Ev Haczi Uygulaması Bitiyor

Yayınlandı: 02/02/2012 / Ev Haczi, Ev Haczi Uygulaması Bitiyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşın Evinde Kullandığı Luzumlu Eşyalar Artık Haczedilmeyecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekim Töreni’ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Artık çek borcundan dolayı kimse cezaevine girmeyecek. Cezaevine girmeyecek ama 10 yıl süreyle hiçbir yerden çek karnesi alamayacak. Artık öyle doğrudan icra takibi olmayacak. İcra dairelerinde para ile temas kesilecek. vatandaşın evinde kullandığı lüzumlu eşyalar haczedilmeyecek. Yargının iş yükünü azaltacak, işlemleri hızlandıracak, vatandaşı adliye koridorlarında hayatından bezdirmeyecek yeni uygulamalar getiriyoruz. Vatandaş artık basit suçlardan dolayı hakim karşısına çıkmayacak.  http://tvarsivi.com/player.php?y=4&z=2012-01-20%2015:52:00

 

ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yargıda Reform Paketinin İcra İflasla İlgili Detayları:

 İCRA DAİRELERİNDEKİ İŞ YÜKÜ

•Ülkemizde yılda ortalama 6.500.000 icra takibi başlatılmaktadır.
–İlamlı icra takibi                  500.000  (% 8)
–İlamsız  icra takibi               6.000.000  (% 92)
•2012 yılı itibarıyla icra dairelerinde yaklaşık 12.700.000 dosya bulunmaktadır.
•Yılda açılan ortalama  6.000.000  ilamsız takip dosyasının yaklaşık  2.500.000  kadarını  (% 42’si)  800,00 TL’nin altındaki takipler oluşturmaktadır. Bu takiplerin 1.500.000 den fazlasını (%60-%65) aboneliğe dayalı takipler oluşturmaktadır.
 İLAMSIZ TAKİPTE MASRAF ÖRNEĞİ
Takibe konu 100 TL lik bir borç (2012 yılı itibarıyla):

Ödeme emrinin tebliği üzerine borcun kendiliğinden ödenmesi halinde 234 TL,

Haciz ve satış sonrası ödendiğinde ise 541,65 TL Olarak  tahsil edilmektedir.

 İCRAYA BAŞVURMADAN ÖNCE BORÇLUYA DAVET YAZISI GÖNDERİLECEKTİR

•İlamsız takiplerde alacağın miktarı aylık asgari ücret tutarının (886.50 TL) altındaysa,
–Doğrudan icra takibine başlanamayacaktır.
–İcra takibine başlayabilmek için borçluya “ödemeye davet yazısı” gönderilecektir.
–Borçlunun borcunu ödemesi halinde borçlu yukarıda belirtilen masraflardan kurtulacak,
–Ayrıca icra dairelerine önemli bir iş yükünün gelmesi önlenebilecektir.
 
 İCRA DAİRELERİNDE PARA İLE TEMAS KESİLMEKTEDİR
 Her türlü nakdi tahsilat ve ödemeler banka aracılığıyla yapılacaktır.
– Tahsilatlar, icra daireleri adına bankalarda açılan hesaba yatırılacaktır.
–Ödemeler, ilgilinin banka hesabına icra dairesi tarafından yatırılacaktır.
–İcra dairelerinin para ile ilişiği (zorunlu haller dışında) tamamen ortadan kaldırılacaktır.
 
VATANDAŞIN EVİNDE KULLANDIĞI LÜZUMLU EŞYALAR HACZEDİLEMEYECEKTİR
KURAL: Borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için, gerekli olan her türlü ev eşyası haczedilemeyecektir.
 
İSTİSNA: Para, banknot, altın ve gümüş gibi değerli şeyler haczedilecektir.
 
Haczedilen taşınır malların toplam değeri aylık asgari ücretin beş katının (5 x 886.50 = 4.432.50 TL) altında kalıyorsa eşya götürülemeyecek; borçluya yediemin olarak bırakılacaktır.
 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN YARGININ İŞ YÜKÜNE SAYISAL OLARAK ETKİSİ
 
Etkilenecek Dosya Sayısı Yaklaşık :    2.000.000
Karşılıksız çek keşide etmekten kaynaklanan dosya sayısı: 600.000
Önödeme kapsamına girecek dosya sayısı: 65.000
Elektrik hırsızlığından ilk derece mahkemelerine gelen yıllık dosya sayısı: 70.000
Elektrik hırsızlığından Yargıtay Ceza Daireleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosya sayısı: 53.000
Suç olmaktan çıkan fiillere ilişkin dosya sayısı: 1.500
Kabahat sayısı: 260.000
İcra dosyası sayısı: 1.000.000
 
(Karşılıksız Çek Keşide Etmek ile İcra Dosyası Toplamı 1.6 Milyon, Yargı Reformu Paketini İlgilendiren  Toplam Dosya Sayısının %80 i)  
 
İCRA VE İFLAS KANUNU İLE HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

Konu ile ilgili değişen yeni maddeler:

MADDE 8 – 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; birinci fıkrasına aşağıdaki (13) ve (14) numaralı bentler eklenmiş; maddeye aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.

2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,

3. Borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü ev ve giyim eşyası,

13. Öğrenci bursları,

14. Diğer kanunlarda haczi yasaklanan mal ve haklar. İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine ilişkin kararını gerekçeli olarak verir.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin Resmi Açıklamayı Yaptı: Ev Eşyası Haczedilemeyecek

3.Yargı Reform paketi hakkında açıklamalar yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin borçlu ile aynı çatı altında yaşayan hiçkimsenin gerekli ve hertürlü ev eşyası haczedilemeyecektir. Yasanın uygulama istisnası para, banknot, altın ve gümüş gibi değerli şeyler haczedilebilecektir.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargının hızlandırılması için hazırladıkları tasarıyla daha modern anlamda bir icra teşkilatı kurulması ve daha kaliteli hizmet verilmesinin amaçlandığını belirterek, icra dairelerinde çalışan personel sayısının artırılacağını, icra katipliği kadrosunun ihdas edileceğini, icra dairelerinin de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin kullanılmasının hüküm altına alınacağını söyledi.

İcra dairelerindeki iş yükü hakkında bilgi veren Ergin, Türkiye’de yılda ortalama 6 milyon 500 bin icra takibinin başlatıldığını, 2012 yılı itibarıyla icra dairelerinde yaklaşık 12 milyon 700 bin dosya bulunduğunu kaydetti.

İlamsız icra takibinde masraf miktarını verdiği örnekle anlatan Ergin, 100 liralık bir borcun 2012 yılı itibarıyla ödeme emrinin tebliği üzerine borcun kendiliğinden ödenmesi halinde bile 234 liraya, haciz ve satış sonrası ödendiğinde ise 541 lira 65 kuruş olarak tahsil edildiğine işaret etti.

Ergin, haciz yoluyla borcun tahsilinin borçlular bakımından çok ağır sonuçları olduğunu da vurgulayarak, ilamsız takiplerde alacağın miktarı aylık asgari ücretin altında olması halinde doğrudan icra takibine başlanılmayacağını, borçluya ”ödemeye davet yazısı” gönderileceğini kaydetti. Ergin, borçlunun borcunu ödemesi durumunda masrafların alınmayacağını, icra dairelerinin parayla temasını kesmek için her türlü nakdi tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılacağını, icra dairelerinin parayla ilişkisinin zorunlu haller dışında tamamen ortadan kaldırılacağını belirtti.

Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyaların haczedilemeyeceğini, para, kıymetli evrak, altın, gümüş veya antika, değerli taş, madeni süs eşyası gibi kıymetli şeyler ile aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan birinin haczedilebileceğini kaydetti.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, haczedilen malların toplam değerinin aylık asgari ücretin beş katının altında kalması halinde bu malların muhafazası için yapılan giderler dikkate alınarak, bu malların bulunduğu yerde bırakılmasının daha uygun olacağının değerlendirildiğini söyledi.http://tvarsivi.com/player.php?y=451&z=2012-01-18%2017:48:00

Hızlı yargı paketi tamam

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, yargının hızlandırılması amacıyla hazırlayarak Bakanlar Kurulu’nda sunumunu yaptığı tasarı, bu hafta TBMM’ye sunulacak.

İcra ve İflas Kanunu’nda 35 maddede değişiklik yapıldı. İcra dairelerinde yaşanan yığılmanın önlenmesi için icra ve iflas müdürlüklerine yapılan her türlü tahsilat ve ödemenin bankalar aracılığıyla yapılması imkanı getirilecek. Bu yolla icra-iflas dairelerindeki 9 milyona yakın dosyanın bankalar aracılığı ile işlemden kaldırılması bekleniyor.

–  Bir kişinin borcundan dolayı ailesinin veya yakınlarının mağdur edilmesi önlenecek ve ev eşyasına haciz konulamayacak.

–  Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin üretim araçlarına el konulmayacak. Bir işletmenin üretimini sürdürebilmesi için zorunlu olan araçlara icra yoluyla haciz getirilemeyecek. Bu davalardan kaynaklı iş yükü de azalacak.

Hürriyet, 18 Ocak, 2012

Özellikle kadınlar ve çocuklar açısından büyük bir drama dönüşen ev eşyalarına  devri bitiyor. İcra memurları artık evlerden TV, koltuk, buzdolabı alamayacak.

Borç yüzünden eve gelmesi ve ev eşyalarının haczedilmesi artık tarihe karışacak. Vatandaşlar için drama dönüşen ev eşyalarını haczetme olayına son verecek uygulama İcra İflas Yasa Taslağı’ndaki değişiklikle hayata geçirilecek. Adalet Bakanlığı’nın uzun süre önce hazırlayıp kurumların görüşe açtığı İcra İflas Yasa Taslağı’nda bazı değişiklikler yapılarak Bakanlar Kurulu’na sunulur hale geldi.

Paket kapsamında 8 milyon civarında dosyanın düşmesi sağlanarak hem yargının yükü azaltılacak, hem de evlerine icra gelecek korkusu yaşayanlar rahatlayacak. İlk Bakanlar Kurulu’nda ya da en kısa zamanda ele alınıp Meclis’e sevkedilmesi beklenen paket kapsamında, İcra İflas Yasası’nın 30 maddesi değiştirilecek.

7 MİLYON DOSYA DÜŞECEK

Öncelik olarak icra dairelerinde para alışverişi kalkacak. Parasal işlemler banka aracılığı ile yapılacak. Vatandaşları kedere boğan ev eşyalarına haciz konulması uygulamasına son verilecek. İcra memurları evlere gelip televizyon, buzdolabı, koltuk ne varsa alıp götüremeyecek. KOBİ’lerdeki üretimin durmasını önlemek için buralardaki üretim araçlarına haciz yasağı konulması da gündemde. İcra İflas Yasası’nda yapılacak değişiklikle, icra dairelerinde bulunanlarla birlikte toplam 7 milyon dosya düşmüş olacak. Yani, 7 milyon hane icradan kurtulacak. 

25.12.2012, Takvim gazetesi, Zübeyde YALÇIN

EVDE HACİZ KADINA VE ÇOCUĞA UYGULANAN PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR 

Evde Yapılan Haciz İnsanlık Ayıbıdır. Evde ne bulursa alan bir zihniyet ile buna müsade eden kanunlar değişmelidir. İcra müdürlüklerinden görevlendirelen personel, avukatların emrinden çıkmalı, kanun adına görev yapmalıdır. Suçu günahı ve borcu olmayan kadın ve çocukların hakları koruma altına alınmalıdır. Eve ayakkabılarını bile çıkarmadan, polis ve hamallarla giren, evin en mahrem bölgelerinde arama yapan, çocuk odalarından taciz amaçlı bilgisayar, mutfaktan buzdolabı ocak kaldıran vicdansız icra avukatları durdurulmalıdır. Bu uygulama adeta devlet eliyle çocuk ve kadına karşı yapılan psikolojik şiddettir.Yeni çıkacak yasada ev haczi yeniden yapılandırılmalıdır.

İŞTE SİZE PSİKOLOJİK ŞİDDETİN İSPATI:

BU YORUMLARI SAVUNMANIN SEMBOL SİMGELERİ AVUKATLAR YAPIYOR, OKUYUNCA KANINIZ DONACAK !!! 

-Muhalefet sorumsuzluğu.Söz konusu ev eşyalarının haczi ve muhafazası borcu karşılamasa bile borçluyu ödemeye zorlamaktadır.

-Umarım komisyonda olumlu kanaat oluşmaz.Sonuçta haciz işleminin manası borçluyu rahatsız etmek,şayet bu uygulama kaldırılırsa çok vahim sonuçlar doğurur.(vahim sonuçlar nedir ?)

-Kesinlikle yanlış bir uygulama- kanun değişikliği olur… Evde bulunan belki mal olarak değeri olmayan malların haczi ile yedieminliği suistimal , kişinin evi terk edip kaçması, ailesinin de bu borçtan haberdar olması sağlanmakta . Ayrıca insanlar alacaklı- borçlu sosyal alanda sürekli karşılaşmakta …(kişinin evi terk edip kaçmasını sağlamak çocuk ve kadını yalnızken baskı altına daha rahatmı alıyor ?)

-“”Gerekçede ” Evinden eşya kaldırılan vatandaşlar arasında intihar eden, cinnet getiren, yakınlarına zarar verenler vardır. Ailenin yakınları ve komşularına karşı saygınlığı zedelenmekte, borçlunun yanı sıra, eş ve çocuklar da mağdur olmaktadır. Evden eşya kaldırmak kimi zaman da, alacaklı tarafından şantaja dönüştürülmektedir ” denildi.””
Böyle bir gerekçenin hiç bir hukuki temeli mantığı yoktur.Şantaja dönüşmek?Hakkı kullanmak ne zaman şantaj oldu?
Ailenin yakınları ve komşularına karşı saygınlığı zedelenmekte?Parayı ya da malı ya da hizmeti kullanınca sorun yok ama?
Evinden eşya kaldırılan vatandaşlar arasında intihar eden, cinnet getiren, yakınlarına zarar verenler vardır?Ben de günde birçok şeyde sinir harbine giriyorum ama gidip intihar etmiyorum ya da bir başkasına zarar vermiyorum?
Komik şeyler bunlar komik.. (intihar komik ? sizin için sadece para gerçek !)

-Sıcak ve ılıman iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde buzdolabı deyip geçmeyin.  Allah muhafaza gıda zehirlenmesinden ev halkından biri hastanelik olduğunda eminim vicdan azabı çekersiniz. (dalga geçiyor)

-Peki bu şekildeki bir düzenleme alacağın tahsilini daha da zorlaştırmaz mı..Ev haczinin tahsilat yönünden bir anlam taşımadığı fikrini ben de paylaşmaktayım.Fakat en azından onun borçlular üzerinde hissettireceği baskılar kimi zaman taahhüt almamızı daha kapsamlı bir deyimle borçlular ile görüşme yapabilmemizi saglamıyor mu..(taahhüt=hapis baskısı)

-Herkes borçlansın ne güzel…eve en iyisinden! çamaşır makinesi ,buzdolabı,şöyle bilmem kaç inç plazma tv hem de en az iki tane almalı,paraları da gömdün mü bu iş tamam demektir….!  (Burada borçlunun evindeki beyaz eşyların lüks olduğu kastediliyor !)

-ev haczi elimizde ki tek psikolojik baskı unsuru.

-Alacaklının son kozudur ev eşyası haczi,Mal beyanı cezası kalktı,emekli maaşına haciz kalktı,çeklerde kalkıyor,haczi de kaldıralım tam olsun.Bizde avukat olarak yanımızda tetikçi bulundururuz artık tahsilat yapmak için. (mafya tehdidi yapılıyor)

-Ayrıca ev eşyası hacizlerinden bir avukat olarak çok iyi sonuç alıyorum.Borçlunun durumu beni hiç ilgilendirmez.Zaten borçluların tamamı dolandırma kastıyla hareket ediyorlar.Dürüst insan ne yazık ki kalmadı memlekette dolayısıyla eşya haczi kaldırılmamalıdır.İbret olsun diye ,rezil etmek için kaldırırım ben, yaptırım gücü olarak zaten başka ne kaldı ki elimizde…

-Benim işim budur, alacağı tahsil etmek. Eve  gitmezsek başka türlü baskı nasıl kurarız ? Ben giderim kaldırırım, kadın kocasına borcu ödetir. Ortamda çocuk olmaz ise iyi olur, işi zorlaştırıyorlar ama onu ayarlamak çok zor, ben artık ağlamalarına alıştım.  (çocuklar ? alışırsınız !!!)

-Gün gelir..
Manevi baskı tarih olur…(o gün geldi)

-Ev hacizleri borçlular üzerinde manevi baskı yarataracak,borçlarını tahsilini gerçekten de kolaylaştırıyor.Muhafaza işlemi yapılmasa bile eve gidilmesi borçluyu baskı altına alıyor.

Kaynak: http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=66215 , http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=39401

DURDURUN ARTIK BU İNSANLIK DRAMINI !!!

Anne- babası borç yüzünden hapiste bulunan genç intihar etti. Korkuteli İlçesi”nde borç nedeniyle anne ve babası hapiste bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Ç., çok sayıda tansiyon hapı içerek intihar etti. Korkuteli”nde çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Dudu ve Ömer Ç. çiftinin çocukları Hüseyin Ç., evlerinde çok sayıda tansiyon hapı içti. Yakınları tarafından götürüldüğü hastanedeki ilk müdahalenin ardından Antalya”ya sevk edilen Hüseyin Ç. kurtarılamadı.
Ailenin 1 yıl önce kızlarını evlendirdiğini ve borçlandığını belirten mahalle sakinleri, borçları ödeyemedikleri için 2 ay önce baba Ömer Ç.”nin iki hafta önce de anne Dudu Ç.”nin tutuklandığını söyledi. Hüseyin Ç.”nin de borcu ödemek için taahhütte bulunduğu, ödeyememe ve hapse girme korkusuyla bunalıma girerek intihar etmiş olabileceği belirtildi.
Hüseyin Ç.”nin cenazesi, Antalya”da yapılan otopsinin ardından, ikindi namazı sonrası Korkuteli Alaaddin Mezarlığı”na defnedildi.

TAAHHÜDÜ İHLAL NEDİR

Bir borçlu borcunu zamanında ödeyemeyip kapısına icra geldiğinde yada kendisine ödeme emri gelip Ben bu borcu 4 taksitte ödeyeceğim deyip taahhüt edip borcunu ödeyemediği takdirde,borç miktarı kaç para olursa olsun hakim tarafından 90 gün hapis cezası ile çarptırılıyor. Borcun ödenmesi bile taahhüdü ihlal cezasını ortadan kaldırmıyor.
Ancak borçlu davacı şahsın davadan vazgeçmesi durumunda cezaevinden çıkabiliyor. Bu durumdan en çok Avukatlar memnun çünkü kendi alacaklarını garantiye almanın başka yolu yok.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden girdiği bunalımdan çıkamayana Özcan Sarıay evin girişindeki doğal gaz borusuna kemeri ile kendini astı. Sarıay’ı 11 yaşındaki oğlu Ramazan evde asılı halde buldu
İzmit Sebze Hal Müdürlüğünde 15 yıldır çalışan ve 3 Nolu Hal`in sahibi olan Özcan Sarıay, işleri iyi gitmeyince borçlanmaya başladı. Bir türlü alacaklarını toplayamayan 37 yaşındaki iki çocuk babası Özcan Sarıay evin girişinde ki doğal gaz borusuna pantolon kemeri ile kendini astı. Aslen Aksaraylı olan Hasan Sarıay ve Melahat Sarıay`ın iki çocuğundan biri olan Özcan Saray, 400 bin TL. civarında alacaklarını toplayamayınca girdiği bunalım sonrası kendi pantolon kemeri asarak intihar etti.

Eve haciz gelince 7. kattan atladı

Uşak’ta kefil olduğu arkadaşının borçlarından dolayı, eski eşinin evine haciz memurları gelince, 7. kattaki pencereden atlayan 3 çocuk babası terzi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, eski eşi Sibel Uzar’ın (37) Kemalöz Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları’ndaki evine giden terzi Ali Yayla (41), çocuklarıyla kahvaltı yaptı.Bu sırada Yayla’nın, daha önce kefil olduğu arkadaşının 40 bin liralık borcundan dolayı, eve bir bankanın avukatı, haciz memuru ve polisler geldi.Haciz memurlarını görünce kendini odaya kilitleyen Yayla, eski eşi ve görevlilerin ısrarına rağmen dışarı çıkmadı.Daha sonra 7. kattaki odanın penceresinden atlayan Yayla, olay yerinde hayatını kaybetti.

‘Eve haciz gelecek’ diyen eşini 7 yerinden bıçakladı

Kocaeli’ye bağlı Çayırova ilçesinde cinnet getiren koca, 25 yıllık eşini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Şahsın uzun süredir işsiz olduğu ve evlerine icra geleceğini söyleyen eşinin uyarısına sinirlendiği için eşini öldürdüğü öğrenildi. Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olay şöyle gelişti: Yüklü miktarda kredi borcu olan ve uzun bir süredir iş bulamayan Nurettin Erdem (51), iddiaya göre ‘Eve icra gelecek, zor durumdayız bir şeyler yap” diyerek kendisini uyaran eşi Nazgül Erdem (45)’le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getirdiği ileri sürülen Erdem, 3 çocuğunun annesini 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Eve Haciz İntihara Teşebbüs Ettirdi

Borçları yüzünden evine haciz gelen h.a karşısında haciz memurunu görünce evin çatısına çıkarak  intihara teşebbüs etti. Polisin ve eşinin yoğun çalabaları ile ikna olan h.a ‘nın bu hareketi yinede icra avukatlarını ikna etmedi ve ev eşyaları muhafaza altına alındı.  

 

Eve haciz gelince sinir krizi geçirdi .

Antalya’da bir süredir aynı yaşayan karı kocanın evine haciz geldi. Eşinin muvazaalı (danışıklı) olarak borçlanıp eve kasten haciz gelmesine yol açtığını öne süren kadın, evden haczedilen eşyalar taşınırken sinir krizi geçirerek, eşine ait giyim eşyalarını balkondan attı.

Türkiye’de günde 2 bin 602 ev ve işyerine icra memuru gidiyor.

Türkiye Kamu Sen’den çarpıcı bir açıklama: Türkiye’de günde 2 bin 602 ev ve işyerine icra memuru gidiyor. 123 araç haczediliyor. Ortalama 273 fabrika ve işyeri kapanıyor.Türkiye Kamu Sen, ekonomik krizin sonuçlarını çarpıcı bir araştırmayla ortaya koydu. Sendikanın verilerine göre, Türkiye’de günde 2 bin 602 ev ve işyerine haciz amacıyla icra memurları gidiyor. Yine günde 123 araç haczediliyor. Her gün ortalama 273 fabrika ve işyeri kapanıyor.

Açıklamada ayrıca, “Söz konusu veriler değerlendirildi ve krizin faturasının vatandaşa çıkarıldığı savunuldu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Hazırladığı ekonomik paketlerle işverenleri sevindiren Hükümet, konu dar ve sabit gelirli olduğunda musluğu kapatarak bedel ödetiyor’ dendi. 

ÇILGIN BABA EVE HACİZ GETİREN KIZINI BIÇAKLADI

Erkek arkadaşının birlikte seyahate çıkmak için kiraladığı aracın çalınması üzerine evine haciz getiren 20 yaşındaki Yeliz Ç.’yi babası bıçaklayarak öldürdü. Çılgın baba Hüseyin Ç. “Namusumu temizledim” diye bağırdıktan sonra kayıplara karıştı.

ANKARA’da Yeliz Ç, erkek arkadaşı Bülent K. ile birlikte seyahate çıkmak için araç kiraladı. Ancak araç çalınınca gençlerin başı derde girdi. Oto kiralama şirketi, aracın bulunamaması üzerine Yeliz Ç.’nin babasının evine haciz kararı çıkardı.

Evine haciz gelmesi üzerine adeta çılgına dönen 46 yaşındaki baba Hüseyin Ç., kızı Yeliz Ç.’yi arayarak eve gelmesini istedi. Ancak babasının kendisini dövmesinden korkan Yeliz Ç, gitmedi. Bunun üzerine baba, kızıyla, yanında kaldığı arkadaşı Mihriban Y.’nin evinde görüştü. Baba ile kız arasında, haciz olayı ve erkek arkadaş yüzünden tartışma yaşandı. Hüseyin Ç, kızına, “Neden araç kiralayıp çaldırdınız? Ben senin, erkek arkadaşınla yaptığın borçlarını mı ödeyeceğim” diye bağırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Ç., yanında getirdiği bıçağı kızının göğsüne sapladı. Yeliz Y., kanlar içinde yere yığılırken, baba Hüseyin Ç., “Artık namusumu temizledim” diye bağırarak evden kaçtı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.

BORÇLARI YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ!

Erzin’de yüklü miktarda borcu bulunan İşadamı Adil Avcı, kendisini boynundan vurarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saat 20. 30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve üç çocuk babası olan Adil Avcı, evde yalnız olduğu sırada boynuna tabancayla tek el ateş etti. Komşuların silah sesi duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri Avcı’yı ölü buldular. Avcı’nın en son eve haciz geldikten sonra bunalıma girdiği belirtildi.

 

Reklamlar
yorum
 1. sargoz dedi ki:

  Dostlarım,

  Yazılan yorumların belli bir adedi geçmesinden dolayı bu başlık altında yorum paylaşımı kapatılmıştır.
  Lütfen yorumlarınızı Ev Haczinde Patlama adlı yeni başlığımız altında paylaşmaya devam ediniz.

 2. kenan dedi ki:

  Emekli Sandığı emeklisi arkadaşlar, icra sorunu ile karşılaştığınızda, maaşınıza haciz işlemi yapılmasına muafakat vermediğinizi, dosyasına konulmak üzere ilgili icra müdürlüğüne mutlaka mal beyanı dilekçesi ile birlikte verin. Bir nüshasını da orada tarih attırıp imzalatıp kendinize saklayın.
  Konu ile ilgili dilekçe örneklerini isteyen arkadaşlara verebilirim…

 3. FARKETMEZ. dedi ki:

  Sedef L. diyor ki:
  09/02/2012, 13:27
  bu siteyi kurup borçlu çığırtkanlığı yapanlar boş işlerle uğraşmak yerine gidin çalışın borcunuzu ödeyin.

  AÇ KALACAKSINIZ…… SADECE İ.İ.K. NU EZBERLEYİP. OFİS AÇIP YABANCI SERMAYE BANKALARININ TAHSİLDARLARI……..
  BU DEVLETİN(MALİYENİN) ALACAĞI İSE, MAHALLE BAKKALI, FIRINI V.B NİN ALACAĞI İSE HAKLISINIZ. YOKSA AÇ KALACAKSINIZ.

  • FARKETMEZ. dedi ki:

   BU YARGI REFORMU PAKETİ;
   İKTİDARA GELMEK İÇİN VE İKTİDARDA KALMAK İÇİN YAPILAN SÖYLEMLERİN, İSPATI OLACAKTIR.
   BUNLAR NE?
   İŞÇİNİN,MEMURUN,FAKİRİN,FUKARANIN,GARİBİN,GURABANIN YANINDAYIZ, ONLARIN TEMSİLCİSİ, HAMİSİ OLDUK, OLACAĞIZ.
   SAYIN VEKİLLER, BU İŞİ SÜRÜNDÜRMEYİP, HIZLANDIRMANIZ GEREKLİ.. TASLAK HAZIRLANDI, KOMİSYONDA… AVUKATLAR PANİKLEDİ EVLERİ TALAN EDİYORLAR..

   BİRDE MADDE 26 ALTINDAKİ GEÇİCİ MADDE 10 KALDIRILMALI. ESKİ DE OLSA YENİ DE OLSA BORÇTAN DOLAYI EV EŞYASI HACZİ KALKMALI, ÖNCEKİ DOSYALARDAN YAPILAN EV EŞYALARI DA YEDİEMİN DEPO VE NAKİL MASRAFLARI ÖDENİP GERİ ALINMALI. YOKSA ZATEN İNSANLAR BUNLARI 2.EL PAZARINDAN ALACAK. HİÇ DEĞİLSE YEDİEMİN DEPOLARI TEMİZLENİR. TAKDİRE SUNULMUŞTUR.

 4. Vatandaş dedi ki:

  Borçlarınızı ödeyin diyen şahsın aslında komik olan şu herkes borcunu ödemiş olsa yine bunlar aç kalıcaklar dediklerine göre doğrumu? Aslında onların istediği borçların ödenmesi değil ki onların istediği insanların borç içinde yüzmeleri ve onlara haciz işlerinin çıkması. Çünkü ev haczini destekliyorsa demekki haciz ve borç batağının da olmasını istiyorlar demektir.

 5. alperdem dedi ki:

  selam arkadaşlar,

  karşılıksız çek ve ev haczi uygulamalarında borçlulardan yana gibi gözüken düzenlemelerin tamamı ab kriterlerine istinaden uygar dünyanın gerekenidir.
  hükümet bu kanunları borçluları düşündüğünden, türkiye’yi insan hakları ihlallerinin asgariye indirgenmiş bir ülke olması için değil, taraf oldukları aihm sözleşmesinin gerektirdiği için yapmaktadır.
  çoğunuzun bildiği üzre ne avrupa’da ne amerika’da ülkemizdeki ticari anlayış yoktur, vade, taksit diye birşey yoktur.
  hatırlayacak olursanız çek kanunu görüşülürken hükümete sorulan sorulardan biri tedavülde dolaşan para miktarı ve tedavüldeki çek meblağlarıydı.
  cevap dünyanın hiçbir yerinde görülemeyecek türden ilginçti.
  türkiye’de tedavülde dolaşan para 40 milyar tl iken, tedavülde dolaşan çek 250 milyar tl olduğu bildirildi en yetkili ağızdan.
  bu şu demek, ekonomi felç…
  artık bu ticari anlayış değişmeli ve değişecek…
  karşılıksız çek keşide etmek çağdışı şekilde değil, çağın gerektirdiği şekilde cezalandırılacak, daha doğrusu vadeli çek olayı tedavülden kalkacak, bunun yerine bankaların son yıllarda uygulamaya başladığı DBS(doğrudan borçlandırma sistemi)ne geçilecek.
  ayrıca çek kanunu değişmeden önce hapiste kalmış arkadaşlar, “nasılsa hapis kalktı” diye düşünerek işin peşini bırakmasınlar, çekten dolayı hapis yattıkları günler için aihm’de dava açma yollarına başvursunlar.
  çekilen bunca acı, yaşanan bunca sıkıntının karşılığı zoraki çıkarılmış bir çek kanunu olmamalı…

 6. selim dedi ki:

  arkadaşlar evet ev haczi insanları özellikle çocukları ve kadınları çok ama çok üzüyor. Bu üzüntüde 2 3 misli ile evin erkeğine yansıyor. Banka avukatları, telefon şirketlerinin, elektirik idarelerinin vs.. avukatları, acımasızca insanları zorluyor. Bunlar hep kabul. Eve hacze gidilmesin. Ev haczinin kalkması ile bir çok hane rahatlayacaktır. Ancak Profesyonel borçlular içinde bir çare bulunmalı.
  Evine hacze gidilen insanların borçları zaten 5.000-10.000TL bunun da büyük kısmı çoğu kez insafzız faiz oranlarının işletilmesinden hatta bununla da yetinilmeyerek zaten insafsız olan faiz oranın usulsüz olrak şişirilmesinden kaynaklanmaktadır. Trilyonluk kredi borcu için ev haczi ise komedi yapmaktan öte bir şey değildir. (ev de altın, ziynet tablo kolleksiyonu vs… olmadığı sürece). Ev haczinin kaldırılmasını destekliyorum. Alacaklı hakları yönünden de (kurumsal alacaklılardan bankalardan vs.. bahsetmiyorum).
  Misal; gerçek kişi (şirket işverenlerden bahsetmiyorum) patronundan alacaklı olan binlerce işçi var, işçi kardeşimiz çocukları ile birlikte aç bilaç yşarken kendiisne hklarını içerde ki maaşlarını vermeden kapının önüne koymuş olan, sıcak evinde keyif süren patronun evine gidip haciz yapamayacak. Yapmasın, Ancak bankalara vergi dairelerine sunulan malvarlığı araştırmasına ilişkin bazı ayrıcalıkları n artık icra müdürlüklerine de (araç ve gayrimenkul sorgusu tanınmıştır.) tanınması bir çok lüzumsuz dosyayı kapatacak, gereksiz yazışmaları önleyecek büyük oranda fiili hacizlerde azalacaktır. TEKRAR EDİYORUM EV HACZİNİN KALDIRILMASINI DESTEKLİYORUM.

 7. Abdulkadir dedi ki:

  SLM arkdaşlar
  o boş keseden atan arkadaşlara bir sözüm olucak gidin çalişin da borcunu ödeyin diyenlere söylüyorum insanların ayagını kolunu bağlayın sonra deyinki borçları ödeyin albeteki ödeyecez ama bol keseden atmayın o aramızda olmıyan arkadaşlarımız varya yani hayatını yitirenler borçdan dolayı onların arasında bende olucaktım tam gidiyordum ve odaya gelen oğlum 13 yaş baba ben kime saklanacam kimden dersime yardım etmesini istiyecem diye deyince inanın vaz geçtim bu hayatımdaki çok zor verdigim karardan geri geldigim bir hadıisem idi şimdi o bol keseden atan birilerine sesleniyorum ve söylüyorumki allah size ve sizin gibilerine merhamet versin sizi islah etsin TEŞEKKÜR EDERİM

  • robert dedi ki:

   sedef midir ne …sana ALLAH AKIL VERSİN YOKSA SENİ BEN AKILLANDIRACAĞIM İNSANLAR BURDA DÜRÜSTÇE DERTLERİNİ PAYLAŞIP ÇARE ARIYOR,BİRAZ OLSUN ÜMİT ARIYOR SEN ÇIKMIŞ İNSANLARLA ALAY EDİYON SEN VARYA …

 8. sakaryalı dedi ki:

  sevgili sedef hanım tam bir avukat edası ile konuştunuz…bizler zaten hem çalışan hemde kaçmayıp borçlarını ödemeye çalışan insanlarız..borçlu çığırtkanlığı demişsiniz sizde bir gün borçlu olabilirsiniz borcu olması demek insanları ikinci sınıf insan yapmaz..sanki vurguladığınız cümle borçlu+suçlu hadi asalım gibi yanlışsam düzeltin..işte bu ve bunun gibi mantıklar yüzünden insanlar isyan etmekte.. borcu olan herkesin durumu bozulduğunda uygun şartlarda ödeme ve borcundan kurtulup yeni bir şansa sahip olup bu ülkeye faydalı işler yapma hakkı vardır.

  • robert dedi ki:

   senin baban mı çok zengin yoksa sermayen mi? sağlam anlamadım sende inşallah düşersinde bizde seni tekmeleriz akıllı ol yaşamını kısaltme

 9. Sedef L. dedi ki:

  bu siteyi kurup borçlu çığırtkanlığı yapanlar boş işlerle uğraşmak yerine gidin çalışın borcunuzu ödeyin.

  • onur dedi ki:

   ….. paran cok herhalde

  • efe dedi ki:

   eklemeyi unuttunuz herhalde yorumunuzun sonuna iş varsa tabii

  • bitsin artık dedi ki:

   sedef hanım bu siteyi kuranlardan allah razı olsun en azından sesimizi duyurabiliyoruz dikkatli okursanız birçok yorumda işten geldim evim bu şeklideydi diye başlıyor ayrıca bu hallere düşmemize neden olan sebepleri kazandığımız davayı yargıtayın bozduğunu insanların intihar ettiğini çocukların babasız anasız kaldığını görmüyorsanız bişey demiyorum ayrıca gelim anlaşalım dediğimiz alacaklının ayağana gittiğimiz de …. kalkıyor bunları biliyormusun icrayı tehtit unsuru olarak kullanıyor bizim şikayyetim o sen de alacaklınını sözüm ona çığıtkanlığını yapma tek dileğim bizi kınayanların allah başına versin biz ne çekiyosak bin mislilni daha ikna olmadığın mı beni bu duruma düşürenlerin sabıka kaydını yollayım sana

  • Vatandaş dedi ki:

   Arkadaşlar yanıt yazmayın değmez bile. Muhtemelen bu yoldan kolay yoldan para kazanmayı ilke edinmiş helal haram farketmeyen icra avukatlarından biridir kesin

  • Vatandaş dedi ki:

   Şunuda eklemek istiyorum Borçlu insan mazlum insandır. Çünkü eziliyordur. ve Beddua almanı kesinlikle tavsiye etmem.

  • soner dedi ki:

   SEDEF sende heralde o kanı bozuk icra avukatlarındansın yada paran çok bol keseden atıyorsun
   insanların ödeyemedikleri borçlar üzerinden gelir elde etmeye çalışan asalak avukat müsfetteleinin artık insanlar sömüremiyecekleri ve onlar üzerinde para kazanamak olmak canını sıkıyor herade sen hatayı baştan yapmışsın böyle şerefsiz bir işe girişmişsin onca sene onursuz ve şahsiyetsiz bir insan olmak için uğraşmışsın sen ve senin gibi diğer icra avukatları gibi.

  • deniz dedi ki:

   …… sana cevap vermeye bile değmez

  • Yavuz dedi ki:

   Sedef L. İCRACI avukatıdır..

  • alperdem dedi ki:

   sedef hanım’a da hak vermek lazım. ellerindeki tek geçim kaynağı tarih oluyor. şimdi işin yoksa diğer kanunları öğren, onlara çalış, değil mi sedef hanım…
   avukatlığı sadece çek senet tahsilatı zanneden ve çek senet tahsilatından başka işi gücü olmayan avukatlar sedef hanım gibilerdir.
   yazık…

  • Celal Toparlaklı dedi ki:

   Sayın sedef L.siz ne kadar duygusuz ve insan haklarından nasibini almamış bir kişisiniz.Allah sana vijdan versin başkada söyleyecek sözüm yok.Zaten sanırım seni tanıyanlarda Allaha havale etmiştir.Belkide içinin kötülüğü yüzünede vurmuştur.Aynaya baktınmı hiç.Tavsiye ederim.Ben seni görebiliyorum.

  • kırımlı dedi ki:

   sedef millete akıl veriyosun ya al sana da bi akıl ben veriyim: sende asalak olmayı bırakta adam gibi işini yap.zor duruma düşmüş insanların sırtından bedavadan para kazanmak kolaydı ama bitti artık ya adam gibi işini yapacan ya da biticeksin sende.çok gördüm ben senin gibi akbabaları.bedavacılar siziiiii

 10. Vatandaş dedi ki:

  Yasayı keşke daha önceden çıkartsalardı canına kıyan arkadaşlarımız şu an yaşıyor olacaklardı. Onlarda buraya yorum yazacaklardı belki. Kaç tane can. Haylen yavaş işliyor bir kaç can daha gitsin diye mi bekliyorlar.

 11. Vatandaş dedi ki:

  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=100560

  Dosya 3 komisyon incelemesinde. Daha komisyondan bile çıkmadı. Komisyonlardan çıkıp gündeme gelecek , gündemde oyalamalarla günde 1-2 kanun konuşulabilirmi bilmiyorum ya bu bana çok uzun sürecek gibi geliyor ki daha gündeme bile gelemedi dosya 😦

 12. sakaryalı dedi ki:

  (Müslüman, müslümanın kardeşidir. Onu incitmez, üzmez. Bir kimse bir müslümanın aybını, kusurunu örterse, Allahü teâlâ, kıyamette onun ayıplarını, kabahatlerini örter.) [Buhari]

  mecliste halkının sorunlarının umurunda olmayan vekiller var ve bunlar suni gündem yaratıp çalışan bir meclisi oyalıyorlar sırf muhalefet yapabilmek ve kendilerini dikte etmek için benim dertli sıkıntılı borçlu karda kışta ne yaparım diyen halkı insanımızı düşündüklerini hiç sanmıyorum…hepsi bi türkü tutturmaya çalışıyor..meselelerin özünde halka inmiyorlar ve bence hükümet iyi niyetli bir şekilde meseleleri halletmeye çalışıyor ama oyalıyorlar.inşallah yasa çok gecikmez canı burnunda yaşayan insanlarımız var..allah bu konuda uğraş veren herkesten razı olsun.

  • Vatandaş dedi ki:

   Kesinlikle katılıyorum oy veren arkadaşlar oylarınıza biraz daha dikkat edin meclise 4 parti girerse işte böyle gündemi uzatıp dururlar bence 2 parti yeterli olurdu.

 13. fatma dedi ki:

  slm bende klasik iyi niyet mağdurlarınndan bırıyım aynı işyerinde çalısmıs oldugum bır arkadasıma kredı çektım 1 yıl önce ve hiçbır taksıtıı ödemedi bende ailem duymasın avukatlık olmayayım dıye 4-5 taksıtı kendım ödedım ama sonrasında artık ödeyecek gücüm kalmadı… şimdi avukatlık oldum banka kefilim parayı kullalanan o arkadasım olucak kişinn ablası avukat sağ olsun hergün arayıp gelıyrm gelıyrm dıyıp duruyr ve gecen hafta geldıler annem ve bütün ailem öğrendi yüzlerine bakamıyrm kadın hastalanmıs benm yüzüme ama ben ewden ayrıldım ayrı yasıyrm artık esyaları yazmıslar bu borcun benım olmadıgını aslında kefılım ve kardesınınn oldugunu avkata anlattım o da bılıyr hatta tel la bıle görüstüler kişi kabul edıyr ama borcu da ödeyemıyrm dıyr ben cok üzülüyrm 26 yasında bayanım beyazlamadık saç ım kalmadı daha gecen hafta bır dolu hap içtim ama ölmedim yasıyyrm hala kollarımın morarıklıgı bogazımın agrısıyla kaldım resmen yaşamak istemiyrum emınım ilk benm basıma gelmemıstır bu durum böyle bır durumda bn ne yapabılırım ne olur bilgisi olanlar en azından ıyı nıyetlı avukat arkadaslardan cvp verebılırlerse tabı eve icra ya gelmeden bende kendımı öldürmeden çok çok mutlu olurumm…

  • mua dedi ki:

   opppsss… fatma kardeş orda bi dur !
   allahın verdiği can; o bizim emanetimiz… ben, yada burada yazan bi çok arkadaş, yaşadıklarını anlatsa, zil takıp oynarsın haline…
   şaka bi yana gerçekten zor durum; senin, yakınların, ailen için… ben de sıkıntılarım başladığında, en çok yakınlarımı üzeceğim için üzülmüştüm… ama olan oldu, onlarda her şeyi kabullendi… ne sen ne de bizler dolandırıcılık yapmadık… kim ister böylesi yaşansın…
   bence sen bir an önce yaradana sığın eve dön !!! ailene olanı biteni tüm içtenliğinle anlat, anlayacaklardır…
   durumuna gelince, evden eşya kaldıracaklarını sanmıyorum; bu onlar içinde çok külfetli ve zahmetli bir iş…
   önemli bişey söyliyeceğim, atlama: SAKIN TAAHÜT VERME / ÇOK TEHLİKELİ… !!! bırak alabiliyorlarsa alsınlar bakalım… zaten şu an yasalaşması için çalışılan pakette eve haciz de kalkacak… sonrasında banka ile anlaşıp, aileninde desteği ile borcu küçük taksitler halinde ödersin ( AMA TAAHÜT VERMEDEN !!! )…
   DÖN AİLENİN YANINA, KUCAKLAŞ… allah niyetli olana borcunu ödemesi için yardım eder… er ya da geç !!! aldığın nefesin kıymetini bil… şükret… kendine iyi bak… 🙂

 14. Mahmut paşa dedi ki:

  Evet

 15. Mahmut paşa dedi ki:

  Sayın sargoz borç için kefil lik ve maaş muavvakatı iptal ettirebilirmiyiz

 16. cenk06 dedi ki:

  sayın sargoz bey

  e devlet şifresiyle girdiğimizde adalet bakanlığı sekmesinde hakkınzda açılmış dava vardır veya yoktur diye bildiriyor..hakkımızda icra davası açılmış ise burda görünürmü?

  saygılar

  • sargoz dedi ki:

   genelde evet ama bazı icra dairelerinde gecikme yada sorun olabiliyor.

   • demet dedi ki:

    Sargoz ben de bakıyorum e devletten. Ödediğim 3 dava hala görünüyor. Ödeyeli 1,5 sene oldu. Bu kadar geç mi düşüyor. Yoksa bir sürprizle karşılaşır mıyım?

    • Vatandaş dedi ki:

     Eğer ödediğiniz icra davası açık gözüküyor ise önemi yok ama avukatı arayıp dosyayı kapatmasını söyleyin. Bizde ödediğimiz bir icra dosyası açık gözüküyordu avukatı aradık kapatma parası istedi. Ufak bir meblağ devlet dosyayı kapatmak içinde para istiyormuş

 17. erdal dedi ki:

  Asgari ücretle özel bir şirkette çalışıyorum.kredi kartlarına yaklaşık 20 bin tl borcum vardı,bir türlü ödeyemiyordum,sürekli yatır çek yaptırıyordum limitlerimde uzun süredir kullandığım için sürekli yükseliyordu bir çıkmaza girmiştim.daha sonra borcumu ödemek için internet üzerinden türkiyedeki iddea sitelerinden oyun oynamaya başladım ama sürekli kaybediyordum,sürekli kredi kartlarımdan nakit çekip iddea sitelerine yatırp oyun oynuyordum ama nedense sürekli kaybetmeye başlamıştım bir kazanıyorsam takibinde beş kaybediyiordum,bu şekilde bir yıl devam ettim,ve sonunda bütün kartlarımın hepsinin limitini sıfırladım,artık maaşımdan yatırıp oynamya devam ediyordum ama nafile yine kaybediyordum,sanş bir türlü gülmüyordu başka bir çaremde yoktu ,borç batağına saplanmıştım çırpıntıkca dahada batıyordum,artık oynayacak parada bulamıyorum bunalıma girdim,ve artık kredi kartları borcunu iki aydır ödemiyorum şu anda toplam borcum
  1-banka:35000
  2-banka:20000
  3-banka-22500
  4-banka:18000
  5-banka:20500
  6-banka:8000
  7-banka:9000
  8-banka:5000
  9-banka:1500
  10-banka:1000

  toplam borcum 140 bin civarında iki aydır gelen faiz hariç ben bu borcu artık nasıl ödeyebilirim evim kira ev eşyalarım toplasan 2000 tl etmez evime haciz gelse bile ne olacak bütün eşyaları götürseler bile bir bankayı kapatmam bile zor.
  şimdi şunu sormak istiyorum bana bu kadar limiti veren bankaların hiçmi şuçu yok belki maaşım kadar limitim olsaydı bu kadar borcun altına girmezdim,artık bu borcu ödeme gücüm yok akibetim ne olur acaba.

  • sargoz dedi ki:

   Erdal Bey geçmiş olsun ancak site genel olarak borca hapis cezası ile yargılanan ve cezaları infaz edilen hükümlülerin ve ve borcu olmadığı halde onlarla birlikte mağduriyet yaşayan ailileri ilgilendiren sorunlarla uğraşıyor. Kısaca yok edilen hayatları geri kazanmaya çalışıyoruz, çocukları babalarına geri kavuşturmaya uğraşıyoruz.

   Sizin durumunuz basit bir kredi kartı borç alacak meselesi ve bankalarla anlaşıp taahhüt vermeden belli bir vadeye borcu yapılandırıp ödemeye çalışmanızı tavsiye ederim.

  • soner dedi ki:

   geçmiş olsunda ya hocam birazda suçu kendinde ara kumar ile nereye varılmış nerde görülmüş kumara harcadığınla zaten paranı bi çare bulana kadar çevirirdin 140 bin tl den bahsediyorsun bir ev parası ufak bir kısmı ile ayda 2 3 bin tl kazanabileceğin bir iş bile kurabilirdin.
   kusura bakmada birazda sen abartmışsın tekrar geçmiş olsun.

  • hakan dedi ki:

   ERDAL .Bankalara tahhüt imzalamadıgın müddetce hic bir şeyini alamazlar 15 bin ana borca 60 bin tl borc çıkardılar alamayacaklarnı bilincede 10 bin tl ye dosyamı kapattılar ben burada dolandırıcılık olayanı desteklemiyorum ama bankalara allah kimseyi düşürmesin ana borcunu ödersin kesinlikle faiz ve avkat masraflarına karışma alacaklı onlar onlar düşünsün artık helede bunlar bankaysa rahat ol bence

 18. anne dedi ki:

  allah rızası için ev haczi kaldırılsın bıktım artık hergün nezaman haciz gelecek diye ve canıma kıymayı bile düşünüyorum eşimin borçları için evime haciz geliyor benim ve yavrumun suçu ney yalvarıyorum allah aşkına bitsin ev haczi hastayın dayanacak gücüm kalmadı artık tükenmek üzereyim

  • CEM dedi ki:

   ARKADAŞLAR KARDEŞLER YILMAK YOK YOLA DEVAM BU İNSANLIK DIŞI ÇAĞDIŞI UYGULAMALAR BÜTÜN DÜNYADA ORTADAN KALDIRILDI BİZDEDE BU OLACAK BU KAÇINILMAZ
   SABREDECEĞİZ MÜCADELE EDECEĞİZ VE BU İNSANIMIZA YAKIŞMAYAN UYGULAMALARDAN KURTULACAĞIZ
   EVLERDEN ALINAN EŞYALAR PARA ETMİYOR BURADA AMAÇ KORKUTUP TAAHHÜT İMZALATMAK KEFİL ALMAK VB BU OYUNLARA SAKIN GELMEYELİM BAKIN TAAHHÜT BİR TUZAK SAKIN BU TUZAĞA DÜŞMEYELİM BÜYÜK İHTİMAL ŞUBAT SONU MART ORTALARI BU EVE İCRA OLAYIDA ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK İNŞAALLAH SAYGILAR

  • sargoz dedi ki:

   Sevgili Anne,

   Az kaldı dayanın lütfen. İlgili yasalar meclise sevk edildi ancak 100 maddeye yakın bir paket ve adalet komsiyonunda incelenmesi uzun sürüyor. En geç Nisan başı gibi yasa çıkmış olacak.

   Geçmiş olsun

   • anne dedi ki:

    allah razı olsun sarkoz az kaldımı bilmiyorum ama her gün allaha dua ediyorum biran evvel şu kanun çıksın diye çünki dayanma gücüm gün geçtikçe azalıyor birde bu borç yüzünden evime gelecek hacizlerde benim bir suçumun olmaması çok canımı yakıyor eşimin hatalarının bedelini neden ben ve evladım yaşıyor birde insan düşmeye görsün elinden tutan hiç kimse olmuyor yalnız ve yapayalnız kalmak insanı bitiriyor aç kalmak bişey deyil çok sabrettim ama tek isteğim haciz evlere gelmesin başka bişey istemiyorum

 19. demet dedi ki:

  korkarım hiç gündeme gelmeyecek, unutulup gidecek ev haczi meselesi..

  • soner dedi ki:

   tv ve gazetelerde açıklama yapıldı kamuoyuna bildirildi başbakan konuştu yakın zamanda çıkacaktır.

  • murat dedi ki:

   çıkan kanunları hükümet keyfinden çıkarmıyor, çağın çok gerisinde kaldığı için bu kanunlar yenileriyle değiştiriliyor aslı ev ve icra bağlantısının tamamıyla kesilmesi yapılan muamele konut dokunulmazlığına aykırı umarım yasayla eve icra tamamen kalkar eğer kişinin geliri yoksa evine icrayada gidip evde yaşıyan insanların psikolojisini bozmak insan haklarına aykırıdır bu durumda alacaklılarmı ne olacak ? arkadaşlar kişinin gelir durumuna göre ticaret yapılıcak artık, araştırmadan soruşturmadan borç verme, kredi kartı verme devri kapandı, kapanmak zorundaydıda ha aklıma gelmişken bu icradan kendine gelir elde edenler valla sizin için hiç üzülmüyorum umarım daha başka işlerdede çalışabilirsiniz, yapıcağınız her iş bu işten daha onurludur….

 20. Vatandaş dedi ki:

  Evet salı gündemi açıklanmış ancak yargı paketi gündemde değil Sadece133 tane önerge var bu önergeler bitermi. Mecliste 4 parti olunca böyle oluyor işte. Bence önce barajı yükseltip meclise giren parti sayısını azaltmak belki o zaman meclis gerçek işlerini rahatlıkla yapabilir.

  • HAMDİ dedi ki:

   HÜKÜMET İÇTÜZÜK DÜZENLEMESİ YAPMAK İSTEDİ MECLİSTE SIRF ENGELLEME AMAÇLI ÖNERGE GÜNDEMDIŞI KONUŞMA VB OLAYLARI ENGELLEMEK İÇİN KAVGA ÇIKARTTILAR SIRF BU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Nİ ENGELLEMEK İÇİN
   BAŞBAKAN NELERLE UĞRAŞIYORUZ BİR BİLSENİZ DİYORDU MECLİS TV Yİ İZLEYİNCE ANLADIM BAŞBAKANIMIZIN NE DEMEK İSTEDİĞİNİ RABBÜLALEMİN YARDIMCILARI OLSUN ARD NİYETLİ ENGELCİ LEREDE FIRSAT VERMESİN İNŞAALLAH

   • efe dedi ki:

    sn .hamdi bey sn başbakanın nelerle uğraşıyoruz dedği ve yasaların engellenmeye çalışmasının emin olun ki diğer partililerle alakası yok burada bazı arkadaşlar aynı sitemi yapıp muhalefet partilere karşı karalama yaptıkları aşikardır.dikkat ederseniz tbmm gündemlerinde akp nin ülkeler arasındaki anlaşmalar ve anayasa değişikleri ile ilgili iç tüzük çalışmaları var.daha icra iflas kanunu konisyondan çıkmadı ki meclise gelsin.komisyon gündeminde bile yok.bunun suçu muhalefet partilerdemi.akp istese 1 günde meclise gelir emin olunki bütün partiler onaylar.zaten çek kanun tasarısını meclise getiren chp milletvekili dir.icra tasarısını 2009 da mhp li milletvekili getirdi ve hala gündeme gelecek,bununda sorumlusu hükümettir unutmayın.meclis tv yide dikkatli izleyin sadece bakmayın.lütfen teraziyi dengede tutun haciz konusunda her parti hemfikirdir.

