞI TARİHTEKİ FİİLİ DURUMLA SINIRLIDIR. İLERİDE DOĞMASI MUHTEMEL ALACAKLAR YÖNÜNDEN SONUÇ DOĞURMAZ

  Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Kural olarak ileride doğacak muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. Bu nedenle İİK’nun 89. maddesi gereğince 3. şahsa, borçlunun nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczini şeklinde haciz ihbarnamesinin çıkarılması halinde 3. şahsın sorumluluğu haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut durumla (fiili durumla) sınırlı olacağından ileride doğacak, doğması muhtemel bu hakkın bu aşamada 3. şahısça net olarak bilinmesi mümkün olmadığından bu şekilde çıkarılan haciz ihbarnamesi yukarıda açıklanan nedenle muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmaz. İcra mahkemesine başvuran borçlunun şikayetinin bu kurallar ışığında değerlendirilerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken istemin reddi isabetsizdir.

  SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  • ahmet dedi ki:

   ****DİKKAT****
   ******TÜM ARKADAŞLAR YUKARIDAKİ YARGITAY KARARINI COPY YAPIP BİLGİSAYARINIZA İNDİRİN…MUHAKKAK BİRGÜN BİRİNİZE FAYDASI OLACAKTIR***

   YAVUZ BEY ilginizden dolayı teşekkürederim…

  • Yavuz dedi ki:

   3. ŞAHSIN (BANKANIN VEYA BAŞKA BİR FİNANS KURULUŞUN ) SORUMLULUĞU HACİZ MÜZEKKERESİNİN KENDİSİNE ULAŞTIĞI TARİHTEKİ MEVCUT DURUMLA (FİİLİ DURUMLA SINIRLIDIR.. yani sürekli banka hesapları bloke edilemez.

   ANCAK alacaklı icra müdürlüğüne tekrar borçlunun hesaplarına haciz koyulmasını talep eder, ikincisinde de yazının tebliğ alındığı tarihte hesapta para varsa bloke koyar. Ertesi ve diğer günler için bloke koyamaz..
   ARKADAŞLARA DAHA ÖNCEKİ YARGITAY KARARINA BENZER 2.ci BİR YARGITAY KARARINI DA AŞAĞIDA EKLİYORUM..

   Saygılarımla,

   Yargıtay 12. HD. 2010/7619E. 2010/20453K. İçtihat

   3. şahıs bankaya 89/1-1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, bankanın sorumluluğu haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihteki mevcut durumla sınırlı olup, daha sonra hesaba gönderilecek para ile ilgili bankanın sorumluluğu bulunmamaktadır.
   (Karar Tarihi : 21.09.2010)
   KARAR : 1- İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK’nun 438. ve İİK’nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından davalı üçüncü şahıs vekilinin bu yoldaki isteğinin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi,

   2- Davalı üçüncü şahıs vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde;

   Mahkemece hükme esas alınan 02.10.2007 tarihli bilirkişi raporunda, borçlu adına bankadaki hesaba gönderilen paraların haciz ihbarnamesi tebliğ tarihi olan 26.01.2006 tarihinden sonra 10.02.2006, 28.02.2006, 15.09.2006, 02.11.2006 ve 07.01.2007 tarihlerinde hesaba girdiği belirtilmiştir.

   İİK.nun 89. maddesine göre 3. şahıs bankaya, borçlunun nezdinde doğmuş ve doğacak alacaklarının haczi şeklinde haciz ihbarnamesinin gönderilmesi halinde, 3. şahıs bankanın sorumluluğu, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut durumla sınırlı olup, daha sonra hesaba gönderilecek olan paraların bankaca bilinmesi mümkün olmadığından bu paralarla ilgili olarak 3. şahıs bankanın sorumluluğu doğmaz.

   Somut olayda, haciz ihbarnamesi tebliğ tarihi itibariyle hesapta mevcut bir para bulunmadığından davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

   KARAR : Davalı 3. şahıs vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 21.09.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

 106. Anonim dedi ki:

  Arkadaşlar öğrendim vergi borcu dolayısıyla yapılan haciz işlemlerindede yasa geçerli

  • Anonim dedi ki:

   Merhaba sayın anonim,

   Vergi borcundan dolayı ticari aracımız yediemin otoparkına çekildi 1-2 ay önce,bu yasadan dolayı çıkarmamız mümkün mü? yardımcı olursanız sevinirim.Ayrıca bu siteyi kuran arkadaşlardanda bilgilendirme yapan arkadaşlardanda allah razı olsun.

   • Anonim dedi ki:

    Yasa ev hacizlerini sınırlıyor ticari aracınızı ne yazıkki alamazsınız bildiğim kadarıyla

    • demet dedi ki:

     bilmeden cevap vermeyelim. emin olmadığımız şeyleri yazıp insanları yanlış yönlendireyelim lütfen.

    • Anonim dedi ki:

     Anladım, araç bağlandığında Başbakanın e-posta adresine mail atmıştım en azından ticari araçlarımızın bağlanmaması konusunda sizde vergi borcuyla alakalı yazı yazdığınız için biran Başbakanın mailime kulak verdiğini sandım nacizane:) teşekkürler ilginiz için.

     • demet dedi ki:

      Aracı iş için mi kullanıyorsunuz?

      • Anonim dedi ki:

       Evet Kapalı Kasa Doblo arkada koltuksuz olanlardan yani demet hanım.

       • demet dedi ki:

        Yeterli bilgim olmamakla birlikte iş için kullanıyorsanız durum lehinize olabilir diye düşünüyorum. Bence birkaç saat bekleyin. Site sorumlusu Sargoz geldiğinde mutlaka gerekli cevabı verecektir diye düşünüyorum. Burayı takip edin bu sürede.

   • Vatandaş dedi ki:

    Anonim her ne kadar bazı avukatların yüzünden avukatlara karşı gitsekte bu konuda bir avukattan yardım almanızda fayda var.

 107. emre dedi ki:

  arkadaslar ev haczi kalktımı cumhur baskanı onayladımı gazetede yayınlandımı cvp

  • demet dedi ki:

   yüce kitap oku demiş ilk emrinde. oku kardeşim.. aradığını bulacaksın.

  • Hasan dedi ki:

   Sn.Emre..
   Sıkıntılı olanlar sabahlara kadar kanunun çıkıp,onaylanmasını uyumayarak geçirdiler..siz nerede yaşıyorsunuz..

  • şükran dedi ki:

   evet resmi gazetede yayınlandı yasalaştı

 108. ahmet dedi ki:

  Arkadaşlar ve sargoz;
  “sürekli banka hesaplarına bloke konulamaz” başlıklı yargıtay karar örneği varsa elinizde lütfen paylaşın. sanırım hepimize lazım olacak bu.

  • ahmet dedi ki:

   değerli arkadaşlar; yine önemli bir bilgilendirme
   çek kanunu çıktıktan sonra çek, senet özelliği kazanmış olmaktadır. Dolaysıyla icra işlemleri devam eder. Bunun iptali mümkündür(süresiz)…
   çekinizle ilgili icra dosyasını icra dairelerinden bulun. Eğerki 6 ayı 1 gün geçmiş şekilde hiçbir işlem yapılmamış ise, dosyaya itiraz edin, tabi harç bedeli var bunun. dosya düşecektir. ÇEK senet özelliğinide kaybedip ADİ bir kağıt parçacığı olacaktır…BİLGİLERİNİZE!!!
   eğerki icra müdürlüklerine gidemiyorsanız E-İMZA diğer bir kaç firma var. buradan alacağınız ürün paketi ile tüm dosyalarınızın içeriğini, detaylarını ve tam metni tarihleriyle birlikte göreceksiniz ve adımınızı daha sağlıklı ve güvenle atacaksınız. SİZLERİ SEVİYORUM YORGUN SAVAŞÇILAR!!!

 109. yasin dedi ki:

  şimdi geldiklerinde eşyayı alırlar diyorsunuz bu yeni yasa durdurmaz :(hiç sevinmeyelim

  • Vatandaş dedi ki:

   Yazdılar ise daha önceden alırlar diyorum. Bu çok önemli. Eşyalarınızı daha önceden yazıp size yeddieminmi bıraktılar

   • yasin dedi ki:

    bana herhangi bir kağıt bırakmadılar imzalattılar ama

    • Vatandaş dedi ki:

     Tamam işte kanun yürürlüğe girmeden önce yazdıkları için o eşyalar zaten sizden çıkmış. Sizde olması birşeyi farkettirmiyor alacaklıya geçmiş sizde emanet olarak duruyor demektir yani istedikleri zaman alırlar.