    • HAMDİ dedi ki:

     EFE KARDEŞ AK PARTİ GÖK PARTİ HEPSİ BU MEMLEKETİN PARTİSİ HEPSİNİ HALK

     İSTEMİŞ BİZ KALKIPTA ŞU ŞÖYLE BU BÖYLE DEME HAKKIMIZ YOK BAZILARI GİBİ HALKIN

     YÜZDE KAÇININ AKILDERECESİ KAÇ ONLARI DA ÖLÇECEK KADAR DAHİ !!! DEĞİLİZ

     NE VARKİ ÇEK YASASI ÇIKACAK DİYE YÜZBİNLER TV BAŞINDA İKEN YAPILANLARIDA

     İZLEDİK GÖRDÜK BUNUDA MÜSADENİZLE BİZ KAFAMIZA ZEKA SEVİYEMİZE GÖRE !!!!!!!

     DEĞERLENDİRİRİZ HA SİZ FARKLI DEĞERLENDİRİRSİNİZ ODA BENİ İLGİLENDİRMEZ SENİN

     DEĞERLENDİRMENDİR BEN KARIŞAMAM KARIŞSAMDA FİKRİ ZATEN DEĞİŞMEZ KİMSENİN

     ONUN İÇİN HERKEZ KENDİNE GÖRE DEĞERLENDİRİR OLAYI

     SİZİNDE ÜZERİNİZE ALINMANIZA GERENK YONK
     HOŞÇAKALINIZ

     • efe dedi ki:

      sn.hamdi bey kimsenin fikrine zikrine diyecek birşey yok herkes özgürce düşünebilr.benim anlatmak istediğim önüne gelen muhalefet partilileri suçluyor meclisi meşgul ediliyor deniyor,fakat burada bizi ilgilendiren ev haczi kanunu soruyorum size allah aşkına hükümetin iç tüzükle oyalanması nedir bu kadar diğer partilerin istemediği şey için bu kadar ısrar niye,3.yargı reformu dediler daha komisyondan çıkmadı.dün gece ki meclisteki olayları görmediniz mi,madem bu iç tüzük o kadar sorunlu göndersinler komisyona geri tekrar incelensin ama yok hükümet kor halinde illaki geçecek ısrarı niye orası dingonun ahırı mı diğer partilerin itiraz etmeye hiç mi hakkı yok,onları da bir kesim halk seçti.eğer hükümet milletin karşısına çıkıp ev haczi kalkıyor dedi ise bu kadar insanda bunu acilen bekliyorsa çıkması gerekirdi.işlerine gelen yasa oldumu bir günde çıkarırlar.seni beni düşünen yok.avukatların bu arada borçlulara baskılarını milletvekileri bizden daha iyi biliyor.hiç birbirimize laf söylemeye gerek yok onlar yasayı çıkarmak isteseler çoktan çıkardı bu zaten insan hakları hukukuna aykırı bir uygulamaydı bu hükümet iyiydi diğerleri engelleyiciydi de 10 senedir neden yapılmadı eğer bu tasarı akp tarafından meclise gelseydi şimdiye kadar kanunlaşmıştı.demek ki acil yasa değil.onun için fazla bu meseleye takılmaya bizler olarak hiç gerek yok,sizin yorumunuza cevap olarak yazdığım için size karşı değil ama bu meseleyi bazı arkadaşlar bu şekilde yorumladıkları için inanın zoruma gidiyor şu parti bu parti değil derdim sanki hükümet doğru muhalefet yanlış izlenimi ortaya çıkartılıyor.hepimiz bu ülkenin refah içinde olmasını istiyoruz kuşkusuz.saygılarımla………

      • HAMDİ dedi ki:

       HAKLARINDA YORUM YAPILANLAR ALDIRIŞ ETMİYOR SENİN NİYE ZORUNA GİDİYOR

       BU KADAR İNSAN ENGELCİLERİN VAZGEÇMESİ İÇİN BU YORUMLARI YAPIYOR SANA NE

       OLUYOR BEN ONU ANLAYAMADIM

 21. Vatandaş dedi ki:

  Cumartesi sabah saat 10 gibi zile biri bayağı bastı. Sonra altkattakiler açtı dış kapıyı onlarla bişey konuştu tam anlayamadım sonra bizim kapıya geldi zile 5-6 kez bastı delikten baktım elinde zarf gibi bişe bide büyük bir defter gibi bişe vardı. Açmayınca üst kata çıktı naptı bilmiyorum. Acaba postacımıydı tebligat falan içinmi gelmişti cumartesi günü postacı gelebilirmi kuryemiydi acaba

 22. Celal Toparlaklı dedi ki:

  Sevgili Ulaş Hüseyin Telli.Avrupadaki meslekdaşlarınız boştamı kalıyorlar.Orada tahsil edilemeyen paraları mafyamı tahsil ediyor.Önce AİH nı ve davranışlarını okuyun sonra buralara yazı yazın.AİH na savunup da işine gelmeyince bu yasalar mundar demek ancak sizlere yakışırdı.Zaten icra iflas avukatlarını bu millet sevmez.İyice avukatlardan soğutmayın sizlere hiç iş çıkmamaya başlar.

 23. bitsin artık dedi ki:

  bu derneği kınıyorum düşmez kalkmaz bir Allah ya bizim çocuğum çoluğum ne yapacak evde eşya yok ya onların psikolojisi ne olacak sırf bu işden para kazanıyorsanız yazıklar olsun size anlaşmaya gelmezler ayağana gidersin havalara girerler şimdi tutuştu paçaları ne yapsak da şu kanun geçmesin diye insallah geçecek

  • Celal Toparlaklı dedi ki:

   AVRUPA İNSAN HAKLARI
   MAHKEMESİ:
   SORULAR VE CEVAPLAR
   YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
   2
   AVRUPA İNSAN HAKLARI
   MAHKEMESİ NEDİR?
   vrupa İnsan Hakları Mahkemesi,
   Strasbourg’da bulunan uluslararası bir yargı
   organıdır. Mahkeme, İnsan Hakları ve
   Temel Özgürlükleri Korumaya Dair
   Sözleşme’yi onaylamış olan Avrupa Konseyi’ne üye
   devlet sayısına eşit sayıda hâkimden oluşur. Bugün
   itibariyle bu sayı 47’dir1. Hâkimler, hiçbir devleti
   temsil etmeyip, Mahkemede kendi adlarına görev
   yaparlar. Başvuruların incelenmesinde Mahkemeye,
   özellikle üye devletlerin her birinden gelen
   hukukçulardan oluşan Yazı İsleri Müdürlüğü yardım
   eder (Hukukçular, “referander” ya da “raportörler”
   olarak da adlandırılmaktadırlar.). Hukukçular,
   geldikleri devletten tamamen bağımsız olup, ne
   devletleri ne de başvurucuları temsil ederler.
   AVRUPA İNSAN HAKLARI
   SÖZLEŞMESİ NEDİR?
   vrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, sadece
   Avrupa Konseyi’ne üye devletlerin imzasına
   açık uluslararası bir antlaşmadır. Sözleşme,
   bir taraftan Mahkemeyi kurup onun çalışma
   yöntemini belirlerken, diğer yandan da, taraf
   devletlerin saygı gösterme konusunda yükümlülük
   altına girdikleri bir haklar ve garantiler listesine yer
   vermektedir.
   AVRUPA İNSAN HAKLARI
   MAHKEMESİ NE İŞ YAPAR?
   ahkeme, Avrupa İnsan Hakları
   Sözleşmesi’ni uygular. İşlevi Sözleşme’de
   öngörülen hak ve garantilere devletlerin
   saygı gösterip göstermediğini
   denetlemektir. Bu işlevi gerçekleştirebilmesi için,
   bireyler ya da bazen devletler tarafından yapılan
   somut bir şikâyetle (“başvuru” adı verilir)
   Mahkemeye başvurulmuş olması gerekir. Mahkeme,
   söz konusu hak ya da garantilerden biri ya da
   birkaçının bir devlet tarafından ihlal edildiğini tespit
   ederse, bir “karar” verir ve bu karar bağlayıcıdır: ilgili
   devlet söz konusu kararı uygulamak zorundadır.
   1 Bazı üye devletler Sözleşme’ye ek Protokollerin tamamını
   onaylamış değildir. Bu Protokoller, Sözleşme’de güvence
   altına alınan haklara ek yeni haklar öngören metinlerdir. Bu
   konuda Mahkemenin Internet sitesinde geniş bilgi
   bulabilirsiniz.
   AVRUPA İNSAN HAKLARI
   MAHKEMESİNE NE ZAMAN
   BASVURABİLİRİM?
   özleşme veya ek Protokollerde güvence altına
   alınan hak ve garantilerden herhangi birinin
   ihlalinin doğrudan ve kişisel olarak mağduru
   olduğunuzu düşünüyorsanız, Mahkemeye
   başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak, söz konusu ihlal
   Sözleşme ile bağlı devletlerden biri tarafından
   gerçekleştirilmiş olmalıdır.
   Sözleşme ve Ek Protokollerde
   Öngörülen Haklar Nelerdir?
   Bu haklar özellikle:
    Yaşama hakkı;
    Özel hukuk ve ceza hukuku alanlarında adil
   yargılanma hakkı;
    Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı;
    İfade Özgürlüğü;
    Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü;
    Etkili başvuru hakkı;
    Mal varlığına saygı hakkı;
    Oy verme ve seçimlere katılma hakkı.
   Sözleşme ve Ek Protokollerde
   Öngörülen Yasaklar Nelerdir?
   Bu yasaklar özellikle:
    İşkence ile insanlık dışı ve aşağılayıcı ceza ve
   muamelelerde bulunma yasağı;
    Yasadışı ve keyfi tutma yasağı;
    Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden
   yararlanmada ayrımcılık yasağı;
    Bireylerin uyruğu bulunduğu devletin ülkesine
   girmesinin engellenememesi ve devletin kendi
   vatandaşlarını sınır dışı etme yasağı;
    İdam cezasının yasaklanması;
    Yabancıların toplu halde sınır dışı edilme
   yasağıdır.
   A
   A
   M
   S
   3
   BİR BAŞVURU YAPMAK
   İSTİYORUM: KOŞULLARI
   NELERDİR?
   Beni İlgilendiren Koşullar
   Nelerdir?
    Avrupa Konseyi’ne üye devletlerden herhangi
   birinin vatandaşı olmak zorunda değilsiniz.
   Şikâyet ettiğiniz ihlalin bu devletlerden birinin
   yetki alanında gerçekleşmiş olması yeterlidir. Bu
   yetki alanı, kural olarak ilgili devletin topraklarına
   denk gelmektedir.
    Gerçek veya tüzel kişi olabilirsiniz (şirket,
   dernek, vb.).
    Şikâyet ettiğiniz ihlalin kişisel ve doğrudan
   mağduru olmalısınız. Haksız olduğunu
   düşündüğünüz bir kanun ya da işlemden dolayı,
   genel bir şekilde şikâyette bulunamazsınız.
   Kendiniz dışındaki kişiler adına da şikâyette
   bulunamazsınız (Ancak, açıkça kimliği belli olan
   bir kişinin yasal temsilcisi olarak başvuruda
   bulunabilirsiniz).
   Ulusal Yargı Organları Önünde
   Tamamlanması Gereken Ön
   Koşullar Var mıdır?
    Evet. Şikâyet ettiğiniz soruna çözüm oluşturacak
   nitelikteki tüm başvuru yollarını, söz konusu
   devlette tüketmiş olmanız gerekmektedir (Bu
   durum, çoğunlukla yetkili mahkeme önünde dava
   açmak, gerektiğinde ilk derece mahkemesi
   kararını temyiz etmek ve hatta eğer varsa Yüksek
   Mahkeme ya da Anayasa Mahkemesi gibi yüksek
   yargı organlarına başvuruda bulunmak şeklinde
   ortaya çıkmaktadır.);
    Bu başvuru yollarını tüketmiş olmanız yeterli
   değildir; ayrıca, şikâyetlerinizi (şikâyet ettiğiniz
   Sözleşme’ye aykırılıklar veya Sözleşme ihlallerini)
   bu ulusal başvuru yolları çerçevesinde, somut bir
   şekilde ileri sürmüş olmanız da gerekmektedir.
    Başvurunuzu yapabilmeniz için, ulusal yargı
   organlarının vermiş olduğu kesin hükümden
   (genellikle, en üst yargı organı kararı) itibaren
   sadece altı aylık bir süreniz bulunmaktadır. Bu
   sürenin dolmasından sonra yapacağınız
   başvuruyu Mahkeme kabul edemez.
   Kime Karşı Başvuruda
   Bulunabilirim?
    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini
   düşündüğünüz ve Sözleşme ile bağlı olan (sizi
   doğrudan etkileyen bir eylem ya da ihmalden
   sorumlu olan) bir ya da birden çok devlet
   aleyhine başvuruda bulunabilirsiniz.
    Şikâyet edilen işlem ya da eylemler, bu devlet ya
   da devletlerin kamu otoritelerince
   gerçekleştirilmiş olmalıdır (örneğin, bir mahkeme
   ya da bir kamu kurumu).
    Mahkeme, gerçek kişilere ya da ticarî şirketler
   gibi özel kuruluşlara karşı yapılan şikâyetlere
   bakmamaktadır.
   Başvurum Hangi Konularla İlgili
   Olabilir?
    Başvurunuz, mutlaka Avrupa İnsan Hakları
   Sözleşmesi’nde belirtilen haklardan biriyle ilgili
   olmalıdır. Bu durum, çok çeşitli ihlal iddialarını
   kapsayabilmektedir. İşte birkaç örnek: tutulu
   kişilere karşı yapılan işkence ve kötü muameleler,
   tutuklamanın kurallara uygunluğu, bir özel hukuk
   ya da ceza yargılamasının yürütülmesindeki
   aksaklıklar, Sözleşme’de öngörülen haklardan
   yararlanmada ayrımcılık yapılması, anne-babanın
   hakları, özel hayat, aile hayatı ve haberleşme
   özgürlüğüne saygı, konut dokunulmazlığı, bir
   fikrin açıklanmasına veya bir haberin iletilmesi ya
   da elde edilmesine getirilen kısıtlamalar, toplantı
   ve gösteri yapma özgürlüğü, sınır dışı edilme ve
   suçluların iadesi, mallara el konulması ve
   kamulaştırma.
    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dışındaki bir
   başka hukuksal metnin (örneğin, BM İnsan
   Hakları Evrensel Beyannamesi veya AB Temel
   Haklar Şartı) ihlal edildiği iddiasıyla Mahkeme
   önünde şikâyette bulunamazsınız.
   4
   EĞER KENDİMİ
   SÖZLEŞME’NİN İHLALİ
   NEDENİYLE MAĞDUR
   HİSSEDİYORSAM,
   MAHKEMEYE NASIL
   BAŞVURUDA
   BULUNMALIYIM?
   ahkemeye göndereceğiniz ve şikayetinizin
   konusunu açıkça belirten bir mektup ile
   başvurabileceğiniz gibi (Bu durumda,
   doldurup Mahkemeye ulaştırmanız için
   size bir başvuru formu gönderilecektir.), doldurulmuş
   bir başvuru formu2 göndererek de başvurunuzu
   yapabilirsiniz. Mektup ve/veya başvuru formu şu
   adrese gönderilmelidir:
   Monsieur le Greffier de la
   Cour européenne des Droits de
   l’Homme
   Conseil de l’Europe
   F-67075 Strasbourg Cedex
    Mahkemenin resmi dillerinden (İngilizce ve
   Fransızca) birini kullanabileceğiniz gibi,
   Sözleşme’yi onaylamış olan devletlerden birinin
   resmi dilinde de yazabilirsiniz.
    Eğer şikâyetlerinizi Mahkemeye faks ile sunacak
   olursanız, aslını da posta ile göndermeniz
   gerekmektedir.
    Durumunuzu sözlü olarak ifade etmek için
   şahsen Strasbourg’a gelmenize gerek yoktur.
   Böyle bir durumda, başvurunuz daha hızlı bir
   şekilde incelenmeyecek ve size hukuksal bir
   danışmanlık sunulmayacaktır.
    Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü, sizden
   şikâyet(ler)inize ilişkin ek bilgi, belge ya da
   açıklama isteyebilir.
    Başvuru formu elinize ulaştığı andan itibaren,
   onu dikkatlice ve okunaklı bir şekilde doldurup,
   en kısa sürede Mahkemeye göndermeniz
   gerekmektedir.
    Başvuru formu ya da başvurunuz şunları
   içermelidir:
    Olayların ve şikâyetlerinizin kısaca özeti;
    İhlal edildiğini düşündüğünüz ve
   Sözleşme’de güvence altına alınan hakların
   belirtilmesi;
   2 Başvuru formunu Mahkemenin internet sitesinden elde
   edebilirsiniz.
    Daha önce başvurduğunuz hukuki yollar
    Başvurunuzla ilgisi bulunan ve ilgili bütün
   kamu kurumları tarafından verilmiş olan
   kararların birer örneği (Bu belgeler size
   geri verilmeyecektir. Dolayısıyla,
   belgelerin sadece birer fotokopisini
   gönderiniz); ve
    Başvurucu olarak sizin imzanız veya
   temsilcinizin imzası.
    Eğer kimliğinizin gizli kalmasını istiyorsanız, bu
   talebinizi gerekçelendirerek, Mahkemeye derhal
   bildirmelisiniz. Mahkeme başkanı, talebinizin
   yerinde olup olmadığını inceledikten sonra, bu
   konuda bir karar verecektir.
    Başvurunuzun bu aşamasında bir avukat
   tarafından temsil edilmek zorunda değilsiniz.
   Ancak yine de bir temsilci aracılığıyla
   Mahkeme’ye başvurmak istiyorsanız, onun lehine
   verilmiş bir yetki belgesini başvurunuza eklemek
   zorundasınız.
   Mahkeme Önündeki
   Yargılamanın Usule İlişkin
   Temel Özellikleri Nelerdir?
    Yargılama usulü ilke olarak yazılıdır.
   Mahkemenin başvurunuzla ilgili aldığı bütün
   kararlardan yazılı olarak haberdar edileceksiniz.
   Duruşma yapılması istisnaidir.
    Dosyanızın incelenmesi harçtan muaf olup,
   dolayısıyla ücretsizdir.
    Her ne kadar başvurunuzun ilk aşamasında bir
   avukat tarafından temsil edilmek zorunda
   olmasanız da, başvurunuzun ilgili hükümete
   bildirilmesinden sonra bir avukata ihtiyaç
   duyacaksınız. Ancak, büyük çoğunlukla
   başvurular hükümete bildirilmeden önce kabul
   edilemez bulunmakta ve reddedilmektedir.
    Siz sadece kendi masraflarınızı (avukatlık ücreti,
   araştırma ve yazışma giderleri gibi) yüklenmek
   zorunda kalacaksınız.
    Başvurunuzu yaptıktan sonra adli yardım
   talebinde bulunabilirsiniz. Bu yardımın verilmesi
   otomatik olmayıp, hemen verilmemekte, fakat
   yargılamanın ileriki bir aşamasında tahsis
   edilebilmektedir.
   Mahkeme Önünde Prosedür
   Nasıl İşlemektedir?
    Mahkeme, öncelikle başvurunuzun kabul edilir
   olup olmadığını incelemektedir. Bu şu anlama
   gelmektedir: başvurunuzun Sözleşme’de
   M
   5
   öngörülen bazı koşulları karşılaması
   gerekmektedir (3. sayfadaki “Bir başvuru
   yapmak istiyorum” kısmına bakınız). Eğer bu
   koşullar yerine getirilmemişse başvurunuz
   reddedilecektir. Eğer birden çok şikâyet ileri
   sürmüş iseniz, Mahkeme bunlardan bir ya da
   birkaçını kabul edip, diğerlerini reddedebilir.
    Eğer başvurunuz veya şikâyetlerinizden biri
   Mahkemece kabul edilemez bulunmuşsa, bu
   konudaki karar kesin olup, söz konusu karara
   karşı itiraz edilemez.
    Eğer başvurunuz veya şikâyetlerinizden biri
   kabul edilir bulunmuşsa, Mahkeme, tarafları (siz
   ve ilgili devlet) dostane çözüme varmaları
   konusunda teşvik etmektedir. Eğer dostane
   çözüme ulaşılamamışsa, Mahkeme başvuruyu
   esastan incelemeğe başlayarak, Sözleşme’nin ihlal
   edilip edilmediğine karar vermektedir.
   Ne Kadar Zaman Beklemem
   gerekir?
    Mahkemenin hâlihazırdaki iş yükü dikkate
   alındığında, başvurunuzun Mahkeme tarafından
   ilk incelenmesinden önce bir yıllık bir süre
   geçmektedir. Bazı başvurular “acil” başvuru
   olarak değerlendirilip, öncelikli bir şekilde
   incelenebilir. Öncelikli inceleme, özellikle
   başvurucunun vücut bütünlüğünü tehdit eden
   yakın bir tehlikenin varlığı durumunda mümkün
   olabilmektedir.
   NE ELDE ETMEYİ
   BEKLEYEBİLİRİM?
   ahkeme, eğer bir ihlal tespit ederse, size,
   bazı zararlarınızın telafisi amacıyla parasal
   bir karşılıktan ibaret olan “hakkaniyete
   uygun bir tatmine” karar verebilir. Ayrıca,
   haklarınızı aramak için yapmış olduğunuz masrafların
   ödemesini de ilgili devletten isteyebilir. Eğer ihlal
   bulunmadığına karar verilirse, sizden hiçbir ek masraf
   (özellikle savunan taraf olan devletin yapmış olduğu
   masraflar olmak üzere) talep edilmemektedir.
   Not Edilmeli ki:
    Mahkeme, ulusal kararları ya da yasaları iptal
   etme yetkisine sahip değildir.
    Kendi verdiği kararların uygulanması da Avrupa
   İnsan Hakları Mahkemesinin yetkisinde değildir.
   Bu kararların uygulanmasının sorumluluğu
   Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne3 aittir.
   Bakanlar Komitesi kararların uygulanmasını
   denetleme ve muhtemel tazminatın başvurucuya
   ödenmesini gözetleme yükümlülüğü altındadır.
   AVRUPA İNSAN HAKLARI
   MAHKEMESİ BENİM İÇİN
   NELERİ YAPAMAZ?
    Mahkeme, ulusal mahkemeler karşısında bir
   temyiz mercii gibi hareket etmemektedir.
   Ulusal mahkemeler önünde açtığınız davalarla
   ilgili yeniden bir yargılama da yapmamaktadır.
   Ulusal mahkeme kararlarını iptal etme,
   değiştirme veya düzelterek onama konusunda
   Mahkemenin herhangi bir yetkisi yoktur.
    Mahkeme, şikâyet ettiğiniz makamlar önünde
   sizin lehinize doğrudan bir müdahalede
   bulunmaz. Ancak, istisnai durumlarda geçici
   tedbirler alabilir. Mahkeme uygulamalarına göre,
   geçici bir tedbirin kararlaştırılması, sadece
   başvurucunun fiziki zarara yol açar nitelikte ciddi
   bir riskle karşı karşıya bulunduğu durumlarda
   mümkündür.
    Mahkeme, size başvurunuzu kaleme almanız için
   avukat bulmanız ve/veya ücretini ödemeniz
   konusunda yardım edemez.
    Mahkeme, şikâyet ettiğiniz devlette yürürlükte
   olan yasal düzenlemeler konusunda da size bilgi
   veremez.
   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusunda
   aşağıdaki internet sitesinden ek bilgi elde
   edebilirsiniz:
   http://www.echr.coe.int
   3 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi taraf Devletlerin
   Dışişleri Bakanları veya onların temsilcilerinden oluşur.
   M
   Bu soru ve cevaplar Mahkeme Yazı İsleri Müdürlüğünce hazırlanmıştır. Bu belge Mahkemeyi bağlayıcı olmayıp, Mahkemenin
   çalışma yöntemine ilişkin genel bilgiler içermektedir. Daha geniş bilgi için, Yazı İsleri Müdürlüğünce hazırlanan belgelere
   (Internet sitesinden ulaşılabilir: http://www.echr.coe.int) ve özellikle Mahkeme İçtüzüğüne başvurulabilir.

  • Celal Toparlaklı dedi ki:

   Evine haciz gelmiş kişiler dikkat.AİHM ne Konut dokunulmazlığı nedeniyle evdeki yaşayanların haklarınada tecaviüz edildiğinden dolayı dava açabiliyorsunuz ve karşılığında tazminat alabilitorsunuz.2011 de 169 TC için dava görüldü.Bu davaların 100 tanesine yakını mülk ve konut dokunulmazlığı davaları.Bunlardın hepsini vatandaş kazandı ama malesef TC.sanık durumuna düştü.İşte bu yüzden bu yargı reformu çıkıyor.

  • Celal Toparlaklı dedi ki:

   Sevgili Sargoz.Böyle bir site açıp bu dertlere yer verdiğin için şahsım adınada teşekkür ederim.Aslında bir hayalimde çek ve haciz mağdurları için bir dernek açabilmek.Yapabilirmiyiz dersin ? Sende mail adresim var istersen yazışabiliriz.

 24. cömert dedi ki:

  Sayın vatandaş,uyarın için teşekkür ederim ancak yorumu sonuna kadar okumanı tavsiye ederim neden?
  1.icra avukatlarının çıkacak yasa hakkında ne düşündükleri yada neler düşünebileceklerini öğrenebilmek adına.
  2.Bu yorumun son parağrafında yazı sahibi nin yasa çıkarsa başlarına neler gelebileceğini anlatıyor.
  Dolayısı ile konuyu yanlış yere açmadım..”karşındakinin silahını bilirsen ona göre aksiyon alırsın”
  mantığına dayanarak neler ile karşılaşabileceğimiz hakkında bilgi sahibi olunsun diye ekledim..zannederim amacımı izahat edemedim…

  • Vatandaş dedi ki:

   Pardon cömert bey ben bu yazıyı bir çok hukuk sitesinde okuduğum için tekrar tümünü okumadım bu nedenle son paragrafta dikkatimi çekmedi. Kusura bakmayın zaten tek savunmaları bu yazı heryere kopyalayıp duruyorlar ondan dolayı direk tepki verdim. Tekrar kusura bakmayın. Onların silahına gelince tek silahları alacaklılar adına ağlıyorlarmış gibi yapıp aslında kendi maddi gelirleri için binlerce insanın kötü şartlar altında kalmalarına ve rencide olmalarına hatta ölümle sonuçlanan olayların olmasına göz yuman bir gruptan başkası değiller ve hiç birşeyde yapamayacaklar Allahın izni ile bu yasa geçecek akp olsun muhalefet olsun icra yasasında hem fikir olduklarını yapılan yorumlarından biliyorum.

   • serkan dedi ki:

    Evden esya haczi kaldirmayi savunan ve bunu bir kalkan olarak goren sayin avukatlara bir sorum olacak !

    Uc yillik evliyim ve uc aylik bir bebek sahibiyim , kirada oturuyorum evimdeki esyalari satsan 2000 tl edermi bilmiyorum , evlenirken ve daha sonralari annelerde babalarda siradan aileler oldugu icin krediler cekerek evlendik zorlandik filan ama odememezlik hic yapmadik.Dort ay once esimin isyeri iflas etti , mart basi da benim isyerim kapaniyor.Issizlik maasi diye bir sey var esimle ikimiz is bulana kadar 1000 tl gibi bir meblag alacagiz kira , elektrik , isinma , su , bebek gecinme filan idare etmeye calisacagiz is bulana kadar , simdi sorum : borclu oldugum iki banka beni ev esyami almakla korkutup borcumu nasil odettirmek isteyebilir , bunun neresi insanliga sigar veya beni nasil dolandirici olarak gorur , cunku ben iki yildir kredilerimi hic aksattirmadan odemisim , issiz kalinca dolandirici mi oldum ? Yoksa yasamaya hakkim i yok bende gidip intahar mi edeyim ?

    Hayatinda issiz kalmanin , 200 gram peyniri bir ay yemenin ne demek oldugundan bir haber olan bu sevgili avukatlari aileleri kolejlere , ayaginda nike lariyla gondermis , asla ssk kapilarinda beklememis , karilarini en ozel hastanelerde dogurtmus , kakara kikiri yasamis , yasam hakkinin sadece parasi olanda oldugunu dusunen zavalli avukatciklar , ne zamanki evine esya kaldirmaya gittikleri ailenin yerine kendilerini koyacaklar iste o zaman insan hayatinin anlamini ogrenecekler ! Hic kimse unutmasin ki dusmez kalkmaz bir ALLAH tir !

    Umuyorum en kisa surede evden esya kaldirma gibi insanlik onurunu zedeleyici , hayatini perisan edici , rezil uygulama kalkacaktir.

 25. Vatandaş dedi ki:

  Arkadaşım bu konuyu yanlış yere açtın sizin gibi düşünen insanların sitesine açarsan daha iyi edersin. Sargoz bey bu mesajı silebilirseniz seviniriz burayı kullanarak dayanışma toplamaya çalışıyor

 26. Vatandaş dedi ki:

  Arkadaşlar incelemelerimde bazı şeyler tespit ettim. Haciz esnasında yediemin olmazsanız eşyaları yerinden kaldıramıyorlar ve yerinde satış yapmak zorunda kalıyorlar. Satış yapılana kadar siz eşyaları alıp götürürseniz herhangi bir hakta savunamıyorlar. Haciz yasası çıkana kadar haciz gelecek arkadaşlara kesinlikle ne sizin neden ailenizden birinin yediemin olmasına izin vermeyin. Ancak eşyaları anında kaldırmalarından başka yolları bulunmuyor ki kamyonla gelmemişler ise zaten o an eşyaları kaldıramazlar.

  Sayın Sargoz sizce tespitim uygunmudur?

  • sargoz dedi ki:

   Sevgili Vatandaş,

   Kaldırma işlemi taciz amaçlıdır. avukatın parası çoksa, eşyada biraz elle tutulursa kaldırabilir. ancak 2bin T.L gibi bir masrafı göze alması gerekir.

   Bu konuda çok soğuk kanlı olmayı, haciz esnasında panik yapmamayı, kesinlikle taahhüt vermemeyi ve hiçbir evraka imza atmamayı tavsiye ederim. eve hacze gelene taviz vermeyin, pazarlık yapmayın.

   kaldırma niyeti olan zaten hamalla kamyonla gelmiştir, hatırı sayılır bir parayı almadan durmaz zaten, bu sebeple boşuna yalvarıp kendinizi üzmeyin, bırakın kaldırsın. eline hiçbirşey geçmeyeceğini oda biliyor.

 27. santiagomunez dedi ki:

  Arkadaşlar merhaba.Benim durumum hakkında size akıl danışacağım.. arkadaşlar yaklaşık 3000 lira miktarında bir koltuk takımı için senet imzaladık.senetin 1 nüshası bizde.yaklaşık 20 gün geçti adamlardan ses soluk çıkmadı koltuk takımı gelmedi.aradık ulaşamadık.dükkana gittik bide baktıkki adamlar kapatıp kaçmışlar..
  Bunu görür görmez hemen gidip ertesi gün Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk, yarın birgün başımıza bir iş gelirse diye en azından şikayetimiz gözüksün diye.cumhuriyet savcılığı dava küçük olduğu için ilgilenemiyceğini daha alt kademelere gitmemz gerektiğini söyledi.derken bizim bu imzaladğımız senedin gerekli kısmı yırtılarak,alacaklılarından birine verilmiş ve o adamda bize dava açmış 3000 liramı istiyorum ödeyin ödemezseniz icraya gelicez diye..
  Bizde avukatlarla görüştük neler yapabiliriz diye.onların söylediği üzre bu hacze karşı itiraz davası açtık ve bizim ürünü teslim almadğımızı,böyle bir borcumuzun olmadığını,senedimiz yırtılarak sanki borcumuz varmış gibi gösterilip sahtekarlık yapıldığına dair itirazda bulunduk fakat hakim bunu reddetti,gerekçeside imza bizim imzamızmış.. bizde dedikki bu imza bize ait değil demiyoruzki imza bizim imzamız fakat biz ürünü teslim almadık dememize rağmen hakim bunu kabul etmedi.derken bugün evimize hacize gelmişler fakat evde olmadığımız için 3 gün içinde ödeyin yoksa zorla girip alcaz diye kağıt bırakmşlar. arkadaşlar bilindiği üzere haciz yasası çıktı çıkacak korkusundan herkese hacze gidiliyor fakat bizim durum biraz daha farklı.bilen birisine sorduk dediki kesinlikle icraya gelirlerse hiçbişey imzalamayın.
  bilen birisi varsa lütfen bize akıl versin bu durumda ne yapabiliri zor durumdayız…

  • Vatandaş dedi ki:

   Selam

   Bence tekrar savcılığa suç duyurusunda bulunun. Sonuçta burdaki meblanın ufaklığı değil ortada bir dolandırıcılık mevcut. Tabi almadığınız ürün için senet imzalamanız da kötü olmuş. Sonuçta senedi bir ürün karşılığında imzalayıp imzalamadığınız da anlaşılmaz. Dedikleri gibi taahhüt için kesinlikle imza atmayın onun dışında karşı dava açmanız dışında bir yok gözükmüyor.

  • sargoz dedi ki:

   Tipik bir dolandırıcılık vakası. Ama savcılık bu boyutta kalırsa ilgilenmez. Borç alacak meselesi der bırakır. Bu adamların başka dolandırdıkları vardır, onları bulun ve hepbirlikte suç duyurusu yapın. O zaman etkili olur.

   Avukatınız borcun menfi tespit davası açmıştır ama icra mahkemesi 3.iyi niyetli şahıstaki kambiyo senedini iptal etmez. Bunu avukatınızın sizi ek masrafa sokmadan önce size bildirmesi gerekirdi. İmza size ait çünkü.Evrak gerçek, sahte değil ve 3.iyiniyetli şahsı malı alıp almadığınız ilgilendirmez.

   Zaten senetteki imza sahte olsa bu olay evrakta sahteciliğe girerki bu durumda kimin başı belaya girer oda belli olmaz.

   Burda yapacak çok fazla birşey yok. Borcu gücünüz nispetinde kesinlikle TAAHHÜT VERMEDEN taksitlendirip ödeyeceksiniz. Bir daha kimseye karşılığını almadan senet vermezsiniz. Üzgünüm, gerçek bu.

   Geçmiş olsun.

   • şampiyon dedi ki:

    sayın sargoz elektronik imza ile dosyaların içeriğini gmrebilirmiyiz ve savunma yapılabilirmiz

    • sargoz dedi ki:

     Sevgili Şampiyon,

     elektronik imza ile dosyayı en ince detayına kadar görmek mümkün. Ancak tek sıkıntı scan edilip dosyaya girmesi gereken evraklar (dilekçeler, bilirkişi raporları vs) kalemde zaman yokluğu nedeni ileyapılamıyor ve sistemde gözükmüyor.

     e imza ile savunma yapmak mümkün değil. çünkü savunma yada ifade esas mahkemede hakim karşısında huzurda yada talimatla başka mahkemede yapılır. Ancak elektronik imza ile dava açmak mümkün.

     şimdi çek dosyları düşüyor. sistem pahalı, ucuz değil. gerçekten durumu karışık arkadaşlar almalı.

     PTTden alınan edevlet şifreside aynı işi görüyor ancak tek fark dosyanın içini göremiyorsunuz.

     Kolay gelsin

   • aksivri dedi ki:

    sn. sargoz taahhüdü ihlalde hapis cezasının kalkması için bir çalışma varmı acaba?
    siteyi takip eden arkadaşlar başbakanımıza ve milletvekillerine mail ve telefon yoluyla
    ulaşıp bu konuda yardımlarını rica etsinler. Şimdiden icracı avukatlar taahüt almak için
    seferber oldular. Fikrimce avukatlar hapis yaptırımından vazgeçmiycekler.
    başbakanımızın mail adresi; “receptayyip.erdogan@tbmm.gov.tr”
    ulaşabileceğimiz diğer mail adreslerini sitede yayınlarmısınız.
    Çekte olduğu gibi ALLAH (C.C.) bize yardım eder.
    Allah hepimizin işlerini düzeltmeyi ve borçlarımızı ödemeyi nasip etsin.

 28. Vatandaş dedi ki:

  Sargoz bey 2 Şubat perşembe günü http://www.tbmm.gov.tr/gelenkagit/d024/yil02gk/gk.78.htm adresinde 4 numaralı madde’de gelen kağıtlar arasında yargının hızlandırılması ile ilgili bir kağıt gelmiş. Bu nedemek meclisin gündemine girecek anlamındamı çözemedim

  • sargoz dedi ki:

   3.yargıda reform paketinin adalet bakanlığı tarafından meclise sevkini gösteriyor. Şuan adalet komisyonunda hızla inceleniyordur. buradan geçer. ama mecliste çok uzun sürer. çek kanununda gördük. hükümeti malesef çalıştırmıyorlar. Sn.Başbakanımız demişti biz nelerle uğraşıyoruz diye, çok haklı.

 29. izmirfm dedi ki:

  sargoz selam iyi akşamlar
  sargoz diyor ki:
  03/02/2012, 18:21

  Karşılıksız çeke hapis bugün itibari ile resmen bitmiştir.

  Kanun koyucunun iradesi ev haczininde bitmesi yönündedir ve bu şekilde yakında sonuçlanacaktır

  demişsiniz.sizce ne zaman mecliste kanunlaşır bilginiz varmı

  • M.Celal Toparlaklı dedi ki:

   Arkadaşlar.Millet vekillerine ve başbakanlığa icra iflas yasasının acilen çıkartılması için mail atın.Barolar direk meclise giderek bunun çıkmaması için gayret ediyorlar.Bizlerde çıkması için mail yağmurunna tutalım.Tüm vekillerin mail adresleri TBMM web sitesinde milletvekilleri bölümünden ve sandalye dağılımından bulabilirsiniz.Başbakana da başbakanlık iletişim ve özel kalem müdürlerinden atabilirsiniz.Çok çalışmak lazım.1-2 kişinin çalışması ile olmaz.Yasanın çıkartılması için ricacı olun.

  • M.Celal Toparlaklı dedi ki:

   Pazartesi veya salı resmi gazetede yayınlanır ve kanunlaşır.

   • tekamül dedi ki:

    işallah çıkar zira faktoringler katliam gibi haciz yapıyorlar,dün yaşadığım olay korkunçtu ,eşyalarımı aldıkları yetmemiş mutfakta doğal gazı açmışlar,3 metrelik duvara monte mutfak dolabımı tavandan kanırtma ve darbelerle devirip mutfağıma binlerce liralık hasar verdiler dolabı devirirken su borusunu kırdıkları için eve geldiğimde eşyalarım götürülmesinemi ,evimin hertarafı su içinde göl gibi olmasınamı,alt dairedeki komşumun evine kadar su basmasınamı 35 yıldır kullandığım tabak bardak çanak ne varsa hepsinin tuzla buz olmasınamı suları temizlerken cam kırıkları yüzünden ellerimin kan revan içinde kalmasınamı yanayım..üstelik borç da bana ait değil komşumun hasarını karşılamak için harcadığım parada cabası…pisikolejimi ise hiç yazmıyayım daha iyi ..okuyanlar tahmin etsin ,aklımı kaçırmadığıma dua ediyorum….insanlık ayıbı …hemde kandil günü allah bunu yapanlardan hesap soracaktır işallaaahhhhhhhhh…….bir anne

  • sargoz dedi ki:

   Ben yasanın Nisan başı yada ortaları ancak kanunlaşacağını düşünüyorum. (6 maddelik çek kanunu 1 ay sürdü, bu tasarı toplam 100 madde)

   • Vatandaş :) dedi ki:

    Bence paketi geçirmek için iç tüzük değişikliği yapmak istediler fakat sağolsun muhalefet partileri sürekli önergelerle tüm günü bitirip herhangi bir kanunun yasalaşmasınıda engelliyorlar, meclis kavga yeri sanki nolacak.

    • CEM dedi ki:

     ÇOK DOĞRU BİR TESBİT BİZ BU TESBİT DOĞRULTUSUNDA BİLİNÇLİ HAREKET EDERSEK HEPSİ AYAĞINI DENK ALMAK ZORUNDA KALIR ÇÜNKÜ YARIN BİRGÜN BU ESNAFA OY İSTEMEYE GELECEKLER BUNLARI HATIRLATMAKTA BÜYÜK YARAR VAR BU PARTİLERİ SEVENLER DAHİ BU TÜR HAREKETLERİNİ TASVİP ETMEDİĞİNİ BELİRTMELİ Kİ KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİNLER

    • HAMDİ dedi ki:

     ÇOK DOĞRU BU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TAMAMEN MECLİSİN ÇALIŞMASINI ENGELLEMEYE YÖNELİK ANARŞİK EYLEMLERİ ÖNLEMEK VE MECLİSİN DAHA VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİNE OLANAK SAĞLAMAK İÇİN HAZIRLANMIŞTI AMA GÖRDÜĞÜMÜZ ÜZERE GENE ANARŞİYE KURBAN GİTTİ BİZ BU KONULARDA BİLİNÇLİ OLMALIYIZ VE TAVRIMIZI KOYMALIYIZ

   • soner dedi ki:

    slm sargoz bey haciz yasası çıkana kadar olan süre içerisinde haciz edip kaldırılan esyalar nolucak geri alınabilecekmi?

  • ünzile dedi ki:

   gereken neyse yapıyorum bende. herkes mail atmalı bencede…

   akşam haberlerde milletvekiline bile haciz geldiğini izledim 🙂

   yasa çıkmazsa benim eşyalar komşudan bi süre daha gelmeyecek demektir 😦 hergün hacze gelicez diyip gelmiyolar nedense…

   • sargoz dedi ki:

    Amaç psikolojik şiddet. oyun eğmeyiniz. Dayanın, az kaldı.

 30. Mustafa dedi ki:

  Arkadaşlar 3. yargı paketi ile ilgili tasarının meclisteki durumunu aşağıdaki linkten görebilirsiniz.
  Henüz gündemde değil sanırım komisyon inclemesinde bulunuyor, yakında meclise gelir diye düşünüyorum ancak iç tüzük bile 3-4 gün sürüyorsa yaklaşık 80 maddelik bir tasarı ne kadar sonra gelir ve çıkar onu tahmin edemiyorum.

  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=100560

  • M.Celal Toparlaklı dedi ki:

   Mustafa bey.Yargı reformu Başbakanın imzası ile 24 ocak da TBMM ne geldi.Sanırım 1 veya 2 hafta iinde görüşülecek.AKP şubat ayı içinde çıkartmak istiyor.İcra iflas yasasında sorun yok muhalefet de destekliyor.Diğer kanunlar sanırım sorunlu geçecek.

   • CEM dedi ki:

    LAFLA DESTEKLİYORLAR AMA TÜRLÜ ENGELLER GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR ÖNERGELER SORULAR VB ŞOVLAR SERGİLİYORLAR
    FAKAT BU SİTELERDEN SEVİYELİ DOKUNAKLI MANALI YORUMLAR YAPILDIKÇA BİRAZ FREN YAPIYORLAR BİZLER BU 3. YARGI PAKETİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ VE AYNEN ÇEK YASASINDA OLDUĞU GİBİ SESİMİZİ DUYURMALIYIZ Kİ BİRAN EVVEL BU YASA DA MECLİSTEN GEÇEBİLSİN SAYGILAR

   • Vatandaş dedi ki:

    Evet aslında öncelikli icra iflas yasasını ayırsalardı 80 madde gözümü korkuttu :S

 31. sargoz dedi ki:

  Karşılıksız çeke hapis bugün itibari ile resmen bitmiştir.

  Kanun koyucunun iradesi ev haczininde bitmesi yönündedir ve bu şekilde yakında sonuçlanacaktır.

  AK Parti insanlık adına yeni yasaları tek tek çıkarmaya başlamıştır. Türkiye artık eski Türkiye değildir.

  Rantiye ve düşene bir tekmede ben vurayım devri kapanmıştır.

  • Mustafa dedi ki:

   Sayın sargoz ben komisyondaki teklif metnini inceledim sanki gönderilen teklif ile farklılıklar var.
   Örneğin kıymetli para vs… dışındaki kısmını göremedim. Birde siz inceleyebilirmisiniz.

   http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0565.pdf

   • Mustafa dedi ki:

    Sargoz bey yazıcaktım kusura bakmayın kelime hatasından.

  • Mustafa dedi ki:

   Tamam Sargoz bey kusura bakmayın ben madde gerekçelerini okumuşum. Teklif ise onun altında tekrar yazıyormuş.

  • murat dedi ki:

   AK Parti ve Tayyip Erdoğanı yaptıkları son açıklamalardan dolayı kınıyorum, umarım yol yakınken bu yoldan dönerler, toplumu germeye insanlar arasına nifak tohumları atmaya kimsenin hakkı yok son söylemler çok fazla radikal din devlet işlerine sokulmak isteniyor çok ama çok tehlikeli oyunlar bunlar dikkat etmemiz ve Cumhuriyete sahip çıkmamız lazım bu arada bu kanunlar çağın gereğidir ve AK Parti veya Tayyip Erdoğanla ilgisi yoktur çıkan kanunların bizden başka ekonomik suça hapis cezası uygulayan ülke yoktu şimdi kaldırıldı, ev eşyasıyla borç tahsili zaten kalkması gerekir yok böyle birşey hiçbir medeni ülkede yasalar çağın gereğidir AK parti kara parti kim iktidarda olursa olsun bu yasalar zaten çıkacaktı, önemli olan Cumhuriyete sahip çıkmak ve değerlerimizden uzaklaşmamak …..

   • Vatandaş dedi ki:

    Arkadaşım konumuz burda partilerin söyledikleri diğer konular değil. Sayfanın ne olduğunu sanırım anlamışsındır. Birde bizim çıkacaktılara karnımız tok çıktığı zamana bakarız hatice değil netice kısa olarak.

 32. sakaryalı dedi ki:

  arkadaşlar aileleri hiçe sayan insanlıkdışı muammeleye tabi tutup ev eşyaları ile tehdit edebilen bu tarz küçük hesaplara sahip dünya hukukunu hiçe sayan ve bu çağdışı uygulamayı hala savunabilen artık tefeciden farkı kalmamış avukatlar sizce boş dururmu!! lobilerini kullanıp bu kanunun yasalaşmaması için ellerinden geleni yapıyorlar arkadaşlar gerçi hükümet çok bilinçli hareket ediyor allahın izni ile bu yasa kanunlaşacaktır ama bizlerde boş durmamalıyız..şahsen ben bir kaç milletvekili ile görüştüm onlarda bu yasanın çıkmasından yana ev haczi uygulamasının kalkmasının gecikmiş bir karar olduğunu vurguluyorlar..herkesin mübarek mevlid kandilini kutlar ve edeceğimiz duaların kurtuluşumuza vesile olmasını yüce mevladan niyaz ederim.

 33. egeizler dedi ki:

  allahımıza ve devlet büyüklerinesonsuz şükranlarıma sunarım

 34. Mustafa dedi ki:

  Sevgili arkadaşlarım, Avukatlar çatır çatır mail atıyorlar milletvekillerine.

  Milletvekillerinin mail adreslerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mv_e_posta_sd.uye_e_posta

  • Osman dedi ki:

   YAPILACAK OLANLAR ELBETTEKİ ÇOK GÜZEL. ANCAK BU YASA ÇIKMADAN YAYGARASININ YAPILMASI ÇOK KÖTÜ. ZİRA: İCRA DAİRELERİNE GİDİP GÖREBİLİRSİNİZ. ADETA YASA ÇIKINCAYA KADAR, TAZI’ YA TUT TAVŞANA KAÇ HESABI OLDU. BÜTÜN AVUKATLAR ( PARDON: LEŞ KARGALARI) HACİZ PEŞİNDE.

 35. Hakan dedi ki:

  Arkadaslar evimin haczinden korkuyorum bu yasanın cıkması ne zmanı bulur bılgısı olan var mı??

  • CEM dedi ki:

   NE KADAR GAYRET GÖSTERİRSEK O KADAR ÇABUK ÇIKAR
   DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BÖYLE YAĞMA TALAN YOK BİZDE SESİMİZİ DUYURURSAK BİRLİK OLURSAK BU YASALARIN ÖNÜNDEKİ MENFAAT ÇETELERİNİ YIKIP BU İNSANİ YASALARA KAVUŞURUZ KARDEŞİM BU SİTELER ÇOK ÖNEMLİ STRATEJİLER ÇOK ÖNEMLİ BİRLİĞİMİZİ KORUYALIM YILMAYALIM İNŞAALLAH ŞUBAT AYINDA BU DÜZENLEMELER GEÇER MECLİSİMİZDEN YETERKİ SESİMİZİ DUYURABİLELİM SAYGILAR

 36. KEMAL dedi ki:

  KEMAL DİYORKİ:

  ÇEKİM VARDI VE ÇEKİMİ ÖDEMEK İÇİN İCRA DAİRESİNDE TAAHHÜTTE BULUN FAKAT YARISINI ÖDEYEBİLDİM BAŞKA ÇEKİM ÇIKTIĞPI İÇİN YAKALAMAM ÇIKTI VE ÇALIŞIP KALAN YARISINI ÖDEYEMEDİM BUKONUDA NEYAPMALIYIM TEŞEKKÜRLER

  • Mustafa dedi ki:

   Yapacak bir şey yok ödeme imkanın var ise ödemeye çalış yoksa bir kaç gün bekle Cumhurbaşkanının yasayı onaylamasını bekle, hapis cezası iptal olacaktır. Büyük ihtimalle yakalansan bile infaz yapmayacaklarını düşünüyorum.

  • ibrahim dedi ki:

   CUMHURBAŞKANI YASAYI 15 DAKİKA ÖNCE ONAYLADI ÇEKLERLE İLGİLİ HAPİS VE YAKALAMA KALKMIŞ OLDU GEŞMİŞ OLSUN

 37. markopasa dedi ki:

  SAYIN SARGOZ ÖNCELİKLE BEN VE BÜTÜN ARKADAŞLARIM ADINA SİZ VE EKİBİNİZE TŞK EDİYORUM.İNŞALLAH HERŞEY YOLUNA GİRECEK ALLAH’IN İZNİYLE.SAYIN SARGOZ SİZLE BİRE BİR KONUŞMAK İSTERİM.SİZCEDE MÜMKÜN OLURSA mailim.oktay_mervek@hotmail.com
  tşk.

  • murat dedi ki:

   Denizli Spora haciz gelmiş rezalet, tv de izledim bu kadar olmaz çim biçme makinesini bile götürdüler adamlar düşme hattında, maça çıkacaklar rezaleti tv de gösterdiler, günümüzde gözünü para hırsı bürümüş bu uğurda ev köpeğine bile haciz koyabilecek kadar aciz olan avukatları kınıyorum, kanunla avukat – ev bağlantısı kesinlikle kesilmeli yani insanın geliri yoksa evinede gelmenin anlamı yok zaten geliri olmayan insana borç veren neticesinede katlanır ….

 38. ABDULLAH PELVAN dedi ki:

  bu tahudu ihlal davalarinda verilen hapis cezalarinin kaldirilmasini talep ederim 3.yargi paketinde bu cezalarin kaldirilacagina inaniyorum.ADALET BAKANİMİZ SAYİN SADULLAH ERGİN BAKANİMİZİN BU KONU İLE YAKİNDAN İLGİLENECEGİNİNE CANİ GÖNULDEN İNANİYORUM. HUKUMETİMİZE HER ZAMAN OLDUGU GİBİ BUNDAN SONRA DA GUVENMEYE DEVAM EDECEGİZ.SAYGİLARİM İLE ABDULLAH PELVAN TEKİRDAG/HOSKÖY/KASABASİNDA ESNAFLİK YAPMAKTAYİM SAYGİLARİM İLE

  • Mustafa dedi ki:

   Tahahhüdu ihlalde hapis kalkıyormu bilmiyorum ancak 5 yıldan düşük suçlar için zaten hapis ertelemesi çıkıyor. Yani her şekilde hapis cezasının kalkıyor olması gerekiyor. Zaten hapis olursa oldukça saçma bir durum ortaya çıkacak gibi.

 39. M.Celal Toparlaklı dedi ki:

  Arkadaşlar.Size Av.Rahmi Ofluoğlunun Barolar Birliğine cevaben yazdığı yazıyı aktarıyorum.Ayrıca Barolar Birliğinin yorumu ve hükümete eleştirisi yazının en altında yer alıyor.Zaten Hocanın sözleri üzerine söylenecek başka söz yok sanırım.Arzu edenler İNSANLIK İÇİN adlı blogumdanda okuyabilirsiniz.

  Türkiye Barolar Birliği’nin açıklaması talihsizlik
  HUKUK YOKSULLAŞAN KESİMLERİN MEZAR KAZIYICISI MI?