     Şöyle birşey yapabilirsiniz, zaten alacakları kesin gözüküyor ise gidip yedieminlikten feragat edin o zaman hemen almak zorundalar almazlar ise haciz düşer böylece yeni haciz işlemi yapmak için gelirlerse bu sefer alamazlar.

     • yasin dedi ki:

      peki nasıl feragat edicem nasıl bi yol izlemem gerekiyo yönlendirirseniz çok sevinirim allah sizden razı olsun

      • Vatandaş dedi ki:

       icra dairesine gidip dilekçe veriyorsun o şekilde biliyorum.Kapıda yazıcılar vardır onlar yazarlar

      • Vatandaş dedi ki:

       Ama eşyaları hemen alabilirlerde.
       Yalnız yeddieminlik avukatların işine yarıyor depoya götürseler para ödeyecekler borçlunun evinde bedavadan duruyor.

       Yalnız 1 yılı geçince galiba eşya alınmadı ise haciz düşüyor diye biliyorum bir araştır eğer 1 seneye fazla kalmadı ise hiç kurcalama.

       • yasin dedi ki:

        şimdi e devletten baktım 29,06,2011 – 4,07/2011 – 14/07/2011 – bu tarihler kurcalamayımmı hiç dersin

        • Vatandaş dedi ki:

         Dosya açılış tarihi değil haciz tarihi önemli

         • yasin dedi ki:

          yani bu dosya acıldı benim elime evrak ulastı 15 gun 1 ay arasında geldiler

          • Vatandaş dedi ki:

           Yeniymiş yasa çıkacak diye ellerini çabuk tutmuşlar.

          • yasin dedi ki:

           yani sonuç olarak ölede bölede götürürler diosunuz

          • demet dedi ki:

           evet arkadaşım evet.. yazıldığı için eski yasaya tabi.

    • Vatandaş dedi ki:

     Ayrıca yediemlnlikten kurtulunca eşya hacizli bile olsa eşyayı kaldırabilirsiniz, herhangi bir suç olmaz yeni haciz yapmak zorundalar.

     • yasin dedi ki:

      peki bu dava ile ilgilenen avukatların elemanları katip leri hep orda önümüzü kapamasınlar

  • şükran dedi ki:

   yasin bey bu kadar üzülmeyin lütfen bakın gelenlerin karşısında net duruş çok önemlidir.tamam eşyaların yazılı artık hukuken mülkiyeti sana ait değil istediklerinde alabilirler ama senin de yapabileceğin şeyler var.gelenler senin eşyanı baskı aracı olarak kullanıyor esas istedikleri bekledikleri nakit yani para.onlara eğer eşyamı kaldırırsanız hiçbir ödeme yapamam ancak elime geçen parayla giden eşyanın yerine eşya alırım diye söyleyin.aynı satrançtaki gibi onlardan bir hamle karşı sizden bir hamle farzedinki kaldırdılar hayatın sonu değil allah sağlığınızı almasın birde taahhüdü önünüze koyabilirler kesinlikle vede kesinlikle arkadaşım hiç olmazsa özgür kalın taahhüd tam bir bela eşya gitmesine benzemez üzülmeyin .

 110. ahmet dedi ki:

  Arkadaşlar birşey soracağım….

  Hiç susmayan telefonum 2 gündür vallaha çalmaz oldu….
  Bu sessizlikten korkuyorum…

  Bu lavukatlar bir polim düşünmesinden.
  Yırtık dondan çıkar gibi millete sürpriz yapmasınlar sonra

  • Vatandaş dedi ki:

   Ne yapacaklarını düşünüyorlardır kara kara. Çünkü ellerinde taahhüd almak için yapacakları bir tehdit kalmadı. İnsanlarla adam gibi konuşup anlaşma yapıp taahhüdsüz tahsilat yapmaya çalışsalar mağdurun zaten ödeyebileceği bir tutar olursa bunu yavaş yavaş da olsa ödeyecektir.

   Zaten ödeyeceği durum yok ise avukat eşyaları alıp kendi parasını çıkartırdı arada yoklama çeker parasız kalınca yine gelip bir bakardı evine. Kolay ve haksız para kazanmalarının yolları kapandı. Adalet ise gerçekten borçlunun borcunu ödemesine yardımcı olmaktır avukatları zengin etmek değil.

  • şükran dedi ki:

   ahmet bey siz hep avukatın nasıl bir hareket tarzı izleyeceğini düşünüyorsunuz ama düşünmeniz gereken icra memurunun hareket tarzı,onlar icra memuru olmadan evlere dalış yapamıyorlar.gelen yasa en çok icra memurunu düşündürür.onu sorumluluk altına sokar bu nedenle siz farzedin icra memuru olsaydınız yasa çıkmasına rağmen avukatın her dediğini yaparmıydın yoksa çok temkinli mi davranırdın.onların sorumluluğu büyük yasaklanmış eşyayı kaldırdığı zaman borçlu itiraz eder mahkemede kazanırsa tazminatla karşıkarşıya kalırlar.şikayetinizde başları ağrır.şunu anlayalım hiçbirşey eskisi gibi olmayacak.

   • demet dedi ki:

    inşallah şükran hn.

   • mybek dedi ki:

    evet aynen katılıyorum avukatı çok takmazlar kendilerini riskede atamazlar sadece bakarlar yazılacak varsa yazar giderler

 111. yasin dedi ki:

  merhabalar adıma acılmıs bir yıldır devam eden haciz işleri var geldiler yazdılar babamın evini ve dün telefon geldi avukattan bugunden için gelip eşya kaldırcaz dediler bu yasaya göre eşyayı kaldırırlar mı aklım cok karıstı allah bizim gibilerin yar ve yardımcısı olsun

  • Vatandaş dedi ki:

   Eğer daha önce yazdılar ise kanun çıkmadan önce alabilirler, çok geçmiş olsun. Ancak alacağınız yeni eşyaları artık alamayacaklar.

   • umut UFUK dedi ki:

    Bugün pek geleceklerını sanmıyorum,Bana hiç aramadan geldiler.Birtanesi aradı yarın eşyanı kaldırmaya gelıyor hemen ödediye. oda 6 ay sonra geldı.

   • UFUK dedi ki:

    sevgili vatandaş daha önce yazmaları bir şey değiştirmiyor eğer evdeki eşyayı daha önce kaldırmadılar sa yasa çıktıktan sonra eve gelip eşya kaldıramazlar ,, aman yanlış bilgi olmasın veya ben yazdığınızı yanlış anladım

    saygılar

    • Vatandaş dedi ki:

     Ufuk bey eşyanın yazılması demek, zaten eşyanın artık alacaklıya geçmesi demektik. Kanundan önce yapılan işlemler eski kanunlara tabi olduğu için eğer yazıldı ise kaldırıp kaldırmamasının bir hükmü yok istediği zaman kaldırabilirler maaleserf

     • UFUK dedi ki:

      evet ben ilk cümleyi yanlış yazmışım, doğru fakat eğer 7 emin olarak bıraktıysa ve satış isterse yeni kanun hükümlerine göre satış isteyecek değilmi,

  • şükran dedi ki:

   yasin bey ben çok basit bir yol izliyorum evimdeki eşyalar yazılı 29 icra dosyam var 15 kadarını ödedim.beni sıkıntıya sokmayıp insanca davranana geniş süreler verenlerin hepsini ödedim.icraya gelenlere açık net söylediğim şudur evimden eşya kaldırırsanız size bir kuruş dahi ödemem.elime geçen parayla gider eşya alırım.hiç olmazsa esnaf kazansın.o zaman düşünüp kalıyorlar.tercihi onlara bırakıyıoum.onlarda gelmişken elimiz boş gitmeyelim diye kullandığım eşyaları yazıp yediemin bırakııyorlar.