  Bir taraftan küreselleşme ve diğer yanda 1980 de 24 Ocak Kararları ile başlayan, 2002 yılından sonra hızlanan özelleşme ve tekelleşme on binlerce KOBİ’nin iflasına neden oldu..Şaka değil 2001 yılında toplam dosya sayısı 6 milyon 131 bin 968, 2009 yılında bu sayı 14 milyon 401 bin 404 e ulaşıyor.. Bu rakamlar Adalet Bakanına ait. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibet’in soru önergisi üzerine bakan açıklıyor..Bugün ki sayıyı bilmiyoruz ..Artış trendi ve 2008- 2009 krizini göz önünde bulundurursak bu sayının 20 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz..Nerede ise ülkemizde her 4 yurttaşdan birisine bir icra dosyası düşüyor.. İşte bu insanlar ve onların aileleri ev eşyalarının haczedilmesi tehdidi altında..Yargıyı Hızlandırma paketi ile getirilen değişiklikler olmasa bile mevcut İİK’nın haczedilmezlik başlığı taşıyan 82. maddesi hukuka uygun olarak uygulansa ev eşyalarının haczi mümkün değil..82/3. maddesi ne diyor?
  Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası, HACZEDİLEMEZ..
  Günümüz koşullarında buzdolabı gerekli bir ev eşyası değil midir? Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte buzdolabını lüzümlu ev eşyasından görmeyebilirsiniz, ama bugün yiyecekler artık organik değil..Hiç bir aile buzdolapsız yaşayayamaz..Çocukların sütleri buzdolapsız bir gün bile saklanamaz.. Hiç bir yiyecek günümüzde buzdolapsız saklanamaz.. TV eğlencenin yanı sıra bir eğitim, kültür ve sosyal araçtır ve çağımızda vazgeçilemez bir ev eşyasıdır… Mali müşavirlerin bilgisayarlarını meslek ve sanatın devamı için lüzümlu eşyadan görmeyen icra hakimleri buzdolabı ve televizyonları ev sakinleri için tabii ki gerekli eşyadan görmezler..
  Kim diyebilir ki bir mali müşavir mesleğini bilgisayar olmadan yürütebilir?
  Kim diyebilir ki buzdolabı bir aile için gerekli değildir?
  Hukuk yoksullaşan sınıfların mezar kazıyıcısı mı?
  Süper market gibi olgular KOBİ’leri silip süpürüken, diğer yanda küresel rekabet KOBİ’lerin belini kırmaktadır. Bütün bu gelişmeler 19. Yüzyılda batıda yaşanırken halkın imdadına sosyal demokrasi yetişti.. Avrupa sosyal demokratlarının uygulamaya koyduğu politikalar vahşi kapitalizmin gelir dağılımında yarattığı derin uçurumları azalttı, sosyal politikalar ile halk sınıflarını rahatlattı. Marksistler sosyal demokrasinin bu uygulamaları yüzünde onlara “kapilalizmin stepnesi” dediler.. Biz de sosyal demokrat olduğunu söyleyen partiler yoksullaşan kesimlerin dertleri yerine türbanla uğraşmayı yeğiliyorlar.. Ne gariptir ki tekelleşme ve yoksullaşmaya neden olan AKP iktidarı aynı zamanda muhalefetin de görevini yapıyor ve önlemler alıyor.. Çek cezalarını kaldırıyor, ev hacizlerini sınırlayan tasarı gündemde.. Hak ve adaletten yana olması gereken barolar ise aralarındaki görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp yoksul halka karşı birleşebiliyorlar.. TBB başkanı Ahsen Çoşar ile Ankara Barosu başkanı Metin Feyzioğlu ve İstanbul Barosu başkanı Ümit Kocasakal farklı siyasi görüşlere sahip olmalarına rağmen yoksul halka karşı birleşebiliyorlar.. Bunlar çok yakıcı gerçekler..AKP iktidarı hem iktidar ve hem de muhalefet görevlerini birlikte yürütüyor.. Bizim solcular, kemalistler AKP nin seçimlerde % 50 oy almasına çok daha şaşıracaklardır.. Halka rağmen halkçılık olmaz..
  Sosyal devlet kavramı anayasaya 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra girdi.. Bu kavramın anayasaya girmesi öyle durup dururken olmadığı gibi halkın mücadelesi ile de olmadı.. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine sınır olan Türkiye’e NATO’nun ileri karakolu idi ve Turkiye’de ciddi biçimde tehdit altındaydı..Bu yüzden NATO’nun patronu Turkiye’ye kayıtsız kalamazdı. 27 Mayıs Anayasa’sına sadece sosyal devlet kavramı konmadı, planlı ekonomi de mevzuata dahil edildi. Kısaca NATO kominizm korkusundan ötürü Türkiye’de liberal ekonomi dayatmasında bulunmuyordu, ta ki 1978 itibaren sosyalist blokun gerilemeye başlamasına kadar.. 1980 de Turgut Özal tarafından Milton Friedman modeli hayata geçiriliyor ve bu tarihten sonra çeke ceza geliyor, İİK da köklü değişiklikler yapılıyor, vergi yasaları değiştiriliyor..Kominizm tehlikesinin kalkması ile vahşi kapitalizm hayata geçiriliyor.
  Sosyal devlet kavramı 1982 Anayasa’sında da korunuyor..Anayasanın 5. maddesi aynen şöyle diyor:
  V. Devletin temel amaç ve görevleri
  MADDE 5. – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.
  5. madde devlete kişilerin ” temel hak ve hurrriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya ..” çalışma görevi yüklüyor.. Anayasanın bu maddesi karşısında borç alacak ilişkisinden de kaynaklansa kişilerin yaşamlarını idame ettirme hakları ellerinden alınamaz..Kişilerin temel hak ve hurriyetleri ” sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette..” sınırlanamz.. Kişilerin en temel hakkı yaşama hakkıdır.. Oysa bugün yapılan ev hacizleri ile kişilerin yaşamsal ev eşyaları haczedilerek bu hakları ellerinden alınmaktadır.
  20 milyon icra dosyası müthiş bir sayıdır.. Böyle bir realiteye hiçbir hükümet kayıtsız kalamaz, böyle bir realiteye halka önem vermeyen tepeden inmeci anlayışlar kayıtsız kalabilir.. Bu yüzden iktidarın birçok yanlışına rağmen muhalefet güdük kalmaya devam ediyor..Bu gidiş baroların mevcut yapısını da değiştirecektir..Tarihin akışına karşı hiçbir güç sonuna kadar direnemez..
  Hukuk muhafazakardır, ama hukukun üstünlüğünden yanadır.. Baroların yoksul halkın karşısında yer alması normal karşılanacak bir şey değildir.. Turkiye Barolar Birliği’nin ev hacizleri ve çek cezaları konusunda yaptığı açıklama talihsiz bir açıklamadır, sosyal devlet kavramına, anayasaya aykırı bir açıklamadır..TBBYi sağduyuya davet etmeyi bir yurttaşlık görevi olarak görüyorum..
  Türkiye Barolar Birliği’nin açıklaması:

  TBB “Yargının iş yükünü azaltmak adına tasarıda yer verilen kimi düzenlemeler ile idari yargının sistematiği bozulmuştur”
  TBB “Yargının iş yükünü azaltmak adına tasarıda yer verilen kimi düzenlemeler ile İcra İflas Kanunu’nun, Türk Ceza Kanunu’nun, Basın Kanunu’nun, idari yargının sistematiği bozulmuştur”
  Türkiye Barolar Birliği’nin “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” konulu basın açıklamasında “Yargının iş yükünü azaltmak adına tasarıda yer verilen kimi düzenlemeler ile İcra İflas Kanunu’nun, Türk Ceza Kanunu’nun, Basın Kanunu’nun, idari yargının sistematiği bozulmuş, Anayasa’mızın 36.maddesi ile güvence altında olan hak arama özgürlüğü kısıtlanmış, hukuk devleti ilkesi çiğnenmiştir” denildi.
  TBB yapılan düzenlemelerin Baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin görüşünün alınmadan sadece Adalet Bakanlığı’nın inisiyatifinde hazırlanmış olduğunu ileri sürerek bunun yanlışlığını vurgulamıştır.
  Açıklamada özellikle İİK üzerine durulması dikkati çekerken diğer değişikliklerinde hukuk devleti, sosyal adalet, anayasaya aykırılık bulunduğu dile getirildi.
  TBB Başkanı Ahsen Coşar imzalı basın açıklamasında “İcra İflas Kanununda yapılan değişiklikle ev eşyalarının haczinin neredeyse tamamen olanaksız hale getirilmesi, alacaklı/borçlu ilişkisindeki menfaat dengesinin borçlu lehine bozularak alacaklıların hak kaybına uğramaları sonucunu doğurmuştur” denilmiştir.

 40. sargoz dedi ki:

  Dostlarım,

  Sürecin takibi ve ilerleyişi hakkında önümüzdeki haftalarda izleyeceğimiz yol planı aşağıdaki şekildedir:

  1.Karşılıksız çekle ilgili kanun Cumhurbaşkanımız tarafından onanıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra tahliyeler başlayacaktır. Bu en önemli son adımdır. Yakınları tahliye olanlar burdan süreci paylaşsın, mutlaka bilgi paylaşalım. Tahliyelerde sıkıntı yaşayanlarda buradan durumu paylaşsın, birbirimize yardım etmeye çalışalım.

  2.Şahsen ben kendim adliyelerde sürecin nasıl işleyeceğini takip edeceğim, bilgi vereceğim. Ancak her şeyin netleşmesi 1 ayı bulacaktır. Sonuçta 400.000 dosya tasfiye edilecek.

  3.Bu sebeple çekten davası olan davasına gitsin, bekleyen beklesin, kaçak olan durumu idare etsin ve süreci Mart sonuna kadar burada değerlendirelim. Asıl olan cezanın bitmiş olmasıdır. Cezanın infazıda pek yakında kalkacaktır. Sonuçta GBT sisteminde olası pürüzler kalsa bile infaz olmadığı için durum tehlike arz etmeyecek ve 1-2 günlük karakol misafirliğinden sonra yakalanan arkadaşlarda serbest kalacaktır.

  4.Tahhüdü ihlalden ceza alan arkadaşlar var. Bu konuda ayrı bir başlık açıp yorumlara devam edelim. Konular çok iç içe girdi.

  5.Ev Haczi konusunda tartışmalar kendi ve ilgili başlıklar altında devam edecektir.

  6.Malumunuz karşılıksız çekte yeni başlıklar açarak devam ediyoruz. Bunun sebebi yorum yoğunluğu ve sayfanın belli bir yorum adedinden sonra zor açılmasıdır. Yorumlar mümkün olduğu kadar depolanarak kontrol edilmeye devam ediliyor ve küfür, tehdit ve hakaret içerikli yazılara müdahale edilip TCK ilgili maddeleri gereğince bilişim suçları ihbar hattına yazanın IP ve bağlantı bilgileri eklenerek suç duyurusu yapılmaktadır.

  Lütfen küfür ve tehdit içerikli mesajlara aynı uslüpla cevap yazmayalım

  Zor bir süreçten geçiyoruz.. Düşmüşünde binlerce dostu olabilir, bu site bunu ispat etmiştir. Son dönemde sorunlara verilen içten cevaplar ve bıkmadan usanmadan sabırla verilen uğraş takdiri hak eden güzelliktedir.

  ARTIK KİMSE YALNIZ VE UMUTSUZ DEĞİL.

  • Mustafa dedi ki:

   Sayın Sargoz bey bir hukuk sitesinde okumuştum yasa çıkmadan önce bir hakim çekten dolayı yeni yasa çıkacağından dolayı davayı mart’a ertelemiş. Yani yasa çıkma ihtimali başladığından itibaren sanırım henüz ceza kesinleşmemiş arkadaşları zaten davalarını ileri ki tarihlere ertelemişler.

  • ayla akbaba dedi ki:

   Türk vatandaşları öyle bir kaos yaşıyorki.Kadınlar bir o kadar çaresiz.Cinneti yaşıyoruz her adımda.İş yerimiz battı.Ev kiralarımızı temin edemiyoruz.Çekirdek aile olmak artık hayal.Her birey baba evine dönme sevdasında.Para için bazıları cana kast ediyor.İnsanlıktanda çıktık.Para için namusumuzu sıfırladık.Babalar kızlarını para için töbe töbe.Mubarek gün bugün.Günaha girmek istemem.Kim ister borçlu yaşamayı? ALLAH razı olsun Başbakanımdan.Ben AK partili değildim,oldum gitti.Biraz nefes alırız hiç olmazsa.MUCİZE oluyor adeta.Başka ne denirki?

 41. Mustafa dedi ki:

  Mecliste sürekli bir tartışma var normal bir yasa bile geçmiyor ki zamanlar hep boşa gidiyor

 42. emi dedi ki:

  arkadaşlar ev haciz yasağı kanunlaştırıldığında biri buraya yazabilirmi.

 43. Mustafa dedi ki:

  Arkadaşlar yasa henüz çıkmadi.
  Mecliste fakat sırası gelmedi.
  Bunun takibini http://www.tbmmtv.gov.tr/ adresinden yapabilirsiniz veya saat 2 den sonra TRT3 üzerinden de izleyebilirsiniz.

  • Ali dedi ki:

   EyvALLAH Mustafa kardeş,inşALLAH hemen bu yasayıda çek mağdularına hapis konusu gibi çabucak hallolur,saygılarımla ALLAH yar ve yardımcımız olsun…..

 44. ayhan dedi ki:

  öncelikle slm herkeze gercekten bu yasayı destekliyorum bir esnaf olmama ramen senetlerim var elimde zaten her harikarda alamıyorum çünki yasa cıkmadan bile alamıyoduk niyeti bozuklar eski kanuna göre bile bir kılıf buluyorlardı en azından su anda aile fertleri rahatsız olmuyacak yukarıda yasayı elestiren avukat bey diyorki aile bizi ilgilendirmiyo diyor buda insanlıkla alakalı olmuyan sahsiyettir kendi çıkarı için aile dagıtmak onlar için o kadarda önemli değildir. bu arada bilgisi olan varmı duydum ama daha araştıramadım senetlerle alakalı kesinleşmiş 5 yıldan aşağı olan hapisliklerde düşüyormuş dogrumudur saygılarımla..

  • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

   Ayhan bey, senetlerle ilgili borca hapis uygulanmıyordu ki, sanıyorum başka bir durumdan bahsediyorsunuz…

 45. Ali dedi ki:

  Arkadaşlar ev haczi konusu ile ilgili yasa daha meclisten geçmedi mi? şükür çek mağdurları yasası geçti bu geçmedi mi? takip edemedim,arıyorum forumlarda bulamıyorum da!!!!

 46. ünzile dedi ki:

  haciz yasası ha girdi ha girecek diye ben dövüne dövüne çare ararken, dün evime haciz geleceğini bildirdiler. benim planım herşeyi kırıp yakıp vermekti. sonra üst komşuya taşımaya ikna oldum. bakalım bugün gelecekler. kadın olarak verdiğim yaşam mücadelem , benim olmayan borç yüzünden iyice kenara sıkıştı. bu düzen doğru işleseydi , insan ve kadın hakları olsaydı bugün ben hayata dört elle sarılır, devletimede faydalı olurdum. insan ve kadın haklarının da birgün yürürlüğe girmesini diliyorum…

  • sargoz dedi ki:

   Ünzile Hn.

   Geçmiş olsun. Sabredin, yasa değişiyor, saldırıya geçtiler, 3-5 ne koparırız hesabı.

   UNUTMAYIN; EŞYA KALDIRMAK HİÇBİR İCRA AVUKATININ İŞİNE GELMEZ. ALINAN EŞYALAR İÇİN CİDDİ MASRAF YAPILMAKTA VE SATIŞLARINDAN ZARAR EDİLMEKTEDİR. ASIL AMAÇ EVDE PSİKOLOJİK ŞİDDET YARATILARAK TAHSİLAT YAPMAK VE BORCA TAAHHÜT ALMAKTIR.

   Boyun eğmeyiniz. Kadına ve çocuğa yapılan bu zulüm kısa süre sonra bitecektir.

   • ünzile dedi ki:

    tşkr ederim. gerçekten insan yazmaya bile tıkanıyor bazen. ne güzel söylemişsiniz. kadın ve çocuğa yapılan bu zulüm diye. umarım hayatı daha insani değerlere ulaştırırız elbirliği ile…

   • larkk dedi ki:

    sayın sargoz daha önce banka avukatları gelip evde haciz işlemi yaptılar yedi emin olarak malzemeleri bize bıraktılar tekrar gelip kaldırabilirlermi yada başka avukat gelip alırmı şirket müdürlüğümden dolayı vergi ssk borçlarından dolayı bana haciz gelirmi

    • sargoz dedi ki:

     Tekrar gelip muhafaza altına alabilirler. Ayrıca eşyanın satışını isyetip belirli gün ve saatte eşyayı getirmenizi isteyebilirler. Başka bir alacaklıda hacizli eşyayı muhafaza altına alabilir ancak bu durumu yedieminin gelen icra memuruna anlatması ve yediemin olduğu ilk icra dosyasına durumu bilgilendiren bir dilekçe koymasının hayati önemi vardır.

     Limited şirketlerde genelde vergi dairesi ve ssk şirket ortakları üzerine gelir. Ortak değil şirket müdürü iseniz ve durum sıkıntılı ise derhal müdürlükten istifa edin.

     • Mustafa dedi ki:

      Sargoz bey aslında konu ile alakalı biri değilim fakat sadece merak ettiğim için, müdürlerin ne suçu var yani ben bir yere müdür olunca şirketin bazı mali durumlarından sorumlumu oluyorum sonuçta maaşlı çalışan biri değil mi? Yoksa sadece hem ortak olup hemde yönetim kurulu başkanı falan mı kastettiğiniz bu konu çok kafamı karıştırdı sadece merak 🙂

      • sargoz dedi ki:

       Mustafa Bey,

       Şirket müdürü olarak şirket ortaklarından çok daha fazla yetkiye sahipsiniz. Şirket hesapları ile ilgili tüm yetki şirket müdüründedir. Bu sebeple sorumludur. Bu sorumluluk ağır geliyorsa başka bir pozisyonda çalışmak gerekir.

       Siz ben maaş karşılığı imza atarım diyorsanız sonuçlarınada katlanmanız gerekir.

   • efe dedi ki:

    bu yasa çıktı çıkıcakta çoğu mağdurun canı yanmadan çıkmıyacak keşke yasaya kadar haciz işlemlerini n infazını engelleyecek bir açıklama yapsalarda bu av(cı)larada fırsat vermeseler olmazmı herşey bu kadar zormu.meclis takip ediyorum fuzili gereksiz tartışmalar.boş konular gündemde meşkuliyet veriyorlar.birde atam izindeyiz deyipte izin yaptılar diyorlar,siz ne yapıyorsunuz günlerce bir yasayı geçirmek için tartışıyorsunuz,bırakında tartışmayı icra yasasını gündeme alın unutmayın o yüce meclise sizi getiren bu halktır o vakit halkın istediği bu yasa üzerinde çalışın.her gün icra haciz var.siz bu kanunu çıkarana kadar herkesin icrası yapılır o zaman gerek kalmaz bu kanuna.acele edin sn.milletvekilleri bu dramın vebali üzerinizde olacaktır.

    • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

     Efe bey, ‘mağdur’ dediğiniz borçlu mu alacaklı mı? Evde haciz tabiki hoş birşey değil, yapılabilir ancak üslubuyla… Maalesef pekçok avukat işi biraz çirkinliğe vuruyor ancak siz de takdir edin ki borçluya birşekilde yaptırım uygulamak gerekiyor. Bu şöyle olabilir; evde hacze gelinebilir ancak ev halkını rahatsız etmeden ve dışarıya karşı küçük düşürücü durumlara sebebiyet vermeden, mal almayıp hane sahibine yeddiemin olarak bırakılabilir. Böyle yapılırsa yerinde olur diye düşünüyorum. Sizin borçlular için ‘mağdur’ kelimesi kullanmanız pek doğru değil, çünkü mağdur olan parası giden alacaklıdır. Borçlu aldığı borçla bir şekilde fayda sağlamıştır öyle değil mi? O zaman o mağdur olmuyor, ancak kefillikten dolayı borç altına girmişse o zaman mağduriyeti vardır. Şimdi söylermisiniz bu yasa çıktığında evinize hacze gelinemeyecek yada gelinecek fakat birşey alınamayacak, peki o durumda siz asıl mağdur olan alacaklıya borcunuzu ödeyecekmisiniz, ödeyecekseniz ne şekilde ödeyeceksiniz? Burada sözüm şahsınıza değil bu şekilde borçlu olanlara… Ev haczi kalktığında alacaklının elinde hiçbir koz olmayacak çünkü borçlu değerli malını evinde tutmaz, bankada kendi adına hesap açmaz, kendi adına araba, ev almaz işyeri açmaz böylelikle borçtan kurtulur. Ya alacaklı! Alacaklının parası gitmiştir, o mağdur olmuştur! Kötü niyetli borçluları koruyacak bu yasa… O nedenle yasa çıkacaksa çıkmalı ama arada bir denge sağlanmalı. Adil düşünmek lazım öyle değil mi Efe bey?

     • Mustafa dedi ki:

      Çok bilen sayın icra avukatı.

      Mağdur her iki kesim içinde kullanılabilir.
      Peki eşyalara haciz koymakla borç alınıyormuyd ki?
      Evet zaten insanların parası olsa borcu öder , önceden nasılsa sonradan da öyle olacak parası olunca borcunu alacak. Azcık Allahtan korkun boş boş konuşmakta üstünüze yok.
      İnsanlar borçlu olmayı kendi istemediler. Ülkenin ekonomik boyutunu krizleri ve buna etken olan hiç birşeyi düşünmeden kendi cebinize girecek parayı düşünerek alacaklıların mağduriyetini savunma hevesiniz ki bu alacaklıların %90’ı genelde bankadır oldukça mağdur oluyorlardır eminim.

      • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

       Boşboş konuşmak öyle mi 🙂 Biraz insaflı olun, önce okuduğunuzu anlayın sonra yorum yapın Mustafa bey! Yazımda okuduysanız eğer, yasa çıkmasın borçlu kollanmasın demiyorum, borçlu da kollansın alacaklı da… Ancak bu yasa alacaklı için de hak barındırmadan çıkarsa o zaman kötü niyetli borçlular yada dolandırıcılar için büyük nimet olur… Bu da iyi bir durum değil öyle değil mi? Eğer bu söylediklerime itiraz ediyorsanız muhalefet ediyorsanız o zaman siz de kötü niyetli bir borçlusunuz demektir. Öyle olmadığınızı umut ediyorum, umarım çıkacak yasalar size de hayırlı olur diğer tüm borçlular ile birlikte alacaklılarada… Hayırlısı olsun…

       • Mustafa dedi ki:

        Eyüp bey benimde anlatmak istediğim haciz ile zaten alacaklıların hakkının korunmadığı.
        Bunu tüm icra avukatlarıda psikolojik baskı diye itiraf ediyor zaten.
        Kötü niyetli borçlular sitelerde dolaşıp bunlarla boğuşmaz bunuda biliyor olmanız lazım zaten kötü niyetle borç yapan biri evine haciz gelip gelmeyeceğinide düşünmez kurmuştur yolunu. Bahsettiğiniz dolandırıcılığa giriyor ki bunun için zaten farklı şekilde davalar açılabiliyor.
        Ben şuraya yazıyorum icra avukatlarının tamamı istisnasız olarak hepsi neredeyse borçluları suçlu görüyor. Yazınıza gelince oldukça iyi okudum bahsettiğim herkesin hakkı korunsun kelimeniz değil efe beyin mağdur olarak nitelendirdiği borçluları mağdur dediği için sizin “Sizin borçlular için ‘mağdur’ kelimesi kullanmanız pek doğru değil” cevabınız. Burada ne kadar desenizde bende hacizden yana değilim falan bu kelimeniz zaten herşeyi anlatıyor.

       • Mustafa dedi ki:

        Ayrıca şunuda eklemek istiyorum. Yorumları okuyorum araştırıyorum.
        Bu kanunlara karşı mesaj yazan sadece bu işten gelir kazanan avukatlar. Bazıları vatandaş gibi yazıp alacaklı olarak kendini gösterip fakat mesajlarında avukat olduğunu %100 belli olan insanlarda çıkmıyor değil. Hatta çoğu yazmış bu işi bırakalım ceza işine geçelim diye vs. , bankalar ya sözleşmemizi iptal ederlerse diye yazıp duruyorlar.

        Peki kendi aralarında bunları rahatlıkla itiraf ederken, neden başkalarına yazarken alacaklı haklarından bahsederler. Yazın açıkca evet gelirimiz düşecek diye korkuyoruz, yoksa alacaklıdan bize ne bize göre borçlular hapiste çürüse bile umrumuzda değilken alacaklılar niye umrumuzda olsun. Çünkü biz para kazanıyoruz. Yani açıkca bahsedilen bu aslında. Kimse alacaklıların hakkını savunuyorum diye yazı yazmasına gerek yok herkes herşeyi biliyor zaten.

        • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

         Mustafa bey, size çoğu durumda hak vermemek elde değil ancak durum bankalar olunca iş değişiyor. Yani bankaların alacakjlarını şahsi alacaklarla ticari alacaklarla karşılaştırmamak gerekir. Bankalar kendileri özel faiz uyguluyorlar borç takibe girince de devletin faizi onların faizinin üzerine gelerek katlanıyor, ancak özel borçlarda durum böyle değil. Düşünün ki zaten kıt kannat geçinen esnaf senetle, çekle malını satmış sonra tahsilini yapamamış. Borçlunun maddi yeterliliği var ödemiyor veya onun da durumu kötü ödeyemiyor, bu alacaklıyı ilgilendirmez. Daha doğrusu borçlunun ödeme güçlüğü çekmesini dikkate alarak biraz toleranslı davranabilir, o onun bileceği iştir. Ancak bankalarda böyle değil, bankalarda iltimas yoktur, şahsi davranışlar ve duygusal davranışlar yoktur. Benim üzerinde durduğum konu özel alacaklardır, bu durumdan dolayı dava takibiyle para kazanma değil düşüncem, sadece mantıklı ve adil düşününce durumun böyle olması gerekir diye düşünüyorum. Hem borçlunun hem de alacaklının mağduriyeti önlensin. Bundan daha adil bir durum olabilir mi bu konuda, buna kimin itirazı olabilir ki! Biz çıkmasın böyle yasalar demiyoruz, sadece çıkacaksa çıksın fakat bir tarafı değil karşılıklı iki tarafında hakları korunsun diyoruz… Neden buna itiraz ediyorsunuz anlamıyorum. Yani tüm borçlar silinsin alacaklılar paralarını alamasınlar mı istiyorsunuz? O durumda onlar da mağdur olmayacaklar mı? Herkes sadece kendini düşünürse olmaz değil mi, karşı tarafı da düşünmek lazım. Bankalar zaten fahiş faizlerle rakamı arttırıyorlar ve rakam büyüyünce icra takibine başlıyorlar, bu durumda da takip faizinin işleyeceği ana para büyümüş oluyor. Yine söylüyorum bankaların alacağı ile ilgili konuşmuyorum, esnafın, iş adamının ticari alacakları ve şahsi özel alacaklar vs. içindir söylediklerim. Bir toptancı firmadan satmak için mal almışsanız ve bunları satmışsanız fakat parasını toptancıya ödememişseniz yada ödeyememişseniz o zaman o toptancının günahı ne ki onu böyle bir yasa ile mağdur edelim! Söylemek istediğim yasa çıkacaksa çıksın borçlunun borcunu rahat ödeyebilmesi için imkan tanınsın alacaklıda alacağını alsın, iki tarafında mağduriyeti önlensin. Ancak iki tarafı da kollayacak ve hem borcu ham alacağı koruyacak düzenlemeler olmadan bu yasa çıkarsa tek taraflı adil olmayan bir düzenleme olur. Bunda var mı itiraz edeceğiniz bir durum?

         • Mustafa dedi ki:

          Eyüp bey aslında sizin anlattığınız benzeri bir açıklama yapıyorum bende.
          Şöyle diyeyim haciz kalkmıyor, değerli kıymetli para , altın yada arabası vs. var ise zaten bunların haczi kalkmıyor. Yani haciz sadece alacaklıların zaten işine yaramayacağı ev eşyaları haczinde büyük bir sınırlama getiriyor. Yani tek değişen ev eşyaları başka getirilen bir kolaylık yok. Borçluların borçlarını affettik de demiyor devlet. Yani buzdolabı koltuk basit eşyaların haczinin var olması sadece ödeme gücü olmayan borçluların bunalıma girmesine sebep oluyor. Ne oluyor taahhüd alınıyor zaten olmayan para ile ne ödeyecek sonunda borçlu hapse atılıyor. Kime yararı oluyor kimseye alacaklı alacağını yine alamıyor olan borçlu ve ailesine çocuklarına oluyor. Kısacası haciz zaten komple kalkıyor gibi bir durum oluştu sadece alacaklı tarafından gereksiz olan bir madde düzeltiliyor.

          Benim aslında bu konuya ilgi göstermemin sebebi özel alacaklar değil. Şükür kimseye borcum olmadı şahsi olarak. Otomatik ödemede olan bir bir kredimiz vardı 1.200 TL. falan kalmıştı otomatik ödeme yapılmamış bir şekilde banka ne aradı ne sordu birden tebligat geldi. Yatırdım parasını avukat istedikçe istedi istedikçe istedi 2.500 TL. ye yakın para ödedim. Geçen gün e-devlet sitesinde niye icra dosyası açık gözüküyor dedik aradık 5 TL. daha istedi, dosya kapama parası. El insaf. Zaten bankaya ödediğimiz bir ton faizde cabası. Bu yasa benim işime yaradığından değil ancak bankaların vatandaşlarımızı ezercesine avukatları kullanarak o insanların ailelerinin mahvolmalarının umrunda olmaması ve buna dayanarak sadece kendini düşünen avukatların var olduğunu bilmek bizim için oldukça yıkıcı bir durum.,

          • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

           Sizi anlıyorum Mustafa bey. Hacizin kalklaması ve borcun ödenme riski konusunda kısaca şöyle diyeyim; doğru haciz kalkmıyor ve borçlar af olmuyor, ancak borçlu olan hiçkimse yasada haczedilebilir gösterilen değerli emtiayı, parayı ve altın vs. eşyaları evinde zaten tutmaz, kendi adına banka hesabı açmaz. Bu durumda da eğer kötü niyetliyse ödemez, kurtulur borcuından. Ben bunu demek istemiştim. Son yorumunuzu dikkatle okudum, haklısınız. Bankalar insanların kanlarını emdi durdular yıllarca, ancak şunu da söylemek gerekir ki eğer baştan kabul edilen bir sözleşme varsa o zaman sesimizi çıkarmadan borcu ödemekten başka yol yok, yoksa bırakmazlar yakayı. Banka avukatlarının acımasız bazen saygısız davrandıkları doğrudur. Ne diyeyim, hayırlısı olsun…

         • Mustafa dedi ki:

          Eyüp bey size bende katılıyorum. Burada bankanın alt niyeti olduğunu düşünüyorum. Bir çok irili ufaklı ödemelerimiz var ve çoğu otomatik ödemeye bağlı unutuyoruz çünkü. Bu bankanın 95 TL.’lik bir ödemesi var aylık 3 aydır ödenmiyor. Doğrudur sözleşmede var. Ancak arkadaşım bir taksidi geçirdiğinde 10 kere arayan bankalar neden bizi aramadılar. Memur maaşı olduğu için maaşa haciz ile nasıl olsa fazlasıyla alırız gibi bir alt niyet olduğunu düşünüyorum. Bir banka 3 taksidi ödenmeyince 1 kere olsun arayıp taksidiniz ödenmiyor demez mi? Biz fazilerle ödedik kapattık ama ben acaba dava açsaydım bankanın haber verme gibi bir durumu yokmuydu? Hadi yok diyelim insanlık için yine araması gerekirdi bakın avukata veriyoruz ödemeniz gelmemiş gibi. Bankanın adınıda yazmak isterdim sanırım suç oluyor bide suçlu duruma düşeriz diye güzel bir reklamını yapmak isterdim içimde kaldı. Ben devletimizin bu banka faizlerine ve avukatlarının sebebinin ne olduğu belli olmayan üstüne koyduğu kat kat paraların sınırlandırılmasını istiyorum. Zorla insanlara kredi kartı dağıtarak onları borçlandırma amacı taşıdığını düşünüyorum bankaların geçen gün eşimin kredi kartını kapattırmak için kesinlikle abartı değil tam 1 saat banka ile konuştu. Büsürüde teklifler yaptılar 1 saat telefon görüşmesinden sonra anca kapattırdık. Ya nedir bu Allah aşkına bu ne saçma bir işleyiş. Bankalar kanunu ile ilgili acil bir düzenleme istiyoruz aslında bu düzelse belki bu sorunların belli bir yüzdeside ortada olmayacaktı.

     • sargoz dedi ki:

      MAĞDUR KİMDİR ?

      MAĞDUR BORCUNU ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN HAPİS YATMAK ZORUNDA OLANDIR.

      MAĞDUR ALACAKLARINI ALAMADIĞI İÇİN İFLAS EDEN YADA ZOR DURUMDA OLAN İCRA, HACİZ VE HAPİS BASKISI ALTINDA YAŞAMAYA ÇALIŞAN İNSANLARDIR.

      MAĞDUR BORCUNU ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN HALEN HAPİS YATAN İNSANLARIN EŞLERİ, ÇOCUKLARIDIR.

      MAĞDUR SIRF BORÇLU İLE AYNI EVDE YAŞADIĞI İÇİN EŞYALARI ZORLA ELLERİNDEN ALINAN VE YEDİEMİN DEPOLARINA KALDIRILAN KADIN VE ÇOCUKLARDIR.

      İNSANLIK ONURU TÜM BU MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇECEKTİR.
      TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR.

      • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

       Teşekkürler sayın Sargoz, güzel özetlemişsiniz…

     • efe dedi ki:

      sn.eyüp sami şen tabiki şu konumda mağdur borçlu .benim 2000 yılında işyerim vardı ve bir yerden aldığım eşyadan sebep beni üç aydır avukatlar arıyor neden şimdi?dahası bahsettikleri borç ödeyip ödemediğimi bile hatırlamıyorum ancak elimde faturası var çokzaman geçti inanın hatırlamıyorum.borç miktarı 120tl(faturada yazan)bana dedilerki 650 borcunuz var kampanya yaptık 450 ödeyin bitsin.bende onlara borcumu ödeyip ödemediğimi hatırlamadığımı fakat yinede ödeyeyim ama 450 verecek kadar keriz değilim.kanunun çıkacağını duyan avukatlar şu an itibarı ile saldırıya geçti,hem avukat efendi senin benden istediğin 450 tl.içinde olan fazla alacağın para haklı alacağınmı?artı benim burada borçlunun mağdur saymamdaki tek sebep bunu fırsataçeviren avukatların baskısından sebeptir.bu yasa gümdemde yokken borçlular nasıl ödeyemiyorsa borcunu şu kış gününde insanlar işsiz parasızken mi ödeyecekler.millet geçim derdine düşmüşken bu ortamda baskıyı gören borçlu peki siz söyleyin bu şartlarda mağdur kim?

      • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

       Efe bey, bahsettiğiniz rakamlar için tam olarak süreleri bilmeden hesaplama yapmak mümkün değil tabiki ama 2000 yılından yapılan bir borç için 2012 yılında tekabül eden belirttiğiniz rakam az gibi görünüyor. Düşünün 11 yıl geçmiş aradan, takdir edersiniz ki tabi üzerine yasal faizler gelecektir. Siz bir icra dairesine gidip borcunuzun toplam faizli tutarını hesaplatsanız belki daha fazla çıkacaktır. Tabi avukatlık vekalet ücreti ve icra dosya masrafları da ilave olacak. Bazı avukatlar yasa çıkmadan hacizlerini yapmak için harekete geçtiler, bu doğrudur. Onlarda sorumlu oldukları alacaklıların isteğiyle yapıyorlar bunu. Hiçbir avukat borçlunun evine gidip komşularının gözleri önünde onları rencide edecek şekilde haciz yapmak istemez. Ama inanı öyle borçlular varki paraları vardır ödemezler beklerler taki evlerine gidilinceye kadar, o anda eşyaları çıkmasın diye bir anda öderler parayı. İşte böyle durumlar yüzünden mecbur kalınıyor çoğu zaman hacze. Haciz iyi ve güzel bir uygulamadır demiyorum. Ancak avukatlar da müvekkillerine karşı sorumlular. Gelelim sizin durumunuza; siz ödemeyi yapıp yapmadığınızı hatırlamıyorsunuz ve elinizde ödeme belgesi yok. Bu durumda borcu ödememiş sayılırsınız. Çünkü böyle durumlarda alacaklı taraf yaptığı tahsilatı ispatlamaz ama borçludan ödediği bedeli ispatlaması beklenir. Sonuçta 11 yıllık 120 TL’lik borç için 450 TL ödeyip kurtulmak inanın kerizlik değildir (sizin tabirinizle). Size önerim herhangi bir ödeme yapmadan gidip icra dosyasını incelemenizdir. Dosya zamanaşımına uğramış olabilir, dosyada gözden kaçan ödeme belgesi olabilir, veya sizin lehinize farklı durumlar olabilir. O zaman borcunuza itiraz edersiniz ve icra mahkemesinden icra ve hacizin geçici durdurulması kararı da aldırırsanız haciz olmaz, alacaklı da itirazınız için karşı dava açar ve alacağını almadığı belirterek takibin devamını ister. O arada siz bulabilirseniz ödeme evrakını bulursunuz ve mahkemeye ibraz ederek tamamen kurtulursunuz borçtan. Tabi bu anlattığım işin basit yolu, bunu yapın demiyorum ancak mutlaka gidip dosyayı inceleyin icra dairesinde. Eğer itiraz edecekseniz bunun sonuçlarını iyice öğrenerek itirazınızı yapınız, haksız itirazlarda tazminat ödeme sıkıntısı da doğabilir. Bu durumda mağdur kim demişsiniz… Bu durumda eğer borcunuzu gerçekten ödemememişseniz mağdur alacaklıdır, ama ödemişseniz mağdur sizsiniz. Ancak ödediğinizi ispat etmelisiniz mağdur sayılabilmeniz için.

  • hasan er dedi ki:

   bende bunun yasalaşmasını heyecanla beklerken evıme dün haciz geldı.odadakı ıkı kanepeyı ve cocukların calışma masasını dahı aldılarr ,şükrolsun soba yı almadılar.ailemdeki moral bozuklugunu anlatamam,rezillik,bir yana.evde cocuklarıma verecek cevap söz bulamıyorum dışarı dahi cıkmıyoruz .yasa bize yetişemedi,

   • ünzile dedi ki:

    çok üzücü gerçekten. geçmiş olsun. insanların çalışıp yaşamak için ihtiyaç duyduğu eşyalarını almakla çözüme ulaştıklarınımı sanıyolar. bir aileyi veya bireyi yoketmek istercesine davranmak ne derece fayda sağlıyorki bu yapılıyor. borçluya ödeme yolu ve imkanları sunulmalı ki ödeyebilsin.
    yinede sağlığımızı yitirmeyelim , eşya nasılsa yeniden olur gider… umut hep olmalı…

 47. emre dedi ki:

  cenk kardes ev haczi kalktımı bugün demissinde

  • dilek dedi ki:

   bu yasadan sonra alacağını tahsil edemeyen insanların dramlarını okuruz haberlerde asıl sorun kişilerin ödeyemeyeceği/ödemeyeceği şekilde borçlanması

 48. korhan dedi ki:

  hoşgeldin SARGOZ kardeş.emeğine sağlık.gözümüz aydın arkadaşlar.HACİZ konusunda da aynı duyarlılığı göstermemiz temennisiyle……..herkese hayırlı günler……

 49. Mustafa dedi ki:

  Haciz ile ilgili yasa bugün meclise sevkedilmiş. Tek beklememiz gereken sırasının gelmesi.

 50. izmirfm dedi ki:

  cenk06 ev haczi görüşülmedi dimi henüz görüşülcekmi biliyonmu cvp yazarmısın

 51. cenk06 dedi ki:

  ÇEK YASASININ TAMAMI BİTTİ HADİ HAYIRLI VE GEÇMİŞ OLSUN ARKADAŞLAR..YASALAŞTI..

 52. izmirfm dedi ki:

  cenk06 sen takip ediyosun sanırım bu ev haczimi görüşülecek bu gece

  • efe dedi ki:

   yasanın tamamı onaylandı cek mağdurlarının gözüaydın hayırlı olsun

  • efe dedi ki:

   haciz yasası daha komisyonda .oradan geçerse gündeme gelecek ve görüşülecek zamanı belli değil.

 53. cenk06 dedi ki:

  6 madde geçti 1 madde kaldı..

 54. izmirfm dedi ki:

  cenk06 iyiakşamlar kardeş
  tbmm de bugün 3.yargı paketi görüşülcekmi biliyormusun?

  • cenk06 dedi ki:

   bu gece bu iş bitecek arkadaşlar inşallah izliyorum şu anda ..AKP karar aldı bu yasayı bu gece bitirecekler..mhp ve chp,nin engeline rağmen..

 55. cenk06 dedi ki:

  http://www.tbmmtv.gov.tr/

  arkadaşlar interneti olan burdan izliyebilir..windows media player eklentisi istiyebilir aynı sayfada var yükleyin çok net seyrediliyor.

 56. barış dedi ki:

  böyle güzel yasalar çıktıkça bankalar istikrarsız kişilere çek koçanı vermeyecek.bu devirde senetle mal,eşya veren riski göz önüne alacak.bankalar kişinin maaşına göre kredi kartı verecek.yasalar hem alacaklıyı hem borçluyu koruyacak.bu adildir.bundan tek zararlı çıkacaklar avukatlar olacaktır.gidipte ağlata ağlata 5 yaşındaki sabinin bisikletini çekip alamayacak.unutmayın yedi eminlerde çürüyen eşyalar milli servetimizdir.dahada güzel yasaların çıkması umuduyla….

  • murat dedi ki:

   arkadaşlar bu olayda önemli nokta taahüt, bulunmayın arkadaşlar taahütde olay basit avukata para veremiyorsanız, yani ödeme gücünüz yoksa taahütde bulunmayın bu işin sonu hapis, adamlar evinizemi geldi götürsünler arkadaşlar eşyanızı amaç sizin eşyanızı götürmek değil sizin zor durumunuzdan faydalanıp taahüt almak sadece bu kanun insan haklarına aykırı olduğu için çıkıcak başkaca bir ülkede EV EŞYASIYLA BORÇ TAHSİLİ YOKTUR ama meclisini dediğim gibi çalışma şekli etik değil…..

 57. barış dedi ki:

  medeni toplumlarda senet varmıdır?çek demek nakit değilmidir?bizde ise vadeli alışveriştir.sistem olduğu gibi yanlıştı.unutmalım insanları insiyatifleri değil yasalar korur.insanlarımız üç kuruşa geçinemiyor.yüksek limitli kartları verenmi ödeyemeyenmi suçludur?senetle eşya verenmi ödeyemeyenmi suçludur?ev eşyası haczi çağ dışıdır.avukat masrafı çıksın diye gider sizin çocuğunuz elindeki bisikleti bile ağlata ağlata alır.kesinlikle alacaklının çıkarına değildir.sadece cezalandırmadır.bu cezayıda yargı değil avukatlar vermektedir.almasınlar kardeşim ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar demek kolaya kaçmaktır.sizde vermeyin kardeşim.adam 800 lira maaş alıyor bankalar 8 bin liralık kart vermiş.vermeyin akrdeşim.adam batakta gözü kararmış pırasa doğrar gibi çek kesiyor.neyine güvenipte verildi bu koçan.vermeyin akrdeşim.sonrada devletin polsii memuru jandarması hırla icra avukatlarının peşinde çanta gibi…ha gelelim avukatlara öyle çakallarki sizi kandırırlar hertürlü imzayı alırlar sizden.avukatın biri demişya ne yapalım tetikçilerlemi icraya gelelim.gelirsiniz kardeşim siz gelirsiniz.onuda yaparsınız.sizde biliyorsunuzki sistemimizde öyle açıklar varki siz gibi çakallarda bundan nemalanıyor.

 58. bitsin artık dedi ki:

  eşyaları aldılar götürdüler eşyalar eşimin önceki evliliğinden ki faturası falan her şeyi vardı biz evlenmeden 4 sene öncesine dayanıyordu fatura tarihleri sunduk hakime hakim ne dedi biliyormusun olmaz dedi arada muvazaa var dedi icranın kabulune dedi eşyalar yeddi emin deposunda çürüdü eşimin bilgisayarını da götürdüler yalvarkayar içindeki bilgileri alalım dedik makıinenini içinden kakalak yumurtaları çıtkı böcekler düşünün depoların halini şimdi istikhak davası yargıtayda 1 seneden fazla hala sonuçlanmadı zaten sonuçlansa ne olacak ki eşyalar çürüdü gitti ziyan ama garip olan ne biliyormuzunu faturalı eşyalar ve evlilik önceki bide çok uğraştık kurtaramdık eşyaları

  • murat dedi ki:

   meclis bu hızla çalışırsa vatandaşı ilgilendiren konular seneye çıkar, sırada para babaları var onlar ne derse o oluyor meclis sonra geliyor bence Türkiye nerde Avrupaya uyum nerde it gibi birbirlerini yesinler, olan vatana vatandaşa oluyor, meclisin bugünkü durumu tam anlamıyla rezalet, içler acısı böyle meclisi Allah düşmanıma vermesin….

 59. bitsin artık dedi ki:

  Barolar birliği sayfasında bu yasanın geçmemesi gerekiyor anlamında birşeyler yazıyor bize de danışın diye ama ben bizzat biliyorum ki barolar birliğinde görevli bir avukat benim düşük yapmama neden olacaktı 6 aylık hamileydim koluya komsuya rezil beni evime hacize geldi evimde ne varsa aldı gitdi evde eşya olmadığı bildiği halde kırdı kapıyı beni evime hacize geldi gel anlaşalım dedik yok dedi beyfendir şimdi de akılları çıkıyor yasa geçerse nasıl alacağız diye ee adam sen insafa gelsen anlaşsak olmazmıydı bir çok avukat böyle hayatını idama ettiriyor ama olmaz bizde taş kovundan çıkmadık yerel mahkemede senet iptal oldu yargıtay bozdu sahitler çıktı karşı tarafın nasıl bir adam olduğunu anlattılar ama yok ama Allah var yukarda babam kaç kere gitti ayaklarına gelin anlaşalım diye kocası boşayacak dedi banane dediler ben ölsem kimden ne alacaksınız bunu bile düşündüm 18 aylık kızımı düşündüm yemin ederim kim bakacak diye

  • Nisa dedi ki:

   Eşim 10 gün önce intihar etti borçlarindan dolayi…14 aylik kizim var…haciz için evraklar bugün ulaşti bana.Allah yardimcimiz olsun.

   • sargoz dedi ki:

    Nisa Hn.

    Başınız sağolsun. Allah size küçük kızınız için sabır versin. Yazacak çok fazla kelime yok.

    Yeri ve zamanımı bilmiyorum ama açıklama yapmak luzumu görüyorum; 1 ay içinde reddi miras yaparsanız eşinizin borçlarından dolayı sizi daha fazla rahatsız edemezler.

    Tekrar başınız sağolsun. Allah rahmet eylesin.

 60. izmirfm dedi ki:

  Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargıda bazı konularda ceza affı da getiren 3. yargı paketi TBMM’ne sevkedildi.13 saat önce..
  meclise gelmesi görüşülüp başbakanımızında desteğiyle kabul olurmu acaba ?

 61. murat dedi ki:

  benim de sorunum ev haczi kalkması yönünde. 3 kere eşyalarımı kaptırdım. dört gözle ev haczi yasasını bekliyorum. evde huzurumuz kalmadı. misafir alamaz olduk heran haciz gelecek diye. çalan her kapı zili korkumuz. ben taahhüdü ihlalden hapise girdim 4 gün yattım ve borcvu ödeyip çıktım. hakkımda açılan diğer 4 taahüüt davası ise düştü. hapis yattığımın mahkemesine çıkmamıştım. o yüzden taahhüdü ihlal sorunu olan arkadaşlara birkaç tavsiyede bulunayım.
  1. mutlaka mahkemeye çıkın. ben çıktım hiçbir gelirimin olmadığını söyledim hakim vergi dairesinden sorgulattı ve diğer mahkemede gelirim olmadığını görünce taahhüdü geçersiz saydı. 2 davamdan böyle kurtuldum.
  2. diğer taahhüdümü avukat ofisinde almıştı. icra dairesi müdürü huzurunda alınmayan taahüüt sanırım geçersizmiş. mahkemede savunmamı yine gelirim olmadığı üzerine yaptım ama hakim “icra dairesinde alınmadığı için taahhüt usulsüz” diyerek taahüdü iptal etti.
  3. diğer taahüdümü ise haciz esnasında vermiştim. elbette savunmam yine gelirimin olmadığı üzerineydi ama hakim bu taahhüdümü de “baskı ile alınmış, bu yüzden usulsüz” diyerek düşürdü.

  tüm bu taahhütleri o 4 gün hapsi yatmadan önce vermiştim. yavşak bir avukat taahhüt ver hacizden kurtulursun demişti. ama şimdi akıllandım. hiçbir şekilde taahüt vermiyorum, gel eve ne alacaksan al diyorum. size tavsiyem sakın taahhüt vermeyin, verdiyseniz de mahkemeye mutlaka çıkıp savunmanızı yapın. benim başımda şu anda 3 icram kaldı. 2 si haciz yapacak gibi. evde ailemin koyduğu 2. el eşyalarla hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. ben de bu yasayı dört gözle bekliyorum ki eşyamızın gitmesi yerine evimizde artık huzurlu oturabilelim. Allah hepimizin yardımcısı olsun…

 62. Ali dedi ki:

  Sayın değerli avukatlarım birşey öğrenmek istiyorum.
  Banka borcumdan dolayı icra takibim vardı. 4 yıl oldu edevlet şifresi aldım sadece 1 açık icra davası gözüküyor 2008 ten.

  Benim öğrenmek istediğim diğer bankanın icra dosyası gözükmüyor acaba dosya kapalımı tekrar açarmı.
  Evlensem ikametgahımı yere almıcam hemen farkedip evleneceğim eşimin evine hacze gelirlermi, eşyaların hepsinin faturası yokmuş sordum bazılarının varmış bu olanları faturası olanları alabilirlermi

  • Ali dedi ki:

   evlenmeden önceki eşin eşyalarına haciz gelmiyor diye biliyorum fakat faturası bulunmuyor hepsinin nasıl olur bilmiyorum

 63. cenk06 dedi ki:

  sayın avukat teoman köse

  zahmet edip verdiğiniz bilgi ve cevaba çok teşekkür ederim,dediğiniz gibi yapıp senetimi satın alan finans kurumları ile görüşeceğim bir çıkar yol bulunur inşallah,da kurtulurum bu ızdıraptan:(
  kesinlikle beklediğim bir miras yok zaten ve alacakları ev eşyamdan başka hiç bişeyim yok.
  eve haciz getirecekler diye korkudan napacağımızı şaşırdık,geçen gün tv aldım istemiye istemiye bozuldu evdeki,faturasını hanımın üstüne kestirdik bir arkadaşın aklına uyup,böyle birşey varmı faturası hanımın üstüne olursa götürebilirlermi yine eşya? bunu meraktan soruyorum:(
  saygılar..

 64. larkk dedi ki:

  teoman bey ben bu borçları hissem oranında ödesem olmazmı kurtulamazmıyım bu ucubeden hissem oranında ödeme şansım varmı kanunda

  • Av.Teoman Köse dedi ki:

   ben ceza hukuku konusunda çalışıyorum bu dediğiniz durum konusunda hiç bir tecrübem olmadı bende bilmediğim pek çok konuyu Tıpkı hakim ve savcılar gibi iş başa düştüğü zaman öğrenebiliyoruz.ve şirketin nasıl fesh edildiği konusunda bir bilgim yok. yinede aşağıda yazdığım maddeleri inceleyin.

   6762/m.179,182

 65. larkk dedi ki:

  teşekkür ederim teoman bey diğer ortaklar züğürt mü değilmi bilmiyorum ama yavaşak oldukları kesin şimdi eşim adına işletme işletiyorum bu sıkıntılardan dolayı eşimin işyerine haciz gelirmi ssk,verg,kredi borcu için yanıtlarsanız memnun olurum

  • Av.Teoman Köse dedi ki:

   boşanmadığınız sürece haci gelmez ,
   boşandığınız zaman ise mal paylaşımından dolayı haciz gelir.

   • yılmaz dedi ki:

    teoman bey tahut le alakalı bı cok yere baktım bı cevap bulamadım tahut cezası da kaldırılıyormu acaba bı cavap yazarsanız cok memnun olurum sımdıden tesekurler,

    • Av.Teoman Köse dedi ki:

     hayır kaldırılmıyor

     • deniz dedi ki:

      syn avukat teoman köse siz hangi ilde avukatlık yapıyosunuz ve av tolga köse ile bir ilişkiniz varmı

 66. birisi dedi ki:

  AVUKAT TEOMAN KÖSE
  sizinde bankalara borcunuz var galiba , iştahla. bu konuyu takip etmeniz ve yazılar yazmanız ve akıl vermeniz bazı ipuçları veriyor.

  • İFLAS ETTİM dedi ki:

   BİRİSİ KARDEŞ BENCE SENİN KALBİNDE FESAT VAR İNSANLARA YARDIMCI OLMAK İNSANLARA FAYDALI OLMAK İÇİN İLLA BİR FESATÇILIK MI OLMASI GEREKİYOR BORCU OLAN BURADA AÇIKÇA YAZIYOR BORÇLUYUM ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞTÜM VB HERKEZ AÇIKÇA YAZIYOR ZATEN
   SEN NESİN ACABA BU ARADA BEN ONU MERAK ETTİM DOĞRUSU… BAK SUİZAN YAPMIYORUM SANA ÇAMUR ATMIYORUM YALNIZ BU KADAR MADDECİ OLMANDAN İYİLİK İNSANCA YARDIMLAŞMA VB DUYGULARDAN MAHRUM GÖRÜYORUM ZATI ALİNİZİ KARDEŞİM SAYGILAR SİZE DE !!!!!

  • Av.Teoman Köse dedi ki:

   birisi diyor ki:
   29/01/2012, 15:58
   AVUKAT TEOMAN KÖSE
   sizinde bankalara borcunuz var galiba , iştahla. bu konuyu takip etmeniz ve yazılar yazmanız ve akıl vermeniz bazı ipuçları veriyor.
   .
   Benim bankalara borcum yoktur.Ben kredi kartlarınada karşı değilim kendimde kullanıyorum. Ben bu sisteme karşıyım ,Türkiye Avrupa devletleri tarafından sömürülüyor,Genç Türkiye sanayisi bu sıcak para yüzünden bayağı bir darbe aldı, Bankadan parayı çeken memur hemen İthal araçlara koştu,askeri ücretle çalışanlar bile yerli mallara itimat etmiyor
   ,Bunada bu hükümet çanak tuttu.bugün 5 saat çalışan bir öğretmen 2000 tl,8 saat çalışan Polis 2500 tl maaş alırken 12 saat çalışan ve ÜRETEN ücretli vatandaş 730 tl alıyor.Bu çok kompleks bir sorundur.Türkiye sanayide 3.dünya ülkesidir avrupa ile eşit değildir.Hükümetten Gümrük birliği konusunda birşeyler yapmasını beklemiyorum. Kendi memuruna verdiği bu paralar ÜRETİCİ askeri ücretlinin sırtından kazanılıyor.
   Ozaman bu ÜRETİCİ vatandaşlarımızı KORUYACAK tedbirler hükümete düşer.Üreticilerin hakkını Polise ve Memurlara yedirmek yerine Tekrar sanayiye yatırmak ÜRETİCİYE yöneltmek daha mantıklıdır
   .Bunları yapmıyorsan ,Memurlar borçlarını maaşından kesitiyle yada taahhütname vererek zaten ödüyorlar bari maaşı olmayan yada düşük gelirli vatandaşların Borçlarından dolayı eve hacizi yasakla
   ,
   EY HÜKÜMET bu iş sana düşer.

  • avukat ömer k. dedi ki:

   Sayın Birisi isimli kişi.
   Senin bu işleri bilmediğin belli. Avukatların borcu olduğu zaman, avukatların en son korkacağı şey hacizdir. Zira avukat hakkında aciz vesikası alındığı zaman barodan kayıt siliniyor ve aciz vesikası kaldırılana kadar da baro levhasına kayıt yapılmıyor. Yani bir avukatın bankalara, özel veya tüzel şahıslara borcu olsa bile ev haczi kaldırıldığında avukatın borcunu ödememesi gibi bir lüksü olamaz.

   Biz avukat olarak ev haczini çağdışı buluyoruz. Gelişmiş batı ülkelerinde ve Birleşik Devletlerde bu tür uygulamalar yıllar önce terkedilmiştir. Ev eşyalarının haczedilmesi ne borçluyu borcundan kurtarır ne de alacaklının alacağının tahsil edilmesini sağlar. Bence sen de çağdışı düşüncelerini de al git buralardan.

   • İFLAS ETTİM dedi ki:

    ÖMER BEY YARDIMLARINIZ VERDİĞİNİZ BİLGİLER İÇİN TEŞEKÜRLER
    BENİM İŞİM ÇOK İYİ İDİ ANCAK EŞİM VE AİLESİ YÜZÜNDEN İŞİMİ KAYBETTİM SENELERDİR UĞRAŞIYORUM MAHKEMELER DAVALAR VB
    DAVA NETİCELENDİ BÜTÜN TAZMİNAT CEZA VB İSTEKLERİ REDDEDİLDİ SADECE ÇOCUĞA BEN BAKTIM BANA BİŞEY VERİLMEDİ DEYİNCE ( ÇOCUK BENİM YANIMDA KALMASINA RAĞMEN ) ÇOCUK İÇİN BELLİ BİR MİKTAR TAZMİNAT VERİLDİ BUDA MAHKEME SÜRESİNCE HESAPLANACAKMIŞ ŞİMDİ BENİM SORUM BU TEMYİZ SÜRESİ MAHKEME SÜRESİNE DAHİL Mİ ÇOCUK BENİM YANIMDA KALIYOR
    BİRDİĞER KONU İSE TEMYİZDEN KARAR GELİNCE BU HESAPLANAN TUTARIN NE KADAR SÜREDE YATMASI GEREKİYOR VE HAPİS CEZASI VAR DENİYOR TAKSİTLENDİRME YAPARDA ÖDEYEMEZSEM Mİ HAPİS CEZASI VAR BU KONULARDA BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ TEŞEKÜRLER YARDIMLARINIZ İÇİN İÇİN

    • İFLAS ETTİM dedi ki:

     AYRICA OĞLUMUN VELAYETİNİ DE BANA VERDİ MAHKEME

 67. larkk dedi ki:

  sayın teoman bey ben bir ltd şti de ortak oldum şirket 2 müdürlü idi çekleri ben imzaladığım iiçin bütün borçlar bana kaldı ödedim şimdi ssk vergi ve banka kredisi için yine benmi sorumlu olacağım yoksa herkes hissesi kadarmı nasıl olacak bunlardan dolayı bana haciz gelirmi

  • Av.Teoman Köse dedi ki:

   Şirket çeki karşılığında alınan hizmet para yada mal kendi şahsınıza alınmamışsa ve şirketin diğer ortakları züğürt kalmadıkça,şirket iflaz etmedikçe, çekleri sizin ödememeniz gerekir.Kurulu şirketin ödemesi gerekir.
   .
   ssk vergi ve banka kredisi için yine benmi sorumlu olacağım
   Anladığım kadarıyla batık bir şirketten bahsediyorsunuz. Borç bütün ortaklar tarafından ödenmesi gerekir ve bütün ortaklara dava açılır. ”ancak” diğer ortaklar dan züğürt kalan varsa, onlardan bişe alamazlarsa alacağın tamamı diğer ortaklardan alınır.Yani kimde para ve mal varsa borçları O öder.(kefillik gibi)

 68. cenk06 dedi ki:

  sayın avukat teoman köse

  benim işyerim vardı battım 8 k.kartı borcumdan 4 tanesini temerrüt faizlerini kaldıran yasada ödüyebildim.. 4.k.kartı borcum kaldı 7sene geçti üzerinden üzerime hiçbir malvarlığım yok sadece ssk emekli maaşım var bunada haciz koyamıyorlar benim borçları varlık yönetim kurumlarına satmışlar onlardan telefonuma mesaj geliyor 1 aydır..sorum şu bu varlık yönetimler eve icra getirebilirmi? ve önceki yasa gibi ana parayı +masraflarını ödesek borcumu kapatamazmıyım? çünkü ben borcumu ödemek istiyorum fakat 800tl borca 8000tl isteniyor nasıl ödeyim..işin aslı aslında devlet şu temerrüt faizini kaldıracak herkeste ödüyecek borcunu ve iki tarafta madurluktan kurtulacak..saygılar

  • Av.Teoman Köse dedi ki:

   cenk06
   önceki yasa gibi ana parayı +masraflarını ödesek borcumu kapatamazmıyım? çünkü ben borcumu ödemek istiyorum fakat 800tl borca 8000tl isteniyor nasıl ödeyim.
   .
   Sizin üzerinize hiç bir mal varlığı yoksa ,Beklediğiniz bir miras da yoksa borcunuzu alan şirketle anlaşarak borcunudan rahatlıkla kurtulursunuz. AMA 4 tane kredi kartından bahsediyorsunuz,Bugün 4 tane kredi kartının limit toplamının hakkı 800 tl değil dir.Borcunuzu kapatmak istiyorsanız. karşı tarafa mantıken 3yada4 bin tl teklif etmeniz gerekir
   .
   Eğer Ailenizden bir miras bekliyorsanız Karşı taraf anlaşmaya yaklaşmayacaktır. Çünkü ailenizden size düşecek mirası düşmeden başka kardeşlerinize yada başka bir tanıdığınıza geçiremiyorsunuz. Mirası beklediğiniz yerle (anne,baba,eş,dede,nine) formalite icabı kendinizi mirastan azlettiremiyorsunuz.(reddettiremiyorsunuz) Evlatlıktan red vs.gibi girişimler sonuçsuz kalıyor.Kişi ölmeden önce mirasını kendi isteğine göre paylaştırsada dahi, ileride mahkeme bu girişimi bozuyor.

 69. Av.Teoman Köse dedi ki:

  Eğer borcunuzu Ödeyemeyecekseniz , ödeme taahhüdünde bulunmayın. 3 aya kadar hapis cezası var
  eğer ailenizden miras bekliyorsanız borcunuzu ödemenin yoluna bakın ödemezseniz mirasınıza haciz gelir.
  Ailenizde ve sizde kayıtlı hiçbir mal yoksa, borçlarınız varlık yönetim şirketlerine az bir fiyat karşılığında SATILACAKTIR. borçlarınızı satın alan şirketle anlaşıp anaparanızın bir miktarını ödeyerek borcunuzdan kurtulabilirsiniz.
  Borcun zaman aşım süresi 5 yıl olsada bu kanun geçersizdir. dava yenilendiği zaman ,” zaman aşımı” yeniden başlıyor.

  • Avukat Ömer KÖSTELEKOGLU dedi ki:

   Sayın Teoman Köse, Borçlar Kanununun 125.maddesi gereği borçta zamanaşımı 5 yıl değil, 10 yıldır. Aynı kanunun 126.maddesinde 5 yıllık zamanaşımı şu borçlar için düzenlenmiştir.
   2 – BEŞ SENELİK MÜRURU ZAMAN
   Aşağıdaki alacak veya dâvalar hakkında beş senelik müruru zaman cari olur.

   1. Alelûmum kiralar ile resülmal faizleri ve muayyen zamanlarda tediyesi meşrut aidat hakkındaki dâvalar

   2. Erzak bedeli ve nafaka ve otel ve lokanta masraflarına müteallik dâvalar

   3 – (Değişik: 6763 – 29.06.1956) Sanatkarların veya esnafın emeklerini karşılığı, perakendecilerin sattıkları malların parası, noterlerin mesleki mesleki hizmetleri karşılığı, başkalarının maiyetinde çalışan veya müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve işçilerin ücretleri hakkındaki davalar:

   4 – (Ek: 6763 – 29.06.1956) Ticari olsun olmasın bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arasında veya şirketle ortaklar arasında açılmış bulunan bütün dâvalar ile şirketin müdürleri, temsilcileri, murakıplariyle şirket veya ortaklar arasındaki dâvalar, vekâlet akdinden, komüsyon akdinden, acentalık mukavelesinden, ticari tellâkllık ücreti dâvası hariç, tellâllık akdinden doğan bütün dâvalar, mütaahhidin kasıt veya ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak dâvalar hariç olmak üzere istisna akdinden doğan bütün dâvalar.

   Siz hangi baroya bağlı avukatsınız? Barolar birliği sayfasından baktım Türkiye’de Teoman Köse diye bir avukat yok da.

 70. izmirfm dedi ki:

  Av.Teoman Köse siz bu konulara dahada hakimsinizdir.ev haczi kaldırıldıktan sonra evimizde rahatlıkla tv çamaşır bulaşık mak buzdolabını kullanabilecekmiyiz.
  birde bu yasa sizce ne zaman onaylanır.

  • Av.Teoman Köse dedi ki:

   Banka borçlarında;..şu anda eve hacize gelen ekip kayda değer bişe bulamadıkları zaman, haciz ettikleri eşyayı borçluya yediemin olarak bırakıyorlar zaten. (plazma,çift eşya,lüks eşya hariç) ama bazı özel kişilere senet borcundan dolayı gelen haciz avukatları baskı kurmak için alıp götürüyorlar.ve defalarca hacize geliyorlar.
   ,
   yasa taslağı belli, Haciz edilen eşya değeri toplamı 4500 tl gibi bir fiyatın altında kalıyorsa götürülmemesi ve borçluya yediemin olarak teslim edilmesi gerektiğini yasal hale getiriyor.,.
   .Benim bu taslaktan anladığım kadarıyla,Yasa çıkarsa fazla lüks yaşamamak kaydıyla evinizde ev eşyalarınızı kullanabilirsiniz.
   Borçluya yediemin olarak bırakılan bu eşyaların gelecekteki akibeti hakkında bir fikrim yok,
   Çünkü yasa taslak olmadan önce farklı şeylerden bahsediliyordu.Taslak oldu,LÜZUMLU EŞYA ve 4500 tl(6x askeri ücret) rakamı çıktı ve borçluya yediemin cümlesi oluştu,Yasa onaylanırken hangi cümleler eklenecek yada değişecek bir fikrim yok.
   .
   Bu hükümetin sözüne ve karakterine fazla itibar etmediğim için hiç çıkmama ihtimalini bile düşünüyorum,

  • Mustafa dedi ki:

   Yasa çıkarsa zaten açıkca yazılı. Aynı eşyadan 2 tanesinden biri, para kıymetli evrak altın bono gibi değerli kıymetler haricinde her türlü lüzümlu ev eşyası haczedilemez diyor.

   Yani geri kalan herşeyi lüzümlu olarak görüyor yeni yasa bu şekilde kesinlikle hiç bir eşya kaldırılamıyor.

   • Av.Teoman Köse dedi ki:

    çıkan kanunlar ve yasalar başka bir kanunla ve yasayla boşa düşebiliyor,
    .
    mesela Yasal takip süresi 5 yıl iken başka bir yasa ile 5 yıl takip süresi dava yenileme kaydıyla boşa düşebiliyor.
    .
    yasada açıkça yazana itibar etmeyin. Yasa çelişkilerle dolu. para kıymetli evrak altın bono gibi değerli kıymetler haricinde her türlü lüzümlu ev eşyası haczedilemez desede,
    ”Lüzumlu eşyalar”götürülemez diyor. Eşyaların Toplam maddi değerinden bahsediliyor.Ve yedi emin olarak borçuya mı teslim edilecek ,ne olacak belli değil bunlar etkisiz ,net değil bu yasa alacaklı lehine çıkarılan başka yasalarla boşa düşebilir.

    • Av. Ömer K. dedi ki:

     Sayın meslektaşım çok dogru noktalara parmak basmışsın. Bu yasa bu şekliyle çok saçma. Bir kere eve hacze gitmeyi yasaklamıyor ve engellemiyor. Alacaklı borçluyu taciz etmek için yine borçlunun evine gidecek. Para veya mücevher var mı diye yatak odasını dahi araştıracak. Bir çok insan için eve haciz gelmesi bile çok büyük utanç kaynağıdır. Diyelim 4 kişilk bir ailenin yaşadığı bir evde iki laptop var birisi babanın diğeri de üniversiteye giden çocuğun bu durumda bu iki laptop da aynı çatı altinda yaşayan aile fertleri için pek lüzumlu eşya. Fakat yasa bu şekliyle çıkarda bu laptoptan birisi haczedilecek. Ve en önemlisi alacaklı borcluyu evine hacze gelirim tüm komşularına rezil olursun diyerek taciz etmeye devam edecek ve eminim bu yasa tasarısı bir takım tefeci ve factoring lobilerinin de etkisiyle borçlu aleyhine olarak revizyona uğrayacak. Bu hükümet tam on yıldır iktidarda. Samimi olsalardı şimdiye çoktan çıkarirlardı bu yasayı. Halen araya gereksiz tasarılar sokup bu yasanın çıkmasını sürüncemede bırakıyorlar ki factoring ve senetle eşya satan şirketlerin avukatları son bir hamle ile vatandaşları evine hacze gelsin eşyalarını götürmelerine fırsat verilsin. Yasa çıkınca yedieminde bulunan eşyaları kapsamayacak. Yani yasa meclisteyken bile yediemine eşya götürülebilir. En azından tasarıda hacizli ev eşyalarını da kapsayan hüküm olsaydı alacaklı daha sonra iade edeceği eşyayı yediemine götürmezdi. Ben bir avukat olarak yediemin depolarında çöpe atsan kimsenin almayacağı eskilikte ev eşyalarını gördükçe bu sisteme binlerce kez lanet ediyorum.

  • Mustafa dedi ki:

   Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargının hızlandırılmasına yönelik 3’üncü paketin en geç 1 hafta içinde Meclis’e sevkedileceğini söyledi.

   http://www.trthaber.com/haber/gundem/yeni-yargi-reformu-meclise-geliyor-23752.html

   Bu haber 11 Ocakta verilmiş 1 hafta ekle 17 ocak eder üçüncü haftaya girdik anca çek yasası yeni girdi. Aslında girecek ama meclis felaket yoğun sırf fransa kınaması için 1 gün gitti zaten.

 71. yorgun dedi ki:

  sayın servet bey senetli tahüt ihlalde 3 ay olan hapis cezaları kaldırılıyormu 3 yargı paketinde varbı lütfen cevap yazarmısın saygılar

  • servet dedi ki:

   slm arkadaşım, ben avukat değilim ama okuduğum kadarıyla evet ceza kalkıyormuş ,ya anlamıyorum buradaki yorumların çoğunu okudum, fakat hiç kimse adaletli bir şekilde yorum yazmamış herkes kendi menfaati doğrultusunda şeyler yazıyor ,bende şunu soruyorum arkadaşlar bugün borçlu olmaktan dolayı ,sıkıntıda olan arkadaşlara bu yasa piyango ikramiyesine eş değer yarın alacaklı olduğunda aynı yasadan ,hakkını talep etmeye kalktığında alamayınca ki halini ben şahsen merak ediyorum,doğrusu

   • zülküf dedi ki:

    ben hem alacaklıyım hem borçluyum ama yasa çıksın yeterince rezillikler yaşandı zaten herkes imdat çağrısı yapıyor ve evde icra nöbeti tutuyor.inanınki şu hacizler kalkarsa bence borçlu olan kişiler çalışmaya ve borcunu ödemeye gayret gösterir herşey eskisinden daha iyi olur bence çünkü hata hatayı getiriyor.herkese selamlar………

 72. servet dedi ki:

  ya devlet birde borçluya diyorum borcunu ödemediğinden dolayı çeğrek altın falan taksa bağri,nedersiniz elinizi vicdanınıza koyun arkadaşlar ,birgün sizde alacaklı olursunuz vede bu kanun çıkarsa alacağını sende alamama nın ,nasıl bir duygu olduğunu anlarsınız ,çoluk çocuk göz yaşı diyerek , olayı dıram haline sokmayınız lütfen,çoluğunu çocuğunu seven ve düşünen insanlar durumunu bu hale getirmez zaten,hepimiz yeri geliyor alacaklı oluyoruz yeri geliyor verecekli, herkes çoluğunu çocuğunu zorduruma sokmak istemiyorsa borçlanmadan önce düşünsün kardeşim, iyiniyetli davransın sen git zevkin e plazma tv al ödeme,yada güvenmişsin arkadaşına borçvermişsin, alamıyorsun,nasıl olsa hapis yok ,eve icra yok ,işyerine icra yok maaşa haciz yok , kusura bakmayın bugün , oh ne güzel diyenler, yarın, saf değiştirmeye mahkum olanlardır bence adalet bu değil. eğer buysa bende alacaklıyım benim , hakkımı hangi adalet ve devlet koruyacak soruyorum, !!!!!

  • deniz dedi ki:

   çok bilen servet arkadaşım bizde sen gib alacaklıydık ama alamadığımız için hapisle burun buruna geldik merak etme sen biz hrşeyi çok iyi biliyoruz bence seni allah borçlu duruma düşürmesin

   • servet dedi ki:

    deniz kardeşim önce slm lar ben hem alacaklıyım ,hemde vercek borçlarım var. şünkü işyerim var yani benimkisi çok bilmişlik değil kardeşim ben iki psikolojiyi de yaşayan ve bilen birisiyim ondan dolayı tek taraflı düşünmüyorum .

    • servet dedi ki:

     Ben diyorumki mademki devlet bu işin içinde ,alacaklı alacağından vazgeçmiyor vercekli ödeyemiyor ,o halde devlet içraya yansıyan borcu kadar bankalardan kredi kulandırsın , borçlunun eline bile değmeden direk dosyaya , aktarsın durumuna göre ödeme planı çıkarsın olsun bitsin, samimi borcunu ödemek istyen zaten öder ödemek istmeyeninde bahanesi kalmaz diye düşünüyorum devletin yaptırım gücü ve olanakları var böylece her iki tarafta mağdur olmaz

     • Mustafa dedi ki:

      Servet bey çoğu borçlular zaten banklara borçlu. Normal alacaklılar ile banka alacaklıları arassında belki %90 fark var. Hangi banka kredi verecek.

     • HAMDİ dedi ki:

      SERVET BEY SİZİN BAHSETTİĞİNİZ KANUNLAR İLE BANKALAR HORTUMLANDI ŞİMDİDE BÜTÜN TİCARİ HAYATA UYGULANSIN ÖYLEMİ DEVLET BÖYLE BİRŞEYE KALKIŞMAZ BU BİR
      TİCARET ARTIK GÜCÜ OLANIN ELİNE GEÇİYOR VE KENDİNE GÜVENEN CİDDİ FİRMALAR TEMİNATSIZ MAL SATMIYOR BÖYLE OLUNCADA ALACAKLI BORÇLU İCRALIK AVUKATLIK VB DURUMLAR ORTADAN KALKIYOR BUDA İKİ..

      BİZİMKİSİ AHBAP ÇAVUŞ TİCARETİ İDİ İŞ BU BOYUTLARA GELİNCE DEVLET MÜDAHİL OLMAK KANUNİ DÜZENLEMELER YAPMAK ZORUNDA KALDI
      BEN ALACAKLIYIM ASTIRTIRIM KESTİRTİRİM HAPSETTİRTİRİM MANTIĞI ESKİLERDE ORTAÇAĞLARDA VAHŞİ BATIDA KALDI. BİLİYOMUSUNUZ BİLMİYORUM BU DÜZENLEMELERİ ENSON YAPAN ÜLKE BİZİZ VE AYAK DİRETENLERDE BU ORTAÇAĞDAN KALMA ZİHNİYET ONLARIDA CİDDİYE ALAN BİLE YOK ZATEN KENDİLERİ KONUŞUYOR KENDİLERİ DİNLİYOR VE TÜRKİYEMİZ İNSANCA İNSANA YARAŞIR MEDENİ UYGAR YASALARA MERHABA DİYOR KARDEŞİM SAYGILAR

      • servet dedi ki:

       hamdi bey ,devlet bile borçlanmadan ,ayakta kalamıyor,bu yasayı derinlemesine düşünürseniz ,bizler halkı oluşturan tabanız,yani nakit parayla hepimiz sizin dediğiniz yerlerden alış verişimizi yapıyoruz ,şu an kış mevsimindeyiz , koy cebine1000 tl dört tane dükkandan değeri 1.500ila 2.000 tl lik alış veriş yap 250 şer lira kapora bırak ,gerisini senet ile ödeyeceğini söyle 5 dükkandan 3 ü, kabul eder esnaf bitmiş durumda 10 bintl lik alışveriş yaptın bunun için 1000 tl harcadın ,gerisini zaten ödemeyeceksin varmı böyle bir dünya,her kes birbirine kazık atarak , medeniyeti yakalaymaz eskiden borç yiyen kesesinden yer mantığı vardı ,şimdi borç yiyen(YARASIN KOÇUMA)

       • HAMDİ dedi ki:

        KARDEŞ SEN NE İŞLE MEŞGULSUN ANLAYAMADIM EĞER TEFECİLİK YAPIYORSAN BİLKİ İPİN ÇEKİLDİ FATURA YOK VERGİ YOK ÇALIŞMA YOK DARA DÜŞEN SIKINTIYA DÜŞENİN SIRTINDAN PALAZLANMA DEVRİ BİTTİ BAŞBAKAN BİZZAT AÇIKLADI FAİZ LOBİSİNE KÖŞELİ YAPTIRIMLAR TEDBİRLER GELİYOR
        YOK EĞER ESNAF TACİR VB İSENDE KORKMA HER DÖNEMDE TİCARET KENDİNE HAS BİR ÇIKIŞ YOLU BULUR YANİ SU MECRAINDA AKAR YOLUNU BULUR SENDE YENİ OLUŞUMLAR ÇERÇEVESİNDE ÇIKIŞ YOLU BULURSUN YETERKİ İNSANLAR ARASINDA ANLAYIŞ HOŞGÖRÜ İYİ NİYET İLİŞKİLERİ OLSUN HERŞEY ÇÖZÜLÜR EMİN OL Kİ

    • deniz dedi ki:

     servet bey benim çok ciddi senetli alacağım var v bu alacaklarımın karşılığında kendi çeklerimi verdim senetde hapis cezası yok biliyosunuz ve ben bu senetleri tahsil edemedim burakamlar 3-4 trilyon ama çekde hapis kararı olduğu için ben şuan hapisde yatmak için aranıyorum dolayısıyla hiçbir ticaret yapamıyorum sence ben içeriye girsem borcumu nasıl tahsil ederim veya benim hangi bir yakınım bu parayı denkleştirip beni içeriden çıkarır ben sizi çok iyi anlıyorum ama benim durumumda bu ve ayrıca bana gelen auktlar donumakadar aldı brcum 2 ye katlandı sen olsan bu işiniçinden nasıl çıkarsın

  • İFLAS ETTİM dedi ki:

   SERVET BEY BURADA BULUNAN KİŞİLER UZAYDA MI TİCARET YAPTI ZANNEDİYORSUNUZ BİZLERİNDE MAĞDURİYETİNİN EN BÜYÜK SEBEPLERİNDEN BİR TANESİ ALACAĞINI ALAMAMAK GELİYOR ZATEN. HAL BÖYLE OLUNCA MALINI MÜLKÜNÜ NE VARSA SATIYOR VE ÖDEYEMEDİĞİ ÇEK YÜZÜNDEN HAPİS TEHDİDİ İLE İCRA İŞKENCESİ İLE BOĞUŞUP BU DURUMLARDAN NASIL KURTULURUZ DİYE ÇIRPINIYOR HERKEZ

   ŞİMDİ BİZLERİN TEK İSTEĞİ İNSANCA ASGARİ YAŞAM KOŞULLARIMIZ KORUNURSA DAHA RAHAT MÜCADELE EDER ALACAKLARIMIZI BORÇLARIMIZI TAKİP EDEBİLİRİZ VE BU SIKINTILARI AŞABİLİRİZ YOKSA EVİ TALAN EDİLİRSE HAPSE ATILIRSA BU DURUMDAKİ İNSAN NASIL BİR MÜCADELE VEREBİLİR NASIL PARA KAZANIP BORCUNU ÖDEYEBİLİR SİZDE BUNLARI BİR DÜŞÜNÜN LÜTFEN

   VE YİNE ŞUNUDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN Kİ BİR SUÇLUYA DAHİ SUÇU NE OLURSA OLSUN TERÖRİST SAPIK KATİL … VB HERKEZE İNSANİ MUAMELE MECBURİYETİ VAR MI VAR ŞİMDİ BİR DÜŞÜNELİM EKONOMİK KRİZ , VB TÜRLÜ NEDENLERDEN İŞİNİ KAYBEDEN BİR KİŞİ EN AZINDAN BU SUÇU SABİT KİŞİLER KADAR BİLE İNSANİ MUAMELEYİ HAKETMEYECEK KADAR NE YAPTILAR ACABA BUNUDA BİR DÜŞÜNÜN VE UNUTMAYALIMKİ HERKEZ SIKINTIYA DÜŞEBİLİR BEN ŞAHSEN KENDİ BAŞIMA GELECEĞİ AKLIMA BİLE GELMEZDİ SİGARA DAHİ KULLANMAYAN BİR İNSANIM AMA GELGÖR Kİ BENİMDE KAPIMI ÇALDI BU KRİZ SIKINTI İFLAS. İNSAN YAŞAMAYINCA ANLAYAMAZ AMA BEN KİMSENİN YAŞAMAMASI DİLEKLERİMLE SAYGILAR SUNARIM HERKEZE

   • servet dedi ki:

    slm iflas ettim rumuzla yazan arkadaşım ,)MAĞDURİYETİNİN EN BÜYÜK SEBEPLERİNDEN BİR TANESİ ALACAĞINI ALAMAMAK GELİYOR ) burası sizin yazdığınız çümleler Bende aynı şeyi savunuyorum çıkacak bu yasa ile alacaklarınızı nasıl alacaksınız Eger zorda olsa ayakta kalmaya çalışan insanlarda bir müdet sonra alacaklarını alamadığından dolayı aynı kaderi paylaşmayacakmı)Bakın alacağımdan çok ödemem gereken borcum var inanın,sizde alacaklarınızı alabilseydiniz bu durama zaten düşmezdiniz. saygılar

    • deniz dedi ki:

     ya servet bey burda herkez alacağını alamadğı için bu durumda ama sizin anlayamadığınız bir nokta var bizim alacaklarımız senetli alacaklar ama borcumuz çekle ve benim çalıştığım firmalara hepsine borcum karşılığı ipoteklerim var ama ona rağmen bana dava açtılar borcum yrine ipoteklerimi alın diyorum para öde diyolar yoksa gir içeriye yat diyolar ama ben icraya vrdiğim senetli kiişiler hpis ile karşı karşıya gelmiyo ama ben tahsil edemediğim içn hapise girmem için aranıyorum peki sizce nasıl bir yol izleyim bu borçlrımı ödemeliyim sizi yakından takip ediyrum ama borcunzun alacağınızdan fazla olduğunu söylüyosunuz onun için bizim durumumuza düşmenize az kalmış hpimiz bu hale gelmeden önceki evredesiniz art niyetli bir tefeci değilseniz anlayacağınıza inanıyor ve artık bu tip yorumlarla mğde bulandırmamanızı rica ediyorum

     • servet dedi ki:

      slm deniz bey dert hepimizin derdi olduğu için konuşmadan edemiyoruz sizin durumunuzu okudum işte devletin yasa çıkaracaksa sizin durumunuzdaki iyi niyetli kişiler için çıkramasını bende isterim bakın (alacaklarınız senetli eğerki senetin yaptırım gücüde fazla olsa idi şimdi siz bu durumlara düşmezdiniz ,)kaldıki borclularınıza ipotek vermiş birisiniz işte yasada bunun gibi eksikleri giderecek maddeler çıkarılmasını bende isterim, ama senet ide adi kağıt durumuna düşürmemmeleri gerekmezmi ,yoksa sen ipotek çek verceksin karşılığında senetle iş yapacaksın ,sorarım size alacağını almadan borcu nasıl ödeyeceksin?

    • İFLAS ETTİM dedi ki:

     SERVET BEY TİCARETTE BUNLAR HEP VARDI GENE VAR OLACAK NEDİR BU VAROLANLAR KAR ZARAR RİZK HATTA İFLAS BUNLAR HERZAMAN VAROLAN GERÇEKLER VE HEPİMİZİN BAŞINA GELEBİLİYOR İSTEMESEKTE.
     NEVARKİ İNSAN BU DURUMLARI YAŞARKEN BU ZORLUKLARLA BOĞUŞURKEN BİRDE SAHTEKARLIKLA SUÇLANMAYI HAZMEDEMİYOR HERŞEYİNİ SATIP BORCUNU ÖDEYEN ÖDEMEYE ÇALIŞAN BİR İNSAN BİRDE SAHTEKARLIKLA SUÇLANINCA ARTIK YIKIM YAŞANIYOR VE İŞTE BURADA BİZ MODERN DÜNYADAN KOPUYORDUK ÇÜNKİ BÖYLE İFLAS ETMİŞ BİR İNSANA SAHTEKAR DAMGASI VURUP HAPSE ATMAK SADECE BİZDE UYGULANIYORDU ÇOK ŞÜKÜR BU UYGULAMADAN DÖNÜLÜYOR ARTIK BİZDEN SONRA İFLAS EDEN OLURSA ( İNŞAALLAH HİÇ OLMAZ ) BU SIKINTILARA DÜŞMESİN KİMSE SAYGILAR

  • er dedi ki:

   bu saatten sonra alacaklı olsam ne yazar ben herseyimi kaybetmişim zaten adam borcunu alacak hemde bana hapis kararı çıkaracak ben borcumu hapistemi odeyecem bi av arkadasımız şole yazmiş bizde borçlu yanına giderken yanımıza tetikçi gotururuz diye biz sayenizde bu kanun sayesinde tetikçi olduk zaten buyrun bekliyoruz

 73. Mustafa dedi ki:

  Bu icra yasası çıkmayacak galiba yada bir ay sürcek galiba çek bile 1 ay oldu neredeyse anca çıkıyor

  • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

   YASAYI ENGELLEMEK İÇİN HER ÇAMURLUĞU YAPTILAR GÖRDÜK SEÇİM ZAMANI BİZDE DEĞERLENDİRECEĞİZ DURUMU
   ŞİMDİ HÜKÜMET YENİ DÜZENLEME GETİRİYOR LÜZUMLU LÜZUMSUZ HERKEZ ZAMAN ÇALAMAYACAK RABBÜLALEMİN YARDIMCISI OLSUN DEVLETİMİZİN HÜKÜMETİMİZİN VE İNŞAALLAH MİLLETİN İHTİYAÇLARINA CEVAP OLACAK ŞU YASALAR BİR AN ÖNCE MECLİSTEN GEÇSİN İNŞAALLAH SAYGILAR

   • Avukat Ömer K. dedi ki:

    bırakın artık hükümet şakşakçılığını! iktidardaki parti samimi olsaydı taa 2009’dan beri bu kadar uzatmazdı bu yasayı. yasa ne kadar gecikirse vatandaşın canı o kadar yanıyor. şimdiye kadar haciz yüzünden yıkılan yuvalardan ve intiharlardan bu yasayı şimdiye kadar çıkarmayanlar sorumludur. bir de işin ilginç tarafı hükümet ne zaman halkın yararına bir yasa hazırlasa bu yasayı torba yasa şeklinde çıkarıp, kendi yandaşlarını kadrolara doldurmak için de düzenlemeler yapıyor. (örnek vergi ve sgk borç yapılandırma yasası) muhalefet partileri de bu yüzden karşı çıkıyorlar bu tür yasa tasarılarına. muhalefet suçlu da, iktidarın hiç mi suçu yok? 10 yıldır ev haczini kaldırmak için uğraştılar da muhalefet mi engel oldu? muhalefet (özellikle chp) ev haczinin kaldırılmasına karşı çıkmıyor ki. muhalefetin karşı çıktığı, iktidarın her türlü fırsatı kullanarak kadrolaşmasının yolunu açan düzenlemelerin de torba yasalarla dayatması. bir avukat olarak ev haczine karşıyım ve yasanın bir an önce çıkarılmasını istiyorum. muhalefet de tabi ki görevini yapacak. herşeye evet denecekse meclisi de kapatalım o zaman.

 74. Av.Teoman Köse dedi ki:

  Bankaların vermiş oldukları kredi kartlarının arkasında sadece faizden kazanma amacı YOKTUR.
  bankalar bu kredi kartlarını bol keseden dağıtırken %40 ın geri ödenmeyeceğini ve o kişilerle icralık olacaklarını zaten biliyorlar.
  .
  Asıl amaçları ülkeye sıcak para sokup o ülkenin ithalatını artırmak ,ve o ülkeye acil sanayi ürünlerini satmak,.Başka bir amaç,kredi kartlarını hiç bir işi olmasa dahi sadece ”kadınlara” yüksek limitli olarak veriyorlar.onların zayıf olduklarını biliyorlar ve geleceklerini bloke ederek ,zararlarının bir kısmını çıkarıyorlar en alt düzeye indiriyorlar karşılıksız gibi verdikleri bu paraları bir şekilde miras yoluyla alıyorlar.alamadıkları %30 ise piyasaya sürdükleri sıcak para ile, o ülkeye satılan yüksek katma değerli ürünler sayesinde fazlasıyla alımış oluyor.
  Bugün ziraat bankası Finans banktan daha teminatlı (varlıklı) olduğu halde Finansbank kadar para dağıtamıyor.Acaba nedendir biraz düşününüz.

 75. kenan dedi ki:

  30 yıllık esnafım bu yıllara kadar hiç ivra memuru görmedim ama 3 yıldır yaşamaktan bıktım.borçlarımı hemen bitiremiyorum ama çalışmak için iş yerimede gelemiyorum polis her an alır diye dışarda çalışıp borç ödemek çok zor kendi evimede gidmeye utanıyorum eşyalarım haczedildi diye şimdi ben ne yapayım diyen binlerce insan bu dıramı yaşamıştır.bu insanların suçu paralaranın olmayışı mı.ben bu halkın yerinde yaşasa işinde otursa evinde sağlıklı düşünebilse borçlarını ödemeyeceğine inanmıyorum.bu halk borçla hergün telefonla taciz edilmekten hoşlanacağınıda sanmıyorum.başbakan bu avukat zulmüne bir dur demeli.alacaklıların ve borçluların üzerine yapışmış bir kene gibi para kazanmaları ise asıl adaletsiz kazançtır.avukat olmasada haciz memuruna gidseniz aynı işlemi oda yapacaktır.bu zulüm sona erdirilmeli ben bir toptancı olarak ve devamlı alacaklı pozisyonundaki insan olarak bunu istiyorum.bu halk geç bile olsa mutlaka borcunu öder ben buna inanarak yaşadım ve yaşamaya devam edecem

 76. FATİH dedi ki:

  ARKADAŞLAR CANINIZI SIKMAYIN BU GİDİŞLE HEPİMİZ KARA LİSTEYE DÜŞERİZ BANKALARDA TEMİZ BİRİLERİNİ BULAMAYINCA NE OLCAK TEKRAR BİZLERE DÖNECEK ONLAR BİZZSİZ YAŞAYAMAZ KAFAYI ÇALIŞTIRIN HİÇ ÜZÜLMEYİN PARA VARDIDA ÖDEMEDİKMİ. BURSADAN SLM LAR

 77. MEHMET dedi ki:

  ALLAH AKPARTİDEN RAZI OLSUN GARİBANIN HALİNDEN AKPARTİ ANLIYOR BAZI AVUKATLAR DESTEKLİYOR AMA BAZI ZALİMLER İTİRAZ EDİYOR YAŞASIN KARDEŞLİK AKPARTİ KAYNAŞTIRMADAN YANA BU HALK BİZİM SAHİP ÇIKALIM HERKESE SELAMLAR

 78. cenk06 dedi ki:

  eskiden çek senet mafyası vardı,şimdi yeni adı finans kurumları olmuş heralde:) durmadan değişik finans kurumlarından mesajlar geliyor ,adlarını ilk kez duydum,bankalar artık tahsilatı onlara devretmiş..

 79. SuatSS dedi ki:

  Türk Milleti iyice acımasızlaştı aslında herkes kendini sıkıp fırından ekmek bile almasa 15 gün ekonominin anası ve büyük iş adamlarının yedi ceddi bellenir kanımızı emip sömüren pisliklerden kurtulmuş oluruz

 80. Mustafa dedi ki:

  Şu an çek kanunu konuşuluyor mecliste.
  Chpden tam destek geldi. Onay ihtimali %100 gibi.

  Mhp karşı çıktı gerçekten çok şaşırdım.
  Arkadaşım kullanmasın o zaman kimse çek güvenmesinler, millet hapse girmek zorunda da kalmasın. Hayatımda çek kullanmadım ama bu kanunun arkasındayım.

  Dernekler karşı diye okuduğu metin icra avukatlarının lafları aynısı neredeyse. Mhp bizi şoka uğrattın.

 81. cenk06 dedi ki:

  benim k.kartı limitim 750tl bu nasıl oluyorda 8000tl oluyor bana deselerki kardeşim 2-3 katını ödüyeceksin vallahide billahide ödüyeceğim masrafları neyse alsınlar bu soyguna itiraz hakkımız yokmu arkadaşlar?

  not= eve haciz olayında başbakanın konuşmasına dikkatinizi çekerim..eve haciz gitmiycek demiyor lüzumlu eşyalar alınmıyacak diyor.demekki baskı başbakanın konuşmasınıda fikrinide değiştirdi..
  http://tvarsivi.com/player.php?y=4&z=2012-01-20%2015:52:00 burdan dinleyin başbakanımızı..

  • Mustafa dedi ki:

   Değişen fikir yok çünkü yasa taslağı belli. Eğer bişe değişmeseydi lüzümlu eşyalar haczedilmeyecek demezdi kanunada gerek olmazdı , eski kanunda pek lüzümlu yazıyordu şimdi lüzumlu deyince tüm beyaz eşyalar , koltuklar vs. haciz edilemez kapmasına giriyor diye biliyorum

  • deniz dedi ki:

   servet arkadaşım zaten ya senet çek gibi ağır yaptırımları olmalıydı yada çek, senet gibi olmalıydı sonunda bu çek yasası ile çeki senede çevirdiler biraz geç bir süreç oldu ama sonunda oldu bu yasa 2 yıl önce çıksaydı şimdi işimi kaybetmiş olmazdım ama şuda bir gerçek bana 50 trilyon para versen bu tecrübeye ve olgunluğa ulaşamazdım herşeyde bir hayır vardır derler demekki bu süreci yaşayıp öğrenmemiz gereken şeylerin olduğunu düşünüyorum allah katında ,şimdi sıfırm ve yeniden başlıyorum kazanacağımada inanıyorum ve inadına bana hapse gir diyen büyük tüccarlara borcumu ödeyeceğim zaten sektör deyiştiriyorum şunu iyi anladımki esnaflık yapacaksan sadece hizmet sektöründee yapacaksın hizmet verip karşılığını alacaksın dolayısıyla banka kredi çek senet olan h hiç bir işi yapmıyacaksın allahda bunlardan bizi uzak etsin

   • deniz dedi ki:

    slm arkadaşlar sizler artık hayat tecrübesini bire bir yaşayan ve feleğin çeberinden geçen ileriki yılların büyül iş adamı adaylarısınız sizin şu görüşlerinizi merak ediyorum.
    sorum şu siz ne iş yani hangi sektörde iş yapıyodunuz ve bundan sonraki yapacağınız sektör ne olacak benimle paylaşırsanız bizede bir yol çizmemize yardımcı olursunuz tşk ederim

 82. Av.Teoman Köse dedi ki:

  Tekrar yazıyorum; ev hacizi evrensel hukuk düzenine aykırıdır, yediemin depolarında bir çamaşır makinası 50 tl,tüplü televizyon 15 tl,çocukların kullandığı masa bilgisayarı 10 ila 50 tl arasında satılıyor.Yatak ,yorgan, çul zaten para etmediği için alınmıyor.Yani haciz edilen malların hepsini toplasan en fazla 125 tl ye alıcı buluyor. Buna karşılık nakliye gideri 50tl hamallık gideri 30 tl polis yada jandarma ya 50 tl gibi bir miktar harçlık veriliyor yani ev hacizi boş oluyor.Amacına ulaşmıyor.Devletin üniversitelerde okuttuğu avukatlar,yetiştirdiği ve maaş bağladığı haciz memurları (koskoca adamlar)diyelim.uğraştıklara işe bak.kendilerinin ciddi bir iş yaptıklarını sanan bu ev icra tayfası ne kadar komik olduklarını biliyorlarmı acaba
  ,200bin tl borcu olan adamın evine hacize hangisi gitmiş acaba, gidezmeler çünkü o kişiyi bulamazlar,bulsalarda gerçekten dolandırıcı olan kişiler çamaşır makinasının peşine düşeceğine yada gururunun kırılacağına ihtimal veriyormusunuz.
  .
  Yani; ev hacizi,boş bir iştir,boş olduğu bilindiği halde yapılıyorsa amaç insanları KANUN YOLUYLA rencide etmek,küçük düşürmek ve pisikolojik baskı uygulamaktır(borçlunun sabı sayılacak çocukları ve ailesi önemli değil) ,
  Ozaman bütün borçluları KANUN YOLUYLA sorgusuz sualsiz alacaklının belirlediği bir cezaya çarptıralım (taşlayarak öldürme,kolunu kesme,kafasını kırma,kırbaç cezası vs.vs.) herkes borcunu öder.
  saygılar Av.Teoman Köse

  • korhan dedi ki:

   ağzınıza sağlık teoman beyy..allah yolunuzu açık etsin.sizin gibi avukatların..ama benim size bir sorum olcak bilginize dayanarak,ne zaman meclisten geçer bu bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim.çünkü dayanacak gücümüz kalmadı artık.bu devirde birçok avukat tefecilerin işine yarıyo.yani onlarında bir farkı kalmıyo tefecilerden.çıksın artık şu haciz yasası……

 83. bitsin artık dedi ki:

  senet iptal davası açmıştım kazandık ancak yartıgay bozunca 6 aylık hamilken evime haciz geldi herşeyim götürdü ev dımdızlak kaldı düşük tehlikeysi geçirdim eşimin ailesin boşanmamız için direndi boşatamadılar düşmeye gör karşı tarafa gittik makul bir şekilde ödeyelim birde fazla faiz işletmişler uyanıklar 50 milyar diye icraya geliyorlar itiraz edince 35 oluyor düşünün artık zorlarına gitti hayır dediler yok kaç kere gitirik avukat dediki artk icra dairesine ödeyin kardeşim gel anlaşalım yok sonar gene geldiler bizyokkn kapıyı kırmışlar gerçekten kırmışlar ama evde bişey yok tabii memurun başında yakacaklar zorlamışlar komsular görmüler kızım 19 aylık daha fazla büyümdenen bu rezillik bitin istiyorum Allahım yardım et bize bitsin bu çile aileler dagılmasın

 84. […] Posted: 09/01/2012 in Ev Haczi, Ev Haczi Uygulaması Bitiyor 247 […]

  • murat dedi ki:

   arkadaşlar ödeme durumunuz yoksa sakın ama sakın taahhüt vermeyin avukatlara, evin eşyasını alırlarsa alsınlar o önemli ama özgürlük daha önemli ev eşyası zaten alınır, hangi ülkede varsa bir avukat cevap versin bana bu şekilde baskı ve konut dokunulmazlığını ihlalle borç tahsilatı, tek dertleri ceplerine giren paranın azalacağı, çağdaş yasaları destekleyin arkadaşlar ben destekliyorum bende mali müşavirim sizden daha çok bilirim bu işleri …..

   • karbonel dedi ki:

    sayın Murat, senet borçlusu olarak evime haciz geldi.çamaşır mak. ve Tv aldılar diğerlerini yediemin olarak bıraktılar. Tamamını öde yada 4 taksit o zaman eşyanı alırsın diyorlar. ödeme gücüm olsa hemen ama bunu 7-8 taksitte ancak ödeyebilirim avukat kabul etmiyor.Yenisini almaya kalksan gene para.küçük çocuğum var çamaşırlar birikti. işsizlik bir yanda elimiz kolumuz bağlı kaldık. şimdi ellerine ne geçti satsalar ikisini 500 tl. borç ödendi mi yani. hayır amaç borçluyu daha kötü duruma düşürmek.Bir de acaba diğerlerini ne zaman almaya gelecekler korkusu. Allaha havale ediyorum bunları.

    • murat dedi ki:

     çağdaş bir ülkede bu yaşadıklarınızı yaşama olasılığınız yok bu tür manevi baskı sadece bizim kanunlarımızda var, yapılan uygulama insan haklarına, daha doğrusu insanlığa aykırı kanun çıkıcak devlet buna mecbur, devlet olarak bir biz varız bu kadar çağ dışı yasayı uygulayan, taahütte bulunmayan avukata onlar kabul ederler zaten iyi niyetliyseniz işte yasadan sonra ipler avukatın elinde olmıycak ondan bu sıralar icra takiplerini yoğunlaştırdılar…

 85. demet dedi ki:

  https://twitter.com/#!/AdaletBakanligi

  Buraya yazabilirsiniz görüşlerini. Mutlaka yazalım derim.

 86. cömert dedi ki:

  Merhabalar,arkadaşlar benim iyice kafam karıştı..ev haczinde son durum nedir..?

 87. murat dedi ki:

  şimdi ne oldu, başbakan düzenleme yapın dedi.. 2 konu kafama takıldı, anlayan biri cevap yazarsa çok sevinirim. birincisi; bizim bu sıkıntıdan kurtulma hayalimiz başka bahara mı kaldı? ikincisi; başbakanın bahsettiği çek yasası başka bir madde mi; yani ev eşyasına haciz olmaması ŞU AN kabul edilir ama çek yasası ileri bir tarihe mi atılır? bilen cevap yazsın lütfen. tskler.

  • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

   ARKADAŞLAR HERKEZ SAKİN OLSUN HEDEFE ULAŞMAK İSTEYEN ENGELLEMELERE TAKILMAAAAZZ
   ENGELLEMEK İSTEYENLER ÇIKACAK ELBET BUNLARA KAFA YORMAYALIM ONLARDA KENDİLERİNCE MÜCADELE VERİYOR
   İŞ BİTMİŞ DURUMDA BUNU HERKEZ BİLİYOR BİZ BUNA İNANALIM YOLUMUZA BAKALIM BİR DOST SİTEDE PAYLAŞILAN YORUMDAN ALINTI VERİYORUM OKUYUN RAHAT OLUUUUNNNNN YASA BUGÜN OKUNDU KOMİSYON OLMADIĞI İÇİN GÖRÜŞÜLMEDİ KOMİSYON SAAT 20 YE KADAR YETİŞMEYECEĞİ İÇİN KATILMADI . GÖRÜŞÜLMESİNE BİR MANİ OLSAYDI HİÇ OKUN MAZ DIIIIIII Bİ SAKİN OLALIM ALLAH AŞKINA BU İŞ BİTTİ ALLAHÜ TEALA NIN İZNİYLE

   Ak Parti gurup başkan vekili ile yaptığımız görüşme sonucu yarın çek yasasının genel kurulda görüşülmesine başlanacaktır.
   Yasada ufak düzenlemeler oldu, fakat sonuca etkili değildir, düzenleme bankaların sorumluluk tutarıyla ilgilidir. Alacaklıların lehine yapılan bir düzenlemedir.

 88. filiz dedi ki:

  internetten mail yada başka türlü bi şekilde, yasanın çıkması için yapabileceğimiz bişiy varsa yapalım. bilen varsa söylesin lütfen? yada başka …..???

  • tansel dedi ki:

   filiz hanım ben de tüm vekillere mail atıyorum .devam edin bilsinler ne ızdırap çektiğimizi önlem alırlar çünkü biz sosyal devletiz

 89. murat dedi ki:

  yasanın biran önce yayınlanması lazım. yoksa sayın bakan kaş yapayım derken göz çıkardı. bu açıklamayı duyan tüm avukatlar, hatta aklında bile olmayanlar hacize çıktılar. bir araştırılsın, son 4-5 günde hacizle mal çıkartma % 400-500 artmıştır. hele ki bir de 6 ay sonra yürürlüğe girerse zaten canı yananın canı yanacak, canı yanmayacakların da aklına soktular. umarım en kısa sürede kabul edilip uygulanmaya başlanır. yoksa türkiyede çok ailenin canı yanacak sayın bakanın açıklaması yüzünden…

  • demet dedi ki:

   Kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Geçen hafta haberlerde okuduktan yarım saat sonra eşimin borçlarından dolayı evimize hacze geldiler. Halbuki eve taşınalı 4 ay oldu. Bu yasa konuşulup çıkmazsa veya süreç uzarsa akbaba gibi binecekler tepemize. 😦

   • deniz dedi ki:

    sargozzzz ne oluyo şimdide bu haberler ne yaaa lütfen bi bakarmısın haber türke

  • kırımlı dedi ki:

   Sayın Murat,
   Çok doğru bir konuya işaret etmişsiniz,daha iki gün önce 5800 tl olan borcu 8 ayda 28000 tl’ye çıkaran ve ellerinde ipoteğim mevcut olan banka avukatı yanına icra müdürünü de alarak (malum icra müdürleriyle kankalar) işyerime gelip borcumu hemen ödememi yoksa evime hacze gideceğini söyledi.yasa çıkmadan elinden gelen herşeyi yapacağını nefes aldığım,adım attığım her yere haciz yapacağını falan söyledi.tabii asıl amacı taahhüt almak ve iyice kenara sıkıştırmak.ama madem bu kanunu çıkaracaklar o zaman sizinde söylediğiniz gibi bir an önce yapmalılar.ok yaydan çıktı bir kere ve eğer geç kalınırsa bir çok arkadaşımızı delip geçecek…

  • karbonel dedi ki:

   Sayın Murat, evet benim evime de 12 Ocakta haciz yapıldı. Beyaz eşyalarımı yazdılar:Çamaşır Mak. ve TV.yi götürdüler. Diğerlerini mutfak kapısından çıkaramadıkları için yediemin olarak bıraktılar. Ama onları da alıp götürürler diye bu arada korkuyorum. Taksitli ödeme için Avukatı aramak bile çok zor geliyor.

   • deniz dedi ki:

    bu ne ya kardeşim şuandada haber türk alt yazı geçiyo sürekli bu hafta görüşmesi gerekilen çek yasası alacaklıların maduruyeti de giderilecek birşeyleri bulunsun diye recep tayyip erdoğan ilerdeki haftalara ertelensindemiş diye sürekli alt yazı geçiyoo

 90. adem dedi ki:

  arkadaşlar ev haczi ne zaman onaylanacak tam bir tarih varmı net bir bilgi verebilirmisiniz 🙂

  • murat dedi ki:

   http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=69583 sitesinden avukatların tasarı için yaptıkları yorumlara bakın, arkadaşlar dünyanın hangi medeni ülkesinde var bu türden bir uygulama sırf cebime az para girecek diye bu yasanın çıkmasını engellemeye çalışmak sadece çağdışılıktır en basit tabiriyle.Mağdur olan arkadaşların bir yorum yapmasına gerek yok tasarı kanunlaşacak Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı açıkladı yarın görüşmeler başlıyor bu hafta muhtemelen biticek tümü hakkındaki görüşmeler, sonuna kadar destekliyorum bir vatadaş olarak bu tasarıyı ve desteklemekte zorundayım çünkü İNSANIM…..

   • filiz dedi ki:

    insanlık dışı yorumlar, vijdan ve merhamet teğettirmiş geçmiş bunları , yazıklar olsun…

 91. adem dedi ki:

  arkadaşlar ev haczi ne zaman onaylanacak tam bir tarih varmı net bir bilgi verebilirmisiniz

 92. Mustafa dedi ki:

  Tüm gün bir çok hukuk sitesini gezdim.
  Hepsinde yapılan yorumlar aynı ve yorum yapanlarda sadece bu yoldan para kazanan icra avukatları. Peki çoğu yorumlarda alacaklıları mağdur gösteren, alacaklıların da eve ekmek götüremediğini söyleyen bu avukatlar kimlere çalışıyor. %99’u bankalara. Bankalar evlerine ekmek götüremiyor o zaman. Bir avukat yanlışlıkla yazdı sanırım açık açık yazmış bankalar sözleşmelerimizi tahsil edemiyoruz diye ya iptal ederlerse.

  Evet sayıları çok sınırlı olan bu insanlar kendilerini düşünerek binlerce insanın ve ailelerinin sürünmelerini vicdanları çok rahat bir şekilde istiyorlar.

  O avukat arkadaşlara sesleniyorum, hayat o kadar çabuk geçiyor ki dünya malının dünyada kalacağını unutmuşlar sanırım.

  Kimse borçlu kalmak yada borçlu olarak ölmek istemez.

  Bir kişi ise yorumunda iyi niyetli borçluları %10 olarak belirtmiş. Yani geri kalan %90’ını dolandırıcı olarak görüyor sanırım. Yani bu avukat arkadaşlara göre borçluların hepsi suçlu ve inanın idam olsa onu bile yapmaya çalışırlardı yeterki kazanmak için.

  Kanunu geçtim artık kendi vatanında olmasınıda geçtim, insanlar da hiç vicdan kalmadımı.

 93. sargoz dedi ki:

  Arkadaşlar,

  Yeni yasanın yoruma açık olduğu ve icra memurunun insiyatifinde olduğunu düşünen arkadaşlarımız olabilir.

  İcra İflas kanunu 82.maddesini tam olarak incelerseniz yasa koyucunun iradesinin yoruma açık olmadığını, kanun emrinin çok net ve açık olduğunu görürsünüz:

  2004 sayılı icra iflas kanunnu 82.maddesi HACZİ CAİZ OLMIYAN MALLAR VE HAKLARI belirler. Bu maddenin bazı fıkralarında değişikliğe gidiliyor:

  ESKİ MADDE: Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
  YENİ MADDE: Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
  ESKİ MADDE: Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,
  YENİ MADDE: Borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü ev ve giyim eşyası

  Dikkat ederseniz yeni kanun taslağında yoruma açık olmadan HER TÜRLÜ EV EŞYASININ haczi yasaklanmıştır. Eskiden bu husus pek luzumlu olarak geçiyor ve buzdolabı, çamaşır makinesi veya televizyon pek luzumlu görülmüyordu. Yasa koyucu HER TÜRLÜ diyerek tüm ev eşyasının haczini engellemiştir.

  İcra memuru haciz esnasında farklı bir uygulama yaparsa kararının nedenini gerekçeli belirtmek zorundadır. Bu kanun çıktıktan sonra hala ev eşyanız muhafaza altına alınıyor ise yetkili icra mahkemesine durumu şikayet ederek eşyaları geri alabilir ve tazminat davası açabilirsiniz.