 112. muratdemir dedi ki:

  saygı değer vatandaşlar mağdur abilerim
  lütfen soracağım soruya mümkünse hukuk dilinde değilde vatandaşın anlıyacağı dilde hem tartışıp hemde cevaplıyalım
  5 senedır hakkımda açılmış icra dosyaları vardır
  beş yıldır ikamet adresim yoktu iflas etmişim elimde avucumda bişeyim kalmamış
  sadece tek sarneyem evimde bulunan 1 adet tv 10 yaşında buzdolabı ça makinesi bulaşık makinesi okul okuyan iki çocuğum için bir adet bilgisayar yatak odamın takımı yatak yorgan battaniye
  mutfak mazemesi bilirsiniz tabak tava tencere kaşık vesaire
  bu durumda adresim tesbit edilirse avukat ve icra memuru evimden bir şey haczede bilirmi
  evimde altın gümüş antika vesaire değerli eşyam yoktur
  ısrarla rica ediyorum bu konuyu lütfen anlaşılır şekilde tartışalım

  • Vatandaş dedi ki:

   Yok kesinlikle alamazlar. Yeni yasa yürürlükte. Eğer daha önceden haciz koyulmadı ise bu eşyalara şu andan sonra alamazlar için rahat olsun.

  • Vatandaş dedi ki:

   Zaten haciz de gelmez çünkü alacakları birşey bulamayacaklarını bildikleri için boşuna uğraşıp masraf yapmazlar.

  • şükran dedi ki:

   murat demir kardeşim durumunu gayet net anlatmışsın.5 sene içinde icra memuru evinde eşya yazıp bunları sana yediemin bıraktımı veya eşyanı evden çıkardımı önce bunu bilelim sonra cevaplayalım.

  • bir bilen dedi ki:

   edemez arkadaş rahat ol

 113. Yavuz dedi ki:

  Bu sitede olan arkadaşların olabilecek ortak dertlerinden bir de banka hesaplarındaki hacizlerdir.

  Bazı icra müdürlükleri borçlunun banka hesabına ”DOĞMUŞ VE DOĞACAK ALACAKLARIN HACZEDİLMESİ” şeklinde yazı gönderiyorlar. Bazı bankalar sadece o gün hesaptaki bakiye neyse ona bloke koyuyor. Bazı bankalar ise kalıcı bloke koyuyor..

  İCRA DAİRESİ doğacak alacaklar için yazı gönderemez. Bu şekilde ki uygulamanın kanuna aykırı olduğuna dair YARGITAY KARARI var..
  Ben de olan böyle bir konuda icra mahkemesine yargıtay kararını örnek göstererek itiraz ettim. İcra müdürlüğü kalıcı blokeyi kaldırdı…

  • Vatandaş dedi ki:

   Doğacak alacak ne ya dalgamı geçiyorlar :S

   • Yavuz dedi ki:

    Ben özellikle ticaret yapan arkadaşların yararına olur diye yazdım. icra dairesi sadece ”doğmuş alacaklar” için haciz yazısı gönderebilir. Bunun anlamı da şu: Banka bu yazıya istinaden sadece yazıyı tebliğ aldığı günkü bakiye hesaba haciz bloke koyabilir.

    DOĞACAK ALACAKLAR ise şudur. İlgili banka icra müdürlüğünün yazıyı tebliğ aldığı tarih ve sonraki günlerde hesaba yatan paralara da haciz koymaktadır. Bu da kanuna aykırıdır. Bunu uygulayan icra müdürlükleri var…itiraz edilirse hesaba sonradan yatan paralara koyulan haciz kalkmaktadır..

  • ahmet dedi ki:

   Yavuz bey;
   bununla ilgili olan yargıtay kararını paylaşırmısın yazıcıdan tarattırıp… hepimize lazım olur bu karar. tşk ederim

 114. Vatandaş dedi ki:

  Yeddiemin olarak haciz edilmiş eşyalar için arkadaşlar bence şimdilik feragat etmeyin çünkü hemen muhafazaya alma tehlikeleri var.

  Yasa şu an çok yeni olduğu için bu konuda pek acıyacaklarınıda sanmıyorum. Ama yavaş yavaş kanun herkeste yerleştikten sonra genel olarak bunu yapan avukatlarda da dahil artık bu bir ayıpmış gibi beyinlere yerleşecek yani bu şekilde kabul görecek.

  Ondan sonra bozarsanız gelip almama ihtimalleri daha yüksek olacaktır, çünkü herkes yeni yasayada alışacağı için ona bir faydası olmayacağını düşünecektir.

  Tabi tahmin bu sadece.

 115. Anonim dedi ki:

  Arkadaşlar ev eşyalarını sınırlıyan yasa vergi borçları içinde geçerlimi bilgisi olan varmı

  • ÖZADANALI dedi ki:

   AŞAĞIDA BU SORU İLE İLGİLİ SARGOZ BEYİN YORUMLARINI OKUYABİLİRSİNİZ.

  • Vatandaş dedi ki:

   Sayın Sargoz’un dediği gibi bu farklı bir uygulama olabilir ama şuda var ev haczi normal alacaklıların bile işine yaramaz iken vergi dairesi niye eve haciz yapsın. Ona hiç bir fayda sağlamaz. Benim tanıdığım biri 10 yıllık vergi borcu vardı haciz hiç yapmadılar. Genelde aralarda bunlara af çıkarak ödettirmeye çalışırlar. Bence bu afları kaçırmamanızda fayda var.

  • Vatandaş dedi ki:

   Devlet bankalar gibi değil. Alacağının peşinde çok fazla koşturmuyor ama her yönden seni bağlıyor. Örneğin yurtdışına çıkamazsın. Bir dairede işin olur karşına çıkar. Yani devlete borcun var ise seni fazla sıkıştırmasada eninde sonunda bunu ödemek zorunda kalıyorsun

   • şükran dedi ki:

    özellikle maliye bocun olduğu zaman değişik yöntemlerle bunu tahsil ediyor.borca yeni yaplandırma getiriyor uzun vadelere bölerek veya araç kaydınız varsa üzerine haciz koyuyor.herhangibir maliyede işiniz olduğunda bu borcu ödemeden işiniz görülmüyor.yurt dışına çıkamıyorsunuz onun yöntemleri etkilidir.mesela kiradan kaynaklı stopaj vergisini öyle sıkı tutuyorki sizin beyanınızı inceliyor evin semtine göre az beyan ederseniz bunu size soruyor niçin değerinden az gösterdin diye.bakın maliye bankalara veya kişilere benzemez.tutumu çok nettir.onun için maliye işlerinizde çok dikkat edin.

   • Anonim dedi ki:

    Vergi borcundan dolayi yurt disi cikis yasagi uygulamasi son anayasa degisikliginden sonra kaldirildi. (seyahat ozgurlugu)

 116. yusuf dedi ki:

  Eve hacizle ilgili kafa karışıklığı bilgili ve ilgili arkadaşlar sayesinde önemli ölçüde giderildi sağolsunlar. Benim sorum iş yeri ile ilgili. Yeni kanuna göre iş yerinde (mühendislik firması)1den fazla bilgisayar varsa 2 aveya 3 tane,bilgisayara, fax cihazına ,yazıcıya vs haciz konulabiliyormu acaba. Veya nelere konulabilinir nelere konulamaz bilgili bir arkadaşımız aydınlatabilirmi. Şimdiden çok teşekkürler.

  • Vatandaş dedi ki:

   Yusuf bey imkanınız var ise bu malları 3.cü kişiye devredin ne olur ne olmaz sağlama almak lazım. 3.cü kişilere ait olan mallara haciz koyulabiliyor ancak muhafaza yapamıyorlar. Alacaklı 7 gün içinde dava açması gerekiyor kaybederse tazminat ödeme ihtimalide olacağı için pek bu konuya yanaşcaklarınıda sanmıyorum. Bu sebeple bu şekilde önlemler almakta fayda var.

  • şükran dedi ki:

   3.kişi adına tescil ettirin yinede kaldırırlarsa ki yasayı ne yazıkki aşanlar var bu 3. kişi %%20 tazminatlı istihkak davası açabilecek durumda olsun.