 94. Erkan dedi ki:

  Geçen yıl bir borcumdan dolayı evime icra geldi.Taahhüt verdim 3 tanesini ancak ödeyebildim.Şimdi alacaklı taraf taahhütü ihlal olduğu için hapis cezası çıkarmış.
  Bende bu yasayı bekliyorum.Saklanıyorum ,yakalanmayayım diye.Hapiste yatmamak için.Yasa çıkarsa saklandığım yerden çıkacağım ve bir şekilde borcumu ödeyeceğim.Yalnız ben taahhütü ihlalden hapis cezasının kalkacağı hakkında herhangi bir yazı göremedim.Yoksa beni ilgilendirmiyormu bu yasa.Cevap verinde rahat uyuyayım.Teşekkürler

  • sargoz dedi ki:

   Erkan bey,

   Üzgünüm ama tahhüdü ihlal ile ilgili net bir bilgi henüz yok. 5.000 T.L ye kadar cezalaın infaznı olmayacak deniyor fakat bu bilgide net değil.
   Beklemek gerekiyor. Bu hafta netleşir.

  • tansel dedi ki:

   erkan bey durumunuzu anlatan hapislikle yuvanızın dağılacağını anlatan mailleri tüm vekillere fax veya mail ile anlatın .düşene tekme atılmayacağını bizlere özgür çalışma ortamı verilmesini usluplu yazın ,icra taahhütlerinin bizlere verdiği çocuklara verdiği zararı anlatın .ben de yazdım ,ama hepimiz mail atmalıyız

 95. mehmet ali ayaz dedi ki:

  25 yıllık inşaat mühendisiyim.16 yıldır müteahhitlik yapıyorum.4734 sayılı İhale kanununu çıkardılar. Anahtar götürü iş dediler.Ciro dediler,Bilanço dediler,tünel kalıp dediler,anahtar teknik personelin sende en az bir yıldır çalıştığına dair ssk prim cetveli dediler.Aksi takdirde ihaleye giremezsin dediler. Önce bu şartlara haiz olmamız için kar düşünmeden iş almak zorunda kaldık.Bizde çalışmadıkları halde 5-10 tane teknik personele hem maaş ve hem de prim ödedik.Millet %50 kırımla iş aldı.Devlet birim fiyatlarındaki kar oranlarını düşürdü.İki yıl ihalelere girmedik, çünkü o oranda kırımlarla rekabet edemiyorduk.Bir iki ihale bizde kaldı.Kırımlar %20 nin altında olduğu için kırımı azdır diye valiler imzalamadı.Biraz daha kırın,ille de zarar edin mantığı hakim oldu. Çok kötü kırım yaptığımız kırımların ihalelerini onayladılar. İyi yaptığımız kırımlarda ise rakiplerimiz araya çavuş ahbap koyarak bizleri ya elediler ya da ihaleyi iptal ettiler. Projede olmayan işler istediler bizden. Projeler ile mahal listeleri ve teknik şartnameler birbirine uymadı.En külfetlisi ne ise onu uygulattılar bize.Yağcı müteahhitler idareyle arayı iyi tutmak için ceplerinden fazla iş yaptılar.Biz yapmayınca kötü çocuk oluyorduk.Bu sebeple bizler de cebimizden çok şeyler yapmak zorunda kaldık.İmalatlarla ilgili bazı ihtilaflı durumlar oldu.Devlet fiyat farklarımızın üstüne yattı.%100 haklı olduğumuz durumlarda mahkemeler devletin lehine karar verdi.Bize her zaman hırsız gözüyle bakıldı. Lanet olsun o okumama,o mühendisliğime. İhaleye girdik demir 700 TL,işe başladık demir 2000TL’ye çıktı.Ton başına 1300TL fazla ödedik.Devlet ton başına çok zaman sonra 300TL verdi.Hazır betona resmi fiyat 100TL verdiler.Piyasada betonu 90TL’ye aldık.Beton santralleri her mikserden 1m3 beton çaldı.Beton yine bize 100TL’ye mal oldu.İşi kırımla yaptığımızdan dolayı devletten 60-70TL aldık.İkinci işte arayı kapatırız dedik giderek borç batağına saplandık.Her yıl kendi bölgemizde vergi rekortmenleri ilan edildik. Zekatı olmadığımız başka işlerle meşgul şirketler vergi hususunda çok çok altımızda kaldı.İstihdam yarattık.Yüzlerce insanı emekli ettik.Her yıl yüzlerce kişinin ssk primlerini ödedik. Yaptığımız işlerde hırsızlık, dolandırıcılık yapmadığımız için zarar ettik. İşlerimiz parmakla gösterildi. Devlet işini birinci sınıf ve ucuz fiyatla yaptırdı.Vatandaş hizmete kavuştu.Her iki kesim memnun.Ama Allah kabul etmesin çoluk çocuğumuzun boynu bükük kaldı,zarar ettik.Ortada kaldık.Çekimiz yazıldı. Cezaevlerine girdik.Maddi manevi büyük bedeller verdik.Neyimiz var neyimiz yok sattık karşılayamadık. Bunu devlet de çok iyi biliyor.Her kimin hangi işte ne kadar zarar ettiğini ve edeceğini çok iyi biliyor. Ödüllendirilmemiz gerekirken cezalandırıldık.Bankalar,yazılı çeklerimizden dolayı yüzümüze bakamaz oldu. Teminatlarımız bozuldu.Çok zaman sonra ssk primini az göstermişsin diye primden borç çıkardılar. Banka yoluyla havale göndermemişsin diye ceza yazdılar.Donumuza kadar vergi hesapladılar.Ortada kaldık.İş alamaz olduk.Borcumuz için, çocuklarımızın nafakası için iş almamız lazımdı.Başka meslek bilmezdik, becermezdik.Borçlarımızı ödeyelim diye yine ihale dedik,çatlak daha da genişledi.İhaleler kor ateş haline geldi.Elimiz yandı. Avukatların korkusundan kimimiz yurt dışına kaçmak zorunda kaldık. Evlerimizdeki çocuklarımızın oyuncakları avukatlarca haczedildi.Yuvalarımız dağıldı.Yıllardır çoluk çocuğumuzun yüzüne (msn hariç) hasret kaldık.Polis her gördüğü yerde ensemizden tutup bizi oto teyp hırsızlığı yapanlarla beraber kelepçeleyip mahkemelere çıkardı.Cezaevlerinde eroin satan,oto hırsızlığı yapan bir sürü arkadaşımız oldu.Lanet olsun bizim koskocaman mühendisliğimize. Allah kahretsin bizim işadamlığımızı.Onurumuz beş para oldu.Çocuklarımıza acıdığımızdan ve inancımızdan dolayı intiharı düşünmedik.Arkamızda işi bizimle paylaşan belediye başkanları ve ita amirleri olmadığı için başarısız iş adamı olduk.İhalelere fesat karıştıranların,deveyi hamuduyla götürenlerin oyuncağı ve çerezi olduk. Çoluk çocuğumuzun gözünde beş paralık değerimiz kalmadı. Çocuklarımız utançlarından bize aidiyetlerini ifade edemez oldular.Çoluk çocuk avukatların yüzünden, borçlularımızla göz göze geliriz korkusuyla kalabalık yerlere gidemez olduk.Her otele gidişimizde gece yarıları polis tarafından alındık.Örneğin herhangi bir firmadan 300.000TL alışveriş yaptık.Çek verdik. 200.000-250.000TL ödedik gerisini ödeyemedik.Dolandırıcı olsaydık hiç ödemezdik.Şimdi söyleyin bakalım ey yorumcular ve ey devlet büyükleri.Suçluyu siz tahlil edin ve cezayı siz takdir edin.İşin özü bu.Sistem tarafından mı mağdur edildik yoksa dolandırıcılık mı yaptık.Konya mv.Hüseyin Üzülmeze soruyorum.Kırıkkale ve Karaman mv.leri Ramazan Can ve Mevlüt Akgüne soruyorum.Allah çoluk çocuğumuzun ahını sizden sorsun.Dikkat edin itirazlar hep avukat kesiminden geliyor!Acaba neden? Koyun can derdinde kasap Hüseyin Üzülmez et derdinde.Bence devlet,2003’ten bu yana Bina işlerinde %25 in üstünde kırımla iş yapmış olanların kırımlarını %25 olarak hesaplayıp gerisini bize ödemeli.Altyapıda %35in altında.Ne bileyim böyle bir oran belirlemeli ve borçlu borcunu ödemeli veya kredi bazında vermeli.Kısacası önünü açmalı veya özgürlüğünü vermeli.Son söz.Kim kime beddua okursa demesin Allah senin ocağını batırsın veya evladını öldürsün.Desin ki Allah seni Müteahhit yapsın.

 96. tekin dedi ki:

  avukatlık mesleği eskiden onurlu ve şerefli bir meslek idi . eskiden icracı utana sıkıla gelirdi eve işyerine , ancak ne oldu bankalar insanlara güneşli havada şemsiye açtılar . yağmurlu havada ilk önce kendileri aldılar geriye şemsiyeyi
  kim isterki borçlanayım , kapıma icra gelsin , eşe dosta komşuya rezil olsun . ancak mesleğe yeni başlamış genç ve VAMPİR avukatlar icra tehdidi yaparak kendilerini 160 tl bankalara sattılar
  sonuç , intaharlar ve cinayetler
  genç ve vampir avukatlar lüx mekanlarda boy gösterirken , lüx arabaların içerisinde cirit atarken evlerde hanelerde ayrılıklar , cinayetler olmaya başladı düşünmek lazım .
  icracı avukatların başlarını önlerine alıp düşünmeleri gerekli , ailelerinin hiç mi dertleri olmadı hiçmi sıkıntıları olmadı .. hepsi dürüst varlıklı insanların evlatları
  hayır bence hepsi yokluk ve yoksulluk içerisinde büyümüş meteliğe kurşun atarak okumuş , sonrada bankacı şirketlerin avukatlığını kapmış para hırsı içerisine girmiş kişilerdir

 97. ahmet dedi ki:

  LÜTFEN OKUMANIZI ARZU EDİYORUM TÜM DOSTLARIMIN (SONUNA KADAR)
  Allahın izniyle bu kanun genel kuruldan geçecek. Hiç kimse borçlu olduğundan dolayı suçlu sayılamaz!!! Dinimizde aynı şeyleri söylüyor. Bırakın rantçı faiz cephesindekiler ne derse desinler. Bilmezler mi alacaklı olanlarda (eğerki inanıyrsa müslümansa, bizleri rahatlattıkça onlarda kabirde rahatlayacak… yada bu dünyada kaybettik sandıklarını, zarara uğradık diyenleri Allahu teala başka bir yol açarak fazlasıyla rızıklandıracaktır!!!)
  Sadece Allah a sığının arkadaşlar rahat olun. Sen kendinden eminsen Allah sana bu kanunda olduğu gibi nice mucize kapıları açar. Emin olun bu kanun olmazsa başka bi sebep çıkartır ve seni rahatlığa ulaştırır. Şükredelim hepimiz, Hamd’u senalar olsun ki sana Yüce Yaradan; biz aciz kullarını bunaltmadın. En daraldığımız vakitte yettiştin ve bu yetmez dedin, üstüne üstlük icra iflas kanununu da bizlere hediye ettin. Bilelim ki Allah istemezse yaprak kımıldamaz. Çok şükür diyelim. Allaha sığınalım ve dua edelim… ve bu durumdan vazife çıkartalım kendimize.
  Çok daha dikkatli olalım ve hiç kimseye tek kuruş borcumuz kalmayacak şekilde rahat bişekilde çalışıp helalleşmeyi Allah’tan dileyelim. Yine unutmayalım kanun çıkana kadar çok sıkıntı çekmiş olan arkadaşlar, İnşallah bu sıkıntılarımızıda Allah günahlarımıza, hatalarımıza kefalet sayar ve şundanda eminizki hepimiz.”””şer bildikleriimzde hayr,hayr bildiklerimizde de şer””” vardır. Bu bizim için hayırlısıymış demeliyiz her sonuçtan. Ki düşünün belkide çok daha büyük felaketlri önlemiştir bu süre içinde çektiğimiz sıkıntılar… Yine bişey daha söylemek lazım gerekir; Alacaklılar içinde bu borcun ödenememiş olmasıda onlar için hayırdır. Bizler müslümanız ve inanıyor Allaha sığınıyoruz.
  Ben AHMET 2007 yılında 2.5 trilyonum battı evler arabalar nakitler kredi kartları vs.vs.vs….1trilyona yakın çek senet ödedim yazdırmadan (akbank-abank-yapı kredi-işbankası). ancak 55bin e yakın 7 adet çekimi ödeyemedim,karabasan gibi üzerime çullandılar. Ama çok şükür sigarayı bıraktım 20 yıl içtim günde 1.5 paket(2 yıldır içmiyorum), namaza başladım 2 yıldır ve yuvam dağılmadı. Benim içinde hayırlısı buymuş diyorum. Allah bu süre zarfındada bana hayatta tanıyamıyacağım çok farklı insanlarla karşılaştırdı, belikde bu tanıştığım yeni insanları vesile kılacak Allah ve kaybettiklerimi fazlasıyla kazanacağım, kimbilir!!! SADACE ALLAH BİLİR…kalın selametle.
  BU SÖZLERİMİN TAMAMI SAMİMİ OLAN ARKADAŞLAR İÇİN. GERÇEKTEN BATMIŞ VE ZOR DURUMDA OLAN ARKADAŞLAR İÇİN. ZATEN ALLAH HERŞEYİ VE HERKESİ HEPİMİZDEN ÇOK DAHA İYİ TANIR VE BİLİR. UNUTMAYALIM ARKADAŞLAR BİR SIKINTI GELMİŞSE BAŞIMIZA MUHAKKAK BİR GÜNAHIMIZ İÇİNDİR BU!!! BU OLAYLARDAN DERS VE VAZİFE ÇIKARTALIM, ALLAHIN İSTEDİĞİDE BUDUR. DUA EDİN. başınızı ağırıttım Hakkınızı helal edin.
  Yukarıdaki yazıma iki eklenti daha yapmak istiyorum müsadenizle;
  1. Beddua ve bela okumak iyi bir şey değildir. Şunu bilin bela ve ettiğiniz beddua tekrar sizi bulur. O kişileri Allah’a havale edin ve “Allah ıslah etsiné deyin… Çok önemli
  2. husus ise küfür etmeyin. Küfür, küfür edenin vucudunda ve ruhunda çöküntü yapar. en basit küfür ter kokunuzun bile kötü kokmasına sebeptir.
  Küfür Ederken Vucudumuza Bunlar Oluyor..
  Değerli Alim AbdulHay (r.a) Hazretlerinin 37. Eseri olan Tevsirü Mecmu adlı kitabında küfür etmek anında olan olayları bize şöyle naklediyor.
  – Kişi bir an sinirlenip hasımına ağır sözler söyleyince ve bu sözler hasımının eşi ve çoçuklarına yönelik hakaretlerse,o hakaret edenin meleği ona dört yılan çıkarır cehennemin dibinden.bu yılanlar kabirde cuma hariç o küfürde bulunanı sırtından ısırıp kabir eziyeti ederler.
  Küfür eden ezan anında küfür ederse ve eşi hamileyse çoçuğu şaşı olarak dünyaya gelir.kendiside sebepsiz bayılma illetine tutulur.Bunun nedeni meleği o küfredenin göbek geliğinden içeri cehennem sıkıntısı sokmuştur.bu kişi nereye gitse hep içinde sıkıntı olur.Küfür eden küfrünü hasmının arkasından söylemişse nekadar yıkansada yıkansın hemen ter kokar.Hasmının bir organı yada ameli ile dalga geçip küfreden ömür boyu nasır illetine düşer.Hasmının eşine,kızına şehvetle küfreden hiç bereketli bir mülke sahip olamaz.Malı mülkü hemen eksilir.
  Hasmının Atasına sövenin mezarına pis su dolar.Küfür edenin Mezarı üzerine ne ekersen çürür.Hasmının inancına küfredenin okuyan çocuğu varsa eğitimi birden bozulup başarısız olur.Hasmının arkasından kaş göz işareti yapıp küfreden yedi gün boyunca aile huzursuzluğuna düşer.Sevdiği bir eşyası ziyan olur.Hasmına küfür etmek için bir an kollayanın vücudundan bir yeri eksilir.Ömrünü ona buna muhtaç olarak tamamlar.Küfür eden küfrünü güneş batarken ederse hasmı onu mutlak surette ve hiç zorlanmadan öldürür.Hasmına küfür ederken öldüren ağzına eritilmiş demir dökülerek cehennemde azap görür.Kabirinden gözleri akmış olarak kalkar.Hasımına Deniz üzerinde ve içinde küfür edene ölünceye kadar insanlar hep alay eder.Hiç bir yerde hürmet görmezler.Etrafındakiler sadece mülkünü kunlanmak için için ona dost görünürler.Ağzında nimet varken küfreden 9 gün dönümü süresi kadar yediği ve içtiğinden hiç bir tat almaz.Mikail (a.s) 40 gün kendisinden sorumlu nasip meleğini ondan men eder.
  Kuran okurken ve akabinde küfreden KABİRDE ağızı ikiye bölünerek mahşere kadar azap görür.Hayvanlara küfredenin evinden cenaze çok çıkar.Kendiside kimsenin bulamayacağı bir yerde ölür.Cesedi ziyadesiyle azap içinde mahşerini bekler
  ARKADAŞLAR VAZİFE ÇIKARTALIM KENDİMİZE LÜTFEN!!!

  • yorukbey dedi ki:

   bende aynen yaşadıklarınızı yaşadım ve hepsine katılıyorum.Allah ki ne Allah kalben inanın sadece ona güvenin rakam bedel ne olursa olsun o size hepsini bu dünyada ödetecek…

 98. Barış dedi ki:

  Tabiki yasa çok insancıl ve gerekli,ancak bu şekildekiyorumlarla kafalar iyice karışıyor,YASA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BKNLAR KRL toplantısında kabul edilecek ve cumhurbaşkanı ilk gün kabul edecek…Yasa gayet açık; Eve haciz gelecek Av.eve bakabilecek,ev eşyalarını (hiçbirini)alamayacak.Adalet Bakanının,Başbakanın ve yardımcılarının yorumlarına bakın,başbakanın mitinglerine ve kit lerdeki konuşmalarına bakın.Ayrıca kobilerdeki üretim için gerekli hiçbir makine de haczedilemeyecek…

  • sargoz dedi ki:

   Sevgili barış

   Süreç anlattığından biraz farklı işleyecek:

   Reform paketi bakanlar kurulundan çıktı, meclise geliyor. Meclis Adalet komisyonunda incelenecek ve Genel Kurula Sevk edilecek. Burada kanunlaşacak ve Cumhurbaşkanına sunulacak. Onaydan sonra resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

   Ben tahminen tüm bu sürecin Şubat sonu-Mart başını bulacağını düşünüyorum. Ama önemli olan hükümetin kararlılığı ve yasanın çıkacak olması.

   • deniz dedi ki:

    sargoz 2gündür bugün gazetesi çek yasası ile ilgili çok ciddi olumsuz haberler yapıyo biliyosun bu gazete akp yakınlılığı ile tanını yo bu durum başımıza iş açmaz dimi bu konu ile ilgili görüşün nedir

   • sargoz dedi ki:

    Çek kanunu tasarısı genel kurulda salı günü oylanıp kanunlaşacaktır.

    Bunun aksini düşünen akıl hastanesine gidip kendini tedavi ettirsin.

    Bu noktada bu yasa çıkmaz ise Hükümet düşer, bunu bilin.

   • ayhan dedi ki:

    Sayın Sargoz ;

    Eve icra kanun taslağı sitede yayınladınız. Ucu çok açık değilmi ? İnsiyatif icra memurlarına bırakılmış gibi.. Zorunlu ev eşyası derken bir açılım getirilmemiş. Uygulaması sizce nasıl olur. Ayrıca bu kanun ile ; duygusal çöküşlerin azaltılması veya ortadan kaldırılması hedef alınmamış gibi duruyor.Genel hattıyla yorumlarsanız seviniriz.İyi akşamlar

  • sargoz dedi ki:

   Ayhan Bey,

   Maddeyi tam olarak incelerseniz yasa koyucunun iradesinin yoruma açık olmadığını, kanun emrinin çok net ve açık olduğunu görürsünüz:

   2004 sayılı icra iflas kanunnu 82.maddesi HACZİ CAİZ OLMIYAN MALLAR VE HAKLARI belirler. Bu maddenin bazı fıkralarında değişikliğe gidiliyor:

   ESKİ MADDE: Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumu olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,
   YENİ MADDE: Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
   ESKİ MADDE: Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,
   YENİ MADDE: Borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü ev ve giyim eşyası

   Dikkat ederseniz yeni kanun taslağında yoruma açık olmadan HER TÜRLÜ EV EŞYASININ haczi yasaklanmıştır. Eskiden bu husus pek luzumlu olarak geçiyor ve buzdolabı, çamaşır makinesi veya televizyon pek luzumlu görülmüyordu. Yasa koyucu HER TÜRLÜ diyerek tüm ev eşyasının haczini engellemişti.

   İcra memuru haciz esnasında farklı bir uygulama yaparsa kararının nedenini gerekçeli bermek zorundadır. Bu kanun çıktıktan sonra hala ev eşyanız muhafaza altına alınıyor ise yetkili icra mahkemesine durumu şikayet ederek eşyaları geri alabilir ve tazminat davası açabilirsiniz.

 99. soner kılıç dedi ki:

  demin yazdığım işin espirisi bu aslında vatandaşın iyiliği için gereksiz yere kredi çeken çok insan gördüm ayrıca hava olsun borca harca girip lüks araba alanda çok gördüm duydum işte bu piyasalardaki durgunluk işsizlik bunlardan dolayı oluyor artık bankalar kolay kolay kredi ve kredi kartı vermiyecek senetli satışlar olmıyacak piyasalarda nakit para dönecek ve ekonumi canlanacak.

 100. soner kılıç dedi ki:

  amba korkutmuş bu avukatlar sizi yaw aslında vatandaşta kabahat var avukat lafı duydunuzmu elleriniz ayaklarınız dolaşıyor onların işi gücü tehtit etmek sende onu tehtit edeceksin gerekirse gereğini yapacaksın :))

 101. demet dedi ki:

  sen asıl tedirgin olduğun konuyu son cümlende yazmışsın. avukatlar icra işleriyle ayakta duruyor. işleri bozulan insanların evlerini barklarını da başlarını yıkarak ayakta duran bir kurum. buradan mafya söylemleriyle kimi ya da hangi kurumu tehdit ediyorsunuz anlamadım. helal olsun diyorum. salı günü bu yasa meclisten geçecek inşallah. icra işleriyle ayakta duran bürolarda maharetlerini başka alanlarda sergilerler diye düşünüyorum.

  • demet dedi ki:

   ben bu yorumu ersin isimli yorumcuya hitaben yazmıştım ama yorum kayboldu

   • sargoz dedi ki:

    Yorum tehdit ve sinkaflı kelimeler içeriğinden dolayı kaldırılıp site arşivine konmuştur.

    Benzer tehditlerin devamı halinde; Bilişim Suçları, TCK 480-490, Tehdit, Hakaret ve Sövme Cürümleri dayanak alınarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır

   • demet dedi ki:

    Sadece ben tehditkar bulmamışım demek. teşekkürler

 102. korhan dedi ki:

  önümüzdeki hafta biter inşallah bu yasa.

 103. slm arkadaşlar şimdi bu yasada arabalara konulan icra lara nasıl bir degişiklik oluyo yakalam felan vardı bir degişiklik oldumu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim …..

 104. ahmet dedi ki:

  Gülden hanım,
  Bu yasadan memnun olmamışa benziyorsunuz,
  Yoksa sizde icra avukatımısınız?

  • Av.Gülden HAMARAT dedi ki:

   Sevgili kardeşim Ahmet Bey, nereden çıkardınız bunu anlayamadım. Ya bu sitede yer alan diğer yazılarımı okumadınız, ya da sırf avukat olmamdan rahatsızsınız. Ben bu yasanın çıkmasını sizlerden daha çok arzu ediyorum (diğer meslektaşlarımın muhalefetine rağmen). Zira bizim işimizin en sevimsiz kısmıdır bu iş. Bu yolda ben siyasilere de sürekli mail attım ve bu sitedeki arkadaşlara da bunu önerdim. Hatta vekillerin iletişim adres ve kanallarını da buradan ilettim sizlere.
   Ancak daha önce yayınlanan tasarıdaki bilgiler (ki onu da burada ilettim sizlere) ile bakanın açıkladığı bilgiler farklı. Son şeklini ve detayları bilmiyoruz ve hiç bir yerde de yayınlanmadı henüz. Bakanın açıklamasında geçen “borçlu ve ailesi için lüzumlu eşyalar” ın kapsamında ne var bilmiyoruz. Çünkü yasanın önceki halinde de böyle bir hüküm vardı ve evdeki buzdolabı, çam. makinesi, bul. makinesi, fırınlı ocak, tv, koltuk, mobilya, bilgisayar, müzik seti, elektrikli süpürge lüzumlu eşyalardan sayılmıyor ve haczediliyordu. Burada hangi eşyaların lüzumlu eşya kapsamında görüldüğü önemli. Yani bakanın açıklaması muallak. Dikkat edin ev eşyaları haczedilemeyecek demiyor, lüzumlu eşyalar haczedilemeyecek diyor. Bakalım tam ve doğru metin yayınlandığında görürüz neticeyi. Ancak eğer bakanın açıklamasında belirttiği gibi geçerse metinde inanın eskisinden farkı olmaz. Sadece haczedilen eşyaların toplam değeri asgari ücretin 5 katından az ise ( 4.432,00 TL) muhafaza yapılmayacağı hükmü var. Yani bunlar haczedilip satılabilecek, ancak muhafaza yapılmadan borçluya yediemin bırakılarak haczedilecek. Neticede satış için borçlunun evinden yine çıkacak bu eşyalar. Neyse şu anda faraziye yapıyoruz. Tam metin yayınlandığında daha doğru bilgiler paylaşırız. Selamlar.

   • korhan dedi ki:

    Gülden hnm öncelikle iyi akşamlar daha öncesinde böyle hacizler yapılamaz diye kanun vardı ama uygulanmıyordu maalesef.ama şimdi o varolan yasa uygulansın diye böyle bir reform yapılıyor.asgari ücretin 5 katı olan da kıymetli eşyalar için söylendi bence.BUNDAN SONRA HERKES MALINI PEŞİN SATACAK.KİMSEYE GÜVENİP MALINI VERİP REZİL OLMAYACAK.PİYASA BİRAZ DAHA CANLANACAK……….ALLAH AKP DEN VE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞTA OLMAK ÜZERE BAŞBAKANIMIZDAN VE BAKANLARIMIZDAN RAZI OLSUN……….BEN BU SÖZÜMÜ SADECE BU KONU İÇİN DEMİYORUM.GENEL DÜŞÜNÜYORUM…ÇOK İNSAN TANIYORUM AMA EVİNE HACİZ GELDİ DİYE KAÇAK YAŞAYAN,EVİ DAĞILAN…..HAYIRLISI NE İSE O OLSUN……ALLAH IM KİMSEYİ KİMSENİN YANINDA MAHÇUP ETMESİNNNNN…….

   • marko paşa dedi ki:

    Konu yoruma pek açık değil.

    ”…yasanın uygulama istisnası para, banknot, altın ve gümüş gibi değerli şeyler…”

    Geri kalan hiçbir şey evden GÖTÜRÜLEMEYECEK. Net ve açık aslında.

   • deniz dedi ki:

    gazetenin biri yine olumsuz birhaber yapmış akp karıştı bu yasa çekin itibarını ortadan kaldıracak diye dünde yapmıştı böyle bir haberi çok sinir bozucu inşallah olumsuz bişey çıkmaz bu saatden sonra çıkarsa sonumuz olur

   • tansel dedi ki:

    gülden hanım siz bir avukatsınız ben bir anneyim .2008 yılında eşimin işleri bozuldu .o yıldan beri mücadele ettik ofisim haciz olmadan haftada ne kazandıysam avukatlara verdim .ama bir tanesi geldi 2500 tl vermeme rağmen evrak dolabım dahil herşeyi haczetti .ve tüm kazanç kapımı kapattı beni çalışamaz konuma getirdi .şu an 2 kez icra taahhütünden içeri girdim para yok alacaklı ile görüşüp yerim eşim taahhüt verip çıkıyorum böyle mi daha iyi ben ödeme yaparken iyiydim şimdi mi kötüyüm .25 yıllık esnaf ekmeğe dileniyorum .çocuklarım geçen yıl dınıfta kaldılar avukatlar çilingirle evi açtırıyor böyle mi insan hakları?kızım yaprak gibi titriyor acaba bu boş evden ne zaman yatakları götürecekler diye bu mu insanlık ?YANİ SİZİN GİBİ DÜŞÜNEMEYEN AVUKATLAR ÇOK .O YÜZDEN AİLEM PERİŞAN AMA SİZ BİZİM YANIMIZDA İSENİZ SİZE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILAR

 105. Dilara Kaymaz dedi ki:

  – Herkes kendi gözünden bakar olaya tamam bir sorumsuzun yüzünden en yakınları mağdur olmamalı ama bu kanunla avukatlar alacaklarını nasıl tahsil edebilecekler çok merak ediyorum…

  • deniz dedi ki:

   syn dilara arkadaşım burada önemli olan avukatın alacağı miktar değilde alacaklı kişinin alacağını tahsil etmesidir.siz hiç merak etmeyin insanlar hapse girmez çalışırsa lar alacaklı kişiye borcunuda öder avukatın vekalet ücretinide öder sizce sırf avukatların alacakları için 1 milyon kişi hapse mi girmesi gerekiyo

   • deniz dedi ki:

    syn sargoz veya diğr arkadaşlar bu tahhüt ihlali ile ilgli bşeylr varmı bu yargıyı hızlandırma reform paketinde bununla alakalı hiçbirşey yok

    • ferman dedi ki:

     Tam emin değilim ama yeni bir çalışma yapılıyor bu konuda borç tutarı 5000 TL’nin altında olanlara ceza verilemeyecek diye bir yeni yasa hazırlanıyor ne kadar inandırıcı ve olumlu olur bilemem

  • Levi dedi ki:

   İnsanların ev düzeni bozulmasın çocukların psikolojisi bozulmasın biz avukatlar olarak insalara zaman veririz çalışır öderler…

  • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

   EKMEK BULAMAZSA PANDİSPANYA YERLER

   KALİBA AVUKAT ARKADAŞLARDANDA ÇIKACAK AVUKATLIK OLAN SİZDEKİ PANİK HAVASINDAN BU SONUCU ÇIKARDIM HAKSIZMIYIM İNŞAALLAH BEN YANILIYORUM DUR

 106. madur57 dedi ki:

  slm arkadaşlar cumanız mübarek olsun buyasa ek yasası deniliyor sadece ek verenler adınamı hacizler yapılamıycak senet verip taahüt veren ödeyemeyen ve hakkında hapis cezası çıkmış arkadaşlar faydalanamayacaklarmı bilgisi olan varmı bukonuda

 107. KARBONEL dedi ki:

  ÇOK FAYDALI BİR SİTE YAPMIŞSINIZ. YAPANA TEŞEKKÜR EDİYORUM. GELİŞMELERİ BURADAN TAKİP EDİYORUM. BENDE EV EŞYASI HACİZ EDİLMİŞ VE EVİNDEN GÖTÜRÜLMÜŞ BİR BAYANIM. ÇAMAŞIR MAKİNAMI VE TELEVİZYONUMU 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUN YANINDA İİÇİNDE ÇAMAŞIRLARIM VAR İKEN ALDILAR. ÇEK KANUNU İLE BİRLİKTE EV EŞYASI HACİZİ HAKINDA HACİZ EDİLEN MALLARIMIZI YENİ PAKETE GÖRE GİDİP ALABİLECEKMİYİZ. DAHA DETAYLI BİR BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ. SİTENİZDEN ÖĞRENDİĞİME GÖRE ŞU ANDA GİDİP AVUKAT İLE TAAHHÜTNAME YAPMIYORUM BEN DE PAKETİN ONAYLANMASINI BEKLİYORUM.
  TEKRAR TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM BURADAN BİZİ BİLİGLENDİRENLERE.

  • sargoz dedi ki:

   Sn.Karbonel,

   Haczedilen eşyaların borç ödenmeden geri alınması söz konusu değil. Zaten evinizden götürülen eşyalar anca yediemin, hamal, nakliye , harçlar vs vs gibi masrafları karşılar. Taksitle yenilerini almak daha karlı.

   Yeni kanun yürürlüğe girdiğinde evinizden eşyanın tekrar haczedilmesi ve muhafaza altına alınması önlenecektir.

 108. demet dedi ki:

  Merhaba,
  Lütfen bu konudaki gelişmeleri buradan bildirmeye devam edin. Gözümüz kulağımız bu yasa da. Herkes için en hayırlısı olsun.

 109. seyıt dedi ki:

  Allahtan dilerim evimize haciz getiren çocuklarımıza bu sıkıntıyı yaşatan ……. beter olur

 110. berhin erol dedi ki:

  evet tasarı meclise geldi,
  aç gözlü avukatlar iki gündür harıl harıl telefonlara sarıldılar, son hacizleri yapmaya çalısıyorlar, bu tasarı sürecinde ne yapmamız gerekiyor borçlular olarak, her aradığında söz isteyen, ondan sonra söz vermek zorunda kalan vatandaşlara sonradan sözünüzün bir kiymeti yok diyen aç gözlü avukatlara ne dememiz gerekiyor şimdi, biraz önce de bir avukattan icra tehdidi aldım, bu konuda yol gösterici avukat veya vatandaş olursa sevinirim

  • HAMDİ dedi ki:

   KARDEŞİM HEPİMİZ AYNI DURUMDAYIZ SEN SAKİN OL TELAŞLI OLAN KARŞINDAKİ BİZ ŞİMDİ KIZ EVİ GİBİYİZ NE KIZ VERİRİZ NE DÜNÜRÜ KÜSTÜRÜRÜZ
   DURUMUMUZ VARSA ZATEN ÖDEMEMİZİ YAPARIZ GELİYORUM PARAM GELECEK BENSİZİ ARARIM BEN SİZE DÖNECEĞİM
   ŞİMDİ BU TÜCCARLARIN TAKTİĞİ NE KADAR KİŞİYİ KORKUTUP PANİKLETİP TAAHHÜD VB İMZA YÜKÜMLÜLÜK VB DURUMLARA SOKARIZ DERDİNDELER
   ŞİMDİ ÇEK HAPSİ KALKARKEN TAAHHÜD TUZAĞINA DÜŞMEK AKIL KARI DEĞİL BORÇ ÖDENİR SİZ YETERKİ İSTEYİN RABBÜLALEMİN BİR KOLAYLIK VERİR YALNIZ SAKIN OLAKİ ACELE İLE TELAŞ İLE YANLIŞ İŞLER YAPMAYIN BU BİRİKİ GÜNDE KAÇ EV GEZEBİLİR BU CAMBAZLAR SAKİN OLUN BLÖFÜ ANLAYIN GELECEK PARAM VAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VB SÖZLERLE TEHLİKEYİ SAVUŞTURUN GERÇEKTEN PARANIZ GELİNCE GİDER MUTABAKAT İLE ÖDEMENİZİ YAPARSINIZ HEPİMİZİN YAPTIĞI BU
   YOK SÖZ VERMİŞTİN VS HAKLISINIZ PARAM GELMEDİ BEKLİYORUM
   ZATEN PARASI GELEN İNSAN GİDER BORCUNU ÖDER
   ÖNCE SAKİN OLUN ALLAHIM ŞU BORCUMU HAYIRLISI İLE ÖDEME İMKANI VER SENİN HERŞEYE GÜCÜN YETER AMİN VE İMKANLARIMIZ NİSBETİNDE ÇALIŞIP ÇABALAYIP KURTULACAĞIZ BU DURUMLARDAN İNŞAALLAH SAYGILAR

   BİR HAYAT KURALI :

   HİÇBİRŞEY İÇİN ”BENİMDİR” DEME
   SADECE DEKİ : ”YANIMDADIR”

   ÇÜNKÜ NE ALTIN,
   NE TOPRAK,
   NE SEVGİLİ,
   NE HAYAT,
   NE ÖLÜM,
   NE HUZUR,
   NE DE KEDER….
   DAİMA SENİNLE KALMAZ.

   H.LAWRENCE (İNG. EDEBİYATÇI)

  • filiz dedi ki:

   çıktımı? çıkmadımı? bu yasa şimdi veya kaç gün içinde çıkar bir kişide bunu söylememiş?

   • İFLAS ETTİM dedi ki:

    ELİ KULAĞINDA BAKAN AÇIKLADI

   • mete dedi ki:

    önümüzdekihafta salı yada perşembeye kaldı arkadaşlar… biraz daha sabır…

 111. sakaryalı dedi ki:

  bu yasanın çıkmasında emeği geçen herkesten allah razı olsun..devletimiz kötü niyetli avukatların elinden sopayı aldı..siz borcu var diye insanların hayatını bitiremezsiniz.. kimsenin ödeyemez duruma geldiği borçlarını çalışarak rencide edilmeden ödeme hakkını elinden alamazsınız..ben benim zedelenmiş onurumu çiğnenmiş gururrumu düşünen benim ayağa kalkmamı isteyen bizi aç kurtların sofrasında yalnız bırakmayan hükümeti sonuna kadar desteklerim…bizim insanımız inançlıdır ne borçlu yaşamak nede borçlu ölmek ister..

 112. TURKCELL BORÇLUSU dedi ki:

  AV……. ( ……. HUKUK BÜROSU ) BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ MESAJ ATIYOR .YARİN EVİNİZE HACİZ İŞLEMİ YAPILMAK ÜZERE GELİNECEKTİR DİYOR.ADAMLAR BAYRAM SEYRAN DİNLEMİYOR “Bu ne çalışma azmi “veya “Bu ne para hırsı”BIRAKINDA BAYRAM GÜNÜ BARİ TACİZ ETMEYİN.

 113. kasim dedi ki:

  Ev haczi cocuga ve kadina uygulalan psikolojik siddettir.

 114. ALP DAĞTEKİN dedi ki:

  AVUKAT ARKADAŞLAR BEN SİZE BİRŞEY ANLATAYIM YORUMU LÜTFEN SİZ YAPIN.

  İNG BANKASINDAN 100 BİN TL KREDİ KULLANDIM VE EN SON 17.500 TL SİNDE MALİ SIKINTIYA GİRDİM.TAKİBE DÜŞTÜM VE BORCUM OLDU 30.000 TL,BU BORCU AVUKATLARI ARACILIĞI İLE 6.000 X 6 AY= 36.000 TAKSİTE BÖLDÜRDÜM VE 2 TANE 6.000 TL Yİ ÖDEDİM,3.AYIN TAKSİTİNİ SADECE VE SADACE 4 GÜN GECİKTİRDİM 17 TANE ARABAMA YAKALAMA KOYDULAR.( PERSONEL TAŞIMA İŞİ YAPIYORUZ ) ARABALARDAKİ YAKALAMAYI KALDIRMAK İÇİN GÜNÜ GEÇEN TAKSİTİ İSTEDİLER VE AKŞAMIN DAR VAKTİNDE BULDUK BULUŞTURDUK 6.000 TL’Yİ AVUKATA ÖDEDİK.AVUKAT ARKADAŞ YAKALAMANIN BU SAATTE KALKMIYACAĞINI ANCAK SABAH MESAİ BAŞLADIĞI ZAMAN KALDIRACAĞINI SÖYLEDİ VE BENDEN BU ARADA TAAHHÜT ALDI.AMA MALESEFKİ SABAH OLDUĞUNDA YAKALAMALARI KALDIRAMIYACAKLARINI BORCUN TAMAMINI ÖDEMEMİZ DURUMUNDA MÜMKÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ.VE 17 ARABAMDA AYNI GÜN 9 TANESİ İKİNCİ GÜN 4 TANESİ PARKA ÇEKİLDİ.VE BEN 2 YIL PERSONEL TAŞIMA İŞİNİ ÜSTLENDİĞİM RESMİ BİR KURUMDA TEMİNAT YAKMAK ZORUNDA KALDIM.TAAHHÜDÜ İHLALDEN DAVA AÇILDI VE EVLERİMİZE,OFİSİMİZE DEFALARCA HACİZE GELİNDİ EŞYALARIMIZI MUHAFAZA ALTINA ALDILAR.

  SONUÇ OLARAK ; TAAHHÜDÜ İHLALDEN BERAAT ETTİM,EVLERDE OFİSTE ALACAK BİRŞEY KALMADI,ARABALARIMI PARKTA GÖREN VE DAHADA SIKINTIYA GİRDİĞİMİZİ ANLAYAN DİĞER ALACAKLI HERKES ÜSTÜMÜZE SALDIRDI VS VS VS .ŞİMDİ BU AVUKAT ARKADAŞ DÜN BENİ ARIYOR VE DAHA EVVEL 3 TAKSİTİ GÜNÜ GELMEDEN İSTEYEN SAYIN AVUKAT ŞİMDİ KALAN PARA İÇİN 12 AY TAKSİT TEKLİF EDİYOR.SİZ OLSANIZ BU KANUNA SEVİNİRMİSİNİZ SEVİNMEZMİSİNİZ.BU KANUN ÇIKTI DİYE BEN BORCUMDAN KAÇACAK DEĞİLİM AMA İNG BANKASINI EN SONKİ ÖDEME PİLANIMA YAZDIM .SAYIN AVUKATLAR SAYIN ALACAKLILAR SİZDEN YORUMLARINIZI BEKLİYORUM.

  • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

   TEK İSTEDİKLERİ TAAHHÜT ….

   HALA BUNUN PEŞİNDELER …

   BENİM GÖRÜŞÜM BU,,,,,

   TAAHHÜT ZEHİRLİ SU GİBİ ,,,,

  • okan dedi ki:

   buradaki tüm yazılanlara avukatlara borçlululara alacaklılara şunu yazmak istiyorum .esnaf mal satar,banka para satar vatandaş mal alır para alır fakat ceremeyi devletin mahkemeleri icra daireleri polisleri kısaca herkes devlet arar arkasında peki sen mal satarken ,para satarken devlete sordunmu senin yaptığın ticaretten devlete ne kendi garantini al malını sat para satarkende garantini al öyle ver parayı senin malınla paranla devletin memurlarını niye meşgul ediyorsun devlet senin takipçinmi paraları kazanırken kimsenin haberi olmuyo herkes yapacağı ticareti sağlam temellerle yaparsa kimsenin canı yanmaz bu benim fikrim .

   • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

    İŞİN DOĞRUSU DA BU KARDEŞİM … AMA İŞLEMLERDE BİR SAHTECİLİK USULSÜZLÜK VB DURUM VAR İSE İŞTE O ZAMAN MAHKEME DEVREYE GİRER VE İŞİ ÇÖZER

  • ALP DAĞTEKİN dedi ki:

   Sayın Avukat arkadaşlar ,

   Halen bir yorum yapmadınız.

 115. ali kaya dedi ki:

  1000 tl ye 2500 tl alan avukatların allah korkusu yokmu?????

  • tansel dedi ki:

   70 bin borç 6 ayda 95 oldu imdat faizci gibi bankalar

 116. ali kaya dedi ki:

  1000 tl borca karşılık 2500 tl alan avkatın allah korkusu yokmu???

 117. deniz dedi ki:

  sedat yıldız sen menfaatlerin doğrultusunda mı akp ye oy veriyosun senin bi idolojin yokmu illa menfaatmi gerekiyo oy vermen için.Sen borçlular gebersin demişsin ya insafsız adam benim çorum çocuğum var ve borcumuzu ödeyeceğiz hapisdeyken nasıl öderiz diye kı….zı yırtıyoz burda sen ne biçim adamsın bak beddua eden kendi bulurmuş böyle konuşma zamanında ben de sen gi alacaklıydım sen gibi ahkam kesiyodum bak yiyecek ekmeğe muhtaç oldum onun için konuşurken 2 kez düşün hadi bu sitedekiler üçkağıtçı diyelim peki 1 milyon çekden yargılanan insanlardamı üçkağıtcı dolandırıcı bak hacıı ben bidaha söyliyem bu iyi niyetli bir vatandaşın çocuğuna senin yüzünden bi zarar gelse bunun vebalini ödeyemessin ordan atıp sıkmayla olmuyo bu işler gerekirse bana ver adresini ben geleyşim konuyu izah edeyim anlatayım sana allahım senin gibi ruhu bozuk insanlardan korusun bizlerisayın sargoz ben bu alacaklı mağdurlar sitesine bi yorum yapıyorum anında siliyolar burda ise adamalar elini kolunu sallıyo ilgilenirsen sevinirim

 118. ordulu dedi ki:

  ………aç kalma korkusu yaşıyorlar sanırım, allah akp den razı olsun

  • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

   Peki alacağını alamayıp aç kalan ne olacak? Bu tasarı ile borçlu hiç ödemez ki borcunu, kendi üzerine birşey almaz, bankada hesap açmaz, borçtan kurtulur… Bu mu AKP’nizin adaleti! Avukatlara aç kurt muamelesi yaparak haksızlığı göz ardı edemezsiniz. Bazı avukatlar saygısız olabilir, meslek haysiyetlerine aykırı hareketler yapıyor olabilirler, her meslekte olduğu gibi, bu her meslekte vardır… Avukatlar yasaların ve müvekkillerinin haklarını korumakla ve onların direktifleri doğrultusunda hareket etmekle mesuldürler, yani kanun tanımadan yada müvekkilinin isteiğ olmadan evinize gelip haciz yapamazlar, faizi de avukatlar işletmez… Lütfen alacaklı yönünden düşünün, siz alacaklı olsaydınız, pekçok kişiye mal satmış ancak karşılığını alamamış biri olsaydınız düşünceniz nasıl olurdu bu durumda?

   • deniz dedi ki:

    arada kötü nüyetli avukatların olduğunu düşünüyosunuzda neden borçlularında aralarında ödeme niyetlisi veya ödeyecek olanı vardır diye düşünmüyosunuz.unutma benim çok büyük bi şirketim vardı aylık 2-3 trilyon cirom vardı senin gibide 5 tane avukatım vardı nasıl işlediklirini iyi bilirim ve bende alacaklıydım zaten alamdığım için bu durumdayım en basit örneği son kalan 50 bin tl borcumu ödemey gittim bi firmaya faiz falan işlemiş dediki patron ben faizden vazgeçtim ana para 50 bin kabul ama avukat masrafına karışmam peki dedik av nin yanına gittik 10 bin tl para istedi cebimde 5 bin vardı son 6 dedik olmaz dedi sonra 7 deik olmaz dei ve bana dediki şu kapıdan peygamber girse bu para 9 olmaz dedi allahın sopası yok ya çek yasası çıktı karşımıza ben bu tip insanların bu tip avukatlarından bahsediyorum yoksa burda çek mağduruyum diyen herkeze güveniyorum ama kardeşim avukat olsun kesinlikle inanmam en son evime geldiğinde 6 yaşındaki kızım önünde beni köpek gibi yalvarttı ve ağlattı yinde dinlemedi çocuğumun ısıtıcısını götürdü ben tam 1 hafta dilendim o sobayı yerine koymak için sen neyden bahsediyosun avukat efendii ben sizi çok dinledim doğrunuz mutlaka vardır ama yanlışınız bizim çek mağduruyum diyenden 10 kat daha fazladır

   • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

    Benim, borçluların arasında ödeme niyetlisi olmadığına inandığımı nereden çıkardınız ki? Aslında herkes kendine göre birşeyler yazıp çiziyor, sizin yerinizde olsam belki ben de öyle davranırdım, hem borçlunun hem de alacaklının halinden anlayan biriyim… Yazdıklarımı yanlış algılamayın, ben iki tarafında haklarının korunmasından yanayım… Bir taraftan bu tasarı yasalaşacaksa alacaklıların alacaklarını tahsili için de çağdaş ama zorlayıcı başka tedbirler getirilmelidir demek istiyorum.

   • deniz dedi ki:

    tamam yasa çıkmadı kabul edelim benim 2 trilyon çekli borcum var ben hapse girsem hangi yakınım bu parayı denkleştirip beni içeriden çıkardtır enazından yeniden bi iş kurup borcumu ödemeye çalışırım yüzda 90 esnaf borcunu ödemek için mucadele eder zaten ödemek içinde tefeciye krediye faize bulaşmışdır yok çekim dönmesin falan fıstık. göreceksiniz alacaklılar paralarını daha iyi tahsil edecektir çünkü esnaf kaçmakdan çalışamaz halde ve bu yüzden borç morç düşündüğü yok ama şimdi kafası rahat olacak korkmucak allahında yardımı ile herkez parasını alacak

   • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

    Herkes için hayırlısı olsun inşallah…

   • Teoman dedi ki:

    Sayın Eyüp Sami ŞEN Kardeşim, Bu işlerden sonra ,Allahın izniyle birde Baroların uygulamakta olduğu disiplin cezaları ile ilgili maddelerdede aslında ağırlaştırılma yapılması gerekir, cezalar çok hafif kalıyor.

    Ayrıca baroya vatandaşın şikayet hakkıda alınan 100 tl karşılığıda önlenmiş oluyordu buda kaldırılırsa vatandaş daha rahat hakkını arayacahını düşünüyorum.

 119. ordulu dedi ki:

  allah bir gün bu icra avkatlarınıda borçlu duruma düşürür insan neyim demiyecek ne olacam diyecekben esnafım alamdığım bir çok senet var elimde ama kimseyi haciz etmedim artık senetle mal satmıyorum sorun kalmıyo inşallah kimse bu ……eline düşmez

  • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

   MERHAMET EDEN MERHAMET BULUR

   ZULMEDEN ZULUM BULUR

   HERKEZ EKTİĞİNİ BİÇEEER

 120. GÜLHAN ÖZTÜRK dedi ki:

  gülhan öztürk:
  sn efe bey…sanırım soyisminizi yazmayı unuttunuz ya da çekindiniz!!!!şunu öğrenin ki avukatlar faiz koymaz bunu icra daireleri koyar….bunu cahil insanlar bile öğrendi..yorum yapmak için yorum yapmaya gerek yok…önce öğrenin sonra yorumlarınızı paylaşın derim

  • Teoman dedi ki:

   GÜLHAN ÖZTÜRK diyor ki:

   18/01/2012, 21:31

   gülhan öztürk:
   sn efe bey…sanırım soyisminizi yazmayı unuttunuz ya da çekindiniz!!!!şunu öğrenin ki avukatlar faiz koymaz bunu icra daireleri koyar….bunu cahil insanlar bile öğrendi..yorum yapmak için yorum yapmaya gerek yok…önce öğrenin sonra yorumlarınızı paylaşın derim.

   Baro pulu kime yüklenir.?

 121. sedat yıldız dedi ki:

  eğer bu kanun geçerse, akp benden 3 ün biri oy alır bundan sonra benden, adam 100 bin borç yapacak ödemeyecek düşecek dosyası, borcuna sadık ödeyenler enayi olacak, böyle adalet sistemi olmaz kardeşim, borçlu intahar etmişmiş, etsin gebersin, bu seferde alacaklılar intahar etmeye başlayacak, yazık değil mi alacaklılara

  • avukat ömer k. dedi ki:

   hangi factoring şirketinin avukatısın? ben de avukatım. ama sizler gibi tahsildar avukatlardan değilim. 100.000 tl borç takan adamı ev haczi ile mi korkutacaksınız? bu kadar borç takan adam ülkeden bile kaçmıştır çoktan.

  • avukat ömer k. dedi ki:

   şunu da ekleyeyim: gerçekten avukatsan türkçen çok kötü. dahi anlamındaki de ayrı yazılır. ayrıca intahar değil, intihar. umarım dilekçelerinde de bu tür vahim yanlışlar yapmıyorsundur.

  • MAHMUT YILDIRIM dedi ki:

   SEDAT YILDIZ,SEN KESİN TEFECİSİN VE BUNDAN SONRA MİLLETİN KANINI EMECEK Bİ ŞEKLİN KALMADIĞI İÇİN BORÇLULAR HAKKINDA BU ŞEKİLDE KONUŞMUŞSUN.BENDE ALACAKLIYIM AMA SENİN GİBİ DÜŞÜNECEK KADAR VİCDANSIZ DEĞİLİM.BUNDAN SONRAKİ SATACIĞIN PARALARI TEMİNAT ALTINA ALMADAN VERMESSİN OLUR BİTER SEVGİLİ KARDEŞİM.

  • tansel dedi ki:

   sen de intihar etme biz de etmeyelim çalışıp öderiz

  • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

   BURADAKİ İNSANLAR AYDAN MI GELDİ ZANNEDİYORSUN SAYIN ÜÇTEBİR KARDEŞ BU İNSANLAR ALACAĞINI ALAMADIĞI İÇİN BORCUNU ÖDEYEMEDİ VE İFLAS ETTİ
   BURADA MEVZUU ŞU BU KADAR ZOR DURUMDAKİ İNSANLARA HAPİS VE EV HACZİ GİBİ İLKEL SİZİ TUTAN YOK SAĞDIŞI VE AYNI ZAMANDA ALACAKLIYADA BİR GETİRİ SAĞLAMAYAN UYGULAMALAR SONA ERDİRİLİYOR Kİ KİŞİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIP BORCUNU ÖDEYEBİLSİN
   İNŞAALLAH BİR AN ÖNCE BU ÇAĞDAŞ İNSANCIL YASALAR ÇIKARDA BİZDE ALACAĞIMIZI ALIR BORÇLARIMIZDANDA KURTULURUZ VE KİMSE MAĞDUR OLMAZ İNSANLARIMIZ BU İNSANİ YASALARLA YÖNETİLMEYİ HAKEDİYOR DİĞER GELİŞMİŞ ÜLKELER KADAR AMA SİZE DOKANIYORSA BU DURUM AFRİKADA BİRİKİ ÜLKEDE HALA DEVAM EDİYORMUŞ BUTÜR UYGULAMALAR ARAŞTIRIN VE VALİZİNİZİ TOPLAYIN HATTA YERLEŞİN ORALARA HADE HADEEE KÜLE KÜLEEE

  • yunus dedi ki:

   sana allah akıl fikir versin diyorum ben sayın sedat yıldız yaptıgın yoruma bak ya allah aşkına insanın vicdanı sızlar biraz bak kardeşim ben borçlu falan degilim alıcaklıda degilim ama biliyorum avukatların borçlular üzerinde oynadıkları oyunu.sen bikereligine olsun bi tanıdgın varsa borçlu avukattan gelen telefonunu aç konuş bakalım böylemi düşüneceksin.vay be yoruma bak borçlu gebersinmiş nasıl insansın sen ya

 122. Erkan dedi ki:

  Bir avukata borcumu taksitlendirmeye gittim benim ödeme imkanım 150 TL iken o bana 500 TL ödeyeceksin dedi, yoksa eve hacize gelirim dedi şimdi bu yasa çıkarsa ben borcumu ödemekte sağdığım avukatta benim istediğim gibi almak zorunda. AKP nin vatandaşlar için yaptığı en iyi çalışma olacaktır.Allah borcluların yüzünü güldürsün , acı göstermesin. AKP ye Teşekkürler..