 117. Garemmer dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar,
  Avukatlık büroaları yeni kanuna göre değişik taktik ve strateji değiştirip kendilerini geliştirmeye ve günün, kanunun içeriğine göre pozisyon almaya çalışıyorlar.
  Şu an borçluyu direk olarak arayıp,hakkınızda hapis kararı çıkartılmıştır söylemleriyle borçluları psikolojik olarak etkileyip kendilerine yöneltmek istiyorlar.
  Önümüzdeki günlerde bu gibi kalıplaşmış daha birçok yeni ithamlarla karşılacağız aman dikkat!

  • umut UFUK dedi ki:

   Diğerbir eni geliştirdikleri etkileyi taktik ise,Yeni kanun çıktı bılıyorsunuz artık evesyası haczı yok.bu kolaylıktan faydalanın borcunuzada yapılandırma geldı,borç mıktarı düşdü,istediğiniz taksıtle ödeme imkanı var.Buyrun büromuza gelin konuşalım. şeklinde

   • şükran dedi ki:

    önümüze en kötü ihtimalle bürosunda taahhüd koyar değilmi .bizler artık korkmadan imkanlarımızın elverdiğince borçlarımızı ödeyeceğiz.bunu artık anlasınlar.

 118. ÖZADANALI dedi ki:

  SAYIN SARGOZ BEY,
  SİZE BİR SORUM OLACAK.KARDEŞİM İNTERNETKAFE İŞLETMECİLİĞİ YAPMAKTADIR.BANKALARA OLAN BORCUNDAN DOLAYI TÜM EŞYALARI(PC, LER-YAZICI-MASA VS) HACİZ OLABİLİRMİ?YAPTIĞI İŞ BEDENSELMİDİR? YOKSA SERMAYEYE DAYALI BİR İŞMİDİR?AÇIKLAMA GETİRİRSENİZ SEVİNİRİM.SAYGILARIMLA.

  • Vatandaş dedi ki:

   Bilmiyorum bu konuda yasa biraz oturduktan sonra bir avukattan destek alsanız iyi olacaktır. Çünkü bedensel faaliyet gerektiren örneğin marangozsunuz o aleti kullanarak para kazanıyorsunuz sermaye değil bir alet kullanmanızı gerektiriyor. Ancak internet kafe olayı benimde kafamı karıştırdı her ikisine de girebilir gibi gözüküyor.

   • ÖZADANALI dedi ki:

    ARKADAŞIM ÇOK ÇOK TEŞEKKÜRLER.BİZLERDE SİZİN GİBİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN NE YAPACAĞIMIZA KARAR VEREMİYORUZ.ŞUAN KİMSE BİRŞEY BİLEMİYOR.BEKLEMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK.SAYGILAR

 119. Seyfi dedi ki:

  Anonim biz borcumuzu yıllardır ödeyip bitirdik. Kalan borçlar bankaların insafsızca uyguladığı faizlerin bakiyeleri. Biraz vicdan varsa hala borçlulara gelip yavşak yavşak konuşmazsın. Şerefsizlik yapıp, devleti ve milleti dolandırmadığımız için bu haldeyiz bizler. Şu Cuma’nın mübarek saatinde, git belanı Allah versin..

 120. okan dedi ki:

  İnanın benimde kafam çok karışık. Şimdi 2 ay önce eşyalarım yazıldı ve bana yediemin olarak bırakıldı. İstedikleri zaman alacabileceklermi? Onlar almadan önce Yedieminlikten istifa etsem gene de alabilirler mi?

  • Vatandaş dedi ki:

   Maalesef yeddieminliği bırakırsanız eşyalarınızı hemen muhafaza almak zorundalar. Eğer almazlarsa yırtarsınız ancak %50 %50 şans.

  • şükran dedi ki:

   yazılmış eşya demek şudur eşyanın mülkiyeti sizin değildir yediemin demek emanetçi demektir.ama eşya evinizde kaldığından tasarruf edebilir kullanırsınız bence yedieminliği atmayın yasa çıkmadan önce neden geceli gündüzlü akşamlı sabahlı hiç durmadan icraya çıkıp eşya yazdılar anladınız mı yazılı eşyayı alabilirler önce hiç yazılmasaydı şu an bir şey yapamazlardı ama üzülmeyin.onu baskı aracı olarak size karşı kullanıyorlar.evimde benimde eşyalar yazılı kaldırırsanız bir kuruş alamazsınız bende gider elime geçen parayla yeni eşya alırım sizde havanızı alırsınız diyorum valla tercih onların.

 121. ÖZADANALI dedi ki:

  YENİ ÇIKAN YASADAKİ HACİZEDİLEMEMEZLİK VERGİ BORÇLARI İÇİNDE GEÇERLİMİDİR ? YOKSA AMME ALACAKLARI BAŞKA YASAYAMI TABİDİR.VERGİ BORCUMDAN DOLAYI EVİME YADA İŞYERİME HACİZ GELEBİLİRMİ?GELİRSE NASIL BİR İŞLEME TABİ OLURUM. LÜTFEN BİLEN ARKADAŞLAR YAZSIN.TEŞEKKÜRLER.

  • sargoz dedi ki:

   Amme alacaklari usul kanunu farklidir. Icrasi ve haciz islemleride farklidir. Bu kanun hukumlerine tabi olduklarini sanmiyorum.

   • ÖZADANALI dedi ki:

    SAYIN SARGOZ BEY,
    AÇIKLAMALARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER.BENDE SİZİN GİBİ DÜŞÜNÜYORUM.BU KONUYU TEFERRUTLI BİLEN ARKADAŞLARDAN AÇIKLAMA BEKLİYECEĞİM.ÇOK SAĞOLUN.

  • şükran dedi ki:

   özadanalı kardeşim anladığım kadarıyla maliyeden söz ediyorsun.maliye öncedenle icracıların yaptığı gibi ben rastlamadım ancak uygulamaları ne bankalar gibidir nede sahıslar gibi.genelde kestikleri cezalara veya vergi borçlarına daha önce torba yasa adıyla anılan yasa gereği ödemede kolaylık adı altında borçları uzun vadelere bölerek her iki ayda bir ödenmek koşulu ile yapılandırma getirildi.2 kez ihlal hakkınız var üçüncüde yapılandırmayı bozuyor.artı kira stopaj bu gibi vergi borçlarını çok sıkı takibe aldı son yıllarda birde araç kaydın varsa üzerine haciz koyuyor.birde vergi borcun varsa yurtdışına çıkma yasağı koyuyor yalnız bu yasak son anayasa değişikliğinde gündeme gelecek iş adamlarını etkiliyormuş bu yasak kalkacak gibi .maliye uygulamalar yönünden nettir.fazla pazarlık yapamazsınız .genelgesi neyse onu uygular.

 122. ahmet dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar;
  Az önce tapu dairesinden aldığım bilgiyi sizlerle paylaşyorum…
  Yeni kanuna göre,
  “”” Borçlunun haline münasip EV “”” ile ilgili kesin uygulama şekli.
  1. Evin “AİLE KONUTUDUR” ibaresnini şerh şeklinde tapuya düşülmesi mutlak ve şart. Bu işlemi başlatmak için, adliyeye giderek (muhtemelen aile mahkemesidir) karar çıkartıp mahkeme tapuya yazı gönderekek kesinlik kazanıyor. Mahkemeye gitmeden önce nufus idaresinden, muhtarlıktan aile toplum kağıdı ikametgah belgesi, o evde aile bireylerinin oturduğunu ıspatlayıcı hertürlü belgeyi mahkemeye vermeniz gerekiyor. (kesin şart evde ikamet etmeniz gerekiyor)..
  2. Evin değeri normal seviyede olmalıdır.(eğerki satış değeri yüksek bir ev ise, bu evin satışı yapılıyor, size makul fiyetta bir ev alınıyor ve kalan kısım borcunuzdan düşüyor.

  Tapuya Sormadığım bir soru var bilen var ise cvplasın. Bu işlemi yaptırdıktan sonra satış için veya miras için iptali nasıl olacaktır? yani satmaya kalktığımızda evi, sırada bekleyen alacaklılar satış bedelini hacz edebiliyorlar mı( yani evi satıp başka bir semtte ev almak istediğimizde gibi veya tayin oldum gittiğim yerde ankaradaki evimi satıp istanbuldan almak istediğimde işlem nasıl oluyor gibi???)
  kolay gelsin
  ****Eski kanunda “aile konutu” ibaresini mahkemesiz siz kendiniz tapuya bir dilekçe vererek koydurabiliyordunuz, yeni kanunda muhakkak mahkeme kararı ile kondurulma zorunluluğu var. Bu arada yeni kanunun işleyişi ile ilgi yönetmelik tapu dairelerine gitmiş..