 123. sönmez dedi ki:

  slm ben bir esnafım 2008 yılında genelde dogu bölgesine ticaret yapıyordum 200 bin tl civarında müşteri cekleri 45 gün içinde ödenmedi ticaret hayatım bitti herşeyimi sattim ve ödedim büyük paralar insana hiç bişey yapmıyor küçük paralar insanı üç kiyatcı durumuna düşürüyor ticaret hayatım zedelendi ödedigim cekleri aldım avkatlara götürdüm hepsi baktı cekleri önüme attı biz oralardan tahsilat yapamayız dediler ben avkatların aradan cekilmesinden yanayım işlerine geldigi gibi haraket ediyorlar devlet bu yasayı cıkarıyorsa bu borclar ödenmiyecek degildir bir yolu vardır saygilarımla BİR FIKRA Evlanecek çift kazada ölmüşler ikiside cennete düşmüş cennet melegine demişler bize bir hoca nikahımızı kıysın melek 3 ayda hocayı zor bulmuş ve nikahları kıyılmış boşanmaya giden çiftte arabada kavga esasında kaza yaparlar ve ikiside cennete düşerler onlarda melege biz dünyada boşanacaktık nasip burasıymış bize avkat lazım derler melekte gidin işinize hocayı 3 ayda zor buldum avkatın burda ne işi var der bi kere kazancı helal degilki der

  • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

   Düşmez kalkmaz bir Allah’tır derler, büyük konuşmayın… Her başınız sıkıştığında yardım alabileceğiniz bir meslektir avukatlık… Tabi ki her meslekte olduğu gibi bu meslekte de var çürük elmalar ve meslek haysiyetine aykırı davrananlar, ama sadece bu yüzden herkes için aşağılayıcı konuşmak haksızlık olur. Eğer hala sözümün arkasındayım diyorsanız o zaman size önerim ileride başınıza adli bir sıkıntı gelirse avukata değil de bilmem kime gidiniz bakalım ne kadar faydası olacak, Allah göstermesin trafik kazası, yolda kavga, hırsızlığa, dolandırıcılık, sahtecilik vs işlerle karşı karşıya kalmak yada sayısız talihsiz olaylarla karşı karşıya kalmak insan hayatının her dakikasında olabilecek birşeydir. Bu durumlarda sizlere yardımcı olacak kişiler avukatlardır… Her avukat doğru çalışmıyor yada mesleğinin gerektirdiği ölçüde ahlaklı davranmıyor olabilir, bu her meslekte var… Bu durumda da herkesi her meslek mensubunu aynı kefeye koymak doğru değildir, öyle değil mi? Yazdıklarımızda ve konuştuklarımızda bu sebeple biraz özenli olmamız gerekir derim. Saygılarımla…

 124. Av.Gülden HAMARAT dedi ki:

  Sayın meslektaşım Ömer K., bu konudaki görüşlerimi ben daha önce açıklamıştım. Bize mail yoluyla gönderilen tasarı metnini ve Kanunlar Genel Müdürlüğü’nün resmi web sayfasında yayınlanan tasarı metnini incelediğimde gazete ve televizyonlarda haberin verildiği şekilde tasarıda yer almadığını gördüm ve bunu sizlerle paylaştım. Gazete haberlerinden ziyade tasarının son şeklini bulabileceğimiz bir adres önerirseniz ona göre konuşalım. Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi bu konuda yanılmış olmam beni sadece memnun eder.

 125. ufuklevent dedi ki:

  insallah hepiniz bir gün alacaklı olursunuz

  • emel dedi ki:

   alacaklısın eşya haczi ile mi kurtulacaksın inşallah bir gün sende borçlu olursun hiç suçun yok aslında yanlız o zaman alırken planladığın hesapladığın durum değişecek işte o zaman görürüm seni tiniyetiniz kötü aslında o üç beş kuruşluk eşya borcu ödemiyor aşikar hepsi ikinci elcilerde onlar zengin oluyor bu durum birtek onlara yarıyor ama dedim ya alacaklısın ya paraya tiniyetinide satıyorsun dedim ya inşallah dilerim allahtan bir gün borçlu olursun:)en güzel temennim budur işte o zaman anlarsın borçlunun halinden:)))

  • kırımlı dedi ki:

   ufuk levent biz zaten alacaklıyız aynı zamanda,kfayı çalıştır biraz,at gözlüğünden bakma e mi birader.var git yoluna hadeeeeee…………

  • sargoz dedi ki:

   Sn.Ufuk Bey,

   Bu siteyi takip eden bir çok mağdur aynı zamanda alacaklı. Bence bu ülkede asıl temenni etmemiz gereken insanca, eşit ve hukuka saygılı bir şekilde yaşamayı ve uzlaşmayı öğrenmek. Şuanki sistem bağcı dövmekten ileri gitmiyor.

   Allah herkeze şerefiyle ve onuruyla borcunu ödeme gücü nasip etsin.

  • efe dedi ki:

   daha ne ki icra avukatlarını haram yemekten kurtaracaklar nesine kızıyorsun.alacaklının üç kuruş alacağana üç kuruşta av.ekler ondan sonra ………..durursunuz.icra avukatlığı nasıl bir meslek yaa.fakirin fukaranın parası olsa borcunu öder utanmadan sıkılmadan birde faiz koyarak ………gibi üşüşürler yazık birde haklı tarafları varmış gibi kızıyorlar burada.sana ne hemşerim borç benim alacaklı başkası sana ne yaa..insansanız borcunu ödeyemeyene değil ortalıkta işsizliği yayan devlete gidinde göreyim

   • efe dedi ki:

    kusura bakmayın burada kızdığımız icrayla uğraşan aç gözlü avukatlaradır sözlerim

  • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

   UFUK KARDEŞ UMARIM SENDE BİR BAŞKASI DA HİÇBİRZAMAN BORÇLU OLMAZ SINIZ
   SAYGILAR

 126. Av.Teoman Köse dedi ki:

  ev hacizi evrensel hukuk sistemine aykırıdır.biran evvel kaldırılmalıdır,evdeki bir bireyin borcu yüzünden suçsuz yere evde yaşayan kadın ve çocuklar amacı ne olduğu belli olmayan bu uygulamadan mağdur duruma düşüyorlar,

  • egeli64 dedi ki:

   keşke bütün avukatlar sizin kadar sağduylu olsa ama adı üstünde AV-KAP işte bu kanun kalkarsa kapabilecekleri bir av kalmadığı için muhalefetlik yapılıyor bir arkadaşımızın yazdığı gibi inşallah o muhalefetlik yapan avukatlar birgün borçlu konumuna düşerlerde işte o zaman borçlunun halini anlarlar her şeyden önce biraz vicdannnnn saygılarrr….

   • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

    AMACI BELLİ TEOMAN BEY TEHDİT ŞANTAJ BUNU RESMEN DİLLENDİR Dİ MAALESEF BU KÖHNE YASA SAVUNUCUSU HUKUK ÇU OLDUĞUNU İDDİA EDEN BAZI ZATLAR EVET BU TEHDİTLE BORÇLUYU SIKIŞTIRDIKLARINI KENDİLERİ AÇIKLADI
    ŞİMDİ AFFINIZA SIĞINARAK ORTAYA BİR SORU ATIYORUM TERÖRİSTE İNSAN MUAMELESİ KATİLE CANİYE AFEDERSİNİZ SAPIĞA HEPSİNE İNSAN MUAMELESİ İNSANCA MUAMELE DENİYOR
    PEKİ BU ESNAF YADA BİRBAŞKASI BORÇLU OLUNCA İNSANDAN SAYILMAYACAK MI ?
    BU KİŞİ BİZİM VATANDAŞIMIZ DEĞİL Mİ
    DOLANDIRICI DENİYOR ARAŞTIRILSIN EĞER VARSA GERÇEKTEN ÖYLE BİR DURUM GEREĞİ NEYSE YAPILSIN AMA İKİ ÜÇ MÜNFERİT OLAY YÜZÜNDEN BÜTÜN BORÇLULARI DOLANDIRICI SAYABİLİRMİYİZ ?
    BENCE BUNLARI DÜŞÜNEN YOK KENDİ MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA İSTEKLERİNİ DİLLENDİRENLER VAR
    SİZLER GİBİ ADALETİ SAVUNAN İNSANA DEĞER VEREN SAYGIDEĞER TÜM ADALET GÖREVLİLERİMİZE SAYGILAR TEŞEKÜRLER SİZLER TÜRKİYENİN AYDINLIK YÜZÜ GÜZEL GELECEĞİSİNİZ TÜM MAĞDUR ARKADAŞLAR ADINA SİZLERE TEŞEKÜRLER SAĞOLUN VAROLUN SAYGILAR

  • merve dedi ki:

   sizin gibi düşünen avukatların olması gerçekten çok sevindirici,çünkü bende bu ev haczi yüzünden çok mağdur oldum eşimin kefil olmasından dolayı.hiçbir kimsenin parasını yemediğim,alacaklıyı hayatımda tanımadığım halde sanki borcu ben yapmışım gibi polislerle filan ayakkabılarını çıkarmadan müsaitmisiniz demeden daha yeni doğum yapmıştım hiç böyle birşeyden haberim yoktu eve daldılar hemen eşyaları yazmaya başladılar açıklama bile yapmadılar bizi ilgilendirmez eşinizin imzası olması yeterli dediler,aldılar eşyaları götürdüler eşimle boşanacaktım nerdeyse bu olay yüzünden,daha iki aylıktı bebeğim sütüm kesildi üzüntüden.ayrıca bende çalışıyorum ve eşyalarımı kendi kazancımla almıştım,komşularıma karşıda çok mahçup oldum psikolojim bozulmuştu.şimdi ev haczini savunan avukatlara soruyorum başkasının borcu yüzünden sırf eşimin kefil olmasından dolayı evime gelen hacizde benim ve iki aylık çocuğuma yapılan haksızlık değil midir?başka bir sitede okumuştum bazı avukatlar başkasının parasını yerken iyi de eve haciz gelince mi bunalıma giriliyor yazmışlardı öyle yiyipte gelmiş olsa zaten dokunmaz ama bende eşimde kimseye beş kuruş borcumuz olmadığı halde bu muameleyle karşılaştık hadi eşim attığı imzanın bedelini ödedi ben ve çocuğum neyin bedelini ödedik.Allah kimseye yaşatmasın böyle acı durumları hükümete çok teşekkür ediyorum.bunun savunulacak bir tarafı yoktu,çağ dışı bir uygulamaydı.

 127. Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

  Haciz, alacaklının doğal ve kanuni haklarından biridir, bence olması da gerekir… Belki bazı düzenlemelerle evden mal kaldırılması yerine evde bırakılarak haczedilmesi veya daha farklı şekillerde borçlunun çevresine karşı mahçup olmamasını sağlayabilecek farklı şekillere sokulabilir ama evde haczin kaldırılması borçluya çok büyük bir güç vermekte ve borcunu ödeme yükümlülüğünü neredeyse ortadan kaldırmaktadır. Borçlu için iyi bir durum olabilir ancak alacaklıyı da düşünmek lazım. Bu durum dolandırıcılar tarafından suistimale çok açık olacaktır, kötü amaçla kullanılabilir. Ayrıca devlet böyle bir uygulama ile şahısların alacağının tahsilini imkansızlaştırırken kendi alacağı için de uygulayacak mı bu kuralını? Çok sayıda dosya düşecekmiş, o düşen dosyalarda alacaklıların zararını devlet mi karşılayacak?

  • emel dedi ki:

   anlamıyorum ben sizi ya parası olmayan bir insan evinden eşya kaldırılsa ne yapabilirki bu ne kör bir zihniyet…komşuma haciz geldi düzgün bir adamcağız eşi çalışmıyor çocukları küçük kredi kartına 2 bin tl borç olmuş boğaz davasına işsiz kaldığı sıra işe yeni girmiş ödeyemiyor işte yok parası evine icra geldi ne oldu ödeyemedi borcunu eşyaları kaldırıldı gene ödeyemiyor…o avukatlar arkalarına kanunları alıp o insanlara ne kadar kötü davranıyorlar siz biliyormusunuz bildiğiniz mafya gibiler kansızlar ben dayanamadım kavga ettim terbiyesiz insanlar kadının çamaşır makinasının içinde iç çamaşırı bile vardı tüm bina gördük apartmanın girşinde çıkarttılar yok böyle şey bunu savunanlar dilerim siz bu insanlar daha beter durumlar düşün inşallah nede olsa eşyanız kaldırılınca ödersiniz borcunuzu değiştirin bu kör zihniyeti dilerim size tiniyeti bozuk avukatlara inat çıkar bu yasa ….

   • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

    Emel hanım, durumu öyle değil de bir de böyle değerlendirir misiniz; bazı insanlar var, bu şekilde borç yaparak alacaklısını zor duruma düşüren, parası olduğu halde ödemeyen ve bu şekilde sürekli borçlarla geçinmeyi yaşam biçimi haline getirmiş insanlar var. Herkes aynı değil tabi ki, bizim karşı çıktığımız bu durumu kötü amaçla kullanabilecekler için… Haciz kalkarsa bu tür insanlar daha güvenli olmazlar mı kendilerine karşı, alırlar malları paralarını ödemezler, nasıl olsa haciz gelemez! Doğru değil mi? Zor durumda olan vatandaşa zaten çoğu avukat yardımcı olmaya çalışıyor, istisnalar var tabi ki ama genelde yardımcı olmaya çalışırız. Öyle borçlular var ki icra müdürlüğünde artık mimlenmiş, bu şekilde geçimlerini sağlayan insanlar var, borç yapıp ödemeyen, hacize takılmamak için üzerlerine birşey almayan, böyle mal mülk sahibi olan insanlar var…

  • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

   EYÜP BEY TİCARET İKİ KİŞİ ARASINDA OLUR VE KİMSE GÜVENMEDİĞİ İNSANA MALINI VERMEZ BU BİR
   GENE HİÇ KİMSE İŞİNİ DÜZENİNİ BOZUP ORTADA AVARE AVARE DOLAŞMAZ BU İKİ
   GERÇEKTEN DOLANDIRICILIK YAPACAK BİR KİŞİ TEDBİRİNİ ALIR KILIFINI HAZIRLAR BUDA ÜÜÇÇ
   ŞİMDİ SİZ İKİ KİŞİ ALIŞVERİŞ YAPMIŞINIZ YAPARKEN TİCARETİ DEVLETE Mİ SORDUN ? HAYIR BÜYÜK İHTİMAL FATURA BİLE KESMEDİN PEKİ DEVLET AFEDERSİN MAHALLENİN KÜLHANI MI ? SENİN TAHSİLATÇIN MI ?
   EĞER MALINA GÜVENİYORSAN PEŞİN SAT CANI İSTEYEN ALSIN DE
   SATABİLSEN ZATEN KİMSEYE ÇEKLE SENETLE MAL VERMEZSİN DOĞRU MU DOĞRUUU PEKİ KİME SATARSIN VADELİ GÜVENDİĞİN KİŞİYE PEKİ GÜVENDİĞİN KİŞİ ÖDEYEMEYİNCE NEDEN SAHTEKAR OLUYOR SAHTEKAR İDİYSE NEDEN VERDİN MALINI VE SEN YANLIŞ ADAMLA TİCARET YAPTIYSAN DEVLET NEYAPSIN ?
   İSTİSNAİ DURUM NEDİR ADAM ART NİYETLİ DOLANDIRICILIK İÇİN BÖYLE BİR DÜZEN KURMUŞTUR TAMAM BU ZATEN SUÇ VE CEZASI VAR AMA SİZ BÜTÜN BORÇLULARI BÖYLE HAPSEDELİM HACZEDELİM DEDİĞİNİZ ZAMAN İŞTE BÖYLE MİLYONLARCA İCRA VE CEZA DOSYALARIYLA KARŞILAŞIRSINIZ Kİ BUNUN ALTINDAN HİÇ KİMSE KALKAMAZ ZATEN DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK BÖYLE ALACAKLIYIM HAPSETTİRİRİM HACZETTİRİRİM ASARIM KESERİM TİCARETİ ORTAÇAĞDA KALDI ŞİMDİ MEDENİYET VAR ALACAKLINLA OTURUP ANLAŞACAKSIN DİNLEYECEKSİN BUNLARIN NETİCESİNDE BİR ORTA YOL BULACAKSIN BİZDE ESNAFIZ BÖYLE YAPIYORUZ ALACAKLI OLDUĞUMUZ ZAMAN VE MUTLAKA ÇÖZÜM BULUYORUZ YOK BEN ÖYLE UĞRAŞAMAM DİYORSAN TİCARET YAPMA UNUTMA DEVLET SENİN KEYFİN KOMPLEKSİN İÇİN KENDİ VATANDAŞINI SANA MEZE ETTİREMEEEZ BU DEVİRLER ÇOOOK GERİLERDE KALDI BİRİKİ YÜZYIL HATTA BİNYIL GERİLERDE
   SAYGILAR

   • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

    Ya bu ne şiddet bu ne celal 🙂 Bir kere yazdıklarınızın çoğu varsayım… Ben mal satmışım da fatura kesmemişim de vs. vs. Devlet tabi ki iki tarafın arasını yapmakla, sulh etmekle yükümlüdür… Bu konuda yanlış düşünüyorsunuz, devletin, kanunların amacı budur zaten… Diğer söylediklerinize gelince tamamiyle kendinize göre bir kurgu yapıp senaryolaştırmışsınız, bu herkese uymayabilir, benim hayatımı anlatıyor gibi yazmışsınız ama tamamı yanlış… İnsanın hayatında yapabileceği en büyük hatalardan biri genelleme yapmak ve yargısız infazdır…

   • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

    EYÜP BEY BEN GENEL DURUMU ÖZETLEMEK İÇİN BÖYLE YAZDIM TAMAM ANCAK BİLİM KURGU OLDUĞU KONUSUNDA SİZE KATILAMIYORUM ÇÜNKÜ EV HACZİ KALKTIĞI TAKDİRDE KİMİLERİNE GÖRE 7 MİLYON KİMİLERİNİN SÖYLEDİĞİNE GÖRE 8 MİLYON DOSYANIN DÜŞECEĞİ SÖYLENİYOR YANİ 7-8 MİLYON FACİA 7-8 MİLYON SEFALET İNSAN HAKLARI İHLALİ BU KİŞİLER HAPİSLERDE BİLE GÖRÜLMEYEN SEFALET VE İNSANLIK DIŞI ŞARTLARDA HAYATINI İDAME ETTİRME ÇABASINDA ÇOLUK ÇOCUK
    AİLE FERTLERİYLE BERABER YAKLAŞIK 20-25 MİLYON İNSANA TEKABÜL EDECEK BİR RAKAMDIR BU … PEKİ NE İÇİN YERİNE GETİREMEDİĞİ BİR TAAHHÜT İÇİN BU KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM MUDUR NÜFUSUMUZ 70 MİLYON VE 25 – 30 MİLYON İNSAN GAZETE KAĞITLARI ÜZERİNDE YAŞAMINI SÜRDÜRÜP BİR YANDANDA ÇOLUK ÇOCUK OKUMA ANA BABA İSE HEM AİLE SORUMLULUĞU HEMDE BORÇ SORUMLULUĞU ALTINDA BOĞUŞUP BOÇLARI ÖDEYİP ÇOCUKLARINI HAYATA İNSANLIĞA VATANA MİLLETE KÜSTÜRMEYİP BORÇLARINI BU ŞARTLARDA ÖDEYİP ZAMAN ZAMAN TAAHHÜTLERİNDEN DOLAYI PERİYODİK OLARAK ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE HAPSE GİRİP YAŞAMINI DEVAM ETTİRECEK . SIRF ALACAKLILARININ KOMPLEKS SADO – MAZOHİST DUYGULARINI TATMİN ETME UĞRUNA
    KUSURA BAKMAYIN AMA SİZE BU KONULARDA KATILAMIYORUM ZATEN BEN KATILSAM BİLE İNSAN HAKLARI ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AB KRİTERLERİ AİHM BUNLARI KABUL ETMİYOR.BAŞIMIZI KUMDAN ÇIKARIR DA BİR BAKARSAK ŞÖYLE ETRAFIMIZA DÜNYA ÜZERİNDE YOK BÖYLE BİR UYGULAMA . VE BU İNSANLAR AİHM DEN BİR TAZMİNAT KARARI ÇIKARTIRSA 8 MİLYON DOSYA VE TAZMİNAT BUNU AB NİN BÜTÇESİ BİLE KALDIRMAZ TÜRKİYE CUMHURİYETİNİNDE ALTIN YADA DÖVİZ DENİZİ OLMADIĞINA GÖRE BU TAZMİNATLAR BİLE BU KANUNUN ÇIKMASININ ELZEM OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ
    SAYGILAR SENARYOLARIMI VAKİT AYIRIP OKUYAN ARKADAŞLARA TEŞEKÜRLER
    T.C. VATANDAŞI

    • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

     Yazdıklarınızda size ben de katılıyorum… 6 ila 8 milyon dosya düşecek diyorsunuz, peki bu dosyaların alacaklıları ne olacak? İşte ben bunun üzerinde duruyorum. Böyle bir yasa çıkmasın borçlular rahata ermesin demiyorum tabiki… Yasa çıksın, borçlular rahat etsin fakat borçlar da ödensin, öyle değil mi? Devlet bu yasayı çıkararak, gerçekten borcunu ödemek isteyip de fırsat bulamayan, sıkıntılarından kurtulamayan insanlara ilaç olacak fakat bir taraftan da kötü niyetli kişilerin de ekmeğine yağ sürecek. Burada sorumlu borçlu değil devlettir, böyle bir yasa çıkarıyorsa her iki tarafında hakkını korumak zorundadır. Diyelim o dosyalar düştü ne olacak o zaman, alacaklarda hava olup uçacak mı? Mesele budur! Yoksa bu yasa çıkmasın borçlular yine icralarla hacizlerle uğraşsın demiyorum… Umarım iki taraf içinde hayırlısı olur, ancak devletimizin adalet anlayışının pek de adil olmadığı uzun zamandır aşikardır. Bu nedenle bir taraf hep mutsuz kalıyor… Umarım aklı selim biri çıkarda hem borçluları hem de alacaklıları koruyacak birşeyler yapabilir, umarım devlet böyle adil bir uygulamaya izin verir!

   • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

    EYÜP BEY ALACAK BAKİ . ŞİMDİ BAKIN DAHA UFACIK BİR ÇOCUĞU YETİŞTİRİRKEN NE YAPIYORUZ KENDİ EVLADIMIZ CANIMIZDAN ÇOK SEVDİĞİMİZ VARLIĞIMIZ BİRŞEY OLUNCA HEMEN MÜDAHALE ETMEYELİM BAZI ŞEYLERİ KENDİ ÇÖZMEYİ ÖĞRENSİN DİYORMUYUZ MESELA DÜŞTÜ KENDİ KALKSIN DİYORMUYUZ NİÇİN ALIŞSIN DİYE
    E İNSAF EYÜP BEY KOCA TACİR MALINI GÜVENMEDİĞİ İNSANA ZATEN VERMEZ . PEKİ BİR SORUNLA KARŞILAŞINDA BU İŞİ ÇÖZEMİYOR MU İNSANCA YAKLAŞIRSA ÇÖZER BEN 40 KÜSUR SENEDİR TİCARET YAPIYORUM O ZAMANLAR MUSEVİ TACİRLERDEN MAL ALIRDIK BİR SORUN OLURSA OTURUR ÇÖZÜM ÜRETİLİRDİ ŞİMDİKİ GİBİ YAKIP YIKMA YOKTU BEN BİRTANE İCRALIK AVUKATLIK VB OLAY HATIRLAMIYORUM O DÖNEMDE HA SİZİN BAHSETTİĞİNİZ ARD NİYETLİ KİŞİLER OLABİLİR ZATEN BU İNSANLAR PİYASADA TANINIR VE HERKEZ BUNLARI BİLİR KOLAY KİMSE BUNLARA MALDA VERMEZ BU TÜR KİŞİLERLE BÜTÜNÜ KARIŞTIRMAK ÇOK YANLIŞ OLUR KANAATİNDEYİM
    VELHASILI BİZ İNSANIMIZA YAKIŞAN ÇAĞDAŞ İNSANCIL KANUNLARLA YÖNETİLMEYİ HAKEDİYORUZ EN AZ O BATILI LAR KADAR ….SAYGILAR

  • musa dedi ki:

   eyup bey anlıyorumki bu yasa sizinde işinize gelmiyor,Ama Turkiyede zenginlerin 10 katı kadar gariban bulunuyor.Bunlarda bi şekilde borçlanıyor. Borçlarda bankalar tarafından astronomik faizlerle hiç odenemeyecek duruma geliyor.Avukatlara veriliyor onlarda bir tefeci gibi insanları somürüyor hepsinden kotusu onları borçlarından dolayı küçük göruyor herturlu ukalalığı yApıyor,İşte devletde bu gibi olayları durdurmak için en guzel çareyi buldu,Devletimiz yaptığını çok iyi bilir.Çok doğru oldu bence.Artık bankalarda sokaklarda kart dağıtmasınlar .İnsanlara sakız alır gibi kredi vermesinler yalvarmasınlar

   • deniz dedi ki:

    syn eyüp sami şen kardeşim halaa alacaklı diyosun peki ben hapisdeyken alacaklı parayı nasıl tahlil edecek siz bunu da düşünmüşsünüzdür bana bununda açıklamasını yaparmısınız borcumuz 1-2 milyar değil ki eş dost bulsun çıkartsın benim borcum 2 trilyon civarında hangi yakınım bu parayı denklştirip beni içeriden çıkartır ben çürürüm vallahi içeride cezamı çekip çıktığımdada kimseye para ödemem çünki özgürlüğümle ceremesini çekmiş oluyorum senin sağın solun denk olduğu için yazması kolay geliyo ama başınada gelirse yaşamasını görürsün ozaman bana da böyle anlatırlardı başına gelmeden anlamazsın diye sizin gibi biyrlerimle gülerdim ama anlattıkları gibiymiş onun için daha fazla alacaklı alacaklı diyip durmayın gidin alacaklı steleri var oraya yazın burada miğde bulandırmayın

   • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

    Yazdıklarımkı tam okumamışsınız!!! Düşüncelerimi ve yorumlarımı saptırarak burada beni yargılamayın, önce yorumlara verdiğim cevapları tam okuyunuz ve anlayınız lütfen…

  • arif dedi ki:

   eyüp bey, ticaret yapan alacaklı ile alakalı bir sıkıntılı durum yok zaten. alacaklı ticaret adamına devlet zaten, alacağını tahsil edememesi durumunda, tahsil edemeyediği miktarı, çıkartacağı haciz vesikası ile vergiden düşürme imkanı zaten veriyordu. ama avukatlar, buna meydan vermiyordu. neden kendileri de zaten sıkıntılı olan borçlu üzerinden, bir pay elde etmeye çalışıyorlardı. istese avukat, yasal işlemlerini yapar ve müvekkili olduğu alacaklıyı da bu yönde yönlendirir ve borcun uzayan tahsili ile uğraşmak yerine haciz vesikası çıkarttırıp, vergiden düşürtür, olur biter. hepsi bu. yani sonuç olarak tahsil edilemeyen alacaklının alacağını devlet ödüyor. konu bu kadar basit. ama avukatlar olayı dallandırıp, budaklandırıp, bu ikinci yöntemi kullanmak işlerine gelmiyor, az kazanç elde edecekleri için. avukatlar devleti arkasına alarak, devletten aldıkları gücü tehdit ve şantaj olarak vatandaşa karşı kullanıyorlar. ayrıca kanunu bilmeyen bir çok insanıda yalanlar söylerek aldatıyorlar. resmen telefonda yalan söyleyip tehdit ediyorlar. ben iflas etmiş bir iş adamıyıp. beni de kanunu bilmeyen bir çok vatandaşı aradıkları gibi arayıp, bir çok defa kandırmaya çalıştılar. utanmadan diyorlar ki, ya bu borcu ödersiniz, yada taahhütte dahi bulunmadığım halde, hakkımda çıkamayacak bir tutuklama olduğunu da bilmeme rağmen avukatın biri sizi borcunuzu ödemediğiniz için hakkınızda tutuklama kararı çıkardık ve ayrıca babaınızın evine de tebligat çıkardık, babanız ve anneniz dahi tutuklanacak diye saçma sapan bir yalan hikaye anlattı ve hakikaten yaşlı anne ve babamın ev telefonlarını da bulup, o kanunu nizamı bilmeyen anne ve babamı da kandıran ve korkutan avukatın o avukat olduğunu anladım. benim anne ve babamın ne ilgisi var borcumla da o yaşlı insanları da rahatsız edip korkutuyorsun be adam. nedir bu iş. avukatın resmiyeti kullanıp, aslında yaptığı suç değilmidir. aslında, bu tutumlarına karşı dava açmak gerekiyor ama o borç baskısı altında iken ve dava açacak paralarımızın da kalmadığını bildikleri için hep de bu yöntemler ile gerektiğinde aileye saldırıp şantaj ile nasıl olsa korkan anne baba oturduğu evi satar öder bildikleri için bunu yapıyorlar. bu durumu yaşayıp, korkan ve evladının borcu için emekli maaşı ile yaşayan ve avukatın şantajından korkup, evsiz kalan anne babalar biliyorum ben. bu avukat bana da aynı hikayeyi anlatmaya kalkışınca dinledim ve direkt, öncelikle kendisine ÇAKAL AVUKAT diyerek söze başladım ve ekledim. sen kimsin ki, avukat kimliği altında, şantaj yapıyorsun. ben iş adamıyım. kanunu da haklarımıda bilirim. sen kimsin çakal, anamı babamı rahatsız edeceksin dedim. sen beni kanunu bilmediği için kandırdığınız o köylü, gariban ali, veli, mehmet efendiler lemi karıştırdın. dedim. sahtekar, üçkağıtçı, kapat lan telefonu dedim. alışmışsınız, kandırarak, şantaj ile para tahsil etmeye. şimdi senin kim olduğunu tespit ettim. sen avukat olarak, yazışarak, elde edebileceğin hakları almaya çalışırsın, telefon edemezsin, kandırmak ve şantaj yapmak niyeti ile. şimdi savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum deyince, o kaba mafya adamı, tahsilatçı vari konuşan avukat yelkenleri suya indirdi ve özür dilemeye başladı, bana beyefendi demeye başladı. bunlar ısırabileceklerini ve gözüne kestirdiklerini, anladılar mı? ve o kişinin kanundan bir haber sade vatandaş olduğunu fark ettiler mi? vay haline o vatandaşın. arkadaşlar, bunlar böyle işte. ama hakikaten bu işi düzgün yapan avukatları tenzi ediyorum.
   bunun için hiç bir avukat alacaklı savunuculuğu yapıp, hikaye anlatmasın. evet alacaklının tahsil edemediği alacağını devlet zaten ödüyor, vergiden düşerek. bunun için alacaklı aleyhin de de bir durum yok. sadece bu durumdan çıkar ve menfaat sağlayamayacak olan avukatlar cephesinde, sıkıntı olacak. benim de borçlarım varken aynı zamanda alacaklarım vardı ve hepsini, alacaklı olduğum insanlara zarar vermden, yuvalarını parçalamadan, haciz vesikası ile vergiden düştüm ve bana haciz yapmaya çalışan tüm alacaklılarıma ve avukatlarınada bunu söyledim. bazıları dediğime uydu ve bazı alacaklılarımın avukatlarının da işine gelmediği için avukatları dediğim işlemleri yapmadı.
   arkadaşlar her zaman ticaret yaptığımız sürece borçlu ve alacaklı olabiliriz. ama alacağı tahsil etmeye çalışmak demek borçlunun evine, yuvasına, zarar vermek, devleti aracı edip, bir nevi haneye tecavüz etmek demek değildir. ticarette her zaman borç ile alacak bir birine kardeştir. yeterki, niyetler iyi olsun.

  • tansel dedi ki:

   HAYIR BİZLERE RAHAT ÇALIŞMA ORTAMI VERİLECEK BİZ BORÇLULAR ÖDEYECEĞİZ .BİZLER MÜSLÜMANIZ BİZLER NE BORÇLAR ÖDEDİK AMA EİLMİZDEN OFİSİMİZ ALINDI EVİMİZ BOŞALTILDI BİZİM ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI BİRDE İCRA TAAHHÜT HAPSİ BİZİ GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME TERK ETTİLER

 128. Levi dedi ki:

  http://www.hurriyet.com.tr/gundem/19710333.asp EV HACZİ İÇİN İNCELEMENİZİ TAVSİYE EDERİM…

 129. ük dedi ki:

  bizler maaşlarında ıcrası olan memurlarız kesıntıller yapılıyor.ançak sızlerden istegimiz bankallara olan borclarımız tümün kabatıp tek bır bankaya borçlu olmak her ay duzenlı yatırmak veya bankallar yapmıyorsa çalıştıgımız kurumlar kapatsın borclarımız maaşımızdan heray duzenlı olarak maaş bodrosundan yuz 40 veya 50 sını kesssın alacaklıda vereceklı borclu kurtulsun uzun vade yapsın 70/80 /90 aya yaysın icra mahkemelleride kurtulsun. alacaklıda vereceklı kurtulsun .ekonomıde canlanır. bızler kurtuluruz saygıllarımla u k

  • faik dedi ki:

   haklısın kardeşim aynen bende sizin gibiyim çok yerinde bi kara bunu AKİM BİMER lede paylasmak lazım gelin hep beraber yazalım bızı cıkmaza sokmasınlar

 130. tansel dedi ki:

  icra taahhütleri de anayasa ya aykırı imiş neden çıkmadan onlar için de fax ,mail atılmıyor ben 2 kez tüm vekillere sorunumu mail attım .çünkü herbiri diğerinin parçası değil mi

  • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

   HİÇ KİMSENİN YERİNE GETİREMEDİĞİ BİR TAAHHÜDDEN DOLAYI ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ BÖYLE BİR ANAYASA MADDESİNE RAĞMEN İCRA TAAHHÜDÜ NAFAKA VB YÜZÜNDEN HALA HAPİS CEZALARI UYGULANIYOR ŞİMDİ BU HAPİS CEZASI ALAN KİŞİLER AİHM E GİDERDE DEVLET TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLİRSE NE OLACAK BU KİŞİLERİN TAZMİNATINI KİM ÖDEYECEK BU KİŞİLERİN MAĞDURİYETİ NASIL TELAFİ EDİLECEK İNSANIMIZA ZULÜMDEN NE ZAMAN VAZGEÇECEĞİZ

 131. Abdulkadir dedi ki:

  arkadaşlar bir şey paylaşmak istiyorum 2008 bir bankadan 120 bin tl kredi kullandık işlerimiz 2010 da sıkıntılara girdik ve ne uzatıyım işyerimizi kapattık tabi kredi alma zamanından buyana yani 2008 -2010arasında ödenen taksitler kredi 80 bin tlye düştü ve 2010 yılında kapatıllan banka takibe aldı hatta tlf aradılar şübe olarak müdür geldi görüştük bizde sıkıntıları anlattım müdürde ben gerekeni yapaım dedi ve gitti 2010-2011 yılı içerisinde ödeme emir yazıları vesayre bizde imkanımız olamadıgından 2010-2011 yılları arasında ödeme yapamadık o gün bügündür ses çikmadı bankadan 2012 yılına girerken banka şübe müdürü beni arar derki abdulkadir şü andaki bize olan borcun 97 biz tl biz bir karar aldık bu kredileri tahsıl etmeye tamam olmayınca nasıl ödiyecem derken bana şünü der bana 3.000tl birde 1.700 tl getir bu dosyayı kapatalım şaşırdım kaldım ben sana borcu yoktur yazısı verem dedi haberini bekliyorum diye görüşme sonlandı.arkadaşlar böyle nasıl oldu hala anlamadım 97 bin tl borç 4,700tl ye kapatacak yorumu veya olur diyen varmı yoksa bunun altında başka bşrşeymi var teşşekkür ederim

 132. serkan maden dedi ki:

  merhaba .arkadaşlar bu yeni icra yasası ne zaman çıkacak geldiler gelecekler hacze dayanacak güç kalmadı net bir tarih verebilirmisiniz tşk eder herkese iyi çalışmalar dilerim

  • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

   taahhüt tuzağına düşme derim ben
   SEN SEN OL SAKIN TAAHHÜT VERME GÖRÜYORSUN TAAHHÜT VERENLERİN HALİNİ

  • sargoz dedi ki:

   gelen gelir, kaldırmak isteyene taviz vermeyiniz. ellerindeki tek silahı onlardan alınız. korkmak, panik yapmak, günübirlik para teklif etmek çözüm olmaz. taahhüt vermeyiniz, yakınınız borca kefil olmasın. sadece ve sadece eşyalara yediemen olun.

   borcunuzu taahhüt vermeden protokole bağlı olarak taksit taksit ödemeyi teklif ediniz.

   • tansel dedi ki:

    TAAHHÜT ALMADAN BİZİ RAHAT BIRAKMIYORLAR EVİMİN ISITICILARINI GÖTÜRDÜLER DONUYORUM CEBİMDE 5 LİRA VAR BANA GİT KENDİNE KLİMA AL DİYOR KATİBİ

 133. şimam dedi ki:

  avukatlarda din iman yokki.onlar para alsınlar.ne olursa olsun.kitapsız adiler.biraz utanın.insanlara zülüm etmeyin

  • ilya dedi ki:

   Kesinlikle bu rezalet durdurulmalı çok geç bile kalındı hemen ve bir an önce yasalaşmalı avukatlar gerçekten çok vicdansızlar borçlu zaten ödeme gücü olsa ödicek bir de ödeyemediği tutarın üzerine dahada faiz koyup hiç ödeyemeceği hale getiriyolar?bu yasalaşınca yasa çıkmadan önce oluşan tüm borçlular koruma altına alınarak tüm borçlar silinmeli dosyalar düşmeli zaten son derece ilkel ve hiçbir şekilde insalığa yakışmayan bir uygulama…insan haklarına insan onuruna aykırı ne demek eve geleceksin zorla gireceksin eşyalarıan el koyacaksın yada tehdite bilmem neyle zorla aile bireylerinden birine imza attırıp zorla o bocu ödeteceksin..borçlu insanların psikolojik durumu sağlık durumu hiç düşünülmüyor insanlar canlarına kıyıyor avukatların yaptıkları bu zulüm derhal sonlandırılmalı doğru ve yerinde bir karar 1 yıl içinde de sonuçlanmayan davalar zaman aşımına uğrayarak bir daha dava açılamaz hale getirlmeli 10 yıl zaman aşımı çok uzun bir süre..Dubaide eve hacze gelemezsin evin bir mahremiyeti var kimse kimsenin evine giremez helek evine eşyasıan arabasına hacizde koyamazsın bu insanlık dışı bir uygulama bir an önce uygulanmalı 7 milyon dosyada düşmeli ebediyyen cehenneme gönderilmeli bir daha gönderilmemek üzere

   • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

    Alacaklının parasını siz ödemeyi garanti ediyor musunuz sayın İlya? Herşey iyi güzel de alacaklı ne olacak bu durumda, borşlunun elde ettiiği ama geri ödemediği bedel ne olacak, o haksızlık olmuyor mu haram olmuyor mu?

 134. emre dedi ki:

  10 bankaya yaklaşık 150 bin kredi kartı borcum var.Bu kadar borcu nasıl yaptın derseniz,öncelikle 10-15 olan borcu her ay yüzde 2,5 faizle tefecilere yatıttırıp sonra tekral çektirmek vasıtasıyla 3 yıl böyle devam ettim.bu şekilde tabiki bankanın iyi müşterisi olarak sürekli limitler artmaya başladı,bu sürekli böyle gider diye düşünüyordum.borçlarımı hiç ödemiyor her ay yükseltiyordum,gider gelirden daha fazla olduğu için onun açıklarınıda kartlardan karşılıyordum.hiç sorun olmuyordu,çünkü kartların limitleri sürekli yükseliyor,borca gelen faizi bi şekilde karşılıyordum.taki iki ay öncesine kadar,artık limitler yükselmiyor bende takla attıramıyordum.ve iki ay önce ödemelerimi durdurdum,bankalardan sürekli mesajlar geliyor,ve telefon ediyorlar bende telefonlarını açmıyorum,üzerime hiç bir malım yok,sıkı durun asgari ücretle bir özel şirkette çalışıyorum,son olarak annemle beraber kirada kalıyorduk,haciz işlemleri annemede gelmesin diye eşim ve çocuklarımı alarak ayrı bir eve çıktık nüfüsdan da ikametimi buraya aldırdım.annem o evde kaldı acaba annemin kaldığı o eve haciz gidermi yardımcı olacak olursa sevinirim,akibetimiz ne olacak bilmiyorum.teşekürler

  • mahir dedi ki:

   hacizler yeni eve gelir de. inşallah tefecilere takıntın yoktur. bankalara gelince onlar zaten zengin hiç korkma bişey yapmazlar. en fazla kara listede gezer durusun. zaten sokakta çok böyle durumda olan insan. ama 3 yılda biraz fazla 150000 tl hiç kimsenin geliri fazla gideri az değil merak etme herkesin gideri gelirinden hep fazla. ama sen de abartmışsın. neyse geçmiş olsun.

  • Avukat ömer k. dedi ki:

   Kusura bakmayın siz mağdur degilsiniz. Sizin gibi kötüniyetli borçlular yüzünden ev haczi kalkmadı şimdiye kadar. Sanırım siz ev haczi kalkmasın diye bu şekilde provakator ajanlık yapıyorsunuz burda. Tebrik ederim herşeyi profesyonel bir şekilde kılıfına uydurmuşsunuz. Sizin yüzünüzden gerçekten mağdur durumda olan borçlular da zan altında kalıyor.

 135. AVUKAT ŞENOL ÖZEL dedi ki:

  EV HACZİ UYGULAMASI ,TC ANAYASAMIZIN DEVLETE VERDİĞİ İNSANCA YAŞAMA HAKKINI SAĞLAMA GÖREVİNİ ÖNGÖREN SOSYAL – HUKUK DEVLETİ İLKESİNE TAMAMEN AYKIRIDIR.BU HUSUSTA PEK ÇOK KERE İLGİLİ YAZIŞMALARI YAPTIM.AMA ÜZÜM YEMEK YERİNE BAĞCIYI DÖVMEYİ ESAS ALAN ZİHNİYET ,BUGÜNE KADAR HİÇBİR AÇILIMDA BULUNMAMIŞTI.BU HÜKÜMET,BU DÖNEMDE ENTERESAN VE DEVRİM NİTELİĞİNDE İNSANCIL KANUNLAR ÇIKARTMAYA BAŞLADI. BEN OY VERMEDİM,AMA AÇIKCASI VE GÖNLÜMDEN BUGÜN GELİNEN NOKTADA ,KEŞKE BU DÖNEM OY VERSEYDİM DİYORUM.ÜSTELİK CHP’DEN ÇANKAYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMAMA RAĞMEN.ÖNEMLİ OLAN DOĞRULARIN YAPILMASIDIR. KİMİN YAPTIĞI DEĞİL.UMARIM ZOR HALDEKİ HER İNSANI KURTARAN YASALARI ÇIKARTMAYA DEVAM EDERLER. EV HACZİNİ ENGELLEYEN YASANINDA ÇEK YASASI İLE AYNI DÖNEMDE SÜRATLE ÇIKARTILMASINI SAĞLARLAR. YÜREKLERİ İNSAN AŞKIYLA DOLU İNSANLARIN BU ÜLKEYİ YÖNETMESİ DİLEĞİMLE…AV.ŞENOL ÖZEL-ANKARA

  • sargoz dedi ki:

   Üstad,

   Sizi saygı ile selamlıyoruz…

  • ÇEK MAĞDURU ESNAF_2010 dedi ki:

   ZOR DURUMDAKİ İNSANLARA IŞIK OLAN HERKEZDEN ALLAH RAZI OLSUN

  • dogan balak(Develili) dedi ki:

   Şenol bey…gerçek vatanperverlik sadece ülke menfaatlerini ,görüş fikir ayırt etmeksizin taktir etmek ve onaylamaktır bence…ellerinizden öpüyorum.ancak fikirlerle bu ülke ileriye taşınacaktır…

  • tansel dedi ki:

   sagolun

  • Avukat ömer k. dedi ki:

   Sayın üstadım. Ev haczini kaldırmak bir hizmet degil. Zorunluluktur. Olması gerekendir. Şimdiye kadar ev haczi gibi bir ucube uygulamanın olması bu iktidar ve önceki iktidarların ayıbıdır. Ev haczi insan hakkı ihlalidir. Ev haczini kaldırma bir lütuf değil gecikmiş bir insan hakkı ihlali telafisidir. Bu hükümet 10 yıl geç kalmıştır. Bir çok intiharın ve ailevi felaketlerin vebali tüm milletvekillerinin üzerindedir. Ayrıca yukarıda türk hukuk sitesindeki alıntı yorumları okuyunca kanım dondu ve yorum sahipleriyle aynı mesleğe mensup olduğum için binlerce kere lanet ettim.

   • sargoz dedi ki:

    Sn.Av.Ömer bey,

    Üstad sizide saygı ile selamlıyoruz. Siz ve sizin gibi düşünenler Türkiye’nin çağdaş ve modern yüzünün yansımasıdır. Evrensel hukuk değerlerine gösterdiğiniz bağlılıktan dolayı sizi sitemiz adına tebrik ederim.

   • Eyüp Sami ŞEN dedi ki:

    Ben de sizinle aynı görüşteyim bir bakıma, ancak alacaklının durumu yönünden de bakmak lazım olaya… Devlet böyle birşey yapıyorsa alacaklının zararını da tazmin edebilmelidir, öyle değil mi? Ev haczi gerçekten onur kırıcı fakat etkili bir yöntemdir. Kaldırılabilir ama yerine caydırıcı başka bir yol bulmak gerekir yada devletin alacaklının zararını karşılaması…

   • merve dedi ki:

    daha önce yorum yaparak başıma gelenleri anlatmıştım..bu şekilde düşündüğünüz için sizi tebrik ediyorum.keşke bütün avukatlar sizin baktığınız gibi bakabilseler..çok güzel özetlemişsiniz durumu.

   • tansel dedi ki:

    NE OLUR ÖMER BEY BUNU İSTANBUL BAROSUNA ANLATIN .SİZ BİZ BORÇLULARA GÜVENİN BİZ DE SİZİN GİBİ AVUKATLARI BAĞRIMIZA BASALIM SAYGILAR

  • Musa dedi ki:

   İYİ NİYETLİ DÜŞÜNCENİZ İÇİN SİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM ..

 136. sargoz dedi ki:

  Borç İçin Hapis Cezası Savunucuları;

  Sizler burada sanal ortamın verdiği rahatlık ve (güya) kimlik gizliliği içinde, terbiyesizce hakaret ediyor, sövüyor, sayıyor ve borç alacak meselesi için hapis cezası propogandası yapıyorsunuz.

  Para tahsili için, bir insanı hapis cezası istemiyle şikayet edip cezalandırılmasını istemek sözün bittiği yerdir. Bunu biliyormusunuz ?

  Girdiğim birçok duruşmada, hakim tarafından ceza kararı okunurken, savcıların bile başlarını öne eğdiklerini, sanığın gözünün içine bakmadıklarını, şikayetçi avukatların bile ceza kararından sonra hızlıca duruşma salonunu terk ettiğini biliyormusunuz ?

  Fütursuzca suçladığınız insanların aynı zamanda alacaklıda olduklarını, bir zamanların itibarlı tüccarları olduklarını, vegi verdiklerini, istihdam yarattıklarını, mağduriyetlerinin borç alacak meselesinden kaynaklanmadığını; 21 Yüzyıl Türkiye’sinde acımazsıca uygulanan, borca hapis cezasından kaynaklandığını anlayabiliyormusunuz ? Sanmıyorum.

  Hukuken uygulanabilirliği olmayan, AİHM, ANAYASA ve T.C.K hükümlerine aykırı bir özel yasa uygulaması ile bu ülke vatandaşları hapsedilmekte; evrensel hukuk değerleri göz ardı edilmekte ve zaten bu sebeple yasa değişmekte , 27 yıl sonra ceza kaldırılmaktadır ama sizlerin evrensel hukuk değerleriyle, adaletle zaten ne işi olabilirki ?

  Sizler adliye koridorlarını, polis karakollarını, savcılık bürolarını, duruşma salonlarını, hapis cezasını ve hapishanedeki yaşantıyı kolaymı zannediyorsunuz ? Çekini ödeyemediği için bilmem kaç ay hapishane koğuşlarında gün sayan insanların bir çoğunun ailesinin sefalet içinde yaşadığını, çocuklarına konu komşunun baktığını biliyormusunuz ? Para için bu eziyete, bu zulme değermi ?

  Sizler dolandırıcıların bu eziyeti çektiğinimi düşünüyorsunuz ? Onlar çoktan her şeyi kitabına uydurdu; şuan zevki sefa içinde dolandırdıkları paraları sayıyorlar, ne sizden, ne istediğiniz cezalardan nede bu sitelerden haberleri bile yok, farkındamısınız ?

  Yazıklar olsun sizin gibi düşünenlere… Yazıklar olsun para için zulmedenlere….

  Not: Hakaret ,küfür ve tehdit içerikli mesajlar yazmaya devam eden yorumcular hakkında Bilişim Suçları, TCK 480-490, Hakaret ve Sövme Cürümleri dayanak alınarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır

  • tansel dedi ki:

   gerçekten icra ve icra taahhütlerinden dolayı ailem perişan oldu ,allah a yemin olsun ki ölüm bile daha güzel görünüyor bize ,tabiri caizse bizi icra ve borçtan hapislikler bitirdi .allahım yardım et diyorum .dualarım bile sanki tutmaz oldu ne olur mücadele edip tüm borcundan yatanların çıkmasını sağlayalım allah düşmanıma göstermesin .

 137. VATANDAŞ NURİ dedi ki:

  BİR SİTEDE EV HACZİ İLE İLGİLİ YORUM ÇOK İÇ AÇICI İNŞAALLAH GERÇEKLEŞİR

  ADALET BAKANIMIZ SAYIN SADULLAH ERGİN İLE HATAY REYHANLIDA TEMEL ATMA TÖRENİNDE ÇEK KANUNUN ÇIKMASINDAN DOLAYI KENDİSİNE TEŞEKKÜR ETME İMKANI BULDUM.BİRDE EVLERE GELEN İCRALARLA İLGİLİDE ÇALIŞMA OLSA İYİ OLURDU DEDİĞİMDE BU PAKETİN İÇERİSİNDE ONUNDA OLDUĞUNU İFADE ETTİ HADİ HAYIRLI OLSUN ARKADAŞLAR.

  • deniz dedi ki:

   syn vatandaş nuri keşke tahhütlerle ilgli bir çalışma bir gelişme varmıymış onuda sorsaydınız

   • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

    BEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM BİR ARKADAŞIN YORUMU SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTEDİM

    ÇEK YASASI KESİNLEŞİR KESİNLEŞMEZ HERKEZ EV HACZİ VE TAAHHÜT KONULARINA YOĞUNLAŞACAK BU SİTELERİ TAKİP EDELİM BENCE VE ŞU SAATTEN SONRA HİÇBİR TAAHHÜT VB İMZALAMAYALIM AYRICA GENE BU TAAHHÜT KONUSUNDA BULDUĞUM BİR YAZI YI BURADAN PAYLAŞAYIM ARKADAŞLARA FAYDALI OLUR İNŞAALLAH

    TAAHHÜTLERLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI Cuma, Aralık 24 2010 Yazar ……
    YARGITAY 16.HUKUK DAİRESİ TARIH: 7.7.2008 ESAS: 2008/871 KARAR: 2008/4936 YARGITAY CEZA GENEL KURULU`NUN 20.02.2001 TARIH, 2001/8-19 ESAS VE 2001/26 KARAR SAYILI KARARINDA, TAAHHÜDÜ IHLAL SUÇUNUN OLUŞABILMESI IÇIN ÖDENECEK TOPLAM MIKTARIN RAKAMSAL OLARAK BELIRLENMESI, TARAFLARIN BELIRLENEN BU MIKTAR ÜZERINDE ICAP VE KABULDE BULUNMASI ZORUNLUDUR. CEZA SORUMLULUĞUNUN DOĞABILMESI IÇIN TAAHHÜT ESNASINDA ÖDENECEK MIKTARIN HIÇ BIR KUŞKUYA YER VERMEKSIZIN BELIRLENMESINDE ZORUNLULUK BULUNMAKTADIR. BU MIKTAR BELIRLENMEDIĞINDE HANGI MIKTAR IÇIN TAAHHÜTTE BULUNULDUĞU, KABULÜN DE HANGI MIKTAR NAZARA ALINARAK YAPILDIĞI SAPTANAMAYACAĞINDAN, ÖDEME KOŞULUNUN IHLALI HALINDE CEZAI SORUMLULUK DOĞMAYACAĞI BELIRTILMIŞTIR. “BORÇLUNUN TAAHHÜTTE BULUNMASI VE BU TAAHHÜDÜN ALACAKLI TARAFINDAN KABUL EDILMESI BIR AKITTIR. AKIT IKI TARAFIN KARŞILIKLI VE BIRBIRLERINE UYGUN SURETTE RIZALARINI BEYAN ETTIKLERI TAKDIRDE TAMAM OLUR. (B.K. MD. 1) KABUL IÇIN BIR SÜRE TAYIN EDEREK BAŞKA BIR KIMSEYE BIR AKDIN YAPILMASINI TEKLIF EDEN KIMSE, BU SÜRENIN BITIMINE KADAR ICABINDAN DÖNEMEZ. BU SÜRE BITMEDEN EVVEL KABUL HABERI KENDISINE YETIŞMEZSE ICABI ILE BAĞLI KALMAZ. (BK. MD. 3) BU ITIBARLA, BORÇLUNUN TAKSIT TALEBININ, ILK TAKSIT TARIHINDEN EVVEL KABUL KEYFIYETININ BORÇLUYA BILDIRILMIŞ OLMASI ZORUNLUDUR. AKSI HALDE, BORÇLU ICABI ILE BAĞLI KALMADIĞINDAN AKIT TAMAMLANMAMIŞ OLUR” BIÇIMINDEKI AÇIKLAMALARLA BU ÖDEME ŞARTININ BIR SÖZLEŞME OLDUĞUNU IFADE ETMIŞLER, İİY’NIN 111. MADDESININ 3. FIKRASINDA DA BU ÖDEME KOŞULUNUN “SÖZLEŞME” OLDUĞU VE BU SÖZLEŞMENIN DEVAMI SÜRESINCE 106. MADDEDEKI SÜRELERIN IŞLEMEYECEĞI AÇIKÇA BELIRTILMIŞTIR. YARGITAY 16.HUKUK DAİRESİ Tarih: 7.7.2008 Esas: 2008/871 Karar: 2008/4936 1- Ödenecek Toplam Borç Miktarı Belirlenmemişse Taahhüdü İhlal Suçu Oluşmaz. 2- Her Bir Borç Taksidinin Ödenmemesinde Borçlu Yeniden Yargılanabilir; Ancak Aynı Borçtan Dolayı Verilecek Tazyik Hapsinin Süresi 3 Ayı Geçemez. Özet: Taahhüdü ihlal suçunun doğabilmesi için ödenecek toplam borç miktarının rakamsal olarak, hiçbir kuşku ve duraksamaya yer olmayacak şekilde belirlenmesi gerekir. Somut olayda, ödeme taahhüdü verilirken dosya borcu hesaplanıp ödenecek miktar rakamsal olarak gösterilmemiştir. Bu halde anılan suç oluşmaz. Öte yandan 01.06.2005 tarihinden önce işlenen taahhüdü ihlal eyleminde, aynı suçtan dolayı bir kez ceza verilebilir. Anılan tarihten sonra ise her bir borç taksidinin ödenmemesi halinde borçlu yeniden yargılanabilir. Ancak aynı borçtan dolayı verilecek tazyik hapsinin süresi 3 ayı geçemez.