  • ahmet dedi ki:

   eklemeyi unuttum, tek eviniz olmalı ve o evde oturuyor olmanız kesin ve şart.

  • sargoz dedi ki:

   Tapuya aile konutu serhi konmaz ise tasinmaz haczedilebilir.

   • ahmet dedi ki:

    kesinlikle çok doğru tapuya aile konutu şerhi konulmalı. Ancak bunu mahkeme kararı ile istemeliyiz.
    Sayın sagoz ve diğer arkadaşlar;
    ailenize yani size münasip evi “aile konutu” olarak mahkeme kararı ile şerhlettiniz ve zaman geçti satmak sitediniz…
    her ne sebepten dolayı olursa olsun evinizi satabiliyorsunuz, ve parayı cebinize koyabiliyorsunuz. kimse size birşey demiyor ve sattığınız evin parasını istiyemiyor sizden. Tek şartı satış yaparken evi, eşinizinde muaffakat imzası isteniyor, sebebi aile konutu olması.
    yani tek ve makul fiyatlı bir eviniz var ise içinde güle güle oturabilrsiniz. yukarıda bahsettiğim mevzuuları yerine getirmek şartı ile.
    yani TOKİ den rahatlıkla ev alabilrsiniz. hayrını görün.

  • Vatandaş dedi ki:

   Ahmet bey bunlar kıymet takdiri maddesi ile değerlendirilir. Yani tek eviniz var ise bilirkişi tayin ederler ve bu ev fiyatına başka yerde daha ucuza bir ev alabiliyorsanız yine haciz koyarlar ancak başka yerde alabileceğiniz evin fiyatını size vererek gerisine haciz koyarlar.

   Aşağıdaki 12 numaralı bend ile borçlunun haline münasip evin haciz edilemeyeceği yazıyor;
   “12. Borçlunun haline münasip evi,”

   Ancak; aşağıda bu 12 numaralı bent’in dahil olduğu hacizlerde kıymet takdiri yapılmasının yolunu açmış.

   “Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.

 123. umut UFUK dedi ki:

  Sayın Sargoz Bey ve Sayın Celal Bey,
  açıklamalarınız için çok teşekkürler,gayet açık ve net açıklama olmuş. sayın Avukatlar çalı dibi yoklamaktadırlar,endişe duyması gerekenler bizler değiliz ,Çünkü artık yuva yıkamıyacaklar,boşanmalara sebep olamıyacaklar,alacaklının haberi be olmadan bir iş yapamıyacaklar,vs. rahatca borcumuzu ödeyebileceğiz.Yasalara karşı geleceklerse buyursun gelsınler.
  Yasa yürürlüğe girmişdir,bundan böyle eşya haczi olmayacakdır.Yasalara karşı geleceklerse buyursun gelsınler.
  eski yapılan işlemler eskide kaldı,yeni yapılacak işlemler yürürlükde bulunan kanuna göre yapılacak

  GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

  Eski icra dosyası hangı kanun dogrultusunda açıldı ise o şekilde kalcak,tekrardan yeni yasya göre dosya açılmayacak.Yeni yasa yürürlüğe girene kadar yapılan işlemlerde zaten eskı yasadan yapılmış oluyor.Artık yapılacak her işlem yeni yasaya göre olacakdır
  .

 124. aydın dedi ki:

  öncelikle herkese merhaba..yasa çıkmadan 1 gün önce evime gelip eşya yazmışlardı ben evde yokdum kızkrdeşime bir şey imzalatmışlar fakat oda bilmiyor neye imza attıgını..sanırım avukatlık bürosunun elamanları çünkü siyah bir jeep ile gelmişler..yediemin yapılmış olsa imzalattıkları kağıdı bir nüshası bize bırakılmış olmuyormu öyle bir durum yokda ondan sordum..az öncede avukatlık bürosundan aranmışım farkında değilim evi aramışlar kardeşim cıkmıs ona bize ulassın diyorlar..bende birazdan saat 13 gibi evden cıkıp avukatlık bürosuna gidecegim..gitmeden önce fikirlerinizi ne yapamma gerektiği nasıl davranmama gerektiğini hakkında yorunlarını bekliyorum..şimdiden tskler

  • umut UFUK dedi ki:

   .Siyah bir jeeple gelmişler diyorsunuz.sanırım sadece avukat yada çalışanı gelmiş.Eger İcra memuru olmadan eve gelinerek yapılan işlemler geçersizdir.Fakat neye imza attıgınıda bilmek lazım

  • av. dedi ki:

   merhaba,
   öncelikle haciz edilen yediemin bırakılan mallar haczedilmiş sayılır. o malların hukuki sorumluluğuda kardeşiniz nezdindedir.
   siyah jiple gelinmez hacizlere adliyenin görevlendirdiği araçlarla icra memuru veya müdürü ile birlikte avukat veya asistanı aracılığı ile gelinir.
   Evinizde haciz yapılamasa bile bankalara pttlere araç ve gayrimenkullerinize haciz konulur. bu işlemlerde harcanan paralarda sizden tahsil edilir. yani icra dosyası açıldıktan sonra bütün yapılacak işlemler sizin tarafınızdan tahsil edilir. Yasa kişilere yanlış aksediliyor. İyi okunması gerekiyor…

   • aydın dedi ki:

    evet bende öyle diyorum eve haciz işlemi için heeple gelinmez zaten bir sanırım avukutın yardımcıları gelmiş öyle sanıyorum..birde kagıt bırakmışlardı haciz ihtarı .işte adresinize hacze gelinmiştir.kapının kapalı olması sebebi ile şimdilik herhangibir işlem yapılmamıştır..ödeme olmaması halinde ikinci kez adrese gelinecek olup kapının kapalı olması halinde kapı çilingir marifeti ile açtırılacak olup muhafaza işlemi gerçekleştirelecektir ..muhafaza işlemlerine maruz kalmamanız için acilen ödeme yapma hususunda aşagıdaki irtibat numaralarından tarafımza ulaşmanız ihtar olunur gibi.. birazdan avukatın bürosuna ugrayacagım..bakalım ne diyecekler..birde soracagım evime gelip ne işlem yaptınız diye..

  • şükran dedi ki:

   avukatın bürosuna gitmeden önce adliyedeki dosyaya bir bakın ne gibi şey imzalatılmış.önce emin olun sonra gidin.

 125. Özgür dedi ki:

  Günaydın ,
  Ciro attığım bir çek yüzünden 20 kasım 2011 tarihinde hacize gelindi cek tutarı 60.000 TL buzdolabı çamaşır makinası ve bilgisayarımı bana yediemin olarak bıraktılar sonrasında hiç arayan soran olmadı kasım aında askere gidecegim yanlız yaşıyorum ne yapmam gerekli bu haciz işlemi yeni yasaya göre düştü mü veya bu işten nasıl kurtulurum benim çek üzerinde herhangi bir ticaretim olmadan bu duruma düştüm hocalarım yardımcı olursanız sevinirim saygılar…

  • sargoz dedi ki:

   Yasal (askerlik) durumunu belirten bir dilekce ile icra dosyasinin bulundugu icra dairesine yazili basvuru yap. Askerlik nedeni ile yedieminlikten feragat ettini bildirir bir dilekceyi icra dosyasina koydur.

   Sorun olacagini sanmiyorum cunku mazeretin force majeur (senin elinde olan birsey yok)

  • yelda dedi ki:

   Esyalarinizi saklayin.. Tasima imkaniniz warsa baska yere tasiyin

 126. demet dedi ki:

  Herkese günaydın,
  Yazı icra dairelerine ne zaman ulaşır acaba?

  • şükran dedi ki:

   gecikmez demet hanım devlette devamlılık ilkesi olduğundan boşluk bırakmazlar durum çok acilse şifai bildirirler ardından genelgesini gönderirler.tüm memurlar genelgeye uymak zorundadırlar merak etmeyin

   • demet dedi ki:

    şükran hanım dün de bahsetmiştim. bir süredir eşyasızız. Eşyaları kaldırdılar. Şimdi eşya getireceğiz ama o kadar kafadan o kadar ses çıkıyor ki kararsız kaldık.

    • şükran dedi ki:

     demet hanım durumu biliyorumda herşey biraz yerine otursun bu kadar sabrettin azbiraz daha sabır eşyaları riske atma ortam biraz netleşsin

  • sargoz dedi ki:

   En geç yasa 10 gün icinde tam uygulanir hale gelir.

   • demet dedi ki:

    çok teşekkürler sn sargoz. bu kadar bekledik. biraz daha bekleyeceğiz.

 127. FMÇ dedi ki:

  sayın yorumcular benim borcumdan dolayı eşyalar eşime yediemin bırakıldı şimdi sonuç olarak yedieminlik devam mı yoksa iptalmi

 128. Selim AK dedi ki:

  Elimiz Çok Güçlüyüymüş, Arkadaşlar,

  Öyle bir güçlüyüz ki,
  Avukatlar bizi arayıp her türlü ayasal yollardan tehdit yağdırır.

  Öyle bir güçlüyüz ki,
  Maaşımdan 4000 tl borç için 500 – 500 kesin dediğimiz halde ya taahhüd ver , yada eşyanı kaldırırken biz alırız o taahüdü diyen, adliyenin arabasını çektikmi rezil olursunuz diyen. 4000 tl peşin getir yatır diyen, alacaklı peşin istiyor ama taahhüd verirsen taksit yaparız diyen bir zihniyet le psikolojik olarak boğuşmak zorunda olan bizler,

  Öyle bir güçlüyüz ki,
  Her gün telefonla hukuk bürosu çalışanları tarafından telefon yolu ile yalan dolan tehdit dolu sözlerle tacizlerine uğrayan bizler,

  Öyle bir güçlüyüz ki,
  Borcumuzu ödeyemediğimiz işlerimizin yolunda gitmemesi zaten bizi bunalıma fazlası ile sokmuşken,

  Öyle bir güçlüyüz ki,
  Bankalar borçlarımıza % 300 lerde faiz eklemişken, 4000 tl borç 1 yılda 12000 tl olmuşken,
  Bizi her türlü taciz eden hukuk dışı uygulamaları yapan ve hukukçu kimliği kullananlar, borçlarımıza % 300 lerde faizlerle yıllarca faiz batağına sokanlar, bizi ailemizi her türde tehditde bulunan lar mağdurmuş arkadaşlar,
  Yukarıda youtube linki var bakın dinleyin, adamlar ne kadar mağdur, bunu üzüntüyle ifade ediyorum.
  Halkçıyız diyen bir partinin, biz bu millete hizmet ediyoruz, milletin iyiliğini istiyoruz diyen insanların sözleri böylemi olmalı. Halkın %10 nun icralık olduğu bir ülkede siz gidin bu insanların buzdolaplarını alın, çamaşır makinelerini alın, fırınlarını alın, televizyonlarını alın hatta çocuklarının oyuncaklarını da alın.
  Bu nasıl bir halkçılık,
  Efendim bu milletin borcu vatandaştan vatandaşa dan çok bankalara bankaların yüksek faiz uygulamalarına siz bu kadar borçlu insanlar gece rahat uyuyor mu zannediyorsunuz. Geleceklerini bile unutmuşlar, ümitsiz bu insanlar.

  Eğer bu duruma iki tarafıda mağdur etmeden çözmek istiyorsanız, önce bankaların yüksek faiz uygulamalarını kaldırın, vatandaşa ya devlet olarak destek olun, yada olunabilecek yolları yaratın kimse borcunu ödemekten kaçmasın alacaklı da haklı doğru ama borcunu ödeyemeyene bir şekilde ödeme imkanı sunulsun. Faizlerle borçluyu ödeyemeyeceği duruma getirip taahhüd alıp hapse attırıp, işinden edip, sosyal yaşamından edip, az da olsa geleceğe dair hayallerinden edip, sonra hala denilirki adama borcunu öde, adamın zaten hayatı bitmiş 18.000 insan işinden olmuş, evinden kaçak yaşıyor, bu insanların aileleri ne yiyor ne içiyor. Bir çok yuvada bu yüzden dağılmış bir durumda. Burada çözüm alacaklı haklı demekle olmuyor, çözüm iki tarafında yararına insancıl yollarla, insanların yaşama haklarını elinden almadan bir yol bulmaktır.

  Sizlerden büyüklerimiz olarak daha insancıl alacaklınında alacağını alabileceği, borçlunun da ödeyebileceği, daha sosyal çözümler bekliyoruz. Bugün için ev haczine getirilen kısıtlamalar bugünün şartlarında bence en akla mantığa yakın çözüm, keşke taahüdü de kaldırsalar. Diyorum ya banka kartellerinin ve vekilleri olan avukatların acımasızca uygulamalarına belki de bir nebze de olsa merhem olur.

 129. Selim AK dedi ki:

  Bakın bu kadar borçlunun olduğu bir ülkede tabiki en güzel yapılacak iş yada seçilecek bölüm icra iflas hukuku olurdu. Ne olacak 7 milyon borçlu , e ülkede 50 bin avukat olsa atıyorum rakamları her bir avukata 140 dosya düşer bunun bir taraftan kapanıp bir taraftan yeni dosyalar geldiğini düşünün, her bir dosya başına 750 tl * 140 = 105.000 TL yapıyor, her ay böyle bir döngüye girse iyi para. Tabi bunun daha extra işlemleri var 3 tl lik bir işlem için 100 tl de alınıyor.

  Niye avukat forumları kaynıyor bu kadar bu yasa karşısında, böyle bir rantı kim bırakmak ister, kim düşünür senin evinde dolap olcakmış olmıcakmış kime ne adam alacağı rakama bakar kardeşim. İşte olay bu niçin avukat vekiller itiraz etti bu maddeye sizce. Benim şahsi kanaatim bu yönde. Burada ben alacaklılarıda çok düşündüklerini zannetmiyorum şahsen bu arkadaşlar ellerindeki rantı düşünüyor. Bankalar avukatlara vermezde farklı kampanyalar yaparlarmı yada olmadı finans kuruluşlarına verirlermi dosyaları onlarda korkuyorlar işler azalacak ekonomimiz sarsılacak bugüne kadar eğer yaptı iseler işlediğimiz günahlar yıktığımız yuvalar şimdi sıra bize geldimi diyorlar acaba, bu ülkede icra iflas hukuku dışında başka dal yok galiba,

  Anlayana davul zurna saz,

  • şükran dedi ki:

   selim bey ifade eyyiğiniz şeyler insanların yaşadığı gördüğü ne yazıkki çok sıkıntı çektiği konular.bankaların hemde acilen çekidüzen verilmesi gereken kurumlar.işlettikleri faizler insanları mahvediyor.devletin yasal olarak bankalara ve büyük sermayeye karşı koruyucu önlem alması gerekir.ayrıca bireysel iflas hayata geçmesi konut doknulmazlığı.özel hayatın gizliliği sanki çok farklı gibi görünüyor.bunlar demokratikleşmenin insan hak ve hukukunun ihatasıdır insanın hukuken korunmasıdır.A.B.ve entegrasyon uyum yasalarıdır.çek,icra iflas bunların ilk adımlarıydı.ülkemizin A.B.entegrasyonu çerçevesinde daha hayata geçireceği çok güzel yasalar var bunları hepimiz inşallah göreceğiz.bu konuda hükumetin hızlı çalıştığını görmekteyiz.ülkemiz aihm ne giden konulardan davalardan çok ihlal alıyor.bu çok sıkıntılı bir durumdur.bu yasaları bundan dolayı hızla çıkartıyorlar.ülkemizin a.b.ile yaptığı ve üzerinde çalıştığı yanılmıyorsam 27 açık dosya var.işte bu çıkan ve çıkacak yasalar bu dosyalardaki uyum ve entegrasyonu sağlar.bu konuda çalışanlara allah kolaylık versin.işleri kolay değil.

 130. Anonim dedi ki:

  bunlardan başka deyişen bişey var mı..