 138. serkan maden dedi ki:

  MERHABA.BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ KEFİLLİĞİMDEN DOLAYI HACZE GELECEKLER TEBLİGAT GÖNDERMEDEN GELEBİLİRLERMİ

  • sargoz dedi ki:

   Burası Türkiye. Normalde borç tebliğ edilir ama teminat yatırıp ihityati haciz kararı ile direk gelebiliyorlar. Rakam çok önemli.

  • AVUKAT ŞENOL ÖZEL dedi ki:

   SEVGİLİ SERKAN,EĞER İHTİYATİ HACİZ KARARI ALMIŞLAR İSE GELEBİLİRLER.BUNUN İÇİNDE EVRAKIN YA İBRAZ EDİLEREK ARKASI YAZDIRILMIŞ ÇEK,YA DA ZAMANINDA PROTESTO EDİLMİŞ BONO OLMASI LAZIM.UMARIM ÇÖZÜM YOLUNU BULURSUN.YAKIN TANIMADIĞIN YA DA TAM GÜVENMEDİĞİN İNSANLARA KEFİL OLMAMANI TAVSİYE EDERİM.ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN. AVUKAT ŞENOL ÖZEL-ANKARA

   • tansel dedi ki:

    sayın avukat şenol sizin gibi avukatlar bana yaşama gücü veriyor ,icra taahhütleri de anayasa ya aykırı değil mi ? bir de şunu söyliyeyim ben ve ailem rezil olduk icralardan bittik tükendik .inanın ki bizler çocuk okutan esnafdık .şimdi kendi çocuğumu elden yardım istiyorum harçlık gönderemez olduk.

 139. (UGUR55) dedi ki:

  Keşke eve haciz komple kalksa kapiya dahi uğranmasa rezillik

 140. alikaymaz dedi ki:

  Arkadaşlar inanırmısınız evimde eşya kalmadı çocukların yatagını evdeki tabaklar bile aldılar evimdeki gardolabı bile söktüler çamaşırlarımız betonda küflendi çocuklarım hastalandı bana bunu yapan tefeciler kanımı kuruttu allah belalarını versin,icraya gelen memur polis hamal ayakabılarını çıkarmadan çamurlu halde girdiler.avukatlar bazı avukatlar tefecilerle ortak çalışmaktadırlar
  BİRDAHA İCRAYA GELENLER EŞYA VEREMİCEĞİM ÇÜNKÜ BİRŞEY KALMADI.
  AMA ÜÇÜN BİRİNİ VEYE HEPSİNİ VERECEĞİM

  • tansel dedi ki:

   benim evde bomboş ısıtıcıyı son gelen avukat götürdü ÜŞÜYORUMMM ALLAHIM DİYE BAĞIRIYORUM AKLIM GİDECEK BAŞIMDAN TAM 3 SENEDİR BENİ BIRAKMADI AVUKATLAR

  • Avukat ömer k. dedi ki:

   Avukat ve icra memuru hakkında 6 aylık süre geçmeden bağlı bulunulan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunun. Böyle bir şey asla olmamalı. Bunu yapanlara lanet olsun. İİK.82.maddenin açıkça ihlalidir bu. Eger iç hukuk yollarını tüketirseniz (ki bu ülkede adalete olan inancımı yitirdim) aihm’e kadar gidersiniz. Çünkü bu yapılanlar açıkça insanca yaşama hakkını ihlaldir.

 141. eman dedi ki:

  Arkadaşlar ben esnafım ve şu anda elimde 54 bin(milyar) liralık çekler var. 22 senedir hiç ev haczine avukat göndermedim. Bunun kadar gaddarca ve zalimce tahsilat olamaz. Alacaklarımı almayı bende isterim. Fakat bu şekilde değil. Dolabı en az kullanan evin erkeğidir. En çok kullanan çocuk ve kadının ne suçu var. Bu iğrenç durumun bir an önce kalkması gerekiyor.

  • sargoz dedi ki:

   Sn.Eman,

   Değerli yorumunuza daha önce yazdığımı bir yorumu tekrar ederek destek vermek istiyorum:

   …………alacağın tahsilinde kullanılan her türlü yöntem hukuka uygun bile olsa her zaman adaletli değilidr. Ev haczi özellikle borcu olmayan kadına ve çocuğa uygulanan bir şiddettir. Tek amacı asıl borçluyu borcunu ödemeye acımasızca tazyik etmektir. Etkili bir yöntem gibi gözüksede modern hukukta yeri kalmamıştır. Gelişmiş ülkelerde çocuk eşyaları (özellikle çalışma bilgisayarı) ve evin yaşamsal düzenini sağlayan beyaz eşylaları ve möblesi haczedilemez durumdadır. Hatta Amerikada ailenin kullandığı araca bile dokunmanız mümkün değildir. Oysa Türkiye’de evdeki tabak çanağa kadar muhafaza altına alan vicdansız avukatlar mevcuttur.

   Özellikle adresi belli olan, borcundan kaçmayan fakat ödeme güçlüğü içindeki insanların bu şekilde tehdit edilmesi insani açıdan son derece yanlıştır. Ben 20 senelik iş hayatımda kimsenin evine bırakın haciz memurunu, icra yazısı bile göndermedim. Kimseyi çekten şikayette etmedim. Hiçbirşeyde kaybettiğimi düşünmüyorum.

   Kısa zamanda bu hukuki ayıbın düzeltilmesini temenni ediyorum.

  • emekli esnaf dedi ki:

   BEN BAĞKUR EMEKLİSİYİM ESNAF ÇOCUĞUYUM 1964 TEN BERİ KISA PANTOLONLU İDİK OZAMANLAR TİCARETİN İÇİNDEYİM O DÖNEMLERDE HATIRLIYORUM
   İSİMLERİ DAHİ AKLIMDA MUSEVİ TACİRLER VARDI TOPTANCI ONLARDAN ALIŞVERİŞ EDERDİK
   BABAM TERZİ İDİ KUMAŞ ALIRDIK DAHA SONRA HAZIR GİYİM E YÖNELDİK KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ ALMAYA BAŞLADIK VE GENE MUSEVİ İŞADAMLARI
   İLE ALIŞVERİŞ YAPTIK
   ZAMAN ZAMAN KRİZLER SENEDİMİZİ ÖDEYEMEDİĞİMİZ GÜNLER OLDU MAL ALMAYA VE KARŞILARINA ÇIKMAYA UTANDIĞIMIZ GÜNLER NEYSE BELLİ BİR
   SÜRE SONRA İCRAMI GELİR ŞUMU BUMU BEKLERKEN KENDİLERİ GELİP NASIL ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ DEYİNCE ŞOK OLURDUK İŞTE MALINIZ KALMAMIŞ
   MAL VERELİM VE ŞU ÖDEYEMEDİĞİNİZ SENETLERİNİZ YENİLEYELİM VB GÖRÜŞMELERLE BİR ÇÖZÜM BULUNUR TİCARET ALIŞVERİŞ DEVAM EDER Dİ TABİİKİDE
   DOSTLUKLARDA SÜRERDİ VE BEN HATIRLAMIYORUM Kİ BİR İCRA MAHKEME VB OLAY YAŞANMIŞ OLSUN
   ŞİMDİ BAKIYORUMDA HERKEZ YOK HAPİS YOK İCRA BUNLARI DUYUNCA İNANIN ÇOK ETKİLENİYORUM VE HEM İYİKİ TİCARETİ BIRAKMIŞIM DİYORUM
   VE BEN TİCARET SEVDASI İLE ÇOK AZ KİŞİNİN KAZANABİLDİĞİ BİR OKULU BIRAKMIŞTIM ŞİMDİ İSE ÇOCUĞUMA KATİYETLE TİCARETİ DÜŞÜNME BİLE
   DİYORUM İNSANLARIN İÇİNDE BULUNDUĞU ŞU DURUMADA KAHROLUYORUM BİLEMİYORUM ZAMAN MI DEĞİŞTİ BİZLERMİ YAŞLANDIK SAYGILAR

  • mahir dedi ki:

   allah da sana bu yaptığın iyiliğin karşılığını görür görmez yanından geri verir inşallah. çünkü yaptığın iyiliği illa ki karşı tarafın bilmesine gerek yok. ayrıca alacağına merhametli olan gün gelir tam köşeye sıkışmışken hızır aleyhisselamı görür karşısında. yolun açık olsun…

   • VATANDAŞ NURİ dedi ki:

    ARKADAŞLAR BİR HADİSİ ŞERİF AKTARAYIM ”MERHAMET EDEN MERHAMET BULUR”

    HZ MUHAMMED (S.A.V.)

    RABBÜLALEMEİN İN İNSANDA HİÇ SEVMEDİĞİ ŞEY ZULÜM DÜR ALLAHIN YARATTIĞI BİR KULA BİR CANLIYA YAPILAN ZULÜM KIRILAN BİR KALP ZALİM KİŞİYE GÜNAH OLARAK YETER VE BİZ UNUTMAYACAĞIZ Kİ RIZKIMIZIN KEFİLİ BİZZAT RABBİMİZ BİZ İSTEYELİM. RABBİMİZ, BİZİ SEN YARATTIN RIZKIMIZI VEREN DE SENSİZ BİZDE SENDEN HELAL RIZK İSTİYORUZ BİZLERİ KİMSEYE MUHTAÇ ETME SEDEN BAŞKASINA EL AÇTIRMA SEN HERŞEYE KAADİRSİN DİYELİM GÖRECEĞİZKİ UMMADIĞIMIZ YERLERDEN NE RIZKLAR GÖNDERİYOR MEVLAM
    RABBÜLALEMİN CÜMLEMİZİN YARDIMCISI OLSUN O NE GÜZEL YARDIMCI O NE GÜZEL RAB DİR O HERŞEYE KAADİRDİR
    SAYGILAR

  • tansel dedi ki:

   allah senin gibi alacaklının ahirette de yardımına koşacaktır .sen borcluyu idare et allah sana 100 katını verir emin ol

 142. Levi dedi ki:

  Ben hukuk fakültesi öğrencisiyim aynı zamanda ticaret ile uğraşıyorum yaşım 29 kıcasa şunu söylemek istiyorum “Karşılıksız çek suçu da ev eşyası haczi suçu da insanlık ayıbır.Hele hele de ev eşyası haczi kimse parçalanan aileleri ve psikolojisi bozulan çocukları düşünmüyor” Onun için haklı mücadelenize destek veriyorum İNSANLIK ONURU ÖNCE KARŞILIKSIZ ÇEKE HAPİSi YENECEK ARDINDA EV EŞYASI HACZİNİ…

  Not:Ne karşılıksız çekim var ne de hacizlik bir durumum…

  • sargoz dedi ki:

   Sn.Levi,

   Samimi desteğiniz teşekkür ederiz.

   İnanın birçok insan çok zor durumda. Batmış, itibarını kaybetmiş, tehdit edilen, dövülen, sövülen, icra,haciz ve hapis baskısı altında sürekli tehdit edilen bu insanların başlarını tekrar dik tutmak, bu hayata, bu topluma ve ailelerine geri kazandırmak için acilen çağdaş kanunlara ihtiyacımız var. Sizler gibi düşünen yeni nesil hukukçular sayesinde sesimizi hukuk fakültelerindede duyurmamız lazım.
   Türkiyede malesef hukukçu değil; icra avukatları yetiştiriyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür deriz.

   Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  • tansel dedi ki:

   ne olur sizler de destek verin inanın ki 25 yıllık esnafdık ,battık .

  • konturgerilla dedi ki:

   Sizin tuzunuz belliki kuru. Laf olsun torba dolsun sizinki

 143. emre dedi ki:

  yeni çeedimk yasasına ev eşyası haczi varmı ben görem

 144. CONNECT dedi ki:

  ÇEK
  YASASI
  KABUL
  EDİLDİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ
  CNN BAKINIZZZZZZZZZZZZZZZZZ

 145. serkan maden dedi ki:

  arkadaşlar merhaba ben serkan kardeşimin bir alışveriş mağazasından aldığı eşyalara 2. sıradaki kefiliyim işlerinin kötü gitmesiyle alakalı borcu ödeyemedi … hukuk bürosu diye bir yerden telefon geldi ama ne telefon resmen küfür hakaret bana anneme eşime ve ablama aşırı dercede küfür ve taciz var bunları yapan şahış …. diye …. hukuk bürosu çalışanı ve büro sahibininde desteğini alarak böyle bir uygulama içerisine girmişler şimdi haciz e gelme tehditleri savuruyorlar evdeki eşyalar 15 yıllık eşyalar almalarıda önemli değil.bana bu konuda ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim tşk ederim

  • sargoz dedi ki:

   Şimdi kanunla kanunsuzluğu birbirinden ayıralım.

   Borcunuz için icra takibi yapılacaktır. Takibin haksız yada borcunuzun üstünde bir rakamdan yapıldığını düşünüyorsanız hukuki haklarınız sınırında itiraz haklarınızı kullanabilirisniz.Borç miktarları doğru ve takip haklı bir takip ise borcunuzu anlaşıp ödemeniz daha doğrudur.Ancak bu noktada en önemli tavsiyem öderken icraya herhangi bir taahüt vermemenizdir.Borcu ödeyemez ve taahhüdü ihlal ederseniz hapis cezası alırsınız.

   Kanunsuzluğa gelince: Bahsettiğiniz hukuk şirketinin alacağın takibi konusunda izlediği yol TCK nın ilgili maddelerine göre suç içeren yasal unsurlar içermekte olup savclığıa şikayet etmeniz gerekmektedir.
   Ayrıca bulunduğunuz ilin barosunada mutlaka şikayet etmelisiniz.

   Not.yorumunuzda kullandığınız özel isimler kişilik hakları ve ispat yükümlülüğü nedeni ile kaldırılıcaktır.

 146. Av.Gülden HAMARAT dedi ki:

  Ya da ben size gönderiyorum.

  receptayyip.erdogan@tbmm.gov.tr
  ahmet.davutoglu@tbmm.gov.tr
  cemil.cicek@tbmm.gov.tr
  bulent.arinc@tbmm.gov.tr
  ali.babacan@tbmm.gov.tr
  mehmet.metiner@tbmm.gov.tr

  Ahmet İYİMAYA
  AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Başkanı
  Telefon : 0(312)420 5323 – 0(312)420 5324
  Faks : 0(312)420 5322
  GSM:
  E-Posta : adlkom@tbmm.gov.tr

  Hakkı KÖYLÜ
  AK PARTİ KASTAMONU MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Başkanvekili
  Telefon : 0(312)420 5884 – 0(312)420 5885
  Faks : 0(312)420 6957
  GSM:
  E-Posta : hakki.koylu@tbmm.gov.tr

  Yılmaz TUNÇ
  AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Sözcü
  Telefon : 0(312)420 6222 – 0(312)420 6223
  Faks : 0(312)420 6977
  GSM:
  E-Posta : yilmaz.tunc@tbmm.gov.tr

  Harun TÜFEKÇİ
  AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Katip
  Telefon : 0(312)420 5620 – 0(312)420 5621
  Faks : 0(312)420 6968
  GSM:
  E-Posta : harun.tufekci@tbmm.gov.tr

  İlknur İNCEÖZ
  AK PARTİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 6106 – 0(312)420 6107
  Faks : 0(312)420 6972 E-Posta : ilknur.inceoz@tbmm.gov.tr

  Zelkif KAZDAL
  AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 6406 – 0 (312)420 6407
  Faks : 0(312)420 6965
  GSM:
  E-Posta : zelkif.kazdal@tbmm.gov.tr

  Fehmi KÜPÇÜ
  AK PARTİ BOLU MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 5940 – 0(312)420 5941
  Faks : 0(312)420 69 7
  GSM:
  E-Posta : fehmi.kupcu@tbmm.gov.tr

  Hakan ÇAVUŞOĞLU
  AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 5476 – 0(312)420 5477
  Faks : 0(312)420 6960
  E-Posta: info@hakancavusoglu.com

  Mustafa Kemal ŞERBETÇİOĞLU
  AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 5612 – 0 312)420 5613
  Faks : 0(312)420 6945
  GSM:
  E-Posta : mustafakemal.serbetcioglu@tbmm.gov.tr

  İsmail KAŞDEMİR
  AK PARTİ ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 6132 – 0(312)420 6133
  Faks : 0(312)420 6963
  GSM:
  E-Posta : ismail.kasdemir@tbmm.gov.tr

  Bilal UÇAR
  AK PARTİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 6006 – 0(312)420 6007
  Faks : 0(312)420 6951
  GSM:
  E-Posta : bilal.ucar@tbmm.gov.tr

  Recep ÖZEL
  AK PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 6398 – 0(312)420 6399
  Faks : 0(312)420 6952
  GSM:
  E-Posta : recep.ozel@tbmm.gov.tr

  Bülent TURAN
  AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 5776 – 0(312)420 5777
  Faks : 0(312)420 6968
  GSM:
  E-Posta : bulent.turan@tbmm.gov.tr

  Mevlut AKGÜN
  AK PARTİ KARAMAN MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 5192 – 0(312)420 5193
  Faks : 0(312)420 6949
  GSM:
  E-Posta : mevlutakgun@tbmm.gov.tr

  Ramazan CAN
  AK PARTİ KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 6324 – 0(312)420 6325
  Faks : 0(312)420 6995
  GSM:
  E-Posta : ramazan.can@tbmm.gov.tr

  Ali İhsan YAVUZ
  AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ
  Adalet Komisyonu Üyesi
  Telefon : 0(312)420 6172 – 0(312)420 6173
  Faks : 0(312)420 6998
  GSM:

 147. Av.Gülden HAMARAT dedi ki:

  Sayın vatandaş, tasarıya eklenir mi bilmem. Ama zaten böyle bir önerge vardı bunlar komisyonda tartışılmıştır ve kabul görmemiştir ki tasarıda yer almamıştır diye düşünüyorum. Bundan sonra ekleneceğini zannetmiyorum. Hiç değinmeden de geçememişler işte 400,00 TL. gibi bir sınırlama getirip bırakmışlar. Kendilerince orta yol bulmuşlar. Ama bunun orta yolu olmaz bu haliyle eskisinden farklı bir uygulama da olmaz maalesef. Burada birbirinizle paylaştığınız kadar hatta daha fazlasını siyasilerle paylaşmalısınız bence. Ben başbakan, bakanlar ve adalet komisyonu üyelerine bu hususta mail attım. Siz de bunu yapın henüz yasalaşmadan herkesin mail bombardımanına tutması gerek.

  • VATANDAŞ dedi ki:

   TEŞEKÜRLER ÇOK HAKLISINIZ OTURUP AĞLAMAK SORUN ÇÖZMÜYOR MAĞDUR OLAN İNSANLARIN DA DERDİNİ EN AZ SİZLER KADAR ( OLAYA VAKIF VE NETİCEDE BİR YERDE OLAYIN DIŞINDA AMA DUYARLI İNSANLAR KADAR ) EN AZINDAN SAHİPLENMEMİZ VE MAĞDURİYETİMİZİ DİLLENDİRMEMİZ GEREKİYOR BURADAN BAHSEDİLEN MAİL ADRESLERİNİ BİLEN ARKADAŞLAR BELİRTİRSE ÇOK FAYDAKI OLUR KANAATİMCE SAYGILAR İYİ ÇALIŞMALAR TEŞEKÜRLER

 148. sargoz dedi ki:

  Taşınan yorumlar aşağıdadır:

  VATANDAŞ diyor ki:
  07/01/2012, 23:10 (Düzenle)
  EVLERDEN KALDIRILAN EŞYALAR YEDDİEMİN DEPOSU VE İCRA GİDERLERİNİ BİLE ZOR KARŞILIYOR . BUNUDA EN İYİ TEFECİ AVUKATLARI BİLİYOR . BURADA AMAÇ TACİZ VE SAĞA SOLA REZİL ETMEK . BAŞKA BİR AMACIDA YOK . ŞU SÖZÜMÜ NOT ALINIZ LÜTFEN BU ZALİMLİKLERİ YAPANLAR VE BU SIKINTIYA DÜŞEN İNSANLARI KINAYANLAR BU OLAYIN BENZERİNİ TATMADAN AHİRETE İNTİKAL ETMİYOOOORRR . KURAL BU VE BU KURAL BOZULMUYOR ADI DA ETME – BULMA KINAYANLARINKİ İSE GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA YADA ELLERDE KINADIM KENDİM YAŞADIM KURALI BU KURALI KİMSE DEĞİŞTİREMEZ NEDEN ÇÜNKİ RABBÜLALEMİN İN KANUNUNDA SAPMA OLMAAAZZZZZ SAYGILAR

  Cevapla

  yakup demir diyor ki:
  07/01/2012, 22:54 (Düzenle)
  yazık tefeci avukatlar işsiz kalacak

  Cevapla

  yakup demir diyor ki:
  07/01/2012, 22:51 (Düzenle)
  Tefeci,faizci avukatlar işsiz kalırsa nasıl haksız zengin olacaklar.?

  Cevapla

  tuna diyor ki:
  09/01/2012, 14:51 (Düzenle)
  Asıl bu vicdansız merhametsiz insanlık suçu işleyen kana susamış avukatları içeri atmalı…

  Cevapla

  • ayhan dedi ki:

   Syn Sargoz ;

   Öncelikle yapmış olduğunuz çalışmalar ve aydınlatmalar için şahsım adına çok teşekkür ederim. 3.reform paketinde eve haciz yasa tasarısı metni sizde mevcutmu ? ne gibi değişiklikler taşıyor ? gerçekten bu haciz kabusu sınırlandırılıyormu ? detay verirseniz çok memnun oluruz. Saygılarımla

   • sargoz dedi ki:

    3.reform paketi 70 maddelik bir yasa paketi ancak içeriğinde değişiklilkler yapılması sebebi ile yasa henüz meclise sevk edilmiş değil. Detayları bizde bekliyoruz. Aldığımız duyumlar ev haczinin kalkacağı yönünde. En azından evde eşyaların muhafaza altına alınmasına sınırlama geleceğini düşünüyorum.

   • ayhan dedi ki:

    Syn Sargozz;

    Çek yasası nihayet sonlanmak üzere..Öncelikle gerçekten mağdur arkadaşlara hayırlı olsun..Diğer insanlık ve kural dışı olan eve haciz yasa taslağı hakkında bir gelişme var mı? Bu problem de olumlu sonuçlanır mı ? realiteye uygun görüşleriniz bekliyoruz.İyi akşamlar

 149. magdur dedi ki:

  Kanunlar Genel Müdürlüğü sitesindeki görüşe sunulmuş yasa taslağı var, ancak gazetede çıkan haberde;
  “Adalet Bakanlığı’nın uzun süre önce hazırlayıp kurumların görüşe açtığı İcra İflas Yasa Taslağı’nda bazı değişiklikler yapılarak Bakanlar Kurulu’na sunulur hale geldi.” diyor. Yani görüşe sunulduğu halde değil bazı değişiklikler yapıldığından bahsediyor. Tasarının değişiklik yapılmış haline ulaşabilen var mı acaba? Haberin doğruluk payı var çünkü “KOBİ’lerdeki üretimin durmasını önlemek için buralardaki üretim araçlarına haciz yasağı konulması da gündemde” diyor. Haber muhabirleri bukadar detaylı uyduramazlar sanırım.

 150. Av.Gülden HAMARAT dedi ki:

  Arkadaşlar hepinize merhaba. Dün yazmıştım ama dikkat edilmemiş sanırım. İcra-İflas Kanununda yapılan değişiklik tasarı metninde ev eşyalarının haczedilmeyeceğine dair bir hüküm yok. Tüm ev eşyaları haczedilebiliyor. Ancak değeri 400,00 TL’nın altındaki eşyaların borçluya yediemin olarak bırakılacağını söylüyor. Yani bunlar da haczedilecek ancak muhafaza yani sizin tabirle kaldırma yapılmayacak ve borçluya emanet edilecek. Bunun dışında bu konuda bir değişiklik yok.

  Ayrıca canınız yanmış avukatlar hakkında çok kötü şeyler söylüyorsunuz. Belli ki bu konuda sadece avukatları yetkili muhatap olarak görüyorsunuz. Ben meslek hayatım boyunca hiç ev eşyası haczedip sattırmadım. Başından bu yana da buna karşı durdum. Bunun çağ dışı bir uygulama olması, aile düzeni ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, insan onurunu rencide etmesi gibi sözlerinize baştan sona katılmakla birlikte ayrıca icra sistemindeki adaletsizlik ve bozukluklar, icrada mal satışının ne borçlu ne de alacaklı lehine sonuçlanmaması, bundan sadece bir takım sektörlerin para kazanması, borçlunun halen borçlu kalması, alacaklının da tüm bu işlemlere rağmen alacağını alamaması vb. bir çok yanlış uygulama benim bu sisteme karşı duruşumun sebepleridir. Bu şekilde düşünen avukat arkadaşımız da tahmininizden fazladır. Hatta diyebilirim ki o karşılaştığınız vicdansız (!) avukatlardan daha fazladır. Yani burada karşılaştığınız olumsuz durumlar sadece avukatlardan kaynaklanmamaktadır. İcra sisteminin yapısında problem vardır ve bunu çözecek olanlar da siyasilerdir. Lütfen hep birlikte onlara yüklenelim.

  Ancak burada sadece borçlu olan arkadaşlarımız kendi pencerelerinden konuşmaktadır. Daha önce borçlu olan ancak alacağı olduğunda da bize gelerek alacağını icra takibiyle almak isteyen ve alan bir çok insan vardır. Yani siz de alacaklı durumda olduğunuzda avukatlara geleceksiniz ve icra sistemiyle alacağınızın tahsilini isteyeceksiniz. Ayrıca konusu ne olursa olsun haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir konuda yine avukatlara müracaat edecek, dava açılacak, dava kazanıldıysa, bu kararın icrası istenecektir. Bu yine avukatlar ve icra daireleri eliyle yapılacaktır. Kısacası sorun yasadadır ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmadıkça bu mağduriyetler devam edecektir. Elbette avukat meslektaşlarımın da bu hususları göz önünde bulundurarak görev ifa etmesi gerekmektedir.

  • Celal Toparlaklı dedi ki:

   Gülden hm.Bakan ve parti başkan yardımcıları bundan böyle ev eşyalarının haczi yapılamayacaktır diye verilen önerge ve tekliflere olumlu yanıt vermişlerdir.Ancak eski eser niteliğinde olursa yapılabilecek veya ziynet eşyası babında.Aynı zamanda Almanyada olduğu gibi hacize gelinmeden önce randevu alınacak.Yasa yargıyı hızlandırma ve sonuca ulaşma açısından en geç önümüzdeki hafta meclise geliyor.Sanırım 70 maddelik yasa değişikliğinde 30 maddeyi icra iflas yasası tutuyor.

  • Celal Toparlaklı dedi ki:

   Ayrıca Adalet Komisyonunda verilen önergelerden birinide görebilirsiniz.2/90 gerekçe ve yasanın şekli ayrı ayrı gösterilmiştir.

  • sargoz dedi ki:

   Sn.Av.Gülden Hn.,

   Son yıllarda okuduğum en güzel cevap yorumlardan birini yazmışsınız. Yazınızdaki üslup ve yaklaşım hem hukuki hemde insani değerlerinizin takdir edilecek miktarda yüksek olduğunu gösteriyor. Sitemizde her zaman sizin gibi değerli hukukçuların yorumlarını görmek isteriz.

   Ancak şuda bilinmelidirki alacağın tahsilinde kullanılan her türlü yöntem hukuka uygun bile olsa her zaman adaletli değilidr. Ev haczi özellikle borcu olmayan kadına ve çocuğa uygulanan bir şiddettir. Tek amacı asıl borçluyu borcunu ödemeye acımasızca tazyik etmektir. Etkili bir yöntem gibi gözüksede modern hukukta yeri kalmamıştır. Gelişmiş ülkelerde çocuk eşyaları (özellikle çalışma bilgisayarı) ve evin yaşamsal düzenini sağlayan beyaz eşylaları ve möblesi haczedilemez durumdadır. Hatta Amerikada ailenin kullandığı araca bile dokunmanız mümkün değildir. Oysa Türkiye’de evdeki tabak çanağa kadar muhafaza altına alan avukatlat mevcuttur.

   Özellikle adresi belli olan, borcundan kaçmayan fakat ödeme güçlüğü içindeki insanların bu şekilde tehdit edilmesi insani açıdan son derece yanlıştır. Ben 20 senelik iş hayatımda kimsenin evine bırakın haciz memurunu, icra yazısı bile göndermedim. Kimseyi çekten şikayette etmedim. Hiçbirşeyde kaybettiğimi düşünmüyorum.

   Kısa zamanda bu hukuki ayıbın düzeltilmesini temenni ediyorum.

 151. MRV dedi ki:

  yeni çek yasası ne zaman yayınlanacak resmı gazatede? ve evlere hacıze gelmek kalkıyor mu? aydınlatırsanız çok sevinirim.. teşekkürler..

 152. yorgun dedi ki:

  aydın bey iyi akşamlar tahüdü ihlalden hapis cezası kalkıyormu saygılar

  • sargoz dedi ki:

   Hayır malesef kalkmıyor.

  • VATANDAŞ dedi ki:

   MADDE 29- 2004 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna
   aşağıdaki cümle eklenmiştir.

   “Toplam alacak miktarı beşbin Türk Lirasının altında olan takiplerde disiplin hapsi
   uygulanmaz.”

 153. yorgun dedi ki:

  ömer bey tahüdü ihlalden hapis cezası kalkıyormu saygılar cevap

  • VATANDAŞ dedi ki:

   MADDE 30- 2004 sayılı Kanunun 349 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
   şekilde değiştirilmiştir.

   “Disiplin ve tazyik hapsinde muhakeme usulü
   Madde 349- Bu bapta düzenlenen disiplin ve tazyik hapsini gerektiren fiillere ilişkin
   şikâyet dilekçe ile yapılır.
   Şikâyet eden Harçlar Kanununa göre maktu başvurma harcı ile tebligat giderlerini
   başvuru dilekçesi ile birlikte mahkeme veznesine peşin yatırır.
   İcra mahkemesi şikayet dilekçesi üzerine, şikayet eden ve edileni, tüm delillerini en
   geç duruşma gününe kadar bildirmelerini de içeren açıklamalı davetiye ile duruşmaya çağırır.
   Şikâyet eden, duruşmaya gelmekle veya kendilerini vekille temsil ettirmekle
   yükümlüdürler. Mahkeme gerekli görür ise şikâyet edilenin bizzat duruşmada hazır olması
   gerektiğini davetiyeye yazar. Şikâyet edilen başka yerde ikâmet ediyorsa, o yer icra
   mahkemesi aracılığı ile beyanı alınır.
   Mahkeme, şikâyet edilenin bizzat hazır bulunmasını istediği halde hazır bulunmaz ise
   kolluk marifetiyle zorla getirtilir. Şikâyet edilenin bizzat duruşmada hazır olmasına gerek
   görülmez ya da zorla getirme kararına rağmen şahıs bulunamazsa dava yokluğunda görülür
   ve karar verilir.
   Şikâyetçi, dilekçesinde göstermiş olduğu şahıs ve fiillerin yanı sıra, dilekçe veya
   beyanında göstermiş olduğu delillerle bağlıdır. Şikâyet edilenin savunmasını hazırlaması ve
   tüm delillerini hazır etmesi için duruşma sadece bir oturum ertelenebilir. Mahkeme
   duruşmaya gelen tarafların ve tanıkların beyanlarını duruşma tutanağına geçirir. Disiplin veya tazyik hapsini gerektiren fiillerden dolayı şikayet halinde, şikayetçi
   duruşmaya gelmez veya kendini vekille temsil ettirmezse, dava düşer.
   Disiplin ve tazyik hapsini gerektiren fiillerde dava zamanaşımı şikâyetten itibaren bir
   yıldır. Tazyik veya disiplin hapsine ilişkin kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl
   geçtikten sonra yerine getirilmez.

  • VATANDAŞ dedi ki:

   MADDE 29- 2004 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna
   aşağıdaki cümle eklenmiştir.

   “Toplam alacak miktarı beşbin Türk Lirasının altında olan takiplerde disiplin hapsi
   uygulanmaz.”

  • tansel dedi ki:

   TÜM DEVLET BÜYÜKLERİMİZE MAİL ATALIM ÇÜNKÜ BU TAAHHÜTÜ İHLAL DE BORÇTAN ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

 154. aydın dedi ki:

  Arkadaşlar icra iflas çek yasasıyla ilgili bilgiler cekmagdurlari.com DAN YORUMLARA girin geniş bilgi alabilirsiniz..

 155. Hüseyin demir dedi ki:

  arkadaşlar en büyük akrep bankalar ve avukatlar bazı avukatlar hariç insanlıklı olanlarda var içlerinde çünkü.TAKSİTLİ KREDİ BORCUM VAR HALKBANKASINA borcumu kriz dolayısıyla zar zor ödüyorum.sırf icralık olmayayım diye çoluk çocuğun boğazından kısıyorum gecikmelide olsa ödüyorum.şimdi buradan hukukçulara ve develete ayrıca bddk ya sesleniyorum,nasıl olurda banka bir gün bile geçtimi 100 TL artı gecikme masrafı alabiliyorki.gecikme faizi oranları devlet tarafından belirlendiği halde geçen hafta 868 TL olan taksitim 30 TL gecikme faizi artı 100 TL keyfi uygulama soyma yani parası alındı.toplam 998 TL Ödedim.gecikme faizine sözüm yok.ama bir gün bile geç yatıdımmı 100 Tl geciktirme parası alacaksınız diye halk bankası genel müdürlüğü nasıl şubelerine yazı gönderebiliyor.eğer devlet vatandaşa sahip çıkıyorsa hangi kanuna dayanarak alıyorsun bu parayı diye hesap sormalı.ödeyebilsek zaten 868 tl yi zamanında öderiz olmayınca ödeyemiyoruz işte.Halk bankası kdz ereğli şubesi bunu yapan.makbuzda elimde isterlerse gönderirim.her icralık olan hakettiğinden olmuyor bankaların açgözllüğünden ve tahrik etmesindende olunuyor.

  • Hüseyin demir dedi ki:

   Yani % 13 faiz alınmış oldu. yıllık faiz bile bukadar yok.böyle soygun dünyanın hiçbir yerinde yoktur.

  • bartınlı dedi ki:

   vet benimde başıma geldi ama benden 40 tl + gecikme faizi aldılar

 156. Celal Toparlaklı dedi ki:

  Erdoğan beyin sunduğu yasa 2008 yılındaki yasa tasarısıdır.Bugünkü tasarı ve ekleri 2/90 sayılı ekler ile Adalet komisyonundadır.Ayrıca AKP bu konuda daha geniş bir tasarıyı bitirmek üzeredir.Yukarıdaki haber ilk önergeye göre verilmiştir.Bu sene bu yasa AİH esasına göre çıkartılacaktır.

 157. sakarya dedi ki:

  ömer bey ağzınıza sağlık kesinlikle evinde bulunan kaçmayan borçlu iyi niyetli herkes bir gün zor duruma düşebilir ama bu evinde eşininin ve çocuklarının rencide edilmesini gerektirmez bizler allah korkusu olan insanlarız elbet borçlarımızı bitirmeden ölmek istemeyiz ama bu uygulamalar çoğu insanımızı yaşarken öldürüyor..ben bu yasanın çıkmasında emeği geçen herkesten allah razı olsun diyorum.birde çek kanunu yasası meclise sevkedildi icra iflas kanunuda bu paket içerisindemi acaba ev eşyasına haciz uygulamasının kalkmasını kapsıyormu net bilgisi olan varsa yazsın lütfen saygılar.

  • Av.Gülden HAMARAT dedi ki:

   arkadaşlar ben tasarıyı okudum ev eşyalarının haczini engelleyen bir değişiklik yok bu haberler doğru değil boşuna umutlanmayın.

   • omer kostelekoglu dedi ki:

    Gülden hanım. Siz yanlış tasarıyı okumuşsunuz. Sizin okuduğunuz tasarı eski tasarı. O tasarı çoktan kadük oldu. Lütfen İnsanlara yanlış bilgi vermeyin.