  • Anonim dedi ki:

   merhaba arkadaşlar. yeni yapılan düzenlemeyle memur emeklilerin maaşlarında icra kesintisine gidilir biliniyormu yoksa memur emeklisinin maaşında icra kesintisi yapılmaz mı? bu konuda kesin bilgisi olan arkadaşlar beni aydınlatsınlar. teşekkürler. 4 bankaya borcu olan bir memur emeklisi

   • murat dedi ki:

    hiçbir emeklinin maaaşında kendi rızası olmadan icra kesintisi yapılamaz. eğer yapılırsa hemen itiraz edin icra dairesine, kaldırılır. avukat hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunun. geçmiş olsun.
    bu arada eve hacize gelirler, taahhüt veya maaştam kesinti için izin kağıdı isterler korkutarak, vermeyin. avukat ben keserim maaştan, yok öyle birşey der, kesemez, siz icra dairesine hemen itiraz edin.

    • murat dedi ki:

     unutmadan, bazı bankalar avukatsız maaşı kesip işi oldu bittiye getirebilir, gidin bankaya size mahkeme açıyorum deyin, haciz veya bloke varsa bakın nasıl anında kaldırıyorlar…

   • ahmet dedi ki:

    emekli arkadaş (Anonim)’e ; emekli maaşlarına (SSK-Emekli SAndığı-Bağkur) siz muaffakat vermediğiniz sürece kesinti yapılamaz. Eski kanundada böyleydi şimdide değişen birşey yok. Eğerki olası emekli maaşınıza bloke koydurursa alacaklınız, bankaya bunun emekli maaş hesabı olduğunu ısbatladığınız takdirde bloke tekrar kalkar. Ancak dikkat edilmesi gereken husus emekli maaş hesabınızda başka bir para trafiği olmayacak. Yani tek para trafiği “Emekli maaşının yatması ve çekilmesi” geçmiş olsun. korkacak birşey yok.

   • şükran dedi ki:

    hangi kurumdan emekli olursanız olun emeklinin maaşına icra kesint,si konamaz yasal değil.ancak siz ben böyle ödensin istiyorum derseniz vede bu konuda muafakat yani izin verirseniz o zaman olur.

 131. ayşe dedi ki:

  SAYIN SARGOZ BELİRTTİĞİNİZ KARTAL ADLİYESİNDE ZATEN HERŞEY HER ZAMAN KARIŞIKTIR ,YAKINEN BİLDİĞİM İÇİN YASA ÇIKMIŞ GENELGENİNMİ GELMESİNİ BEKLİYOLARMIŞ ŞİMDİDE CVPLARSANIZ SEVİNİRİM .

 132. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Ve Gülden hanımın yorumu.

  Geçici 10. maddeyle ilgili tereddütümü dün de ben sizinle paylaşmıştım. Bugün adliyede bir icra müdürü ve avukat arkadaşlarla aynı konularda istişare ettik ve farklı yorum ve algılara rağmen ortak geldiğimiz nokta şudur: Esasen bu geçici maddenin daha ayrıntılı düzenlenmesi ve kafa karışıklığına yol açmaması gerekli idi. Ancak yine de aklın yolu bir hesabı olunca maddede “daha önce başlatılan takip dosyalarında eski hükümler devam eder” değil de “daha önce başlatılan takip işlemlerinde eski hükümler devam eder” ifadesi bu yasanın yürürlüğe girmesinden önce açılan icra dosyalarında gerçekleştirilmiş tek tek işlemleri kastetmektedir. Yani bu işlem haciz, muhafaza, satış, yedieminlik vs. her türlü işlem olabilir. Bu işlemler yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere tabi kalmaya ve o presedüre göre devam edecektir. Aslında yasa koyucu bizim dünden beri tereddüt ettiğimiz konuyu “takip işlemleri” lafzıyla açıklığa kavuşturmuş olmaktadır

  • Vatandaş dedi ki:

   Evet doğru orada takip işlemleri diyor yani geçmiş zaman kullanılıyor geçmiş zamanda yapılmış olan işlemler için örneğin haciz eğer yapıldı ise mesela bunun için geçerli oluyor. Halbuki yeni yapılan bir haciz yeni yapılmış bir takip işlemi oluyor.

  • Vatandaş dedi ki:

   Sayın Celal bey gerçekten iyi bir tespit teşekkürler. KGM bir an önce bunu dairelere bu şekilde yorumlayarak gönderse gerçekten çok iyi olacak.

  • Yavuz dedi ki:

   Teşekkürler sayın M.Celal TOPARLAKLI geçici 10. madde açıklamanızda ki “takip işlemleri” lafzı gerçekten iyi yorumlanmış. Kesinlikle ikna oldum. Soruma sayın SARGOZ da net cevabı vermişti..

   Dünyada sadece Türkçe dili vardır ki; ifadelerin lastik gibi her yöne çekilebileceği,

   Dünyada sadece Türk yasa koyucular vardır ki , kanunlarla ilgili bazı açıklamaları her yöne çekilebileceği şekilde hazırladıkları , ve her yasa uygulayıcısının da farklı kararlar uygulayabileceği,

   Böylece Yasa koyucuların bu eksik ifadelerini yanlış yorumlayan yasa uygulayıcıların da yargıtay tarafından yanlışlarını düzelttikleri tek ülke TÜRKİYE’dir sanırım..

   Zamana yazık,vatandaşa yazık…CANIM TÜRKİYEM.

  • okan dedi ki:

   ARKADAŞLAR YOK GECİCİ YOK 10. MADDE YOK ŞU ÇOK KAFA KARIŞTIRIYORSUNUZ HERKEZİN AKLIKARIŞIYO BEN ŞUNA KULAK VERİYORUM BAŞBAKANIMIZ VE SORUMLU BAKANLARIMIZ NEDEDİ BUNDAN SONRA KİMSENİN EVİNDEN MAL KALDIRAMIYACAKLAR DEDİ YALANMI SÖYLİYECEKLER

   • Vatandaş dedi ki:

    Sayın Okan tabi ki haklısınız ama avukatlar açık arıyor. Önemli olan avukatların açık olarak savundukları şeyleri arkadaşlar bilirse yarın bugün bu durumlarla karşılaştığımızda kendimizi savunmamız gerekir. Başbakan böyle dedi diye kendimizi savunmamız bir işe yaramayacaktır, bunu yasalarla yapmak gerekiyor.

    • okan dedi ki:

     vatandaş çok haklısın fakat bu şekildede avukatlara koz vermiş oluyoruz kortuğumuzu sanıyorlar sargoz da açıklama yaptı bo 10 maddeyle ilgili takip eski olsa dahi herhangi bir haciz ve yedieminlik yok ise yapılacak icra haciz işleminde o günkü kanun geçerlidir diye bence gayet açık

  • Vatandaş dedi ki:

   Bu arada şimdi farkettim bu Gülden hanım’ın yorumuymuş 🙂 Yazısı çok uzundu o yüzden fazla okumadan sadece bize biraz laf atan Bülent bey’i savunmasından dolayı taraf olarak gördüğüm için tepkim aşırı kaçmış olabilir, kendisinden bu durumdan dolayı özür dilerim.

   Belki kendisi bilmediği için burada bizleri bayağı bir aşağılayan avukatlarla karşılaştığımız için artık bu konuda otomatiğe bağlamış bulunduk.

  • umut UFUK dedi ki:

   Sayın Celal Bey ve Sayın Sargoz Bey,
   açıklamalarınız için çok teşekkürler,gayet açık ve net açıklama olmuş. sayın Avukatlar çalı dibi yoklamaktadırlar,endişe duyması gerekenler bizler değil ,Çünkü artık yuva yıkamıyacaklar,boşanmalara sebep olamıyacaklar,alacaklının haberi be olmadan bir iş yapamıyacaklar,vs. rahatca borcumuzu ödeyebileceğiz.Yasalara karşı geleceklerse buyursun gelsınler.
   Yasa yürürlüğe girmişdir,bundan böyle eşya haczi olmayacakdır.Yasalara karşı geleceklerse buyursun gelsınler.
   eski yapılan işlemler eskide kaldı,yeni yapılacak işlemler yürürlükde bulunan kanuna göre yapılacak.

   • umut UFUK dedi ki:

    GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

    Eski icra dosyası hangı kanun dogrultusunda açıldı ise o şekilde kalcak,tekrardan yeni yasya göre dosya açılmayacak.Yeni yasa yürürlüğe girene kadar yapılan işlemlerde zaten eskı yasadan yapılmış oluyor.Artık yapılacak her işlem yeni yasaya göre olacakdır.

  • FMÇ dedi ki:

   sayın celal bey benim borcumdan dolayı eşyalar eşime yediemin bırakıldı şimdi sonuç olarak yedieminlik devam mı yoksa iptalmi

  • BORÇLU dedi ki:

   Sayın celal bey emekli maaşıma her ay bloke kondugunu dün anlatmıştım bloke konulmaması için ne gibi işlemler yapıp nereye baş vuracagım bana yardımcı olursanız çok sevinirim dün arkadaşlar yardımcı olmaya çalıştılar ama ben çok bilinçsizim o kadar borç ödedim evim gitti emekli ikramiyem gitti saglıgım huzurum gitti bir girdamın içinde içinde kaldım sizleri daha önce tanısaydım belkide bugün böyle olmazdı ama olsun şimdi sizlerle içime bir umut doğdu hepinize teşekkür ederim saygılar

 133. M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

  Diğer sayfada Sn.Yavuz a cevabı Sn Sargoz vermiştir ama ben kendisine bir huhkukçunun maddeler üzerinden yapatığı izahı ile cevap vereyim.İyice incelenince ne olduğu anlaşılmaktadır.Daha önce bir başka hm.arkadaşımızda bu konuda bilgisini kısaca aktarmıştır.

  EV EŞYALARININ HACZEDİLEMEYECİĞİ
  Tasarının kamuoyunca en çok tartışılan maddesi:
  MADDE 9- 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasına aşağıdaki (13) ve (14) numaralı bentler ile maddeye aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.
  “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  3. a) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler,
  b) Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,
  hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu her türlü eşya;”
  “13. Öğrenci bursları,
  14. Diğer kanunlarda haczi yasaklanan mal ve haklar.”
  “İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”
  Maddenin 2. Fıkrası , “.. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,” şeklindedir. Bu düzenleme bir anlamda Yargıtayın yerleşik kararlarının yasa maddesi haline getirilmesidir. 3. Fıkranın a bendi ile düzenleme somutlaştırılmıştır. A bendindeki istisna ev eşyaları için de geçerlidir. 3 maddenin b bendi “.. borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu her türlü eşya;”nın haczedilemeyeceği kuralını getirmektedir. Bu düzenleme eski yasaya göre çok daha somut, yoruma ve farklı uygulamaya yer bırakmayacak bir düzenlemedir. Yukarıda açıklandığı gibi yeni düzenleme ile hangi eşyanın haczedileceğine avukat değil gerekçeli kararı ile icra memuru karar verecektir.

  YASA GERİYE YÜRÜYECEK Mİ? YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCEKİ İCRA TAKİPLERİ

  Geçici Madde 10- Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan iş ve işlemler hakkında, değişiklikten önceki hükümler uygulanır.
  Bu madde yeni düzenlemelerin bütünü göz önünde bulundurularak yorumlanmalı. Yeni düzenlemeler ile icra işlemleri için bir dizi yeni kural getirilmekte, işte bu kurallar için maddenin yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerli olacaktır. Örneğim asgari ücretin altındaki takipler için iadeli taahhütlü mektup zorunluluğu maddenin yürürlük tarhinden sonra geçerli olacaktır. İcra takipleri bu yasanın yürürlük tarihinden önce başlatılsa bile bu değişikliklerin yürürlük tarhinden sonraki uygulamalar için yeni hükümler geçerli olacaktır, aksini düşünmek anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

  • usta dedi ki:

   celal bey benim kafam epey karıştı eski takip dosyaları yeni kanundanmı işlem görecek eski kanundanmı (özetle takip başlatıldı haciz yok taahhüt yok bundan sonra ne olucak )

   • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

    Eski dosyalarınızdan dolayı evinize haciz gelmemiş ise bugünden itibaren gelirlerse yeni kanun uygulanacak.Yani haciz yeni uygulamaya göre yapılacak.Kafanız karışmasıb.Bu yasa ilk tasarı halinden beri bu soruluyor.Bunun cevabınıda Sn.Sargoz ve birçok hukukçu zaten çoktan verdi.Yani rahat olun bundan sonra 20 sene önceki dosyan bile olsa yeni haciz uygulaması yapılacak.

 134. Yavuz dedi ki:

  Sayın Vatandaş,
  Aşağıdaki maddeyi size de soruyorum..neden böyle bir madde koydular. taslakta yoktu.bu maddeyi icra müdürlükleri farklı yorumlayabilirler..şöyle ki; Takip eski olduğuna göre aşağıdaki geçici madde ile haciz uygulaması yapabilirler..diye düşünüyorum..

  Takip eski haciz yeni ise yeni kanun hükümlerinin uygulanacağını sayın sargoz cevapladı.ama bu madde ile doğrusu kafam karıştı.
  Benim korktuğum gibi ise; bu kanunun ….haciz yapılmamış olsa dahi icra dairesinde milyonlarca takip dosyası olanlar için kanunun anlamı kalmaz..sadece yeni açılacak takipleri kapsar diye düşünüyorum..diğer tecrübeli arkadaşlarda cevaplarsa sevinirim..

  GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

  • M.Celal TOPARLAKLI dedi ki:

   Svgili Yavuz Evvelki sayfanın kapanmış olması nedeniyle cevabını yukarıda verdim.Kusura bakma siteye girmekte geç kaldığım içinde yeni gördüm.

   • Anonim dedi ki:

    ben birşey sormak istiyorum , evimize daha önce hacize geldiler , eşyaları geri aldım. şimdi yeni yasaya göre eşyalarımı tekrar alabileceklermi ? alamayacaklar mı?

 135. ercüment dedi ki:

  yani bana önceden takip varsa avukatlar yine bize kan kustaracaklar öylemi

  • Hakan dedi ki:

   Yok öyle bir şey kardeşim sargozun yorumlarını oku kafada karıştırma rahat ol

 136. okan dedi ki:

  sn sargoz iyi akşamlar 1 şey sorucam bedeni çalışmayla diyor buna ticari faliyet gösteren araçlarda giriyormu mesala ticari taksi minibüs kamyon kamyonet dolmuş bu tür araçlarıda haciz yapıp kapatabiliyuorlarmı

 137. Vatandaş dedi ki:

  Arkadaşlar icra müdürleri bir siteden alıntı yaptım zaten cezai sorumlulukları çok fazla. Bu sebeple kesinlikle haksız yapılan bir durumda icra müdürüne şikayet edeceğinizi belirtin ve yaparsada mutlaka şikayet edin.

  “İcra Müdürlerinin verdiği kararlardan dolayı cezai ve hukuki sorumluluğu bulunması sebebi ile özgür ve yasal karar almak yerine sorumluluktan kaçmaları sebebi ile sistem ağır ve hantal çalışmaktadır. Çoğu icra müdürü sorumluluk doğurabilecek bir talep halinde red kararı verip mercii hakimliğinden karar alınması yolunu seçmektedir. Bu da avukatların iş yükünü artırmaktadır. İcra Müdürleri almadığı veya eksik aldığı harçtan müteselsilen sorumludur. Dolayısı ile her şekil ve şart altında harç alınması yoluna gidilmektedir. İcra Müdürleri şikayet mekanizmasında tamamen savunmasızdır. Bu yüzden işlem yaparken şikayete konu olabilecek her türlü işlemi yapmaktan kaçınmaktadır.”

 138. Vatandaş dedi ki:

  Seyfi bey PC lerde artık genel olarak luzumlu eşyadırlar ve haciz edilemezler. Gerek ders için olsun, gerek ise bilgi kaynağı olsun hatta dünyaya açılan bir iletişim kapısı olması sebebi ile belki tv den bile daha luzumludurlar bu sebeple endişe etmeyin haciz ederlerse direk şikayet edin.

  • ercüment dedi ki:

   bu geçlçi 10 madde nedir

  • Seyfi dedi ki:

   Vatandaş kardeş çok teşekkür ederim…

   • erdem dedi ki:

    ev eşya haczi cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp yürürlüğe girdimi.yasa kabul edileli daha 5 gün oldu.