    • Av.Gülden HAMARAT dedi ki:
     Sayın meslektaşım Ömer Bey, umudum odur ki dediğiniz gibi olsun ve ben yanılayım. Amacım kimseye yanlış bilgi vermek olamaz. Bize gönderilen tasarı metnini aynen kopyalıyorum: İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İcra müdürlükleri Madde 1- Asliye hukuk mahkemesi bulunan il ve ilçe merkezlerinde, Adalet Bakanlığınca o il veya ilçenin adıyla anılan yeterli sayıda icra müdürlüğü kurulur. Her icra müdürlüğünde bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra memuru ve hizmetli bulunur. İcra müdür ve müdür yardımcıları Adalet Bakanlığınca, icra memurları ve hizmetliler ise adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca atanır. İhtiyaç olması halinde, icra müdürünün talebi ve ilgili Cumhuriyet savcısının uygun bulması üzerine adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca geçici olarak zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilebilir. İcra müdürü, yardımcısı veya memurunun herhangi bir nedenden dolayı yokluğu durumunda bu görev adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek bir yazı işleri müdürü tarafından yerine getirilir.” MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İflas müdürlükleri Madde 2- Asliye hukuk mahkemesi bulunan ve gerekli görülen il ve ilçe merkezlerinde, Adalet Bakanlığınca o il ve ilçe merkezlerinin adıyla anılan yeterli sayıda iflas müdürlüğü kurulur. Ayrı bir iflas müdürlüğü kurulmaması hâlinde hangi icra müdürlüğünün iflas işlemlerine bakacağını adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu belirler. 1 inci maddenin ikinci fıkrası iflas müdürlükleri hakkında da uygulanır.” MADDE 3- 2004 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İşlerin dağılımı: Madde 3 – Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu gelen işlerin icra ve iflas müdürlüklerine dağılımına ilişkin esasları belirler.” MADDE 4- 2004 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Her icra mahkemesi hâkimi, kendisine adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflas müdürlüklerinin işlemlerine yönelik dava, şikâyet ve itirazları inceler.” MADDE 5- 2004 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/a maddesi eklenmiştir. “İcra ve İflas İşleri Daire Başkanlığı Madde 4/a- Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde İcra ve İflas İşleri Daire Başkanlığı kurulur. Daire Başkanlığı bir daire başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi, uzman personel ve şubelerden oluşur. İcra ve İflas İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 1- İcra ve iflas müdürlüklerinin genel amaçlar doğrultusunda düzenli ve verimli olarak çalışmasını sağlamak, 2- İcra ve iflas müdürlüklerini kurmak, gerektiğinde kaldırılmak veya birleştirmek, 3- İcra ve iflas müdürlüklerinin idarî açıdan denetim ve gözetimini yapmak, 4- İcra müdür ve müdür yardımcılarının atama, nakil, terfi ve disiplin gibi her türlü özlük işlemlerini yürütmek ve bu konularda icra memurlarıyla ilgili olarak yapılan işlemlerin denetimini yapmak, 5- Başkanlık ile icra ve iflas müdürlüklerinde çalışan personele hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim plânlaması yapmak, 6- İcra ve iflas müdürlüklerinde çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, 7- Karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa teklifte bulunmak, 8- Görev alanına giren konularda tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek, 9- Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen icra ve iflas işlerine ilişkin konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek, 10- Mahcuz mallar lisanslı icra depoları için lisans vermek, bu depoların faaliyetlerini durdurmak, lisansı iptal etmek, lisans ücretlerini tespit etmek ve bu depoların mevzuata uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli gözetim ve denetimi yapmak ve yaptırmak, 11- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,” MADDE 6- 2004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. “İcra ve iflas müdürlüğünce verilen kararlar gerekçeli olarak icra tutanaklarına yazılır.” MADDE 7- 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İcra ve iflas müdürlüklerince yapılacak tahsilat ve alacaklıya ödeme Madde 9- Her türlü para tahsilatı, icra ve iflas müdürlüklerinin banka hesap numarası üzerinden yapılır. Haciz sırasında para tahsilatı yapılmış ise tahsil edilen paranın, en geç ertesi işgünü çalışma saati sonuna kadar icra ve iflas müdürlüklerinin banka hesabına yatırılması zorunludur. Tahsil edilen paralardan kanunen alacaklıya ödenmesi gerekenler, talep edilmesi hâlinde icra ve iflas müdürlüklerinin hesap numarasının bulunduğu bankaya talimat verilmek suretiyle gecikmeksizin ödenir; talep edilmezse masrafı alacaklıya ait olmak üzere en geç üç gün içinde 58 inci maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde gösterilen alacaklının banka hesap numarasına talimat verilmek suretiyle aktarılır. İcra ve iflas müdürlükleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında muhafaza ederler. İcra ve iflas müdürlüklerince alacaklı dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılması gereken ödemeler, bankaya verilecek talimat yoluyla yapılır.” MADDE 8- 2004 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Borçtan kurtulma Madde 12- İcra ve iflas müdürlüğünün hesap numarasına paranın yatırıldığı tarih borçtan kurtulma tarihi olup, borçlu, yatırılan miktar kadar borcundan kurtulur. Haciz sırasında bir para alacağına mahsuben borçlu veya üçüncü şahıs tarafından yapılan ödemelerde de borçlu ödenen para miktarınca borcundan kurtulur.” MADDE 9- 2004 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İcra ve iflas müdürlükleri idarî açıdan Adalet Bakanlığına bağlı olup, Cumhuriyet başsavcılıklarının sürekli gözetim ve denetimi altındadır. Bu yetkiyi kullanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirilir. Cumhuriyet başsavcılıkları icra ve iflas müdürlüklerinin icra mahkemesinin görevi dışında kalan işlere bakar; mevzuata ve Bakanlık genelge ve talimatlarına uymalarını sağlar; gerektiğinde adlî ve idarî açıdan sorumlular hakkında işlem yapar. İcra ve iflas müdürlükleri, adalet müfettişleri tarafından da düzenli olarak denetlenir.” MADDE 10- 2004 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Takip talebi icra müdürlüğüne yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılır. Kambiyo senetlerine mahsus takip yolu hariç ilamsız takiplerde alacaklı dörtyüz Türk Lirasının altındaki alacaklar bakımından, takip öncesi borcun ödenmesi için bir banka hesap numarası da belirterek iadeli taahhütlü olarak borçlunun bilinen en son adresine borcunu ödemediği takdirde hakkında icra takibi yapılacağına ilişkin bilgileri içerir meşruhatlı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu adrese bildirim yapılamaması veya bildirime rağmen beş gün içerisinde borcun posta gideriyle birlikte ödenmemesi halinde icra takibine başlanabilir. Talepte şunlar gösterilir: 1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, banka adı ile hesap numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri; 2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri; Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, şöhret ve yerleşim yerleri; 3. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi; 4. Senet, senet yoksa borcun sebebi; 5. Takip yollarından hangisinin seçildiği; Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir. Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masraflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir. Alacaklının ve varsa kanunî temsilcisinin ve vekilinin, ikinci fıkranın (1) numaralı bendinde belirtilen yerleşim yerini gösterememeleri hâlinde icra müdürlüğünün bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır.” MADDE 11- 2004 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra müdürlüğünün banka hesap numarasına ödenmesi, borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını, MADDE 12- 2004 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İcra müdürlüğü, haciz taleplerini masrafın yatırılma tarihlerine göre sıraya koyar ve talep tarihinden itibaren en geç üç gün içinde haczi yapar.” MADDE 13- 2004 sayılı Kanunun 80 inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir. “İcra müdürü, taşıt seçimi dahil haczin güvenli ortamda yapılması için uygun tüm tedbirleri alır. Adalet Bakanlığı da bu amaçla uygun göreceği yerlerde taşıt tahsis edebileceği gibi; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfından da taşıt tahsis etmesi için talepte bulunabilir.” MADDE 14- 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak münasip bir yerde muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse istenildiği zaman verilmek şartiyle muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Haczedilen taşınır malların toplam değeri dörtyüz Türk Lirasının altında ise bu mallar borçluya yediemin olarak bırakılır. Ancak mallar satış mahalline getirilmediği takdirde yediemin değişikliği yapılabilir.” “Mahcuz mallar lisanslı icra depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgarî niteliklere ve teşhir salonlarına, depo için alınacak teminata, bu mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, depo işleticisi olma niteliklerine, depoculuk lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine, lisanslı depo işleticisinin hak ve yükümlülüklerine, lisanslı depo işletmeleriyle ilgili Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri ile depoculuk faaliyetinin durdurulması ya da iptali gibi idarî tedbir ve tasarruflara ve bu depoların denetimine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Adalet Bakanlığı bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun göreceği yerlerde mahcuz mallar lisanslı icra depoları açabileceği gibi Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfından da bu depoları açması için talepte bulunabilir veya işletme hakkını devredebilir. Lisanslı icra depolarına bırakılan mahcuz malların, 116 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen üç aylık teşhir süresi sonunda satılamaması ve icra müdürlüğünce bu malın hukuken muhafazasına gerek kalmadığının icra deposuna bildirilmesi halinde üç ayın bitiminden sonra yedi gün içinde depo ücretinin ödenmesi şartıyla borçlu ve alacaklı hacizli malı geri alabilir. Bu süre içinde mahcuz malın geri alınmaması ve depo ücretinin malın değerinin yüzde otuzunu bulması durumunda malın mülkiyeti icra deposuna depo ücreti karşılığında devredilir. Bu konuda ortaya çıkan ihtilâflar icra mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.” MADDE 15- 2004 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra hâkimliğine başvurulabilmesi için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra hâkimliğine dava açılmaz ise üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar hacizli malın satışı yapılamaz. Haciz, üçüncü şahsın yokluğunda yapılmış ve üçüncü şahıs lehine istihkak iddiasında bulunulmuş ise yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.” MADDE 16- 2004 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren üç ay ve taşınmaz ise hacizden itibaren altı ay içinde satılmasını isteyebilir. MADDE 17- 2004 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 113/a maddesi eklenmiştir. “Hacizli malın alacaklıya devri Madde 113/a- Alacaklı, menkul haczinin ve takdir edilen kıymetin kesinleşmesinden itibaren satış talebine kadar mahcuzun kesinleşen kıymeti alacaktan mahsup edilmek ve ödeme yerine geçmek üzere malın mülkiyetini devir alabilir veya bu hakkını üçüncü şahıslara devredebilir. Mahsuptan artan kısım borçluya verilir. Alacaklının birden fazla olması durumunda yukarıdaki fıkraların uygulanması için bütün alacaklıların muvafakati aranır.” MADDE 18- 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Satış, açık artırma ile yapılır. Taşınırın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat yatırılması şartıyla açık artırmaya başlanmadan bir iş günü öncesine kadar yazılı teklif verilerek de ihaleye iştirak edilebilir. Artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilân edilir. İlânın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra müdürlüğünce alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. Bu ilân, Bakanlıkça belirlenecek bedel karşılığında internet ortamında yapılır.Ayrıca yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına da karar verilmesi hâlinde bu ilân satış talebi tarihinde tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır. Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentisiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra müdürlüğünce yapılması zaruri ilânlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilân edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilân resmî muameleye tesir etmez.” MADDE 19- 2004 sayılı Kanunun 115 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İhalenin yapılması Madde 115- Satılığa çıkarılan mal yazılı teklifler de dahil olmak üzere en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde altmışını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını tecavüz etmesi şarttır. Artırma bu miktara baliğ olmazsa artıranlar taahhütlerinden kurtulur.” MADDE 20- 2004 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi madde başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Teşhir suretiyle satış Madde 116- Artırma sonunda satılamayan mahcuz mal, icra deposu tarafından üç ay süreyle satışta kalması için teşhir edilir. Teşhir edilen mallar ayrıca bu amaçla hazırlanan internet ortamında da ilân edilir. Teşhir edilen bu mallar, malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi şartıyla isteyene satılır. Hacizli malın satış bedelini yukarıdaki kurallara göre icra müdürü tespit eder.” MADDE 21- 2004 sayılı Kanunun 118 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. “Satış peşin para ile yapılır. Ancak icra memuru müşteriye yedi günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir. Satılan mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz. Verilen mühlet içinde müşteri bedelin tamamını vermezse icra müdürlüğünce mal 115 inci maddeye göre yeniden artırmaya çıkarılır. Değeri dörtyüz Türk Lirasının altında bir bedel ile ihale edilen menkul malların ihale bedeli, vergi ve harçları yatırılmış olmak şartıyla ihalenin kesinleşmesi beklenmeden alıcısına teslim edilir.” MADDE 22- 2004 sayılı Kanunun 123 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Satış müddeti ve hacizli malın alacaklıya devri Madde 123- Taşınmazlar, satış talebinden itibaren iki ay içinde açık artırma ile satılır. Açık artırmaya başlamadan bir iş günü öncesine kadar yazılı teklif verilerek de ihaleye iştirak edilebilir. Alacaklı, taşınmaz haczinin, takdir edilen kıymetin ve mükellefiyetler listesinin kesinleşmesinden itibaren satış talebine kadar mahcuzun kesinleşen kıymeti alacaktan mahsup edilmek ve ödeme yerine geçmek üzere malın mülkiyetini devir alabilir veya bu hakkını üçüncü şahıslara devredebilir. Mahsuptan artan kısım borçluya verilir. Devrin gerçekleşebilmesi için alacaklı veya üçüncü şahsın, rüçhanlı alacakların tamamını ödemesi gerekir. Hacze iştirak söz konusu ise devralan devir bedelini nakit olarak dosyaya yatırır ve asıl icra müdürlüğünce sıra cetveli tanzim edilir. Alacaklıların birden fazla olması durumunda ikinci fıkranın uygulanması tüm alacaklıların yazılı muvafakatine tâbidir. Bu maddenin uygulanmasında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunun 732 nci maddesi hükmü uygulanmaz. MADDE 23- 2004 sayılı Kanunun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Taşınmaz yazılı teklifler de dahil olmak üzere en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki artırma bedeli taşınmaz için tahmin edilmiş olan kıymetin en az yüzde altmışını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o taşınmaz ile temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların tamamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafları ile taşınmazın aynından doğan vergi borcu ve satıcı adına ödenmesi gereken tapu harcı miktarına tecavüz etmesi şarttır. Yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edilmemişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.” MADDE 24- 2004 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan alıcının yatırdığı ya da yatırması gereken teminat iade edilmez ve bu miktar borçtan mahsup edilir. İhalenin feshine sebep olan alıcıdan, ayrıca teminattan fazla olması hâlinde teklif edilen bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve temerrüt faizi hükme hacet kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil edilir. Teminat yatırmak zorunda olmayanlardan bu meblağ, hükme gerek kalmaksızın icra müdürlüğünce tarafından tahsil olunur.” MADDE 25- 2004 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye sekizinci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde ihale bedelinin yüzde onu oranında nakdi teminatı mahkeme veznesine yatırmak suretiyle isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi ihale bedelinin yüzde onu oranındaki nakdi teminatın hazineye gelir kaydedilmesine karar verir. Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi hâlinde nakdi teminatın hazineye gelir kaydedilmesine karar verilmez. Yatırılan nakdi teminat açılan bir banka hesabında nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine nakdi teminat bedeli neması ile birlikte hazineye veya hak sahibine ödenir.” “Alacağına mahsuben ihaleye katılıp taşınmazı satın alanlar adına, sıra cetveli kesinleşmedikçe taşınmazın tescili yapılmaz. İhale bedeli yatırıldığı veya sıra cetveli yapılmasına yer olmadığı takdirde bu hüküm uygulanmaz.” MADDE 26- 2004 sayılı Kanunun 144 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Alacağının yalnız bir kısmı ödenmiş olan alacaklı, asıl alacak üzerinden alınması gereken tahsil harcının beşte birini ödemesi şartıyla senedini geri alabilir. Şu kadar ki, icra müdürlüğü senede bundan sonra ne miktar para için muteber olacağını yazar yahut senedin mahiyetine göre alakadar müdürlüklere yazdırır.” MADDE 27- 2004 sayılı Kanunun 150/e maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren üç ay içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren altı ay içinde isteyebilir.” MADDE 28- 2004 sayılı Kanunun 170 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar vermesi hâlinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde otuzundan aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa, tazminatın ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş olan tazminat ve para cezası kalkar.” MADDE 29- 2004 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Toplam alacak miktarı beşbin Türk Lirasının altında olan takiplerde disiplin hapsi uygulanmaz.” MADDE 30- 2004 sayılı Kanunun 349 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Disiplin ve tazyik hapsinde muhakeme usulü Madde 349- Bu bapta düzenlenen disiplin ve tazyik hapsini gerektiren fiillere ilişkin şikâyet dilekçe ile yapılır. Şikâyet eden Harçlar Kanununa göre maktu başvurma harcı ile tebligat giderlerini başvuru dilekçesi ile birlikte mahkeme veznesine peşin yatırır. İcra mahkemesi şikayet dilekçesi üzerine, şikayet eden ve edileni, tüm delillerini en geç duruşma gününe kadar bildirmelerini de içeren açıklamalı davetiye ile duruşmaya çağırır. Şikâyet eden, duruşmaya gelmekle veya kendilerini vekille temsil ettirmekle yükümlüdürler. Mahkeme gerekli görür ise şikâyet edilenin bizzat duruşmada hazır olması gerektiğini davetiyeye yazar. Şikâyet edilen başka yerde ikâmet ediyorsa, o yer icra mahkemesi aracılığı ile beyanı alınır. Mahkeme, şikâyet edilenin bizzat hazır bulunmasını istediği halde hazır bulunmaz ise kolluk marifetiyle zorla getirtilir. Şikâyet edilenin bizzat duruşmada hazır olmasına gerek görülmez ya da zorla getirme kararına rağmen şahıs bulunamazsa dava yokluğunda görülür ve karar verilir. Şikâyetçi, dilekçesinde göstermiş olduğu şahıs ve fiillerin yanı sıra, dilekçe veya beyanında göstermiş olduğu delillerle bağlıdır. Şikâyet edilenin savunmasını hazırlaması ve tüm delillerini hazır etmesi için duruşma sadece bir oturum ertelenebilir. Mahkeme duruşmaya gelen tarafların ve tanıkların beyanlarını duruşma tutanağına geçirir. Disiplin veya tazyik hapsini gerektiren fiillerden dolayı şikayet halinde, şikayetçi duruşmaya gelmez veya kendini vekille temsil ettirmezse, dava düşer. Disiplin ve tazyik hapsini gerektiren fiillerde dava zamanaşımı şikâyetten itibaren bir yıldır. Tazyik veya disiplin hapsine ilişkin kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.” MADDE 31- 2004 sayılı Kanunun 350 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ortak hükümler Madde 350- Bu Kanunda düzenlenen suçlarla ilgili olarak 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, Cumhuriyet savcısı duruşmada hazır bulunmaz. Mahkemenin verdiği hüküm, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Bu Kanunda tanımlanan suçlardan dolayı vaki şikayetin geri alınması veya borcun tamamen ödenmesi halinde dava düşer veya ceza bütün neticeleriyle beraber ortadan kalkar.” MADDE 32 – 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 351 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İtiraz Madde 351- İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, kararı veren icra mahkemesine itiraz edilebilir. Mahkeme, başvuru üzerine kendi kararını değiştirebilir. Mahkeme, kararını değiştirmeye gerek görmezse, dosyayı, itirazı incelemesi için o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için (1) numaralı daireye; o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.” MADDE 33- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 352 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Disiplin ve tazyik hapsinin infazı Madde 352- Disiplin ve tazyik hapsinin infazı, koşullu salıverilme hariç, hapis cezasının tabi olduğu hükümlere göre infaz edilir.” MADDE 34- 2004 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kırkından” ibaresi “otuzundan”, 68 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “kırktan” ibaresi “otuzdan, 68/a maddesinin son fıkrasında yer alan “kırktan” ibaresi “otuzdan”, 69 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “kırkından” ibaresi “otuzundan”, 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kırktan” ibaresi “otuzdan”, beşinci fıkrasında yer alan “kırkından” ibaresi “otuzundan”, 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kırkından” ibaresi “otuzundan”, dördüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkrası” ibaresi “ikinci fıkrası”, 97 nci maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan “kırkından” ibaresi “otuzundan” ve onbeşinci fıkrasında yer alan “onbeşinden” ibaresi “otuzundan”, 169/a maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yirmisinden” ibaresi “otuzundan”, “kırktan” ibaresi “otuzdan” ve 170 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kırkından” ibaresi “otuzundan” şeklinde değiştirilmiş ve ek 1 inci maddesinde yer alan “119” ibaresinden önce “58, 88, 118” ibareleri ve “326” ibaresinden sonra “337” ibaresi eklenmiştir. MADDE 35- 2004 sayılı Kanuna Geçici 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “Geçici Madde 7- Bu Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen yeni tahsilat ve ödeme usulü Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak icra takipleri hakkında uygulanır. Geçici Madde 8- Bu Kanunda yer alan “icra dairesi” ve “iflas dairesi” ibareleri “icra müdürlüğü” ve “iflas müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir. Geçici Madde 9- İcra müdürlüklerine icra müdürü, müdür yardımcısı veya icra memuru ataması yapılıncaya kadar icra müdürlüğü işlemleri, öncelikle yazı işleri müdürü tarafından yapılır; bunun mümkün olmaması hâlinde görevlendirilecek bir zabıt kâtibi tarafından da bu görev yerine getirilebilir.” MADDE 36- 02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İcra takibinden veya icra takibine konu alacağın tamamı ile bir kısmının tahsilinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının beşte biri alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır. Haciz ve satış şerhinin kaldırılması, muhafaza altındaki malların borçluya yediemin olarak teslimi talebinin zabıtnameye yazılması veya haciz kaldırılmış olsa bile takipten vazgeçilmesi durumunda harç alınırken haciz varmış gibi asıl alacak miktarı üzerinden tahsil harcının beşte biri alınır.” MADDE 37- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) İcra ve iflas müdürlüklerinde yapılan menkul malla ilgili açık artırmalar ve lisanslı icra depolarının teşhir salonlarında yapılan satışlar hariç olmak üzere müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,” MADDE 38- Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak üzere, ilişik (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. MADDE 39- Bu Kanunun 7, 9, 12, 13, 15, 19 ve 21 inci maddelerinde düzenlenen hükümlerin uygulanmasını göstermek amacıyla bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yönetmelik hazırlanır. Ayrıca, icra ve iflas müdürlüklerinin teşkilât, görev, disiplin ve denetimi ile çalışanlarının nitelikleri, atanma, görevde yükselme, nakil, sicil, disiplin, eğitim gibi özlük işlemleri de altı ay içinde hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir. Bu Yönetmelikte zabıt katipliğinden icra memurluğuna ve icra memurluğundan zabit katipliğine hangi şartlarda geçiş yapılacağına ve icra memurlarının hangi şartlarda yükselerek icra müdür yardımcısı veya icra müdürü olacağına ilişkin hükümler de düzenlenir. MADDE 40- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı Kanunun 76, 353 ve 354 üncü maddeleri ve 29/03/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 41- Bu Kanunun; a) 15 inci maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 36 ıncı maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen Geçici 7 nci maddesi bu Kanunun Resmî Gazete’de yayımı tarihinden sekiz ay sonra, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. MADDE 42- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (1) SAYILI LİSTE KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI : MERKEZ (II) SAYILI CETVEL İHDAS EDİLEN KADROLAR (MESLEK MENSUPLARI) SERBEST TUTULAN KADRO KADRO UNVAN DERECE ADEDİ ADEDİ TOPLAM DAİRE BAŞKANI 1 1 – 1 TETKİK HÂKİMİ 3 2 – 2 TETKİK HÂKİMİ 4 1 – 1 TETKİK HÂKİMİ 5 1 – 1 TOPLAM 5 5 (2) SAYILI LİSTE KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI : TAŞRA (I) SAYILI CETVEL İHDAS EDİLEN KADROLAR SERBEST TUTULAN KADRO KADRO SINIF UNVAN DERECE ADEDİ ADEDİ TOPLAM GİH İCRA MÜDÜRÜ 1 40 – 40 GİH İCRA MÜDÜRÜ 2 40 – 40 GİH İCRA MÜDÜRÜ 3 40 – 40 GİH İCRA MÜDÜRÜ 4 40 – 40 GİH İCRA MÜDÜRÜ 5 40 – 40 GİH İCRA MÜDÜRÜ 6 40 – 40 GİH İCRA MÜDÜRÜ 7 40 – 40 GİH İCRA MÜDÜR YRD. 1 100 – 100 GİH İCRA MÜDÜR YRD. 2 100 – 100 GİH İCRA MÜDÜR YRD. 3 200 – 200 GİH İCRA MÜDÜR YRD. 4 200 – 200 GİH İCRA MÜDÜR YRD. 5 200 – 200 GİH İCRA MÜDÜR YRD. 6 200 – 200 GİH İCRA MÜDÜR YRD. 7 300 – 300 GİH İCRA MÜDÜR YRD. 8 300 – 300 GİH İCRA MÜDÜR YRD. 9 70 – 70 GİH İCRA MEMURU 5 500 – 500 GİH İCRA MEMURU 6 500 – 500 GİH İCRA MEMURU 7 600 – 600 GİH İCRA MEMURU 8 700 – 700 GİH İCRA MEMURU 9 800 – 800 GİH İCRA MEMURU 10 800 – 800 GİH İCRA MÜDÜRÜ 11 800 – 800 GİH İCRA MÜDÜRÜ 12 900 – 900 GİH HİZMETLİ 6 200 – 200 GİH HİZMETLİ 7 200 – 200 GİH HİZMETLİ 8 300 – 300 GİH HİZMETLİ 9 300 – 300 GİH HİZMETLİ 10 300 – 300 GİH HİZMETLİ 11 118 – 118 TOPLAM 8968 8968 (3) SAYILI LİSTE (I) SAYILI CETVEL İHDAS EDİLEN KADROLAR KURUMU : ADALET BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI : MERKEZ SERBEST TUTULAN KADRO KADRO SINIF UNVAN DERECE ADEDİ ADEDİ TOPLAM GİH ŞUBE MÜDÜRÜ 1 2 – 2 GİH ŞUBE MÜDÜRÜ 2 2 – 2 GİH ŞUBE MÜDÜRÜ 3 1 – 1 GİH ŞUBE MÜDÜRÜ 4 1 – 1 GİH UZMAN 1 3 – 3 GİH UZMAN 2 3 – 3 GİH UZMAN 3 3 – 3 GİH UZMAN 4 3 – 3 GİH UZMAN 5 3 – 3 GİH UZMAN 6 3 – 3 GİH MEMUR 5 4 – 4 GİH MEMUR 6 5 – 5 GİH MEMUR 7 7 – 7 GİH MEMUR 8 5 – 5 GİH MEMUR 9 4 – 4 GİH MEMUR 10 5 – 5 GİH HİZMETLİ 6 1 – 1 GİH HİZMETLİ 7 1 – 1 GİH HİZMETLİ 8 1 – 1 GİH HİZMETLİ 9 1 – 1 GİH HİZMETLİ 10 1 – 1 TOPLAM 59 – 59 GENEL GEREKÇE Ekonominin etkin ve verimli olarak işleyebilmesi için, her şeyden önce işletmelerin verimli bir şekilde çalışmaları, borçlarını ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek durumda olmaları gerekir. Ülkemizde özel hukuk ilişkilerinden doğan alacakların tahsili, İcra ve İflâs Kanunu hükümlerinin uygulanmasıyla sağlanır. Ekonomik düzende, rekabet edemeyen işletmeler ve girişimciler daima mevcut olacaktır. Alacaklı ile borçlu arasındaki hassas dengeyi gözeten, öngörülebilir ve şeffaf bir icra ve iflâs hukuku, bu işletmeler ve girişimciler için etkili bir çıkış yolu sağlayarak veya onların yeniden yapılandırılmalarına olanak vererek ve böylece ticarî yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan sakıncaları en aza indirgeyerek ticarî ilişkilerin ve finansal sistemin istikrar kazanmasında yaşamsal bir rol oynar. 1932 yılında kabul edilen İcra ve İflas Kanununun öngördüğü teşkilât yapısı, son yıllarda aşırı artış gösteren iş yükünü karşılamada yetersiz kalmıştır. Bununla birlikte İcra ve İflas Kanunundaki bazı düzenlemeler ve eksiklikler, icra müdürlüklerinde bir takım sıkıntılar yaşanmasına, hizmet kalitesinin düşük ve verimsiz olmasına, vatandaşların adalete olan güven duygusunun sarsılmasına ve bu konuda haklı tepkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tasarı ile icra ve iflas teşkilâtı yeniden yapılandırılarak icra ve iflas müdürlükleri şeklinde düzenlenmiş; Adalet Bakanlığı bünyesinde icra ve iflas işlerinden sorumlu bir daire başkanlığı kurulmuş; hizmet kalitesinin arttırılması ve icra ve iflas işlerinde uzmanlaşmanın sağlanması amacıyla icra memurluğu kadrosu ihdas edilmiş; icra ve iflas müdürlüklerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla icra ve iflas müdürlüklerinde her türlü tahsilat ve ödemenin banka aracılığıyla yapılması usulü kabul edilmiş; mahcuz mal satış prosedürü yeniden düzenlenmiş, açık artırma öncesinde alacaklıya malı alma önceliği tanınmıştır. Ayrıca icra depolarının kuruluşu, çalışması ve denetimi yeniden düzenlenerek icra depolarında yaşanan sıkıntılar giderilerek icra depoları disiplin ve düzen altına alınmıştır. Artırma sırasında satılamayan malların icra depolarında teşhir edilmesi imkânı getirilerek malların satılması kolaylaştırılmıştır. Tasarıyla icra müdürlüklerinde yaşanan sıkıntıların başta gelen nedenlerinden birisi olan yetersiz sayıdaki personel sayısı yeni kadrolar ihdas edilerek arttırılmıştır. Bu şekilde Tasarıyla daha modern anlamda bir icra teşkilâtı kurulması ve daha kaliteli hizmet verilmesi amaçlanmıştır. MADDE GEREKÇELERİ MADDE 1- Tasarının 1. maddesiyle, icra ve iflas teşkilâtının yeniden yapılandırılması amacıyla icra dairelerinin müdürlük şeklinde kurulması ve asliye hukuk mahkemesi bulunmayan yerlerde icra müdürlükleri açılamaması kabul edilmiştir. Yine icra müdürlüklerinde çalışan personelin uzmanlaşmasını sağlamak ve böylece hizmet kalitesini artırmak amacıyla sadece icra müdürlüklerinde çalışacak icra memurluğu kadrosu ihdas edilmiştir. Ayrıca, icra müdürü, yardımcısı veya memurunun izin ve hastalık gibi herhangi bir nedenden dolayı yokluğu durumunda bu görevin adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek bir yazı işleri müdürü tarafından yerine getirileceği düzenlenmiştir. MADDE 2- Tasarının 2. maddesiyle, 2004 sayılı Kanunun 1. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak iflas müdürlüklerinin de asliye hukuk mahkemesi bulunan ve gerekli görülen yerlerde açılabileceği düzenlenmiştir. Maddeye göre ayrı bir iflas müdürlüğü kurulmaması hâlinde hangi icra müdürlüğünün iflas işlemlerine bakacağını adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu belirleyecektir. Ayrıca iflas müdürlüklerinde çalışacak personel bakımından icra müdürlüklerindeki sistem burada da uygulanacaktır. MADDE 3- Tasarının 3. maddesiyle icra ve iflas müdürlüklerindeki iş dağılımının nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre, icra ve iflas müdürlüklerindeki iş dağılımına ilişkin esaslar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından belirlenecektir. MADDE 4- Tasarının 4. maddesiyle, 2004 sayılı Kanunun 13. maddesinde yapılan icra ve iflas müdürlüklerinin idarî yönden gözetim ve denetiminin Cumhuriyet başsavcılıklarına verilmesi şeklindeki değişikliğe paralel olarak icra hâkiminin bu yöndeki yetkileri kaldırılmıştır. MADDE 5- Tasarının 5. maddesiyle, icra ve iflas müdürlüklerinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, buralarda yaşanan aksaklıkları önlemek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla, icra ve iflas müdürlükleri ve buradaki personelin gözetim ve denetiminden sorumlu Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde İcra ve İflas İşleri Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu düzenlemeye göre Başkanlığın görev ve yetkileri genel olarak, icra ve iflas müdürlüklerinin kuruluşu, kaldırılması veya birleştirilmesi, idarî açıdan denetimi ve gözetimi ile icra müdür ve müdür yardımcılarının atama, nakil, terfi ve disiplin gibi her türlü özlük işlemlerini yürütmek, Başkanlık ile icra ve iflas müdürlüklerinde çalışan personele hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim plânlaması yapmak, icra ve iflas müdürlüklerinde çalışan personel hakkında ihbar ve şikayetleri incelemek ve ceza verilmesi gereken hallerde gerekli işlemleri yapmak, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile ilgili konularda gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa tekliflerde bulunmak, görev alanlarına giren konularda tüzük tasarıları ile yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen icra ve iflas işlerine ilişkin konularda görüş bildirmek, genelge düzenlemek ve mahcuz mallar lisanslı icra depoları için lisans vermek, faaliyetleri durdurmak ya da iptal etmek, lisans ücretlerini tespit etmek ve bu depoların mevzuata uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli gözetim ve denetimi yapmak ve yaptırmak şeklindedir. MADDE 6- Tasarının 6. maddesiyle, kararların gerekçeli olarak icra tutanaklarına yazılması kabul edilmiştir. Bu değişiklik ile keyfiliyi önlemek amacıyla kaşe kullanılmasının önüne geçmek ve görevlileri araştırmaya zorlamak suretiyle hızlı ve etkin denetim amaçlanmıştır. Uygulamada talepler hakkında gerekçe yazılmadan karar verilmekte, genellikle bu işlem kaşe kullanılarak yerine getirilmektedir. Taraflar, gerekçesi olmayan kararları anlamada, değerlendirmede zorlanmakta bu nedenle şikayete veya itiraza konu etmektedirler. Bu şekilde gerekçe yazılması tarafları ikna etmede daha etkili olacak, aynı zamanda işlemin şikâyete konu edilmesi hâlinde hızlı ve etkin bir denetim sağlayacaktır. MADDE 7- Tasarının 7. maddesiyle, icra ve iflas müdürlüklerinde yaşanan bir takım aksaklıkları önlemek amacıyla tahsilatlarının ve ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması ve icra ve iflas müdürlüklerinin para ile ilişiğinin en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Düzenlemeye göre haciz sırasındaki tahsilatlar hariç olmak üzere yapılan diğer tüm tahsilatlar banka aracılığıyla yapılacak, tahsil edilen paralardan kanunen alacaklıya ödenmesi gerekenler, talep edilmesi hâlinde icra ve iflas müdürlüklerinin hesap numarasının bulunduğu bankaya talimat verilmek suretiyle derhal ödenecek, talep edilmezse masrafı alacaklıya ait olmak üzere en geç üç gün içinde alacaklının banka hesap numarasına aktarılacaktır. MADDE 8- Tasarının 8. maddesiyle icra veya iflas müdürlüğünün hesap numarasına paranın yatırıldığı tarihin borçtan kurtulma tarihi olduğu ve yatırılan miktar kadar borçlunun borcundan kurtulduğu hususu düzenlenmiştir. Ayrıca, haciz sırasında bir para alacağına mahsuben borçlu veya üçüncü şahıs tarafından ödemede bulunması durumunda da borçlu ödenen para miktarınca borcundan kurtulacaktır. MADDE 9- Tasarının 4. maddesiyle Adalet Bakanlığı bünyesinde İcra ve İflas İşleri Daire Başkanlığı kurulmasının bir sonucu olarak Tasarının 9. maddesiyle icra ve iflas müdürlükleri idarî yönden Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlanmıştır. Bakanlıkla bu şekilde sıkı bir idarî ilişki içinde bulunan icra ve iflas müdürlüklerinin idarî açıdan icra hâkimine bağlanması yargı bağımsızlığı noktasında uygun görülmemiştir. Ayrıca, hâkimlere mümkün olduğu kadar idarî görev verilmemesi şeklindeki Avrupa Birliği kriterlerine de bu şekilde uyum sağlanmıştır. İcra ve iflas müdürlüklerinin kasa denetimi dahil idarî yönden denetimi ile sicil ve disiplin işlemleri Cumhuriyet savcıları tarafından yapılacak ve bu yetkiyi kullanmak üzere yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirilecektir. Maddenin son fıkrası, icra ve iflas müdürlüklerinde çalışan personelin devlet memuru olmaları ve bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olmaları sebebiyle çıkarılmıştır. MADDE 10- Tasarının 10. maddesiyle, takip talebinin elektronik ortamda da yapılabilmesine imkân sağlanmıştır. Böylelikle UYAP’ı kullanan avukatlar bürosundan icra takip talebinde bulunabilecektir. Ayrıca maddede yapılan değişiklikle, kambiyo senetlerine mahsus takip yolu hariç ilamsız takiplerde alacak miktarının dörtyüz Türk Lirasının altında olduğu hallerde borçluya meşruhatlı bildirimde bulunmak zorunluluğu getirilerek, küçük miktarlı alacakların icra takibine konulduğunda vekâlet ücreti ile diğer icra masraflarının asıl alacağın miktarını geçmesinin önlenmesi ve icra müdürlüklerinin küçük alacaklardan kaynaklanan iş sayılarındaki artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenleme ile küçük miktarlı alacaklardan borçlunun haberdar olması sağlanarak borçların icra müdürlüğüne gelmeden önce tahsilinin arttırılması, böylece hem icra müdürlüklerinin iş yükünün azaltılması hem de borçlunun küçük meblağlı borçlar nedeniyle hakkında yapılan takipler nedeniyle icra masraf ve vekâlet ücreti ödenmesi nedeniyle maruz kaldığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. Yine Tasarının bu maddesiyle alacaklının, takip talebinde bulunurken banka adı ile hesap numarasını da bildirilmesi sağlanarak icra müdürlüğü tarafından yapılan tahsilatların beklemeksizin alacaklı hesabına geçirilmesi amaçlanmıştır. MADDE 11- Tasarının 11. maddesiyle, 2004 sayılı Kanunun 9. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak icra müdürlüğü tarafından düzenlenen ödeme emrinde, yapılacak ödemenin icra müdürlüğünün banka hesap numarasına yapılması gerektiğinin yazılması hususu düzenlenmiştir. MADDE 12- Tasarının 12. maddesiyle, uygulamada hacizlerin aynı gün yapılamaması nedeniyle sıranın kaydırılması, bazılarına öncelik tanınması gibi sıkıntıların önüne geçmek amacıyla, haciz taleplerinin masrafın yatırılma tarihlerine göre sıraya konulması ve talepten itibaren en geç üç gün içinde haczin yapılması sağlanmıştır. MADDE 13- Tasarının 13. maddesiyle, haciz memurlarının hacze giderken güvenliklerinin sağlanması ve icra müdürlüğü dışında yapılan işlemler için temin edilen araçlara yapılan ödemeler sırasında ortaya çıkan bazı sıkıntıların önlenmesi amacıyla Adalet Bakanlığının uygun göreceği yerlerde taşıt tahsis edebileceği ya da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfından da taşıt tahsis etmesi için talepte bulunabileceği düzenlenmiştir. MADDE 14- Tasarının 14. maddesiyle, haczedilen taşınır malların toplam değerinin dörtyüz Türk Lirasının altında olması hâlinde bu malların borçluya yediemin olarak bırakılacağı düzenlenerek, borçlunun zorunlu ihtiyaç duyduğu ve paraya çevrilme masraflarını karşılamayacak malların muhafaza altına alınmasının ve böylece bu malların yediemin depolarına götürülmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Uygulamada yediemin depoları gerekli altyapı ve donanıma sahip olmadan uygunsuz fizikî ortamlarda hizmet vermektedir. Bu nedenle bu depolarda bulunan malların muhafazasında ve denetiminde büyük zorluklar yaşanmaktadır. Yine maddede yapılan değişiklikle uygulamada yasal bir düzenleme bulunmaması nedeniyle denetimsiz çalışan yediemin depolarına hukukî bir altyapı hazırlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, tüm satış yollarına başvurulmasına rağmen satılamayan malların yıllarca icra depolarında beklemesinin önüne geçilmesi amacıyla, 116. maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen üç aylık teşhir süresi sonunda da satılamayan mahcuz malın geri alınması için borçlu ve alacaklıya uygun bir süre verilmesi, verilen süre içinde mahcuz mal geri alınmaması ve depo ücretinin malın değerinin yüzde otuzunu bulması durumunda malın mülkiyetinin icra deposuna depo ücreti karşılığında devredileceği düzenlenmiştir. MADDE 15- Tasarının 15. maddesiyle, haczedilen şeyin, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunması hâlinde bu malın yediemin olarak kendisine bırakılması düzenlenmiştir. Bu durumda icra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra hâkimliğine başvurulabilmesi için alacaklıya yedi gün süre verecektir. Bu süre içinde icra hakimliğine dava açılmaz ise üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılacaktır. Ayrıca, haciz, üçüncü şahsın yokluğunda yapılmış ise haczedilen mal muhafaza altına alınmayacak ve alacaklı tarafından süresinde açılan istihkak davası sonuçlanıncaya kadar satışı talep edilemeyecektir. Mevcut düzenlemede, haciz nerede yapılırsa yapılsın alacaklı muvafakat etmiyor ise malın muhafaza altına alınması gerekmektedir. Borçla ve borçluyla ilgisi bulunmayan üçüncü şahsın fiili hakimiyetinde ve zilyetliğinde bulunan haczedilen malların sadece alacaklının talebine istinaden muhafazaya alınması uygulamada büyük sıkıntılara neden olmaktadır. Bu düzenlemeyle, istihkak davasında dava açma ve ispat külfeti alacaklıya düşmesi nedeniyle istihkak davasının devamı süresince malın muhafazaya alınmaması ve satışının yapılmaması amaçlanmıştır. MADDE 16- Tasarının 16. maddesiyle, haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satış talep süreleri kısaltılarak haciz prosedürünün kısa sürede sonuçlanması, masrafların azaltılması ve terakümün önlenmesi amaçlanmıştır. MADDE 17- Tasarının 17. maddesiyle, 2004 sayılı Kanuna hacizli malın alacaklıya devrine ilişkin yeni bir madde olan 113/a maddesi eklenmiştir. Uygulamada açık artırmalarda ihalelere katılım konusunda bir takım sıkıntılar yaşandığı ve bunun da malın değerinin çok altında satılmasına neden olduğu bilinen bir gerçektir. Bu eklenen yeni maddeyle, yaşanan olumsuzlukları gidermek amacıyla, alacaklının, menkul haczinin ve takdir edilen kıymetin kesinleşmesinden itibaren satış talebine kadar mahcuzun kesinleşen kıymeti alacaktan mahsup edilmek ve ödeme yerine geçmek üzere malın mülkiyetini devir alabileceği veya bu hakkını üçüncü şahıslara devredebileceği düzenlenmiştir. Alacaklının birden fazla olması durumunda ise bu devir için tüm alacaklıların muvafakati aranır. Bu şekilde icra prosedürünün kısaltılması ve daha az masrafla gerçekleştirilmesi sağlanmış olacaktır. MADDE 18- Tasarının 18. maddesiyle, uygulamada çok fonksiyonel olmayan ikinci artırma kaldırılarak taşınırların satılması amacıyla tek bir artırma yapılması kabul edilmiştir. Ayrıca, açık artırmaya katılımı en üst düzeye çıkarmak ve malın gerçek değerinde satılmasını sağlamak amacıyla, teminat alınmak şartıyla yazılı teklif verilerek de artırmaya iştirak edilebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, açık artırmaya katılımı en üst düzeye çıkarmak ve malın gerçek değerinde satılmasını sağlamak amacıyla, satış ilânlarının Bakanlıkça belirlenecek bir bedel karşılığında internet ortamında da yapılması kabul edilmiştir. MADDE 19- Tasarının 19. maddesiyle, artırmaya yazılı teklif verilmek suretiyle de katılım imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle ikinci artırmanın kaldırılması şeklindeki değişikliğe uyum sağlanmıştır. MADDE 20- Tasarının 20. maddesiyle, 2004 sayılı Kanunun ikinci artırmaya ilişkin 116. maddesi ikinci artırmanın kaldırılması nedeniyle tamamen değiştirilmiştir. Böylece malın kıymetinin çok altında satılması ve ikinci artırmadaki kıymet düşüşünden dolayı alıcıların ikinci artırmayı beklemeleri önlenmiştir. Ayrıca, maddede yapılan değişiklikle artırma sonunda satılamayan mahcuz malları satmak amacıyla icra deposu tarafından üç ay süreyle teşhir edilmesi sağlanmıştır. Teşhir edilen bu mallar, malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi şartıyla isteyene satılacaktır. MADDE 21- Tasarının 21. maddesiyle, değeri dörtyüz Türk Lirasının altında bedel ile ihale edilen menkul malların ihale bedeli, vergi ve harçları yatırılmış olmak şartıyla ihalenin kesinleşmesi beklenmeden alıcısına teslim edileceği düzenlenmiştir. Bu şekilde malların yeniden icra deposuna gitmesi ve yeni masrafların ortaya çıkması önlenmeye çalışılmıştır. MADDE 22- Tasarının 22. maddesiyle, taşınmazlar bakımından da artırmaya yazılı teklif verilmek suretiyle iştirak edilebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, maddede yapılan değişiklikle taşınır mahcuz mallarda hacizli malın alacaklıya devrine imkân veren 113/a maddesine paralel bir hüküm getirilmiştir. Buna göre uygulamada açık artırmalarda ihalelere katılım konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla alacaklının, taşınmaz haczinin, takdir edilen kıymetin ve mükellefiyetler listesinin kesinleşmesinden itibaren satış talebine kadar mahcuzun kesinleşen kıymeti alacaktan mahsup edilmek ve ödeme yerine geçmek üzere malın mülkiyetini devir alabilmesine veya bu hakkını üçüncü şahıslara da devredebilmesine imkân sağlanmıştır. Bu şekilde hem satış usulü kısalmış hem de malın gerçek değerini bulması sağlanmış olacaktır. MADDE 23- Tasarının 23. maddesiyle, borçlu adına ödenmesi gereken binde onbeş tapu harcı ile taşınmazın aynından doğan emlak vergisi borcunun satıştan önce belirlenmesi sağlanarak, ihaleden sonra bu miktarları geçmediğinden bahisle ihalenin feshi davası açılmasının ve böylece dosyanın sürüncemede kalmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, ikinci artırmada aranan yüzde kırklık oran yüzde elli yapılmış ve böylece malın kıymetinin çok altında satılması ve bu kıymet düşüşünden dolayı alıcıların ikinci artırmayı beklemeleri önlenmiştir. MADDE 24- Tasarının 24. maddesiyle, uygulamada sık sık karşılaşılan ihaleye katılıp da daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olma şeklindeki kötüniyetli uygulamanın önlenmesi amacıyla bu şekildeki alıcıların yatırdığı ya da yatırması gereken teminatın borçtan mahsup edileceği düzenlenmiştir. MADDE 25- Tasarının 25. maddesiyle, ihalenin feshini talep edebilmek için ihale bedelinin yüzde onu oranında nakdi teminatı mahkeme veznesine yatırılması şartı getirilerek kötüniyetli ihalenin feshi taleplerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi ihale bedelinin yüzde onu oranındaki nakdi teminatın hazineye gelir kaydedilmesine karar verecektir. MADDE 26- Tasarının 26. maddesiyle, alacağın yalnız bir kısmının ödenmiş olduğu hâllerde, alacaklının senedini harçsız geri alabilmesine imkân veren hükmün kötüniyetle kullanılmasını engellemek amacıyla, alacağının yalnız bir kısmı ödenmiş olan alacaklının, asıl alacak üzerinden alınması gereken tahsil harcının beşte birini ödemesi şartıyla senedini geri alabileceği kabul edilmiştir. MADDE 27- Tasarının 27. maddesiyle, icra usulünü hızlandırmak amacıyla süreler kısaltılmıştır. MADDE 28- Tasarının 28. maddesiyle, 2004 sayılı Kanunun 170. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan tazminat ibareleri, paralelliği sağlamak amacıyla ikinci cümleye de eklenmiştir. Bu şekilde alacaklının alacak davası açması hâlinde tazminatın tahsilinin de dava sonuna kadar erteleneceği ve alacaklının alacak davasını kazanması hâlinde aleyhine hükmedilmiş olan tazminatın kalkacağı açıkça düzenlenmiştir. MADDE 29- Tasarının 29. maddesiyle, 2004 sayılı Kanunun yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile ilgili 337. maddesinin birinci fıkrasının sonuna bir cümle eklenmiştir. Yapılan değişiklikle herkesin evinde veya üzerinde belirli bir miktar mal bulunacağı gerçeğinden hareketle belli bir miktarın altındaki borçlar bakımından beyanda bulunulmaması hâlinde disiplin hapsinin uygulanmayacağı kabul edilmiştir. MADDE 30- Tasarının 30. maddesiyle, uygulamada çıkan tereddütleri gidermek amacıyla İcra ve İflas Kanununda düzenlenen disiplin ve tazyik hapsi gerektiren fiillere ilişkin muhakeme usulü açıkça düzenlenmiştir. Ayrıca, dava zamanaşımı konusundaki tereddütleri gidermek amacıyla, disiplin ve tazyik hapsini gerektiren eylemlerde dava zamanaşımının şikâyetten itibaren bir yıl olduğu düzenlenmiştir. MADDE 31- Tasarının 31. maddesiyle, 2004 sayılı Kanunda düzenlenen suçlara ilişkin ortak hükümler düzenlenmiştir. MADDE 32- Tasarının 32. maddesiyle, disiplin ve tazyik hapsine ilişkin kararlara karşı yapılacak itirazlara bakacak mahkeme yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile mevcut uygulamada itiraz merci olan ağır ceza mahkemeleri yerine itiraz merci olarak icra mahkemeleri veya nöbetçi asliye ceza mahkemesi öngörülmüştür. Böylece çok yoğun bir iş yükü altında çalışan ağır ceza mahkemelerinin asıl işlerine daha fazla zaman ayırabilmelerine imkân sağlanmıştır. MADDE 33- Tasarının 33. maddesiyle, disiplin ve tazyik hapsinin infazının koşullu salıverme hariç hapis cezasının tâbi olduğu hükümlere göre infaz edileceği düzenlenmiştir. MADDE 34- Tasarının 34. maddesiyle, 2004 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinde yer alan tazminat oranları günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. MADDE 35- Tasarının 35. maddesiyle 2004 sayılı Kanuna geçici maddeler eklenerek, 2004 sayılı Kanunun 9. maddesinde öngörülen yeni tahsilat ve ödeme usulünün bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak icra takipleri hakkında uygulanacağı ve 2004 sayılı Kanunda yer alan “icra dairesi” ve “iflas dairesi” ibarelerinin “icra müdürlüğü” ve “iflas müdürlüğü” şeklinde değiştirileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, eklenen diğer bir geçici maddeyle icra müdürlüklerine, icra müdürü, müdür yardımcısı veya icra memuru ataması yapılıncaya kadar bu görevi kimin yapacağına dair tereddüt giderilmiştir. MADDE 36- Tasarının 36. maddesiyle, Harçlar Kanununun 23. maddesi değiştirilmiştir. Uygulamada oldukça sık rastlandığı bir şekilde haciz ve muhafaza yapıldıktan sonra alacağını tahsil eden alacaklının, borçlu ile anlaşarak ödenmesi gereken harcı ödememek için alacağını aldığını beyan etmek yerine haczin kaldırılmasını beyan ederek takibi sonuçsuz bıraktığı, bu şekilde dosyaların uzun süre icra müdürlüklerinde zamanaşımı tarihine kadar beklediği, devletin alacağı harcın da ödenmediği görülmektedir. Ayrıca, icra müdürlükleri arasında harç alınması veya alınmaması konusunda uygulamada birliktelik de bulunmamaktadır. Bu olumsuzlukları gidermek amacıyla maddede değişiklik yapılmıştır. MADDE 37- Tasarının 37. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinin (d) bendi değiştirilmiştir. İcra satışlarında genellikle ikinci el niteliğindeki mallar satılmaktadır. Üretim ve ilk elden satış işlemi sırasında vergilendirilen bu mallar ihalede ikinci bir vergiye tâbi tutulmakta bu ikinci vergi ihaleye katılımı azaltmaktadır. Yapılan değişiklikle ihalelere katılımın artırılması ve satışların gerçekleştirilebilmesi için ikinci kez vergilendirme işleminden vazgeçilmesi amaçlanmıştır. MADDE 38- Tasarının 38. maddesiyle, İcra ve İflas İşleri Daire Başkanlığı ve icra ve iflas müdürlüklerinde çalışmak üzere yeni kadrolar ihdas edilmiştir. İcra müdürlükleri, hukuk mahkemelerince verilen kararların infazını sağlamak ve bunun yanında ilamsız takip yolu ile yapılan icra takiplerini yerine getirmek üzere kurulmuştur. Bu nedenle icra müdürlükleri, bir hakkın tesliminde son hukuksal mekanizma olarak karşımıza çıkmakta, yargı sistemimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. İcra müdür, müdür yardımcıları ve buralarda çalışan diğer personel icra ve iflas müdürlüklerinin aslî unsurunu oluşturmaktadır. İcra ve iflas dairelerinin, özellikle son yıllarda artan aşırı iş yükünü karşılamada yetersiz kalmaları nedeniyle icra iş ve işlemlerinde zaman zaman aksamalar yaşanmakta, hakkın yerine getirilmesinde gecikmelere sebebiyet verilebilmektedir. Bu nedenle, Cumhuriyet başsavcılıkları, adlî yargı adalet komisyonu başkanlıkları, baro başkanlıkları ve avukatlar tarafından icra dairelerindeki işlerin zamanında yetiştirilememesi nedeniyle mevcut kadroya ilâve yapılması gerektiği yönündeki teklif ve talepler Bakanlığa sıklıkla iletilmektedir. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün verilerine göre 2006 yılı itibariyle icra dairelerinde kalan dosya sayısı yaklaşık olarak 7.000.000’dur. Bu itibarla, yapılan iş ve işlemlere göre personel yeterlilikleri dikkate alındığında icra dairelerinde bir yıl içerisinde işlem gören her 5.000 dosya için, bir icra dairesi kurulması, her icra dairesinde bir icra müdürü ve işlem gören her 2.500 dosya için ise 1 icra müdür yardımcısının ve her 1250 dosya için de ayrıca bir icra memurunun görev yapmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Halen; * 2006 yılında, faaliyette bulunan icra dairesi sayısı 1.138; * Mevcut icra müdürü kadrosu 1.144, görevli müdür sayısı 871; * Mevcut icra müdür yardımcısı kadrosu 1.130, görevli müdür yardımcısı sayısı 854’tür. 2006 yılı itibariyle icra dairelerinde kalan dosya sayısının yaklaşık olarak 7.000.000 olduğu düşünüldüğü ve yukarıda tespit edilen kriter uygulandığında adlî teşkilatımızda toplam 1.418 icra dairesi ile 1.418 icra müdürü ve 1.670 icra müdür yardımcısı ile 5.600 icra memuru ve her dairede birer hizmetli gerektiği düşünüldüğünde 1.418 hizmetli kadrosuna ihtiyaç bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca, yapılması öngörülen değişiklikle Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, icra müdürlüklerinden sorumlu bir daire başkanlığı kurulması plânlanmaktadır. Bu itibarla, mevcut icra dairelerine ilâveten 993 adet daha icra dairesinin kurulmasına; mevcut kadrolara ilâveten, 280 icra müdürü, 1.670 icra müdür yardımcısı ve 5.600 icra memuru ile 1.418 hizmetli kadrosuna; Bakanlık merkez teşkilatı için de 1 adet daire başkanlığı, 4 adet tetkik hâkimliği, 6 adet şube müdürlüğü, 18 adet uzmanlık ve 30 adet memurluk ile 5 adet hizmetli kadrosuna ihtiyaç bulunmaktadır. MADDE 39- Tasarının 39. maddesiyle bu Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli yönetmeliklerin hazırlanacağı düzenlenmiştir. MADDE 40- Tasarının 40. maddesiyle, bu Kanunda yapılan değişikliklerin gereği olarak bazı maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 41- Yürürlük maddesidir. MADDE 42- Yürütme maddesidir.
   • VATANDAŞ dedi ki:

    GÜLDEN HANIM YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKÜRLER TASARI METNİNDE MAALESEF EV HACZİ KONUSUNDA UMUTLARIMIZA CEVAB OLACAK BİR ŞEY YOK İNŞAALLAH BU TASARIYA EKLENİR DİYE UMUT EDİYORUZ BÖYLE BİRŞEY OLABİLİR Mİ SİZCE NEDE OLSA TASARI HALİHAZIRDA TEŞEKÜRLER

   • Avukat Ömer K. dedi ki:

    Sayın meslektaşım buna ne diyeceksiniz. Sanırım yanılmak üzeresiniz. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/19710333.asp

 158. omer kostelekoglu dedi ki:

  Ben bir avukat olarak ev haczinin çok çağdışı olduğunu düşünüyorum. 10 yıllık meslek hayatımda kolay kolay eve gidip eşya kaldırmadım. Kaldırmam da. Kaldı ki; evden kaldırılan eşyadan alacaklıya kesinlikle para kalmıyor. Yapılan masraf, eşyaları satıp paraya çevrilmek istendiğinde ele geçen parayı kat kat geçiyor. Örneğin 1.200 tl masraf yapılmış, fakat eşyaları satsan eline geçen para 200 tl. Buna rağmen evden kıçı kırık bir kaç eşyayı kaldırıp yediemine götüren avukatlar var. Onlara çok kızıyorum. Onlarla aynı meslekten olmaktan utanç duyuyorum. İnşallah bu yasa bir an önce çıkar. Zaten kötü niyetli borçluları asla bulamıyoruz. Evlerinde bulduğumuz borçlular da iyiniyetli fakat ödeyecek güçleri yok. Bu tarz borçluların evinde haciz yapıp onları eşlerinin, çocuklarının ve komşularının önünde küçük düşürmek resmen insan haklarını ihlaldir.

  • Misafir dedi ki:

   Ağzınıza sağlık Ömer Bey gerçekten çok güzel söylemişsiniz. Bu düzenlemede emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

  • ahmet köseoglu dedi ki:

   sayın avukat
   bbu konudada yardımcı olsanız ev hacizlerindeki durum için meclise yazsanız cok mutlu oluruz
   saygılar

  • vatandaş ama anne dedi ki:

   bizleri anladığınız için teşekkürler.avukatlar tabiri caizse evimde çöp bırakmadı rezilimavukat bey önceleri tefeciden buldumgötürüyordukşimdi tefeciler de bela oldu başıma çocuklar donuyor evde

  • tuna dedi ki:

   Ömer bey, daha önce avukatlık mesleğine saygı duymuyordum ama demekki içlerinde sizin gibi helal süt emmişleri de varmış.Allah diğer kana susamış avukatlarada vicdan ve merhamet versin.Kimse kimsenin parasını ödememek üzere yemez bunu unutmamak lazım…Ama tahsilat yapacağım benim adım avukat diye vatandaşın anasıını-çoluğunu çocuğunu ağlatmaya kimsenin hakkı yok…Bu kanunla hükumet avukata avukatlık yap diyor TAHSİLATÇILIK değil….

  • murat hazar dedi ki:

   ya ömer bey sizin gibi insanlar war mı bu memlekette sizi bu kadarda tevazunuz takdie şayan hayatta herşeye muvaffak olursunuz inşallah samami olarak yazdım yokluğu bilmeyen warlığı hiç bilmez hep bize kötüleri denk geldi

  • tansel dedi ki:

   AH ÖMER BEY BORÇLUNUN SUÇU KAÇMAMAK MÜCADELE ETMEK ÇÜNKÜ BEN KAÇMADIM NE OFİS KALDI NE DE EVİM TALAN ETTİLER .,HERGÜN ALLAH A YALVARIYORUM ALLAHIM YA CANIMIZI AL YA DA BORCUMUZU ÖDETECEK RIZK VER DİYE

 159. adanalı dedi ki:

  ARKADAŞIM BU KADAR GAZETE YALAN MI SÖYLÜYOR .EV HACZİ GELİŞMİŞ AVRUPA ĞLKELERİNDE YOK İLKEL OLDUĞUNU VEKİLLERDE SÖYLEDİ …SİZ NİYE BÖYLE YAZDINIZ

 160. erdoğan dedi ki:

  eve haciz kalkmıyor!! DİKKAT!!! SADECE ALACAKLININ alacağını hemen alması için düzenlemeler yapılmış.. icra daireleri işleri nasıl hızlandırabilir diye yasa hazırlanmış. eski yasa bundan daha iyiydi.5,000 tl nin altındaki borçlar için hapis cezaları kalkıyor. yeni çıkacak kanunu burdan okuyabilirsiniz.. başbakanlıktan ev haczinin bitmesi için yazın yardım isteyin..çoluk çocuk perişan diye belirtin.düşenin dostu olmuyor. http://www.kgm.adalet.gov.tr/gg/iik.pdf

 161. Levi dedi ki:

  Bakanlar Kurulu kanun tasarısını meclise gönderir ve meclis genel kurulunda kabul edilir ise cumhurbaşkanına onay’a gönderilir.Cumhurbaşkanı onaylar ise yasa resmi gazetede yayımlanır.Tabiki geçerli olacağı zaman belirtilir.Ya hemen yürülüğe girer ya da bir tarih verilir eğer bir tarih verilmez ise 45 gün sonra yürürlüğe girer.

 162. Celal Toparlaklı dedi ki:

  Arkadaşlar.Bu yasanın acilen çıkmasını istiyorsanız çalışın.TBMM sitesinden milletvekillerinin mail adreslerine yeni haciz yasasının Avrupa insan haklarına göre düzenlenerek acilen çıkartılmasını istiyoruz diye yazın ve tüm vekilleri bilgilendirin.

  • ayhan dedi ki:

   eve haciz yasası .. bakanlar kurulundan geçip , meclise gönderilmiş..sonraki süreç nasıl işler ve süresi ne olur bilen varsa yassın ltf

  • vatandaş ama anne dedi ki:

   evet

 163. kadir dedi ki:

  lütfen okeuyun…… arkadaşlar ben neyden bıktım biliyomusunuz avukatlardan helede ağzında salyalarla parada para demelerinden bıkmıştım allah yüzümüze baktı çağa çoluğumuz inş. rahat eder ama eğer olursa 3 avuat var onlara güzel bi el işareti yapacam alaaaaaaaaaaa

  • kafkas dedi ki:

   ALLAH kimseyi bu tür avukatların eline düşürmesin.benim kızım arkadaşına kefil olmuş 400 tl arkadaşı ödememiş hacze geldiler uyarı yok tebligat yok itiraz etmeme ramen 40 gülük bebeğim çığlık çıglıga ağlıyor umurlarında bile olmadı bebeğimin altınlarını künyesini bozdurdum benden 400 tl 1.000 tl olarak aldılar. aç gözlü AVUKAT bozuntusu dosyada 23 tl bakiye kalmış onun için zır zır arıyor ağzıma ne gelirse saydım eve 23 tl için hacze geleceğini söyledi bende dört gözle bekliyorum bir gelsin kafasını gözünü parçalıcam zaten işini usulsüz yapıyor artık bende sabır vs kalmadı

   • efe dedi ki:

    öncelikle geçmiş olsun.avukatlar sırtlan gibilerdir alacaklının alcağını tahsil etme meselesi değil bunlarınki kendilerine belirledikleri haram olan paranaın peşindeler anladığım kadarıyla.hükümette ev haczi konusunda hiç birşey yapma taraftarı değil ki 2009 da mhp milletvekilin sunduğu teklifte 1 mm. ilerleme yok doğru değilmi allah aşkına.3 sene oldu .seçim zamanı belki bak işte biz neleri yaptık diye seçime yakın belki hamle olabilir.zaten üç beş kuruş için evine haciz gelen halk değilmi bunları başımıza seçen bu mevzuyu da fırsata çevirmek siyasetcinin işi değilmi.o yüzden boşuna beklemenin faydası yok ev haczinin kalkması için.borç harç bulup ödemekten başka çare yok.benimde icralık durumum var sırtlanlar hergün arıyor,yok olan para ertesi gün olurmu arıyorlar işte hergün.bana kalırsa ev haczi değil icra mahkemelerinin kapatılması lazım.sırtlanlarıda haram yemekten kurtarırlar.borç haricinden başka alının kuruş külliyen haramdır.yazılacak çok şey var ama buralar yetmez,kalın sağlıcakla…..

 164. adanalı dedi ki:

  ne zaman artık duymak istiyorum .bizden de 35 kişi ölmedimi hacizden icradan bugüne kadar kaç esnaf ölmedi mi ?hadi artık bu seneyi esnaf senesi yapın duranları çalışır hale getirin

 165. erdoğan dedi ki:

  şu anda 12 ayrı bankaya borcum var ve ödeyemiyorum iflas ettim.kendim için üzülmüyorum ama çocuklarım magdur oldu. eve gelen haciz memurları çocukların psikolojisini bozdu. intihar etmeyi düşündüm ama ben öldükten sonra onlara kim bakacaktı ki..bir diğer önemli mesele intihar etmekle borçta bitmiyor ahirette ebedi cehennemlik olmakta var işin içinde ne yazıkki..esas magdur çocuklar ve ev hanımları ..kendim acı çekiyorum 3 yıldır yüreğim kan ağlıyor ama onlara sürekli moral veriyorum.ödeyeceğiz borçlarımızı diye..bu yasa çıkarsa ev haczi kalkarsa yani benim ve çocuklarım için bayram günü olacak yasanın çıktığı gün…saygılarımla

  • adanalı dedi ki:

   sizi çok iyi anlıyorum inşallah bu yasa düzgün şekilde çıkar da ev eşyalarımız geri gelir

 166. çilem dedi ki:

  Arkadaşlar gercekten allah razı olsun bu yasayı çıkaranlardan,benim merak ettiğim konu taahüt ihlalini de kapsıyor mu, icra iflas yasası bilgisi olan varmı?

 167. murat dedi ki:

  yasanın çıkıcağına inanıyorum nedenine gelince bu işten rant sağlanmıyacağı ve eve gelerek eşya götürülerek borç tahsil edilemeyeceği avukatlar tarafındanda bu işten geçimi sağlayan tüm kesimler tarafından anlaşılmıştır, ölü bir piyasada çarkı döndürmek için gerekli olan tek şey paradır ve bu durumda kimse evimden eşyam gitti diye ödeme yapmamaktadır, zaten bu olay çağdışıdır ve konut (mesken) dokunulmazlığına ihlaldir ama yasanın çıkıcağına inanmamın sebebi buradan rant kapısının kapanması hatta bunu meslek edinenlerin zarara uğramasıdır benim anlıyamadığım şu zaten çoğu ciddi şirket avukatlık birimini kendi içlerinde kurdu ve hiçbirinin eve geliyimde eşya götüreyim borcu tahsil ediyim gibi bir baskıları yok tek istedikleri azda olsa nakit olarak ödeme yapmamız bunu yapınca zaten hiçbir sorun kalmıyor ehhh bide piyasa avukatları var onların eline düşen perişan bir yöndende sırf bunun için yasa çıkmalı bu grup borçludan borcu alma gibi bir durumda olmayan grup tek istediği azda olsa cüzdanına para girmesi arkadaşlar ben bu avukatların hiçde lüks içinde yüzdüğünü görmedim çoğu beş kuruşa muhtaç durumda yasa sadece vatandaşı bu grup avukatlardan korumak içinde çıksa çok yerinde olur zaten dünyanın hangi ülkesinde var evin eşyasını satıp para tahsil etmek, resmen traji komik bir durum birda avrupa birliği diyoruz komik ……

 168. dogru bir yasa dedi ki:

  bence çok doğru bir yasa, çok eski bir yasanın günümüz çağdaş gereksinimlerine uyarlanacak olursa eskiden borçludan hiç bir suretle borç tahsil edilemiyordu. bu yüzden gerekliydi. ama şimdiki teknolojide kişinin bir tc ile kişinin bankadaki parasından işyerinden aldığı maaşa kadar haczedebiliyorsun. ev haczinin amacı ise son zamanlarda üzüm yemekten ziyade bağcıyı dövmek oldu. çocuklar müthiş etkileniyor. suçsuz günahsız çocuklar. bu yasayı öne sürenlere çok teşekkür ederim. inşallah en kısa zamanda çıkar.

 169. VATANDAŞ NURİ dedi ki:

  NE KADAR ÇAKAL ÇIYAN VAMPİR SÜLÜK VARSA FIRSAT KOLLAYAN VATANDAŞ KURTULACAK HEPSİNDEN YAKAMIZDAN DÜŞECEKLER İNŞAALLAH Ü TEALA

 170. santiago dedi ki:

  Üzülerek söylüyorum, bu yasayı falan çıkarmazlar. Hukukçular ve Bankalar bu devletin halkını faiz batağıyla soyuyor ve düzen onların düzeni. Hiç umudum yok. 2009 dan beri bekliyor bu yasa.

 171. alpay dedi ki:

  şu yasa yarın çıksa mükemmel olacak çünkü yarın evime icraya geliyorlar

  • VATANDAŞ LIK dedi ki:

   YOKMU İŞE YARARLARI ARAZİ EDEBİLECEĞİN Bİ YER KARDEŞİM

 172. dogan balak dedi ki:

  değerli arkadşlar ..;40.000 tl ye aldığm dorse (tır dorse) 2007 model 2010 da 12 bin tl ye satıldı..sırf icra önlerinde bu işi yapan simsarlar meslek gibi bu işleri tahkip ediyorlar.malınız ilk ihaleden sonra %40 daha aşağı gidiyor.saçma sapan ihale kanunun var düşne bırde bunlar vuruyor.hak sa hak katında alıcazartık allah yedirmesin…..

 173. adnan dedi ki:

  kimse bu durumlara düşmek istemez inanın ama insan hayatı yaşayarak tecrübe öğrenıyor ve iş işten gecmiş oluyor.bunları yaşayan her insan cok pişman bir an önce bu yasanın cıkması veçek kanunu yasasını bekleyen hiçbir insanın özgürlüklerini kaybetmemesını yaradanımızdan diliyorum.allah razı olsun bu kanunu çıkartanlardan

 174. adnan dedi ki:

  allah razı olsun bu kanunu cıkartanlardan ınsanlar insan gibi yaşayacak gercek demokrasi bu işte

 175. murat dedi ki:

  Allah razı olsun bu kanunu cıkaracaklardan en büyük AKP……..

 176. vatandaş ama anne dedi ki:

  ayrıca yediemin kaldırılan eşyalara para istiyor .bizler veremiyoruz

 177. vatandaş ama anne dedi ki:

  sayın başbakanım sayın cumhurbaşkanım ,sizler bu konuda yardımcı olursanız gerçekten aile birliğini muhafaza etmiş olacaksınız .çocuklar icradan korkunç etkileniyor .benim evim haciz edildi .çocuklarım sınıfta kaldı.

 178. tansel dedi ki:

  inşallah yılbaşı öncesi ev haczi kalkar da depolardaki mallar küflenmekten kurtulur .millet kaçmadan bu ekonomiye çalışarakkatkıda bulunur yaşasın akp bunu ne olur bir an önce çıkartın